ORDIN nr. 3.838 din 29 decembrie 2015privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 30 decembrie 2015  Având în vedere prevederile:- art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 7 lit. B pct. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală, prevăzute în anexele nr. 1a-5a, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:1. Proces-verbal - anexa nr. 1a;2. Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri - anexa nr. 2a;3. Proces-verbal de sigilare/desigilare - anexa nr. 3a;4. Invitaţie - anexa nr. 4a;5. Nota explicativă - anexa nr. 5a.  +  Articolul 2Formularele prevăzute la art. 1 se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1b-5b, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele nr. 1c-5c, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală antifraudă fiscală, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 decembrie 2013.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  de Administrare Fiscală,

  Gelu-Ştefan Diaconu
  Bucureşti, 29 decembrie 2015.Nr. 3.838.  +  Anexa 1a    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ SIGLĂ    DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ    Direcţia*1) ...................... Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează controlul, după caz.

  ──────────
  PROCES-VERBALîncheiat în ............... ziua ....... luna ....... anul .........Subsemnaţii*2), ........................................., având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală antifraudă fiscală, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a ordinelor de serviciu permanent şi a legitimaţiilor de control nr. .........., am efectuat, în perioada ..............., un control operativ şi inopinat la .............., având codul de identificare fiscală .............., înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. .........., cu sediul social în localitatea ..............., bd./str. ............., nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., cu domiciliul fiscal în localitatea .............., bd./str. ................... nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., având următoarele obiective: .................................................. . Notă

  ──────────

  *2) Numele şi prenumele complet al inspectorilor antifraudă.

  ──────────
  Contribuabilul are ca obiect principal de activitate declarat*3) ........................................ şi desfăşoară efectiv activitate constând în ........................... . Notă

  ──────────

  *3) Denumirea şi clasificarea cod CAEN a obiectului principal de activitate declarat.

  ──────────
  Controlul s-a desfăşurat*4) ................................., unde contribuabilul sus-menţionat are*5) ................................................... Notă

  ──────────

  *4) Adresa sediului social/domiciliului fiscal/sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate) sau adresa locului în care se desfăşoară controlul.

  *5) Menţionarea tipului de sediu secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate). În situaţia în care nu este niciunul dintre locurile menţionate anterior se precizează toate informaţiile disponibile referitoare la acestea, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care controlul se desfăşoară la adresa respectivă.

  ──────────
  În timpul controlului contribuabilul a fost reprezentat de*6) .................., având calitatea de ................................................ . Notă

  ──────────

  *6) Numele, prenumele, funcţia/calitatea, CNP, datele de identitate ale persoanelor care reprezintă contribuabilul în timpul controlului.

  ──────────
   +  Capitolul I Constatări..................................................................................................................................................  +  Capitolul II Prevederile legale încălcate..................................................................................................................................................  +  Capitolul III Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului..................................................................................................................................................La terminarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţia organelor de control, cu excepţia celor reţinute pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri.Faţă de constatările înscrise în prezentul proces-verbal, contribuabilul a formulat/nu a formulat punct de vedere*7)..................... . Notă

  ──────────

  *7) Se înscrie, după caz, punctul de vedere al contribuabilului.

  ──────────
  Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ................. exemplare, din care un exemplar a fost înmânat contribuabilului şi a fost înregistrat în Registrul unic de control la poziţia nr. ................................ .  Inspectori antifraudă, Contribuabil,  .................................... ....................................  .................................... (denumirea)   (numele, prenumele şi semnătura) Reprezentant,                                          ....................................                                          (numele, prenumele şi semnătura)
   +  Anexa 1bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Proces-verbal"  +  Capitolul I Reguli generale referitoare la întocmirea procesului-verbal1. Procesul-verbal reprezintă actul de control bilateral care se întocmeşte de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului operativ şi inopinat, pentru constatarea unor situaţii faptice şi documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum şi pentru constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal şi pentru stabilirea implicaţiilor fiscale ale acestora.2. Constatările controlului vor fi prezentate clar, concis şi lizibil, fără detalieri inutile, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia, în funcţie de natura şi obiectivele controlului.3. În cazul în care în timpul controlului au fost constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal, în procesul-verbal se menţionează toate informaţiile, datele, documentele şi înscrisurile relevante pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost săvârşite faptele, precum şi explicaţiile scrise ale administratorilor şi/sau ale oricăror persoane implicate. În situaţia în care administratorii şi/sau persoanele implicate refuză să ofere explicaţii scrise, se menţionează acest aspect în procesul-verbal.4. În cuprinsul procesului-verbal prin care se stabilesc implicaţii fiscale ale faptelor care prezintă indiciile săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală sau fraudă fiscală şi vamală se vor descrie metodele de stabilire a bazei de impunere suplimentare, modul de calcul prin care a fost evaluat prejudiciul, detaliat pe fiecare impozit, taxă, contribuţie sau alte sume datorate bugetului general consolidat.5. Constatările vor fi susţinute de înscrisuri, în copie certificată sau în original, după caz, precum şi de alte mijloace materiale de probă.6. În cazul în care acţiunea de control a fost efectuată simultan ori succesiv în mai multe locaţii unde îşi desfăşoară activitatea acelaşi contribuabil, se vor întocmi, de regulă, pentru fiecare caz, procese-verbale în care se vor descrie faptele constatate. Constatările cuprinse în procesele-verbale încheiate în condiţiile menţionate mai sus pot fi valorificate printr-un proces-verbal care cuprinde descrierea faptelor în ansamblul lor, a legăturilor dintre ele şi a eventualelor implicaţii fiscale ale acestora. Procesele-verbale în care sunt descrise fapte valorificate ulterior, printr-un alt proces-verbal, fac parte integrantă din acesta din urmă.7. În cazul în care nu există informaţii referitoare la unul sau mai multe capitole din modelul procesului-verbal, se menţionează pe scurt motivul pentru care nu poate fi completat.8. Constatările inspectorilor antifraudă rezultate în urma unei acţiuni de control operativ şi inopinat se valorifică în funcţie de natura constatărilor şi obiectivul controlului.9. Procesul-verbal se comunică contribuabilului, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Modul de completare a procesului-verbalA. Partea introductivă a procesului-verbalCâmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:1. localitatea şi judeţul, data (ziua, lună, an) la care s-a întocmit procesul-verbal;2. numele şi prenumele complet al inspectorilor antifraudă care efectuează controlul;3. se precizează obiectivele controlului individualizate corespunzător şi perioada supusă verificării, după caz;4. în situaţia în care adresa sediului social este diferită de adresa domiciliului fiscal, se face referire la acest aspect, iar adresele se menţionează în mod corespunzător;5. denumirea şi clasificarea cod CAEN a obiectului principal de activitate declarat şi descrierea activităţii efectiv desfăşurate;6. se precizează adresa sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate) sau adresa locului în care s-a desfăşurat controlul, în situaţia în care nu este niciuna dintre cele menţionate anterior, precum şi modul de deţinere a spaţiului unde se desfăşoară activitatea;7. se precizează tipul sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate). În situaţia în care nu este niciunul dintre locurile menţionate anterior se precizează toate informaţiile disponibile referitoare la locul respectiv, în special cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care controlul se desfăşoară la adresa respectivă;8. se înscriu numele şi prenumele, funcţia/calitatea, CNP, precum şi alte date de identificare ale persoanelor care reprezintă contribuabilul în timpul controlului, după caz. În procesul-verbal se menţionează expres, la partea generală referitoare la reprezentanţii contribuabilului care au asistat la efectuarea controlului, care este calitatea acestora şi din ce punct de vedere asigură reprezentarea contribuabilului (reprezentantul societăţii care asigură servicii de contabilitate, reprezentantul societăţii care asigură servicii juridice, reprezentantul legal, asociat, acţionar etc.). În situaţia în care la momentul încheierii procesului-verbal la locul efectuării controlului nu se află niciun reprezentant al contribuabilului verificat, acest lucru se menţionează în procesul-verbal, în mod corespunzător.B. Capitolul I - Constatări1. În procesul-verbal, constatările vor fi descrise cu claritate, aspectele constatate fiind raportate la specificul şi obiectivele controlului. În cazul constatării unor aspecte care vor fi valorificate ulterior, inclusiv indicii privind săvârşirea unor fapte de natură penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal, se va descrie clar şi concis fapta săvârşită, cu indicarea datei sau a perioadei şi locului în care a fost săvârşită.2. Constatările inspectorilor antifraudă vor fi susţinute de documente justificative, evidenţe contabile, precum şi de alte înscrisuri şi mijloace materiale de probă analizate, identificate la contribuabilul verificat sau obţinute de la terţi, după caz. Înscrisurile necesare susţinerii constatărilor vor fi ridicate în original sau copie certificată de organul de control, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri, pentru cele ridicate în original. Înscrisurile de mai sus, inclusiv rezultatele expertizelor tehnice şi analizelor de laborator, se ataşează procesului-verbal şi constituie mijloace de probă.3. De asemenea, sunt menţionate explicaţiile scrise solicitate reprezentantului sau oricărui angajat al contribuabilului ori altor persoane prezente la locul de desfăşurare al controlului, care contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa constatările sau pot clarifica anumite cauze şi/sau împrejurări. Notele explicative se pot lua în orice etapă a controlului, de regulă, după ce s-a epuizat controlul asupra obiectivului la care s-a constatat abaterea ce necesită explicaţii, astfel încât inspectorii antifraudă să fie în măsură să adreseze întrebări precise şi să combată eventualele răspunsuri necorespunzătoare. Inspectorii antifraudă analizează răspunsurile primite şi, în funcţie de concluzii, consemnează constatarea în procesul-verbal.4. Dacă cei în cauză refuză să completeze nota explicativă sau să răspundă la unele întrebări, inspectorii antifraudă formulează întrebările printr-o solicitare scrisă comunicată contribuabilului, oricărui angajat al acestuia sau altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice ori juridice, stabilind termenul în cadrul căruia trebuie primit răspunsul. În cazul în care nu se primeşte răspuns, refuzul va fi consemnat în procesul-verbal (anexând copia solicitării scrise) şi se aplică, după caz, sancţiunile prevăzute de lege.C. Capitolul II - Prevederile legale încălcate1. Se înscriu prevederile legale încălcate cu indicarea actului normativ, a articolului, alineatului, punctului, după caz.2. În cazul constatării unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal, în procesul-verbal trebuie menţionate prevederile legale încălcate, fără a se face încadrarea penală a faptei.D. Capitolul III - Consecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului a) 1. În procesul-verbal, se vor menţiona consecinţele fiscale/ suma cu care a fost prejudiciat bugetul general consolidat al statului, detaliat pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii sau alte sume datorate, evidenţiindu-se metoda de estimare şi modalitatea de calcul al acestora.2. În procesul-verbal inspectorii antifraudă menţionează măsurile operative dispuse contribuabilului, cu precizarea dispoziţiilor din actele normative care trebuie să fie puse în aplicare şi a termenului de realizare, în condiţiile legii. b) Punctul de vedere al contribuabilului1. Se va prezenta în sinteză punctul de vedere al reprezentantului contribuabilului faţă de constatările înscrise în procesul-verbal, numai atunci când acesta are o opinie contrară şi o prezintă în timpul controlului.2. Semnarea procesului-verbalProcesul-verbal se semnează de către inspectorii antifraudă şi de către reprezentantul contribuabilului, pe fiecare pagină completată. În cazul în care se refuză semnarea procesului-verbal, inspectorii antifraudă vor consemna despre aceasta în cadrul procesului-verbal şi îl vor comunica în condiţiile legii.  +  Anexa 1cCaracteristicile de tipărire şi editare, modul dedifuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal"1. Denumire: Proces-verbal2. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini)3. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică. Toate paginile completate vor fi numerotate, iar în situaţia în care nu se editează pe ambele feţe, paginile/feţele necompletate vor fi barate.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului operativ şi inopinat, pentru constatarea unor situaţii faptice şi documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum şi pentru constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal, precum şi pentru stabilirea implicaţiilor fiscale ale acestora.6. Se întocmeşte în trei sau patru exemplare, după caz.7. Circulă:- exemplarul 1, la inspectorii antifraudă care au efectuat controlul;- exemplarul 2, la organul fiscal competent cu atribuţii de gestiune a dosarului fiscal;- exemplarul 3, la contribuabil;- exemplarul 4 (după caz), la organele de cercetare penală sau la instituţiile care au solicitat verificarea, în cazul în care au fost constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi vamal sau în cazul în care procesul-verbal a fost încheiat pentru consemnarea unor fapte a căror verificare a fost solicitată de organele abilitate ale statului.8. Se arhivează:- exemplarul 1, la Direcţia generală/regională antifraudă fiscală;- exemplarul 2, la dosarul fiscal al contribuabilului;- exemplarul 3, la contribuabil;- exemplarul 4, la organul de urmărire penală/instituţia care a solicitat verificarea.  +  Anexa 2a   AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ SIGLĂ   DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ   Direcţia*1) ...................... Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează controlul, după caz.

  ──────────
  PROCES-VERBALde ridicare/restituire de înscrisuri încheiat în............ ziua ..... luna ....... anul .........Subsemnaţii*2), ..................................., având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală antifraudă fiscală, în baza prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d) şi/sau g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a ordinelor de serviciu permanent şi a legitimaţiilor de control nr. ................, am ridicat/restituit de la*3) .................... în prezenţa*4) ..............., următoarele (documente, înscrisuri etc.): .................................. . Notă

  ──────────

  *2) Se înscriu numele şi prenumele inspectorilor antifraudă, funcţia şi numărul legitimaţiei de control.

  *3) Denumirea contribuabilului, sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului.

  *4) Numele, prenumele, funcţia/calitatea reprezentantului contribuabilului, adresa, datele de identitate, CNP.

  ──────────
  Menţionăm că pentru documentele ridicate s-au lăsat/nu s-au lăsat copii certificate.Documentele/Înscrisurile au fost ridicate din*5) ............................ . Notă

  ──────────

  *5) Adresa locului din care au fost ridicate înscrisurile/documentele. Se menţionează şi tipul locului: sediu social, domiciliu fiscal, sediu secundar, punct de lucru, sucursală, subunitate etc. În situaţia în care nu este niciunul dintre locurile menţionate anterior se precizează toate informaţiile disponibile referitoare la acesta, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care documentele/înscrisurile au fost ridicate din acel loc.

  ──────────
  Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care unul a fost înmânat contribuabilului.    Inspectori antifraudă, Contribuabil,    .................................. ..................................    .................................. (denumirea)    (numele, prenumele şi semnătura) Reprezentant,                                           ..................................                                            (numele, prenumele şi semnătura)
   +  Anexa 2bInstrucţiuni de completare şi utilizare aformularului "Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"1. Se completează de către inspectorii antifraudă cu ocazia ridicării/restituirii de înscrisuri, indiferent de mediul în care sunt stocate, în condiţiile legii.2. Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează: a) localitatea şi judeţul, data (ziua, lună, an) la care s-a întocmit procesul-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri; b) numele şi prenumele inspectorilor antifraudă care efectuează controlul; c) se precizează denumirea contribuabilului, adresa sediului social, codul de identificare fiscală, număr de înmatriculare la registrul comerţului; d) se înscriu numele şi prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP, precum şi calitatea persoanei care reprezintă contribuabilul în timpul controlului; e) "Documente/Înscrisuri": documentele şi/sau înscrisurile ridicate/restituite în cadrul unui opis unde se vor numerota şi se vor descrie pe scurt prin prezentarea unor date, precum: tipul, seria, numărul, conţinutul, numărul de file, registre, carnete, bucăţi sau orice element care permite individualizarea acestora; f) se precizează tipul locului: sediu social, domiciliu fiscal, sediu secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate etc.). În situaţia în care nu este niciunul dintre locurile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la acestea, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care documentele/înscrisurile au fost ridicate din acea locaţie.3. În situaţia în care la momentul încheierii procesului-verbal la locul efectuării controlului nu se află niciun reprezentant al contribuabilului verificat, acest lucru se va menţiona în procesul-verbal. În acest caz vor fi menţionate împrejurările care au condus la încheierea procesului-verbal în absenţa reprezentantului contribuabilului.4. Procesul-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri se comunică contribuabilului, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 2cCaracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare,de utilizare şi păstrare a formularului"Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"1. Denumire: Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri.2. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini)3. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică, iar în situaţia în care nu se editează pe ambele feţe, paginile/feţele necompletate vor fi barate.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează de către inspectorii antifraudă pentru ridicarea/restituirea de documente/înscrisuri.6. Se întocmeşte în două exemplare de inspectorii antifraudă.7. Circulă:- exemplarul 1, la inspectorii antifraudă;- exemplarul 2, la contribuabil.8. Se arhivează:- exemplarul 1, la Direcţia generală/regională antifraudă fiscală;- exemplarul 2, la contribuabil.  +  Anexa 3a    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ SIGLĂ    DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ    Direcţia*1) ...................... Notă

  ──────────

  *1) Se va menţiona direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează controlul, după caz.

  ──────────
  PROCES-VERBALde sigilare/desigilare încheiatîn ..... ziua ..... luna ....... anul .........Subsemnaţii, ................., având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală antifraudă fiscală, în baza prevederilor art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a ordinelor de serviciu permanent şi a legitimaţiilor de control nr. .......... astăzi, ..........., ora ......., în prezenţa*2) .........................., având funcţia de ............. la*3) ............., posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ...... nr. .........., eliberat(ă) de ...................... la data de ..............., cu domiciliul în localitatea .............., bd./str. ............. nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., CNP ..........., am procedat la sigilarea următoarelor*4): .......................... Notă

  ──────────

  *2) Numele şi prenumele reprezentantului contribuabilului.

  *3) Denumirea contribuabilului, sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului.

  *4) Se vor menţiona spaţiile, imobilele, bunurile, valorile, mărfurile, documentele, mijloacele de transport etc., precum şi adresele sau locurile unde se află acestea la momentul sigilării/desigilării.

  ──────────
  Cele sigilate aparţin*5) ............................. . Notă

  ──────────

  *5) Denumirea contribuabilului, adresa sediului social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului. În cazul persoanelor fizice se vor menţiona numele şi prenumele acestora, domiciliul, CNP.

  ──────────
  Sigilarea a fost determinată de*6) .................. . Notă

  ──────────

  *6) Se invocă motivul sigilării.

  ──────────
  A fost aplicat sigiliul*7) ...................... . Notă

  ──────────

  *7) Seria şi caracteristicile sigiliului aplicat.

  ──────────
  În conformitate cu prevederile art. 260 din Codul penal, înlăturarea sau distrugerea sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, din care un exemplar a fost înmânat*8) .............., domiciliat(ă) în*9) ........................., posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ........ nr. ........., CNP ............, având calitatea de ..................... la .......... . Notă

  ──────────

  *8) Numele şi prenumele persoanei cu care a fost încheiat procesul-verbal.

  *9) Adresa completă.

  ──────────
      Inspectori antifraudă, Contribuabil,    .................................. ..................................    .................................. (denumirea)    (numele, prenumele şi semnătura) Reprezentant,                                           ..................................                                            (numele, prenumele şi semnătura)                                 Martori                          .......................                    [numele şi prenumele, adresa, semnătura,                   CNP, B.I./C.I./Paşaport seria/nr. .......,                    eliberat(ă) de/ la data de ............]Subsemnaţii, .................., având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală -Direcţia generală antifraudă fiscală, în baza prevederilor art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a ordinelor de serviciu permanent şi a legitimaţiilor de control nr. ........, astăzi.........., ora........, în prezenţa*2)..............., având funcţia de............. la*3)............., posesor al B.I./C.I./Paşaport seria ...... nr. ........., eliberat(ă) de ............. la data de ............, cu domiciliul în localitatea ................, bd./str. ............. nr. .........., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..........., CNP .........., am procedat la desigilarea următoarelor*4): ................... după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat, care a fost găsit intact (în orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului). Notă

  ──────────

  *2) Numele şi prenumele reprezentantului contribuabilului.

  *3) Denumirea contribuabilului, sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului.

  *4) Se vor menţiona spaţiile, imobilele, bunurile, valorile, mărfurile, documentele, mijloacele de transport etc., precum şi adresele sau locurile unde se află acestea la momentul sigilării/desigilării.

  ──────────
      Inspectori antifraudă, Contribuabil,    .................................. ..................................    .................................. (denumirea)    (numele, prenumele şi semnătura) Reprezentant,                                           ..................................                                            (numele, prenumele şi semnătura)                                 Martori                          .......................                    [numele şi prenumele, adresa, semnătura,                   CNP, B.I./C.I./Paşaport seria/nr. .......,                    eliberat(ă) de/ la data de ............]
   +  Anexa 3bInstrucţiuni pentru completarea şi utilizareaformularului "Proces-verbal de sigilare/desigilare"1. Se întocmeşte de către inspectorii antifraudă, în următoarele situaţii: a) când există indicii conform cărora în locurile de producţie, depozitare, comercializare sau pe timpul transportului se găsesc bunuri sau produse a căror provenienţă nu este legală sau a căror fabricaţie este interzisă de lege sau se produc fără autorizaţie, iar acţiunea de control nu poate fi finalizată, urmând a fi continuată ulterior; b) există posibilitatea ca documentele, înscrisurile, bunurile necesare efectuării controlului să fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al acestora în vederea ridicării/reţinerii acestora; c) în activităţile de monitorizare a transporturilor de bunuri; d) în alte cazuri în care se impune sigilarea, în condiţiile legii.2. În situaţia în care nu este prezent un reprezentant al contribuabilului, sigilarea/desigilarea se efectuează în prezenţa cel puţin a unui martor asistent. De asemenea vor fi înscrise toate informaţiile referitoare la calitatea persoanelor care reprezintă contribuabilul (angajat/împuternicit etc.), iar în cazul în care reprezentantul contribuabilului la momentul sigilării este diferit de cel de la momentul desigilării vor fi înscrise toate datele de identificare ale acestuia.3. În situaţia în care se sigilează mijloace de transport, iar locul sigilării este diferit de locul desigilării, în mod obligatoriu se vor înscrie toate informaţiile referitoare la locul în care are loc desigilarea.4. Procesul-verbal de sigilare/desigilare se comunică contribuabilului, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 3cCaracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, deutilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal de sigilare/desigilare"1. Denumire: Proces-verbal de sigilare/desigilare2. Format: A4/t23. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică4. Se difuzează gratuit5. Se utilizează de către inspectorii antifraudă pentru sigilare/ desigilare6. Se întocmeşte în două exemplare de inspectorii antifraudă.7. Circulă:- exemplarul 1, la inspectorii antifraudă;- exemplarul 2, la contribuabilul supus controlului sau la deţinătorul legal al incintei sigilate.8. Se arhivează:- exemplarul 1, la Direcţia generală/regională antifraudă fiscală;- exemplarul 2, la contribuabil.  +  Anexa 4a    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ SIGLĂ    DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ    Direcţia*1) ...................... Notă

  ──────────

  *1) Se va menţiona direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează controlul, după caz.

  ──────────
  INVITAŢIEîntocmită în ................, ziua........., luna ......., anul ..................Domnului/Doamnei ......................................., în calitate de .............................. al .......................În vederea clarificării unor aspecte din activitatea ........................................., subsemnaţii, .............................., inspectori antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală antifraudă fiscală, în baza art. 56 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm în data de ............., ora ........., la sediul Direcţiei generale/regionale antifraudă fiscală ............ situat în .............................., în vederea efectuării controlului, ocazie cu care veţi prezenta, conform art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente: ........................................ .Neprezentarea, în condiţiile de mai sus, constituie contravenţie conform art. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă contravenţională conform art. 336 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în care fapta a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune.      Semnătura de primire Inspectori antifraudă,      ..................... .....................                                       .....................
   +  Anexa 4bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Invitaţie"1. Reprezintă documentul prin care un contribuabil este invitat şi îi sunt solicitate lămuriri/înscrisuri de către inspectorii antifraudă, la sediul acestora, în situaţiile în care se impune efectuarea/continuarea controlului ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul social, domiciliul fiscal sau un sediu secundar al contribuabilului şi nici într-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.2. Odată cu solicitarea prezenţei la sediul Direcţiei generale/regionale antifraudă fiscală, pentru a da informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei sale fiscale reale, prin formularul "Invitaţie" sunt solicitate registre, evidenţe contabile, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri.3. Se întocmeşte în cazurile când acţiunea nu a putut fi efectuată la domiciliul fiscal/sediul secundar al contribuabilului/ plătitorului şi nici într-un alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul.4. Invitaţia se comunică contribuabilului, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 4cCaracteristicile de tipărire şi editare, modul dedifuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Invitaţie"1. Denumire: Invitaţie2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe o faţă şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează: de către inspectorii antifraudă pentru a solicita prezenţa contribuabilului şi punerea la dispoziţie de înscrisuri/lămuriri la sediul Direcţiei generale/regionale antifraudă fiscală.6. Se întocmeşte în două exemplare de către inspectorii antifraudă.7. Circulă:- exemplarul 1, la contribuabil;- exemplarul 2, la inspectorii antifraudă.8. Se arhivează:- exemplarul 1, la contribuabil;- exemplarul 2, la Direcţia generală/regională antifraudă fiscală.  +  Anexa 5a    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ SIGLĂ    DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ    Direcţia*1) ...................... Notă

  ──────────

  *1) Se va menţiona direcţia regională antifraudă fiscală din care fac parte inspectorii antifraudă care efectuează controlul, după caz.

  ──────────
  NOTĂ EXPLICATIVĂSubsemnatul(a), .................., având calitatea de ........... la .......... de la data de ...../...../.........., domiciliat (ă) în ................., judeţul/sectorul .........., bd./str. ........... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., telefon ............, legitimat(ă) cu B.I./C.I./Paşaport seria ...... nr. .........., eliberat(ă) de ..........., la data de ...../....../.........., CNP ..........., la întrebările formulate de .................., având funcţia de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală antifraudă fiscală, în baza art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dau următoarele explicaţii:1. Întrebare: ..................................................................................................................................1. Răspuns: ....................................................................................................................................2. Întrebare: ..................................................................................................................................2. Răspuns: ....................................................................................................................................3. Dacă faţă de cele de mai sus mai aveţi ceva de declarat sau documente de prezentat:3. Răspuns: ....................................................................................................................................    Data şi semnătura Dată în faţa noastră    ....................... Inspectori antifraudă    ....................... .......................                                     .......................                                  (numele, prenumele şi semnătura)
   +  Anexa 5bInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului"Notă explicativă"1. Reprezintă documentul prin care inspectorii antifraudă solicită explicaţii scrise reprezentantului contribuabilului, oricărui angajat al acestuia sau oricărei persoane implicate în săvârşirea faptelor constatate, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa constatările sau pentru clarificarea unor cauze şi/sau împrejurări.2. Solicitarea de explicaţii scrise se va face în timpul controlului, ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor.3. Întrebările vor fi formulate în mod clar şi concis, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.4. În toate cazurile, explicaţiile la întrebările puse de inspectorii antifraudă se vor da în scris prin "notă explicativă".5. Se semnează pe fiecare pagină de către inspectorii antifraudă şi de persoana care a dat explicaţii.6. În cazul în care nu se primeşte răspuns, refuzul va fi consemnat în procesul-verbal, în mod corespunzător.  +  Anexa 5cCaracteristicile de tipărire şi editare, modul dedifuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Notă explicativă"1. Denumire: Notă explicativă2. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini)3. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.4. Se difuzează gratuit.5. Se utilizează de către inspectorii antifraudă pentru a solicita explicaţii scrise.6. Se întocmeşte în 2 exemplare de persoana nominalizată de inspectorii antifraudă pentru a răspunde la întrebări.7. Circulă:- exemplarul 1, la inspectorii antifraudă;- exemplarul 2, la persoana nominalizată să răspundă la întrebări.8. Se arhivează:- exemplarul 1, la Direcţia generală/regională antifraudă fiscală;- exemplarul 2, la contribuabil sau persoana nominalizată pentru a răspunde la întrebări.-----