ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice**)(actualizată la data de 1 ianuarie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.Având în vedere că modificarea Legii concurenţei nr. 21/1996 în anul 2015 reprezintă una dintre condiţionalităţile asumate de Guvernul României faţă de Banca Mondială, în vederea încheierii seriei de împrumuturi pentru politici de dezvoltare din partea instituţiei internaţionale, în vederea respectării angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor cu organismele internaţionale, modificarea acestui act normativ este necesar a se realiza în cel mai scurt timp.La elaborarea prezentului act normativ s-au avut în vedere recomandările Băncii Mondiale de modificare a legislaţiei naţionale incidente în domeniul concurenţei, pentru a consolida convergenţa acesteia cu cele mai bune practici internaţionale.În acelaşi timp, potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Concurenţei, alături de autorităţile de concurenţă ale statelor membre, a devenit competent să aplice prevederile art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în cazuri individuale. În temeiul regulamentului menţionat anterior, Consiliul Concurenţei a dobândit obligaţii a căror nerespectare poate conduce la declanşarea de către Comisia Europeană a procedurii privind o eventuală neîndeplinire a acestora de către România, în calitatea sa de stat membru. Comisia Europeană poate întreprinde orice inspecţie necesară la întreprinderi şi asociaţiile de întreprinderi.În baza dispoziţiilor din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, autorităţii române de concurenţă i se poate solicita, în orice moment, efectuarea unei inspecţii în numele Comisiei Europene sau al unei alte autorităţi de concurenţă dintr-un stat membru. Astfel de solicitări din partea Comisiei Europene au avut deja loc în alte state membre. În acest context este necesară reglementarea de urgenţă, la nivel naţional, a unor aspecte fără de care nu se poate asigura o respectare deplină a obligaţiei de cooperare pe care Consiliului Concurenţei o are în relaţia cu Comisia Europeană, precum şi cu celelalte autorităţi naţionale de concurenţă din statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, se impune crearea unui cadru legislativ care să permită efectuarea de inspecţii inopinate în orice spaţii în care întreprinderile îşi desfăşoară activitatea, nu doar în spaţiile pe care acestea le deţin legal.În absenţa unui cadru legal adecvat, care poate fi asigurat doar prin modificarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, consecinţele negative imediate sunt reprezentate de o eventuală declanşare de către Comisia Europeană a procedurii privind neîndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Consiliul Concurenţei, în calitate de autoritate naţională de concurenţă, nu dispune în prezent de toate mijloace necesare îndeplinirii obligaţiilor de cooperare cu Comisia Europeană, obligaţii care decurg din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin întreprindere, în sensul prezentei legi, se înţelege orice entitate economică angajată într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piaţă dată, indiferent de statutul său juridic şi de modul de finanţare, astfel cum este definită în jurisprudenţa Uniunii Europene."2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Preţurile produselor şi tarifele serviciilor şi lucrărilor se determină în mod liber prin concurenţă, pe baza cererii şi ofertei. Preţurile şi tarifele practicate în cadrul unor activităţi cu caracter de monopol natural sau al unor activităţi economice prevăzute prin lege se stabilesc şi se ajustează cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competenţe."3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care: a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare; b) limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile; c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare; d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial; e) condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte."4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Este interzisă folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziţii dominante deţinute pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta în special în: a) impunerea, direct sau indirect, a preţurilor de vânzare sau de cumpărare sau a altor condiţii de tranzacţionare inechitabile; b) limitarea producţiei, comercializării sau dezvoltării tehnice în dezavantajul consumatorilor; c) aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial; d) condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte."5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Sunt interzise concentrările economice care pot ridica obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante."6. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Pragurile valorice prevăzute la alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Plenului Consiliului Concurenţei, care se pune în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, după obţinerea avizului Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, şi intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I."7. La articolul 13, alineatele (2) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Notificarea poate fi efectuată şi în cazurile în care întreprinderile implicate demonstrează Consiliului Concurenţei intenţia de a încheia un acord sau, în cazul ofertei publice, şi-au anunţat intenţia de a face o astfel de ofertă, cu condiţia ca acordul sau oferta planificată să aibă ca rezultat o concentrare care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12................................................................................................... (9) Validitatea oricărei operaţiuni de concentrare economică, inclusiv a celor realizate cu încălcarea prevederilor alin. (6), depinde de analiza şi decizia pe care Consiliul Concurenţei o adoptă cu privire la operaţiune, potrivit prevederilor art. 45 alin. (2), (4), (5) şi (8)."7^1. La articolul 15, alineatele (2) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(2) Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurenţei este de 5 ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată, indiferent de durata mandatului exercitat anterior. Membrii Plenului îndeplinesc atribuţii conform regulamentelor aprobate de către Plen sau conform delegării preşedintelui............................................................... (11) În situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f) se va proceda, conform prevederilor alin. (1) şi (2), la desemnarea şi numirea unui nou membru al Plenului Consiliului Concurenţei pentru un mandat de 5 ani.»----------Pct. 7^1 al art. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.8. La articolul 19, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Fiecare comisie este formată din 3 membri ai Plenului Consiliului Concurenţei. Preşedintele Consiliului Concurenţei stabileşte componenţa comisiei pentru fiecare caz în parte şi îl desemnează pe unul dintre membri pentru a conduce lucrările acesteia. La cererea unui membru al comisiei sau a preşedintelui Consiliului Concurenţei, cazul cu care comisia a fost învestită este supus atenţiei Plenului Consiliului Concurenţei, care va decide. (3) Pe baza hotărârii luate de plen sau de comisie, după caz, preşedintele Consiliului Concurenţei dispune, prin ordin, efectuarea de investigaţii. Prin acelaşi ordin este desemnat raportorul de caz, în baza propunerii directorului general."9. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În caz de absenţă ori de indisponibilitate a preşedintelui, reprezentarea legală a Consiliului Concurenţei revine unuia dintre vicepreşedinţi desemnat prin ordin de preşedinte pentru durata absenţei sau a indisponibilităţii sale. În caz de indisponibilitate a vicepreşedinţilor Consiliului Concurenţei, delegarea poate fi făcută către un alt membru al Plenului Consiliului Concurenţei desemnat prin ordin de preşedinte pentru durata absenţei sau a indisponibilităţii sale."9^1. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(3) Funcţia publică de specialitate pentru Consiliul Concurenţei este cea de inspector de concurenţă. Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ocuparea definitivă a funcţiei publice de specialitate se face numai prin promovare sau prin recrutare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.»----------Pct. 9^1 al art. I a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.9^2. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:«(5) Activitatea inspectorilor de concurenţă cu studii juridice care exercită atribuţii de reprezentare a intereselor autorităţii în faţa instanţelor de judecată, prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, constituie vechime în specialitate juridică şi este asimilată vechimii în munca juridică desfăşurată de consilierul juridic, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare.»----------Pct. 9^2 al art. I a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.10. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În organizarea Consiliului Concurenţei funcţionează un director general. Acesta este funcţionar public de conducere, iar atribuţiile sale se stabilesc prin regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură adoptat de Consiliul Concurenţei."11. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Cheltuielile privind organizarea şedinţelor Colegiului Consultativ se suportă din bugetul Consiliului Concurenţei, cu respectarea prevederilor legale.(2^2) Membrii Colegiului Consultativ au dreptul la decontarea, din bugetul Consiliului Concurenţei, a cheltuielilor de deplasare şi cazare, în situaţia în care şedinţele se desfăşoară în altă localitate decât cea de domiciliu a acestora, cu respectarea prevederilor legale."11^1. La articolul 24, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«Art. 24. - (1) Consiliul Concurenţei îşi întocmeşte proiectul de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat. Finanţarea Consiliului Concurenţei se asigură de la bugetul de stat, precum şi din venituri proprii din sursele prevăzute la art. 31............................................................. (3) Sumele reprezentând tarife şi amenzi sau alte sancţiuni aplicate de Consiliul Concurenţei se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii.»----------Pct. 11^1 al art. I a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.11^2. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:«(3^1) Deciziile Consiliului Concurenţei prin care se aplică amenzi sau se stabilesc taxe de autorizare constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.»----------Pct. 11^2 al art. I a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.12. La articolul 25 alineatul (1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) emite avize sau puncte de vedere pentru proiectele de acte normative, proiectele de documente de politici publice, care pot avea impact anticoncurenţial, şi poate recomanda modificarea acestora;"13. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În aplicarea alin. (1) lit. l), autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să solicite avize sau puncte de vedere atunci când iniţiază proiecte de acte normative, proiecte de documente de politici publice, care pot avea impact anticoncurenţial. Observaţiile şi propunerile formulate în avizul sau punctul de vedere al Consiliului Concurenţei vor fi avute în vedere la definitivarea proiectului de act normativ, respectiv a proiectului de documente de politici publice."14. La articolul 25, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) O investigaţie privind un anumit sector economic poate fi finalizată prin identificarea unor disfuncţionalităţi ale pieţei care afectează procesul concurenţial. În această situaţie, Consiliul Concurenţei va lua, în cel mai scurt timp, măsurile necesare în scopul de a crea condiţii de concurenţă efectivă prin: a) emiterea de recomandări către mediul de afaceri, autorităţile publice sau consumatori, pentru facilitarea dezvoltării pieţei şi a concurenţei; b) promovarea unor reglementări specifice, dacă se constată că disfuncţionalităţile pieţei au fost generate de acte normative în vigoare; c) impunerea, prin decizie, a măsurilor necesare, adecvate şi proporţionale pentru remedierea disfuncţionalităţilor pieţei.(3^2) Măsurile prevăzute la alin. (3^1) lit. c) sunt supuse consultării publice anterior adoptării unei decizii. Întreprinderile faţă de care se impun aceste măsuri au dreptul de acces la documentele din dosarul Consiliului Concurenţei, în conformitate cu prevederile art. 43, şi pot prezenta în scris punctul lor de vedere. În observaţiile scrise, părţile implicate pot solicita organizarea de audieri de către Consiliul Concurenţei. Data până la care se trimit observaţiile, respectiv data audierii, după caz, este stabilită de Consiliul Concurenţei.14^1. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(4) Deciziile Consiliului Concurenţei sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constată încălcarea prevederilor prezentei legi şi se aplică sancţiunile corespunzătoare, se dispun măsurile necesare restabilirii mediului concurenţial, se soluţionează plângerile formulate în baza dispoziţiilor prezentei legi, precum şi cererile şi notificările privind concentrările economice.»----------Pct. 14^1 al art. I a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.14^2. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(2) Taxa de autorizare a concentrării economice se stabileşte prin instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei între 10.000 euro şi 25.000 euro, în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 45 alin. (2), respectiv între 25.001 euro şi 50.000 euro, în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 45 alin. (4) lit. b) şi c). Echivalentul în lei al taxei de autorizare se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar din anul anterior emiterii deciziei de autorizare a concentrării economice. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) se fac venituri proprii la bugetul Consiliului Concurenţei.»----------Pct. 14^2 al art. I a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.14^3. La articolul 31, după alineatul (3) se introduc nouă noi alineate, alineatele (4) - (12), cu următorul cuprins:«(4) Consiliul Concurenţei poate reţine şi utiliza veniturile din taxa de autorizare a concentrărilor economice, prin înfiinţarea pe lângă acesta a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii. (5) Veniturile realizate de Consiliul Concurenţei potrivit alin. (4) se utilizează pentru: a) pregătire profesională pentru personalul Consiliului Concurenţei; b) consultanţă şi expertiză; c) indemnizaţie de performanţă acordată personalului Consiliului Concurenţei cu rezultate deosebite, în condiţiile legii; d) editarea şi tipărirea Revistei Române de Concurenţă; e) alte activităţi din domeniul de activitate a Consiliului Concurenţei, în condiţiile legii. (6) Personalul Consiliului Concurenţei poate beneficia de indemnizaţia de performanţă acordată din veniturile prevăzute la alin. (4). Modul de acordare a indemnizaţiei de performanţă se stabileşte prin regulament al Consiliului Concurenţei. (7) Activitatea prevăzută la alin. (4) se încadrează în acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite pe lângă care s-a înfiinţat. (8) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru această activitate se elaborează şi se aprobă odată cu bugetul Consiliului Concurenţei, conform prevederilor legale în vigoare. (9) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare. (10) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare. (11) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (12) În relaţiile contractuale, activitatea prevăzută la alin. (4) este reprezentată de persoanele autorizate ale instituţiei pe lângă care s-a înfiinţat.»----------Pct. 14^3 al art. I a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.15. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Consiliul Concurenţei, potrivit atribuţiilor sale, dispune efectuarea de investigaţii, dacă există suficient temei de fapt şi de drept: a) din oficiu; b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real şi direct prin încălcarea prevederilor art. 5, 6, 8 şi 13 din prezenta lege, precum şi ale art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în condiţiile prevederilor alin. (2)."15^1. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:«(2^1) În realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, Consiliul Concurenţei va putea utiliza, în condiţiile legii, informaţiile şi documentele colectate de către alte autorităţi şi instituţii publice în derularea activităţilor specifice ale acestora.»----------Pct. 15^1 al art. I a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.15^2. La articolul 34, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:«(6) Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, în scopul aplicării art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Consiliul Concurenţei poate să facă schimb sau să utilizeze ca mijloc de probă orice element de fapt sau de drept, inclusiv informaţii confidenţiale cu Comisia Europeană, precum şi cu oricare altă autoritate de concurenţă dintr-un stat membru al Uniunii Europene împuternicită în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (7) Consiliul Concurenţei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, poate transmite informaţiile în conformitate cu prevederile alin. (6), cu condiţia ca autoritatea de concurenţă care le primeşte: a) să le folosească numai pentru aplicarea prevederilor de concurenţă şi în scopul pentru care au fost colectate de către Consiliul Concurenţei; b) să protejeze caracterul confidenţial al acestor informaţii şi să transmită aceste informaţii terţilor numai cu acordul prealabil al Consiliului Concurenţei.»----------Pct. 15^2 al art. I a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.15^3. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:«Art. 34^1. - (1) Sunt avertizori de concurenţă persoanele fizice care furnizează Consiliului Concurenţei, din propria iniţiativă, informaţii privind posibile încălcări ale prezentei legi. (2) Consiliul Concurenţei protejează identitatea avertizorului de concurenţă. (3) Furnizarea de informaţii conform prevederilor prezentului articol nu este considerată o încălcare a obligaţiei de confidenţialitate prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în contractul de muncă.»----------Pct. 15^3 al art. I a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.15^4. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:«Art. 35^1. - (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, inspectorii de concurenţă, cu excepţia debutanţilor, pot să intervieveze orice persoană fizică sau juridică, care a consimţit la acest lucru. (2) În vederea realizării interviurilor prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurenţei transmite o solicitare scrisă persoanei sau persoanelor ce urmează a fi intervievate, indicând temeiul legal, scopul, data şi locul derulării interviului, precum şi sancţiunile prevăzute de prezenta lege. (3) Interviul poate fi realizat prin orice mijloace, inclusiv pe cale electronică, va fi înregistrat pe suport audiovideo şi consemnat într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii.»----------Pct. 15^4 al art. I a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.16. La articolul 36, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie, cu excepţia inspectorilor debutanţi, şi au următoarele puteri de inspecţie: a) să intre în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care întreprinderile ori asociaţiile de întreprinderi le deţin legal şi/sau îşi desfăşoară activitatea; b) să examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii sau asociaţiilor de întreprinderi, indiferent de locul în care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate; c) să ceară oricărui reprezentant sau membru al personalului întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi explicaţii cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul şi scopul inspecţiei şi să consemneze sau să înregistreze răspunsurile acestora; d) să ridice sau să obţină în orice formă copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau din alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi; e) să sigileze orice amplasament destinat activităţilor întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi şi orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi, pe durata şi în măsura necesară inspecţiei................................................................................................... (4) Inspectorii de concurenţă sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. O copie certificată a acestui ordin şi a autorizării judiciare se comunică întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi supuse inspecţiei dispuse cu respectarea dispoziţiilor alin. (2). În cazul în care comunicarea nu se poate face fizic reprezentantului legal sau, în lipsa acestuia, oricărui angajat al întreprinderii respective, aceasta se poate efectua şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului ordinului şi autorizării judiciare, precum şi confirmarea expedierii acestuia. În această situaţie, comunicarea ordinului de inspecţie şi a documentelor aferente acestuia se socoteşte îndeplinită la data şi ora înscrise pe copia imprimată a confirmării expedierii. În ipoteza în care comunicarea nu se poate face prin niciuna dintre modalităţile prevăzute mai sus, inspectorii de concurenţă vor proceda la afişarea ordinului de inspecţie, a autorizării judiciare şi a ordinului de declanşare a investigaţiei la amplasamentul destinat inspecţiei, întocmind în acest sens un proces-verbal de afişare, în care vor fi indicate data şi ora afişării."16^1. La articolul 36, alineatele (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(5) Consiliul Concurenţei desfăşoară inspecţii la solicitarea Comisiei Europene sau a unei alte autorităţi de concurenţă a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 şi ale art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004, în baza ordinului de inspecţie emis de preşedintele Consiliului Concurenţei. Consiliul Concurenţei poate permite persoanelor autorizate de autorităţile de concurenţă din statele membre să asiste, să coopereze sau să participe alături de inspectorii Consiliului Concurenţei desemnaţi prin ordin conform alin. (4) la inspecţiile desfăşurate de Consiliul Concurenţei potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003......................................................... (8) Comunicările dintre întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi investigate şi avocatul acesteia, realizate în cadrul şi în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare al întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi, respectiv după deschiderea procedurii administrative în baza prezentei legi ori anterior deschiderii procedurii administrative, cu condiţia ca aceste comunicări să aibă legătură cu obiectul procedurii, nu pot fi prelevate ori folosite ca probă în cursul procedurilor desfăşurate de Consiliul Concurenţei.»----------Pct. 16^1 al art. I a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.17. La articolul 38, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu contestaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 72 de ore. Pentru Consiliul Concurenţei, termenul în care poate fi atacată încheierea curge de la momentul comunicării acesteia, potrivit prevederilor alin. (2). În ceea ce priveşte persoana supusă inspecţiei, termenul în care poate fi atacată încheierea curge de la momentul comunicării acesteia, potrivit prevederilor alin. (1). Contestaţia nu este suspensivă de executare."18. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dacă plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica declanşarea unei investigaţii, inclusiv prin raportare la prevederile art. 33 alin. (2), Consiliul Concurenţei o respinge, comunicând autorului decizia, în scris, cu precizarea motivelor, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care acestuia i se confirmă faptul că plângerea este completă şi îndeplineşte toate condiţiile, stabilite potrivit prevederilor alin. (4). Respingerea unei plângeri se face prin decizie a Consiliului Concurenţei după ce i s-a acordat autorului plângerii posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere faţă de motivele pentru care autoritatea de concurenţă intenţionează să respingă plângerea."19. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) De câte ori Consiliul Concurenţei dispune declanşarea unei investigaţii, în ordinul de declanşare a investigaţiei este desemnat raportorul de caz, la propunerea directorului general. Raportorul este responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigaţiei, comunicarea lui părţilor în cauză, primirea observaţiilor şi prezentarea raportului în Plenul Consiliului Concurenţei, dacă este cazul."20. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care investigaţia a fost declanşată ca urmare a unei plângeri şi se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei, închiderea investigaţiei se va face prin decizie a Consiliului Concurenţei."21. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 41 alin. (1), în orice procedură de investigaţie, Consiliul Concurenţei acordă întreprinderilor participante la înţelegere, decizia luată de asociaţii de întreprinderi, practica concertată, abuzul de poziţie dominantă sau la concentrarea economică, ce formează obiect al investigaţiei, ocazia de a-şi exprima în scris observaţiile cu privire la conţinutul raportului de investigaţie. În observaţiile scrise, părţile implicate pot solicita organizarea de audieri de către Consiliul Concurenţei. Atunci când apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza investigată, Consiliul Concurenţei poate organiza audieri şi în lipsa unei solicitări a părţilor implicate. Data până la care trebuie trimise observaţiile, respectiv data audierii, după caz, este fixată de Consiliul Concurenţei."22. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) O copie a raportului va fi transmisă spre luare la cunoştinţă părţilor implicate care sunt supuse investigaţiei, acordându-le acestora un termen de minimum 30 de zile în care să îşi formuleze observaţiile. Persoanelor a căror audiere a fost admisă potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere şi dacă Consiliul Concurenţei apreciază că este util în interesul investigaţiei."23. La articolul 43, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Documentele, datele şi informaţiile confidenţiale din dosarul Consiliului Concurenţei pot fi solicitate, de regulă, o singură dată, după comunicarea raportului de investigaţie conform prevederilor alin. (1). În lipsa unor elemente noi, nu pot fi formulate cereri succesive de acces la documente, date şi informaţii confidenţiale."23^1. La articolul 45, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10) - (12), cu următorul cuprins:«(10) În situaţia în care Consiliul Suprem de Apărare a Ţării comunică Consiliului Concurenţei că o operaţiune de concentrare economică notificată este susceptibilă să prezinte riscuri pentru siguranţa naţională, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) se suspendă de la data acestei comunicări. Suspendarea termenelor încetează, după caz, la data comunicării către Consiliul Concurenţei a hotărârii Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în sensul interzicerii operaţiunii în cauză, respectiv la data comunicării că operaţiunea respectivă nu prezintă riscuri pentru siguranţa naţională. (11) Autorităţile şi structurile statale cu competenţe în domeniul siguranţei naţionale pot solicita Consiliului Concurenţei orice informaţii şi documente necesare pentru aplicarea prevederilor alin. (9). Dispoziţiile art. 34 alin. (1), art. 51, respectiv ale art. 52 se aplică în mod corespunzător. (12) În cazul în care Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, emite o hotărâre în sensul interzicerii operaţiunii examinate potrivit prevederilor alin. (9), procedura în faţa Consiliul Concurenţei încetează. În termen de 15 zile de la data comunicării acestei hotărâri, Consiliul Concurenţei va informa partea notificatoare, printr-o adresă.»----------Pct. 23^1 al art. I a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.24. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor art. 8, 13, 25 alin. (3^1) lit. c), art. 44 şi 45 vor fi motivate şi comunicate părţilor în termen de maximum 120 de zile de la deliberare. Deciziile Consiliului Concurenţei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare."24^1. La articolul 51, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:«c) furnizarea de informaţii inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) sau cu ocazia procedurilor desfăşurate în temeiul art. 35^1.»----------Pct. 24^1 al art. I a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.25. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 51 şi art. 53 alin. (1), în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere."26. La articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 alin. (1), dacă întreprinderea recunoaşte, în mod expres, înainte de audieri, săvârşirea faptei anticoncurenţiale şi, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la înlăturarea cauzelor încălcării, Consiliul Concurenţei poate aplica o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 30% din nivelul de bază determinat conform instrucţiunilor adoptate potrivit prevederilor alin. (1). În cazul acordării reducerii pentru recunoaşterea faptei, nivelul amenzii va fi diminuat inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,2% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării.----------Alin. (2) al art. 55 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015, care modifică pct. 26 al art. I din prezentul act normativ.27. La articolul 55, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5), cu următorul cuprins: (3) Reducerea cuantumului amenzii în baza alin. (2) este posibilă doar pe baza unei solicitări exprese formulate de întreprinderea interesată. Solicitarea va conţine recunoaşterea clară şi neechivocă a răspunderii pentru încălcare, precum şi o declaraţie privind cuantumul maxim al amenzii pe care întreprinderea este dispusă să o plătească. În decizia Consiliului Concurenţei se vor menţiona cuantumul amenzii determinat anterior aplicării dispoziţiilor alin. (2), precum şi cuantumul amenzii rezultat în urma reducerii acordate pentru recunoaştere. În situaţia în care Consiliul Concurenţei nu acceptă termenii solicitării adresate de întreprindere, nu se va acorda o reducere a amenzii şi recunoaşterea formulată nu va fi utilizată ca element probatoriu.----------Alin. (3) al art. 55 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015, care modifică pct. 27 al art. I din prezentul act normativ.(3^1) În situaţia în care, înainte de comunicarea raportului de investigaţie, întreprinderea transmite o propunere privind formularea unei recunoaşteri în condiţiile alin. (3), Consiliul Concurenţei va putea aplica o procedură simplificată, conform instrucţiunilor adoptate de autoritate.----------Alin. (3^1) al art. 55 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015, care completează pct. 27 al art. I din prezentul act normativ.(3^2) Exercitarea de către întreprindere a acţiunii în anulare a deciziei Consiliului Concurenţei, în privinţa aspectelor care fac obiectul recunoaşterii, atrage pierderea beneficiului prevăzut la alin. (2), referitor la reducerea cuantumului amenzii. La solicitarea Consiliului Concurenţei, instanţa va soluţiona acţiunea în anulare înlăturând beneficiul reducerii acordat pentru recunoaştere şi va stabili amenda în consecinţă.----------Alin. (3^2) al art. 55 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015, care completează pct. 27 al art. I din prezentul act normativ. (4) În cazurile implicând părţi care beneficiază de aplicarea politicii de clemenţă, dar nu sunt absolvite de răspunderea pecuniară, reducerea cuantumului amenzii ca urmare a recunoaşterii va fi adăugată reducerii aplicate în urma procedurii de clemenţă, fără ca însumate să depăşească 60% din nivelul determinat conform instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor.----------Alin. (4) al art. 55 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015, care completează pct. 27 al art. I din prezentul act normativ. (5) Consiliul Concurenţei stabileşte prin instrucţiuni procedura specifică privind cadrul pentru acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârşirea unei fapte anticoncurenţiale."28. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prescripţia dreptului Consiliului Concurenţei de a aplica sancţiuni începe să curgă de la data săvârşirii încălcării. În cazul încălcărilor care au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripţia începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt anticoncurenţial în cauză."29. La articolul 62, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) Orice acţiune întreprinsă de către Consiliul Concurenţei în scopul unei examinări preliminare sau în scopul investigării unei încălcări a legii întrerupe cursul termenelor de prescripţie prevăzute la art. 61. Întreruperea termenului de prescripţie produce efect de la data comunicării acţiunii întreprinse de către Consiliul Concurenţei, făcută către cel puţin un operator economic sau o asociaţie de operatori economici care a participat la săvârşirea încălcării legii. (2) Acţiunile ce pot fi întreprinse de către Consiliul Concurenţei şi care întrerup cursul termenului de prescripţie includ, în principal, următoarele: a) solicitări de informaţii, în scris; b) ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei de declanşare a unei investigaţii; c) desfăşurarea de inspecţii; d) comunicarea raportului de investigaţie."30. La articolul 62, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Termenul de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor se suspendă pe durata în care decizia Consiliului Concurenţei se află pe rolul instanţelor de judecată."31. La articolul 63, alineatul (4) se abrogă.32. După articolul 67 se introduc două noi articole, articolele 68 şi 69, cu următorul cuprins:«Art. 68. - (1) Persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate în cadrul Consiliului Concurenţei, care doreşte să exercite o activitate profesională în sectorul privat, remunerată sau nu, în termen de trei ani de la data încetării mandatului sau a raporturilor de serviciu, notifică Consiliul Concurenţei cu privire la aceasta, solicitând în prealabil avizul favorabil al autorităţii de concurenţă. În cazul în care activitatea ce urmează a fi desfăşurată în sectorul privat are legătură cu domeniul economic circumscris activităţii exercitate la Consiliul Concurenţei de persoana interesată în decursul ultimilor trei ani de exercitare a funcţiei şi poate fi incompatibilă cu interesele legitime ale autorităţii, Consiliul Concurenţei poate, luând în considerare interesul instituţiei, fie să emită un aviz negativ faţă de solicitarea adresată, fie să adopte un aviz favorabil care să conţină obligaţia respectării în exercitarea activităţii a oricăror condiţii pe care le consideră adecvate. (2) Avizul prevăzut la alin. (1) se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, după consultarea comisiei paritare în cazul inspectorilor de concurenţă, respectiv a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei în cazul persoanelor ce au avut calitatea de membru al Consiliului Concurenţei. La expirarea acestui termen, lipsa unui aviz se consideră a constitui o avizare favorabilă tacită. (3) În situaţia în care persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau funcţie publică de specialitate nu solicită avizul sau nu se conformează avizului Consiliului Concurenţei, autoritatea se poate adresa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti, solicitând, după caz, următoarele: a) obligarea persoanei în cauză la respectarea avizului; b) încetarea activităţilor care sunt incompatibile cu interesul legitim al autorităţii de concurenţă; c) obligarea persoanei în cauză la plata de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin nesolicitarea sau nerespectarea avizului. (4) La încetarea mandatului, respectiv a raporturilor de serviciu, persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate în cadrul Consiliului Concurentei are obligaţia de a da o declaraţie prin care atestă că a luat cunoştinţă de prevederile prezentului articol şi se obligă să le respecte. (5) Modelul cererii de solicitare a avizului, condiţiile acordării acestuia, precum şi al declaraţiei prevăzute la alin. (4) vor fi stabilite prin instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei.Art. 69. - (1) Condiţia stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea unei funcţii publice specifice de inspector de concurenţă se atestă pe bază de examen medical de specialitate şi testare psihologică, care se efectuează în unităţi specializate, la solicitarea Consiliului Concurenţei. Poate participa la concurs candidatul declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical. (2) Angajaţii Consiliului Concurenţei au obligaţia de a se prezenta anual la examenul medical de specialitate şi testare psihologică, efectuat în unităţi specializate, la solicitarea instituţiei, pentru a atesta starea de sănătate corespunzătoare exercitării atribuţiilor specifice.»----------Pct. 32 al art. I a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.  +  Articolul IIDe la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, investigaţiile declanşate în baza art. 5 alin. (1) lit. f) şi g) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi declanşate în baza dispoziţiilor generale ale art. 5 alin. (1), iar investigaţiile declanşate în baza art. 6 alin. (1) lit. e) şi f) din acelaşi act normativ se consideră a fi declanşate în baza dispoziţiilor generale ale art. 6 alin. (1).  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (5^3) se introduce un nou alineat, alineatul (5^4), cu următorul cuprins:«(5^4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), salarizarea funcţiilor de secretar general adjunct şi de director general în cadrul Consiliului Concurenţei se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiei de director al direcţiilor cu atribuţii în aplicarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»2. La articolul 8, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) - (8), cu următorul cuprins:«(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se aprobă plata orelor suplimentare efectuate peste durata normală a timpului de lucru categoriilor de personal care au fost implicate în acordarea asistenţei medicale şi de urgenţă pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost grav afectată în urma evenimentului produs în Clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015. (7) Beneficiază de prevederile alin. (6) următoarele categorii de personal: a) personalul care a acordat îngrijire, asistenţă medicală, consiliere şi transport sanitar în cadrul unităţilor sanitare implicate; b) personalul care a însoţit pacienţii transferaţi pentru acordarea îngrijirilor medicale la clinici din afara graniţelor ţării. (8) Munca suplimentară efectuată potrivit alin. (1), începând cu data de 30 octombrie 2015, se salarizează în funcţie de tariful orar aferent salariului de bază avut, la care se adaugă un spor de 100% din tariful orar al salariului de bază.»----------Art. III a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 29 decembrie 2015.  +  Articolul IVRegulamentele şi instrucţiunile Consiliului Concurenţei necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

  PRIM-MINISTRU INTERIMAR

  GABRIEL OPREA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul economiei,

  comerţului şi turismului,

  Mihai Tudose

  Preşedintele Consiliului Concurenţei,

  Bogdan Marius Chiriţoiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul energiei,

  întreprinderilor mici şi mijlocii

  şi mediului de afaceri,

  Andrei Dominic Gerea

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 30 iunie 2015.Nr. 31.-----