HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 23 decembrie 2015privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 30 decembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Faptele sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabilului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 14 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 23 decembrie 2015.Nr. 1.000.  +  Anexă

  FAPTELE

  pentru care se înscriu informaţii în

  cazierul fiscal al contribuabililor
  *Font 7*┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│Nr. │ Descrierea faptei │ Actul normativ care │ Actul normativ care prevede │ Sancţiunea prevăzută de lege ││crt.│ │ prevede fapta │ sancţiunea │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ A. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi ││ combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 1│Fapta contribuabilului care nu │Art. 3 din Legea nr. 241/2005Art. 3 din Legea nr. 241/2005 │Închisoare de la 6 luni la 5 ani ││ │reface, cu intenţie sau din │pentru prevenirea şi combaterea │pentru prevenirea şi combaterea │ ││ │culpă, documentele de evidenţă │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ ││ │contabilă distruse, în termenul │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ ││ │înscris în documentele de │ │ │ ││ │control │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 2│Refuzul nejustificat al unei │Art. 4 din Legea nr. 241/2005Art. 4 din Legea nr. 241/2005 │Închisoare de la un an la 6 ani ││ │persoane de a prezenta organelor│pentru prevenirea şi combaterea │pentru prevenirea şi combaterea │ ││ │competente documentele legale şi│evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ ││ │bunurile din patrimoniu, în │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ ││ │scopul împiedicării │ │ │ ││ │verificărilor financiare, │ │ │ ││ │fiscale sau vamale, în termen de│ │ │ ││ │cel mult 15 zile de la somaţie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 3│Împiedicarea, sub orice formă, a│Art. 5 din Legea nr. 241/2005Art. 5 din Legea nr. 241/2005 │Închisoare de la un an la 6 ani ││ │organelor competente de a intra,│pentru prevenirea şi combaterea │pentru prevenirea şi combaterea │ ││ │în condiţiile prevăzute de lege,│evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ ││ │în sedii, incinte ori pe │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ ││ │terenuri, cu scopul efectuării │ │ │ ││ │verificărilor financiare, │ │ │ ││ │fiscale sau vamale │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 4│Deţinerea sau punerea în │Art. 7 alin. (1) din │Art. 7 alin. (1) din │Închisoare de la un an la 5 ani ││ │circulaţie, fără drept, a │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi ││ │timbrelor, banderolelor ori │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │ ││ │formularelor tipizate, utilizate│evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ ││ │în domeniul fiscal, cu regim │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ ││ │special │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 5│Tipărirea, folosirea, deţinerea │Art. 7 alin. (2) din │Art. 7 alin. (2) din │Închisoare de la 2 la 7 ani şi ││ │sau punerea în circulaţie, cu │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │interzicerea unor drepturi ││ │ştiinţă, de timbre, banderole │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │ ││ │ori formulare tipizate, │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ ││ │utilizate în domeniul fiscal, cu│modificările ulterioare │modificările ulterioare │ ││ │regim special, falsificate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 6│Stabilirea cu rea-credinţă de │Art. 8 alin. (1) din │Art. 8 alin. (1) din │Închisoare de la 3 ani la 10 ani ││ │către contribuabil a │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi ││ │impozitelor, taxelor sau │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │ ││ │contribuţiilor, având ca │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ ││ │rezultat obţinerea, fără drept, │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ ││ │a unor sume de bani cu titlu de │ │ │ ││ │rambursări sau restituiri de la │ │ │ ││ │bugetul general consolidat ori │ │ │ ││ │compensări datorate bugetului │ │ │ ││ │general consolidat │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 7│Asocierea în vederea săvârşirii │Art. 8 alin. (2) din │Art. 8 alin. (2) din │Închisoare de la 5 ani la 15 ani ││    │faptei prevăzute de art. 8      │Legea nr. 241/2005 pentru       │Legea nr. 241/2005 pentru       │şi interzicerea unor drepturi    ││ │alin. (1) din Legea nr. 241/2005│prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │ ││ │pentru prevenirea şi combaterea │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ ││ │evaziunii fiscale, cu │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ ││ │modificările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 8│Tentativa la infracţiunile │Art. 8 alin. (3) din │Art. 8 alin. (3) din │Se pedepseşte conform legii. ││ │prevăzute la art. 8 alin. (1) şi│Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │ ││ │(2) din Legea nr. 241/2005 │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │ ││ │pentru prevenirea şi combaterea │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │ ││ │evaziunii fiscale, cu │modificările ulterioare │modificările ulterioare │ ││ │modificările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 9│Ascunderea bunului ori a sursei │Art. 9 alin. (1) lit. a) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani ││ │impozabile sau taxabile în │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. ││ │scopul sustragerii de la │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │îndeplinirea obligaţiilor │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 ││ │fiscale │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minimă a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a acesteia se ││ │ │ │ │majorează cu 5 ani. ││ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 ││ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minimă a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a acesteia se ││ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 10│Omisiunea, în tot sau în parte, │Art. 9 alin. (1) lit. b) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani ││ │a evidenţierii, în actele │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. ││ │contabile ori în alte documente │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │legale, a operaţiunilor │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 ││ │comerciale efectuate sau a │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei ││ │veniturilor realizate în scopul │ │ │naţionale, limita minimă a ││ │sustragerii de la îndeplinirea │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │obligaţiilor fiscale │ │ │limita maximă a acesteia se ││ │ │ │ │majorează cu 5 ani. ││ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 ││ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minimă a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a acesteia se ││ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 11│Evidenţierea, în actele │Art. 9 alin. (1) lit. c) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani ││ │contabile sau în alte documente │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. ││ │legale, a cheltuielilor care nu │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │au la bază operaţiuni reale ori │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 ││ │evidenţierea altor operaţiuni │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei ││ │fictive în scopul sustragerii de│ │ │naţionale, limita minimă a ││ │la îndeplinirea obligaţiilor │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │fiscale │ │ │limita maximă a acesteia se ││ │ │ │ │majorează cu 5 ani. ││ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 ││ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minimă a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a acesteia se ││ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 12│Alterarea, distrugerea sau │Art. 9 alin. (1) lit. d) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani ││ │ascunderea de acte contabile, │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. ││ │memorii ale aparatelor de taxat │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │sau de marcat electronice │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 ││ │fiscale sau de alte mijloace de │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei ││ │stocare a datelor în scopul │ │ │naţionale, limita minimă a ││ │sustragerii de la îndeplinirea │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │obligaţiilor fiscale │ │ │limita maximă a acesteia se ││ │ │ │ │majorează cu 5 ani. ││ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 ││ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minimă a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a acesteia se ││ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 13│Executarea de evidenţe contabile│Art. 9 alin. (1) lit. e) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani ││ │duble, folosindu-se înscrisuri │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. ││ │sau alte mijloace de stocare a │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │datelor în scopul sustragerii de│evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 ││ │la îndeplinirea obligaţiilor │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei ││ │fiscale │ │ │naţionale, limita minimă a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a acesteia se ││ │ │ │ │majorează cu 5 ani. ││ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 ││ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minimă a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a acesteia se ││ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 14│Sustragerea de la efectuarea │Art. 9 alin. (1) lit. f) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani ││ │verificărilor financiare, │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. ││ │fiscale sau vamale, prin │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │nedeclararea, declararea fictivă│evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 ││ │ori declararea inexactă cu │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei ││ │privire la sediile principale │ │ │naţionale, limita minimă a ││ │sau secundare ale persoanelor │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │verificate în scopul sustragerii│ │ │limita maximă a acesteia se ││ │de la îndeplinirea obligaţiilor │ │ │majorează cu 5 ani. ││ │fiscale │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 ││ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minimă a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a acesteia se ││ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 15│Substituirea, degradarea sau │Art. 9 alin. (1) lit. g) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din│Închisoare de la 2 ani la 8 ani ││ │înstrăinarea de către debitor │Legea nr. 241/2005 pentru │Legea nr. 241/2005 pentru │şi interzicerea unor drepturi. ││ │sau de către terţe persoane a │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │bunurilor sechestrate în │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │prejudiciu mai mare de 100.000 ││ │conformitate cu prevederile │modificările ulterioare │modificările ulterioare │euro, în echivalentul monedei ││ │Codului de procedură fiscală şi │ │ │naţionale, limita minimă a ││ │ale Codului de procedură penală │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │în scopul sustragerii de la │ │ │limita maximă a acesteia se ││ │îndeplinirea obligaţiilor │ │ │majorează cu 5 ani. ││ │fiscale │ │ │Dacă prin faptă s-a produs un ││ │ │ │ │prejudiciu mai mare de 500.000 ││ │ │ │ │euro, în echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minimă a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maximă a acesteia se ││ │ │ │ │majorează cu 7 ani. │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ B. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 16│Dobândirea, în contul │Art. 272 alin. (1) lit. a) din │Art. 272 alin. (1) din Legea │Închisoare de la 6 luni la 3 ani ││ │societăţii, de acţiuni ale altor│Legea societăţilor nr. 31/1990, │societăţilor nr. 31/1990, │ori amendă ││ │societăţi, la un preţ pe care îl│republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ ││ │ştie vădit superior valorii lor │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │efective, sau vinderea, pe seama│ │ │ ││ │societăţii, de acţiuni pe care │ │ │ ││ │aceasta le deţine, la preţuri │ │ │ ││ │despre care are cunoştinţă că │ │ │ ││ │sunt vădit inferioare valorii │ │ │ ││ │lor efective, în scopul │ │ │ ││ │obţinerii, pentru el sau pentru │ │ │ ││ │alte persoane, a unui folos în │ │ │ ││ │paguba societăţii, de către │ │ │ ││ │fondatorul, administratorul, │ │ │ ││ │directorul general, directorul, │ │ │ ││ │membrul consiliului de │ │ │ ││ │supraveghere sau al │ │ │ ││ │directoratului ori │ │ │ ││ │reprezentantul legal al │ │ │ ││ │societăţii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 17│Folosirea, cu rea-credinţă, a │Art. 272 alin. (1) lit. b) din │Art. 272 alin. (1) din Legea │Închisoare de la 6 luni la 3 ani ││ │bunurilor sau a creditului de │Legea societăţilor nr. 31/1990, │societăţilor nr. 31/1990, │ori amendă ││ │care se bucură societatea, │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ ││ │într-un scop contrar intereselor│completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │acesteia sau în folosul lui │ │ │ ││ │propriu ori pentru a favoriza o │ │ │ ││ │altă societate în care are │ │ │ ││ │interese direct sau indirect, de│ │ │ ││ │către fondatorul, │ │ │ ││ │administratorul, directorul │ │ │ ││ │general, directorul, membrul │ │ │ ││ │consiliului de supraveghere sau │ │ │ ││ │al directoratului ori │ │ │ ││ │reprezentantul legal al │ │ │ ││ │societăţii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 18│Încasarea sau plata de │Art. 272^1 lit. b) din Legea │Art. 272^1 din Legea │Închisoare de la un an la 5 ani ││ │dividende, sub orice formă, din │societăţilor nr. 31/1990, │societăţilor nr. 31/1990, │ ││ │profituri fictive ori care nu │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ ││ │puteau fi distribuite, în lipsa │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │situaţiei financiare anuale sau │ │ │ ││ │contrar celor rezultate din │ │ │ ││ │aceasta, de către fondatorul, │ │ │ ││ │administratorul, directorul │ │ │ ││ │general, directorul, membrul │ │ │ ││ │consiliului de supraveghere sau │ │ │ ││ │al directoratului ori │ │ │ ││ │reprezentantul legal al │ │ │ ││ │societăţii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 19│Îndeplinirea hotărârilor │Art. 274 lit. c) din Legea │Art. 274 din Legea societăţilor │Închisoare de la o lună la un an ││ │adunării generale referitoare la│societăţilor nr. 31/1990, │nr. 31/1990, republicată, cu │ori amendă ││ │schimbarea formei societăţii, │republicată, cu modificările şi │modificările şi completările │ ││ │fuziune, divizare, dizolvare, │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │reorganizare sau reducere a │ │ │ ││ │capitalului social, fără │ │ │ ││ │informarea organului judiciar │ │ │ ││ │ori cu încălcarea interdicţiei │ │ │ ││ │stabilite de acesta, în cazul în│ │ │ ││ │care faţă de societate s-a │ │ │ ││ │început urmărirea penală, de │ │ │ ││ │către administratorul, │ │ │ ││ │directorul general, directorul, │ │ │ ││ │membrul consiliului de │ │ │ ││ │supraveghere sau al │ │ │ ││ │directoratului ori │ │ │ ││ │reprezentantul legal al │ │ │ ││ │societăţii │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 20│Efectuarea de plăţi asociaţilor │Art. 278 alin. (2) din Legea │Art. 278 alin. (2) din Legea │Închisoare de la o lună la un an ││ │cu încălcarea dispoziţiilor │societăţilor nr. 31/1990, │societăţilor nr. 31/1990, │sau amendă ││ │art. 256 din Legea societăţilor │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ ││ │nr. 31/1990, republicată, cu │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare, de către lichidator │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 21│Transmiterea fictivă a părţilor │Art. 280^1 din Legea │Art. 280^1 din Legea │Închisoare de la un an la 5 ani ││ │sociale ori a acţiunilor │societăţilor nr. 31/1990, │societăţilor nr. 31/1990, │ ││ │deţinute într-o societate, în │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ ││ │scopul săvârşirii unei │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │infracţiuni sau al sustragerii │ │ │ ││ │de la urmărirea penală ori în │ │ │ ││ │scopul îngreunării acesteia │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 22│Folosirea, cu ştiinţă, a actelor│Art. 280^3 din Legea │Art. 280^3 din Legea │Închisoare de la 3 luni la 3 ani ││ │unei societăţi radiate, în │societăţilor nr. 31/1990, │societăţilor nr. 31/1990, │sau amendă ││ │scopul producerii de consecinţe │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ ││ │juridice │completările ulterioare │completările ulterioare │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ C. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 23│Producerea de produse accizabile│Art. 296^1 alin. (1) lit. b) din│Art. 296^1 alin. (2) lit. b) din│Închisoare de la 2 ani la 7 ani ││ │ce intră sub incidenţa regimului│Legea nr. 571/2003 privind Codul│Legea nr. 571/2003 privind Codul│ ││ │de antrepozitare prevăzut la │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │titlul VII din Legea │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │nr. 571/2003 privind Codul │ │ │ ││ │fiscal, în afara unui antrepozit│ │ │ ││ │fiscal autorizat de către │ │ │ ││ │autoritatea competentă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 24│Achiziţionarea de alcool etilic │Art. 296^1 alin. (1) lit. c) din│Art. 296^1 alin. (2) lit. a) şi │Închisoare de la 1 an la 4 ani. ││ │şi de distilate în vrac de la │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent ││ │alţi furnizori decât │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, ││ │antrepozitarii autorizaţi pentru│completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în ││ │producţie sau expeditorii │ │ulterioare │conformitate cu procedurile ││ │înregistraţi de astfel de │ │ │tehnologice de închidere a ││ │produse, potrivit titlului VII │ │ │instalaţiei şi înaintează în ││ │din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │termen de 3 zile actul de control││ │Codul fiscal │ │ │autorităţii fiscale care a emis ││ │ │ │ │autorizaţia, cu propunerea de ││ │ │ │ │suspendare a autorizaţiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat sau expeditor ││ │ │ │ │înregistrat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 25│Livrarea produselor energetice │Art. 296^1 alin. (1) lit. f) din│Art. 296^1 alin. (2) lit. b) şi │Închisoare de la 2 ani la 7 ani. ││    │prevăzute la art. 206^16        │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent     ││ │alin. (3) lit. a)-e) din Legea │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, ││ │nr. 571/2003 privind Codul │completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în ││ │fiscal din antrepozitele fiscale│ │ulterioare │conformitate cu procedurile ││ │către cumpărători, persoane │ │ │tehnologice de închidere a ││ │juridice, fără deţinerea de │ │ │instalaţiei şi înaintează în ││ │către antrepozitul fiscal │ │ │termen de 3 zile actul de control││ │expeditor a documentului de │ │ │autorităţii fiscale care a emis ││ │plată care să ateste virarea la │ │ │autorizaţia, cu propunerea de ││ │bugetul de stat a valorii │ │ │suspendare a autorizaţiei de ││ │accizelor aferente cantităţii │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ce urmează a fi facturată │ │ │înregistrat sau expeditor ││ │ │ │ │înregistrat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 26│Marcarea cu marcaje false a │Art. 296^1 alin. (1) lit. h) din│Art. 296^1 alin. (2) lit. b) şi │Închisoare de la 2 ani la 7 ani. ││ │produselor accizabile supuse │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent ││ │marcării ori deţinerea în │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, ││ │antrepozitul fiscal a produselor│completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în ││ │marcate în acest fel │ │ulterioare │conformitate cu procedurile ││ │ │ │ │tehnologice de închidere a ││ │ │ │ │instalaţiei şi înaintează în ││ │ │ │ │termen de 3 zile actul de control││ │ │ │ │autorităţii fiscale care a emis ││ │ │ │ │autorizaţia, cu propunerea de ││ │ │ │ │suspendare a autorizaţiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat sau expeditor ││ │ │ │ │înregistrat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 27│Refuzul sub orice formă al │Art. 296^1 alin. (1) lit. i) din│Art. 296^1 alin. (2) lit. a) şi │Închisoare de la 1 an la 4 ani. ││ │accesului autorităţilor │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent ││ │competente cu atribuţii de │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, ││ │control pentru efectuarea de │completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în ││ │verificări inopinate în │ │ulterioare │conformitate cu procedurile ││ │antrepozitele fiscale │ │ │tehnologice de închidere a ││ │ │ │ │instalaţiei şi înaintează în ││ │ │ │ │termen de 3 zile actul de control││ │ │ │ │autorităţii fiscale care a emis ││ │ │ │ │autorizaţia, cu propunerea de ││ │ │ │ │suspendare a autorizaţiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat sau expeditor ││ │ │ │ │înregistrat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 28│Livrarea reziduurilor de produse│Art. 296^1 alin. (1) lit. j) din│Art. 296^1 alin. (2) lit. c) din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani ││ │energetice pentru prelucrare în │Legea nr. 571/2003 privind Codul│Legea nr. 571/2003 privind Codul│ ││ │vederea obţinerii de produse │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │accizabile, altfel decât se │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │prevede la titlul VII din Legea │ │ │ ││ │nr. 571/2003 privind Codul │ │ │ ││ │fiscal │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 29│Achiziţionarea reziduurilor de │Art. 296^1 alin. (1) lit. k) din│Art. 296^1 alin. (2) lit. c) şi │Închisoare de la 6 luni la 2 ani.││ │produse energetice pentru │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent ││ │prelucrare în vederea obţinerii │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, ││ │de produse accizabile, altfel │completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în ││ │decât se prevede la titlul VII │ │ulterioare │conformitate cu procedurile ││ │din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │tehnologice de închidere a ││ │Codul fiscal │ │ │instalaţiei şi înaintează în ││ │ │ │ │termen de 3 zile actul de control││ │ │ │ │autorităţii fiscale care a emis ││ │ │ │ │autorizaţia, cu propunerea de ││ │ │ │ │suspendare a autorizaţiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat sau expeditor ││ │ │ │ │înregistrat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 30│Deţinerea de către orice │Art. 296^1 alin. (1) lit. l) din│Art. 296^1 alin. (2) lit. a) din│Închisoare de la 1 an la 4 ani ││ │persoană în afara antrepozitului│Legea nr. 571/2003 privind Codul│Legea nr. 571/2003 privind Codul│ ││ │fiscal sau comercializarea pe │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │teritoriul României a produselor│completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │accizabile supuse marcării, │ │ │ ││ │potrivit titlului VII din Legea │ │ │ ││ │nr. 571/2003 privind Codul │ │ │ ││ │fiscal, fără a fi marcate sau │ │ │ ││ │marcate necorespunzător ori cu │ │ │ ││ │marcaje false, peste limita a │ │ │ ││ │10.000 ţigarete, 400 ţigări de │ │ │ ││ │foi de 3 grame, 200 ţigări de │ │ │ ││ │foi mai mari de 3 grame, peste │ │ │ ││ │1 kg tutun de fumat, alcool │ │ │ ││ │etilic peste 40 litri, băuturi │ │ │ ││ │spirtoase peste 200 litri, │ │ │ ││ │produse intermediare de alcool │ │ │ ││ │peste 300 litri, băuturi │ │ │ ││ │fermentate, altele decât bere │ │ │ ││ │şi vinuri, peste 300 litri │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 31│Folosirea conductelor mobile, a │Art. 296^1 alin. (1) lit. m) din│Art. 296^1 alin. (2) lit. a) din│Închisoare de la 1 an la 4 ani ││ │furtunurilor elastice sau a │Legea nr. 571/2003 privind Codul│Legea nr. 571/2003 privind Codul│ ││ │altor conducte de acest fel, │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │utilizarea rezervoarelor │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │necalibrate, precum şi │ │ │ ││ │amplasarea înaintea contoarelor │ │ │ ││ │a unor canele sau robinete prin │ │ │ ││ │care se pot extrage cantităţi de│ │ │ ││ │alcool sau distilate │ │ │ ││ │necontorizate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 32│Eliberarea pentru consum, │Art. 296^1 alin. (1) lit. n) din│Art. 296^1 alin. (2) lit. a) şi │Închisoare de la 1 an la 4 ani ││ │deţinerea în afara unui │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent ││ │antrepozit fiscal, transportul │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, ││ │inclusiv în regim suspensiv de │completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în ││ │accize, utilizarea, oferirea │ │ulterioare │conformitate cu procedurile ││ │spre vânzare sau vânzarea, pe │ │ │tehnologice de închidere a ││ │teritoriul României, a │ │ │instalaţiei şi înaintează în ││ │produselor energetice prevăzute │ │ │termen de 3 zile actul de control││ │la art. 206^16 alin. (3) lit. g)│ │ │autorităţii fiscale care a emis ││ │sau asimilate acestora din punct│ │ │autorizaţia, cu propunerea de ││ │de vedere al nivelului │ │ │suspendare a autorizaţiei de ││ │accizelor, nemarcate şi │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │necolorate sau marcate şi │ │ │înregistrat sau expeditor ││ │colorate necorespunzător, cu │ │ │înregistrat, după caz. ││ │excepţiile prevăzute la │ │ │ ││ │art. 206^69 alin. (15) din │ │ │ ││ │Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ ││ │Codul fiscal │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 33│Marcarea şi/sau colorarea │Art. 296^1 alin. (1) lit. o) din│Art. 296^1 alin. (2) lit. a) şi │Închisoare de la 1 an la 4 ani ││ │produselor energetice prevăzute │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent ││ │la art. 206^16 alin. (3) lit. g)│fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, ││ │sau asimilate acestora din │completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în ││ │punct de vedere al nivelului │ │ulterioare │conformitate cu procedurile ││ │accizelor cu alte substanţe │ │ │tehnologice de închidere a ││ │decât cele prevăzute la │ │ │instalaţiei şi înaintează în ││ │art. 206^69 alin. (16) şi (18) │ │ │termen de 3 zile actul de control││ │din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │autorităţii fiscale care a emis ││ │Codul fiscal │ │ │autorizaţia, cu propunerea de ││ │ │ │ │suspendare a autorizaţiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat sau expeditor ││ │ │ │ │înregistrat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 34│Folosirea de substanţe şi │Art. 296^1 alin. (1) lit. p) din│Art. 296^1 alin. (2) lit. a) şi │Închisoare de la 1 an la 4 ani ││ │procedee care au ca efect │Legea nr. 571/2003 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 571/2003│Organul de control competent ││ │neutralizarea totală sau │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │dispune oprirea activităţii, ││ │parţială a colorantului şi/sau │completările ulterioare │modificările şi completările │sigilarea instalaţiei în ││ │marcatorului prevăzuţi/prevăzut │ │ulterioare │conformitate cu procedurile ││ │la art. 206^69 alin. (16) şi │ │ │tehnologice de închidere a ││ │(18) utilizaţi la marcarea şi │ │ │instalaţiei şi înaintează în ││ │colorarea produselor energetice │ │ │termen de 3 zile actul de control││ │prevăzute la art. 206^16 │ │ │autorităţii fiscale care a emis ││ │alin. (3) lit. g) din │ │ │autorizaţia, cu propunerea de ││ │Legea nr. 571/2003 privind Codul│ │ │suspendare a autorizaţiei de ││ │fiscal, sau asimilate acestora │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │din punctul de vedere al │ │ │înregistrat sau expeditor ││ │nivelului accizelor │ │ │înregistrat, după caz. │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ D. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 35│Producerea de produse accizabile│Art. 452 alin. (1) lit. a) din │Art. 452 alin. (2) lit. c) din │Închisoare de la 2 ani la 7 ani ││ │care intră sub incidenţa │Legea nr. 227/2015 privind Codul│Legea nr. 227/2015 privind Codul│ ││ │regimului de antrepozitare │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │prevăzut în titlul VIII din │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │Legea nr. 227/2015 privind Codul│ │ │ ││ │fiscal, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare, în │ │ │ ││ │afara unui antrepozit fiscal │ │ │ ││ │autorizat de către autoritatea │ │ │ ││ │competentă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 36│Achiziţionarea de alcool etilic │Art. 452 alin. (1) lit. b) din │Art. 452 alin. (2) lit. b) şi │Închisoare de la un an la 5 ani ││ │şi de distilate în vrac de la │Legea nr. 227/2015 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 227/2015│După constatarea faptelor, ││ │alţi furnizori decât │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │organul de control competent ││ │antrepozitarii autorizaţi pentru│completările ulterioare │modificările şi completările │dispune oprirea activităţii, ││ │producţie sau expeditorii │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei în ││ │înregistraţi de astfel de │ │ │conformitate cu procedurile ││ │produse, potrivit titlului VIII │ │ │tehnologice de închidere a ││ │din Legea nr. 227/2015 privind │ │ │instalaţiei şi înaintează actul ││ │Codul fiscal, cu modificările şi│ │ │de control autorităţii fiscale ││ │completările ulterioare │ │ │care a emis autorizaţia, cu ││ │ │ │ │propunerea de suspendare a ││ │ │ │ │autorizaţiei de antrepozit ││ │ │ │ │fiscal. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 37│Livrarea produselor energetice │Art. 452 alin. (1) lit. c) din │Art. 452 alin. (2) lit. c) şi │Închisoare de la 2 ani la 7 ani ││ │prevăzute la art. 355 alin. (3) │Legea nr. 227/2015 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 227/2015│După constatarea faptelor, ││ │lit. a)-e) din Legea │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │organul de control competent ││ │nr. 227/2015 privind Codul │completările ulterioare │modificările şi completările │dispune oprirea activităţii, ││ │fiscal, cu modificările şi │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei în ││ │completările ulterioare, din │ │ │conformitate cu procedurile ││ │antrepozitele fiscale sau │ │ │tehnologice de închidere a ││ │locurile de recepţie în cazul │ │ │instalaţiei şi înaintează actul ││ │destinatarilor înregistraţi │ │ │de control autorităţii fiscale ││ │către cumpărători, persoane │ │ │care a emis autorizaţia, cu ││ │juridice, fără deţinerea de │ │ │propunerea de suspendare a ││ │către antrepozitarul autorizat │ │ │autorizaţiei de antrepozit ││ │sau a destinatarului autorizat │ │ │fiscal. ││ │expeditor a documentului de │ │ │ ││ │plată care să ateste virarea la │ │ │ ││ │bugetul de stat a valorii │ │ │ ││ │accizelor aferente cantităţii ce│ │ │ ││ │urmează a fi facturată │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 38│Marcarea cu marcaje false a │Art. 452 alin. (1) lit. d) din │Art. 452 alin. (2) lit. c) şi │Închisoare de la 2 ani la 7 ani ││ │produselor accizabile supuse │Legea nr. 227/2015 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 227/2015│După constatarea faptelor, ││ │marcării ori deţinerea în │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │organul de control competent ││ │antrepozitul fiscal a produselor│completările ulterioare │modificările şi completările │dispune oprirea activităţii, ││ │marcate în acest fel │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei în ││ │ │ │ │conformitate cu procedurile ││ │ │ │ │tehnologice de închidere a ││ │ │ │ │instalaţiei şi înaintează actul ││ │ │ │ │de control autorităţii fiscale ││ │ │ │ │care a emis autorizaţia, cu ││ │ │ │ │propunerea de suspendare a ││ │ │ │ │autorizaţiei de antrepozit ││ │ │ │ │fiscal. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 39│Refuzul sub orice formă a │Art. 452 alin. (1) lit. e) din │Art. 452 alin. (2) lit. b) şi │Închisoare de la un an la 5 ani ││ │accesului autorităţilor │Legea nr. 227/2015 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 227/2015│După constatarea faptelor, ││ │competente cu atribuţii de │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │organul de control competent ││ │control pentru efectuarea de │completările ulterioare │modificările şi completările │dispune oprirea activităţii, ││ │verificări inopinate în │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei în ││ │antrepozitele fiscale │ │ │conformitate cu procedurile ││ │ │ │ │tehnologice de închidere a ││ │ │ │ │instalaţiei şi înaintează actul ││ │ │ │ │de control autorităţii fiscale ││ │ │ │ │care a emis autorizaţia, cu ││ │ │ │ │propunerea de suspendare a ││ │ │ │ │autorizaţiei de antrepozit ││ │ │ │ │fiscal. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 40│Livrarea reziduurilor de produse│Art. 452 alin. (1) lit. f) din │Art. 452 alin. (2) lit. a) din │Închisoare de la 6 luni la 3 ani ││ │energetice pentru prelucrare în │Legea nr. 227/2015 privind Codul│Legea nr. 227/2015 privind │ ││ │vederea obţinerii de produse │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi│ ││ │accizabile, altfel decât se │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │prevede în titlul VIII din │ │ │ ││ │Legea nr. 227/2015 privind Codul│ │ │ ││ │fiscal, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 41│Achiziţionarea reziduurilor de │Art. 452 alin. (1) lit. g) din │Art. 452 alin. (2) lit. a) şi │Închisoare de la 6 luni la 3 ani ││ │produse energetice pentru │Legea nr. 227/2015 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 227/2015│După constatarea faptelor, ││ │prelucrare în vederea obţinerii │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │organul de control competent ││ │de produse accizabile, altfel │completările ulterioare │modificările şi completările │dispune oprirea activităţii, ││ │decât se prevede în titlul VIII │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei în ││ │din Legea nr. 227/2015 privind │ │ │conformitate cu procedurile ││ │Codul fiscal, cu modificările şi│ │ │tehnologice de închidere a ││ │completările ulterioare │ │ │instalaţiei şi înaintează actul ││ │ │ │ │de control autorităţii fiscale ││ │ │ │ │care a emis autorizaţia, cu ││ │ │ │ │propunerea de suspendare a ││ │ │ │ │autorizaţiei de antrepozit ││ │ │ │ │fiscal. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 42│Deţinerea de către orice │Art. 452 alin. (1) lit. h) din │Art. 452 alin. (2) lit. b) din │Închisoare de la un an la 5 ani ││ │persoană în afara antrepozitului│Legea nr. 227/2015 privind Codul│Legea nr. 227/2015 privind Codul│ ││ │fiscal sau comercializarea pe │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │teritoriul României a produselor│completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │accizabile supuse marcării, │ │ │ ││ │potrivit titlului VIII din Legea│ │ │ ││ │nr. 227/2015 privind Codul │ │ │ ││ │fiscal, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare, fără a │ │ │ ││ │fi marcate sau marcate │ │ │ ││ │necorespunzător ori cu marcaje │ │ │ ││ │false peste limita a 10.000 │ │ │ ││ │ţigarete, 400 ţigări de foi de │ │ │ ││ │3 grame, 200 ţigări de foi mai │ │ │ ││ │mari de 3 grame, peste 1 kg │ │ │ ││ │tutun de fumat, alcool etilic │ │ │ ││ │peste 40 litri, băuturi │ │ │ ││ │spirtoase peste 200 litri, │ │ │ ││ │produse intermediare peste 300 │ │ │ ││ │litri, băuturi fermentate, │ │ │ ││ │altele decât bere şi vinuri, │ │ │ ││ │peste 300 litri │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 43│Folosirea conductelor mobile, a │Art. 452 alin. (1) lit. i) din │Art. 452 alin. (2) lit. b) şi │Închisoare de la un an la 5 ani ││ │furtunurilor elastice sau a │Legea nr. 227/2015 privind Codul│alin. (3) din Legea nr. 227/2015│După constatarea faptelor, ││ │altor conducte de acest fel, │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │organul de control competent ││ │utilizarea rezervoarelor │completările ulterioare │modificările şi completările │dispune oprirea activităţii, ││ │necalibrate, precum şi │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei în ││ │amplasarea înaintea contoarelor │ │ │conformitate cu procedurile ││ │a unor canele sau robinete prin │ │ │tehnologice de închidere a ││ │care se pot extrage cantităţi de│ │ │instalaţiei şi înaintează actul ││ │alcool sau distilate │ │ │de control autorităţii fiscale ││ │necontorizate │ │ │care a emis autorizaţia, cu ││ │ │ │ │propunerea de suspendare a ││ │ │ │ │autorizaţiei de antrepozit ││ │ │ │ │fiscal. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 44│Eliberarea pentru consum, │Art. 452 alin. (1) lit. j) din │Art. 452 alin. (2) lit. b) din │Închisoare de la un an la 5 ani ││ │deţinerea în afara unui │Legea nr. 227/2015 privind Codul│Legea nr. 227/2015 privind Codul│ ││ │antrepozit fiscal, transportul │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │inclusiv în regim suspensiv de │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │accize, utilizarea, oferirea │ │ │ ││ │spre vânzare sau vânzarea, pe │ │ │ ││ │teritoriul României, a │ │ │ ││ │produselor energetice prevăzute │ │ │ ││ │la art. 355 alin. (3) lit. g) │ │ │ ││ │din Legea nr. 227/2015 privind │ │ │ ││ │Codul fiscal, cu modificările şi│ │ │ ││ │completările ulterioare, sau │ │ │ ││ │asimilate acestora din punctul │ │ │ ││ │de vedere al nivelului │ │ │ ││ │accizelor, nemarcate şi │ │ │ ││ │necolorate sau marcate şi │ │ │ ││ │colorate necorespunzător, cu │ │ │ ││ │excepţiile prevăzute la art. 425│ │ │ ││ │alin. (2) din Legea nr. 227/2015│ │ │ ││ │privind Codul fiscal, cu │ │ │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 45│Nerespectarea prevederilor │Art. 452 alin. (1) lit. k) din │Art. 452 alin. (2) lit. b) din │Închisoare de la un an la 5 ani ││    │art. 427 alin. (5) şi art. 430  │Legea nr. 227/2015 privind Codul│Legea nr. 227/2015 privind Codul│                                 ││ │alin. (4) din Legea nr. 227/2015│fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │privind Codul fiscal, cu │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 46│Nerespectarea prevederilor │Art. 452 alin. (1) lit. l) din │Art. 452 alin. (2) lit. c) din │Închisoare de la 2 ani la 7 ani ││    │art. 427 alin. (6) şi art. 430  │Legea nr. 227/2015 privind Codul│Legea nr. 227/2015 privind Codul│                                 ││ │alin. (5) din Legea nr. 227/2015│fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │privind Codul fiscal, cu │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ E. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările ││ şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 47│Introducerea în sau scoaterea │Art. 270 alin. (1) din Legea │Art. 270 alin. (1) din Legea │Închisoare de la 2 ani la 7 ani ││ │din ţară, prin orice mijloace, a│nr. 86/2006 privind Codul vamal │nr. 86/2006 privind Codul vamal │şi interzicerea unor drepturi ││ │bunurilor sau mărfurilor, prin │al României, cu modificările şi │al României, cu modificările şi │ ││ │alte locuri decât cele stabilite│completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │pentru control vamal │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 48│Introducerea în sau scoaterea │Art. 270 alin. (2) lit. a) din │Art. 270 alin. (1) şi (2) din │Închisoare de la 2 ani la 7 ani ││ │din ţară prin locurile stabilite│Legea nr. 86/2006 privind Codul │Legea nr. 86/2006 privind Codul │şi interzicerea unor drepturi ││ │pentru controlul vamal, prin │vamal al României, cu │vamal al României, cu │ ││ │sustragere de la controlul │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │vamal, a bunurilor sau a │ulterioare │ulterioare │ ││ │mărfurilor care trebuie plasate │ │ │ ││ │sub un regim vamal, dacă │ │ │ ││ │valoarea în vamă a bunurilor sau│ │ │ ││ │a mărfurilor sustrase este mai │ │ │ ││ │mare de 20.000 lei în cazul │ │ │ ││ │produselor supuse accizelor şi │ │ │ ││ │mai mare de 40.000 lei în cazul │ │ │ ││ │celorlalte bunuri sau mărfuri │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 49│Introducerea în sau scoaterea │Art. 270 alin. (2) lit. b) din │Art. 270 alin. (1) şi (2) din │Închisoare de la 2 ani la 7 ani ││ │din ţară, de două ori în │Legea nr. 86/2006 privind Codul │Legea nr. 86/2006 privind Codul │şi interzicerea unor drepturi ││ │decursul unui an, prin locurile │vamal al României, cu │vamal al României, cu │ ││ │stabilite pentru controlul │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │vamal, prin sustragere de la │ulterioare │ulterioare │ ││ │controlul vamal, a bunurilor sau│ │ │ ││ │a mărfurilor care trebuie │ │ │ ││ │plasate sub un regim vamal, dacă│ │ │ ││ │valoarea în vamă a bunurilor sau│ │ │ ││ │a mărfurilor sustrase este mai │ │ │ ││ │mică de 20.000 lei în cazul │ │ │ ││ │produselor supuse accizelor şi │ │ │ ││ │mai mică de 40.000 lei în cazul │ │ │ ││ │celorlalte bunuri sau mărfuri │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 50│Înstrăinarea sub orice formă a │Art. 270 alin. (2) lit. c) din │Art. 270 alin. (1) şi (2) din │Închisoare de la 2 ani la 7 ani ││ │mărfurilor aflate în tranzit │Legea nr. 86/2006 privind Codul │Legea nr. 86/2006 privind Codul │şi interzicerea unor drepturi ││ │vamal │vamal al României, cu │vamal al României, cu │ ││ │ │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 51│Colectarea, deţinerea, │Art. 270 alin. (3) din Legea │Art. 270 alin. (1) şi (3) din │Închisoare de la 2 ani la 7 ani ││ │producerea, transportul, │nr. 86/2006 privind Codul vamal │Legea nr. 86/2006 privind Codul │şi interzicerea unor drepturi ││ │preluarea, depozitarea, │al României, cu modificările şi │vamal al României, cu │ ││ │predarea, desfacerea şi vânzarea│completările ulterioare │modificările şi completările │ ││ │bunurilor sau a mărfurilor care │ │ulterioare │ ││ │trebuie plasate sub un regim │ │ │ ││ │vamal cunoscând că acestea │ │ │ ││ │provin din contrabandă sau sunt │ │ │ ││ │destinate săvârşirii acesteia │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 52│Introducerea în sau scoaterea │Art. 271 din Legea nr. 86/2006Art. 271 din Legea nr. 86/2006 │Închisoare de la 3 ani la 12 ani ││ │din ţară, fără drept, de arme, │privind Codul vamal al României,│privind Codul vamal al României,│şi interzicerea unor drepturi, ││ │muniţii, materiale explozibile, │cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │dacă legea penală nu prevede o ││ │droguri, precursori, materiale │ulterioare │ulterioare │pedeapsă mai mare ││ │nucleare sau alte substanţe │ │ │ ││ │radioactive, substanţe toxice, │ │ │ ││ │deşeuri, reziduuri ori materiale│ │ │ ││ │chimice periculoase │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 53│Folosirea, la autoritatea │Art. 272 din Legea nr. 86/2006Art. 272 din Legea nr. 86/2006 │Închisoare de la 2 ani la 7 ani ││ │vamală, a documentelor vamale de│privind Codul vamal al României,│privind Codul vamal al României,│şi interzicerea unor drepturi ││ │transport sau comerciale care se│cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │ ││ │referă la alte mărfuri sau │ulterioare │ulterioare │ ││ │bunuri ori la alte cantităţi de │ │ │ ││ │mărfuri sau bunuri decât cele │ │ │ ││ │prezentate în vamă │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 54│Folosirea, la autoritatea │Art. 273 din Legea nr. 86/2006Art. 273 din Legea nr. 86/2006 │Închisoare de la 3 ani la 10 ani ││ │vamală, a documentelor vamale de│privind Codul vamal al României,│privind Codul vamal al României,│şi interzicerea unor drepturi ││ │transport sau comerciale │cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │ ││ │falsificate │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 55│Faptele prevăzute la │Art. 274 din Legea nr. 86/2006Art. 274 din Legea nr. 86/2006 │Închisoare de la 5 ani la 15 ani ││ │art. 270-273 din Legea │privind Codul vamal al României,│privind Codul vamal al României,│şi interzicerea unor drepturi ││ │nr. 86/2006 privind Codul vamal │cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │ ││ │al României, cu modificările şi │ulterioare │ulterioare │ ││ │completările ulterioare, │ │ │ ││ │săvârşite de una sau mai multe │ │ │ ││ │persoane înarmate ori de două │ │ │ ││ │sau mai multe persoane împreună │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 56│Tentativa la infracţiunile │Art. 275 din Legea nr. 86/2006Art. 275 din Legea nr. 86/2006 │Se pedepseşte conform legii. ││ │prevăzute la art. 270-274 din │privind Codul vamal al României,│privind Codul vamal al României,│ ││ │Legea nr. 86/2006 privind Codul │cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │ ││ │vamal al României, cu │ulterioare │ulterioare │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ F. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru ││ instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 57│Schimbarea sau transferul de │Art. 29 alin. (1) lit. a) din │Art. 29 alin. (1) din Legea │Închisoare de la 3 la 10 ani ││ │bunuri, cunoscând că provin din │Legea nr. 656/2002 pentru │nr. 656/2002 pentru prevenirea │ ││ │săvârşirea de infracţiuni, în │prevenirea şi sancţionarea │şi sancţionarea spălării │ ││ │scopul ascunderii sau al │spălării banilor, precum şi │banilor, precum şi pentru │ ││ │disimulării originii ilicite a │pentru instituirea unor măsuri │instituirea unor măsuri de │ ││ │acestor bunuri ori în scopul de │de prevenire şi combatere a │prevenire şi combatere a │ ││ │a ajuta persoana care a săvârşit│finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │ ││ │infracţiunea din care provin │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │ ││ │bunurile să se sustragă de la │ulterioare prevenirea şi │ulterioare │ ││ │urmărire, judecată sau │sancţionarea spălării banilor, │ │ ││ │executarea pedepsei │precum şi pentru instituirea │ │ ││ │ │unor măsuri de prevenire şi │ │ ││ │ │combatere a finanţării │ │ ││ │ │terorismului, republicată, cu │ │ ││ │ │modificările ulterioare │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 58│Ascunderea ori disimularea │Art. 29 alin. (1) lit. b) din │Art. 29 alin. (1) din Legea │Închisoare de la 3 la 10 ani ││ │adevăratei naturi a │Legea nr. 656/2002 pentru │nr. 656/2002 pentru prevenirea │ ││ │provenienţei, a situării, a │prevenirea şi sancţionarea │şi sancţionarea spălării │ ││ │dispoziţiei, a circulaţiei sau a│spălării banilor, precum şi │banilor, precum şi pentru │ ││ │proprietăţii bunurilor ori a │pentru instituirea unor măsuri │instituirea unor măsuri de │ ││ │drepturilor asupra acestora, │de prevenire şi combatere a │prevenire şi combatere a │ ││ │cunoscând că bunurile provin din│finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │ ││ │săvârşirea de infracţiuni │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │ ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 59│Dobândirea, deţinerea sau │Art. 29 alin. (1) lit. c) din │Art. 29 alin. (1) din Legea │Închisoare de la 3 la 10 ani ││ │folosirea de bunuri, cunoscând │Legea nr. 656/2002 pentru │nr. 656/2002 pentru prevenirea │ ││ │că acestea provin din săvârşirea│prevenirea şi sancţionarea │şi sancţionarea spălării │ ││ │de infracţiuni │spălării banilor, precum şi │banilor, precum şi pentru │ ││ │ │pentru instituirea unor măsuri │instituirea unor măsuri de │ ││ │ │de prevenire şi combatere a │prevenire şi combatere a │ ││ │ │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │ ││ │ │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │ ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 60│Tentativa la infracţiunile │Art. 29 alin. (2) din Legea │Art. 29 alin. (2) din Legea │Se pedepseşte conform legii. ││ │prevăzute la art. 29 alin. (1) │nr. 656/2002 pentru prevenirea │nr. 656/2002 pentru prevenirea │ ││ │din Legea nr. 656/2002 pentru │şi sancţionarea spălării │şi sancţionarea spălării │ ││ │prevenirea şi sancţionarea │banilor, precum şi pentru │banilor, precum şi pentru │ ││ │spălării banilor, precum şi │instituirea unor măsuri de │instituirea unor măsuri de │ ││ │pentru instituirea unor măsuri │prevenire şi combatere a │prevenire şi combatere a │ ││ │de prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │ ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │ ││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ G. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea ││ jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 61│Desfăşurarea fără licenţă sau │Art. 23 alin. (1) din Ordonanţa │Art. 23 alin. (1) şi art. 30 │Închisoare de la o lună la un an ││ │autorizaţie a oricăreia dintre │de urgenţă a Guvernului │alin. (1) din Ordonanţa de │sau amendă ││ │activităţile din domeniul │nr. 77/2009 privind organizarea │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Pentru persoana juridică amendă ││ │jocurilor de noroc │şi exploatarea jocurilor de │privind organizarea şi │de la 10.000 lei la 100.000 lei ││ │ │noroc, aprobată cu modificări şi│exploatarea jocurilor de noroc, │şi pedeapsa complementară a ││ │ │completări prin Legea │aprobată cu modificări şi │dizolvării ││ │ │nr. 246/2010, cu modificările şi│completări prin Legea │ ││ │ │completările ulterioare │nr. 246/2010, cu modificările şi│ ││ │ │ │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 62│Organizarea de jocuri de noroc │Art. 23 alin. (2) lit. a) din │Art. 23 alin. (2) şi art. 30 │Închisoare de la 3 luni la 2 ani ││ │prin intermediul reţelelor de │Ordonanţa de urgenţă a │alin. (1) din Ordonanţa de │sau cu amendă ││ │radio ori prin intermediul altor│Guvernului nr. 77/2009 privind │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Pentru persoana juridică amendă ││ │mijloace de transmisie asimilate│organizarea şi exploatarea │privind organizarea şi │de la 10.000 lei la 100.000 lei ││ │ │jocurilor de noroc, aprobată cu │exploatarea jocurilor de noroc, │şi pedeapsa complementară a ││ │ │modificări şi completări prin │aprobată cu modificări şi │dizolvării ││ │ │Legea nr. 246/2010, cu │completări prin Legea │ ││ │ │modificările şi completările │nr. 246/2010, cu modificările │ ││ │ │ulterioare │şi completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 63│Organizarea de pariuri bazate pe│Art. 23 alin. (2) lit. b) din │Art. 23 alin. (2) şi art. 30 │Închisoare de la 3 luni la 2 ani ││ │rezultatele unor concursuri │Ordonanţa de urgenţă a │alin. (1) din Ordonanţa de │sau cu amendă ││ │clandestine organizate în alte │Guvernului nr. 77/2009 privind │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Pentru persoana juridică amendă ││ │condiţii decât cele prevăzute de│organizarea şi exploatarea │privind organizarea şi │de la 10.000 lei la 100.000 lei ││ │normele legale în vigoare │jocurilor de noroc, aprobată cu │exploatarea jocurilor de noroc, │şi pedeapsa complementară a ││ │ │modificări şi completări prin │aprobată cu modificări şi │dizolvării ││ │ │Legea nr. 246/2010, cu │completări prin Legea │ ││ │ │modificările şi completările │nr. 246/2010, cu modificările şi│ ││ │ │ulterioare │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 64│Organizarea de jocuri │Art. 23 alin. (2) lit. c) din │Art. 23 alin. (2) şi art. 30 │Închisoare de la 3 luni la 2 ani ││ │clandestine ale căror rezultate │Ordonanţa de urgenţă a │alin. (1) din Ordonanţa de │sau cu amendă ││ │pot fi influenţate prin │Guvernului nr. 77/2009 privind │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Pentru persoana juridică amendă ││ │dexteritatea mânuitorului │organizarea şi exploatarea │privind organizarea şi │de la 10.000 lei la 100.000 lei ││ │mijloacelor de joc în scopul │jocurilor de noroc, aprobată cu │exploatarea jocurilor de noroc, │şi pedeapsa complementară a ││ │obţinerii unor venituri │modificări şi completări prin │aprobată cu modificări şi │dizolvării ││ │ │Legea nr. 246/2010, cu │completări prin Legea │ ││ │ │modificările şi completările │nr. 246/2010, cu modificările şi│ ││ │ │ulterioare │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 65│Organizarea de jocuri de bingo, │Art. 23 alin. (2) lit. d) din │Art. 23 alin. (2) şi art. 30 │Închisoare de la 3 luni la 2 ani ││ │în baza aceleiaşi autorizaţii de│Ordonanţa de urgenţă a │alin. (1) din Ordonanţa de │sau cu amendă ││ │exploatare a jocurilor de noroc,│Guvernului nr. 77/2009 privind │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Pentru persoana juridică amendă ││ │în mai mult de o locaţie │organizarea şi exploatarea │privind organizarea şi │de la 10.000 lei la 100.000 lei ││ │ │jocurilor de noroc, aprobată cu │exploatarea jocurilor de noroc, │şi pedeapsa complementară a ││ │ │modificări şi completări prin │aprobată cu modificări şi │dizolvării ││ │ │Legea nr. 246/2010, cu │completări prin Legea │ ││ │ │modificările şi completările │nr. 246/2010, cu modificările şi│ ││ │ │ulterioare │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 66│Folosirea sau deţinerea în │Art. 25 lit. d) din Ordonanţa de│Art. 25 şi art. 30 alin. (1) din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani ││ │vederea folosirii într-o sală de│urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Ordonanţa de urgenţă a │sau cu amendă ││ │jocuri de jetoane - sau orice │privind organizarea şi │Guvernului nr. 77/2009 privind │Pentru persoana juridică amendă ││ │alt suport material al taxei de │exploatarea jocurilor de noroc, │organizarea şi exploatarea │de la 10.000 lei la 100.000 lei ││ │participare la jocurile │aprobată cu modificări şi │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi pedeapsa complementară a ││ │respective - false, ştiind că │completări prin Legea │modificări şi completări prin │dizolvării ││ │acestea sunt falsificate │nr. 246/2010, cu modificările şi│Legea nr. 246/2010, cu │ ││ │ │completările ulterioare │modificările şi completările │ ││ │ │ │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 67│Organizarea sau exploatarea │Art. 25 lit. e) din Ordonanţa de│Art. 25 şi art. 30 alin. (1) din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani ││ │jocurilor frauduloase │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Ordonanţa de urgenţă a │sau cu amendă ││ │ │privind organizarea şi │Guvernului nr. 77/2009 privind │Pentru persoana juridică amendă ││ │ │exploatarea jocurilor de noroc, │organizarea şi exploatarea │de la 10.000 lei la 100.000 lei ││ │ │aprobată cu modificări şi │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi pedeapsa complementară a ││ │ │completări prin Legea │modificări şi completări prin │dizolvării ││ │ │nr. 246/2010, cu modificările şi│Legea nr. 246/2010, cu │ ││ │ │completările ulterioare │modificările şi completările │ ││ │ │ │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 68│Comunicarea către autorităţile │Art. 25 lit. f) din Ordonanţa de│Art. 25 şi art. 30 alin. (1) din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani ││ │competente de informaţii false │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Ordonanţa de urgenţă a │sau cu amendă ││ │cu privire la activitatea de │privind organizarea şi │Guvernului nr. 77/2009 privind │Pentru persoana juridică amendă ││ │jocuri de noroc pe care o │exploatarea jocurilor de noroc, │organizarea şi exploatarea │de la 10.000 lei la 100.000 lei ││ │desfăşoară, organizează sau o │aprobată cu modificări şi │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi pedeapsa complementară a ││ │exploatează, refuză să furnizeze│completări prin Legea │modificări şi completări prin │dizolvării ││ │informaţiile solicitate ori │nr. 246/2010, cu modificările │Legea nr. 246/2010, cu │ ││ │obstrucţionează controlul │şi completările ulterioare │modificările şi completările │ ││ │efectuat de organele cu │ │ulterioare │ ││ │atribuţii de supraveghere şi │ │ │ ││ │control în acest domeniu │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 69│Comunicarea către autorităţile │Art. 25 lit. g) din Ordonanţa de│Art. 25 şi art. 30 alin. (1) din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani ││ │competente de informaţii │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Ordonanţa de urgenţă a │sau cu amendă. ││ │incomplete, în scopul de a │privind organizarea şi │Guvernului nr. 77/2009 privind │Pentru persoana juridică amendă ││ │disimula anumite situaţii reale │exploatarea jocurilor de noroc, │organizarea şi exploatarea │de la 10.000 lei la 100.000 lei ││ │referitoare la activitatea de │aprobată cu modificări şi │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi pedeapsa complementară a ││ │jocuri de noroc sau de a nu │completări prin Legea │modificări şi completări prin │dizolvării. ││ │intra sub incidenţa prevederilor│nr. 246/2010, cu modificările şi│Legea nr. 246/2010, cu │ ││ │art. 17 alin. (2) din Ordonanţa │completările ulterioare │modificările şi completările │ ││ │de urgenţă a Guvernului │ │ulterioare │ ││ │nr. 77/2009 privind organizarea │ │ │ ││ │şi exploatarea jocurilor de │ │ │ ││ │noroc, aprobată cu modificări şi│ │ │ ││ │completări prin Legea │ │ │ ││ │nr. 246/2010, cu modificările şi│ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 70│Participarea, în calitate de │Art. 25 lit. h) din Ordonanţa de│Art. 25 şi art. 30 alin. (1) din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani ││ │participant, la un joc de noroc │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Ordonanţa de urgenţă a │sau cu amendă ││ │la distanţă definit la art. 10 │privind organizarea şi │Guvernului nr. 77/2009 privind │Pentru persoana juridică amendă ││ │alin. (1) lit. h)-n) din │exploatarea jocurilor de noroc, │organizarea şi exploatarea │de la 10.000 lei la 100.000 lei ││ │Ordonanţa de urgenţă a │aprobată cu modificări şi │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi pedeapsa complementară a ││ │Guvernului nr. 77/2009 privind │completări prin Legea │modificări şi completări prin │dizolvării ││ │organizarea şi exploatarea │nr. 246/2010, cu modificările şi│Legea nr. 246/2010, cu │ ││ │jocurilor de noroc, aprobată cu │completările ulterioare │modificările şi completările │ ││ │modificări şi completări prin │ │ulterioare │ ││ │Legea nr. 246/2010, cu │ │ │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare, prin intermediul │ │ │ ││ │unor echipamente şi mijloace │ │ │ ││ │tehnice sau al oricăror mijloace│ │ │ ││ │asimilate, în scopul de a-şi │ │ │ ││ │disimula identitatea ori │ │ │ ││ │identitatea beneficiarului real │ │ │ ││ │al operaţiunilor financiare │ │ │ ││ │aferente │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 71│Influenţarea sau alterarea │Art. 25 lit. j) din Ordonanţa de│Art. 25 şi art. 30 alin. (1) din│Închisoare de la 6 luni la 2 ani ││ │rezultatelor unui joc de noroc │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│Ordonanţa de urgenţă a │sau cu amendă ││ │la distanţă definit la art. 10 │privind organizarea şi │Guvernului nr. 77/2009 privind │Pentru persoana juridică amendă ││ │alin. (1) lit. h)-n) din │exploatarea jocurilor de noroc, │organizarea şi exploatarea │de la 10.000 lei la 100.000 lei ││ │Ordonanţa de urgenţă a │aprobată cu modificări şi │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi pedeapsa complementară a ││ │Guvernului nr. 77/2009 privind │completări prin Legea │modificări şi completări prin │dizolvării ││ │organizarea şi exploatarea │nr. 246/2010, cu modificările şi│Legea nr. 246/2010, cu │ ││ │jocurilor de noroc, aprobată cu │completările ulterioare │modificările şi completările │ ││ │modificări şi completări prin │ │ulterioare │ ││ │Legea nr. 246/2010, cu │ │ │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare, indiferent dacă are │ │ │ ││ │calitatea de organizator, │ │ │ ││ │participant ori dacă deţine │ │ │ ││ │controlul direct sau indirect │ │ │ ││ │asupra activităţii de jocuri de │ │ │ ││ │noroc în cauză │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ H. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, ││ republicată │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 72│Fapta persoanei care utilizează │Art. 98 din Legea │Art. 98 din Legea nr. 346/2002 │Închisoare de la 6 luni la 2 ani ││ │sumele destinate asigurării │nr. 346/2002 privind asigurarea │privind asigurarea pentru │sau cu amendă ││ │pentru accidente de muncă şi │pentru accidente de muncă şi │accidente de muncă şi boli │ ││ │boli profesionale în alte │boli profesionale, republicată │profesionale, republicată │ ││ │scopuri decât cele prevăzute de │ │ │ ││ │lege │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ I. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 73│Emiterea unui cec fără a fi avut│Art. 84 pct. 1 din Legea │Art. 84 din Legea nr. 59/1934 │Închisoare de la 6 luni până la ││ │autorizarea trasului │nr. 59/1934 asupra cecului, cu │asupra cecului, cu modificările │un an sau cu amendă ││ │ │modificările şi completările │şi completările ulterioare │ ││ │ │ulterioare │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 74│Emiterea unui cec fără a avea la│Art. 84 pct. 2 din Legea │Art. 84 din Legea nr. 59/1934 │Închisoare de la 6 luni până la ││ │tras disponibil suficient sau │nr. 59/1934 asupra cecului, cu │asupra cecului, cu modificările │un an sau cu amendă ││ │dispunerea în tot ori în parte │modificările şi completările │şi completările ulterioare │ ││ │de disponibilul avut mai înainte│ulterioare │ │ ││ │de trecerea termenelor fixate │ │ │ ││ │pentru prezentare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 75│Emiterea unui cec cu dată falsă │Art. 84 pct. 3 din │Art. 84 Din Legea nr. 59/1934 │Închisoare de la 6 luni până la ││ │sau căruia îi lipseşte unul │Legea nr. 59/1934 asupra │asupra cecului, cu modificările │un an sau cu amendă ││ │dintre următoarele elemente │cecului, cu modificările şi │şi completările ulterioare │ ││ │esenţiale: │completările ulterioare │ │ ││ │a) denumirea de cec; │ │ │ ││ │b) suma de bani ce trebuie │ │ │ ││ │plătită; │ │ │ ││ │c) numele trasului; │ │ │ ││ │d) data emiterii cecului; │ │ │ ││ │e) semnătura prevăzută la │ │ │ ││ │art. 11 din Legea nr. 59/1934 │ │ │ ││ │asupra cecului, cu modificările │ │ │ ││ │şi completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 76│Emiterea unui cec cu încălcarea │Art. 84 pct. 4 din │Art. 84 din Legea nr. 59/1934 │Închisoare de la 6 luni până la ││ │prevederilor art. 6 alin. 3 din │Legea nr. 59/1934 asupra │asupra cecului, cu modificările │un an sau cu amendă ││ │Legea nr. 59/1934 asupra │cecului, cu modificările şi │şi completările ulterioare │ ││ │cecului, cu modificările şi │completările ulterioare │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ J. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi ││ sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 77│Folosirea sau prezentarea cu │Art. 18^1 alin. (1) din Legea │Art. 18^1 alin. (1) şi alin. (3)│Închisoare de la 2 la 7 ani şi ││ │rea-credinţă de documente ori │nr. 78/2000 pentru prevenirea, │din Legea nr. 78/2000 pentru │interzicerea unor drepturi ││ │declaraţii false, inexacte sau │descoperirea şi sancţionarea │prevenirea, descoperirea şi │Dacă fapta a produs consecinţe ││ │incomplete, dacă fapta are ca │faptelor de corupţie, cu │sancţionarea faptelor de │deosebit de grave, limitele ││ │rezultat obţinerea pe nedrept de│modificările şi completările │corupţie, cu modificările şi │speciale ale pedepsei se ││ │fonduri din bugetul general al │ulterioare │completările ulterioare │majorează cu jumătate. ││ │Uniunii Europene sau din │ │ │ ││ │bugetele administrate de aceasta│ │ │ ││ │ori în numele ei │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 78│Omisiunea de a furniza, cu │Art. 18^1 alin. (2) din Legea │Art. 18^1 alin. (2) şi alin. (3)│Închisoare de la 2 la 7 ani şi ││ │ştiinţă, datele cerute potrivit │nr. 78/2000 pentru prevenirea, │din Legea nr. 78/2000 pentru │interzicerea unor drepturi ││ │legii pentru obţinerea de │descoperirea şi sancţionarea │prevenirea, descoperirea şi │Dacă fapta a produs consecinţe ││ │fonduri din bugetul general al │faptelor de corupţie, cu │sancţionarea faptelor de │deosebit de grave, limitele ││ │Uniunii Europene sau din │modificările şi completările │corupţie, cu modificările şi │speciale ale pedepsei se ││ │bugetele administrate de aceasta│ulterioare │completările ulterioare │majorează cu jumătate. ││ │ori în numele ei, dacă fapta are│ │ │ ││ │ca rezultat obţinerea pe nedrept│ │ │ ││ │a acestor fonduri │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 79│Schimbarea, fără respectarea │Art. 18^2 alin. (1) din Legea │Art. 18^1 alin. (1) şi alin. (3)│Închisoare de la un an la 5 ani ││ │prevederilor legale, a │nr. 78/2000 pentru prevenirea, │din Legea nr. 78/2000 pentru │şi interzicerea unor drepturi ││ │destinaţiei fondurilor obţinute │descoperirea şi sancţionarea │prevenirea, descoperirea şi │Dacă fapta a produs consecinţe ││ │din bugetul general al Uniunii │faptelor de corupţie, cu │sancţionarea faptelor de │deosebit de grave, limitele ││ │Europene sau din bugetele │modificările şi completările │corupţie, cu modificările şi │speciale ale pedepsei se ││ │administrate de aceasta ori în │ulterioare │completările ulterioare │majorează cu jumătate. ││ │numele ei │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 80│Schimbarea, fără respectarea │Art. 18^2 alin. (2) din Legea │Art. 18^2 alin. (2) şi alin. (3)│Închisoare de la un an la 5 ani ││ │prevederilor legale, a │nr. 78/2000 pentru prevenirea, │din Legea nr. 78/2000 pentru │şi interzicerea unor drepturi ││ │destinaţiei unui folos legal │descoperirea şi sancţionarea │prevenirea, descoperirea şi │Dacă fapta a produs consecinţe ││ │obţinut, dacă fapta are ca │faptelor de corupţie, cu │sancţionarea faptelor de │deosebit de grave, limitele ││ │rezultat diminuarea ilegală a │modificările şi completările │corupţie, cu modificările şi │speciale ale pedepsei se ││ │resurselor din bugetul general │ulterioare │completările ulterioare │majorează cu jumătate. ││ │al Uniunii Europene sau din │ │ │ ││ │bugetele administrate de aceasta│ │ │ ││ │ori în numele ei │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 81│Folosirea sau prezentarea cu │Art. 18^3 alin. (1) din Legea │Art. 18^3 alin. (1) şi alin. (3)│Închisoare de la 2 la 7 ani şi ││ │rea-credinţă de documente ori │nr. 78/2000 pentru prevenirea, │din Legea nr. 78/2000 pentru │interzicerea unor drepturi ││ │declaraţii false, inexacte sau │descoperirea şi sancţionarea │prevenirea, descoperirea şi │Dacă fapta a produs consecinţe ││ │incomplete, care are ca rezultat│faptelor de corupţie, cu │sancţionarea faptelor de │deosebit de grave, limitele ││ │diminuarea ilegală a resurselor │modificările şi completările │corupţie, cu modificările şi │speciale ale pedepsei se ││ │ce trebuie virate către bugetul │ulterioare │completările ulterioare │majorează cu jumătate. ││ │general al Uniunii Europene sau │ │ │ ││ │către bugetele administrate de │ │ │ ││ │aceasta ori în numele ei │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 82│Omisiunea de a furniza, cu │Art. 18^3 alin. (2) din Legea │Art. 18^3 alin. (2) şi alin. (3)│Închisoare de la 2 la 7 ani şi ││ │ştiinţă, datele cerute potrivit │nr. 78/2000 pentru prevenirea, │din Legea nr. 78/2000 pentru │interzicerea unor drepturi ││ │legii, dacă fapta are ca │descoperirea şi sancţionarea │prevenirea, descoperirea şi │Dacă fapta a produs consecinţe ││ │rezultat diminuarea ilegală a │faptelor de corupţie, cu │sancţionarea faptelor de │deosebit de grave, limitele ││ │resurselor ce trebuie virate │modificările şi completările │corupţie, cu modificările şi │speciale ale pedepsei se ││ │către bugetul general al Uniunii│ulterioare │completările ulterioare │majorează cu jumătate. ││ │Europene sau către bugetele │ │ │ ││ │administrate de aceasta ori în │ │ │ ││ │numele ei │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 83│Tentativa infracţiunilor │Art. 18^4 din Legea nr. 78/2000Art. 18^4 din Legea nr. 78/2000 │Se pedepseşte conform legii. ││ │prevăzute la art. 18^1-18^3 din │pentru prevenirea, descoperirea │pentru prevenirea, descoperirea │ ││ │Legea nr. 78/2000 pentru │şi sancţionarea faptelor de │şi sancţionarea faptelor de │ ││ │prevenirea, descoperirea şi │corupţie, cu modificările şi │corupţie, cu modificările şi │ ││ │sancţionarea faptelor de │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │corupţie, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│K. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 84│Deţinerea, cu orice titlu, de │Art. 41 pct. 1 din Legea │Art. 42 alin. (1) din Legea │Amendă de la 1.000 lei la 10.000 ││ │elemente de natura activelor şi │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │lei ││ │datoriilor, precum şi efectuarea│republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ ││ │de operaţiuni economico- │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │financiare, fără să fie │ │ │ ││ │înregistrate în contabilitate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 85│Nerespectarea reglementărilor │Art. 41 pct. 2 lit. c) din Legea│Art. 42 alin. (1) din Legea │Amendă de la 300 la 4.000 lei ││ │emise de Ministerul Finanţelor │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │ ││ │Publice, respectiv de │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ ││ │instituţiile cu atribuţii de │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │reglementare în domeniul │ │ │ ││ │contabilităţii prevăzute la │ │ │ ││ │art. 4 alin. (3) din Legea │ │ │ ││ │contabilităţii nr. 82/1991, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare, cu │ │ │ ││ │privire la întocmirea şi │ │ │ ││ │utilizarea documentelor │ │ │ ││ │justificative şi contabile │ │ │ ││ │pentru toate operaţiunile │ │ │ ││ │efectuate, înregistrarea în │ │ │ ││ │contabilitate a acestora în │ │ │ ││ │perioada la care se referă, │ │ │ ││ │păstrarea şi arhivarea acestora,│ │ │ ││ │precum şi reconstituirea │ │ │ ││ │documentelor pierdute, sustrase │ │ │ ││ │sau distruse │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 86│Nerespectarea reglementărilor │Art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea│Art. 42 alin. (1) din Legea │Încălcarea prevederilor ││ │emise de Ministerul Finanţelor │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │referitoare la întocmire şi ││ │Publice, respectiv de │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │semnare, cu amendă de la 2.000 ││ │instituţiile cu atribuţii de │completările ulterioare │completările ulterioare │lei la 3.000 lei; a celor ││ │reglementare în domeniul │ │ │referitoare la depunerea în ││ │contabilităţii prevăzute la │ │ │termenul legal, cu amendă de la ││ │art. 4 alin. (3) din Legea │ │ │300 lei la 1.000 lei, dacă ││ │contabilităţii nr. 82/1991, │ │ │perioada de întârziere este ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │cuprinsă între 1 şi 15 zile ││ │completările ulterioare, cu │ │ │lucrătoare, cu amendă de la ││ │privire la întocmirea, semnarea │ │ │1.000 lei la 3.000 lei, dacă ││ │şi depunerea în termenul legal │ │ │perioada de întârziere este ││ │la unităţile teritoriale ale │ │ │cuprinsă între 16 şi 30 de zile ││ │Ministerului Finanţelor Publice │ │ │lucrătoare, şi cu amendă de la ││ │a situaţiilor financiare anuale │ │ │1.500 lei la 4.500 lei, dacă ││ │şi, după caz, a situaţiilor │ │ │perioada de întârziere depăşeşte ││ │financiare anuale consolidate, │ │ │30 de zile lucrătoare ││ │precum şi a raportărilor │ │ │ ││ │contabile │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 87│Nerespectarea prevederilor │Art. 41 pct. 5 din Legea │Art. 42 alin. (1) din Legea │Amendă de la 400 la 5.000 lei ││ │referitoare la obligaţia │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │ ││ │membrilor organelor de │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ ││ │administraţie, conducere şi │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │supraveghere de a întocmi şi de │ │ │ ││ │a publica situaţiile financiare │ │ │ ││ │anuale │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 88│Nerespectarea prevederilor │Art. 41 pct. 6 din Legea │Art. 42 alin. (1) din Legea │Amendă de la 10.000 la 30.000 lei││ │referitoare la obligaţia │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │ ││ │membrilor organelor de │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ ││ │administraţie, conducere şi │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │supraveghere ale societăţii-mamă│ │ │ ││ │de a întocmi şi de a publica │ │ │ ││ │situaţiile financiare anuale │ │ │ ││ │consolidate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 89│Nerespectarea obligaţiei privind│Art. 41 pct. 7 din Legea │Art. 42 alin. (1) din Legea │Amendă de la 30.000 la 40.000 lei││    │auditarea, conform legii, a     │contabilităţii nr. 82/1991,     │contabilităţii nr. 82/1991,     │                                 ││ │situaţiilor financiare anuale şi│republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ ││ │a situaţiilor financiare anuale │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │consolidate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 90│Nedepunerea, potrivit Legii │Art. 41 pct. 8 din Legea │Art. 42 alin. (1) din Legea │Amendă de la 2.000 la 5.000 lei ││ │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │ ││ │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │republicată, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare, a │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │situaţiilor financiare anuale, a│ │ │ ││ │situaţiilor financiare anuale │ │ │ ││ │consolidate, precum şi a │ │ │ ││ │raportărilor contabile │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ L. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea ││ spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, ││ republicată, cu modificările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 91│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. a) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 10.000 lei la 30.000││    │prevăzute la art. 5 alin. (1)   │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │din Legea nr. 656/2002 pentru │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │prevenirea şi sancţionarea │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │spălării banilor, precum şi │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │pentru instituirea unor măsuri │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │de prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 92│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. a) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 10.000 lei la 30.000││    │prevăzute la art. 5 alin. (7)   │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │din Legea nr. 656/2002 pentru │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │prevenirea şi sancţionarea │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │spălării banilor, precum şi │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │pentru instituirea unor măsuri │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │de prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 93│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. a) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 10.000 lei la 30.000││    │prevăzute la art. 5 alin. (8)   │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │din Legea nr. 656/2002 pentru │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │prevenirea şi sancţionarea │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │spălării banilor, precum şi │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │pentru instituirea unor măsuri │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │de prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 94│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. a) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 10.000 lei la 30.000││    │prevăzute la art. 6 din Legea   │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │şi sancţionarea spălării banilor│spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │precum şi pentru instituirea │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │unor măsuri de prevenire şi │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │combatere a finanţării │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │terorismului, republicată, cu │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │modificările ulterioare │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 95│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. b) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 15.000 lei la 50.000││    │prevăzute la art. 5 alin. (3)   │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │teza a treia din Legea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │şi sancţionarea spălării banilor│pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │precum şi pentru instituirea │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │unor măsuri de prevenire şi │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │combatere a finanţării │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │terorismului, republicată, cu │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │modificările ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 96│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. b) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 15.000 lei la 50.000││    │prevăzute la art. 7 alin. (2)   │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │din Legea nr. 656/2002 pentru │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │prevenirea şi sancţionarea │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │spălării banilor, precum şi │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │pentru instituirea unor măsuri │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │de prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 97│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. b) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 15.000 lei la 50.000││    │prevăzute la art. 11 din Legea  │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 98│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. b) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 15.000 lei la 50.000││    │prevăzute la art. 12 din Legea  │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 99│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. b) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 15.000 lei la 50.000││    │prevăzute la art. 13 din Legea  │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 100│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. b) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 15.000 lei la 50.000││    │prevăzute la art. 14 din Legea  │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 101│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. b) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 15.000 lei la 50.000││    │prevăzute la art. 15 din Legea  │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 102│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. b) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 15.000 lei la 50.000││    │prevăzute la art. 18 alin. (1)  │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │din Legea nr. 656/2002 pentru │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │prevenirea şi sancţionarea │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │spălării banilor, precum şi │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │pentru instituirea unor măsuri │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │de prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 103│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. b) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 15.000 lei la 50.000││    │prevăzute la art. 19 din Legea  │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 104│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. b) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 15.000 lei la 50.000││    │prevăzute la art. 20 din Legea  │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 105│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. b) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 15.000 lei la 50.000││    │prevăzute la art. 21 din Legea  │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 106│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 28 alin. (1) lit. b) din │Art. 28 alin. (2) şi alin. (4) │Amendă de la 15.000 lei la 50.000││    │prevăzute la art. 24 din Legea  │Legea nr. 656/2002 pentru       │din Legea nr. 656/2002 pentru   │lei                              ││ │nr. 656/2002 pentru prevenirea │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │Persoanei juridice i se poate/pot││ │şi sancţionarea spălării │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │aplica una sau mai multe dintre ││ │banilor, precum şi pentru │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor măsuri │următoarele sancţiuni ││ │instituirea unor măsuri de │de prevenire şi combatere a │de prevenire şi combatere a │contravenţionale complementare: ││ │prevenire şi combatere a │finanţării terorismului, │finanţării terorismului, │a) confiscarea bunurilor ││ │finanţării terorismului, │republicată, cu modificările │republicată, cu modificările │destinate, folosite sau rezultate││ │republicată, cu modificările │ulterioare │ulterioare │din contravenţie; ││ │ulterioare │ │ │b) suspendarea avizului, ││ │ │ │ │acordului sau a autorizaţiei de ││ │ │ │ │exercitare a unei activităţi ori,││ │ │ │ │după caz, suspendarea activităţii││ │ │ │ │operatorului economic, pe o ││ │ │ │ │durată de la o lună la 6 luni; ││ │ │ │ │c) retragerea licenţei sau a ││ │ │ │ │avizului pentru anumite ││ │ │ │ │operaţiuni ori pentru activităţi ││ │ │ │ │de comerţ exterior, pe o durată ││ │ │ │ │de la o lună la 6 luni sau ││ │ │ │ │definitiv; ││ │ │ │ │d) blocarea contului bancar pe o ││ │ │ │ │durată de la 10 zile la o lună; ││ │ │ │ │e) anularea avizului, acordului ││ │ │ │ │sau a autorizaţiei de exercitare ││ │ │ │ │a unei activităţi; ││ │ │ │ │f) închiderea unităţii. │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ M. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003│ privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 107│Nedepunerea la termenele │Art. 219 alin. (1) lit. a) din │Art. 219 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 500 lei la 1.000 ││ │prevăzute de lege a │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│lei, pentru persoanele fizice, şi││ │declaraţiilor de înregistrare │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură │cu amendă de la 1.000 lei la ││ │fiscală sau de menţiuni │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │5.000 lei, pentru persoanele ││ │ │modificările şi completările │modificările şi completările │juridice ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 108│Neîndeplinirea la termen a │Art. 219 alin. (1) lit. b) din │Art. 219 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 500 lei la 1.000 lei││ │obligaţiilor de declarare │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│pentru persoanele fizice, şi cu ││ │prevăzute de lege, a bunurilor │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură │amendă de la 1.000 lei la 5.000 ││ │şi veniturilor impozabile sau, │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │lei, pentru persoanele juridice ││ │după caz, a impozitelor, │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │taxelor, contribuţiilor şi a │ulterioare │ulterioare │ ││ │altor sume, precum şi orice │ │ │ ││ │informaţii în legătură cu │ │ │ ││ │impozitele, taxele, │ │ │ ││ │contribuţiile, bunurile şi │ │ │ ││ │veniturile impozabile, dacă │ │ │ ││ │legea prevede declararea │ │ │ ││ │acestora │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 109│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 219 alin. (1) lit. c) din │Art. 219 alin. (2) lit. a) din │Amendă de la 6.000 lei la 8.000 ││    │prevăzute la art. 56 din        │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│lei, pentru persoanele fizice, şi││ │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│privind Codul de procedură │privind Codul de procedură │cu amendă de la 25.000 lei la ││ │privind Codul de procedură │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │27.000 lei, pentru persoanele ││ │fiscală │modificările şi completările │modificările şi completările │juridice ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 110│Nerespectarea obligaţiei │Art. 219 alin. (1) lit. c) din │Art. 219 alin. (2) lit. a) din │Amendă de la 6.000 lei la 8.000 ││    │prevăzute la art. 57 alin. (2)  │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│lei, pentru persoanele fizice, şi││ │din Ordonanţa Guvernului │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură │cu amendă de la 25.000 lei la ││ │nr. 92/2003 privind Codul de │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │27.000 lei, pentru persoanele ││ │procedură fiscală │modificările şi completările │modificările şi completările │juridice ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 111│Nerespectarea obligaţiei │Art. 219 alin. (1) lit. d) din │Art. 219 alin. (2) lit. b) din │Amendă de la 1.000 lei la 1.500 ││ │prevăzute la art. 105 alin. (8) │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│lei, pentru persoanele fizice, şi││ │din Ordonanţa Guvernului │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură │cu amendă de la 5.000 lei la ││ │nr. 92/2003 privind Codul de │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │7.000 lei, pentru persoanele ││ │procedură fiscală │modificările şi completările │modificările şi completările │juridice ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 112│Neducerea la îndeplinire a │Art. 219 alin. (1) lit. e) din │Art. 219 alin. (2) lit. c) din │Amendă de la 2.000 lei la 3.500 ││ │măsurilor stabilite potrivit │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│lei, pentru persoanele fizice, şi││ │art. 79 alin. (2) din Ordonanţa │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură │cu amendă de la 12.000 lei la ││ │Guvernului nr. 92/2003 privind │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │14.000 lei, pentru persoanele ││ │Codul de procedură fiscală │modificările şi completările │modificările şi completările │juridice ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 113│Neducerea la îndeplinire a │Art. 219 alin. (1) lit. e) din │Art. 219 alin. (2) lit. c) din │Amendă de la 2.000 lei la 3.500 ││ │măsurilor stabilite potrivit │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│lei, pentru persoanele fizice, şi││ │art. 80 alin. (4) din Ordonanţa │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură │cu amendă de la 12.000 lei la ││ │Guvernului nr. 92/2003 privind │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │14.000 lei, pentru persoanele ││ │Codul de procedură fiscală │modificările şi completările │modificările şi completările │juridice ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 114│Neducerea la îndeplinire a │Art. 219 alin. (1) lit. e) din │Art. 219 alin. (2) lit. c) din │Amendă de la 2.000 lei la 3.500 ││ │măsurilor stabilite potrivit │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│lei, pentru persoanele fizice, şi││ │art. 105 alin. (9) din Ordonanţa│privind Codul de procedură │privind Codul de procedură │cu amendă de la 12.000 lei la ││ │Guvernului nr. 92/2003 privind │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │14.000 lei, pentru persoanele ││ │Codul de procedură fiscală │modificările şi completările │modificările şi completările │juridice ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 115│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 219 alin. (1) lit. f) din │Art. 219 alin. (2) lit. c) din │Amendă de la 2.000 lei la 3.500 ││    │prevăzute la art. 53 din        │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│lei, pentru persoanele fizice, şi││ │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│privind Codul de procedură │privind Codul de procedură │cu amendă de la 12.000 lei la ││ │privind Codul de procedură │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │14.000 lei, pentru persoanele ││ │fiscală │modificările şi completările │modificările şi completările │juridice ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 116│Nerespectarea de către bănci a │Art. 219 alin. (1) lit. j) din │Art. 219 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 500 lei la 1.000 lei││ │obligaţiilor privind furnizarea │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│pentru persoanele fizice, şi ││ │informaţiilor şi a obligaţiilor │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură │amendă de la 1.000 lei la 5.000 ││ │de decontare prevăzute de │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │lei, pentru persoanele juridice ││ │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │privind Codul de procedură │ulterioare │ulterioare │ ││ │fiscală │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 117│Nerespectarea obligaţiilor ce îi│Art. 219 alin. (1) lit. k) din │Art. 219 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 500 lei la 1.000 lei││ │revin terţului poprit, potrivit │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│pentru persoanele fizice, şi ││ │Ordonanţei Guvernului │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură │amendă de la 1.000 lei la 5.000 ││ │nr. 92/2003 privind Codul de │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │lei, pentru persoanele juridice ││ │procedură fiscală │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 118│Refuzul debitorului supus │Art. 219 alin. (1) lit. m) din │Art. 219 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 500 lei la 1.000 lei││ │executării silite de a preda │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│pentru persoanele fizice, şi ││ │bunurile organului de executare │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură │amendă de la 1.000 lei ││ │spre a fi sechestrate sau de a │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │la 5.000 lei, pentru persoanele ││ │le pune la dispoziţie acestuia │modificările şi completările │modificările şi completările │juridice ││ │pentru a fi identificate şi │ulterioare │ulterioare │ ││ │evaluate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 119│Refuzul de a prezenta organului │Art. 219 alin. (1) lit. n) din │Art. 219 alin. (2) lit. e), f) │Amendă de la 1.000 lei la 1.500 ││ │financiar-fiscal bunurile │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│şi g) din Ordonanţa Guvernului │lei, pentru persoanele fizice, şi││ │materiale supuse impozitelor, │privind Codul de procedură │nr. 92/2003 privind Codul de │amendă de la 4.000 lei la 6.000 ││ │taxelor, contribuţiilor datorate│fiscală, republicată, cu │procedură fiscală, republicată, │lei, pentru persoanele juridice, ││ │bugetului general consolidat, în│modificările şi completările │cu modificările şi completările │dacă obligaţiile fiscale sustrase││ │vederea stabilirii realităţii │ulterioare │ulterioare │la plată sunt de până la 50.000 ││ │declaraţiei fiscale │ │ │lei inclusiv. Amendă de la 4.000 ││ │ │ │ │lei la 6.000 lei, pentru ││ │ │ │ │persoanele fizice, şi amendă de ││ │ │ │ │la 12.000 lei la 14.000 lei, ││ │ │ │ │pentru persoanele juridice, dacă ││ │ │ │ │obligaţiile fiscale sustrase la ││ │ │ │ │plată sunt cuprinse între 50.000 ││ │ │ │ │lei şi 100.000 lei inclusiv. ││ │ │ │ │Amendă de la 6.000 lei la 8.000 ││ │ │ │ │lei, pentru persoanele fizice, şi││ │ │ │ │amendă de la 25.000 lei la ││ │ │ │ │27.000 lei, pentru persoanele ││ │ │ │ │juridice, dacă obligaţiile ││ │ │ │ │fiscale sustrase la plată sunt ││ │ │ │ │mai mari de 100.000 lei. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 120│Nereţinerea, potrivit legii, de │Art. 219 alin. (1) lit. o) din │Art. 219 alin. (2) lit. e), f) │Amendă de la 1.000 lei la 1.500 ││ │către plătitorii obligaţiilor │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│şi g) din Ordonanţa Guvernului │lei, pentru persoanele fizice, şi││ │fiscale, a sumelor reprezentând │privind Codul de procedură │nr. 92/2003 privind Codul de │amendă de la 4.000 lei la 6.000 ││ │impozite şi contribuţii cu │fiscală, republicată, cu │procedură fiscală, republicată, │lei, pentru persoanele juridice, ││ │reţinere la sursă │modificările şi completările │cu modificările şi completările │dacă obligaţiile fiscale sustrase││ │ │ulterioare │ulterioare │la plată sunt de până la 50.000 ││ │ │ │ │lei inclusiv. Amendă de la 4.000 ││ │ │ │ │lei la 6.000 lei, pentru ││ │ │ │ │persoanele fizice, şi amendă de ││ │ │ │ │la 12.000 lei la 14.000 lei, ││ │ │ │ │pentru persoanele juridice, dacă ││ │ │ │ │obligaţiile fiscale sustrase la ││ │ │ │ │plată sunt cuprinse între ││ │ │ │ │50.000 lei şi 100.000 lei ││ │ │ │ │inclusiv. ││ │ │ │ │Amendă de la 6.000 lei la 8.000 ││ │ │ │ │lei, pentru persoanele fizice, şi││ │ │ │ │amendă de la 25.000 lei la ││ │ │ │ │27.000 lei, pentru persoanele ││ │ │ │ │juridice, dacă obligaţiile ││ │ │ │ │fiscale sustrase la plată sunt ││ │ │ │ │mai mari de 100.000 lei. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 121│Reţinerea şi nevărsarea în │Art. 219 alin. (1) lit. p) din │Art. 219 alin. (2) lit. e), f) │Amendă de la 1.000 lei la 1.500 ││ │totalitate, de către plătitorii │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│şi g) din Ordonanţa Guvernului │lei, pentru persoanele fizice, şi││ │obligaţiilor fiscale, a sumelor │privind Codul de procedură │nr. 92/2003 privind Codul de │amendă de la 4.000 lei la 6.000 ││ │reprezentând impozite şi │fiscală, republicată, cu │procedură fiscală, republicată, │lei, pentru persoanele juridice, ││ │contribuţii cu reţinere la sursă│modificările şi completările │cu modificările şi completările │dacă obligaţiile fiscale sustrase││ │dacă nu sunt săvârşite în astfel│ulterioare │ulterioare │la plată sunt de până la 50.000 ││ │de condiţii încât, potrivit │ │ │lei inclusiv. Amendă de la 4.000 ││ │legii, să fie considerate │ │ │lei la 6.000 lei, pentru ││ │infracţiuni │ │ │persoanele fizice, şi amendă de ││ │ │ │ │la 12.000 lei la 14.000 lei, ││ │ │ │ │pentru persoanele juridice, dacă ││ │ │ │ │obligaţiile fiscale sustrase la ││ │ │ │ │plată sunt cuprinse între 50.000 ││ │ │ │ │lei şi 100.000 lei inclusiv. ││ │ │ │ │Amendă de la 6.000 lei la 8.000 ││ │ │ │ │lei, pentru persoanele fizice, şi││ │ │ │ │amendă de la 25.000 lei la ││ │ │ │ │27.000 lei, pentru persoanele ││ │ │ │ │juridice, dacă obligaţiile ││ │ │ │ │fiscale sustrase la plată sunt ││ │ │ │ │mai mari de 100.000 lei. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 122│Refuzul de a îndeplini obligaţia│Art. 219 alin. (1) lit. r) din │Art. 219 alin. (2) lit. e), f) │Amendă de la 1.000 lei la 1.500 ││    │prevăzută la art. 52 alin. (1)  │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│şi g) din Ordonanţa Guvernului  │lei, pentru persoanele fizice, şi││ │din Ordonanţa Guvernului │privind Codul de procedură │nr. 92/2003 privind Codul de │amendă de la 4.000 lei la 6.000 ││ │nr. 92/2003 privind Codul de │fiscală, republicată, cu │procedură fiscală, republicată, │lei, pentru persoanele juridice, ││ │procedură fiscală │modificările şi completările │cu modificările şi completările │dacă obligaţiile fiscale sustrase││ │ │ulterioare │ulterioare │la plată sunt de până la 50.000 ││ │ │ │ │lei inclusiv. Amendă de la 4.000 ││ │ │ │ │lei la 6.000 lei, pentru ││ │ │ │ │persoanele fizice, şi amendă de ││ │ │ │ │la 12.000 lei la 14.000 lei, ││ │ │ │ │pentru persoanele juridice, dacă ││ │ │ │ │obligaţiile fiscale sustrase la ││ │ │ │ │plată sunt cuprinse între 50.000 ││ │ │ │ │lei şi 100.000 lei inclusiv. ││ │ │ │ │Amendă de la 6.000 lei la 8.000 ││ │ │ │ │lei, pentru persoanele fizice, şi││ │ │ │ │amendă de la 25.000 lei la ││ │ │ │ │27.000 lei, pentru persoanele ││ │ │ │ │juridice, dacă obligaţiile ││ │ │ │ │fiscale sustrase la plată sunt ││ │ │ │ │mai mari de 100.000 lei. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 123│Nerespectarea obligaţiei │Art. 219 alin. (1) lit. s) din │Art. 219 alin. (2) lit. i) din │Amendă de la 10.000 lei la ││    │prevăzute la art. 109^1 alin.   │Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003│50.000 lei                       ││ │(5^1) din Ordonanţa Guvernului │privind Codul de procedură │privind Codul de procedură │ ││ │nr. 92/2003 privind Codul de │fiscală, republicată, cu │fiscală, republicată, cu │ ││ │procedură fiscală │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ N. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ││ cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 124│Nedepunerea de către │Art. 336 alin. (1) lit. a) din │Art. 336 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 1.000 lei la 5.000 ││ │contribuabil/plătitor la │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │termenele prevăzute de lege a │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │declaraţiilor de înregistrare │modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │fiscală, de radiere a │ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 500 lei la ││ │înregistrării fiscale sau de │ │ │1.000 lei, pentru celelalte ││ │menţiuni │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ │ │ │pentru persoanele fizice │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 125│Neîndeplinirea de către │Art. 336 alin. (1) lit. b) din │Art. 336 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 1.000 lei la 5.000 ││ │contribuabil/plătitor la termen │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │a obligaţiilor de declarare │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │prevăzute de lege, a bunurilor │modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │şi veniturilor impozabile sau, │ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 500 lei la ││ │după caz, a impozitelor, taxelor│ │ │1.000 lei, pentru celelalte ││ │contribuţiilor şi a altor sume, │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │precum şi orice informaţii în │ │ │pentru persoanele fizice ││ │legătură cu impozitele, taxele, │ │ │ ││ │contribuţiile, bunurile şi │ │ │ ││ │veniturile impozabile, dacă │ │ │ ││ │legea prevede declararea │ │ │ ││ │acestora │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 126│Nerespectarea de către │Art. 336 alin. (1) lit. c) din │Art. 336 alin. (2) lit. a) din │Amendă de la 25.000 lei la 27.000││ │contribuabil/plătitor, precum şi│Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │de persoanele cu care acesta are│de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │sau a avut raporturi economice │modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │sau juridice a obligaţiei de a │ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 6.000 lei la ││ │pune la dispoziţia organului │ │ │8.000 lei, pentru celelalte ││ │fiscal registre, evidenţe, │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │documente de afaceri şi orice │ │ │pentru persoanele fizice ││ │alte înscrisuri la locul indicat│ │ │ ││ │de organul fiscal potrivit │ │ │ ││ │art. 64 din Legea nr. 207/2015 │ │ │ ││ │privind Codul de procedură │ │ │ ││ │fiscală, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 127│Nerespectarea de către │Art. 336 alin. (1) lit. c) din │Art. 336 alin. (2) lit. a) din │Amendă de la 25.000 lei la 27.000││ │contribuabil/plătitor a │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │obligaţiei prevăzute la art. 65 │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │alin. (3) din Legea nr. 207/2015│modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │privind Codul de procedură │ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 6.000 lei la ││ │fiscală, cu modificările şi │ │ │8.000 lei, pentru celelalte ││ │completările ulterioare │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ │ │ │pentru persoanele fizice │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 128│Nerespectarea de către │Art. 336 alin. (1) lit. d) din │Art. 336 alin. (2) lit. b) din │Amendă de la 5.000 lei la 7.000 ││ │contribuabil/plătitor a │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │obligaţiei prevăzute la art. 118│de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │alin. (7) din Legea nr. 207/2015│modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │privind Codul de procedură │ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 1.000 lei la ││ │fiscală, cu modificările şi │ │ │1.500 lei, pentru celelalte ││ │completările ulterioare │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ │ │ │pentru persoanele fizice │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 129│Nerespectarea de către │Art. 336 alin. (1) lit. f) din │Art. 336 alin. (2) lit. c) din │Amendă de la 12.000 lei la 14.000││ │contribuabil/plătitor a │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │obligaţiei de a păstra, precum │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │şi a obligaţiei de a prezenta │modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │organului fiscal datele arhivate│ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 2.000 lei la ││ │în format electronic şi │ │ │3.500 lei, pentru celelalte ││ │aplicaţiile informatice cu │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ajutorul cărora le-a generat, │ │ │pentru persoanele fizice ││ │potrivit art. 109 alin. (4) din │ │ │ ││ │Legea nr. 207/2015 privind Codul│ │ │ ││ │de procedură fiscală, cu │ │ │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 130│Neîndeplinirea măsurilor dispuse│Art. 336 alin. (1) lit. g) din │Art. 336 alin. (2) lit. c) din │Amendă de la 12.000 lei la 14.000││ │în termenele şi condiţiile │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │stabilite de organul de │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │inspecţie fiscală potrivit │modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │art. 118 alin. (8) din │ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 2.000 lei la ││ │Legea nr. 207/2015 privind Codul│ │ │3.500 lei, pentru celelalte ││ │de procedură fiscală, cu │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │modificările şi completările │ │ │pentru persoanele fizice ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 131│Nefurnizarea la termen de către │Art. 336 alin. (1) lit. h) din │Art. 336 alin. (2) lit. c) din │Amendă de la 12.000 lei la 14.000││ │contribuabil/plătitor a │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │informaţiilor periodice │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │solicitate de organul fiscal │modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │potrivit art. 59 din Legea │ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 2.000 lei la ││ │nr. 207/2015 privind Codul de │ │ │3.500 lei, pentru celelalte ││ │procedură fiscală, cu │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │modificările şi completările │ │ │pentru persoanele fizice ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 132│Nerespectarea de către │Art. 336 alin. (1) lit. i) din │Art. 336 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 1.000 lei la 5.000 ││ │instituţiile de credit a │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │oricărei obligaţii privind │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │furnizarea informaţiilor │modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │potrivit art. 61 din Legea │ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 500 lei la ││ │nr. 207/2015 privind Codul de │ │ │1.000 lei, pentru celelalte ││ │procedură fiscală, cu │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │modificările şi completările │ │ │pentru persoanele fizice ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 133│Nerespectarea de către bănci a │Art. 336 alin. (1) lit. i) din │Art. 336 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 1.000 lei la 5.000 ││ │obligaţiilor de decontare │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │prevăzute la art. 172 din │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │Legea nr. 207/2015 privind Codul│modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │de procedură fiscală, cu │ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 500 lei la ││ │modificările şi completările │ │ │1.000 lei, pentru celelalte ││ │ulterioare │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ │ │ │pentru persoanele fizice │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 134│Nerespectarea de către orice │Art. 336 alin. (1) lit. j) din │Art. 336 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 1.000 lei la 5.000 ││ │entitate a obligaţiei privind │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │furnizarea informaţiilor, │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │potrivit art. 61 din │modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │Legea nr. 207/2015 privind Codul│ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 500 lei la ││ │de procedură fiscală, cu │ │ │1.000 lei, pentru celelalte ││ │modificările şi completările │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ulterioare │ │ │pentru persoanele fizice │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 135│Nerespectarea obligaţiilor ce-i │Art. 336 alin. (1) lit. k) din │Art. 336 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 1.000 lei la 5.000 ││ │revin terţului poprit, potrivit │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │art. 236 alin. (9)-(11) din │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │Legea nr. 207/2015 privind Codul│modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │de procedură fiscală, cu │ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 500 lei la ││ │modificările şi completările │ │ │1.000 lei, pentru celelalte ││ │ulterioare │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ │ │ │pentru persoanele fizice │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 136│Refuzul debitorului supus │Art. 336 alin. (1) lit. m) din │Art. 336 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 1.000 lei la 5.000 ││ │executării silite de a preda │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │bunurile organului de executare │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │silită spre a fi sechestrate sau│modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │de a le pune la dispoziţie │ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 500 lei la ││ │acestuia pentru a fi │ │ │1.000 lei, pentru celelalte ││ │identificate şi evaluate │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ │ │ │pentru persoanele fizice │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 137│Refuzul contribuabilului/ │Art. 336 alin. (1) lit. n) din │Art. 336 alin. (2) lit. e) din │Amendă de la 4.000 lei la 10.000 ││ │plătitorului de a prezenta │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │organului fiscal bunurile │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │materiale supuse impozitelor, │modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │taxelor, contribuţiilor sociale,│ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 2.000 lei la ││ │în vederea stabilirii realităţii│ │ │5.000 lei, pentru celelalte ││ │declaraţiei fiscale │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ │ │ │pentru persoanele fizice │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 138│Nereţinerea, potrivit legii, de │Art. 336 alin. (1) lit. o) din │Art. 336 alin. (2) lit. f), g) │Amendă de la 4.000 lei la 6.000 ││ │către plătitorii obligaţiilor │Legea nr. 207/2015 privind Codul│şi h) din Legea nr. 207/2015 │lei pentru persoanele juridice ││ │fiscale, a sumelor reprezentând │de procedură fiscală, cu │privind Codul de procedură │încadrate în categoria ││ │impozite şi contribuţii cu │modificările şi completările │fiscală, cu modificările şi │contribuabililor mijlocii şi mari││ │reţinere la sursă │ulterioare │completările ulterioare │şi cu amendă de la 1.000 lei la ││ │ │ │ │1.500 lei, pentru celelalte ││ │ │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ │ │ │pentru persoanele fizice, dacă ││ │ │ │ │obligaţiile fiscale sustrase la ││ │ │ │ │plată sunt de până la 50.000 lei ││ │ │ │ │inclusiv. Amendă de la 12.000 lei││ │ │ │ │la 14.000 lei pentru persoanele ││ │ │ │ │juridice încadrate în categoria ││ │ │ │ │contribuabililor mijlocii şi mari││ │ │ │ │şi cu amendă de la 4.000 lei la ││ │ │ │ │6.000 lei, pentru celelalte ││ │ │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ │ │ │pentru persoanele fizice, dacă ││ │ │ │ │obligaţiile fiscale sustrase la ││ │ │ │ │plată sunt cuprinse între ││ │ │ │ │50.000 lei şi 100.000 lei ││ │ │ │ │inclusiv. Amendă de la 25.000 lei││ │ │ │ │la 27.000 lei pentru persoanele ││ │ │ │ │juridice încadrate în categoria ││ │ │ │ │contribuabililor mijlocii şi mari││ │ │ │ │şi cu amendă de la 6.000 lei la ││ │ │ │ │8.000 lei, pentru celelalte ││ │ │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ │ │ │pentru persoanele fizice, dacă ││ │ │ │ │obligaţiile fiscale sustrase la ││ │ │ │ │plată sunt mai mari de ││ │ │ │ │100.000 lei. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 139│Reţinerea şi nevărsarea în │Art. 336 alin. (1) lit. p) din │Art. 336 alin. (2) lit. f), g) │Amendă de la 4.000 lei la 6.000 ││ │totalitate, de către plătitorii │Legea nr. 207/2015 privind Codul│şi h) din Legea nr. 207/2015 │lei pentru persoanele juridice ││ │obligaţiilor fiscale, a sumelor │de procedură fiscală, cu │privind Codul de procedură │încadrate în categoria ││ │reprezentând impozite şi │modificările şi completările │fiscală, cu modificările şi │contribuabililor mijlocii şi mari││ │contribuţii cu reţinere la sursă│ulterioare │completările ulterioare │şi cu amendă de la 1.000 lei la ││ │ │ │ │1.500 lei, pentru celelalte ││ │ │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ │ │ │pentru persoanele fizice, dacă ││ │ │ │ │obligaţiile fiscale sustrase la ││ │ │ │ │plată sunt de până la 50.000 lei ││ │ │ │ │inclusiv. ││ │ │ │ │Amendă de la 12.000 lei la 14.000││ │ │ │ │lei pentru persoanele juridice ││ │ │ │ │încadrate în categoria ││ │ │ │ │contribuabililor mijlocii şi mari││ │ │ │ │şi cu amendă de la 4.000 lei la ││ │ │ │ │6.000 lei, pentru celelalte ││ │ │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ │ │ │pentru persoanele fizice, dacă ││ │ │ │ │obligaţiile fiscale sustrase la ││ │ │ │ │plată sunt cuprinse între ││ │ │ │ │50.000 lei şi 100.000 lei ││ │ │ │ │inclusiv. ││ │ │ │ │Amendă de la 25.000 lei la ││ │ │ │ │27.000 lei pentru persoanele ││ │ │ │ │juridice încadrate în categoria ││ │ │ │ │contribuabililor mijlocii şi mari││ │ │ │ │şi cu amendă de la 6.000 lei la ││ │ │ │ │8.000 lei, pentru celelalte ││ │ │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │ │ │ │pentru persoanele fizice, dacă ││ │ │ │ │obligaţiile fiscale sustrase la ││ │ │ │ │plată sunt mai mari de ││ │ │ │ │100.000 lei. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 140│Nerespectarea de către │Art. 336 alin. (1) lit. r) din │Art. 336 alin. (2) lit. e) din │Amendă de la 4.000 lei la 10.000 ││ │contribuabil/plătitor sau │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │persoana împuternicită de acesta│de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │precum şi nerespectarea de către│modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │persoanele cu care │ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 2.000 lei la ││ │contribuabilul/plătitorul are │ │ │5.000 lei, pentru celelalte ││ │sau a avut raporturi economice │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │sau juridice, a obligaţiei de a │ │ │pentru persoanele fizice ││ │furniza organului fiscal │ │ │ ││ │informaţiile necesare │ │ │ ││ │determinării stării de fapt │ │ │ ││ │fiscale potrivit art. 58 alin. │ │ │ ││ │(1) din Legea nr. 207/2015 │ │ │ ││ │privind Codul de procedură │ │ │ ││ │fiscală, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 141│Nerespectarea de către persoana │Art. 336 alin. (1) lit. s) din │Art. 336 alin. (2) lit. i) din │Amendă de la 10.000 lei ││ │supusă verificării situaţiei │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│la 50.000 lei ││ │fiscale personale a obligaţiei │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │ ││ │de a depune declaraţia de │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │patrimoniu şi de venituri, │ulterioare │ulterioare │ ││ │potrivit art. 138 alin. (8) din │ │ │ ││ │Legea nr. 207/2015 privind Codul│ │ │ ││ │de procedură fiscală, cu │ │ │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 142│Efectuarea de operaţiuni │Art. 336 alin. (1) lit. ş) din │Art. 336 alin. (2) lit. j) din │Amendă de la 1.000 lei ││ │intracomunitare de către │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│la 5.000 lei ││ │persoanele care au obligaţia │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │ ││ │înscrierii în Registrul │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │operatorilor intracomunitari │ulterioare │ulterioare │ ││ │fără a fi înscrise, conform │ │ │ ││ │legii, în acest registru │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 143│Netransmiterea, de către │Art. 336 alin. (1) lit. ţ) din │Art. 336 alin. (2) lit. d) din │Amendă de la 1.000 lei la 5.000 ││ │instituţiile financiare, la │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│lei pentru persoanele juridice ││ │termenul prevăzut de lege a │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │încadrate în categoria ││ │informaţiilor prevăzute la │modificările şi completările │modificările şi completările │contribuabililor mijlocii şi mari││ │art. 62 din Legea nr. 207/2015 │ulterioare │ulterioare │şi cu amendă de la 500 lei la ││ │privind Codul de procedură │ │ │1.000 lei, pentru celelalte ││ │fiscală, cu modificările şi │ │ │persoane juridice, precum şi ││ │completările ulterioare, sau │ │ │pentru persoanele fizice ││ │transmiterea de informaţii │ │ │ ││ │incorecte ori incomplete │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 144│Nedepunerea la termenele │Art. 337 alin. (1) lit. a) din │Art. 337 alin. (2) lit. a) din │Amendă de la 1.000 lei ││ │prevăzute de lege a │Legea nr. 207/2015 privind Codul│Legea nr. 207/2015 privind Codul│la 5.000 lei ││ │declaraţiilor recapitulative │de procedură fiscală, cu │de procedură fiscală, cu │ ││ │reglementate de normele din │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │Codul fiscal privind taxa pe │ulterioare │ulterioare │ ││ │valoarea adăugată │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ O. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 145│Nedepunerea la termenele │Art. 221^3 alin. (1) lit. a) din│Art. 221^3 alin. (1) din Legea │Amendă de la 2.000 lei ││ │prevăzute de lege sau depunerea │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │la 5.000 lei ││ │cu date incomplete ori nereale a│fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │situaţiilor de raportare │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │reglementate în titlul VII din │ │ │ ││ │Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ ││ │Codul fiscal │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 146│Neanunţarea autorităţii │Art. 221^3 alin. (1) lit. b) din│Art. 221^3 alin. (1) şi alin. │Amendă de la 2.000 lei ││ │competente în termenul legal, │Legea nr. 571/2003 privind Codul│(5) din Legea nr. 571/2003 │la 5.000 lei. ││ │potrivit titlului VII din │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │Autoritatea competentă poate ││ │Legea nr. 571/2003 privind Codul│completările ulterioare │modificările şi completările │revoca, la propunerea organului ││ │fiscal, despre modificările │ │ulterioare │de control, autorizaţia de ││ │aduse datelor iniţiale avute în │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │vedere la eliberarea │ │ │înregistrat, expeditor ││ │autorizaţiei │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 147│Schimbarea destinaţiei │Art. 221^3 alin. (1) lit. c) din│Art. 221^3 alin. (1) din Legea │Amendă de la 2.000 lei ││ │produselor accizabile deplasate │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │la 5.000 lei ││ │în regim suspensiv de accize cu │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │nerespectarea condiţiilor │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │prevăzute de lege │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 148│Refuzul operatorilor economici │Art. 221^3 alin. (1) lit. d) din│Art. 221^3 alin. (1) şi alin. │Amendă de la 2.000 lei la ││ │de a prelua şi de a distruge │Legea nr. 571/2003 privind Codul│(4) din Legea nr. 571/2003 │5.000 lei. Autoritatea competentă││ │cantităţile confiscate de tutun │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │poate suspenda, la propunerea ││ │prelucrat, în condiţiile │completările ulterioare │modificările şi completările │organului de control, autorizaţia││ │prevăzute în titlul VII din │ │ulterioare │de antrepozit fiscal, destinatar ││ │Legea nr. 571/2003 privind │ │ │înregistrat, expeditor ││ │Codul fiscal │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 149│Nerestituirea în vederea │Art. 221^3 alin. (1) lit. e) din│Art. 221^3 alin. (1) din Legea │Amendă de la 2.000 lei ││ │distrugerii a marcajelor │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │la 5.000 lei ││ │neutilizate în termenul prevăzut│fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │în titlul VII din Legea │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │nr. 571/2003 privind Codul │ │ │ ││ │fiscal unităţii specializate │ │ │ ││ │pentru tipărirea acestora │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 150│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 221^3 alin. (1) lit. f) din│Art. 221^3 alin. (1) şi alin. │Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││    │prevăzute la art. 206^26 alin.  │Legea nr. 571/2003 privind Codul│(5) din Legea nr. 571/2003      │lei. Autoritatea competentă poate││ │(1) lit. f) şi i) din Legea │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │revoca, la propunerea organului ││ │nr. 571/2003 privind Codul │completările ulterioare │modificările şi completările │de control, autorizaţia de ││ │fiscal │ │ulterioare │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat, expeditor ││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 151│Deţinerea de produse accizabile │Art. 221^3 alin. (2) lit. a) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │în afara unui regim suspensiv de│Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi cu ││ │accize pentru care accizele nu │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │confiscarea produselor, iar în ││ │au fost percepute în │completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │conformitate cu titlul VII din │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │Legea nr. 571/2003 privind Codul│ │ │rezultate din această ││ │fiscal │ │ │vânzare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 152│Deţinerea în afara │Art. 221^3 alin. (2) lit. b) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │antrepozitului fiscal sau │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi cu: ││ │comercializarea pe teritoriul │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │- confiscarea produselor, iar în ││ │României a produselor accizabile│completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │supuse marcării, potrivit │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │titlului VII din Legea │ │ │rezultate din această vânzare; ││ │nr. 571/2003 privind Codul │ │ │- suspendarea activităţii de ││ │fiscal, fără a fi marcate sau │ │ │comercializare a produselor ││ │marcate necorespunzător ori cu │ │ │accizabile pe o perioadă ││ │marcaje false sub limitele │ │ │de 1-3 luni, în cazul ││ │prevăzute la art. 296^1 │ │ │comercianţilor în sistem angro ││ │alin. (1) lit. l) din titlul │ │ │şi/sau en detail ││ │IX^1 din Legea nr. 571/2003 │ │ │ ││ │privind Codul fiscal │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 153│Practicarea, cu excepţia │Art. 221^3 alin. (2) lit. c) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │situaţiilor prevăzute de lege, │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi ││ │de către producători, │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │confiscarea produselor, iar în ││ │importatori, operatori economici│completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │care realizează achiziţii │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │intracomunitare sau de către │ │ │rezultate din această vânzare ││ │persoane care comercializează, │ │ │ ││ │sub orice formă, de preţuri de │ │ │ ││ │vânzare mai mici decât costurile│ │ │ ││ │ocazionate de producerea, │ │ │ ││ │importul sau desfacerea │ │ │ ││ │produselor accizabile vândute, │ │ │ ││ │la care se adaugă acciza şi taxa│ │ │ ││ │pe valoarea adăugată, dacă fapta│ │ │ ││ │nu a fost săvârşită astfel încât│ │ │ ││ │să constituie infracţiune │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 154│Nerespectarea prevederilor │Art. 221^3 alin. (2) lit. c^1) │Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││    │art. 206^69 alin. (13^2) şi     │din Legea nr. 571/2003 privind  │nr. 571/2003 privind Codul      │100.000 lei, precum şi           ││ │(13^3), din Legea nr. 571/2003 │Codul fiscal, cu modificările şi│ fiscal, cu modificările şi │confiscarea produselor, iar în ││ │privind Codul fiscal, dacă fapta│completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │nu a fost săvârşită astfel încât│ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │să constituie infracţiune │ │ │rezultate din această vânzare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 155│Neînscrierea distinctă în │Art. 221^3 alin. (2) lit. d) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei ││ │facturi şi în avize de însoţire │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │la 100.000 lei ││ │a valorii accizelor sau a │fiscal, cu modificările şi │ fiscal, cu modificările şi │ ││ │impozitului la ţiţeiul din │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │producţia internă, în cazurile │ │ │ ││ │prevăzute în titlul VII din │ │ │ ││ │Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ ││ │Codul fiscal │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 156│Neutilizarea documentelor │Art. 221^3 alin. (2) lit. e) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │fiscale prevăzute în titlul VII │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi ││ │din Legea nr. 571/2003 privind │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │confiscarea produselor, iar în ││ │Codul fiscal │completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │ │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această vânzare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 157│Neefectuarea, prin unităţi │Art. 221^3 alin. (2) lit. f) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │bancare, a decontărilor între │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei ││ │operatorii economici plătitori │fiscal, cu modificările şi │ fiscal, cu modificările şi │ ││ │de accize şi operatorii │completările ulterioare │ completările ulterioare │ ││ │economici cumpărători de produse│ │ │ ││ │accizabile, ca persoane juridice│ │ │ ││ │ce desfăşoară operaţiuni cu │ │ │ ││ │produse accizabile, cu │ │ │ ││ │excepţiile prevăzute în titlul │ │ │ ││ │VII din Legea nr. 571/2003 │ │ │ ││ │privind Codul fiscal │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 158│Amplasarea mijloacelor de │Art. 221^3 alin. (2) lit. g) din│Art. 221^3 alin. (3) şi alin. │Amendă de la 20.000 lei la ││ │măsurare a producţiei şi a │Legea nr. 571/2003 privind Codul│(4) din Legea nr. 571/2003 │100.000 lei. ││ │concentraţiei alcoolice pentru │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │Autoritatea competentă poate ││ │alcool etilic şi distilate în │completările ulterioare │modificările şi completările │suspenda, la propunerea organului││ │alte locuri decât cele prevăzute│ │ulterioare │de control, autorizaţia de ││ │expres în titlul VII din Legea │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │nr. 571/2003 privind Codul │ │ │înregistrat, expeditor ││ │fiscal │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 159│Nesesizarea autorităţii │Art. 221^3 alin. (2) lit. h) din│Art. 221^3 alin. (3) şi alin. │Amendă de la 20.000 lei la ││ │competente în cazul deteriorării│Legea nr. 571/2003 privind Codul│(4) din Legea nr. 571/2003 │100.000 lei, precum şi oprirea ││ │sigiliilor aplicate de către │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │activităţii de producţie a ││ │aceasta │completările ulterioare │modificările şi completările │produselor accizabile prin ││ │ │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei, în cazul ││ │ │ │ │producătorilor. ││ │ │ │ │Autoritatea competentă poate ││ │ │ │ │suspenda, la propunerea organului││ │ │ │ │de control, autorizaţia de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat, expeditor ││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 160│Transportul de produse │Art. 221^3 alin. (2) lit. i) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │accizabile în regim suspensiv de│Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi: ││ │accize care nu este acoperit de │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │- confiscarea produselor, iar în ││ │documentul administrativ │completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │electronic sau, după caz, de un │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │alt document utilizat pentru │ │ │rezultate din această vânzare; ││ │acest regim prevăzut în titlul │ │ │- confiscarea cisternelor, ││ │VII din Legea nr. 571/2003 │ │ │recipientelor şi mijloacelor de ││ │privind Codul fiscal ori cu │ │ │transport utilizate în ││ │nerespectarea procedurii în │ │ │transportul produselor ││ │cazul în care sistemul │ │ │accizabile. ││ │informatizat este indisponibil │ │ │ ││ │la expediţie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 161│Primirea produselor accizabile │Art. 221^3 alin. (2) lit. j) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │în regim suspensiv de accize cu │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi ││ │nerespectarea cerinţelor │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │confiscarea produselor, iar în ││ │prevăzute în titlul VII din │completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │Legea nr. 571/2003 privind Codul│ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │fiscal │ │ │rezultate din această vânzare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 162│Comercializarea în vrac şi │Art. 221^3 alin. (2) lit. k) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │utilizarea ca materie primă │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi ││ │pentru fabricarea băuturilor │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │confiscarea produselor, iar în ││ │alcoolice a alcoolului etilic cu│completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │concentraţia alcoolică sub │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │96,00% în volum │ │ │rezultate din această vânzare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 163│Fabricarea de alcool sanitar de │Art. 221^3 alin. (2) lit. l) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │către alte persoane decât │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi ││ │antrepozitarii autorizaţi pentru│fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │confiscarea produselor, iar în ││ │producţia de alcool etilic │completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │ │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această vânzare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 164│Denaturarea alcoolului etilic şi│Art. 221^3 alin. (2) lit. m) din│Art. 221^3 alin. (3) şi alin. │Amendă de la 20.000 lei la ││ │a altor produse alcoolice cu │Legea nr. 571/2003 privind Codul│(4) din Legea nr. 571/2003 │100.000 lei, precum şi ││ │nerespectarea condiţiilor şi │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │confiscarea produselor, iar în ││ │procedurilor prevăzute în titlul│completările ulterioare │modificările şi completările │situaţia când acestea au fost ││ │VII din Legea nr. 571/2003 │ │ulterioare │vândute, confiscarea sumelor ││ │privind Codul fiscal │ │ │rezultate din această vânzare. ││ │ │ │ │Autoritatea competentă poate ││ │ │ │ │suspenda, la propunerea organului││ │ │ │ │de control, autorizaţia de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat, expeditor ││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 165│Comercializarea în vrac, pe │Art. 221^3 alin. (2) lit. n) din│Art. 221^3 alin. (3) şi alin. │Amendă de la 20.000 lei la ││ │piaţa naţională, a alcoolului │Legea nr. 571/2003 privind Codul│(4) din Legea nr. 571/2003 │100.000 lei, precum şi: ││ │sanitar │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │- confiscarea produselor, iar în ││ │ │completările ulterioare │modificările şi completările │situaţia când acestea au fost ││ │ │ │ulterioare │vândute, confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această vânzare; ││ │ │ │ │- oprirea activităţii de ││ │ │ │ │producţie a produselor accizabile││ │ │ │ │prin sigilarea instalaţiei, în ││ │ │ │ │cazul producătorilor. ││ │ │ │ │Autoritatea competentă poate ││ │ │ │ │suspenda, la propunerea organului││ │ │ │ │de control, autorizaţia de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat, expeditor ││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 166│Utilizarea alcoolului scutit de │Art. 221^3 alin. (2) lit. n^1) │Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │la plata accizelor într-un alt │din Legea nr. 571/2003 privind │nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei ││ │scop decât cel pentru care a │Codul fiscal, cu modificările şi│fiscal, cu modificările şi │ ││ │fost acordată scutirea │completările ulterioare │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 167│Circulaţia şi comercializarea în│Art. 221^3 alin. (2) lit. o) din│Art. 221^3 alin. (3) şi alin. │Amendă de la 20.000 lei la ││ │vrac a alcoolului etilic rafinat│Legea nr. 571/2003 privind Codul│(4) din Legea nr. 571/2003 │100.000 lei, precum şi: ││ │şi a distilatelor în alte │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │- confiscarea produselor, iar în ││ │scopuri decât cele expres │completările ulterioare │modificările şi completările │situaţia când acestea au fost ││ │prevăzute în titlul VII din │ │ulterioare │vândute, confiscarea sumelor ││ │Legea nr. 571/2003 privind │ │ │rezultate din această vânzare; ││ │Codul fiscal │ │ │- oprirea activităţii de ││ │ │ │ │producţie a produselor accizabile││ │ │ │ │prin sigilarea instalaţiei, în ││ │ │ │ │cazul producătorilor. ││ │ │ │ │Autoritatea competentă poate ││ │ │ │ │suspenda, la propunerea organului││ │ │ │ │de control, autorizaţia de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat, expeditor ││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 168│Nerespectarea procedurii privind│Art. 221^3 alin. (2) lit. p) din│Art. 221^3 alin. (3) şi alin. │Amendă de la 20.000 lei la ││ │sigilarea şi desigilarea │Legea nr. 571/2003 privind Codul│(4) din Legea nr. 571/2003 │100.000 lei, precum şi oprirea ││ │instalaţiilor de fabricaţie a │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │activităţii de producţie a ││ │alcoolului şi distilatelor, │completările ulterioare │modificările şi completările │produselor accizabile prin ││ │prevăzută în titlul VII din │ │ulterioare │sigilarea instalaţiei, în cazul ││ │Legea nr. 571/2003 privind Codul│ │ │producătorilor. ││ │fiscal │ │ │Autoritatea competentă poate ││ │ │ │ │suspenda, la propunerea organului││ │ │ │ │de control, autorizaţia de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat, expeditor ││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 169│Vânzarea ţigaretelor de către │Art. 221^3 alin. (2) lit. q) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │orice persoană la un preţ ce │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei ││ │depăşeşte preţul de vânzare cu │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │amănuntul declarat │completările ulterioare │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 170│Vânzarea de ţigarete, de către │Art. 221^3 alin. (2) lit. q^1) │Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │orice persoană, către persoane │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei ││ │fizice, la un preţ mai mic decât│fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │preţul de vânzare cu amănuntul │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │declarat │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 171│Vânzarea de către orice persoană│Art. 221^3 alin. (2) lit. r) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │a ţigaretelor pentru care nu │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi ││ │s-au stabilit şi declarat │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │confiscarea produselor, iar în ││ │preţuri de vânzare cu amănuntul │completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │ │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această vânzare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 172│Desfăşurarea activităţilor de │Art. 221^3 alin. (2) lit. s) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │distribuţie şi comercializare │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi: ││ │angro a băuturilor alcoolice şi │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │- confiscarea produselor, iar în ││ │tutunului prelucrat cu │completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │nerespectarea obligaţiilor şi │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │condiţiilor prevăzute în titlul │ │ │rezultate din această vânzare; ││ │VII din Legea nr. 571/2003 │ │ │- suspendarea activităţii de ││ │privind Codul fiscal │ │ │comercializare a produselor ││ │ │ │ │accizabile pe o perioadă de 1-3 ││ │ │ │ │luni, în cazul comercianţilor în ││ │ │ │ │sistem angro şi/sau en detail. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 173│Desfăşurarea activităţilor de │Art. 221^3 alin. (2) lit. ş) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │comercializare în sistem angro │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi: ││ │şi/sau en detail a produselor │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │- confiscarea produselor, iar în ││ │energetice - benzine, motorine, │completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │petrol lampant şi gaz petrolier │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │lichefiat - cu nerespectarea │ │ │rezultate din această vânzare; ││ │obligaţiilor prevăzute în acest │ │ │- suspendarea activităţii de ││ │sens în titlul VII din Legea nr.│ │ │comercializare a produselor ││ │571/2003 privind Codul fiscal │ │ │accizabile pe o perioadă de 1-3 ││ │ │ │ │luni, în cazul comercianţilor în ││ │ │ │ │sistem angro şi/sau en detail. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 174│Comercializarea, prin pompele │Art. 221^3 alin. (2) lit. t) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │staţiilor de distribuţie, a │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi: ││ │altor produse energetice decât │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │- confiscarea produselor, iar în ││ │cele din categoria gazelor │completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │petroliere lichefiate, │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │benzinelor şi motorinelor, │ │ │rezultate din această vânzare; ││ │petrolului lampant, precum şi a │ │ │- suspendarea activităţii de ││ │biocombustibililor, care │ │ │comercializare a produselor ││ │corespund standardelor naţionale│ │ │accizabile pe o perioadă de 1-3 ││ │de calitate │ │ │luni, în cazul comercianţilor în ││ │ │ │ │sistem angro şi/sau en detail. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 175│Valorificarea produselor │Art. 221^3 alin. (2) lit. ţ) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │accizabile într-un antrepozit │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi ││ │fiscal pentru care autorizaţia a│fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │confiscarea produselor, iar în ││ │fost revocată sau anulată, fără │completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │notificarea autorităţii │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │competente cu privire la virarea│ │ │rezultate din această vânzare ││ │accizelor la bugetul de stat │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 176│Vânzarea cu amănuntul din │Art. 221^3 alin. (2) lit. u) din│Art. 221^3 alin. (3) şi alin. │Amendă de la 20.000 lei la ││ │antrepozitul fiscal a produselor│Legea nr. 571/2003 privind Codul│(5) din Legea nr. 571/2003 │100.000 lei, precum şi ││ │accizabile, cu excepţiile │fiscal, cu modificările şi │privind Codul fiscal, cu │confiscarea produselor, iar în ││ │prevăzute de lege │completările ulterioare │modificările şi completările │situaţia când acestea au fost ││ │ │ │ulterioare │vândute, confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această vânzare. ││ │ │ │ │Autoritatea competentă poate ││ │ │ │ │revoca, la propunerea organului ││ │ │ │ │de control, autorizaţia de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat, expeditor ││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 177│Achiziţionarea produselor │Art. 221^3 alin. (2) lit. v) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │accizabile de la persoane care │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei ││ │desfăşoară activităţi de │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │distribuţie şi comercializare │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │angro a băuturilor alcoolice şi │ │ │ ││ │tutunului prelucrat, respectiv │ │ │ ││ │comercializare în sistem angro a│ │ │ ││ │produselor energetice - benzine,│ │ │ ││ │motorine, petrol lampant şi gaz │ │ │ ││ │petrolier lichefiat - şi care nu│ │ │ ││ │respectă condiţiile sau │ │ │ ││ │obligaţiile prevăzute la art. │ │ │ ││ │206^69 alin. (2) şi (4) din │ │ │ ││ │titlul VII din Legea nr. 571/ │ │ │ ││ │2003 privind Codul fiscal, după │ │ │ ││ │caz │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 178│Deţinerea în scopuri comerciale,│Art. 221^3 alin. (2) lit. w) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │cu neîndeplinirea cerinţelor │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei, precum şi ││ │prevăzute în titlul VII din │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │confiscarea produselor, iar în ││ │Legea nr. 571/2003 privind Codul│completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │fiscal, a produselor accizabile │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │care au fost deja eliberate │ │ │rezultate din această vânzare ││ │pentru consum într-un alt stat │ │ │ ││ │membru │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 179│Producerea de vinuri liniştite, │Art. 221^3 alin. (2) lit. x) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││ │sub limita de 1.000 hl de vinuri│Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul │100.000 lei ││ │liniştite pe an, fără │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │înregistrarea la autoritatea │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │vamală teritorială │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 180│Întocmirea studiilor prevăzute │Art. 221^3 alin. (2) lit. y) din│Art. 221^3 alin. (3) din Legea │Amendă de la 20.000 lei la ││    │la art. 206^7 alin. (6^1) lit.  │Legea nr. 571/2003 privind Codul│nr. 571/2003 privind Codul      │100.000 lei                      ││ │c) sau a referatelor prevăzute │fiscal, cu modificările şi │fiscal, cu modificările şi │ ││ │la art. 206^22 alin. (3^1) din │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │Legea nr. 571/2003 privind Codul│ │ │ ││ │fiscal, cu date inexacte ori │ │ │ ││ │incorecte şi care au influenţe │ │ │ ││ │fiscale, dacă fapta nu a fost │ │ │ ││ │săvârşită astfel încât să │ │ │ ││ │constituie infracţiune. │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ P. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 181│Producerea de vinuri liniştite, │Art. 449 alin. (1) lit. a) din │Art. 449 alin. (1) din Legea nr.│Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │sub limita de 1.000 hl de vinuri│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │lei ││ │liniştite pe an, fără │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │înregistrarea la autoritatea │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │vamală teritorială potrivit │ │ │ ││ │art. 362 alin. (3) din Legea │ │ │ ││ │nr. 227/2015 privind Codul │ │ │ ││ │fiscal, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 182│Vânzarea cu amănuntul din │Art. 449 alin. (1) lit. b) din │Art. 449 alin. (1) şi alin. (5) │Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │antrepozitul fiscal a produselor│Legea nr. 227/2015 privind Codul│din Legea nr. 227/2015 privind │lei. Autoritatea competentă poate││ │accizabile, cu excepţiile │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi│revoca, la propunerea organului ││ │prevăzute de lege, potrivit │completările ulterioare │completările ulterioare │de control, autorizaţia de ││ │art. 362 alin. (6) din Legea │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │nr. 227/2015 privind Codul │ │ │înregistrat, expeditor ││ │fiscal, cu modificările şi │ │ │înregistrat sau importator ││ │completările ulterioare │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 183│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (1) lit. c) din │Art. 449 alin. (1) din Legea nr.│Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │367 alin. (1) lit. l), din Legea│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │lei ││ │nr. 227/2015 privind Codul │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │fiscal, cu modificările şi │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 184│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (1) lit. c) din │Art. 449 alin. (1) din Legea nr.│Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │375 alin. (1) lit. e) din Legea │Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │lei ││ │nr. 227/2015 privind Codul │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │fiscal, cu modificările şi │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 185│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (1) lit. c) din │Art. 449 alin. (1) din Legea nr.│Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │383 alin. (3) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │lei ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 186│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (1) lit. c) din │Art. 449 alin. (1) din Legea nr.│Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │391 alin. (3) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │lei ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 187│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (1) lit. d) din │Art. 449 alin. (1) şi alin. (5) │Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │367 alin. (1) lit. j) din Legea │Legea nr. 227/2015 privind Codul│din Legea nr. 227/2015 privind │lei. Autoritatea competentă poate││ │nr. 227/2015 privind Codul │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi│revoca, la propunerea organului ││ │fiscal, cu modificările şi │completările ulterioare │completările ulterioare │de control, autorizaţia de ││ │completările ulterioare │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat, expeditor ││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 188│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (1) lit. d) din │Art. 449 alin. (1) şi alin. (5) │Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │375 alin. (2) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│din Legea nr. 227/2015 privind │lei. Autoritatea competentă poate││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi│revoca, la propunerea organului ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │completările ulterioare │de control, autorizaţia de ││ │ulterioare │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat, expeditor ││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 189│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (1) lit. d) din │Art. 449 alin. (1) şi alin. (5) │Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │383 alin. (2) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│din Legea nr. 227/2015 privind │lei. Autoritatea competentă poate││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi│revoca, la propunerea organului ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │completările ulterioare │de control, autorizaţia de ││ │ulterioare │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat, expeditor ││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 190│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (1) lit. d) din │Art. 449 alin. (1) şi alin. (5) │Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │391 alin. (2) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│din Legea nr. 227/2015 privind │lei. Autoritatea competentă poate││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi│revoca, la propunerea organului ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │completările ulterioare │de control, autorizaţia de ││ │ulterioare │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ │ │ │înregistrat, expeditor ││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 191│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 449 alin. (1) lit. e) din │Art. 449 alin. (1) şi alin. (5) │Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │prevăzute la art. 367 alin. (1) │Legea nr. 227/2015 privind Codul│din Legea nr. 227/2015 privind │lei. Autoritatea competentă poate││ │lit. f) din Legea nr. 227/2015 │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi│revoca, la propunerea organului ││ │privind Codul fiscal, cu │completările ulterioare │completările ulterioare │de control, autorizaţia de ││ │modificările şi completările │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ulterioare │ │ │înregistrat, expeditor ││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 192│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 449 alin. (1) lit. e) din │Art. 449 alin. (1) şi alin. (5) │Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │prevăzute la art. 367 alin. (1) │Legea nr. 227/2015 privind Codul│din Legea nr. 227/2015 privind │lei. Autoritatea competentă poate││ │lit. i) din Legea nr. 227/2015 │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi│revoca, la propunerea organului ││ │privind Codul fiscal, cu │completările ulterioare │completările ulterioare │de control, autorizaţia de ││ │modificările şi completările │ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │ulterioare │ │ │înregistrat, expeditor ││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 193│Primirea produselor accizabile │Art. 449 alin. (1) lit. f) din │Art. 449 alin. (1) din Legea nr.│Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │în regim suspensiv de accize cu │Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │lei ││ │nerespectarea cerinţelor │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │prevăzute la art. 404 alin. (1) │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │din Legea nr. 227/2015 privind │ │ │ ││ │Codul fiscal, cu modificările şi│ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 194│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (1) lit. g) din │Art. 449 alin. (1) din Legea nr.│Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │424 alin. (6) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │lei ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 195│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (1) lit. h) din │Art. 449 alin. (1) din Legea nr.│Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │427 alin. (3) şi art. 430 alin. │Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │lei ││ │(3) din Legea nr. 227/2015 │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │privind Codul fiscal, cu │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 196│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (1) lit. i) din │Art. 449 alin. (1) din Legea nr.│Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │426 alin. (5) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │lei ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 197│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (1) lit. i) din │Art. 449 alin. (1) din Legea nr.│Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │429 alin. (5) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │lei ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 198│Refuzul operatorilor economici │Art. 449 alin. (1) lit. j) din │Art. 449 alin. (1) şi alin. (4) │Amendă de la 2.000 lei la 5.000 ││ │de a prelua şi de a distruge │Legea nr. 227/2015 privind Codul│din Legea nr. 227/2015 privind │lei. Autoritatea competentă poate││ │cantităţile confiscate de tutun │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi│suspenda, la propunerea organului││ │prelucrat, în condiţiile │completările ulterioare │completările ulterioare │de control, autorizaţia de ││ │prevăzute la art. 431 alin. (1)-│ │ │antrepozit fiscal, destinatar ││ │(3) din Legea nr. 227/2015 │ │ │înregistrat, expeditor ││ │privind Codul fiscal, cu │ │ │înregistrat sau importator ││ │modificările şi completările │ │ │autorizat, după caz. ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 199│Vânzarea de către orice persoană│Art. 449 alin. (2) lit. a) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │a ţigaretelor pentru care nu │Legea nr. 227/2015 privind │227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei ││ │s-au stabilit şi declarat │Codul fiscal, cu modificările şi│cu modificările şi completările │ ││ │preţuri de vânzare cu amănuntul │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │potrivit art. 343 alin. (9) din │ │ │ ││ │Legea nr. 227/2015 privind Codul│ │ │ ││ │fiscal, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 200│Vânzarea ţigaretelor de către │Art. 449 alin. (2) lit. b) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │orice persoană la un preţ ce │Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei, precum şi ││ │depăşeşte preţul de vânzare cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │confiscarea produselor, iar în ││ │amănuntul declarat potrivit art.│completările ulterioare │ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │343 alin. (10) din Legea nr. │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │227/2015 privind Codul fiscal, │ │ │rezultate din această vânzare ││ │cu modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 201│Vânzarea de ţigarete de către │Art. 449 alin. (2) lit. c) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │orice persoană către persoane │Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei ││ │fizice la un preţ mai mic decât │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │preţul de vânzare cu amănuntul │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │declarat potrivit art. 343 alin.│ │ │ ││ │(11) din Legea nr. 227/2015 │ │ │ ││ │privind Codul fiscal, cu │ │ │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 202│Valorificarea produselor │Art. 449 alin. (2) lit. d) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │accizabile într-un antrepozit │Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei ││ │fiscal pentru care autorizaţia a│fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │expirat, a fost revocată sau │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │anulată, fără plata accizelor la│ │ │ ││ │bugetul de stat, potrivit art. │ │ │ ││ │344 alin. (2) din Legea nr. 227/│ │ │ ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │ │ │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 203│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (2) lit. e) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │356 alin. (2) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 204│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (2) lit. e) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │357 din Legea nr. 227/2015Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei ││ │privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 205│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (2) lit. f) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │362 alin. (1) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei, precum şi ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │confiscarea produselor, iar în ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │ulterioare │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această vânzare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 206│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (2) lit. f) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │362 alin. (7) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei, precum şi ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │confiscarea produselor, iar în ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │ulterioare │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această vânzare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 207│Nesesizarea autorităţii │Art. 449 alin. (2) lit. g) din │Art. 449 alin. (3) şi alin. (4) │Amendă de la 20.000 lei la ││ │competente în cazul deteriorării│Legea nr. 227/2015 privind Codul│din Legea nr. 227/2015 privind │100.000 lei, precum şi oprirea ││ │sigiliilor aplicate potrivit │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi│activităţii de producţie a ││ │art. 367 alin. (1) lit. c) din │şi completările ulterioare │completările ulterioare │produselor accizabile prin ││ │Legea nr. 227/2015 privind Codul│ │ │sigilarea instalaţiei, în cazul ││ │fiscal, cu modificările şi │ │ │producătorilor. Autoritatea ││ │completările ulterioare │ │ │competentă poate suspenda, la ││ │ │ │ │propunerea organului de control, ││ │ │ │ │autorizaţia de antrepozit fiscal,││ │ │ │ │destinatar înregistrat, expeditor││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 208│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (2) lit. h) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │397 alin. (3) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei, precum şi ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │confiscarea produselor, iar în ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │ulterioare │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această vânzare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 209│Transportul de produse │Art. 449 alin. (2) lit. i) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │accizabile în regim suspensiv de│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei, precum şi ││ │accize care nu este acoperit de │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │confiscarea produselor, iar în ││ │documentul administrativ │completările ulterioare │ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │electronic sau, după caz, de un │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │alt document utilizat pentru │ │ │rezultate din această vânzare şi ││ │acest regim, prevăzut în titlul │ │ │confiscarea cisternelor, ││ │VIII din Legea nr. 227/2015 │ │ │recipientelor şi mijloacelor de ││ │privind Codul fiscal, cu │ │ │transport utilizate în ││ │modificările şi completările │ │ │transportul produselor accizabile││ │ulterioare, ori cu nerespectarea│ │ │ ││ │procedurii în cazul în care │ │ │ ││ │sistemul informatizat este │ │ │ ││ │indisponibil la expediţie │ │ │ ││ │potrivit prevederilor art. 402 │ │ │ ││ │alin. (1) şi art. 406 alin. (1) │ │ │ ││ │din Legea nr. 227/2015 privind │ │ │ ││ │Codul fiscal, cu modificările şi│ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 210│Deţinerea în scopuri comerciale,│Art. 449 alin. (2) lit. j) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │cu neîndeplinirea condiţiei │Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei, precum şi ││ │prevăzute la art. 414 alin. (1) │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │confiscarea produselor, iar în ││ │din Legea nr. 227/2015 privind │completările ulterioare │ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │Codul fiscal, cu modificările şi│ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │completările ulterioare, a │ │ │rezultate din această vânzare ││ │produselor accizabile care au │ │ │ ││ │fost deja eliberate pentru │ │ │ ││ │consum într-un alt stat membru │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 211│Deţinerea în afara antrepozitu- │Art. 449 alin. (2) lit. k) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │lui fiscal sau comercializarea │Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei, precum şi ││ │pe teritoriul României a │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │confiscarea produselor, iar în ││ │produselor accizabile supuse │completările ulterioare │ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │marcării, potrivit prevederilor │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │art. 421 alin. (3) din Legea nr.│ │ │rezultate din această vânzare şi ││ │227/2015 privind Codul fiscal, │ │ │suspendarea activităţii de ││ │cu modificările şi completările │ │ │comercializare a produselor ││ │ulterioare, fără a fi marcate │ │ │accizabile pe o perioadă de 1-3 ││ │sau marcate necorespunzător ori │ │ │luni, în cazul comercianţilor în ││ │cu marcaje false sub limitele │ │ │sistem angro şi/sau en detail ││ │prevăzute la art. 452 alin. (1) │ │ │ ││ │lit. h) din Legea nr. 227/2015 │ │ │ ││ │privind Codul fiscal, cu │ │ │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 212│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (2) lit. l) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │428 alin. (3) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei, precum şi ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │confiscarea produselor, iar în ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │ulterioare │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această vânzare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 213│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (2) lit. m) din │Art. 449 alin. (3) şi alin. (4) │Amendă de la 20.000 lei la ││ │435 alin. (1) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│din Legea nr. 227/2015 privind │100.000 lei, precum şi ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │Codul fiscal, cu modificările şi│confiscarea produselor, iar în ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │completările ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │ulterioare │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această vânzare şi ││ │ │ │ │oprirea activităţii de producţie ││ │ │ │ │a produselor accizabile prin ││ │ │ │ │sigilarea instalaţiei, în cazul ││ │ │ │ │producătorilor. Autoritatea ││ │ │ │ │competentă poate suspenda, la ││ │ │ │ │propunerea organului de control, ││ │ │ │ │autorizaţia de antrepozit fiscal,││ │ │ │ │destinatar înregistrat, expeditor││ │ │ │ │înregistrat sau importator ││ │ │ │ │autorizat, după caz. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 214│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (2) lit. n) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │435 alin. (2) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei, precum şi ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │confiscarea produselor, iar în ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │ulterioare │situaţia când acestea au fost ││ │ulterioare │ │ │vândute, confiscarea sumelor ││ │ │ │ │rezultate din această vânzare │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 215│Desfăşurarea activităţilor de │Art. 449 alin. (2) lit. o) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │comercializare angro a │Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei şi suspendarea ││ │băuturilor alcoolice şi │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │activităţii de comercializare a ││ │tutunului prelucrat şi │completările ulterioare │ulterioare │produselor accizabile pe o ││ │activităţilor de comercializare │ │ │perioadă de 1-3 luni, în cazul ││ │în sistem angro şi/sau en detail│ │ │comercianţilor în sistem angro ││ │a produselor energetice - │ │ │şi/sau en detail ││ │benzine, motorine, petrol │ │ │ ││ │lampant, gaz petrolier │ │ │ ││ │lichefiat, precum şi a biocom- │ │ │ ││ │bustibililor, cu nerespectarea │ │ │ ││ │obligaţiilor prevăzute la art. │ │ │ ││ │435 alin. (3) şi (4) din Legea │ │ │ ││ │nr. 227/2015 privind Codul │ │ │ ││ │fiscal, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 216│Achiziţionarea produselor │Art. 449 alin. (2) lit. p) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │accizabile de la persoane care │Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei ││ │desfăşoară activităţi de │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │distribuţie şi comercializare │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │angro a băuturilor alcoolice şi │ │ │ ││ │tutunului prelucrat, respectiv │ │ │ ││ │comercializare în sistem angro a│ │ │ ││ │produselor energetice - benzine,│ │ │ ││ │motorine, petrol lampant şi gaz │ │ │ ││ │petrolier lichefiat, precum şi a│ │ │ ││ │biocombustibililor şi care nu │ │ │ ││ │respectă condiţiile sau │ │ │ ││ │obligaţiile prevăzute la art. │ │ │ ││ │435 alin. (3) şi (4) din Legea │ │ │ ││ │nr. 227/2015 privind Codul │ │ │ ││ │fiscal, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 217│Nerespectarea prevederilor art. │Art. 449 alin. (2) lit. q) din │Art. 449 alin. (3) din Legea nr.│Amendă de la 20.000 lei la ││ │436 alin. (1) din Legea nr. 227/│Legea nr. 227/2015 privind Codul│227/2015 privind Codul fiscal, │100.000 lei ││ │2015 privind Codul fiscal, cu │fiscal, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │modificările şi completările │completările ulterioare │ulterioare │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ Q. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de ││ producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 218│Efectuarea de activităţi de │Art. 1 lit. a) din Legea nr. │Art. 2 alin. (1) şi alin. (3) │Amendă de la 500 lei la 5.000 ││ │producţie, comerţ sau prestări │12/1990 privind protejarea │din Legea nr. 12/1990 privind │lei, dacă sunt săvârşite de ││ │de servicii, după caz, fără │populaţiei împotriva unor │protejarea populaţiei împotriva │persoane fizice, sau amendă de la││ │îndeplinirea condiţiilor │activităţi de producţie, comerţ │unor activităţi de producţie, │2.000 lei la 20.000 lei, dacă ││ │stabilite prin lege │sau prestări de servicii │comerţ sau prestări de servicii │sunt săvârşite de persoane ││ │ │ilicite, republicată │ilicite, republicată │juridice. Bunurile care au servit││ │ │ │ │sau au fost destinate să ││ │ │ │ │servească la săvârşirea faptei, ││ │ │ │ │dacă sunt ale contravenientului, ││ │ │ │ │precum şi sumele de bani şi ││ │ │ │ │bunurile dobândite prin ││ │ │ │ │săvârşirea contravenţiei se ││ │ │ │ │confiscă. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 219│Vânzarea ambulantă a oricăror │Art. 1 lit. b) din Legea nr. │Art. 2 alin. (1) şi alin. (3) │Amendă de la 500 lei la 5.000 ││ │mărfuri în alte locuri decât │12/1990 privind protejarea │din Legea nr. 12/1990 privind │lei, dacă sunt săvârşite de ││ │cele autorizate de primării, │populaţiei împotriva unor │protejarea populaţiei împotriva │persoane fizice, sau amendă de la││ │consilii judeţene sau prefecturi│activităţi de producţie, comerţ │unor activităţi de producţie, │2.000 lei la 20.000 lei, dacă ││ │ │sau prestări de servicii │comerţ sau prestări de servicii │sunt săvârşite de persoane ││ │ │ilicite, republicată │ilicite, republicată │juridice. Bunurile care au servit││ │ │ │ │sau au fost destinate să ││ │ │ │ │servească la săvârşirea faptei, ││ │ │ │ │dacă sunt ale contravenientului, ││ │ │ │ │precum şi sumele de bani şi ││ │ │ │ │bunurile dobândite prin ││ │ │ │ │săvârşirea contravenţiei se ││ │ │ │ │confiscă. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 220│Efectuarea de activităţi de │Art. 1 lit. e) din Legea nr. │Art. 2 alin. (1) şi alin. (3) │Amendă de la 500 lei la 5.000 ││ │producţie, comerţ sau prestări │12/1990 privind protejarea │din Legea nr. 12/1990 privind │lei, dacă sunt săvârşite de ││ │de servicii, după caz, cu bunuri│populaţiei împotriva unor │protejarea populaţiei împotriva │persoane fizice, sau amendă de la││ │a căror provenienţă nu este │activităţi de producţie, comerţ │unor activităţi de producţie, │2.000 lei la 20.000 lei, dacă ││ │dovedită, în condiţiile legii │sau prestări de servicii │comerţ sau prestări de servicii │sunt săvârşite de persoane ││ │ │ilicite, republicată │ilicite, republicată │juridice. Bunurile care au servit││ │ │ │ │sau au fost destinate să ││ │ │ │ │servească la săvârşirea faptei, ││ │ │ │ │dacă sunt ale contravenientului, ││ │ │ │ │precum şi sumele de bani şi ││ │ │ │ │bunurile dobândite prin ││ │ │ │ │săvârşirea contravenţiei se ││ │ │ │ │confiscă. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 221│Falsificarea ori substituirea de│Art. 1 lit. k) din Legea nr. │Art. 2 alin. (1) şi alin. (3) │Amendă de la 500 lei la 5.000 lei││ │mărfuri sau orice alte produse, │12/1990 privind protejarea │din Legea nr. 12/1990 privind │dacă sunt săvârşite de persoane ││ │precum şi expunerea spre vânzare│populaţiei împotriva unor │protejarea populaţiei împotriva │fizice, sau amendă de la 2.000 ││ │ori vânzarea de asemenea bunuri,│activităţi de producţie, comerţ │unor activităţi de producţie, │lei la 20.000 lei dacă sunt ││ │cunoscând că sunt falsificate │sau prestări de servicii │comerţ sau prestări de servicii │săvârşite de persoane juridice. ││ │sau substituite │ilicite, republicată │ilicite, republicată │Bunurile care au servit sau au ││ │ │ │ │fost destinate să servească la ││ │ │ │ │săvârşirea faptele, dacă sunt ale││ │ │ │ │contravenientului, precum şi ││ │ │ │ │sumele de bani şi bunurile ││ │ │ │ │dobândite prin săvârşirea ││ │ │ │ │contravenţiei se confiscă. │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ R. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor ││ economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 222│Comercializarea de către │Art. 10 lit. a) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. b) din │Amendă în cuantum de 9.000 lei, ││ │operatorii economici a │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │precum şi confiscarea veniturilor││ │aparatelor de marcat electronice│privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │obţinute ││ │fiscale fără a deţine │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │autorizaţia prevăzută de │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │Ordonanţa de urgenţă a │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │Guvernului nr. 28/1999 privind │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │obligaţia operatorilor economici│ │completările ulterioare │ ││ │de a utiliza aparate de marcat │ │ │ ││ │electronice fiscale, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare, sau │ │ │ ││ │fără a face parte din reţeaua de│ │ │ ││ │unităţi acreditate pentru │ │ │ ││ │comercializare a unui │ │ │ ││ │distribuitor autorizat │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 223│Neemiterea bonului fiscal pentru│Art. 10 lit. c) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. e) din │(ii) Amendă în cuantum de 3.500 ││ │toate bunurile livrate sau │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │lei, în situaţia în care suma ││ │serviciile prestate, emiterea de│privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │nejustificată rezultată din ││ │bonuri cu o valoare inferioară │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│săvârşirea contravenţiei este de ││ │preţului de vânzare a bunului │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │până la 300 lei inclusiv, dar mai││ │sau tarifului de prestare a │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │mare de 3% din valoarea totală a ││ │serviciului ori nerespectarea │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │bunurilor livrate sau a ││ │prevederilor art. 1 alin. (8) │ │completările ulterioare │serviciilor prestate, ││ │din Ordonanţa de urgenţă a │ │ │înregistrată de aparatul de ││ │Guvernului nr. 28/1999 privind │ │ │marcat electronic fiscal şi/sau ││ │obligaţia operatorilor economici│ │ │în registrul special la data şi ││ │de a utiliza aparate de marcat │ │ │ora efectuării controlului ori la││ │electronice fiscale, │ │ │sfârşitul zilei, dacă fapta a ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │fost săvârşită anterior datei ││ │completările ulterioare, care │ │ │controlului; ││ │determină existenţa unei sume │ │ │(iii) amendă în cuantum de 12.500││ │nejustificate │ │ │lei, în situaţia în care suma ││ │ │ │ │nejustificată rezultată din ││ │ │ │ │săvârşirea contravenţiei este ││ │ │ │ │cuprinsă între 300 lei şi 1.000 ││ │ │ │ │lei inclusiv, dar mai mică de 3% ││ │ │ │ │inclusiv din valoarea totală a ││ │ │ │ │bunurilor livrate sau a ││ │ │ │ │serviciilor prestate, ││ │ │ │ │înregistrată de aparatul de ││ │ │ │ │marcat electronic fiscal şi/sau ││ │ │ │ │în registrul special la data şi ││ │ │ │ │ora efectuării controlului ori la││ │ │ │ │sfârşitul zilei, dacă fapta a ││ │ │ │ │fost săvârşită anterior datei ││ │ │ │ │controlului; ││ │ │ │ │(iv) amendă în cuantum de 17.500 ││ │ │ │ │lei, în situaţia în care suma ││ │ │ │ │nejustificată rezultată din ││ │ │ │ │săvârşirea contravenţiei este ││ │ │ │ │cuprinsă între 300 lei şi 1.000 ││ │ │ │ │lei inclusiv, dar mai mare de 3% ││ │ │ │ │din valoarea totală a bunurilor ││ │ │ │ │livrate sau a serviciilor ││ │ │ │ │prestate, înregistrată de ││ │ │ │ │aparatul de marcat electronic ││ │ │ │ │fiscal şi/sau în registrul ││ │ │ │ │special la data şi ora efectuării││ │ │ │ │controlului ori la sfârşitul ││ │ │ │ │zilei, dacă fapta a fost ││ │ │ │ │săvârşită anterior datei ││ │ │ │ │controlului; ││ │ │ │ │(v) amendă în cuantum de 22.500 ││ │ │ │ │lei, în situaţia în care suma ││ │ │ │ │nejustificată rezultată din ││ │ │ │ │săvârşirea contravenţiei este mai││ │ │ │ │mare de 1.000 lei, dar mai mică ││ │ │ │ │de 3% inclusiv din valoarea ││ │ │ │ │totală a bunurilor livrate sau a ││ │ │ │ │serviciilor prestate, ││ │ │ │ │înregistrată de aparatul de ││ │ │ │ │marcat electronic fiscal şi/sau ││ │ │ │ │în registrul special la data şi ││ │ │ │ │ora efectuării controlului ori la││ │ │ │ │sfârşitul zilei, dacă fapta a ││ │ │ │ │fost săvârşită anterior datei ││ │ │ │ │controlului; ││ │ │ │ │(vi) amendă în cuantum de 27.500 ││ │ │ │ │lei, în situaţia în care suma ││ │ │ │ │nejustificată rezultată din ││ │ │ │ │săvârşirea contravenţiei este mai││ │ │ │ │mare de 1.000 lei şi mai mare de ││ │ │ │ │3% din valoarea totală a ││ │ │ │ │bunurilor livrate sau a ││ │ │ │ │serviciilor prestate, ││ │ │ │ │înregistrată de aparatul de ││ │ │ │ │marcat electronic fiscal şi/sau ││ │ │ │ │în registrul special la data şi ││ │ │ │ │ora efectuării controlului ori la││ │ │ │ │sfârşitul zilei, dacă fapta a ││ │ │ │ │fost săvârşită anterior datei ││ │ │ │ │controlului, precum şi: ││ │ │ │ │(vii) suspendarea activităţii ││ │ │ │ │operatorului economic la unitatea││ │ │ │ │de vânzare a bunurilor sau de ││ │ │ │ │prestare a serviciilor, pentru 30││ │ │ │ │de zile, începând cu cea de-a ││ │ │ │ │doua sancţiune aplicată la ││ │ │ │ │aceeaşi unitate într-un interval ││ │ │ │ │de 24 de luni în situaţiile ││ │ │ │ │prevăzute la pct. (iv) şi (vi), ││ │ │ │ │indiferent pentru care dintre ││ │ │ │ │situaţiile prevăzute la pct. ││ │ │ │ │(i)-(vi) a fost aplicată ││ │ │ │ │sancţiunea prima dată în cadrul ││ │ │ │ │termenului de 24 de luni; ││ │ │ │ │(viii) în situaţiile prevăzute la││ │ │ │ │pct. (vii), dacă operatorul ││ │ │ │ │economic achită amenda ││ │ │ │ │contravenţională sau jumătate din││ │ │ │ │cuantumul acesteia, după caz, ││ │ │ │ │precum şi o sumă egală cu de zece││ │ │ │ │ori amenda aplicată, sancţiunea ││ │ │ │ │complementară încetează de drept ││ │ │ │ │la 24 de ore de la prezentarea ││ │ │ │ │dovezii achitării la organul ││ │ │ │ │constatator. Suma de bani egală ││ │ │ │ │cu de zece ori amenda aplicată se││ │ │ │ │face venit la bugetul de stat şi ││ │ │ │ │poate fi achitată la Casa de ││ │ │ │ │Economii şi Consemnaţiuni - ││ │ │ │ │C.E.C. - S.A. sau la unităţile ││ │ │ │ │Trezoreriei Statului. Termenul de││ │ │ │ │24 de ore curge de la data ││ │ │ │ │înregistrării la registratura ││ │ │ │ │organului constatator a dovezii ││ │ │ │ │achitării sau de la data ││ │ │ │ │confirmării de primire, dacă ││ │ │ │ │aceasta a fost transmisă prin ││ │ │ │ │poştă. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 224│Nerespectarea de către │Art. 10 lit. d) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. e) din │(ii) Amendă în cuantum de 3.500 ││ │utilizatori a obligaţiei │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │lei, în situaţia în care suma ││ │prevăzute la art. 4 alin. (12) │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │nejustificată rezultată din ││ │lit. h), din Ordonanţa de │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│săvârşirea contravenţiei este de ││ │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │până la 300 lei inclusiv, dar mai││ │privind obligaţia operatorilor │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │mare de 3% din valoarea totală a ││ │economici de a utiliza aparate │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │bunurilor livrate sau a ││ │de marcat electronice fiscale, │ │completările ulterioare │serviciilor prestate, ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │înregistrată de aparatul de ││ │completările ulterioare, care │ │ │marcat electronic fiscal şi/sau ││ │determină existenţa unei sume │ │ │în registrul special la data şi ││ │nejustificate │ │ │ora efectuării controlului ori la││ │ │ │ │sfârşitul zilei, dacă fapta a ││ │ │ │ │fost săvârşită anterior datei ││ │ │ │ │controlului; ││ │ │ │ │(iii) amendă în cuantum de 12.500││ │ │ │ │lei, în situaţia în care suma ││ │ │ │ │nejustificată rezultată din ││ │ │ │ │săvârşirea contravenţiei este ││ │ │ │ │cuprinsă între 300 lei şi 1.000 ││ │ │ │ │lei inclusiv, dar mai mică de 3% ││ │ │ │ │inclusiv din valoarea totală a ││ │ │ │ │bunurilor livrate sau a ││ │ │ │ │serviciilor prestate, ││ │ │ │ │înregistrată de aparatul de ││ │ │ │ │marcat electronic fiscal şi/sau ││ │ │ │ │în registrul special la data şi ││ │ │ │ │ora efectuării controlului ori la││ │ │ │ │sfârşitul zilei, dacă fapta a ││ │ │ │ │fost săvârşită anterior datei ││ │ │ │ │controlului; ││ │ │ │ │(iv) amendă în cuantum de 17.500 ││ │ │ │ │lei, în situaţia în care suma ││ │ │ │ │nejustificată rezultată din ││ │ │ │ │săvârşirea contravenţiei este ││ │ │ │ │cuprinsă între 300 lei şi 1.000 ││ │ │ │ │lei inclusiv, dar mai mare de 3% ││ │ │ │ │din valoarea totală a bunurilor ││ │ │ │ │livrate sau a serviciilor ││ │ │ │ │prestate, înregistrată de ││ │ │ │ │aparatul de marcat electronic ││ │ │ │ │fiscal şi/sau în registrul ││ │ │ │ │special la data şi ora ││ │ │ │ │efectuării controlului ori la ││ │ │ │ │sfârşitul zilei, dacă fapta a ││ │ │ │ │fost săvârşită anterior datei ││ │ │ │ │controlului; ││ │ │ │ │(v) amendă în cuantum de 22.500 ││ │ │ │ │lei, în situaţia în care suma ││ │ │ │ │nejustificată rezultată din ││ │ │ │ │săvârşirea contravenţiei este mai││ │ │ │ │mare de 1.000 lei, dar mai mică ││ │ │ │ │de 3% inclusiv din valoarea ││ │ │ │ │totală a bunurilor livrate sau a ││ │ │ │ │serviciilor prestate, ││ │ │ │ │înregistrată de aparatul de ││ │ │ │ │marcat electronic fiscal şi/sau ││ │ │ │ │în registrul special la data şi ││ │ │ │ │ora efectuării controlului ori ││ │ │ │ │la sfârşitul zilei, dacă fapta a ││ │ │ │ │fost săvârşită anterior datei ││ │ │ │ │controlului; ││ │ │ │ │(vi) amendă în cuantum de 27.500 ││ │ │ │ │lei, în situaţia în care suma ││ │ │ │ │nejustificată rezultată din ││ │ │ │ │săvârşirea contravenţiei este mai││ │ │ │ │mare de 1.000 lei şi mai mare de ││ │ │ │ │3% din valoarea totală a ││ │ │ │ │bunurilor livrate sau a ││ │ │ │ │serviciilor prestate, ││ │ │ │ │înregistrată de aparatul de ││ │ │ │ │marcat electronic fiscal şi/sau ││ │ │ │ │în registrul special la data şi ││ │ │ │ │ora efectuării controlului ori la││ │ │ │ │sfârşitul zilei, dacă fapta a ││ │ │ │ │fost săvârşită anterior datei ││ │ │ │ │controlului, precum şi: ││ │ │ │ │(vii) suspendarea activităţii ││ │ │ │ │operatorului economic la unitatea││ │ │ │ │de vânzare a bunurilor sau de ││ │ │ │ │prestare a serviciilor, pentru 30││ │ │ │ │de zile, începând cu cea de-a ││ │ │ │ │doua sancţiune aplicată la ││ │ │ │ │aceeaşi unitate într-un interval ││ │ │ │ │de 24 de luni în situaţiile ││ │ │ │ │prevăzute la pct. (iv) şi (vi), ││ │ │ │ │indiferent pentru care dintre ││ │ │ │ │situaţiile prevăzute la ││ │ │ │ │pct. (i)-(vi) a fost aplicată ││ │ │ │ │sancţiunea prima dată în cadrul ││ │ │ │ │termenului de 24 de luni; ││ │ │ │ │(viii) în situaţiile prevăzute la││ │ │ │ │pct. (vii), dacă operatorul ││ │ │ │ │economic achită amenda ││ │ │ │ │contravenţională sau jumătate din││ │ │ │ │cuantumul acesteia, după caz, ││ │ │ │ │precum şi o sumă egală cu de zece││ │ │ │ │ori amenda aplicată, sancţiunea ││ │ │ │ │complementară încetează de drept ││ │ │ │ │la 24 de ore de la prezentarea ││ │ │ │ │dovezii achitării la organul ││ │ │ │ │constatator. Suma de bani egală ││ │ │ │ │cu de zece ori amenda aplicată se││ │ │ │ │face venit la bugetul de stat şi ││ │ │ │ │poate fi achitată la Casa de ││ │ │ │ │Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C││ │ │ │ │- S.A. sau la unităţile ││ │ │ │ │Trezoreriei Statului. Termenul de││ │ │ │ │24 de ore curge de la data ││ │ │ │ │înregistrării la registratura ││ │ │ │ │organului constatator a dovezii ││ │ │ │ │achitării sau de la data ││ │ │ │ │confirmării de primire, dacă ││ │ │ │ │aceasta a fost transmisă prin ││ │ │ │ │poştă. │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 225│Neîndeplinirea obligaţiei │Art. 10 lit. e) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. d) din │Amendă în cuantum de 12.500 lei, ││ │operatorilor economici de a se │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │precum şi suspendarea activităţii││ │dota cu aparate de marcat │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │operatorului economic la unitatea││ │electronice fiscale, │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│de vânzare a bunurilor sau de ││ │achiziţionate numai de la │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │prestare a serviciilor, până la ││ │distribuitori autorizaţi sau │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │dotarea cu aparat de marcat ││ │unităţi acreditate pentru │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │electronic fiscal şi prezentarea ││ │comercializare, conform │ │completările ulterioare │dovezii de plată a amenzii sau a ││ │prevederilor Ordonanţei de │ │ │jumătate din cuantumul acesteia, ││ │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│ │ │după caz, organului constatator ││ │privind obligaţia operatorilor │ │ │ ││ │economici de a utiliza aparate │ │ │ ││ │de marcat electronice fiscale, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 226│Emiterea bonului fiscal │Art. 10 lit. f) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. a) din │Amendă în cuantum de 3.000 lei ││ │conţinând date eronate, altele │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │decât cele prevăzute la art. 10 │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │lit. c), sau fără ca acesta să │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │conţină toate datele prevăzute │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │la art. 4 alin. (1) sau │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │alin. (2) din Ordonanţa de │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│ │completările ulterioare │ ││ │privind obligaţia operatorilor │ │ │ ││ │economici de a utiliza aparate │ │ │ ││ │de marcat electronice fiscale, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare, după │ │ │ ││ │caz │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 227│Neînmânarea bonului fiscal │Art. 10 lit. g) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă în cuantum de 1.250 lei, ││ │clientului de către operatorul │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│de urgenţă a Guvernului nr. │care se aplică persoanelor fizice││ │aparatului de marcat electronic │privind obligaţia operatorilor │28/1999 privind obligaţia │ ││ │fiscal şi/sau neeliberarea │economici de a utiliza aparate │operatorilor economici de a │ ││ │facturii la solicitarea │de marcat electronice fiscale, │utiliza aparate de marcat │ ││ │clientului │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │ │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │ │ │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 228│Neîndeplinirea de către │Art. 10 lit. h) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. a) din │Amendă în cuantum de 3.000 lei ││ │utilizatorii aparatelor de │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │marcat electronice fiscale a │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │obligaţiei de a afişa anunţul de│economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │atenţionare prevăzut la art. 1 │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │alin. (11) din Ordonanţa de │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │privind obligaţia operatorilor │ │completările ulterioare │ ││ │economici de a utiliza aparate │ │ │ ││ │de marcat electronice fiscale, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 229│Nerespectarea de către │Art. 10 lit. i) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. a) din │Amendă în cuantum de 3.000 lei ││ │utilizatori a obligaţiei de a │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │anunţa unitatea acreditată │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │pentru service desemnată de │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │distribuitorul autorizat ori, │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │după caz, distribuitorul sau │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │reprezentantul acestuia, în │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │momentul constatării defectării │ │completările ulterioare │ ││ │aparatelor de marcat electronice│ │ │ ││ │fiscale │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 230│Încălcarea de către utilizatorii│Art. 10 lit. j) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. c) din │Amendă în cuantum de 50.000 lei ││ │aparatelor de marcat electronice│urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │fiscale a dispoziţiilor art. 4 │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │alin. (12) lit. a)-d) din │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │Ordonanţa de urgenţă a │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │Guvernului nr. 28/1999 privind │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │obligaţia operatorilor economici│completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │de a utiliza aparate de marcat │ │completările ulterioare │ ││ │electronice fiscale, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 231│Nerespectarea de către │Art. 10 lit. n) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. c) din │Amendă în cuantum de 50.000 lei ││ │distribuitorii autorizaţi care │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │încetează activitatea de │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │comercializare a aparatelor de │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │marcat electronice fiscale, │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │precum şi de către cei cărora li│republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │s-a retras autorizaţia de │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │distribuţie a aparatelor de │ │completările ulterioare │ ││ │marcat electronice fiscale a │ │ │ ││ │obligaţiilor ce le revin │ │ │ ││ │potrivit Ordonanţei de urgenţă a│ │ │ ││ │Guvernului nr. 28/1999 privind │ │ │ ││ │obligaţia operatorilor economici│ │ │ ││ │de a utiliza aparate de marcat │ │ │ ││ │electronice fiscale, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare, pentru │ │ │ ││ │aparatele livrate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 232│Nerespectarea obligaţiei de │Art. 10 lit. o) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. b) din │Amendă în cuantum de 9.000 lei ││ │către utilizatorii aparatelor de│urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │marcat electronice fiscale de a │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │păstra şi arhiva rola jurnal/ │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │dispozitivul de memorare a │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │jurnalului electronic, după caz,│republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │raportul fiscal de închidere │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │zilnică şi registrul special │ │completările ulterioare │ ││ │prevăzut la art. 1 alin. (8) din│ │ │ ││ │Ordonanţa de urgenţă a │ │ │ ││ │Guvernului nr. 28/1999 privind │ │ │ ││ │obligaţia operatorilor economici│ │ │ ││ │de a utiliza aparate de marcat │ │ │ ││ │electronice fiscale, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare, cu │ │ │ ││ │excepţia activităţii de │ │ │ ││ │transport în regim de taxi unde │ │ │ ││ │nu se utilizează registrul │ │ │ ││ │special │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 233│Nerespectarea obligaţiei de a │Art. 10 lit. r) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. c) din │Amendă în cuantum de 50.000 lei ││ │păstra şi arhiva memoria │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │fiscală, precum şi dispozitivul │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │de memorare a jurnalului │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │electronic, în condiţii care să │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │permită citirea acestora de │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │către organul fiscal competent │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │ │ │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 234│Comercializarea aparatelor de │Art. 10 lit. s) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. a) din │Amendă în cuantum de 3.000 lei ││ │marcat electronice fiscale │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │definite la art. 3 alin. (1) şi │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │(2), care nu sunt sigilate │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │potrivit dispoziţiilor art. 3 │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │alin. (6) din Ordonanţa de │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │privind obligaţia operatorilor │ │completările ulterioare │ ││ │economici de a utiliza aparate │ │ │ ││ │de marcat electronice fiscale, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 236│Comercializarea de către │Art. 10 lit. t) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. a) din │Amendă în cuantum de 3.000 lei ││ │distribuitorii autorizaţi a │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │aparatelor de marcat electronice│privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │fiscale cu o altă configuraţie │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │şi un alt domeniu de utilizare │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │decât cele prevăzute în │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │autorizaţia de distribuţie │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │ │ │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 237│Comercializarea de aparate de │Art. 10 lit. ţ) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. a) din │Amendă în cuantum de 3.000 lei, ││ │marcat electronice fiscale după │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │precum şi confiscarea veniturilor││ │retragerea dreptului de │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │obţinute ││ │distribuţie obţinut de │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │distribuitorul autorizat în baza│de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │autorizaţiei │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │ │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │ │ │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 238│Nerespectarea de către │Art. 10 lit. u) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. b) din │Amendă în cuantum de 9.000 lei ││ │utilizatorii aparatelor de │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │marcat electronice fiscale a │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │dispoziţiilor art. 4 alin. (12) │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │lit. e) sau f) din Ordonanţa de │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │privind obligaţia operatorilor │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │economici de a utiliza aparate │ │completările ulterioare │ ││ │de marcat electronice fiscale, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 239│Refuzul utilizatorului de a │Art. 10 lit. v) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. a) din │Amendă în cuantum de 3.000 lei ││ │permite accesul tehnicianului de│urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │service în unitate pentru │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │efectuarea verificărilor la │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │solicitarea şi în prezenţa │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │organelor de control asupra │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │aparatelor de marcat electronice│completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │fiscale │ │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 240│Nerespectarea obligaţiei │Art. 10 lit. x) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. b) din │Amendă în cuantum de 9.000 lei ││ │distribuitorilor autorizaţi │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │prevăzute la art. 5 alin. (6) │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │din Ordonanţa de urgenţă a │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │Guvernului nr. 28/1999 privind │de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │obligaţia operatorilor economici│republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │de a utiliza aparate de marcat │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │electronice fiscale, │ │completările ulterioare │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare, de a da│ │ │ ││ │curs solicitării organelor cu │ │ │ ││ │competenţă în domeniul │ │ │ ││ │controlului în vederea citirii │ │ │ ││ │datelor din memoria fiscală a │ │ │ ││ │aparatelor de marcat electronice│ │ │ ││ │fiscale sau din dispozitivul de │ │ │ ││ │memorare a aparatelor pentru │ │ │ ││ │realizarea activităţii de │ │ │ ││ │control │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 241│Nerespectarea de către │Art. 10 lit. y) din Ordonanţa de│Art. 11 alin. (1) lit. b) din │Amendă în cuantum de 9.000 lei ││ │distribuitorii autorizaţi a │urgenţă a Guvernului nr. 28/1999│Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │obligaţiei de a pune la │privind obligaţia operatorilor │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │dispoziţia organului fiscal │economici de a utiliza aparate │obligaţia operatorilor economici│ ││ │programele de citire electronică│de marcat electronice fiscale, │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │a memoriei fiscale, programele │republicată, cu modificările şi │electronice fiscale, │ ││ │de citire şi verificare a │completările ulterioare │republicată, cu modificările şi │ ││ │jurnalului electronic, precum şi│ │completările ulterioare │ ││ │instrucţiunile de utilizare, │ │ │ ││ │pentru aparatele definite la │ │ │ ││ │art. 3 alin. (2) din Ordonanţa │ │ │ ││ │de urgenţă a Guvernului nr. │ │ │ ││ │28/1999 privind obligaţia │ │ │ ││ │operatorilor economici de a │ │ │ ││ │utiliza aparate de marcat │ │ │ ││ │electronice fiscale, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 242│Comercializarea de către │Art. 10 lit. aa) din Ordonanţa │Art. 11 alin. (1) lit. a) din │Amendă în cuantum de 3.000 lei ││ │distribuitorii autorizaţi sau de│de urgenţă a Guvernului nr. │Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │către unităţile din reţeaua │28/1999 privind obligaţia │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │acestora acreditate pentru │operatorilor economici de a │obligaţia operatorilor economici│ ││ │comercializare a aparatelor de │utiliza aparate de marcat │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │marcat electronice fiscale │electronice fiscale, republicată│electronice fiscale, republicată│ ││ │definite la art. 3 alin. (1) din│cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │ ││ │Ordonanţa de urgenţă a │ulterioare │ulterioare │ ││ │Guvernului nr. 28/1999 privind │ │ │ ││ │obligaţia operatorilor economici│ │ │ ││ │de a utiliza aparate de marcat │ │ │ ││ │electronice fiscale, republicată│ │ │ ││ │cu modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare, după data de 1 iulie│ │ │ ││ │2016 │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 243│Nereintroducerea datelor │Art. 10 lit. bb) din Ordonanţa │Art. 11 alin. (1) lit. b) din │Amendă în cuantum de 9.000 lei ││ │înscrise pe rola jurnal privind │de urgenţă a Guvernului nr. │Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │tranzacţiile efectuate de la │28/1999 privind obligaţia │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │ultima închidere zilnică până în│operatorilor economici de a │obligaţia operatorilor economici│ ││ │momentul ştergerii memoriei │utiliza aparate de marcat │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │operative pentru aparatele de │electronice fiscale, │electronice fiscale, republicată│ ││ │marcat electronice fiscale │republicată, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │definite la art. 3 alin. (1) din│completările ulterioare │ulterioare │ ││ │Ordonanţa de urgenţă a │ │ │ ││ │Guvernului nr. 28/1999 privind │ │ │ ││ │obligaţia operatorilor economici│ │ │ ││ │de a utiliza aparate de marcat │ │ │ ││ │electronice fiscale, republicată│ │ │ ││ │cu modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 244│Nerespectarea de către │Art. 10 lit. cc) din Ordonanţa │Art. 11 alin. (1) lit. b) din │Amendă în cuantum de 9.000 lei, ││ │utilizatorii aparatelor de │de urgenţă a Guvernului nr. │Ordonanţa de urgenţă a │precum şi suspendarea activităţii││ │marcat electronice fiscale a │28/1999 privind obligaţia │Guvernului nr. 28/1999 privind │operatorului economic la unitatea││ │termenelor prevăzute de lege, de│operatorilor economici de a │obligaţia operatorilor economici│de vânzare a bunurilor sau de ││ │a utiliza aparate de marcat │utiliza aparate de marcat │de a utiliza aparate de marcat │prestare a serviciilor, până la ││ │electronice fiscale definite la │electronice fiscale, republicată│electronice fiscale, republicată│dotarea cu aparat de marcat ││ │art. 3 alin. (2) din Ordonanţa │cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │electronic fiscal şi prezentarea ││ │de urgenţă a Guvernului nr. │ulterioare │ulterioare │dovezii de plată a amenzii sau a ││ │28/1999 privind obligaţia │ │ │jumătate din cuantumul acesteia, ││ │operatorilor economici de a │ │ │după caz, organului constatator ││ │utiliza aparate de marcat │ │ │ ││ │electronice fiscale, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 245│Continuarea livrării de bunuri │Art. 10 lit. dd) din Ordonanţa │Art. 11 alin. (1) lit. d) din │Amendă în cuantum de 12.500 lei, ││ │sau prestării de servicii după │de urgenţă a Guvernului nr. │Ordonanţa de urgenţă a │precum şi confiscarea sumelor ││ │suspendarea activităţii │28/1999 privind obligaţia │Guvernului nr. 28/1999 privind │încasate ││ │operatorului economic în punctul│operatorilor economici de a │obligaţia operatorilor economici│ ││ │de lucru │utiliza aparate de marcat │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │ │electronice fiscale, republicată│electronice fiscale, republicată│ ││ │ │cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │ ││ │ │ulterioare │ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 246│Încălcarea de către operatorii │Art. 10 lit. ee) din Ordonanţa │Art. 11 alin. (1) lit. b) din │Amendă în cuantum de 9.000 lei ││ │economici a dispoziţiilor │de urgenţă a Guvernului nr. │Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │prevăzute la art. 1 alin. (9) │28/1999 privind obligaţia │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │din Ordonanţa de urgenţă a │operatorilor economici de a │obligaţia operatorilor economici│ ││ │Guvernului nr. 28/1999 privind │utiliza aparate de marcat │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │obligaţia operatorilor economici│electronice fiscale, republicată│electronice fiscale, republicată│ ││ │de a utiliza aparate de marcat │cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │ ││ │electronice fiscale, republicată│ulterioare │ulterioare │ ││ │cu modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 247│Nerespectarea de către │Art. 10 lit. ff) din Ordonanţa │Art. 11 alin. (1) lit. b) din │Amendă în cuantum de 9.000 lei ││ │utilizatorii aparatelor de │de urgenţă a Guvernului nr. │Ordonanţa de urgenţă a │ ││ │marcat electronice fiscale a │28/1999 privind obligaţia │Guvernului nr. 28/1999 privind │ ││ │dispoziţiilor prevăzute la │operatorilor economici de a │obligaţia operatorilor economici│ ││ │art. 31 alin. (4) din Ordonanţa │utiliza aparate de marcat │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │de urgenţă a Guvernului nr. │electronice fiscale, republicată│electronice fiscale, republicată│ ││ │28/1999 privind obligaţia │cu modificările şi completările │cu modificările şi completările │ ││ │operatorilor economici de a │ulterioare │ulterioare │ ││ │utiliza aparate de marcat │ │ │ ││ │electronice fiscale, │ │ │ ││ │republicată, cu modificările şi │ │ │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 248│Deţinerea la unitatea de vânzare│Art. 10 lit. gg) din Ordonanţa │Art. 11 alin. (1) lit. a) din │Amendă în cuantum de 3.000 lei, ││ │a bunurilor sau de prestare a │de urgenţă a Guvernului nr. │Ordonanţa de urgenţă a │precum şi confiscarea sumelor ││ │serviciilor a unor sume care nu │28/1999 privind obligaţia │Guvernului nr. 28/1999 privind │care nu pot fi justificate ││ │pot fi justificate prin datele │operatorilor economici de a │obligaţia operatorilor economici│ ││ │înscrise în documentele emise cu│utiliza aparate de marcat │de a utiliza aparate de marcat │ ││ │aparate de marcat electronice │electronice fiscale, │electronice fiscale, republicată│ ││ │fiscale, în registrul special │republicată, cu modificările şi │cu modificările şi completările │ ││ │şi/sau în chitanţe │completările ulterioare │ulterioare │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ S. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de ││ încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002│ privind introducerea sistemelor moderne de plată │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 249│Nerespectarea prevederilor │Art. 12 alin. (1) din Legea │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Amendă de 10% din suma încasată/ ││ │art. 1 alin. (1) din Legea nr. │nr. 70/2015 pentru întărirea │70/2015 pentru întărirea │plătită care depăşeşte plafonul ││ │70/2015 pentru întărirea │disciplinei financiare privind │disciplinei financiare privind │stabilit de cap. I din Legea nr. ││ │disciplinei financiare privind │operaţiunile de încasări şi │operaţiunile de încasări şi │70/2015 pentru întărirea ││ │operaţiunile de încasări şi │plăţi în numerar şi pentru │plăţi în numerar şi pentru │disciplinei financiare privind ││ │plăţi în numerar şi pentru │modificarea şi completarea │modificarea şi completarea │operaţiunile de încasări şi plăţi││ │modificarea şi completarea │Ordonanţei de urgenţă a │Ordonanţei de urgenţă a │în numerar şi pentru modificarea ││    │Ordonanţei de urgenţă a         │Guvernului nr. 193/2002 privind │Guvernului nr. 193/2002 privind │şi completarea Ordonanţei de     ││ │Guvernului nr. 193/2002 privind │introducerea sistemelor moderne │introducerea sistemelor moderne │urgenţă a Guvernului nr. 193/2002││ │introducerea sistemelor moderne │de plată │de plată │privind introducerea sistemelor ││ │de plată │ │ │moderne de plată, pentru fiecare ││ │ │ │ │tip de operaţiune, dar nu mai ││ │ │ │ │puţin de 100 lei │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 250│Nerespectarea prevederilor │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Amendă de 10% din suma încasată/ ││ │art. 3 alin. (2) din Legea nr. │70/2015 pentru întărirea │70/2015 pentru întărirea │plătită care depăşeşte plafonul ││ │70/2015 pentru întărirea │disciplinei financiare privind │disciplinei financiare privind │stabilit de cap. I din Legea nr. ││ │disciplinei financiare privind │operaţiunile de încasări şi │operaţiunile de încasări şi │70/2015 pentru întărirea ││ │operaţiunile de încasări şi │plăţi în numerar şi pentru │plăţi în numerar şi pentru │disciplinei financiare privind ││ │plăţi în numerar şi pentru │modificarea şi completarea │modificarea şi completarea │operaţiunile de încasări şi plăţi││ │modificarea şi completarea │Ordonanţei de urgenţă a │Ordonanţei de urgenţă a │în numerar şi pentru modificarea ││    │Ordonanţei de urgenţă a         │Guvernului nr. 193/2002 privind │Guvernului nr. 193/2002 privind │şi completarea Ordonanţei de     ││ │Guvernului nr. 193/2002 privind │introducerea sistemelor moderne │introducerea sistemelor moderne │urgenţă a Guvernului nr. 193/2002││ │introducerea sistemelor moderne │de plată │de plată │privind introducerea sistemelor ││ │de plată │ │ │moderne de plată, pentru fiecare ││ │ │ │ │tip de operaţiune, dar nu mai ││ │ │ │ │puţin de 100 lei │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 251│Nerespectarea prevederilor │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Amendă de 10% din suma încasată/ ││ │art. 3 alin. (3) din Legea nr. │70/2015 pentru întărirea │70/2015 pentru întărirea │plătită care depăşeşte plafonul ││ │70/2015 pentru întărirea │disciplinei financiare privind │disciplinei financiare privind │stabilit de cap. I din Legea nr. ││ │disciplinei financiare privind │operaţiunile de încasări şi │operaţiunile de încasări şi │70/2015 pentru întărirea ││ │operaţiunile de încasări şi │plăţi în numerar şi pentru │plăţi în numerar şi pentru │disciplinei financiare privind ││ │plăţi în numerar şi pentru │modificarea şi completarea │modificarea şi completarea │operaţiunile de încasări şi plăţi││ │modificarea şi completarea │Ordonanţei de urgenţă a │Ordonanţei de urgenţă a │în numerar şi pentru modificarea ││    │Ordonanţei de urgenţă a         │Guvernului nr. 193/2002 privind │Guvernului nr. 193/2002 privind │şi completarea Ordonanţei de     ││ │Guvernului nr. 193/2002 privind │introducerea sistemelor moderne │introducerea sistemelor moderne │urgenţă a Guvernului nr. 193/2002││ │introducerea sistemelor moderne │de plată │de plată │privind introducerea sistemelor ││ │de plată │ │ │moderne de plată, pentru fiecare ││ │ │ │ │tip de operaţiune, dar nu mai ││ │ │ │ │puţin de 100 lei │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 252│Nerespectarea prevederilor │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Amendă de 10% din suma încasată/ ││ │art. 4 alin. (1) din Legea nr. │70/2015 pentru întărirea │70/2015 pentru întărirea │plătită care depăşeşte plafonul ││ │70/2015 pentru întărirea │disciplinei financiare privind │disciplinei financiare privind │stabilit de cap. I din Legea nr. ││ │disciplinei financiare privind │operaţiunile de încasări şi │operaţiunile de încasări şi │70/2015 pentru întărirea ││ │operaţiunile de încasări şi │plăţi în numerar şi pentru │plăţi în numerar şi pentru │disciplinei financiare privind ││ │plăţi în numerar şi pentru │modificarea şi completarea │modificarea şi completarea │operaţiunile de încasări şi plăţi││ │modificarea şi completarea │Ordonanţei de urgenţă a │Ordonanţei de urgenţă a │în numerar şi pentru modificarea ││    │Ordonanţei de urgenţă a         │Guvernului nr. 193/2002 privind │Guvernului nr. 193/2002 privind │şi completarea Ordonanţei de     ││ │Guvernului nr. 193/2002 privind │introducerea sistemelor moderne │introducerea sistemelor moderne │urgenţă a Guvernului nr. 193/2002││ │introducerea sistemelor moderne │de plată │de plată │privind introducerea sistemelor ││ │de plată │ │ │moderne de plată, pentru fiecare ││ │ │ │ │tip de operaţiune, dar nu mai ││ │ │ │ │puţin de 100 lei │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 253│Nerespectarea prevederilor │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Amendă de 10% din suma încasată/ ││ │art. 4 alin. (2) din Legea nr. │70/2015 pentru întărirea │70/2015 pentru întărirea │plătită care depăşeşte plafonul ││ │70/2015 pentru întărirea │disciplinei financiare privind │disciplinei financiare privind │stabilit de cap. I din Legea nr. ││ │disciplinei financiare privind │operaţiunile de încasări şi │operaţiunile de încasări şi │70/2015 pentru întărirea ││ │operaţiunile de încasări şi │plăţi în numerar şi pentru │plăţi în numerar şi pentru │disciplinei financiare privind ││ │plăţi în numerar şi pentru │modificarea şi completarea │modificarea şi completarea │operaţiunile de încasări şi plăţi││ │modificarea şi completarea │Ordonanţei de urgenţă a │Ordonanţei de urgenţă a │în numerar şi pentru modificarea ││    │Ordonanţei de urgenţă a         │Guvernului nr. 193/2002 privind │Guvernului nr. 193/2002 privind │şi completarea Ordonanţei de     ││ │Guvernului nr. 193/2002 privind │introducerea sistemelor moderne │introducerea sistemelor moderne │urgenţă a Guvernului nr. 193/2002││ │introducerea sistemelor moderne │de plată │de plată │privind introducerea sistemelor ││ │de plată │ │ │moderne de plată, pentru fiecare ││ │ │ │ │tip de operaţiune, dar nu mai ││ │ │ │ │puţin de 100 lei │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 254│Nerespectarea prevederilor │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Amendă de 10% din suma încasată/ ││ │art. 4 alin. (4) din Legea nr. │70/2015 pentru întărirea │70/2015 pentru întărirea │plătită care depăşeşte plafonul ││ │70/2015 pentru întărirea │disciplinei financiare privind │disciplinei financiare privind │stabilit de cap. I din Legea nr. ││ │disciplinei financiare privind │operaţiunile de încasări şi │operaţiunile de încasări şi │70/2015 pentru întărirea ││ │operaţiunile de încasări şi │plăţi în numerar şi pentru │plăţi în numerar şi pentru │disciplinei financiare privind ││ │plăţi în numerar şi pentru │modificarea şi completarea │modificarea şi completarea │operaţiunile de încasări şi plăţi││ │modificarea şi completarea │Ordonanţei de urgenţă a │Ordonanţei de urgenţă a │în numerar şi pentru modificarea ││    │Ordonanţei de urgenţă a         │Guvernului nr. 193/2002 privind │Guvernului nr. 193/2002 privind │şi completarea Ordonanţei de     ││ │Guvernului nr. 193/2002 privind │introducerea sistemelor moderne │introducerea sistemelor moderne │urgenţă a Guvernului nr. 193/2002││ │introducerea sistemelor moderne │de plată │de plată │privind introducerea sistemelor ││ │de plată │ │ │moderne de plată, pentru fiecare ││ │ │ │ │tip de operaţiune, dar nu mai ││ │ │ │ │puţin de 100 lei │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 255│Nerespectarea prevederilor │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Amendă de 10% din suma încasată/ ││ │art. 9 din Legea nr. 70/2015 │70/2015 pentru întărirea │70/2015 pentru întărirea │plătită care depăşeşte plafonul ││ │pentru întărirea disciplinei │disciplinei financiare privind │disciplinei financiare privind │stabilit de cap. I din Legea nr. ││ │financiare privind operaţiunile │operaţiunile de încasări şi │operaţiunile de încasări şi │70/2015 pentru întărirea ││ │de încasări şi plăţi în numerar │plăţi în numerar şi pentru │plăţi în numerar şi pentru │disciplinei financiare privind ││ │şi pentru modificarea şi │modificarea şi completarea │modificarea şi completarea │operaţiunile de încasări şi plăţi││ │completarea Ordonanţei de │Ordonanţei de urgenţă a │Ordonanţei de urgenţă a │în numerar şi pentru modificarea ││ │urgenţă a Guvernului nr. │Guvernului nr. 193/2002 privind │Guvernului nr. 193/2002 privind │şi completarea Ordonanţei de ││ │193/2002 privind introducerea │introducerea sistemelor moderne │introducerea sistemelor moderne │urgenţă a Guvernului nr. 193/2002││ │sistemelor moderne de plată │de plată │de plată │privind introducerea sistemelor ││ │ │ │ │moderne de plată, pentru fiecare ││ │ │ │ │tip de operaţiune, dar nu mai ││ │ │ │ │puţin de 100 lei │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 256│Nerespectarea prevederilor │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Art. 12 alin. (1) din Legea nr. │Amendă de 10% din suma încasată/ ││ │art. 10 din Legea nr. 70/2015 │70/2015 pentru întărirea │70/2015 pentru întărirea │plătită care depăşeşte plafonul ││ │pentru întărirea disciplinei │disciplinei financiare privind │disciplinei financiare privind │stabilit de cap. I din Legea nr. ││ │financiare privind operaţiunile │operaţiunile de încasări şi │operaţiunile de încasări şi │70/2015 pentru întărirea ││ │de încasări şi plăţi în numerar │plăţi în numerar şi pentru │plăţi în numerar şi pentru │disciplinei financiare privind ││ │şi pentru modificarea şi │modificarea şi completarea │modificarea şi completarea │operaţiunile de încasări şi plăţi││ │completarea Ordonanţei de │Ordonanţei de urgenţă a │Ordonanţei de urgenţă a │în numerar şi pentru modificarea ││ │urgenţă a Guvernului nr. │Guvernului nr. 193/2002 privind │Guvernului nr. 193/2002 privind │şi completarea Ordonanţei de ││ │193/2002 privind introducerea │introducerea sistemelor moderne │introducerea sistemelor moderne │urgenţă a Guvernului nr. 193/2002││ │sistemelor moderne de plată │de plată │de plată │privind introducerea sistemelor ││ │ │ │ │moderne de plată, pentru fiecare ││ │ │ │ │tip de operaţiune, dar nu mai ││ │ │ │ │puţin de 100 lei │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 257│Nerespectarea prevederilor │Art. 12 alin. (2) din Legea nr. │Art. 12 alin. (2) din Legea nr. │Amendă de la 3.000 lei la 4.500 ││ │art. 6 din Legea nr. 70/2015 │70/2015 pentru întărirea │70/2015 pentru întărirea │lei ││ │pentru întărirea disciplinei │disciplinei financiare privind │disciplinei financiare privind │ ││ │financiare privind operaţiunile │operaţiunile de încasări şi │operaţiunile de încasări şi │ ││ │de încasări şi plăţi în numerar │plăţi în numerar şi pentru │plăţi în numerar şi pentru │ ││ │şi pentru modificarea şi │modificarea şi completarea │modificarea şi completarea │ ││ │completarea Ordonanţei de │Ordonanţei de urgenţă a │Ordonanţei de urgenţă a │ ││ │urgenţă a Guvernului nr. │Guvernului nr. 193/2002 privind │Guvernului nr. 193/2002 privind │ ││ │193/2002 privind introducerea │introducerea sistemelor moderne │introducerea sistemelor moderne │ ││ │sistemelor moderne de plată │de plată │de plată │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 258│Nerespectarea prevederilor │Art. 12 alin. (2) din Legea │Art. 12 alin. (2) din Legea │Amendă de la 3.000 lei la ││ │art. 11 alin. (1) din Legea │nr. 70/2015 pentru întărirea │nr. 70/2015 pentru întărirea │4.500 lei ││ │nr. 70/2015 pentru întărirea │disciplinei financiare privind │disciplinei financiare privind │ ││ │disciplinei financiare privind │operaţiunile de încasări şi │operaţiunile de încasări şi │ ││ │operaţiunile de încasări şi │plăţi în numerar şi pentru │plăţi în numerar şi pentru │ ││ │plăţi în numerar şi pentru │modificarea şi completarea │modificarea şi completarea │ ││ │modificarea şi completarea │Ordonanţei de urgenţă a │Ordonanţei de urgenţă a │ ││    │Ordonanţei de urgenţă a         │Guvernului nr. 193/2002 privind │Guvernului nr. 193/2002 privind │                                 ││ │Guvernului nr. 193/2002 privind │introducerea sistemelor moderne │introducerea sistemelor moderne │ ││ │introducerea sistemelor moderne │de plată │de plată │ ││ │de plată │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 259│Nerespectarea prevederilor │Art. 12 alin. (2) din Legea │Art. 12 alin. (2) din Legea │Amendă de la 3.000 lei la ││ │art. 11 alin. (2) din Legea │nr. 70/2015 pentru întărirea │nr. 70/2015 pentru întărirea │4.500 lei ││ │nr. 70/2015 pentru întărirea │disciplinei financiare privind │disciplinei financiare privind │ ││ │disciplinei financiare privind │operaţiunile de încasări şi │operaţiunile de încasări şi │ ││ │operaţiunile de încasări şi │plăţi în numerar şi pentru │plăţi în numerar şi pentru │ ││ │plăţi în numerar şi pentru │modificarea şi completarea │modificarea şi completarea │ ││ │modificarea şi completarea │Ordonanţei de urgenţă a │Ordonanţei de urgenţă a │ ││    │Ordonanţei de urgenţă a         │Guvernului nr. 193/2002         │Guvernului nr. 193/2002         │                                 ││ │Guvernului nr. 193/2002 privind │privind introducerea sistemelor │privind introducerea sistemelor │ ││ │introducerea sistemelor moderne │moderne de plată │moderne de plată │ ││ │de plată │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ Ş. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor ││ din sectorul agricol │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 260│Transportul produselor │Art. 16 lit. b) din Legea │Art. 16 lit. b) din Legea │Amendă de la 200 lei la ││ │achiziţionate de la producători │nr. 145/2014 pentru stabilirea │nr. 145/2014 pentru stabilirea │1.000 lei, pentru persoane ││ │agricoli, cu nerespectarea │unor măsuri de reglementare │unor măsuri de reglementare │fizice, şi amendă de la 6.000 lei││ │prevederilor art. 11 alin. (1) │a pieţei produselor din sectorul│a pieţei produselor din │la 10.000 lei şi confiscarea ││ │din Legea nr. 145/2014 pentru │agricol │sectorul agricol │cantităţilor de produse din ││ │stabilirea unor măsuri de │ │ │sectorul agricol transportate, ││ │reglementare a pieţei produselor│ │ │pentru persoane juridice ││ │din sectorul agricol │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 261│Desfăşurarea activităţilor de │Art. 16 lit. f) din Legea │Art. 16 lit. f) din Legea │Amendă de la 15.000 lei la ││ │valorificare a produselor │nr. 145/2014 pentru stabilirea │nr. 145/2014 pentru stabilirea │22.500 lei ││ │agricole proprii şi de │unor măsuri de reglementare │unor măsuri de reglementare │ ││ │exercitare a comerţului cu │a pieţei produselor din │a pieţei produselor din │ ││ │aceste produse de către │sectorul agricol │sectorul agricol │ ││ │persoanele fizice care nu deţin │ │ │ ││ │un atestat de producător │ │ │ ││ │valabil, respectiv un carnet de │ │ │ ││ │comercializare a produselor din │ │ │ ││ │sectorul agricol valabil, şi │ │ │ ││ │care nu sunt produse în ferma │ │ │ ││ │proprie │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 262│Eliberarea de către primar a │Art. 16 lit. g) din Legea │Art. 16 lit. g) din Legea │Amendă de la 15.000 lei la ││ │atestatului de producător şi/sau│nr. 145/2014 pentru stabilirea │nr. 145/2014 pentru stabilirea │22.500 lei ││ │a carnetului de comercializare a│unor măsuri de reglementare │unor măsuri de reglementare │ ││ │produselor din sectorul agricol,│a pieţei produselor din │a pieţei produselor din │ ││ │cu încălcarea dispoziţiilor │sectorul agricol │sectorul agricol │ ││ │Legii nr. 145/2014 pentru │ │ │ ││ │stabilirea unor măsuri de │ │ │ ││ │reglementare a pieţei produselor│ │ │ ││ │din sectorul agricol │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 263│Vânzarea unor produse agricole, │Art. 16 lit. h) din Legea │Art. 16 lit. h) din Legea │Amendă de la 7.500 lei la ││ │altele decât cele din producţie │nr. 145/2014 pentru stabilirea │nr. 145/2014 pentru stabilirea │15.000 lei ││ │proprie, în baza carnetului de │unor măsuri de reglementare │unor măsuri de reglementare │ ││ │comercializare a produselor din │a pieţei produselor din │a pieţei produselor din │ ││ │sectorul agricol eliberat │sectorul agricol │sectorul agricol │ ││ │potrivit prevederilor Legii │ │ │ ││ │nr. 145/2014 pentru stabilirea │ │ │ ││ │unor măsuri de reglementare a │ │ │ ││ │pieţei produselor din sectorul │ │ │ ││ │agricol │ │ │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ T. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea ││ jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 264│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa │Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei la ││ │prevăzute la art. 3 alin. (3) │de urgenţă a Guvernului │de urgenţă a Guvernului │40.000 lei ││ │din Ordonanţa de urgenţă a │nr. 77/2009 privind organizarea │nr. 77/2009 privind organizarea │ ││ │Guvernului nr. 77/2009 privind │şi exploatarea jocurilor de │şi exploatarea jocurilor de │ ││ │organizarea şi exploatarea │noroc, aprobată cu modificări şi│noroc, aprobată cu modificări şi│ ││ │jocurilor de noroc, aprobată cu │completări prin Legea │completări prin Legea │ ││ │modificări şi completări prin │nr. 246/2010, cu modificările │nr. 246/2010, cu modificările │ ││ │Legea nr. 246/2010, cu │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 265│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa │Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei la ││ │prevăzute la art. 7 alin. (2) │de urgenţă a Guvernului │de urgenţă a Guvernului │40.000 lei ││ │din Ordonanţa de urgenţă a │nr. 77/2009 privind organizarea │nr. 77/2009 privind organizarea │ ││ │Guvernului nr. 77/2009 privind │şi exploatarea jocurilor de │şi exploatarea jocurilor de │ ││ │organizarea şi exploatarea │noroc, aprobată cu modificări │noroc, aprobată cu modificări │ ││ │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi completări prin Legea │şi completări prin Legea │ ││ │modificări şi completări prin │nr. 246/2010, cu modificările │nr. 246/2010, cu modificările │ ││ │Legea nr. 246/2010, cu │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 266│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa │Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei la ││ │prevăzute la art. 8 alin. (2) │de urgenţă a Guvernului │de urgenţă a Guvernului │40.000 lei ││ │din Ordonanţa de urgenţă a │nr. 77/2009 privind organizarea │nr. 77/2009 privind organizarea │ ││ │Guvernului nr. 77/2009 privind │şi exploatarea jocurilor de │şi exploatarea jocurilor de │ ││ │organizarea şi exploatarea │noroc, aprobată cu modificări │noroc, aprobată cu modificări │ ││ │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi completări prin Legea │şi completări prin Legea │ ││ │modificări şi completări prin │nr. 246/2010, cu modificările │nr. 246/2010, cu modificările │ ││ │Legea nr. 246/2010, cu │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 267│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa │Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei la ││ │prevăzute la art. 11 alin. (3) │de urgenţă a Guvernului │de urgenţă a Guvernului │40.000 lei ││ │din Ordonanţa de urgenţă a │nr. 77/2009 privind organizarea │nr. 77/2009 privind organizarea │ ││ │Guvernului nr. 77/2009 privind │şi exploatarea jocurilor de │şi exploatarea jocurilor de │ ││ │organizarea şi exploatarea │noroc, aprobată cu modificări │noroc, aprobată cu modificări │ ││ │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi completări prin Legea │şi completări prin Legea │ ││ │modificări şi completări prin │nr. 246/2010, cu modificările │nr. 246/2010, cu modificările │ ││ │Legea nr. 246/2010, cu │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 268│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa │Art. 22 alin. (1) din Ordonanţa │Amendă de la 20.000 lei la ││ │prevăzute la art. 12 alin. (2) │de urgenţă a Guvernului │de urgenţă a Guvernului │40.000 lei ││ │din Ordonanţa de urgenţă a │nr. 77/2009 privind organizarea │nr. 77/2009 privind organizarea │ ││ │Guvernului nr. 77/2009 privind │şi exploatarea jocurilor de │şi exploatarea jocurilor de │ ││ │organizarea şi exploatarea │noroc, aprobată cu modificări │noroc, aprobată cu modificări │ ││ │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi completări prin Legea │şi completări prin Legea │ ││ │modificări şi completări prin │nr. 246/2010, cu modificările │nr. 246/2010, cu modificările │ ││ │Legea nr. 246/2010, cu │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 269│Nerespectarea obligaţiilor │Art. 22 alin. (2) din Ordonanţa │Art. 22 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 50.000 lei la ││ │prevăzute la art. 20 din │de urgenţă a Guvernului │de urgenţă a Guvernului │100.000 lei. ││ │Ordonanţa de urgenţă a │nr. 77/2009 privind organizarea │nr. 77/2009 privind organizarea │Confiscarea mijloacelor de joc ││ │Guvernului nr. 77/2009 privind │şi exploatarea jocurilor de │şi exploatarea jocurilor de │şi/sau a sumelor provenite din ││ │organizarea şi exploatarea │noroc, aprobată cu modificări │noroc, aprobată cu modificări │operaţiunile economice aferente, ││ │jocurilor de noroc, aprobată cu │şi completări prin Legea │şi completări prin Legea │după caz. ││ │modificări şi completări prin │nr. 246/2010, cu modificările │nr. 246/2010, cu modificările │ ││ │Legea nr. 246/2010, cu │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 270│Alterarea mijloacelor de joc sau│Art. 22 alin. (3) lit. a) din │Art. 22 alin. (3) şi (4) din │Amendă de la 50.000 lei la ││ │modificarea de orice natură │Ordonanţa de urgenţă a │Ordonanţa de urgenţă a │100.000 lei. Comisia poate ││ │adusă acestora, a echipamentelor│Guvernului nr. 77/2009 privind │Guvernului nr. 77/2009 privind │dispune, în funcţie de ││ │tehnice, a evidenţelor de │organizarea şi exploatarea │organizarea şi exploatarea │consecinţele produse, măsura ││ │gestiune a participanţilor, a │jocurilor de noroc, aprobată cu │jocurilor de noroc, aprobată cu │revocării licenţei de ││ │câştigurilor acordate şi a │modificări şi completări prin │modificări şi completări prin │organizare a jocurilor de noroc. ││ │sumelor aferente operaţiunilor │Legea nr. 246/2010, cu │Legea nr. 246/2010, cu │ ││ │desfăşurate, precum şi asupra │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │elementelor de şansă, hazard, a │ulterioare │ulterioare │ ││ │sistemelor de identificare a │ │ │ ││ │clienţilor ori de gestionare a │ │ │ ││ │operaţiunilor financiare │ │ │ ││ │efectuate de aceştia sau a │ │ │ ││ │oricăror cerinţe stabilite şi │ │ │ ││ │impuse prin reglementările │ │ │ ││ │specifice acestui domeniu │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 271│Permiterea, în cadrul │Art. 22 alin. (3) lit. b) din │Art. 22 alin. (3) şi (4) din │Amendă de la 50.000 lei la ││ │desfăşurării activităţilor de │Ordonanţa de urgenţă a │Ordonanţa de urgenţă a │100.000 lei. Comisia poate ││ │jocuri de noroc definite la │Guvernului nr. 77/2009 privind │Guvernului nr. 77/2009 privind │dispune, în funcţie de ││ │art. 10 alin. (1) din Ordonanţa │organizarea şi exploatarea │organizarea şi exploatarea │consecinţele produse, măsura ││ │de urgenţă a Guvernului │jocurilor de noroc, aprobată cu │jocurilor de noroc, aprobată cu │revocării licenţei de ││ │nr. 77/2009 privind organizarea │modificări şi completări prin │modificări şi completări prin │organizare a jocurilor de noroc. ││ │şi exploatarea jocurilor de │Legea nr. 246/2010, cu │Legea nr. 246/2010, cu │ ││ │noroc, aprobată cu modificări şi│modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │completări prin Legea │ulterioare │ulterioare │ ││ │nr. 246/2010, cu modificările şi│ │ │ ││ │completările ulterioare, a │ │ │ ││ │oricărui tip de operaţiuni de │ │ │ ││ │creditare a participanţilor la │ │ │ ││ │jocul de noroc │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 272│Promovarea, de către │Art. 22 alin. (3) lit. c) din │Art. 22 alin. (3) şi (4) din │Amendă de la 50.000 lei la ││ │organizatorul jocurilor de noroc│Ordonanţa de urgenţă a │Ordonanţa de urgenţă a │100.000 lei. Comisia poate ││ │la distanţă definite la art. 10 │Guvernului nr. 77/2009 privind │Guvernului nr. 77/2009 privind │dispune, în funcţie de ││ │alin. (1) lit. h)-n) din │organizarea şi exploatarea │organizarea şi exploatarea │consecinţele produse, măsura ││ │Ordonanţa de urgenţă a │jocurilor de noroc, aprobată cu │jocurilor de noroc, aprobată cu │revocării licenţei de organizare ││ │Guvernului nr. 77/2009 privind │modificări şi completări prin │modificări şi completări prin │a jocurilor de noroc. ││ │organizarea şi exploatarea │Legea nr. 246/2010, cu │Legea nr. 246/2010, cu │ ││ │jocurilor de noroc, aprobată cu │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │modificări şi completări prin │ulterioare │ulterioare │ ││ │Legea nr. 246/2010, cu │ │ │ ││ │modificările şi completările │ │ │ ││ │ulterioare, prin intermediul │ │ │ ││ │oricărui mijloc de tip │ │ │ ││ │interfaţă de conectare, de │ │ │ ││ │participare, de transmitere a │ │ │ ││ │jocurilor de noroc sau prin │ │ │ ││ │orice alte platforme şi │ │ │ ││ │mijloace asimilate, a │ │ │ ││ │entităţilor şi a oricăror │ │ │ ││ │mijloace de creditare a │ │ │ ││ │jucătorilor în scopul │ │ │ ││ │participării la activităţile │ │ │ ││ │organizate în acest domeniu │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 273│Promovarea, prin intermediul │Art. 22 alin. (3) lit. d) din │Art. 22 alin. (3) şi (4) din │Amendă de la 50.000 lei la ││ │activităţilor de joc de noroc │Ordonanţa de urgenţă a │Ordonanţa de urgenţă a │100.000 lei. Comisia poate ││ │definite la art. 10 alin. (1) │Guvernului nr. 77/2009 privind │Guvernului nr. 77/2009 privind │dispune, în funcţie de ││ │lit. h)-n) din Ordonanţa de │organizarea şi exploatarea │organizarea şi exploatarea │consecinţele produse, măsura ││ │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│jocurilor de noroc, aprobată cu │jocurilor de noroc, aprobată cu │revocării licenţei de organizare ││ │privind organizarea şi │modificări şi completări prin │modificări şi completări prin │a jocurilor de noroc. ││ │exploatarea jocurilor de noroc, │Legea nr. 246/2010, cu │Legea nr. 246/2010, cu │ ││ │aprobată cu modificări şi │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │completări prin Legea │ulterioare │ulterioare │ ││ │nr. 246/2010, cu modificările şi│ │ │ ││ │completările ulterioare, a │ │ │ ││ │oricăror servicii, mijloace şi │ │ │ ││ │activităţi care sunt interzise │ │ │ ││ │sau nu sunt reglementate prin │ │ │ ││ │intermediul normelor de aplicare│ │ │ ││ │a Ordonanţei de urgenţă │ │ │ ││ │nr. 77/2009 ori al altor │ │ │ ││ │reglementări specifice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 274│Reclama, publicitatea sau orice │Art. 26 alin. (1) din Ordonanţa │Art. 26 alin. (1) din Ordonanţa │Amendă de la 50.000 lei la ││ │activitate cu caracter │de urgenţă a Guvernului │de urgenţă a Guvernului │100.000 lei şi confiscarea ││ │promoţional privind activităţile│nr. 77/2009 privind organizarea │nr. 77/2009 privind organizarea │sumelor provenite din activitatea││ │şi jocurile de noroc pentru care│şi exploatarea jocurilor de │şi exploatarea jocurilor de │contravenţională ││ │nu există licenţă şi │noroc, aprobată cu modificări │noroc, aprobată cu modificări │ ││ │autorizaţie, potrivit Ordonanţei│şi completări prin Legea │şi completări prin Legea │ ││ │de urgenţă a Guvernului │nr. 246/2010, cu modificările │nr. 246/2010, cu modificările │ ││ │nr. 77/2009 privind organizarea │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ ││ │şi exploatarea jocurilor de │ │ │ ││ │noroc, aprobată cu modificări │ │ │ ││ │şi completări prin Legea │ │ │ ││ │nr. 246/2010, cu modificările │ │ │ ││ │şi completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 275│Desfăşurarea activităţilor de │Art. 26 alin. (2) din Ordonanţa │Art. 26 alin. (2) din Ordonanţa │Amendă de la 50.000 lei la ││ │marketing, reclamă, publicitate │de urgenţă a Guvernului │de urgenţă a Guvernului │100.000 lei şi confiscarea ││ │sau orice alte activităţi cu │nr. 77/2009 privind organizarea │nr. 77/2009 privind organizarea │sumelor provenite din activitatea││ │caracter promoţional privind │şi exploatarea jocurilor de │şi exploatarea jocurilor de │contravenţională ││ │jocurile de noroc la distanţă │noroc, aprobată cu modificări şi│noroc, aprobată cu modificări şi│ ││ │definite la art. 10 alin. (1) │completări prin Legea │completări prin Legea │ ││ │lit. h)-n) din Ordonanţa de │nr. 246/2010, cu modificările │nr. 246/2010, cu modificările │ ││ │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ ││ │privind organizarea şi │ │ │ ││ │exploatarea jocurilor de noroc, │ │ │ ││ │aprobată cu modificări şi │ │ │ ││ │completări prin Legea │ │ │ ││ │nr. 246/2010, cu modificările şi│ │ │ ││ │completările ulterioare, ori │ │ │ ││ │activităţile şi serviciile │ │ │ ││ │conexe acestora, pentru jocurile│ │ │ ││ │la distanţă care nu sunt │ │ │ ││ │autorizate pe teritoriul │ │ │ ││ │României sau desfăşurarea │ │ │ ││ │acestor activităţi fără │ │ │ ││ │respectarea prevederilor │ │ │ ││ │art. 1^2 din Ordonanţa de │ │ │ ││ │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 276│Nerespectarea prevederilor │Art. 26 alin. (3) din Ordonanţa │Art. 26 alin. (3) din Ordonanţa │Amendă de la 50.000 lei la ││ │art. 1^2 din Ordonanţa de │de urgenţă a Guvernului │de urgenţă a Guvernului │100.000 lei şi confiscarea ││ │urgenţă a Guvernului nr. 77/2009│nr. 77/2009 privind organizarea │nr. 77/2009 privind organizarea │sumelor provenite din activitatea││ │privind organizarea şi │şi exploatarea jocurilor de │şi exploatarea jocurilor de │contravenţională ││ │exploatarea jocurilor de noroc, │noroc, aprobată cu modificări │noroc, aprobată cu modificări │ ││ │aprobată cu modificări şi │şi completări prin Legea │şi completări prin Legea │ ││ │completări prin Legea │nr. 246/2010, cu modificările │nr. 246/2010, cu modificările │ ││ │nr. 246/2010, cu modificările şi│şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ ││ │completările ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 277│Nerespectarea prevederilor │Art. 26^1 alin. (1) din │Art. 26^1 alin. (1) din │Amendă de la 500 lei la 1.000 lei││ │art. 13 alin. (4), (5) şi (6) │Ordonanţa de urgenţă a │Ordonanţa de urgenţă a │pentru persoanele fizice, şi cu ││    │din Ordonanţa de urgenţă a      │Guvernului nr. 77/2009 privind  │Guvernului nr. 77/2009 privind  │amendă de la 10.000 lei la 25.000││ │Guvernului nr. 77/2009 privind │organizarea şi exploatarea │organizarea şi exploatarea │lei, pentru persoanele juridice ││ │organizarea şi exploatarea │jocurilor de noroc, aprobată cu │jocurilor de noroc, aprobată cu │ ││ │jocurilor de noroc, aprobată cu │modificări şi completări prin │modificări şi completări prin │ ││ │modificări şi completări prin │Legea nr. 246/2010, cu │Legea nr. 246/2010, cu │ ││ │Legea nr. 246/2010, cu │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │modificările şi completările │ulterioare │ulterioare │ ││ │ulterioare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 278│Nerespectarea prevederilor │Art. 26^1 alin. (3) din │Art. 26^1 alin. (3) din │Amendă de la 50.000 lei la ││ │art. 7 alin. (3) din Ordonanţa │Ordonanţa de urgenţă a │Ordonanţa de urgenţă a │100.000 lei ││ │de urgenţă a Guvernului nr. │Guvernului nr. 77/2009 privind │Guvernului nr. 77/2009 privind │ ││ │77/2009 privind organizarea şi │organizarea şi exploatarea │organizarea şi exploatarea │ ││ │exploatarea jocurilor de noroc, │jocurilor de noroc, aprobată cu │jocurilor de noroc, aprobată cu │ ││ │aprobată cu modificări şi │modificări şi completări prin │modificări şi completări prin │ ││ │completări prin Legea nr. │Legea nr. 246/2010, cu │Legea nr. 246/2010, cu │ ││ │246/2010, cu modificările şi │modificările şi completările │modificările şi completările │ ││ │completările ulterioare │ulterioare │ulterioare │ │├────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ Ţ. Fapte care constituie contravenţii potrivit Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului ││ vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ 279│Neîndeplinirea de către │Art. 651 lit. a) din Hotărârea │Art. 651 din Hotărârea │Amendă de la 500 lei la 1.500 lei││ │transportator ori de │Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │ ││ │reprezentantul acestuia a │aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │obligaţiei de a depune la biroul│aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │vamal de frontieră documentele │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │însoţitoare ale mijloacelor de │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │transport aflate în trafic │ │ │ ││ │internaţional şi a documentelor │ │ │ ││ │privind mărfurile transportate │ │ │ ││ │cu acestea │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 280│Neîndeplinirea de către organele│Art. 651 lit. c) din Hotărârea │Art. 651 din Hotărârea │Amendă de la 500 lei la 1.500 lei││ │poştale a obligaţiei de a │Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │ ││ │declara şi de a prezenta │aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │autorităţii vamale coletele şi │aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │trimiterile poştale care, │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │potrivit legii, sunt supuse │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │controlului vamal │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 281│Neprezentarea de către │Art. 651 lit. e) din Hotărârea │Art. 651 din Hotărârea │Amendă de la 500 lei la 1.500 lei││ │transportator, la solicitarea │Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │ ││ │autorităţii vamale, a │aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │documentelor aferente mijlocului│aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │de transport pentru mărfurile │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │transportate, aflate în trafic │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │internaţional │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 282│Nerespectarea de către orice │Art. 651 lit. f) din Hotărârea │Art. 651 din Hotărârea │Amendă de la 500 lei la 1.500 lei││ │persoană a obligaţiei de a face │Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │ ││ │accesibile controlului vamal │aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │locurile indicate de autoritatea│aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │vamală │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │ │completările ulterioare │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 283│Transferarea mărfurilor care au │Art. 651 lit. g) din Hotărârea │Art. 651 din Hotărârea │Amendă de la 500 lei la 1.500 lei││ │făcut obiectul unei declaraţii │Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │ ││ │sumare, în alte cazuri şi locuri│aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │decât cele stabilite de │aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │autoritatea vamală │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │ │completările ulterioare │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 284│Neîndeplinirea de către │Art. 651 lit. h) din Hotărârea │Art. 651 din Hotărârea │Amendă de la 500 lei la 1.500 lei││ │titularul operaţiunii comerciale│Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │ ││ │sau de către reprezentantul │aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │acestuia a obligaţiei de a │aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │solicita în termenul legal │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │pentru mărfurile înscrise în │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │declaraţia sumară, o destinaţie │ │ │ ││ │vamală │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 285│Neîndeplinirea de către │Art. 651 lit. i) din Hotărârea │Art. 651 din Hotărârea │Amendă de la 500 lei la 1.500 lei││ │transportatorul sau gestionarul │Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │ ││ │mărfurilor nevămuite a │aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │obligaţiei de a asigura │aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │integritatea sigiliilor sau │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │marcajelor, cu excepţia cazului │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │fortuit sau de forţă majoră │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 286│Nerespectarea de către titularul│Art. 651 lit. j) din Hotărârea │Art. 651 din Hotărârea │Amendă de la 500 lei la 1.500 lei││ │unei informaţii obligatorii a │Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │ ││ │obligaţiei de a declara │aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │autorităţilor vamale, în │aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │momentul efectuării │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │formalităţilor vamale, că este │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │în posesia unei informaţii │ │ │ ││ │obligatorii care se referă la │ │ │ ││ │mărfurile în cauză │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 287│Neîndeplinirea de către │Art. 651 lit. k) din Hotărârea │Art. 651 din Hotărârea │Amendă de la 500 lei la 1.500 lei││ │titularul unei autorizaţii emise│Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │ ││ │de către Autoritatea Naţională a│aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │Vămilor a obligaţiei de a anunţa│aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │autoritatea vamală asupra │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │oricărei modificări intervenite │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │după acordarea acesteia │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 288│Depunerea declaraţiei vamale │Art. 651 lit. l) din Hotărârea │Art. 651 din Hotărârea │Amendă de la 500 lei la 1.500 lei││ │conţinând date incomplete sau │Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │ ││ │inexacte, în cazul în care │aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │această faptă nu influenţează │aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │stabilirea drepturilor de │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │import şi a altor drepturi legal│completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │datorate reprezentând impozite │ │ │ ││ │şi taxe ce se stabilesc la │ │ │ ││ │punerea în liberă circulaţie a │ │ │ ││ │mărfurilor, dar produce efecte │ │ │ ││ │asupra aplicării măsurilor de │ │ │ ││ │politică comercială ori a altor │ │ │ ││ │dispoziţii stabilite prin │ │ │ ││ │reglementări speciale │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 289│Neîndeplinirea de către │Art. 652 lit. a) din Hotărârea │Art. 652 din Hotărârea │Amendă de la 1.500 lei la ││ │conducătorul mijlocului de │Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │3.000 lei ││ │transport a obligaţiei de a opri│aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │la semnalul formal specific al │aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │personalului vamal abilitat │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │ │completările ulterioare │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 290│Acostarea navelor sau aterizarea│Art. 652 lit. b) din Hotărârea │Art. 652 din Hotărârea │Amendă de la 1.500 lei la ││ │aeronavelor în alte locuri decât│Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │3.000 lei ││ │în punctele de control unde │aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │funcţionează autoritatea vamală,│aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │cu excepţia cazului fortuit, de │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │forţă majoră sau de boală gravă │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │la bord │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 291│Neprezentarea documentelor de │Art. 652 lit. c) din Hotărârea │Art. 652 din Hotărârea │Amendă de la 1.500 lei la ││ │orice natură şi pe orice fel de │Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │3.000 lei ││ │suport, solicitate în cadrul │aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │controlului vamal, precum şi │aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │nerespectarea termenului │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │stabilit de autoritatea vamală, │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │pentru prezentarea documentelor │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 292│Neîndeplinirea de către │Art. 652 lit. d) din Hotărârea │Art. 652 din Hotărârea │Amendă de la 1.500 lei la ││ │persoanele fizice care trec │Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │3.000 lei ││ │frontiera a obligaţiei de a │aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │declara şi de a prezenta în │aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │vederea controlului vamal │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │bunurile pentru care este │completările ulterioare │completările ulterioare │ ││ │prevăzută această │ │ │ ││ │obligativitate │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 293│Furnizarea de către un │Art. 652 lit. e) din Hotărârea │Art. 652 din Hotărârea │Amendă de la 1.500 lei la ││ │solicitant a unor informaţii │Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 │3.000 lei ││ │eronate sau incomplete în baza │aprobarea Regulamentului de │pentru aprobarea Regulamentului │ ││ │cărora a fost adoptată de către │aplicare a Codului vamal al │de aplicare a Codului vamal al │ ││ │autoritatea vamală o decizie │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ ││ │favorabilă acestuia │completările ulterioare │completările ulterioare │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ 294│Exercitarea oricărei activităţi │Art. 652 lit. f) din Hotărârea │Art. 652 din Hotărârea │Amendă de la 1.500 lei la ││ │comerciale, industriale sau de │Guvernului nr. 707/2006 pentru │Guvernului nr. 707/2006 pentru │3.000 lei ││ │servicii într-o zonă liberă, │aprobarea Regulamentului de │aprobarea Regulamentului de │ ││ │antrepozit liber sau port liber,│aplicare a Codului vamal al │aplicare a Codului vamal al │ ││ │fără respectarea condiţiilor │României, cu modificările şi │României, cu modificările şi │ │