ORDONANŢĂ nr. 26 din 31 august 2011(*actualizată*)privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier(actualizată până la data de 31 decembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. (2) I.S.C.T.R. are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să asigure inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal: a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere; b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului; c) starea tehnică a vehiculelor rutiere; d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate; e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. (2) În organizarea şi luarea deciziilor, I.S.C.T.R. este independent faţă de orice organism de siguranţă rutieră, administrator de infrastructură rutieră, operator de transport rutier, precum şi faţă de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredinţate.  +  Articolul 3I.S.C.T.R. este finanţat din venituri proprii, care se constituie astfel: a) prin virarea de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (A.R.R.) şi Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (R.A.R.) în contul I.S.C.T.R. a unei sume echivalente cu media procentelor alocate de către fiecare dintre cele două structuri pentru activitatea de control în ultimii 2 ani, raportată la cuantumul total al tarifelor încasate, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare înfiinţării şi organizării I.S.C.T.R. Modalitatea de transfer al acestor sume se stabileşte pe bază de protocol încheiat între A.R.R. şi R.A.R., pe de o parte, şi I.S.C.T.R., pe de altă parte. Sursele proprii de finanţare nu au impact asupra bugetului de stat şi nu implică mărirea tarifelor deja existente; b) prin virarea, lunar, de către A.R.R. în contul I.S.C.T.R., în vederea funcţionării acestuia, a unei contribuţii în procent de 20% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate de către A.R.R. către terţi, cu excepţia tarifelor încasate de către A.R.R. pentru serviciile specifice prestate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 265/2008privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, şi a normelor de aplicare a acesteia, respectiv prin virarea, lunar, de către R.A.R. în contul I.S.C.T.R., în vederea funcţionării acestuia, a unei contribuţii în procent de 5% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate de către R.A.R. către terţi;----------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 341 din 22 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 28 decembrie 2015, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013. c) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, un procent de 30% din sumele încasate în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale, altele decât sumele încasate în urma aplicării art. 61 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Lit. c) a art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 18 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 4 (1) Conducerea I.S.C.T.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 persoane, al cărui preşedinte este inspectorul de stat şef. (2) Inspectorul de stat şef şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (3) Salarizarea inspectorului de stat şef şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere al I.S.C.T.R. se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 5 (1) I.S.C.T.R. are în structura sa organizatorică 8 inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică, conduse de câte un inspector şef teritorial, numit şi revocat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, la propunerea inspectorului de stat şef. (2) Personalul I.S.C.T.R. este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, iar salarizarea acestuia se face potrivit reglementărilor legale în vigoare. (3) Personalul I.S.C.T.R. este alcătuit din inspectori şi alte categorii de personal. (4) Încadrarea inspectorilor şi a celorlalte categorii de personal se face prin concurs, în raport cu pregătirea profesională şi cu aptitudinile candidaţilor, în condiţiile legii. (5) I.S.C.T.R. asigură pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu.  +  Articolul 6 (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii trebuie să manifeste imparţialitate şi independenţă, fiind obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic sau de altă natură. (2) Inspectorii au obligaţia de a purta uniforma de serviciu, de a deţine asupra lor legitimaţia de control pe timpul efectuării acţiunilor de control şi de a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor în trafic. (3) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să oprească orice autovehicul, altele decât cele exceptate de lege, care circulă pe drumul public şi este utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, precum şi la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. Inspectorii pot opri vehiculele semnalizând regulamentar din poziţia statică în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers. (4) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să folosească autovehicule care vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roşie, de care aceştia pot face uz numai pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activităţile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 7 (1) În cazul unui control efectuat în trafic asupra unui vehicul destinat transportului rutier de mărfuri şi/sau de persoane, inspectorii au dreptul să efectueze controlul atât în spaţiul din vehicul, destinat conducătorului auto, cât şi în spaţiul din vehicul destinat transportului respectiv. (2) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri inspectorii au dreptul să verifice concordanţa dintre înscrisurile din documentele de transport şi mărfurile transportate. (3) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri suspectate a fi mărfuri periculoase, inspectorii au dreptul de a preleva mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate. (4) În cazul transporturilor rutiere de persoane, inspectorii au dreptul să verifice concordanţa dintre înscrisurile din documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate, precum şi legitimaţiile de călătorie ale acestora, după caz.  +  Articolul 8 (1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier în legătură cu activităţile de transport rutier, activităţile conexe transportului rutier şi activităţile de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, inspectorii au dreptul să efectueze controlul în timpul programului de lucru atât în spaţiile de lucru, cât şi în vehiculele deţinute de aceştia. (2) La efectuarea controlului la sediu, întreprinderile/operatorii de transport rutier au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de inspectorii I.S.C.T.R.  +  Articolul 9La efectuarea controlului în trafic, inspectorii au dreptul, în condiţiile legii: a) să imobilizeze vehiculul rutier în condiţii de siguranţă şi securitate ale transportului şi, dacă este cazul, să procedeze la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului; b) să suspende dreptul de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare; c) să reţină următoarele documente: licenţa de transport/licenţa comunitară, copia conformă a acesteia, certificatul de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licenţa de traseu, autorizaţia specială de transport, autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport de persoane prin servicii ocazionale, precum şi orice alte documente în legătură cu desfăşurarea activităţii de transport rutier ori a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.  +  Articolul 10Reglementările privind modul de efectuare a inspecţiilor şi a controlului asupra transporturilor rutiere şi activităţilor conexe acestora, modelul şi însemnele uniformei, precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 11 (1) Atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale I.S.C.T.R., precum şi atribuţiile şi obligaţiile inspectorilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1) va cuprinde condiţiile de numire, revocare şi angajare, după caz, a membrilor consiliului de conducere, inclusiv a inspectorului de stat şef, inspectorilor şefi teritoriali, inspectorilor, precum şi a celorlalte categorii de personal contractual, în condiţiile legii.(2^1) Modificarea structurii organizatorice a I.S.C.T.R. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.----------Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 18 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012. (3) Patrimoniul I.S.C.T.R. se constituie din bunurile mobile şi imobile transferate cu titlu gratuit din patrimoniul A.R.R., Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.) şi R.A.R., în baza protocoalelor încheiate de către I.S.C.T.R. cu fiecare dintre acestea.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 18 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012. (4) I.S.C.T.R. va avea acces, în baza unor protocoale încheiate cu A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. şi R.A.R., la bazele de date ale acestora, precum şi la orice alte informaţii necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin. (5) Prin protocoalele menţionate la alin. (4) se vor stabili inclusiv condiţiile privind furnizarea de date de către A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. şi R.A.R. în vederea creării şi actualizării permanente a propriei baze de date a I.S.C.T.R.  +  Articolul 12*) (1) Personalul I.S.C.T.R. va exercita atribuţiile de inspecţie şi control care revin, potrivit actelor normative în vigoare, personalului cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul A.R.R., R.A.R. şi C.N.A.D.N.R. - S.A., precum şi personalului împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în acest scop, stabilite conform art. 11 alin. (1). (2) Începând cu data de 4 decembrie 2011, A.R.R., R.A.R. şi C.N.A.D.N.R. - S.A. nu mai exercită atribuţiile de inspecţie şi control în trafic privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, cu excepţia controlului desfăşurat de către C.N.A.D.N.R. - S.A. în punctele de trecere a frontierei de stat. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013. (4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 12 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013.  +  Articolul 13Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, urmând ca I.S.C.T.R. să îşi desfăşoare activitatea începând cu data de 4 decembrie 2011.  +  Articolul 14 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va elabora şi va propune spre aprobare, în condiţiile legii, actele normative de modificare a actelor normative de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 12, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe, sub aspectul atribuţiilor şi al obiectului de activitate. (2) Actele normative de modificare prevăzute la alin. (1) vor intra în vigoare începând cu data de 4 decembrie 2011.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

  Anca Daniela Boagiu

  Ministrul administraţiei şi internelor,

  Constantin-Traian Igaş

  Ministrul muncii, familiei

  şi protecţiei sociale,

  Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 31 august 2011.Nr. 26.-----