REGULAMENTUL din 9 iulie 2014 (*actualizat*)de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară**)(actualizat la data de 1 ianuarie 2016*)
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • ---------- Notă

    ──────────

    **) Aprobat de Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 31 iulie 2014.

    ──────────
     +  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE. OBIECTUL ŞI SCOPUL ÎNSCRIERILOR ÎN PLANUL CADASTRAL ŞI CARTEA FUNCIARĂ  +  Articolul 1Prezentul Regulament stabileşte procedurile de lucru privind înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor, avizarea şi recepţia lucrărilor de specialitate. Acestea sunt obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice care execută lucrări de specialitate şi pentru salariaţii oficiilor teritoriale care au atribuţii de avizare, recepţie şi înscriere a imobilelor în cartea funciară.  +  Articolul 2 (1) Regulamentul este elaborat în aplicarea dispoziţiilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, ale Codului civil, ale Codului de procedură civilă şi a altor reglementări cu incidenţă asupra activităţii specifice. (2) Menţiunile referitoare la hotărârile judecătoreşti irevocabile, din cuprinsul prezentului regulament, se aplică celor pronunţate în temeiul Codului de procedură civilă în vigoare până la data de 15.02.2013 şi celor pronunţate după această dată, potrivit art. 24 şi 25 din Codul de procedură civilă.  +  Articolul 3 (1) Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cuprinde evidenţa tehnică, economică şi juridică a imobilelor din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu. (2) În realizarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, asigură centralizarea şi arhivarea informatică şi analogică a datelor de identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise. (3) În cadastru sistematic se înregistrează din oficiu în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară toate imobilele dintr-o unitate administrativ-teritorială sau sector cadastral. (4) În cadastru sporadic imobilele se înregistrează la cerere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. (5) Deoarece sistemul informatic integrat, utilizat la nivel naţional de către Agenţia Naţională şi instituţiile sale subordonate, ca mediu de lucru unic, generează rapoarte structurate conform registrelor ţinute în format analog, înscrierea în continuare de menţiuni în aceste registre de către birourile teritoriale nu mai este necesară. (6) În sistemul integrat de cadastru şi carte funciară fiecare imobil este reprezentat printr-un poligon închis căruia îi este atribuit un număr cadastral unic şi pentru care este deschisă o carte funciară. În cartea funciară sunt evidenţiate informaţiile despre imobil.  +  Articolul 4 (1) Activitatea de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor din fiecare unitate administrativ-teritorială arondate acestora, se realizează de birourile de cadastru şi publicitate imobiliară denumite în continuare birouri teritoriale. (2) Birourile teritoriale se organizează ca instituţii fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti. (3) Modul de organizare, numărul, precum şi arondarea acestora pe UAT se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. (4) Birourile de relaţii cu publicul sunt competente să efectueze operaţiunile de preluare a cererilor, în vederea înregistrării acestora la birourile teritoriale competente, respectiv operaţiuni de eliberare a documentelor.  +  Articolul 5 (1) Toate operaţiunile şi informaţiile cuprinse în cartea funciară, registrele, dosarele de carte funciară, precum şi orice alte documente cu care sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se întregeşte, pot fi arhivate şi redate pe suport digital. (2) În cazul în care redarea se face potrivit alin. (1), forţa probantă a datelor de carte funciară este echivalentă cu aceea a înscrisurilor şi a lucrărilor în baza cărora s-au operat înscrierile în cartea funciară, dacă aceste date sunt certificate de biroul teritorial. (3) Biroul teritorial va certifica datele de carte funciară prevăzute la alin. (2) printr-o adresă din care să rezulte faptul că acestea sunt conforme cu toate operaţiunile şi informaţiile cuprinse în cartea funciară, registrele, dosarele de carte funciară, precum şi orice alte documente cu care sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se întregeşte.  +  Articolul 6Accesul la informaţiile conţinute în bazele de date ale Agenţiei Naţionale numai de către persoanele autorizate de Agenţia Naţională. Accesul la aceste informaţii se face pe bază de user şi parolă. Utilizatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea elementelor de acces. Consecinţele transmiterii elementelor de acces către alte persoane, sunt imputabile exclusiv titularului de cont.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Capitolul II CUPRINSUL CĂRŢII FUNCIARE. TIPURI DE ÎNSCRIERI ÎN CARTEA FUNCIARĂ. TIPURI DE DOCUMENTAŢII CADASTRALE ŞI MODUL DE ÎNTOCMIRE A ACESTORA2.1. Cuprinsul cărţii funciare  +  Articolul 7Cartea funciară este alcătuită din titlu şi 3 părţi: A, B, C.  +  Articolul 8 (1) Titlul cărţii funciare cuprinde numărul cărţii funciare şi denumirea unităţii administrativ - teritoriale în care este situat imobilul.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Documentaţiile cadastrale se recepţionează cu atribuire de număr cadastral unic pe unitatea administrativ-teritorială respectivă. (3) Cărţile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială.  +  Articolul 9 (1) Cuprinsul părţilor cărţii funciare este prevăzut la art. 23 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată. (2) Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a şi a III-a a cărţii funciare, se vor indica: a) numărul curent al operaţiunii înscrise; b) înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea; c) indicarea tipului de înscriere; d) observaţii, după caz. (3) Ori de câte înscrierea efectuată în partea a II-a şi a III-a a cărţii funciare priveşte un drept, se va indica şi titularul dreptului, prin indicarea numelui complet al persoanei fizice sau a denumirii complete a persoanei juridice care are această calitate, precum şi a datelor de identificare ale acestora: codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz. Datele cu caracter personal se vor înscrie în baza de date şi nu vor fi vizibile în rapoartele generate de sistemul informatic. (4) Numărul curent al operaţiunii înscrise este numărul de ordine sub care s-a făcut înscrierea şi la care, dacă este cazul, se face trimitere în rubrica "observaţii" din celelalte părţi ale cărţii funciare sau de la alte înscrieri din partea a II-a şi a III-a ori, după caz, din alte cărţi funciare. (5) Atunci când înscrierea priveşte dreptul de proprietate, în descrierea operaţiunii efectuate se vor indica dobândirea, modificarea sau stingerea dreptului ori a unei cote-părţi din acesta, cu indicarea actului sau a faptului juridic din care izvorăsc aceste efecte, precum şi cu menţiunea caracterului exclusiv al dreptului de proprietate sau, după caz, a modalităţii dreptului de proprietate sub forma proprietăţii comune pe cote-părţi ori a proprietăţii comune în devălmăşie. (6) Atunci când înscrierea priveşte o servitute pentru care imobilul constituie fond dominant, în descrierea operaţiunii înscrise se va indica natura servituţii, prin arătarea obiectului acesteia. (7) Atunci când înscrierea priveşte un drept personal, în descrierea operaţiunii se vor indica obiectul acestuia şi actul juridic sau faptul juridic ce constituie izvorul dreptului personal înscris. (8) Atunci când înscrierea priveşte alte fapte sau raporturi juridice referitoare la proprietate, în descrierea operaţiunii se va indica faptul sau raportul juridic supus înscrierii. (9) Atunci când se efectuează modificări, îndreptări sau însemnări privitoare la cele arătate în titlul cărţii funciare ori la înscrierile efectuate în partea I, a II-a şi a III-a a cărţii funciare, în descrierea operaţiunii se va arăta în ce constă modificarea, îndreptarea sau însemnarea.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 4 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 5 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.2.2. Tipurile de înscrieri în cartea funciară2.2.1. Intabularea  +  Articolul 12 (1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară. (2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, dreptul de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de garanţie, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind drepturi tabulare în înţelesul legii. (3) Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată ce se intabulează în cartea funciară sunt cele enumerate la art. 551 pct. 2-6 din Codul civil. (4) Drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică ce se intabulează în cartea funciară sunt cele enumerate la art. 866 din Codul civil. (5) Se înscriu în cartea funciară drepturile reale de garanţie, prevăzute de Codul civil şi legile speciale. (6) La deschiderea cărţii funciare dreptul de proprietate se intabulează asupra întregului imobil. În cazul coproprietăţii se vor menţiona toţi coproprietarii şi cota parte cuvenită acestora, atunci când este determinată. După deschiderea cărţii funciare, obiectul intabulării sau înscrierii provizorii îl poate constitui întregul imobil sau o cotă-parte determinată din acesta.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 13 (1) Intabularea sau înscrierea provizorie se efectuează în baza înscrisurilor prevăzute de Legea nr. 7/1996, republicată, art. 888 din Codul civil precum şi a altor înscrisuri prevăzute expres de lege.----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 7 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) În cazul în care, consecutiv emiterii certificatului de moştenitor se încheie şi un act de partaj voluntar, înscrierea în cartea funciară se poate face ulterior, în baza documentaţiei cadastrale, cu excepţia cazului în care imobilul/imobilele din masa partajabilă se dezlipeşte/dezlipesc. (3) În cazul în care partajul voluntar se încheie în baza certificatului de sarcini, fără dezlipirea imobilului/imobilelor din masa partajabilă, prima înscriere în cartea funciară se efectuează în baza documentaţiei cadastrale, întocmită ulterior actului de partaj; în cazul în care imobilul/imobilele din masa partajabilă se dezlipeşte/dezlipesc, pentru acesta/acestea, actul de partaj se va putea încheia numai în baza extrasului de carte funciară pentru autentificare şi a documentaţiei cadastrale de dezlipire. (4) În cazul în care unul din coproprietari declară că nu deţine originalul şi solicită eliberarea unei copii a titlului de proprietate pentru înscrierea în cartea funciară, oficiul teritorial va permite accesul notarului public în vederea legalizării copiei de pe cotorul titlului. (5) Intabularea dreptului de proprietate se efectuează în baza ofertei de donaţie şi acceptarea acesteia încheiate, în toate cazurile, în formă autentică notarială de către un notar public în funcţie în România. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 13 a fost abrogat de pct. 8 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.2.2.2. Înscrierea provizorie  +  Articolul 14Înscrierea provizorie este acel tip de înscriere în cartea funciară care produce efecte sub condiţia şi în măsura justificării ei.  +  Articolul 15Dispoziţiile art. 12 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi înscrierii provizorii.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 9 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 16Justificarea înscrierilor provizorii se face, la cerere, cu excepţia cazului în care legea prevede expres altfel, ori dacă aceasta este condiţionată de justificarea unei alte înscrieri provizorii, situaţie în care justificarea acestei din urmă înscrieri va atrage justificarea din oficiu a celeilalte înscrieri.2.2.3. Notarea  +  Articolul 17 (1) Notarea este înscrierea prin care drepturile, altele decât drepturile tabulare, actele, faptele juridice ori raporturile juridice, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile faţă de terţi sau sunt înscrise cu efect de informare.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 17 a fost abrogat de pct. 11 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) Cererile de notare a unor drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea nu prevede formalitatea de publicitate a notării se vor respinge.  +  Articolul 18 (1) Cazurile şi regimul juridic al notărilor sunt prevăzute de art. 902-903 din Codul civil, precum şi alte legi. (2) Din categoria notărilor pot fi enumerate: a) contractul de administrare a coproprietăţii asupra unui alt drept real principal având ca obiect un bun imobil înscris în cartea funciară, precum şi declaraţiile de denunţare unilaterală a unor asemenea contracte, în condiţiile art. 644 alin. (3) din Codul civil; b) obligaţiile care, potrivit actului de constituire dreptului de servitute, incumbă proprietarului fondului aservit în scopul asigurării uzului şi utilităţii fondului dominant; c) sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalităţii şi de a-l transmite, la decesul său, substituitului desemnat de către dispunător; d) calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil; e) calitatea de arie naturală protejată ori de coridor ecologic; f) existenţa contractelor de împrumut şi a convenţiilor de fidejusiune încheiate în scopul finanţării reabilitării termice a clădirilor de locuit, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, cu modificările şi completările ulterioare; g) faptul că terenul agricol pe care se înfiinţează perdele forestiere de protecţie este supus procedurii de împădurire prevăzute de Legea nr. 289/2002privind perdelele forestiere de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare; h) excepţiile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune cedentului unei creanţe garantate cu o ipotecă imobiliară pentru cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creanţei ipotecare şi pe care înţelege să le opună cesionarului; i) notificarea, de către consiliile judeţene sau de către Consiliul general al Municipiului Bucureşti, a obligaţiilor ce revin proprietarilor unor construcţii expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic, asociaţiilor de proprietari ori altor persoane juridice care au în administrare asemenea construcţii, în scopul reducerii riscului seismic prezentat de aceste imobile, renotificarea acestor obligaţii de către primarii comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor sau de către Primarul general al Municipiului Bucureşti, precum şi dispoziţiile primarilor de aprobare a deciziilor de intervenţie prin expertizarea tehnică a construcţiilor sau prin proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la construcţiile expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; j) creanţa fiscală a statului având ca obiect restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate, pe baza expertizei tehnice, în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, incluse în programele anuale de reducere a riscului seismic, în sensul dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi interdicţia legală de înstrăinare a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice, care fac parte din clădirile incluse în programele anuale de reducere a riscului seismic şi la care s-au executat lucrări de consolidare finanţate prin transferuri de la bugetul de stat, până la rambursarea integrală a sumelor provenite din finanţări de la bugetul de stat, dar nu mai mult de 25 de ani de la recepţia efectuată la terminarea lucrărilor de consolidare; k) cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii de carte funciară; l) hotărârea judecătorească prin care s-a constatat sau declarat nulitatea persoanei juridice; m) hotărârea judecătorească pronunţată de instanţa de tutelă prin care se încuviinţează măsura exercitării dreptului de către unul dintre soţi de a dispune de anumite bunuri numai cu consimţământul expres al celuilalt soţ; n) bogăţiile de orice natură ale solului şi subsolului, fructele neculese încă, plantaţiile şi construcţiile încorporate în sol care devin mobile prin anticipaţie, atunci când, prin voinţa părţilor, sunt privite în natura lor individuală în vederea detaşării lor; o) existenţa, modificarea sau desfiinţarea temporară, prin acordul părţilor, a limitelor legale în interes privat în condiţiile art. 602 alin. (2) din Codul civil; p) convenţiile privind suspendarea partajului imobilelor aflate în coproprietate; q) notarea actelor încheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la scadenţă sau urmărirea acestora de alţi creditori; r) menţiunea de menţinere a ipotecii pentru garantarea noii creanţe; s) clauza de inalienabilitate a imobilului şi clauza de insesizabilitate; t) notarea strămutării dreptului de ipoteca sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea/novaţia; u) recepţia propunerii de dezlipire ori de alipire şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă; v) obligaţii de a nu face: interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare; w) restricţiile aduse imobilului sau proprietarului potrivit convenţiilor şi tratatelor europene şi internaţionale la care România este parte; x) împrejurarea că imobilul este afectat de lucrări sau investiţii subterane de interes local sau naţional; y) împrejurarea că imobilul este afectat exercitării unei profesii autorizate; z) suprapunerea imobilelor afectate de expropriere cu coridorul de expropriere, potrivit Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local; aa) împrejurarea că imobilul aparţine patrimoniului naţional, european sau internaţional; bb) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărţii funciare, cu privire la înscrierile făcute; cc) orice drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea prevede formalitatea notării.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 19Notarea se face în baza înscrisului care constată dreptul, faptul sau raportul juridic supus notării, în forma cerută de lege pentru validitatea actului juridic, în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, după caz, sau în temeiul actului normativ care constată sau atestă dreptul, faptul sau raportul supus notării.2.2.4. Efectul înscrierii în cartea funciară  +  Articolul 20Efectul intabulării şi înscrierii provizorii este cel prevăzut de art. 56 din Legea nr. 71/2011.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 13 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.2.2.5. Rangul înscrierii  +  Articolul 21Abrogat.----------Art. 21 a fost abrogat de pct. 14 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.2.3. Tipuri de documentaţii cadastrale şi modul de întocmire a acestora2.3.1. Dispoziţii generale  +  Articolul 22Documentaţia cadastrală este ansamblul înscrisurilor tehnice, juridice şi administrative necesare înregistrării imobilului la cerere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin care se constată situaţia reală din teren.2.3.2. Tipuri de documentaţii cadastrale şi conţinutul acestora  +  Articolul 23Documentaţiile cadastrale întocmite la cerere, în vederea înscrierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară, pot fi: a) documentaţie pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; b) documentaţie pentru actualizarea informaţiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară:- înscriere/radiere construcţii;- modificare limită;- modificare suprafaţă;- actualizare categorii de folosinţă/destinaţii pentru o parte din imobil;- repoziţionare;- identificarea părţii din imobil afectată de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate în cazul în care aceste drepturi sunt constituite numai pe o parte din imobil;- actualizarea altor informaţii cu privire la imobil;----------Lit. b) a art. 23 a fost modificată de pct. 15 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. c) documentaţie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară; d) documentaţie întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară; e) documentaţie pentru dezlipire/alipire teren; f) documentaţie de prima înregistrare UI; g) documentaţie pentru apartamentare; h) documentaţie pentru subapartamentare/alipire UI;----------Lit. h) a art. 23 a fost modificată de pct. 15 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. i) documentaţie pentru reapartamentare; j) documentaţie în vederea reconstituirii cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase.  +  Articolul 24 (1) Documentaţia cadastrală se întocmeşte pe suport analogic şi pe suport digital, în formate care permit accesul şi transferul de date. (2) Planul de amplasament şi delimitare se va întocmi: a) în format analogic la o scară convenabilă, între 1:200 - 1:5000; b) în format digital. (3) Releveul se va întocmi în format analogic la o scară convenabilă, între 1:50 - 1:500.  +  Articolul 25 (1) Partea digitală a documentaţiei cadastrale cuprinde fişier .cpxml iar lipsa acestuia duce la respingerea documentaţiei cadastrale. Persoanele autorizate sunt obligate să înregistreze şi on-line cererile şi fişierele .cpxml aferente, conform prevederilor prezentului regulament. (2) La solicitarea oficiului teritorial, pentru măsurătorile efectuate prin tehnologie GNSS, partea digitală a documentaţiei va fi completată în conformitate cu prevederile menţionate în prezentul regulament.  +  Articolul 26Partea analogică a documentaţiei cadastrale va cuprinde o succesiune de piese a căror ordine este următoarea: a) Borderoul; b) Dovada achitării tarifului, după caz; c) Formularele tipizate de cereri şi declaraţii; d) Certificatul fiscal, după caz; e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor şi ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice sau certificatul constatator, pentru persoanelor juridice; în cazurile prevăzute de prezentul regulament copiile actelor de identitate pot fi înlocuite cu adeverinţe emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare ale persoanelor fizice. f) Copia extrasului de carte funciară, după caz; g) Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; h) Inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate; i) Calculul analitic al suprafeţei; j) Memoriul tehnic; k) Planul de amplasament şi delimitare; l) Releveele construcţiilor, după caz; m) Abrogată.----------Lit. m) a art. 26 a fost abrogată de pct. 16 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.2.3.3. Modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale  +  Articolul 27Realizarea documentaţiilor cadastrale presupune parcurgerea următoarelor etape: a) identificarea amplasamentului imobilului şi documentarea tehnică; b) execuţia lucrărilor de teren şi birou; c) întocmirea documentaţiilor.  +  Articolul 28Proprietarul răspunde pentru cunoaşterea, indicarea limitelor imobilului şi conservarea acestora, precum şi pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deţine cu privire la imobil.  +  Articolul 29 (1) Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren şi cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar. În cazul trasărilor, persoana autorizată răspunde pentru materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu geometria la zi a imobilului din baza de date a oficiului teritorial.----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 17 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Persoana autorizată este obligată să execute măsurătorile la teren. Toate paginile din documentaţie vor fi numerotate, iar documentele tehnice vor fi însuşite de persoana autorizată prin ştampilă şi semnătură. (3) În cazul imobilelor pentru care nu se poate realiza identificarea amplasamentului şi limitele acestora în conformitate cu actele de proprietate, sau situaţia juridică/tehnică a imobilului nu corespunde cu situaţia reală din teren, persoana autorizată nu întocmeşte documentaţia cadastrală.----------Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 17 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 30Întocmirea documentaţiilor cadastrale, recepţia şi înscrierea în cartea funciară pe flux integrat de cadastru şi carte funciară presupune parcurgerea următoarelor etape: a) identificarea amplasamentului imobilului de către proprietar, indicarea limitelor acestuia persoanei autorizate şi documentarea tehnică; b) executarea măsurătorilor; c) întocmirea documentaţiei cadastrale; d) înregistrarea cererii la oficiul/biroul teritorial; e) recepţia documentaţiei cadastrale; f) înscrierea în cartea funciară a dreptului real asupra imobilului.  +  Articolul 31Întocmirea documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară pe flux întrerupt presupune parcurgerea etapelor prevăzute la articolul anterior, cu precizarea că recepţia documentaţiilor se finalizează cu transmiterea referatului către compartimentul registratură care îl comunică persoanei autorizate sau beneficiarului, urmând ca înscrierea în cartea funciară să se efectueze după întocmirea actului autentic. De asemenea, compartimentul registratură va înregistra referatul în RGI pentru efectuarea notării în cartea funciară a propunerii de alipire ori de dezlipire sau a respingerii acesteia. Documentaţiile cadastrale pe flux întrerupt se referă la operaţiuni de dezlipire/alipire teren sau apartamentare/reapartamentare condominiu, subapartamentare/alipire UI şi la cele de atribuire număr cadastral în conformitate cu protocoalele de colaborare.----------Art. 31 a fost modificat de pct. 18 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 32În documentaţiile cadastrale/topografice coordonatele imobilelor vor fi prezentate în sistem naţional de referinţă.  +  Articolul 33 (1) Identificarea amplasamentului imobilului se realizează înaintea execuţiei lucrărilor şi constă în: a) pentru imobilele care fac obiectul primei înscrieri, proprietarul împreună cu persoana autorizată procedează la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturale sau convenţionale, în vederea efectuării măsurătorilor; b) pentru imobilele care fac obiectul unor acte şi fapte juridice ulterioare primei înscrieri, proprietarul împreună cu persoana autorizată verifică şi validează amplasamentul conform datelor tehnice. Această verificare se realizează pe baza documentelor existente, respectiv a documentaţiilor cadastrale, extraselor de carte funciară pentru informare, planurilor de amplasament şi delimitare, planuri de carte funciară sau hărţi cadastrale, etc. (2) Trasarea coordonatelor punctelor de pe limita imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se face, la cerere, şi constituie obiectul unei lucrări ulterioare, care se finalizează printr-un proces - verbal de trasare şi predare a amplasamentului, semnat de către persoana autorizată şi de către proprietar.  +  Articolul 34Documentarea tehnică constă în: a) analizarea situaţiei existente, în conformitate cu datele şi documentele deţinute de proprietar, în relaţie cu elementele existente în teren; b) solicitarea de informaţii actualizate, din baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial.  +  Articolul 35 (1) Solicitarea de date şi informaţii aflate în baza de date a oficiului/biroului teritorial, se realizează prin înregistrarea, în prealabil, a unei cereri de informaţii sau prin accesarea portalului destinat autorizaţilor. (2) În cazul în care imobilul care face obiectul documentaţiei este limitrof cu unul sau mai multe imobile înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, persoana autorizată poate solicita, iar oficiul/biroul teritorial îi pune la dispoziţie, punctele determinate pe limita comună a acestora. Persoana autorizată are obligaţia să verifice punctele de pe limita comună, să confirme corectitudinea acestora şi să le utilizeze, dacă acestea sunt corect determinate. Dacă se constată neconcordanţe, erori sau greşeli, ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate şi argumentate în memoriul tehnic.----------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 19 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) Pentru realizarea planului parcelar, oficiile teritoriale vor pune la dispoziţia executantului, cu titlu gratuit, în baza solicitării de informaţii: a) lista titlurilor de proprietate; b) extrasul de plan cadastral de carte funciară în format digital, fişiere .cpxml sau .dxf, ori copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate, acolo unde informaţia nu există în format digital; c) planuri parcelare existente; d) copiile conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate;----------Lit. d) a alin. (3) al art. 35 a fost modificată de pct. 19 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. e) lista cuprinzând numărul de carte funciară şi numerele cadastrale alocate imobilelor situate în tarlaua respectivă.(3^1) Solicitarea informaţiilor prevăzute la alin. (3) va fi însoţită întotdeauna de acordul comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din localitatea unde se efectuează planul parcelar exprimat în cererea de informaţii întocmită conform anexei 1.53.----------Alin. (3^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 20 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (4) Pentru realizarea planului de încadrare în tarla, oficiile teritoriale vor pune la dispoziţia persoanelor autorizate, cu titlu gratuit, în baza solicitării de informaţii, următoarele date: a) extrasul de plan cadastral de carte funciară în format digital, fişiere .cpxml, sau .dxf, sau copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate, acolo unde informaţia nu există în format digital; b) limitele tarlalei în format .dxf, determinată prin măsurători, dacă există în arhivă. În situaţia în care oficiul teritorial nu poate furniza această informaţie, persoana autorizată va determina limita tarlalei prin măsurători. (5) Oficiul teritorial are obligaţia de a pune la dispoziţia persoanei autorizate informaţiile deţinute în arhivă, necesare realizării planului parcelar.  +  Articolul 36 (1) Execuţia lucrărilor de teren şi birou, constă în: a) alegerea metodei de lucru; b) execuţia măsurătorilor pentru realizarea reţelelor de îndesire şi ridicare, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita şi în interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificări şi validări ale datelor existente. În funcţie de metodele şi mijloacele de măsurare utilizate persoana autorizată va face dovada efectuării măsurătorilor, prin carnetul de teren, schiţa reţelei, descrierea punctelor noi de îndesire şi de ridicare, rapoarte GPS, măsurători în format RINEX, rapoarte referitoare la preciziile determinate. Toate informaţiile şi datele rezultate din măsurători trebuie arhivate de persoana autorizată, care este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana autorizată nu prezintă informaţiile solicitate, se prezumă că aceasta nu a efectuat măsurători la teren; c) analizarea de către persoana autorizată a limitelor imobilelor indicate de către proprietar, în concordanţă cu actele de proprietate, informaţiile preluate de la oficiul teritorial şi măsurătorile efectuate. Natura împrejmuirilor se va menţiona în planul de amplasament şi delimitare la punctul "A. Date referitoare la teren", la rubrica observaţii; d) determinarea de către persoana autorizată a elementelor fixe existente la teren, din interiorul şi vecinătatea imobilului şi reprezentarea acestora pe planul de amplasament şi delimitare în format analogic. Parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosinţă se pot determina şi prin metode expeditive, asigurându-se închiderea pe suprafaţa imobilului şi se reprezintă pe planul de amplasament şi delimitare prin linii întrerupte şi coduri. În interiorul imobilului vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de folosinţă în suprafaţă mai mare de 50 mp în intravilan şi mai mare de 300 mp în extravilan. Pentru construcţiile situate în interiorul imobilelor se vor determina limitele construcţiilor permanente la nivelul solului. Valorile suprafeţelor se rotunjesc la metru pătrat. Suprafaţa utilă a încăperilor din unităţile individuale se determină cu două zecimale.----------Lit. d) a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 21 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. e) abrogată;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 36 a fost abrogată de pct. 22 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 36 a fost abrogată de pct. 22 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. g) abrogată;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 36 a fost abrogată de pct. 22 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. h) abrogată.----------Lit. h) a alin. (1) al art. 36 a fost abrogată de pct. 22 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.Suprafaţa utilă a încăperilor din unităţile individuale se determină cu două zecimale. i) prelucrarea datelor; j) întocmirea documentaţiei în format analogic şi digital. (2) Erorile admise sunt: a) Eroarea de identificare a punctului de contur:- în cazul imobilelor împrejmuite ± 10 cm;- în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 30 cm. b) Eroarea poziţiei reciproce a punctelor de contur ale imobilelor ± 10 cm. (3) Eroarea de poziţie absolută a punctelor, incluzând erorile menţionate la alineatul (2) şi erorile punctelor reţelei geodezice de sprijin, nu va depăşi:- în cazul imobilelor împrejmuite ± 20 cm;- în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 40 cm. (4) Erorile menţionate la alineatele precedente nu vor genera suprapuneri ale imobilelor din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Reprezentarea grafică a limitei comune este unică.  +  Articolul 37Elementele liniare, punctuale şi de caroiaj, semnele convenţionale şi atributele textuale din conţinutul grafic al anexelor la prezentul regulament, reprezintă modele care pot fi adaptate corespunzător modelelor prevăzute în normele, instrucţiunile, standardele şi atlasele de semne convenţionale în vigoare.  +  Articolul 38 (1) Refuzul persoanei autorizate de a întocmi fişierul .cpxml la solicitarea oficiului teritorial se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni. (2) Neîndeplinirea demersurilor referitoare la sancţionarea persoanei autorizate de către persoanele desemnate atrage cercetarea disciplinară a acestora. (3) Sancţiunile aplicate se aduc la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul oficiului teritorial şi pe paginile de internet ale Agenţiei Naţionale şi oficiului teritorial. (4) Pe durata suspendării autorizaţiei persoanele autorizate pot reface documentaţiile întocmite incorect, la solicitarea oficiului/biroului teritorial, dar nu pot executa alte documentaţii.  +  Capitolul III DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENŢELE DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ3.1. Cererea de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară  +  Articolul 39 (1) Competenţa soluţionării cererii de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară revine biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, în raza căruia se află imobilul. (2) Cererea de recepţie şi/sau înscriere cuprinde următoarele elemente: a) numele, prenumele sau denumirea, domiciliul/sediul solicitantului; b) codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare; c) felul şi obiectul înscrierii, iar în cazul rectificărilor, modificărilor, reconstituirilor, actualizărilor, completărilor, îndreptărilor erorilor materiale cu indicarea elementelor ce fac obiectul acestor cereri; d) indicarea actului sau a faptului juridic ce constituie temei al cererii; e) localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară; f) în cazul imobilelor neînscrise în cartea funciară se va arăta, după caz, pentru cele din extravilan - tarlaua şi parcela, iar pentru cele din intravilan - strada şi numărul, respectiv blocul, scara, etajul şi apartamentul pentru unităţile individuale amplasate în condominii; g) valoarea tarifului achitat şi numărul documentului de plată; h) opţiunea modalităţii de comunicare; i) data şi semnătura. (3) Cererea de recepţie şi/sau înscriere se formulează pentru fiecare imobil în parte.Prin excepţie, intabularea dreptului de servitute se va face în baza unei singure cereri care va cuprinde identificarea imobilelor ce constituie fonduri dominante şi a celor care constituie fonduri aservite. În cazul în care o documentaţie cadastrală de primă înscriere conţine mai multe imobile descrise într-un singur fişier .cpxml multiplu, se formulează o singură cerere de recepţie şi înscriere. (4) În cazul solicitărilor de înscriere succesivă a unor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice asupra aceluiaşi imobil, se va depune o singură cerere de înscriere, care se va înregistra sub un singur număr. (5) Înscrierile solicitate cu privire la o unitate individuală dintr-un condominiu şi a cotelor părţi ce revin acesteia din terenul parte de uz comun se vor face în baza unei singure cereri de recepţie şi/sau înscriere care va cuprinde identificarea atât a cărţii funciare a unităţii individuale cât şi a cărţii funciare a terenului. (6) Cererii de recepţie şi/sau înscriere i se ataşează înscrisul care constată actul sau faptul ce constituie temei al înscrierii, în original sau în copie legalizată, documentaţia cadastrală, după caz, precum şi dovada plăţii tarifului aferent serviciului solicitat. (7) În situaţia în care actul juridic are ca obiect mai multe imobile situate în circumscripţia aceluiaşi birou teritorial, se depune o cerere de înscriere pentru fiecare imobil. Înscrisul original sau copia legalizată a acestuia se va ataşa la prima cerere de înscriere, iar la celelalte cereri de înscriere se va menţiona numărul de înregistrare al cererii la care a fost ataşat originalul sau copia legalizată a actului juridic pe care se întemeiază înscrierea. În acest caz, cererile de înscriere vor fi înregistrate în Registrul General de Intrare al biroului teritorial ca cereri legate, urmând a fi repartizate aceloraşi persoane responsabile. (8) Cererea de recepţie şi/sau înscriere, odată înregistrată, nu mai poate fi modificată sau completată cu noi capete de cerere. Soluţionarea acesteia se va face numai în limitele capetelor de cerere formulate. (9) Dosarul cererii va putea fi completat numai în baza referatului emis de biroul teritorial, atunci când nu i-au fost ataşate toate înscrisurile necesare soluţionării şi când se impune refacerea documentaţiei cadastrale sau a unei părţi din aceasta. (10) Termenul acordat prin referat nu poate depăşi 15 zile calendaristice. Referatul va fi comunicat de îndată prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea, precum şi confirmarea primirii actului. Termenul de completare a dosarului curge de la data primirii dovezii comunicării referatului de completare. Termenul de soluţionare a cererii se va prelungi cu maxim numărul de zile corespunzător termenului în care s-au depus completările. (11) Cererea respinsă poate fi redepusă, în limita cererii iniţiale şi fără a putea fi completată cu noi capete de cerere, o singură dată, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, fără plata unui tarif suplimentar pentru redepunere. Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează. Documentaţia anexată cererii de redepunere trebuie să conţină copia încheierii de respingere şi toate celelalte documente a căror lipsă a justificat soluţia de respingere a cererii. Noua cerere primeşte un număr de înregistrare şi se formează un nou dosar.----------Art. 39 a fost modificat de pct. 23 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 40 (1) Cererea şi înscrisurile privind efectuarea înscrierilor în cartea funciară se înregistrează on - line sau la registratura biroului teritorial în circumscripţia căruia se află imobilul. (2) Înregistrarea în Registrul general de Intrare a cererilor având ca obiect serviciile de cadastru şi/sau publicitate imobiliară prestate de unităţile subordonate Agenţiei Naţionale se efectuează pentru toate categoriile de solicitanţi, zilnic, între orele 8,30-14,00. Acelaşi program se aplică şi pentru înregistrarea on - line a cererilor. (3) Eliberarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară se efectuează pentru toate categoriile de solicitanţi în intervalul orar 11,00-16,00. (4) Programul stabilit la alineatele (2) şi (3) este unic la nivel naţional. (5) Dacă cererea se depune în două exemplare, cel de-al doilea se restituie părţii, cu menţiunea numărului de înregistrare, data primirii şi termenul de soluţionare, în caz contrar eliberându-se dovada de confirmare a înregistrării cererii, care conţine aceleaşi informaţii. (6) Regulile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică oricărei completări a dosarului solicitate prin referat.----------Alin. (6) al art. 40 a fost modificat de pct. 24 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (7) Cererea de înscriere poate fi depusă de titularul dreptului sau de persoana interesată în efectuarea înscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care îşi dovedeşte calitatea prin procură autentică sau împuternicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul împuternicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecătoresc, precum şi de persoana fizică sau juridică care a întocmit documentaţia cadastrală.Atunci când există mai mulţi coproprietari sau persoane interesate în efectuarea înscrierii, oricare dintre acestea poate depune cererea de recepţie şi/sau înscriere, personal sau prin intermediul persoanelor enumerate mai sus.  +  Articolul 41 (1) Cererile de recepţie şi/sau înscriere, primite prin poştă sau curier, se depun la registratură şi se înregistrează în registrul general de intrare. (2) Cererile de recepţie şi/sau înscriere, primite prin fax, se înregistrează în registrul general de intrare. Cererea, împreună cu actul în original, se transmite prin poştă cu confirmare de primire sau direct, în aceeaşi zi în care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii.(2^1) În situaţia în care înscrisul original sau copia legalizată a acestuia nu a fost primit în termen de15 zile de la data înregistrării cererii, aceasta se respinge.----------Alin. (2^1) al art. 41 a fost introdus de pct. 25 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(2^2) Termenul de soluţionare se calculează de la data la care a fost primit înscrisul original sau copia legalizată a acestuia.----------Alin. (2^2) al art. 41 a fost introdus de pct. 25 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) Cererile de recepţie şi/sau înscriere înregistrate on-line care au ataşate versiunea scanată a dosarului cererii se vor soluţiona conform procedurilor stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională şi colaboratori, aprobat prin ordin cu caracter normativ, după caz. (4) Cererile şi înscrisurile de altă natură decât cererile de recepţie şi/sau înscriere şi înscrisurile depuse în susţinerea acestora, sosite prin poştă sau prin curier, se depun la registratura biroului teritorial şi se înregistrează în registrul de corespondenţă, în aceeaşi zi, cu menţionarea datei primirii, după care se predau spre soluţionare.3.2. Dispoziţii generale privind recepţia documentaţiilor cadastrale  +  Articolul 42Referentul sau persoana desemnată din cadrul oficiului teritorial/biroul teritorial înregistrează cererea după:- verificarea existenţei tuturor pieselor din documentaţie aşa cum sunt menţionate în borderou;- verificarea existenţei fişierelor;- verificarea achitării tarifului legal;- încărcarea fişierului .cpxml.  +  Articolul 43Abrogat.----------Art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 44Nu se poate renunţa la cererea privind efectuarea unei operaţiuni de cadastru şi/sau publicitate imobiliară, înregistrată în RGI. Tariful aferent serviciului solicitat nu se restituie după înregistrarea cererii, cu excepţia situaţiei în care a fost calculat greşit şi s-a urmat procedura prevăzută de ordinul directorului general de stabilire a tarifelor de cadastru şi publicitate imobiliară.  +  Articolul 45După înregistrarea în RGI, cererea şi documentele aferente se transmit spre soluţionare pe flux persoanelor alocate.  +  Articolul 46 (1) Recepţia documentaţiei cadastrale constă în verificarea din punct de vedere tehnic a următoarelor aspecte: a) serviciul solicitat, raportat la situaţia imobilului, astfel cum rezultă din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară; b) corespondenţa categoriei de autorizare cu tipul lucrării executate de persoana autorizată, precum şi verificarea existenţei în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a întocmit documentaţia şi valabilitatea autorizaţiei; c) corespondenţa semnatarilor declaraţiei pe proprie răspundere, cu titularul dreptului real/deţinătorul imobilului sau creditorul chirografar; d) corespondenţa dintre elementele tehnice din documentaţie şi documentele ataşate cererii; e) corespondenţa dintre datele analogice din documentaţia cadastrală şi datele din fişierul cpxml; f) modul de utilizare a datelor furnizate de oficiul teritorial pentru realizarea documentaţiei; g) verificarea geometriei imobilului pe suport ortofotoplan şi alte suporturi cartografice existente în arhiva analogică şi digitală; h) verificarea corectitudinii încadrării limitelor imobilului cu imobilele existente în baza de date grafică şi dacă s-au utilizat coordonatele imobilelor vecine. Se verifică dacă nu există suprapuneri ale imobilului cu alte imobile înregistrate; i) verificarea informaţiilor utilizând aplicaţia DDAPT, pentru imobilele care au făcut obiectul restituirii în baza legilor fondului funciar;----------Lit. i) a alin. (1) al art. 46 a fost modificată de pct. 27 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. j) conţinutul tehnic şi forma de prezentare a documentaţiei; l) corespondenţa între detaliile cadastrale conţinute în planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe ortofotoplan, în cazul constatării diferenţelor se procedează la verificarea în teren;----------Lit. l) a alin. (1) al art. 46 a fost modificată de pct. 27 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. m) calitatea şi corectitudinea operaţiunilor, măsurătorilor, calculelor, preciziilor, dacă se consideră necesare; n) corespondenţa între atributele descriptive şi elementele grafice; o) localizarea imobilului în baza de date grafică. (2) După recepţie, dacă imobilul a făcut obiectul legilor proprietăţii, inspectorul comunică persoanei responsabile cu DDAPT, numărul cadastral aferent imobilului, în vederea completării acestuia în aplicaţia DDAPT.----------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 28 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) Oficiile teritoriale efectuează verificări pe teren, cu privire la corectitudinea măsurătorilor şi a modului de întocmire a documentaţiei realizate, prin sondaj sau ori de câte ori se impune.  +  Articolul 47După alocarea numărului cadastral în sistemul informatic, pe planul de amplasament şi delimitare se menţionează numărul cadastral, data atribuirii, se aplică parafa inspectorului şi semnătura. Documentaţia recepţionată se transmite serviciului publicitate imobiliară/sau la registratură, în cazul în care recepţia s-a efectuat pe flux întrerupt.  +  Articolul 48 (1) Inspectorul verifică documentaţia din punct de vedere tehnic, iar în cazul în care documentaţia este incompletă sau există piese care necesită refacere/modificare, se întocmeşte nota de completare cu toate datele, documentele sau informaţiile suplimentare necesare soluţionării cererii şi încadrarea în prevederile legale. Nu se solicită completări cu privire la documente, date şi informaţii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul se înaintează pe flux împreună cu documentaţia la serviciul de publicitate imobiliară, în vederea completării şi transmiterii către persoana autorizată, pentru completare, în termenul specificat în referat, cu adresa de înaintare. Pentru operativitatea comunicării transmiterea referatelor se poate face prin orice mijloc electronic de comunicare. Persoanele autorizate au obligaţia să urmărească în sistemul electronic cererile înregistrate la oficiile/birourile teritoriale şi să răspundă convocării în termenul stabilit, neprezentarea fiind sancţionată conform reglementării în vigoare.----------Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 29 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Referatul ce cuprinde nota de completare/respingere se emite o singură dată pentru o documentaţie de recepţie/recepţie şi înscriere în cartea funciară şi se redactează în comun de către serviciul de cadastru şi cel de publicitate imobiliară. (3) Dacă documentaţia nu a fost recepţionată din cauza nerespectării prevederilor cu privire la convocarea pentru lămuriri sau depăşirii termenului stabilit prin referat, inspectorul care a verificat documentaţia completează nota de respingere din referat şi o transmite împreună cu documentaţia serviciului de publicitate imobiliară în vederea întocmirii încheierii de respingere. (4) În cazul în care constată că documentaţia este întocmită incorect, inspectorul emite referatul de respingere şi îl transmite împreună cu. documentaţia la serviciul de publicitate imobiliară. Referatul inspectorului va sta la baza încheierii de respingere.----------Alin. (4) al art. 48 a fost modificat de pct. 29 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (5) Asistentul registrator şi registratorul verifică documentaţia din punct de vedere juridic astfel încât încheierea de respingere va fi motivată atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere juridic. Motivarea încheierii de respingere din punct de vedere tehnic va fi preluată din referatul inspectorului.----------Alin. (5) al art. 48 a fost modificat de pct. 29 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 49 (1) Prin documentaţie întocmită incorect se înţelege: a) integrarea incorectă a imobilului în sistemul naţional de referinţă şi ridicarea punctelor de detaliu pe bază de măsurători greşite; b) calcule efectuate greşit; c) neconcordanţe între detaliile topografice conţinute în planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe teren, în cazul verificărilor la teren; d) serviciul incorect solicitat, raportat la situaţia imobilului, astfel cum rezultă din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară; e) neconcordanţa între datele de identificare ale imobilului înscrise în actul de proprietate şi cele ale imobilului din planul de amplasament şi delimitare; f) neconcordanţe între datele analogice din documentaţia cadastrală şi datele digitale din fişiere; g) documentaţie întocmită fără executarea măsurătorilor la teren; h) tipul documentaţiei nu corespunde categoriei de lucrări în care persoana executantă este autorizată, există alte incompatibilităţi ale persoanei autorizate, autorizaţie expirată ori suspendată; i) nesemnarea procesului verbal de vecinătate de către proprietarii imobilului/imobilelor învecinate sau, în cazul imobilelor aparţinând domeniului public, nesemnarea procesului verbal de vecinătate de către concesionar, administrator sau titular al dreptului de folosinţă, după caz; j) generarea de suprapuneri în planul cadastral digital, după caz, cu excepţiile prevăzute de lege; k) neconcordanţe cu planul parcelar recepţionat de oficiul teritorial. (2) Inginerul şef coordonează, verifică şi controlează activitatea desfăşurată de inspectorii din cadrul oficiului teritorial. Referatele cu notele de completare şi respingere vor fi semnate de către inspector şi vor fi verificate prin sondaj de inginerul şef.  +  Articolul 50În procesul de verificare, avizare şi recepţie, inspectorul realizează: a) verificarea şi recepţia documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu respectarea normelor şi regulamentelor în vigoare; b) verificarea şi recepţia suportului topografic din documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului şi cele întocmite în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare; c) avizarea şi recepţia lucrărilor de specialitate, definite potrivit prezentului regulament; d) verificarea bazelor de date grafice şi textuale; e) verificarea la teren, prin sondaj, sau ori de câte ori se impune, a modului de întocmire a documentaţiilor supuse recepţiei; f) emiterea notelor de completare şi respingere pentru documentaţiile întocmite incorect; g) avizarea tehnică, la solicitarea instanţei de judecată, a expertizelor topografice întocmite de experţii judiciari; h) întocmirea fişierelor .cpxml, conform prevederilor legale, din oficiu din dispoziţia şefului ierarhic, pentru rectificarea unei erori, pentru actualizarea bazei de date grafice; i) constatarea şi propunerea sancţionării persoanelor fizice şi juridice autorizate.3.3. Dispoziţii cu privire la numerotarea cadastrală  +  Articolul 51 (1) Numerotarea cadastrală a imobilelor se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, care se identifică prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unităţilor administrativ-teritoriale" publicat de Institutul Naţional de Statistică. (2) Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.  +  Articolul 52 (1) Imobilele se numerotează la nivelul unităţii administrativ-teritoriale în ordinea înregistrării solicitărilor cu numere de la 1 la n folosind cifre arabe. (2) În cadrul fiecărui imobil, construcţiile se identifică printr-un cod ataşat numărului cadastral, alcătuit din litera "C" urmată de un număr de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3, . . .). Codul şi destinaţia construcţiei se evidenţiază în planul de amplasament şi delimitare. (3) În cazul construcţiilor-condominiu, proprietăţile individuale se identifică astfel: la numărul cadastral al imobilului (teren) şi codul construcţiei, se adaugă codul unităţii individuale (ex.: 178-C1-U25 pentru imobilul format din teren cu număr cadastral 178, construcţia C1 şi unitatea individuală 25). Toate unităţile individuale se evidenţiază în cartea funciară colectivă. (4) Imobilele reprezentate prin detalii liniare ca: ape curgătoare, canale, diguri, căi ferate, drumuri clasificate se numerotează la nivelul UAT. Aceste imobile primesc un singur număr cadastral pe toată lungimea lor în cadrul fiecărui UAT sau pe tronsoane, dacă sunt intersectate cu alte imobile de tip liniar. Intersecţia imobilelor de tip liniar va primi număr cadastral distinct.----------Alin. (4) al art. 52 a fost modificat de pct. 30 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.3.4. Încheierea de carte funciară  +  Articolul 53 (1) Registratorul dispune prin încheiere admiterea sau respingerea cererii de înscriere. (2) În caz de admitere a cererii de înscriere, se procedează la intabularea, la înscrierea provizorie sau la notarea în cartea funciară. (3) Registratorul poate dispune admiterea în parte a cererii de înscriere arătând, motivat, partea din cerere care a fost admisă, precum şi cea care a fost respinsă. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 53 a fost abrogat de pct. 31 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (5) Înscrierile în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni se efectuează la cerere în baza actelor justificative, prin emiterea unei încheieri.----------Alin. (5) al art. 53 a fost modificat de pct. 32 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 54 (1) Încheierea pronunţată de registrator are acelaşi număr cu cel al cererii de înregistrare şi cuprinde obligatoriu elementele prevăzute de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată. (2) Alături de menţiunile prevăzute la alin. (1) încheierea mai cuprinde: a) denumirea oficiului şi a biroului teritorial; b) numărul şi data înregistrării; c) numele şi prenumele registratorului şi al asistentului registrator; d) numele şi prenumele sau denumirea petentului, după caz; e) obiectul cererii; f) înscrisul pe care se întemeiază cererea; g) tariful achitat; h) motivarea în drept a soluţiei de admitere, respectiv motivarea în drept şi în fapt a soluţiei de respingere; i) unitatea administrativ-teritorială în care este situat imobilul identificat prin numărul cadastral sau topografic şi numărul cărţii funciare; j) numărul de ordine al înscrierii; k) felul înscrierii; l) modalităţile drepturilor înscrise; m) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea; n) calea de atac, termenul de exercitare a acesteia şi biroul teritorial sau instanţa de judecată la care se formulează; o) semnătura registratorului şi a asistentului registrator; p) data soluţionării.----------Art. 54 a fost modificat de pct. 33 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 55 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 55 a fost abrogat de pct. 34 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Încheierea se redactează în numărul de exemplare necesar comunicării, plus un exemplar care se va ataşa la dosarul cererii. (3) Fiecare exemplar al încheierii de admitere necesar comunicării este însoţit de extrasul de carte funciară pentru informare care atestă modul în care s-a efectuat înscrierea în cartea funciară, cu excepţia exemplarului care se arhivează.----------Alin. (3) al art. 55 a fost modificat de pct. 35 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 55 a fost abrogat de pct. 34 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (5) Încheierea prin care s-a dispus respingerea cererii nu trebuie însoţită de extrasul de carte funciară pentru informare.  +  Articolul 56Abrogat.----------Art. 56 a fost abrogat de pct. 36 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 57 (1) Comunicarea documentelor specifice/încheierilor către persoanele interesate se face în mod direct, prin confirmare cu semnătură de primire sau prin poştă, cu filă de comunicare, prin fax sau alte mijloace de comunicare care asigură confirmarea de primire, conform solicitării. (2) Fila de comunicare este semnată pentru conformitate de către referentul de la registratură.3.5. Căile de atac împotriva încheierii de carte funciară  +  Articolul 58Încheierile de carte funciară sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.  +  Articolul 59Cel care a cerut înscrierea nu poate modifica sau întregi, prin căile de atac exercitate, cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului.  +  Articolul 60 (1) Cererea de reexaminare se formulează de persoanele şi în condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată.----------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Cererea de reexaminare va fi însoţită de copia încheierii de carte funciară atacată şi va fi motivată.----------Alin. (2) al art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) Cererea de reexaminare se soluţionează, prin încheiere, de către registratorul şef, în termenul legal potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată. Reverificarea părţii tehnice a documentaţiei este în sarcina inginerului şef şi se soluţionează printr-un referat care stă la baza emiterii încheierii prin care se soluţionează cererea de reexaminare.----------Alin. (3) al art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (4) Soluţionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispoziţiilor referitoare la procedura de soluţionare a unei cereri de înscriere, în baza actelor anexate cererii iniţiale. Pentru soluţionarea cererii de reexaminare, registratorul şef are posibilitatea de a solicita înscrisuri noi. (5) În situaţia în care încheierea de carte funciară împotriva căreia s-a formulat cerere de reexaminare a fost soluţionată de un registrator care a fost numit ulterior în funcţia de registrator - şef, reexaminarea se soluţionează de un alt registrator din cadrul oficiului teritorial, în baza unui mandat special acordat în acest sens. Se procedează similar în cazul în care atribuţiile registratorului - şef sunt aduse la îndeplinire, pe o perioadă determinată, de către un registrator de carte funciară care a emis încheierea atacată cu reexaminare.----------Alin. (5) al art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (6) Dosarul se înaintează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare inginerului şef sau registratorului şef, după caz. Dosarul este format din: cererea de reexaminare, copia certificată a tuturor actelor şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară atacate, dovada efectuării comunicării acesteia, copia certificată a cărţii funciare. De îndeplinirea acestei obligaţii este responsabil referentul arhivar care are în păstrare arhiva de acte a biroului teritorial.----------Alin. (6) al art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (7) După soluţionarea cererii de reexaminare, dosarul se arhivează la biroul teritorial unde s- a înregistrat cererea de înscriere.  +  Articolul 61 (1) Plângerea împotriva încheierii de reexaminare se formulează de persoanele şi în condiţiile prevăzute de lege.----------Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 38 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Plângerea împotriva încheierii registratorului şef prezentată direct, prin poştă ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se menţionează în registrul general de intrare sub numărul dosarului iniţial, fără a primi număr nou de înregistrare, cu precizarea numelui/denumirii persoanei ce o formulează şi data depunerii acesteia.----------Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 38 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita, din oficiu, biroului teritorial comunicarea copiei dosarului încheierii şi a copiei cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară. În acest caz, plângerea se menţionează în registrul general de intrare sub numărul dosarului iniţial, fără a primi număr nou de înregistrare, cu precizarea datei primirii acesteia. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) nu se emite încheiere de carte funciară. (5) După verificarea dosarului şi menţionarea din oficiu a plângerii în cartea funciară, acesta se înaintează de îndată, dar nu mai târziu de 15 zile de la înregistrare, judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, cu adresă de înaintare semnată de registratorul şef sau registratorul coordonator, după caz, şi de către referentul de la arhivă. (6) Dosarul care se înaintează instanţei este format din: copia certificată a tuturor actelor şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară, precum şi a încheierii registratorului şef prin care s-a soluţionat cererea de reexaminare, primul exemplar al plângerii, după caz, copia certificată a cărţii funciare dacă este deschisă şi dovada efectuării comunicărilor. Dacă, ulterior, sunt înregistrate şi alte plângeri privind acelaşi dosar, se vor înainta şi acestea instanţei, cu menţionarea numărului iniţial de comunicare.  +  Articolul 62 (1) În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti produce efecte pentru cartea funciară de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial. Înscrierea dispusă se efectuează în baza unui exemplar conform cu originalul al hotărârii judecătoreşti prin care a fost admisă plângerea, cu menţiunea că este rămasă definitivă, iar încheierea emisă nu este supusă nici unei căi de atac. Prin aceeaşi încheiere se dispune radierea plângerii din cartea funciară. (2) În cazul în care prin hotărârea judecătorească nu s-a dispus efectuarea unor operaţiuni de carte funciară, dosarul se depune la arhivă la numărul iniţial, radiindu-se totodată plângerea din cartea funciară prin încheiere care nu este supusă nici unei căi de atac.3.6. Anularea numerelor cadastrale.  +  Articolul 63 (1) Numerele cadastrale se pot anula: a) la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza:- cererii de anulare;- declaraţiei pe proprie răspundere a titularului, în care se va menţiona că nu a folosit documentaţia cadastrală în circuitul civil; b) la cerere, pe flux integrat, dacă imobilul este înscris în cartea funciară, în baza sentinţei definitive care dispune anularea numărului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului. În aceste cazuri, cartea funciară se sistează, cu excepţia situaţiei în care imobilele sunt identificate şi prin număr topografic.----------Lit. b) a alin. (1) al art. 63 a fost modificată de pct. 39 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Numerele cadastrale atribuite imobilelor în faza de recepţie a documentaţiei pe flux integrat care au primit încheieri de respingere la cartea funciară se anulează. (3) După anularea numărului cadastral, inspectorul aplică ştampila "ANULAT" pe planul de amplasament şi delimitare la rubrica în care e menţionat numărul cadastral şi pe ştampila inspectorului, pe toate exemplarele documentaţiei cadastrale, în format analogic.  +  Articolul 64În situaţia cererilor de reexaminare sau când instanţa de judecată admite plângerea împotriva încheierii pronunţate de registratorul şef şi dispune intabularea, compartimentul relaţii cu publicul/registratură înregistrează cererea, ataşează fişierul .cpxml la cerere şi copia dosarului iniţial. Inspectorul, pe baza informaţiilor din fişierul .cpxml, soluţionează cererea şi după caz, realizează recepţia şi aplică parafa pe planul de amplasament şi delimitare.----------Art. 64 a fost modificat de pct. 40 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.3.7. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară şi a certificatului de sarcini  +  Articolul 65 (1) Biroul teritorial eliberează extrase de carte funciară pentru informare, extrase de carte funciară pentru autentificare şi certificate de sarcini. (2) Extrasul de carte funciară prezintă situaţia cadastral - juridică a imobilului, respectiv poziţiile active din cartea funciară la momentul întocmirii acestuia. (3) Extrasul de carte funciară pentru autentificare se eliberează la cererea notarului public, în vederea autentificării actelor juridice prin care se constituie, se modifică sau se transmite un drept real imobiliar. (4) Extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situaţia cadastral - juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia. (5) Abrogat.----------Alin. (5) al art. 65 a fost abrogat de pct. 41 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (6) Certificatul de sarcini se eliberează la solicitarea oricărei persoane. La cerere se vor anexa orice înscrisuri care pot ajuta la soluţionarea acesteia.----------Alin. (6) al art. 65 a fost modificat de pct. 42 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (7) Cererile având ca obiect eliberare extrase de carte funciară, certificate de sarcini primite prin fax, e-mail, on-line sau prin orice altă modalitate de comunicare care asigură confirmarea de primire se soluţionează şi se eliberează fără a fi condiţionate de primirea cererilor în original, cu condiţia ca plata tarifelor aferente să fie efectuată.3.8. Cererea de eliberare a copiilor după documentele aflate în arhiva oficiului/biroului teritorial şi/sau consultarea acestora  +  Articolul 66 (1) Oficiile/birourile teritoriale eliberează copii certificate ale documentelor emise de către acestea şi copii ce poartă menţiunea "conform cu exemplarul din arhivă" ale documentelor emise de alte instituţii/autorităţi publice ce se află în arhiva biroului teritorial. (2) Orice persoană, fără a justifica un interes, poate solicita informaţii din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Consultarea situaţiei cadastral-juridice a unui imobil înregistrat în baza de date se poate face de către orice persoana utilizând datele de identificare ale imobilului. (3) Orice persoană interesată poate consulta mapa cu înscrisuri, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. (4) Cererile având ca obiect eliberare copii ale cărţilor funciare primite prin fax, e-mail, on- line sau prin orice altă modalitate de comunicare, care asigură confirmarea de primire, se soluţionează şi se eliberează fără a fi condiţionate de primirea cererilor în original, cu condiţia ca plata tarifelor aferente să fie efectuată. (5) Copiile solicitate se eliberează în condiţiile alin. (1) şi cuprind, numărul şi data înregistrării cererii, tariful şi numărul de chitanţă, semnătura şi parafa referentului, precum şi ştampila oficiului/biroului teritorial. (6) În sensul prezentului articol, persoane interesate sunt: a) părţile actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară; b) persoanele îndreptăţite să se prevaleze de efectele faptului juridic sau de dreptul constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară; c) succesorii universali sau cu titlu universal ai persoanelor arătate la punctele a) şi b), astfel cum sunt moştenitorii părţilor actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară; d) succesorii cu titlu particular ai persoanelor arătate la punctele a) şi b), atunci când invocă un drept ce constituie un efect al actului sau al faptului constatat prin înscris ori un drept aflat în legătură cu acest act sau fapt, astfel cum este, de exemplu, cumpărătorul sau donatarul dreptului constatat prin înscris; e) titularul unui drept de preempţiune privitor la dreptul constatat prin înscris, reprezentantul convenţional sau legal al uneia dintre părţile actului juridic constatat prin înscris, ocrotitorul legal al uneia dintre părţi ori creditorul uneia dintre părţi, inclusiv creditorul beneficiar al unei clauze de inalienabilitate cu privire la dreptul constatat prin înscris; f) instanţele judecătoreşti, instituţiile şi organele de cercetare şi urmărire penală, instituţiile publice de recuperare a creanţelor fiscale/bugetare ale statului, notarii publici şi orice altă autoritate sau instituţie publică abilitată legal în acest sens; g) reclamantul într-o acţiune care priveşte imobilul înscris în cartea funciară.  +  Articolul 67 (1) Se interzice scoaterea cărţilor funciare, a actelor ce stau la baza înscrierilor, a planurilor de identificare a imobilelor şi a registrelor specifice din incinta biroului teritorial, cu excepţia situaţiilor în care se solicită efectuarea unei expertize grafologice, în condiţiile legii. (2) În această situaţie, anterior predării, cartea funciară se converteşte în format digital şi se întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează cartea funciară şi documentele predate în original şi termenul de restituire. În arhivă, în locul cărţii funciare şi a actului ridicat, se va lăsa o copie a acestora şi un exemplar al adresei de ridicare şi al procesului-verbal încheiat. În baza procesului verbal, în cartea funciară se efectuează o notă marginală la rubrica "Observaţii/Referinţe" din partea I a cărţii funciare, în care vor fi menţionate numele şi prenumele persoanei care a ridicat originalul cărţii funciare sau actele care au stat la baza înscrierii, data la care au fost ridicate şi documentul în baza căruia au fost solicitate. (3) Procesul-verbal se înregistrează în registrul de corespondenţă şi conţine: denumirea oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau şef, după caz, denumirea instituţiei care ridică originalele, numele şi calitatea persoanei care le-a ridicat, datele din adresa de solicitare a predării actelor juridice, data ridicării şi data la care se preconizează să fie înapoiate, numele şi semnătura celui care predă, respectiv primeşte. (4) Dacă la împlinirea termenului preconizat de restituire cărţile funciare şi actele transmise în original nu au fost înapoiate, se solicită instituţiilor care le-au ridicat informaţii referitoare la termenul de restituire. (5) Cererile înregistrate după ridicarea originalului cărţii funciare în format analogic se soluţionează în termenele legale.3.9. Cerere privind solicitarea inventarului de coordonate al imobilului, în vederea trasării  +  Articolul 68Persoana autorizată este obligată ca, înainte de executarea unei lucrări de trasare pentru un imobil, să solicite oficiului teritorial coordonatele imobilului din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, iar după finalizarea lucrării să întocmească un proces-verbal de trasare şi predare-primire a amplasamentului, semnat de către persoana autorizată şi de către proprietar.  +  Capitolul IV PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN EVIDENŢELE DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ4.1. Dispoziţii generale  +  Articolul 69Cererile de înscriere, indiferent de data înregistrării lor, sunt soluţionate potrivit art. 80 din Legea nr. 71/2011.----------Art. 69 a fost modificat de pct. 43 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 70 (1) Cererea de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară se verifică şi se înregistrează de îndată în registrul general de intrare, cu menţionarea datei, orei şi minutului primirii cererii. (2) Cererile de recepţie şi/sau înscriere se repartizează aleatoriu, prin aplicaţia informatică, inspectorilor, registratorilor, asistenţilor registratori sau referenţilor, în funcţie de specificul fiecăreia. (3) Cererile înregistrate sunt grupate de către referent, în mape, repartizate pe bază de centralizator, care sunt completate zilnic de către referentul de la registratură cu numerele de înregistrare alocate cererilor din ziua respectivă. Centralizatorul se semnează zilnic de către salariatul căruia i s-au repartizat cererile înregistrate la biroul teritorial în ziua respectivă. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 70 a fost abrogat de pct. 44 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (5) La arhivă, dosarele soluţionate se predau sub semnătură, făcându-se menţiune în registrul de unităţi arhivistice, la rubrica observaţii: arhivă - data. Referentul scade lucrările cu data intrării în arhivă a dosarelor soluţionate.  +  Articolul 71 (1) Înainte de soluţionarea cererii de către registrator, asistentul registrator verifică cererea în raport cu datele de carte funciară, precum şi cu informaţiile din cuprinsul registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni. Rezultatul verificărilor, respectiv dacă există sau nu impedimente pentru efectuarea lucrărilor solicitate ori sarcini sau alte operaţiuni care urmează a fi transcrise în cartea funciară, se menţionează pe cerere. (2) Cât timp o cerere de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară este în curs de soluţionare, se pot elibera doar extrase de carte funciară pentru informare şi copii certificate ale cărţii funciare respective cu menţiunea existenţei cererii, a numărului şi a datei de înregistrare a acesteia. În situaţia în care cererea în curs de soluţionare are ca obiect o cotă - parte din dreptul intabulat în cartea funciară, se pot elibera şi extrase de carte funciară pentru autentificare pentru celelalte cote-părţi.  +  Articolul 72 (1) Registratorul respinge cererea de înscriere a actului juridic cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (1) - (2) din Legea nr. 7/1996, republicată.----------Alin. (1) al art. 72 a fost modificat de pct. 45 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Abrogată.----------Alin. (2) al art. 72 a fost abrogat de pct. 46 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) În cazul în care apreciază că pot fi înlăturate impedimentele de care depinde soluţionarea cererii, registratorul sau inspectorul poate convoca părţile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data şi ora prezentării. Concluziile convocării vor fi menţionate într-un proces verbal semnat de părţi, care se ataşează la dosarul cererii.  +  Articolul 73 (1) Înscrierile în cartea funciară se efectuează în cazul admiterii cererii, de către asistentul registrator. (2) În cazul respingerii cererii de înscriere, asistentul registrator notează din oficiu soluţia de respingere în acea parte a cărţii funciare unde ar fi urmat să se facă înscrierea. (3) În situaţia în care registratorul dispune respingerea cererii privitoare la prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a unui imobil, pentru care nu există carte funciară deschisă, respingerea se va menţiona în RGI şi în dreptul poziţiei din registrul de transcripţiuni la care fusese transcris dreptul. (4) Notarea respingerii cererii nu se evidenţiază în extrasul de carte funciară pentru autentificare sau informare, cu excepţia situaţiei în care a fost notată cererea de reexaminare sau plângerea împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare.  +  Articolul 74 (1) În termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice cerere de înscriere în cartea funciară a unui imobil, solicitată în baza unei documentaţii cadastrale recepţionate cu alocare de număr cadastral atribuit anterior implementării sistemului informatic integrat de cadastru şi carte funciară, se efectuează prin completarea vechii documentaţii prezentate în original, sau a copiei conform cu originalul a documentaţiei eliberată de biroul teritorial, cu fişierul .cpxml întocmit de o persoană autorizată, unde se va preciza la rubrica, "Menţiuni" vechiul număr cadastral, în vederea introducerii imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. (2) După expirarea acestui termen, documentaţiile cadastrale prevăzute la alineatul anterior, neînscrise în cartea funciară se pot anula pe baza referatului întocmit de inspectorul de cadastru şi aprobat de inginerul şef.----------Art. 74 a fostmodificat de pct. 47 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 75Actele originale sau în copie legalizată care au stat la baza emiterii încheierilor de carte funciară se păstrează permanent, în arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic.  +  Articolul 76 (1) În vederea efectuării înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilului care a făcut obiectul unui litigiu în care s-a dispus expertiza judiciară, avizată de oficiul teritorial, planul de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care s-a admis recepţia ţine locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. Atribuirea numărului cadastral se face de către oficiile teritoriale, ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti, la cererea persoanelor interesate, după verificarea corespondenţei cu realitatea din teren, dacă situaţia tehnico - juridică a imobilului nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării tehnice a expertizei judiciare. (2) Documentaţia întocmită în aplicarea art. 1050 din Codul de procedură civilă se avizează tehnic de către oficiile teritoriale, la cererea persoanelor interesate, fără a se atribui număr cadastral, similar procedurii de avizare a expertizelor tehnice judiciare. (3) În situaţia în care imobilul ce face obiectul dosarului prin care s-a solicitat constatarea uzucapiunii nu este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti, la cererea persoanelor interesate, oficiul teritorial înregistrează cererea pe flux integrat şi procedează la înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Atribuirea numărului cadastral se efectuează după verificarea corespondenţei cu realitatea din teren, respectiv dacă situaţia tehnico-juridică a imobilul nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării documentaţiei tehnice cadastrale anexate cererii prin care se solicită constatarea uzucapiunii.4.2. Soluţionarea cererilor pe flux integrat cadastru - carte funciară  +  Articolul 77Fluxul integrat de cadastru şi carte funciară, presupune parcurgerea următoarelor etape:- la înregistrarea în RGI cererea electronică este alocată în mod aleatoriu inspectorului, asistentului registrator şi registratorului, după caz;- în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară pe hârtie, înaintea procesării cererii de către inspector se efectuează conversia cărţii funciare în format electronic de către asistentul registrator;- în funcţie de obiectul cererii, inspectorul accesează modulul de cadastru al sistemului integrat parcurgând etapele din aplicaţia informatică;- dacă din punct de vedere tehnic documentaţia îndeplineşte cerinţele impuse, inspectorul integrează imobilul în baza de date şi alocă număr cadastral, după caz;- dacă se impun completări, rectificări ale documentaţiei cadastrale, se emite nota de completare din referatul generat de aplicaţie;- documentaţia cadastrală însoţită de referat se transmite serviciului de publicitate imobiliară în vederea efectuării eventualelor completări;- persoana autorizată şi beneficiarii pot urmări în sistem electronic starea cererilor înregistrate la oficiul teritorial în baza numărului de înregistrare;- dacă în termenul stabilit prin referat se efectuează completările solicitate, inspectorul soluţionează cererea;- dacă documentaţia cadastrală este incorectă sau nu au fost aduse completările solicitate în termenul stabilit, se completează nota de respingere din referatul generat de aplicaţie;- inspectorul soluţionează cererea prin admitere sau respingere;- după soluţionarea cererii de către inspector cererea electronică se transmite serviciului de publicitate imobiliară, împreună cu documentaţia analogică;- serviciul de publicitate imobiliară emite încheierea de carte funciară de admitere sau de respingere.4.2.1. Prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară  +  Articolul 78 (1) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează la cerere sau din oficiu, în cazurile expres prevăzute de lege. (2) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează la cerere, în baza: a) înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real; b) certificatului fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv; c) documentaţiei cadastrale recepţionate, prin care s-a atribuit număr cadastral imobilului; d) dovezii plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară, după caz.  +  Articolul 79 (1) Cărţile funciare vechi din zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, se introduc în sistemul electronic de evidenţă prin conversia cărţii funciare efectuată în condiţiile art. 6, alin. 3 şi 4 din Legea nr. 7/1996, republicată. În această situaţie, documentaţiile de alipire/dezlipire ale imobilelor identificate cu numere topografice vor cuprinde doar geometria imobilului/imobilelor rezultate. La cererea de recepţie şi înscriere se va anexa şi consimţământul titularului încheiat în formă autentică. (2) Imobilele înscrise în cărţile funciare vechi din zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, se introduc în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară, prin actualizarea geometriei imobilului, după conversia cărţii funciare, în baza unei documentaţii cadastrale de actualizare date imobil, alipire sau dezlipire, după caz. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) imobilele înscrise în cărţile funciare vechi, situate în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, care nu pot fi convertite din motivele prevăzute de art. 368 din prezentul regulament, se introduc în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară prin întocmirea unei documentaţii cadastrale de primă înscriere, cu preluarea poziţiilor active din cartea funciară veche. (4) În cazul imobilelor înscrise în cărţi funciare vechi, deschise în zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, pentru care nu se pot determina limitele, deschiderea unei cărţi funciare noi pentru partea din imobil ale cărei limite se pot determina, se va face conform procedurii stabilite la art. alin. (5) şi alin. (6), în baza acordului de voinţă exprimat în formă autentică şi a documentaţiei cadastrale, cu preluarea poziţiilor active din cartea funciară veche. (5) În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte funciară veche din zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, face obiectul actului juridic supus înscrierii, se procedează la deschiderea unei cărţi funciare noi pe flux de primă înscriere. (6) Partea neafectată de actul juridic supus înscrierii conform alin. (5), rămâne în aceeaşi carte funciară, cu menţionarea diminuării corespunzătoare de suprafaţa, în cazul în care suprafaţa este menţionată în cartea funciară iar pentru imobilul nou format se deschide o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se menţionează numărul cadastral şi numărul cărţii funciare în care s-a înscris imobilul nou format. (7) În cazul în care titlurile de proprietate s-au emis pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărţi topografice, cu menţionarea numerelor topografice ale parcelelor, înscrierile continuă să fie efectuate în vechile cărţi funciare. În această situaţie, până la finalizarea lucrărilor de cadastru, se înscrie doar dreptul de proprietate, fără reprezentarea grafică a acestuia. În situaţia în care după verificările efectuate de oficiul teritorial, având la bază planul de carte funciară şi ortofotoplanul, se constată diferenţe, titlul de proprietate va fi înscris în cartea funciară în baza unei documentaţii de primă înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. (8) În cazul în care imobilul ce face obiectul legilor proprietăţii sau a unui alt act juridic supus înscrierii se identifică pe mai multe cărţi funciare vechi deschise în zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, înscrierea acestuia se efectuează pe flux de primă înscriere. Pentru imobilele din cartea funciară veche cuprinse integral în noul imobil, vechile cărţi funciare se sistează. Pentru imobilele din cartea funciară veche cuprinse parţial în noul imobil se procedează potrivit alin. (6). (9) La deschiderea cărţii funciare noi, pentru imobilul căruia i se atribuie număr cadastral, se preia informaţia din partea a II-a şi a III-a a cărţii funciare deschise în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, iar suprafaţa şi categoria de folosinţă se preiau din documentaţia cadastrală. Se consideră cărţi funciare noi şi cărţile funciare deschise în zonele de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, după ce s-a actualizat geometria imobilului şi s-a atribuit număr cadastral, în baza unei documentaţii cadastrale. (10) În toate situaţiile în care imobilele provin din imobile identificate cu numere topografice în cărţile funciare, precum şi în actele notariale, se menţionează atât numerele topografice, cât şi numerele cadastrale corespunzătoare, până la prima operaţiune de alipire sau dezlipire. Ulterior se va indica doar numărul cadastral. (11) Până la finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru în localităţile din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, înscrierile privitoare la imobilele înscrise în cărţile funciare deschise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996, vor continua să fie făcute asupra acestor imobile, fie în cărţile funciare rezultate după conversia cărţii funciare în format de hârtie, fie în cărţile funciare în format de hârtie, dacă acestea nu pot fi convertite pentru unul din motivele prevăzute de art. 368 din prezentul regulament.----------Art. 79 a fost modificat de pct. 48 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 80 (1) Concomitent cu deschiderea cărţii funciare, în regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni se fac verificări pentru a identifica poziţia din registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni la care a fost transcris actul juridic ce atestă dreptul ce urmează a fi intabulat, precum şi eventualele sarcini înscrise cu privire la imobil. În dreptul acestor poziţii se va face trimitere la numărul cărţii funciare deschise pentru imobil şi la localitatea în care s-a deschis cartea funciară, concomitent cu transcrierea sarcinilor în cartea funciară. (2) Înscrierile din registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni convertite în format electronic trebuie corectate şi validate. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 80 a fost abrogat de pct. 49 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 81 (1) Înainte de soluţionarea cererii având ca obiect prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, asistentul registrator solicită referentului arhivar o copie "conformă cu exemplarul aflat în arhivă" a actului transcris în vechile registre de publicitate imobiliară în temeiul căruia urmează a fi efectuată înscrierea. (2) Copia menţionată la alin. (1) este confruntată de către asistentul registrator cu actul anexat cererii de înscriere în cartea funciară. În cazul în care se constată neconcordanţe între cele două înscrisuri se face menţiune despre aceasta pe cererea de înscriere, iar registratorul de carte funciară dispune respingerea înscrierii. (3) Registratorul de carte funciară care a pronunţat încheierea de respingere comunică, în scris, directorului oficiului teritorial inadvertenţele constatate între actul transcris şi cel anexat cererii de înscriere, iar acesta dispune, dacă este cazul, sesizarea organelor de urmărire penală privind eventualele infracţiuni.  +  Articolul 82 (1) Înainte de soluţionarea cererii având ca obiect prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară în baza titlului de proprietate emis în baza legilor proprietăţii, inspectorul verifică corespondenţa titlului anexat cererii cu exemplarul aflat în arhiva oficiului teritorial. (2) În situaţia în care se constată inadvertenţe, se recurge la procedura îndreptării erorilor materiale, a rectificării sau se sesizează organele de urmărire penală, după caz, iar cererea de recepţie se va soluţiona cu notă de respingere.  +  Articolul 83 (1) Documentaţia cadastrală de primă înscriere conţine: a) Borderou; b) Dovada achitării tarifului, dacă este cazul; c) Cererea de recepţie şi înscriere; d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor şi ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) Copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărţii funciare, dacă este cazul; g) Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv; h) Originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;----------Lit. h) a art. 83 a fost modificată de pct. 50 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. i) Inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate, j) Calculul analitic al suprafeţelor; k) Memoriul tehnic; l) Abrogată;----------Lit. l) a art. 83 a fost abrogată de pct. 51 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. m) Planul de amplasament şi delimitare; n) Abrogată;----------Lit. n) a art. 83 a fost abrogată de pct. 51 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. o) Fişierul .cpxml.(p) certificatul de căsătorie în copie legalizată când este cazul.----------Lit. p) a art. 83 a fost introdusă de pct. 52 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 84 (1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate în intravilan, a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu până la 10% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară pe baza unei documentaţii cadastrale recepţionate de oficiul teritorial sau suprafaţa din documentaţia cadastrală, recepţionată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafaţa din actele de proprietate, se realizează în baza documentaţiei cadastrale care conţine suplimentar următoarele documente: a) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului dată în faţa persoanei autorizate - în cazul imobilului împrejmuit şi materializat prin elemente stabile în timp, clar identificabile; b) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului dată în faţa persoanei autorizate şi un proces verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosinţă ai imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parţial împrejmuit. (2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate în extravilan, a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă pe baza unei documentaţii cadastrale recepţionate de oficiul teritorial, sau suprafaţa din documentaţia cadastrală, recepţionată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafaţa din actele de proprietate, se realizează în baza documentaţiei cadastrale care conţine suplimentar următoarele documente: a) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului dată în faţa persoanei autorizate - în zonele de aplicare a legilor proprietăţii, dacă există plan parcelar avizat de primărie şi recepţionat de oficiul teritorial. b) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului dată în faţa persoanei autorizate şi un proces verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, sau alte elemente liniare) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parţial împrejmuit, situat în zonele necooperativizate. (3) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobilele a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mică decât suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă pe baza unei documentaţii cadastrale recepţionate de oficiul teritorial, sau suprafaţa din documentaţia cadastrală, recepţionată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafaţa din actele de proprietate, se realizează în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei pe proprie răspundere a proprietarului dată în faţa persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat prin care îşi exprimă acordul privind înregistrarea acestei suprafeţe. (4) La prima înscriere, datele privind categoria de folosinţă/destinaţia şi descrierea construcţiilor se preiau din documentaţia cadastrală recepţionată. În cazul în care există diferenţe între situaţia din actele de proprietate şi cea din documentaţia cadastrală se vor anexa înscrisurile justificative prevăzute de normele legale aplicabile.----------Art. 84 a fost modificat de pct. 53 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 85 (1) Pentru imobilele situate în intravilan a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu peste 10% faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispoziţiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate şi pentru imobilele situate în extravilan a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu peste 5% faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispoziţiilor Decretului-lege nr. 115/1938 sau cea din actele de proprietate, documentaţia cadastrală se respinge cu excepţia situaţiei în care se depun documentele prevăzute la alin. (2). (2) Pentru imobilele prevăzute la alin. (1), proprietarii pot dobândi excedentul de suprafaţă, fie prin acţiune în instanţă, fie prin procedura eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar.  +  Articolul 86 (1) Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform legilor proprietăţii în situaţia în care pentru tarlaua în care este situat imobilul nu există plan parcelar recepţionat, pentru prima înregistrare persoana autorizată are obligaţia de a realiza planul parcelar. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la solicitarea persoanelor interesate, în cazul primei înscrieri a imobilelor situate în extravilan, unde nu există plan parcelar în arhiva oficiului teritorial, se poate utiliza un «plan de încadrare în tarla», pe care sunt reprezentate limitele tarlalei furnizate de oficiul teritorial, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului în cauză şi alte detalii fixe din teren, şi nu sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (2), din prezentul regulament, referitoare la surplusul de suprafaţă.----------Alin. (2) al art. 86 a fost modificat de pct. 54 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) Planul de încadrare în tarla este întocmit în format analogic şi digital, este semnat de persoana autorizată, de proprietar sau de deţinătorul legal şi vizat de preşedintele comisiei locale de fond funciar. (4) Planul de amplasament şi delimitare întocmit în condiţiile alin. (2) şi (3) va purta menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar». Această menţiune se face şi în fişierul .cpxml, la rubrica "Observaţii". (5) Persoana autorizată informează proprietarul cu privire la consecinţele ulterioare ale lipsei planului parcelar, respectiv posibilitatea schimbării amplasamentului ocupat în prezent, modificarea geometriei, modificarea dimensiunilor laturilor şi a suprafeţei iar proprietarul semnează declaraţia care ulterior se semnează şi de către persoana autorizată. (6) Menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar» se radiază în baza referatului întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef, cu ocazia recepţiei planului parcelar.  +  Articolul 87 (1) Pentru imobilele care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi care au trecut din extravilan în intravilan, la prima înscriere se solicită plan parcelar.----------Alin. (1) al art. 87 a fost modificat de pct. 55 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Pentru imobilele care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi care au trecut din extravilan în intravilan, prima înscriere se poate efectua în lipsa planului parcelar, fără plan de încadrare în tarla, cu menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar», şi nu sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (2) din prezentul regulament, referitoare la surplusul de suprafaţă.----------Alin. (2) al art. 87 a fost modificat de pct. 55 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) La prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în extravilanul UAT-urilor din zone necooperativizate, care nu au făcut obiectul legilor proprietăţii, nu se solicită plan parcelar sau plan de încadrare în tarla. Recepţia se realizează în baza documentaţiei cadastrale, a unei adeverinţe eliberată de primărie care să ateste că imobilul se află în zona necooperativizată şi că nu a făcut obiectul legilor proprietăţii, cât şi a procesului verbal de vecinătate.----------Alin. (3) al art. 87 a fost modificat de pct. 55 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (4) Pentru imobilele situate în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, în intravilanul localităţilor este obligatorie identificarea imobilelor cu date de carte funciară veche, cu excepţia situaţiilor în care imobilul este înscris fără a fi identificat cu număr topografic, cartea funciară este degradată sau nu există în arhivă. Aceste excepţii vor fi certificate de către asistentul registrator sau referentul arhivar care va emite un referat în acest sens. (5) Răspunderea pentru corectitudinea identificării imobilelor cu datele de carte funciară veche revine persoanei autorizate.----------Alin. (5) al art. 87 a fost modificat de pct. 55 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (6) Pentru terenurile înscrise în vechile cărţi funciare, situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor proprietăţii, nu este obligatorie identificarea numărului topografic din cartea funciară veche, excepţie făcând cazurile în care pe aceste imobile există construcţii.4.2.2. Înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate  +  Articolul 88Dacă dezmembrămintele au ca obiect doar o parte determinată dintr-un imobil, se întocmeşte planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren afectată, iar documentaţia cadastrală aferentă se înregistrează pe flux de actualizare informaţii tehnice, pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau pe flux de primă înscriere, pentru imobilele neînscrise.  +  Articolul 89Documentaţia pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată, cuprinde: a) Borderou; b) Dovada achitării tarifului; c) Cererea de recepţie şi înscriere; d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) Copia extrasului de carte funciară pentru informare, după caz; g) Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; h) Inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate; i) Calculul analitic al suprafeţei; j) Memoriul tehnic; k) Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului care este afectat de dezmembrământ, după caz; l) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren/construcţie afectată de dezmembrământ, cu indicarea dimensiunilor limitelor dezmembrământului, şi/sau releveele construcţiilor afectate de dezmembrăminte; m) Abrogată;----------Lit. m) a art. 89 a fost abrogată de pct. 56 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. n) Fişierul .cpxml, unde la rubrica "Observaţii" se va face menţiune cu privire la existenţa unei suprafeţe afectate de dezmembrământ.  +  Articolul 90Dreptul de servitute se va intabula în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului care constituie fond aservit, iar beneficiul dreptului de servitute se va nota în partea a II-a a cărţii funciare a imobilului care constituie fond dominant.Dacă fondul dominant sau fondul aservit se dezlipeşte, înscrierile privitoare la servitute vor fi transcrise în mod corespunzător în partea a II-a, respectiv în partea a III-a a cărţilor funciare ale imobilelor afectate de dreptul de servitute.  +  Articolul 91 (1) Dreptul de superficie se va intabula în partea a III-a a cărţii funciare în care este înscris dreptul de proprietate asupra terenului, deschizându-se, totodată, cartea funciară de superficie. În cartea funciară de superficie, în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcţiei, se va înscrie acelaşi număr cadastral al imobilului (teren) - însoţit de codul construcţiei, făcându-se menţiune în rubrica "Observaţii" a părţii I despre numărul cărţii funciare a terenului. (2) Dreptul de superficie se intabulează în baza următoarelor acte juridice: a) înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România, hotărârea judecătorească definitivă, certificatul de moştenitor sau actul administrativ prin care se dispune constituirea, modificarea sau transmiterea unui drept de superficie; b) înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România care constată actul juridic, prin care proprietarul unui teren şi al construcţiei situate pe acesta a dispus numai de construcţie, certificatul de moştenitor care constată dobândirea, de către unul sau mai mulţi moştenitori, doar a dreptului de proprietate asupra construcţiei, iar nu şi a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a suplinit consimţământul unei părţi la încheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea dreptului de proprietate asupra construcţiei independent de proprietatea terenului pe care aceasta este situată; c) înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România care constată actul juridic, inclusiv legatul, prin care proprietarul unui teren şi a construcţiei situate pe acesta a dispus atât de teren, cât şi de construcţie, dar în favoarea unor persoane diferite, certificatul de moştenitor care constată dobândirea, de către persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra construcţiei şi a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a suplinit consimţământul unei sau a unor părţi la încheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea, către persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra construcţiei şi a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată; d) înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România sau hotărârea judecătorească prin care se constată renunţarea proprietarului unui teren la dreptul de a invoca accesiunea cu privire la construcţia realizată de o altă persoană pe acel teren; (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 91 a fost abrogat de pct. 57 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 92 (1) Dreptul de superficie se înscrie întotdeauna cu arătarea duratei pentru care a fost constituit. (2) Durata dreptului de superficie este cea arătată în înscrisul în baza căruia se solicită intabularea, dar nu mai mult de 99 de ani. (3) În cazurile de constituire indirectă a superficiei, dreptul de superficie se va intabula pentru o durată de 99 de ani. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 92 a fost abrogat de pct. 58 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 93 (1) În cazul în care se constituie un drept de superficie, în structura căruia intră dreptul de folosinţă asupra terenului şi posibilitatea de a edifica o construcţie pe teren, dreptul de superficie se intabulează în partea a III-a a cărţii funciare a terenului. (2) În situaţia în care proprietarul construcţiei devine şi proprietarul terenului sau invers ori dacă un terţ devine proprietarul ambelor bunuri, cartea funciară de superficie se va închide concomitent cu înscrierea dreptului dobândit şi cu transcrierea construcţiei în cartea funciară a terenului.  +  Articolul 94Radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate constituite în folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are înscris un drept asupra imobilului, dat prin înscris autentic notarial, fără întocmirea unei documentaţii cadastrale. Acest consimţământ nu este necesar dacă radierea s-a dispus printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau, după caz, prin încetarea existenţei juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică.4.2.3. Înscrierea actualizării informaţiilor tehnice  +  Articolul 95 (1) Documentaţia cadastrală de actualizare informaţii tehnice este documentaţia prin care se realizează actualizarea oricăror informaţii textuale şi grafice ale imobilului înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi poate fi realizată prin una sau mai multe operaţiuni de: înscriere/radiere construcţii, modificare limită de imobil, modificare suprafaţă, actualizare categorii de folosinţă/destinaţii, repoziţionare, descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate pentru o parte din imobil şi actualizarea oricăror informaţii tehnice cu privire la imobil. (2) Prin cererea de actualizare informaţii tehnice pot fi efectuate simultan toate operaţiunile enumerate mai sus. (3) Cu ocazia soluţionării cererilor de actualizare informaţii tehnice în cărţile funciare în care s-a înscris atât suprafaţa rezultată din măsurători cât şi suprafaţa din act, se va păstra doar suprafaţa din măsurători în baza declaraţiei autentice de voinţă.----------Alin. (3) al art. 95 a fost modificat de pct. 59 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.3.1. Înscrierea în planul cadastral şi în cartea funciară a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară  +  Articolul 96Documentaţia cadastrală de înscriere a unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară conţine: a) borderou; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie şi înscriere; d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz; g) copia extrasului de carte funciară pentru informare; h) certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv; i) certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit conform anexei nr. 1.52 la prezentul regulament;----------Lit. i) a art. 96 a fost modificată de pct. 60 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. j) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate; k) calculul analitic al suprafeţei; l) memoriul tehnic; m) copia planului de amplasament şi delimitare a terenului înscris în cartea funciară pe care se edifică construcţia definitivă sau se extinde o construcţie veche; n) planul de amplasament şi delimitare cu reprezentarea terenului şi a construcţiei; o) abrogată;----------Lit. o) a art. 96 a fost abrogată de pct. 61 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. p) fişierul .cpxml.  +  Articolul 97La înscrierea construcţiilor persoana autorizată specifică numărul de niveluri, anul construirii, suprafaţa construită la sol şi suprafaţa construită desfăşurată. Aceste date vor fi menţionate în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, la pct. B «Date referitoare la construcţii», coloana «Menţiuni», iar în fişierul .cpxml la «Construcţii - Introducere/editare clădiri - Menţiuni».  +  Articolul 98 (1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în condiţiile art. 37 alin. (1) - (3) din Legea nr. 7/1996republicată.----------Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 62 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea se face în baza: a) autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază este situată construcţia; b) documentaţiei cadastrale. (3) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate intabula în cartea funciară şi pe stadii de execuţie, în baza următoarelor documente: a) certificatului de atestare a stadiului realizării construcţiei, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale; b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei, semnat şi ştampilat de serviciul de specialitate din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale; c) documentaţiei cadastrale.----------Alin. (3) al art. 98 a fost modificat de pct. 62 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 99 (1) Pentru construcţiile înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, fără acte doveditoare ale dreptului de proprietate, în situaţia în care se solicită ulterior intabularea dreptului de proprietate, operaţiunea se efectuează pe flux integrat, cu întocmirea unui nou fişier .cpxml. (2) Cererea de recepţie şi înscriere va fi însoţită de: a) dovada achitării tarifului; b) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; c) copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz; d) copia extrasului de carte funciară pentru informare; e) documentele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra construcţiilor; f) fişierul .cpxml.  +  Articolul 100Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a unei construcţii edificate pe mai multe terenuri ce au limite comune este condiţionată de efectuarea în prealabil a unei operaţiuni de alipire, din care să rezulte un singur imobil.  +  Articolul 101Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a unei construcţii reprezentând un sistem de panouri fotovoltaice, se face în baza documentaţiei cadastrale şi a certificatului de atestare prevăzut de art. 37 din Legea nr. 7/1996, republicată. Pe planul de amplasament şi delimitare se reprezintă conturul exterior al zonei pe care sunt amplasate panourile, iar în fişierul .cpxml la «Construcţii - Introducere/editare clădiri - Menţiuni», se face menţiunea "sistem" cu "n" panouri fotovoltaice.----------Art. 101 a fost modificat de pct. 63 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 102Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a unei construcţii cu caracter provizoriu, se face în baza documentaţiei cadastrale şi a certificatului de atestare prevăzut de art. 37 din Legea nr. 7/1996republicată.----------Art. 102 a fost modificat de pct. 64 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.3.2. Radierea din planul cadastral şi din cartea funciară a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară.  +  Articolul 103Operaţiunea de radiere a unei construcţii din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se poate efectua, la cererea proprietarului, fără documentaţie cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condiţiile legale. Fişierul .cpxml se preia din arhiva oficiului teritorial, se actualizează de către inspectorul căruia i-a fost alocată lucrarea şi se ataşează cererii care se soluţionează pe flux integrat.----------Art. 103 a fost modificat de pct. 65 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.3.3. Documentaţia cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului  +  Articolul 104 (1) Documentaţia cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului conţine: a) borderou; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere; d) declaraţiile pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilelor măsurate; e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) copiile extraselor de carte funciară pentru informare; g) declaraţia autentică de voinţă între părţi sau hotărârea judecătorească definitivă; h) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate; i) calculul analitic al suprafeţelor; j) memoriul tehnic; k) copiile planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor; l) planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică; m) abrogată;----------Lit. m) a alin. (1) al art. 104 a fost abrogată de pct. 66 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. n) fişierul .cpxml. (2) Operaţiunea cadastrală de modificare a limitei de proprietate se efectuează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) există două sau mai multe imobile învecinate înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; b) imobilele în cauză au cel puţin o latură comună; c) operaţiunea nu presupune un transfer al dreptului de proprietate şi se vor respecta prevederile legale cu privire la diferenţele de suprafeţe.----------Lit. c) a alin. (2) al art. 104 a fost modificată de pct. 67 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.3.4. Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului  +  Articolul 105Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului se va întocmi în situaţia în care suprafaţa imobilului rezultată din măsurători este diferită de suprafaţa pentru care a fost atribuit numărul cadastral, indiferent dacă această suprafaţă a fost sau nu înscrisă în cartea funciară.  +  Articolul 106 (1) Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară, conţine: a) borderoul; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere; d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) copia extrasului de carte funciară pentru informare; g) hotărârea judecătorească definitivă, declaraţia autentică a proprietarului, procesul verbal de vecinătate, după caz; h) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate; i) calculul analitic al suprafeţelor; j) memoriul tehnic; k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită modificarea de suprafaţă;----------Lit. k) a art. 106 a fost modificată de pct. 68 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. l) planul de amplasament şi delimitare întocmit pentru imobilul a cărui suprafaţă se modifică; m) abrogată;----------Lit. m) a art. 106 a fost abrogată de pct. 69 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. n) fişierul .cpxml.  +  Articolul 107Modificarea în plus a suprafeţei imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 10% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară, se realizează în baza documentaţiei cadastrale de modificare a suprafeţei, care conţine suplimentar următoarele documentele: a) declaraţia autentică a proprietarului în cazul imobilului împrejmuit şi materializat prin elemente stabile în timp; b) declaraţia autentică a proprietarului şi procesul verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parţial împrejmuit;  +  Articolul 108Modificarea în plus a suprafeţei imobilului situat în extravilan cu un procent de până la 5% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară, se realizează în baza documentaţiei cadastrale de modificare a suprafeţei care conţine suplimentar următoarele documentele, după caz: a) declaraţia autentică a proprietarului - în zonele de aplicare a legilor proprietăţii, dacă există plan parcelar recepţionat de oficiul teritorial; b) declaraţia autentică a proprietarului şi procesul verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) în cazul imobilului neîmprejmuit sau parţial împrejmuit, situat în zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate.----------Lit. b) a art. 108 a fost modificată de pct. 70 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 109 (1) Modificarea în plus a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară, până la procentele menţionate în prezentul capitol se poate realiza la cererea proprietarului, o singură dată. (2) Modificarea în plus a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară peste procentele menţionate în prezentul capitol se poate realiza în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, în baza documentaţiei cadastrale.  +  Articolul 110Pentru imobilele a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mică decât suprafaţa înscrisă în cartea funciară, modificarea suprafeţei se realizează în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei autentice a proprietarului cu privire la acordul de diminuare a suprafeţei.----------Art. 110 a fost modificat de pct. 69 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.3.5. Documentaţia cadastrală de actualizare a categoriei de folosinţă/destinaţiei pentru imobile înscrise în cartea funciară.  +  Articolul 111 (1) Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosinţă/destinaţia terenului, pentru o parte din imobil, se realizează în baza unei documentaţii de actualizare informaţii tehnice.----------Alin. (1) al art. 111 a fost modificat de pct. 71 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Documentaţia cadastrală de actualizare a categoriei de folosinţă/destinaţiei conţine: a) borderoul; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie şi înscriere; d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) copia extrasului de carte funciară pentru informare; g) actul administrativ specific (ex.: adeverinţa emisă de primărie, autorizaţia de construire), emis în condiţiile legii; h) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate, i) calculul analitic al suprafeţelor; j) memoriul tehnic;(k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea;----------Lit. k) a alin. (2) al art. 111 a fost modificată de pct. 72 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. l) planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren cu categoria/destinaţia actuală; m) abrogată;----------Lit. m) a alin. (2) al art. 111 a fost abrogată de pct. 73 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. n) fişierul .cpxml. (3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), actualizarea categoriei de folosinţă/destinaţiei pentru întregul imobil care a fost înregistrat în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se poate realiza fără documentaţie cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condiţiile legale. Fişierul .cpxml se preia din arhiva oficiului teritorial, se actualizează de către inspectorul căruia i-a fost alocată lucrarea şi se ataşează cererii.----------Alin. (3) al art. 111 a fost modificat de pct. 71 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 112 (1) Imobilele situate în intravilanul localităţilor, aprobat potrivit legii, prin PUG şi/sau PUZ, pentru care a fost emisă autorizaţie de construire, sunt scoase din circuitul agricol prin efectul legii, înregistrându-se în evidenţele de cadastru şi carte funciară pentru întreaga suprafaţă, cu categoria de folosinţă curţi-construcţii, fără întocmirea în acest sens a unei documentaţii cadastrale de actualizare informaţii tehnice. (2) În cazul imobilelor menţionate la alin. (1), scoaterea din circuitul agricol pentru o parte din suprafaţa imobilului se face în baza unei documentaţii cadastrale de actualizare informaţii tehnice, cu identificarea suprafeţei de teren care îşi schimbă categoria de folosinţă în curţi construcţii. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 112 a fost abrogat de pct. 74 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.3.6. Documentaţie de rectificare a erorii de înregistrare în planul cadastral digital. Suprapunerea virtuală. Suprapunerea reală.  +  Articolul 113 (1) Rectificarea erorii de înregistrare în planul cadastral digital, eliminarea golurilor şi suprapunerilor din baza de date, respectiv rectificarea coordonatelor, se realizează prin repoziţionare. (2) Repoziţionarea este operaţiunea de rectificare a coordonatelor imobilului poziţionat greşit în planul cadastral care se efectuează prin rotaţie, translaţie sau modificarea geometriei anterior recepţionate, fără acordul proprietarului. (3) Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafeţei imobilului cu un procent de până la +/- 2% din suprafaţa măsurată înscrisă în cartea funciară. (4) Documentaţia de repoziţionare se întocmeşte de către persoana autorizată la cererea persoanelor interesate sau la cererea oficiului teritorial, respectiv de către inspector, din oficiu, în baza referatului întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef.  +  Articolul 114 (1) Documentaţia de repoziţionare la cerere conţine: a) borderoul; b) cererea de recepţie şi înscriere; c) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate; d) calculul analitic al suprafeţelor; e) memoriul tehnic care va conţine şi date cu privire la necesitatea repoziţionării; f) copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului recepţionat anterior; g) planul de amplasament şi delimitare a imobilului; h) fişierul .cpxml. (2) Documentaţia de repoziţionare din oficiu conţine referatul de constatare întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef şi fişierul .cpxml şi se realizează de către inspector, în cazul în care imobilul este situat în intravilan şi este împrejmuit sau în cazul în care imobilul este situat în extravilan şi există plan parcelar recepţionat. (3) Prin documentaţia cadastrală ce conţine piesele indicate la alin. (1), cu ocazia repoziţionării se vor putea rectifica şi erori cum ar fi:- erori cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producţie, vecinătăţile imobilului, fără afectarea amplasamentului;- erori ale suprafeţelor parcelelor componente ale imobilului, fără a afecta suprafaţa totală a imobilului, precum şi suprafaţa utilă a încăperilor componente ale UI- ului, fără modificarea suprafeţei utile totale;- alte erori cu privire la identificarea cadastrală a imobilului, fără afectarea amplasamentului şi a suprafeţei totale. (4) În situaţia în care nu este necesară repoziţionarea, erorile cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producţie, vecinătăţile imobilului, fără afectarea amplasamentului, se efectuează de către inspectorul de cadastru, cu actualizarea fişierului .cpxml aflat în baza de date a oficiului teritorial.----------Alin. (4) al art. 114 a fost modificat de pct. 75 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (5) Rectificarea erorii de înregistrare a unui imobil în planul cadastral digital, prin repoziţionare, se poate realiza şi în cazul în care pentru acel imobil nu s-a deschis carte funciară.  +  Articolul 115 (1) Dacă la recepţia documentaţiilor cadastrale sau la actualizarea bazei de date grafice se constată că în planul cadastral în format digital, sunt imobile reprezentate cu suprapunere totală sau parţială, inspectorul poate convoca persoanele autorizate care au executat documentaţiile, pentru verificarea la teren şi stabilirea tipului de suprapunere, reală sau virtuală. (2) Persoanele autorizate au obligaţia să se prezinte la sediul oficiului teritorial la data şi ora convocării. Persoanele autorizate care, din motive obiective, nu pot fi prezente la data convocării la oficiul teritorial vor comunica în scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru întâlnire, în vederea reprogramării întâlnirii.  +  Articolul 116 (1) Suprapunerea virtuală există doar în baza de date grafică a oficiului teritorial, imobilul nefiind afectat de suprapunere în teren şi este generată de erori de măsurare, prelucrare a datelor şi integrare în baza de date. (2) Suprapunerea virtuală se soluţionează prin operaţiunea de repoziţionare. (3) Dacă documentaţia de repoziţionare nu este realizată de către persoana autorizată în termenul stabilit de inspector, din motive nejustificate, aceasta este sancţionată conform prezentului regulament. (4) Dacă rectificarea coordonatelor imobilului implică modificarea suprafeţei cu un procent care depăşeşte +/- 2%, persoana autorizată întocmeşte documentaţia de actualizare informaţii tehnice. (5) Dacă la întocmirea documentaţiei de actualizare informaţii tehnice, proprietarul imobilului poziţionat greşit refuză să îşi exprime acordul sau nu este găsit, persoana autorizată dă o declaraţie cu privire la aceste aspecte, în termenul stabilit de inspector. În baza declaraţiei persoanei autorizate şi a referatului de constatare întocmit de inspector, aprobat de inginerul şef, inspectorul completează fişierul .cpxml din baza de date cu precizarea, la rubrica Menţiuni, "Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă şi localizare corectă". Această menţiune se va face şi pe planul de amplasament şi delimitare din arhiva oficiului teritorial şi nu constituie piedică la recepţia altei documentaţii cadastrale poziţionate corect. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 116 a fost abrogat de pct. 76 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 117Suprapunerea reală este suprapunerea efectivă în teren datorată existenţei mai multor acte juridice diferite pentru acelaşi amplasament, identificării diferite a limitei comune sau lipsei materializării limitei la momentul identificării. Suprapunerea reală se soluţionează pe cale amiabilă prin documentaţii cadastrale sau de către instanţele de judecată.  +  Articolul 118 (1) În situaţia în care există imobile înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, şi se solicită prima înscriere în sistem pentru un nou imobil, constatându-se o suprapunere reală, oficiul teritorial respinge documentaţia cadastrală. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă proprietarul imobilului pentru care cererea a fost respinsă doreşte să dispună de dreptul său de proprietate pentru zona neafectată de suprapunere, în baza declaraţiei titularului dreptului, exprimată în formă autentică, se întocmesc documentaţii cadastrale pentru fiecare lot, respectiv lot afectat de suprapunere, lot fără suprapunere. Pentru lotul neafectat de suprapunere se atribuie număr cadastral, se deschide carte funciară, iar documentaţia întocmită pentru lotul cu suprapunere se respinge. (3) Dacă la actualizarea bazei de date grafice se identifică în planul cadastral de carte funciară imobile reprezentate cu suprapunere reală, inspectorul actualizează fişierele .cpxml aferente acestor imobile cu precizarea la menţiuni "Imobil înregistrat cu suprapunere reală cu imobilul cu nr. cadastral/înscris în Cartea Funciară nr...." şi întocmeşte referatul privind constatarea suprapunerii, care va fi aprobat de inginerul şef. Menţiunea privind suprapunerea se face şi pe planurile de amplasament şi delimitare aferente imobilelor suprapuse, aflate în arhiva oficiului teritorial.----------Alin. (3) al art. 118 a fost modificat de pct. 77 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (4) Ştergerea menţiunilor "imobil înregistrat în planul cadastral fără formă şi localizare corectă" şi "Imobil înregistrat cu suprapunere reală cu imobilul cu nr. cadastral...../înscris în Cartea Funciară nr. .... " se efectuează în baza referatului emis de Serviciul de Cadastru în sensul că imobilele nu se mai suprapun în baza de date cadastrală sau imobilul a fost localizat corect prin repoziţionare, ca urmare a refacerii documentaţiilor cadastrale sau a hotărârii judecătoreşti definitive.----------Alin. (4) al art. 118 a fost modificat de pct. 78 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (5) Dacă prin emiterea unei hotărâri judecătoreşti se generează o suprapunere între imobile, se procedează potrivit dispoziţiilor de la alin. (3).----------Alin. (5) al art. 118 a fost introdus de pct. 79 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.3.7. Documentaţia cadastrală de actualizare a altor informaţii tehnice cu privire la imobil  +  Articolul 119 (1) Documentaţia cadastrală de actualizare a altor informaţii tehnice cu privire la imobil conţine: a) borderoul; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie şi înscriere; d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) copia extrasului de carte funciară pentru informare; g) originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;----------Lit. g) a alin. (1) al art. 119 a fost modificată de pct. 80 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. h) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate; i) calculul analitic al suprafeţelor; j) memoriul tehnic; k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea;----------Lit. k) a alin. (1) al art. 119 a fost modificată de pct. 80 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. l) planul de amplasament şi delimitare; m) planul de încadrare în zonă; n) fişierul .cpxml. (2) Aceste actualizări pot privi: a) adresa unde este situat imobilului, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producţie, vecinătăţile imobilului, fără afectarea amplasamentului; b) erori ale suprafeţelor parcelelor componente ale imobilului, fără a afecta suprafaţa totală a imobilului, precum şi suprafaţa utilă a încăperilor componente ale UI- ului, fără modificarea suprafeţei utile totale; c) alte erori cu privire la identificarea cadastrală a imobilului, fără afectarea amplasamentului şi a suprafeţei totale. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), inspectorul de cadastru actualizează fişierul .cpxml aflat în baza de date a oficiului teritorial, ca urmare a cererii de actualizare însoţită de actul juridic specific şi de dovada achitării tarifului aferent serviciului de actualizare.----------Alin. (3) al art. 119 a fost introdus de pct. 81 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.3.8. Documentaţia cadastrală întocmită ca urmare a modificării prin PUZ sau PUG a limitei intravilanului  +  Articolul 120Abrogat.----------Art. 120 a fost abrogat de pct. 82 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 121Abrogat.----------Art. 121 a fost abrogat de pct. 83 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.2.4. Condominiu  +  Articolul 122Abrogat.----------Art. 122 a fost abrogat de pct. 84 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 123 (1) În vederea înscrierii condominiului se deschide o carte funciară a terenului, o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate reprezenta apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. (2) Cartea funciară colectivă se înfiinţează concomitent cu deschiderea primei cărţi funciare aferente unei unităţi individuale din cadrul condominiului, la cererea proprietarului acesteia. (3) Dacă nu există deschisă carte funciară colectivă, documentaţia se completează cu o fişă colectivă care conţine datele din cartea de imobil cu privire la lista apartamentelor, suprafaţa blocului, suprafaţa utilă a apartamentelor, descrierea părţilor comune, suprafaţa terenului aferent blocului precum şi cotele aferente fiecărei unităţi individuale din părţile comune ale construcţiei şi din teren.----------Alin. (3) al art. 123 a fost modificat de pct. 85 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (4) Dacă se solicită înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o clădire ce formează obiectul unei proprietăţi individuale pe etaje sau pe apartamente, la documentaţie se va ataşa releveul etajului/apartamentului. (5) Locurile de parcare situate în construcţii de tip condominiu se asimilează unităţii individuale.----------Alin. (5) al art. 123 a fost introdus de pct. 86 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 124 (1) Alipirea unităţilor individuale se realizează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) unităţile individuale alăturate, situate în acelaşi condominiu, au cel puţin un perete comun, o terasă sau un hol, altele decât cele de folosinţă comună generală; b) unităţile individuale situate la etaje diferite, cu condiţia să aibă planşeu comun şi să existe scară de acces, alta decât scara din părţile de folosinţă comună generală; (2) Transformările necesare alipirii se vor efectua conform legislaţiei în vigoare privitoare la construcţii.  +  Articolul 125 (1) Documentaţia cadastrală de primă înregistrare unitate individuală va conţine: a) borderoul; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie şi înscriere; d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;d^1) certificat fiscal;----------Lit. d^1) a alin. (1) al art. 125 a fost introdus de pct. 87 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea; g) memoriul tehnic; h) abrogată;----------Lit. h) a alin. (1) al art. 125 a fost abrogată de art. I din ORDINUL nr. 1.140 din 5 noiembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 6 noiembrie 2014. i) releveul unităţii individuale; j) abrogată;----------Lit. j) a alin. (1) al art. 125 a fost abrogată de pct. 88 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. k) fişierul .cpxml. (2) Pentru prima înscriere UI, formată din apartament şi dependinţe distincte (boxă, pivniţă, garaj sau alte anexe) aparţinând aceluiaşi condominiu, se va întocmi o singură documentaţie cadastrală, respectiv un singur fişier .cpxml, iar în anexa cuprinzând releveul apartamentului se figurează şi dependinţa aferentă. (3) La solicitarea proprietarului, în scopul valorificării prin acte juridice de dispoziţie sau de administrare, se pot întocmi două sau mai multe documentaţii cadastrale, câte una pentru fiecare unitate individuală formată din apartament, respectiv din dependinţe, cu fişierele .cpxml aferente. (4) La executarea documentaţiilor cadastrale, persoanele autorizate au obligaţia să informeze beneficiarul despre consecinţele ce decurg din înscrierea dependinţelor în cartea funciară, separat de cea a apartamentului. Documentaţia va fi completată cu acordul proprietarului, întocmit într-un număr de exemplare egal cu cel al documentaţiilor cadastrale. (5) Anterior înregistrării unei unităţi individuale sau actualizării informaţiilor tehnice cu privire la o unitate individuală, persoana autorizată analizează situaţia juridică a terenului şi a construcţiei condominiu şi întocmeşte documentaţia cadastrală de prima înscriere sau de actualizare a informaţiilor tehnice cu privire la imobil, dacă se impune.4.2.5. Notarea posesiei în cadrul lucrărilor de cadastru sporadic  +  Articolul 126 (1) În cazul imobilelor proprietate privată, în situaţia în care nu există acte de proprietate asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei în cartea funciară, în baza documentaţiei cadastrale şi a următoarelor înscrisuri: a) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:- posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;- imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;- primăria are sau nu are cunoştinţă de acţiuni în justiţie cu privire la imobilul respectiv;- imobilul a făcut sau nu a făcut obiectul legilor de retrocedare;- proprietarul tabular nu figurează ca proprietar în evidenţele primăriei, în zonele de aplicare a prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938. b) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:- posedă imobilul sub nume de proprietar;- este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;- nu a înstrăinat sau grevat imobilul;- imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;- imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;- imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;- înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris; c) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există; d) copie de pe actele de identitate şi stare civilă. (2) În situaţia în care pe terenul cu privire la care s-a notat posesia sunt edificate construcţii pentru care există acte de proprietate, dreptul de proprietate asupra acestora se va intabula în cartea funciară.4.2.6. Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor aflate în evidenţa unui teritoriu administrativ, al căror amplasament este pe un alt teritoriu administrativ  +  Articolul 127În situaţiile în care s-a înscris în cartea funciară un imobil pe un UAT, iar amplasamentul acestuia este situat pe alt UAT, punerea în concordanţă se realizează la cerere sau din oficiu, în baza documentaţiei de identificare a amplasamentului.  +  Articolul 128Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară, în situaţia corectării din oficiu, conţine: a) referatul de constatare şi anulare a numărului cadastral al imobilului acordat pe UAT-ul identificat eronat, înregistrat în RGI, întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef, cu privire la situarea imobilului pe alt UAT decât cel în care a fost înregistrat, cu precizarea motivelor pentru care imobilul a fost înregistrat eronat; b) fişierul .cpxml actualizat, întocmit de către inspector; c) planul de amplasament şi delimitare existent în arhiva oficiului teritorial, cu menţionarea numărului cadastral nou acordat şi UAT-- ul identificat corect, prin corectarea pe PAD, de către inspector.  +  Articolul 129Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară, în situaţia corectării la cerere, conţine: a) borderoul; b) cererea de recepţie şi înscriere; c) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat; d) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; e) încheierea de sistare a cărţii funciare şi copia cărţii funciare conform cu originalul;----------Lit. e) a art. 129 a fost modificată de pct. 89 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. f) referatul de constatare şi anulare a numărului cadastral al imobilului acordat pe UAT-ul incorect, întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef, cu privire la situarea imobilului pe alt UAT decât cel în care a fost înregistrat;----------Lit. f) a art. 129 a fost modificată de pct. 89 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. g) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate, h) calculul analitic al suprafeţelor; i) memoriul tehnic; j) planul de amplasament şi delimitare; k) abrogată;----------Lit. k) a art. 129 a fost abrogată de pct. 90 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. l) fişierul .cpxml.  +  Articolul 130 (1) Cererea de anulare a numărului cadastral se înregistrează la biroul teritorial în evidenţa căruia a fost înscris imobilul. În urma acestei cereri se eliberează referatul de constatare şi anulare număr cadastral, întocmit de inspectorul de cadastru şi aprobat de inginerul şef, care se înregistrează, din oficiu, în Registrul General de Intrare, în baza căruia se sistează cartea funciară veche. (2) Documentaţia prevăzută la art. 129 din prezentul regulament se înregistrează la biroul teritorial în evidenţa căruia este situat imobilul. În baza acestei documentaţii se va atribui număr cadastral şi se va deschide o nouă carte funciară. Cartea funciară nou deschisă va prelua descrierea imobilului din documentaţia cadastrală şi situaţia juridică din cartea funciară sistată. Încheierea va fi comunicată tuturor persoanelor interesate.----------Art. 130 a fost modificat de pct. 91 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.3. Soluţionarea cererilor pe flux întrerupt  +  Articolul 131 (1) Documentaţia cadastrală pe flux întrerupt se întocmeşte pentru efectuarea operaţiunilor de alipire/dezlipire, apartamentare, reapartamentare. (2) Se întocmeşte documentaţie cadastrală pe flux întrerupt şi în situaţia în care, pentru încheierea actului autentic sau a certificatului de moştenitor, nu se prezintă un act justificativ al titlului dispunătorului sau autorului succesiunii, conform protocolului de colaborare dintre Agenţia Naţională şi UNNPR. Drepturile reale constatate prin certificatele de moştenitor şi actele de partaj voluntar şi judiciar sunt intabulate în cartea funciară la prima înregistrare pe flux integrat, în baza unei documentaţii cadastrale întocmite ulterior încheierii actului şi a unui certificat de sarcini.4.3.1. Înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor  +  Articolul 132 (1) Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operaţiuni de modificare a imobilului au caracter material şi nu implică nici un transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial şi a consimţământului proprietarului exprimat prin înscris în formă autentică sau după caz prin hotărâre judecătorească definitivă.----------Alin. (1) al art. 132 a fost modificat de pct. 92 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Alipirea imobilelor alăturate se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială.----------Alin. (2) al art. 132 a fost modificat de pct. 92 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) Proprietarii unor imobile alăturate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot solicita înscrierea alipirii în cartea funciară în baza actului de alipire, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma alipirii, încheiată în formă autentică şi a unei documentaţii cadastrale. Prin excepţie, în zona de extravilan, în scopul constituirii de exploataţii agricole, imobilele pot fi alipite fără a fi înscrise în prealabil în cartea funciară, dacă imobilul rezultat este delimitat în teren prin detalii fixe, stabile în timp. Documentaţia cadastrală se înregistrează pe flux întrerupt şi se întocmeşte în baza convenţiei în formă autentică a proprietarilor, pentru întreg imobilul rezultat din alipire. În actul autentic de alipire imobilele se identifică după nr. topografic sau după identificatorii din titlurile de proprietate.  +  Articolul 133 (1) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, la întocmirea documentaţiilor cadastrale de alipire/dezlipire se utilizează suprafeţele imobilelor implicate în aceste operaţiuni, rezultate din măsurători, pentru care au fost atribuite numere cadastrale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data atribuirii numărului cadastral, indiferent dacă aceste suprafeţe au fost sau nu înscrise la acea dată în cartea funciară. Dacă se impune conversia cărţii funciare, atunci suprafaţa din măsurători, pentru care a fost atribuit numărul cadastral, se preia din planul de amplasament şi delimitare. (2) În situaţia în care la măsurătorile efectuate la teren se constată că suprafaţa măsurată a imobilului/imobilelor supuse operaţiunilor de dezlipire/alipire este diferită de suprafaţa măsurată anterior şi evidenţiată în documentaţia cadastrală iniţială recepţionată, se realizează în prealabil o documentaţie de modificare a suprafeţei, verificându-se dacă anterior a mai fost realizată o modificare în plus a suprafeţei. (3) Verificarea existenţei unei alte modificări de suprafaţă revine obligatoriu inspectorului căruia i-a fost alocată lucrarea.  +  Articolul 134 (1) În caz de alipire/dezlipire imobilele rezultate primesc numere cadastrale noi şi se transcriu în cărţi funciare noi. (2) Cărţile funciare din care provin imobilele alipite/dezlipite se închid, neputând fi redeschise pentru noi înscrieri. (3) Modificările intervenite prin alipire/dezlipire se arată atât în partea A, cât şi în partea B a cărţii funciare.  +  Articolul 135 (1) Din punct de vedere tehnic: a) dezlipirea este operaţiunea de împărţire a unui imobil înscris în cartea funciară în două sau mai multe imobile cu suprafeţe egale/inegale ce se vor înscrie în cărţi funciare distincte; b) alipirea este operaţiunea prin care două sau mai multe imobile alăturate înscrise în cărţi funciare distincte se unesc într-un singur imobil, rezultând o singură carte funciară. (2) Documentaţia cadastrală de dezlipire/alipire conţine: a) borderoul; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie; e) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; f) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; g) copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărţii funciare; h) certificatul de urbanism, în cazurile prevăzute de lege;----------Lit. h) a alin. (2) al art. 135 a fost modificată de pct. 93 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. i) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate; j) calculul analitic al suprafeţelor; k) memoriul tehnic; l) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea.----------Lit. l) a alin. (2) al art. 135 a fost modificată de pct. 93 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. m) planul de amplasament şi delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire; n) planurile de amplasament şi delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire/planul de amplasament şi delimitare a imobilului rezultat din alipire; o) abrogată;----------Lit. o) a alin. (2) al art. 135 a fost abrogată de pct. 94 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. p) fişierul .cpxml. (3) Operaţiunea de dezlipire/alipire a unui imobil este considerată finalizată în momentul înscrierii actului autentic de dezlipire/alipire în cartea funciară. (4) Referatul de admitere/respingere rezultat din aplicaţia informatică, emis de inspector, în 3 exemplare, se comunică la registratură, în vederea transmiterii către: a) biroul de carte funciară, în vederea notării în cartea funciară a propunerii de admitere/respingere; b) arhivă, împreună cu dosarul unic; c) beneficiar/autorizat. (5) Dacă imobilul supus dezlipirii/alipirii implică operaţiuni de repoziţionare, prin cererea de dezlipire/alipire se soluţionează şi aceste operaţiuni de repoziţionare, fără modificarea suprafeţei. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 135 a fost abrogat de pct. 95 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 136Nu poate fi dezlipită o parte din terenul pe care se află un condominiu dacă prin această operaţiune sunt afectate căile de acces către condominiu sau pe terenul ce urmează să se dezlipească există reţele edilitare care deservesc condominiul.  +  Articolul 137 (1) Dacă imobilele sunt grevate de drepturi reale sau alte sarcini aparţinând unor terţi, operaţiunea de alipire/dezlipire nu se poate face decât cu acordul acestor terţi, cu excepţia operaţiunilor de alipire/dezlipire efectuate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exerciţiul atribuţiilor sale.----------Alin. (1) al art. 137 a fost modificat de pct. 96 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) În lipsa unei convenţii contrare, înscrierile privind drepturile reale, împreună cu sarcinile şi celelalte înscrieri care grevează imobilul, se menţin neschimbate în cărţile funciare ale tuturor imobilelor rezultate. (3) Dacă asupra imobilului supus modificării erau intabulate drepturi reale ale unor terţi, în caz de alipire/dezlipire a imobilului, urmată de transcrierea imobilelor rezultate în noi cărţi funciare, acestea se vor menţine ca atare. (4) Ipotecile ce grevează imobilele ce se alipesc, se înscriu în cartea funciară a imobilului rezultat din alipire în ordinea rangurilor iniţiale. (5) Notarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară şi a litigiilor având ca obiect imobilul înscris în cartea funciară nu constituie piedică la alipirea sau dezlipirea imobilului. În situaţia în care doar o parte din imobil este afectată de litigiu, imobilul se poate dezlipi la cererea proprietarului, cu consimţământul părţilor în litigiu exprimat în formă autentică sau în baza unei încheieri pronunţate de instanţa de judecată, formându-se un imobil distinct din partea grevată de litigiu şi unul sau mai multe imobile neafectate de litigiu.4.3.2. Apartamentarea/subapartamentarea/reapartamentarea4.3.2.1. Documentaţia de apartamentare a unei construcţii - condominiu pentru înfiinţarea unor unităţi individuale  +  Articolul 138Apartamentarea este operaţiunea definită la art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996republicată.----------Art. 138 a fost modificat de pct. 97 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 139Construcţiile nefinalizate, înscrise în cartea funciară, care nu au proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nu pot fi apartamentate.  +  Articolul 140Apartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape: a) recepţia documentaţiei cadastrale de apartamentare; b) întocmirea actului de apartamentare în formă autentică, ori emiterea hotărârii judecătoreşti; c) înscrierea actului de apartamentare.  +  Articolul 141Documentaţia cadastrală de apartamentare conţine: a) borderoul; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie; d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) copia extrasului de carte funciară pentru teren cu construcţie; g) copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative; h) memoriul tehnic; i) fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune; j) releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel; k) releveul fiecărei unităţi individuale din propunerea de apartamentare; l) planul de amplasament şi delimitare; m) abrogată;----------Lit. m) a art. 141 a fost abrogată de pct. 98 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. n) fişierul .cpxml.4.3.2.2. Documentaţia de subapartamentare unitate individuală/alipire unitate individuală  +  Articolul 142 (1) Subapartamentarea este operaţiunea definită la art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996republicată.----------Alin. (1) al art. 142 a fost modificat de pct. 99 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Alipirea UI este operaţiunea de formare a unei unităţi individuale prin alipirea a două sau mai multe unităţi individuale. Operaţiunea de alipire a tuturor unităţilor individuale dintr-un condominiu conduce la sistarea apartamentării, operaţiune prin care construcţia condominiu revine la situaţia iniţială, dinainte de apartamentare.  +  Articolul 143Subapartamentarea UI/alipirea UI este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape: a) recepţie documentaţie cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI; b) întocmire act de subapartamentare UI/alipire UI în formă autentică ori emitere hotărâre judecătorească; c) înscriere act de subapartamentare UI/alipire UI.  +  Articolul 144Documentaţia cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI conţine: a) borderoul; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie; d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) copia extrasului/extraselor de carte funciară al/ale ui; g) copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative; h) memoriul tehnic; i) fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune; j) releveele cu propunerea de apartamentare a ui- urilor iniţiale; k) planul de amplasament şi delimitare; l) releveele pentru fiecare ui rezultat din subapartamentare/alipire ui; m) abrogată;----------Lit. m) a art. 144 a fost abrogată de pct. 100 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. n) fişierul .cpxml.4.3.2.3. Documentaţia de reapartamentare  +  Articolul 145 (1) Reapartamentarea este operaţiunea de reconfigurare a condominiului sau a unei părţi din acesta rezultând alte unităţi individuale cu restabilirea cotelor din părţile comune, aferente fiecărei unităţi individuale. (2) De asemenea, constituie reapartamentare operaţiunea de desprindere a unei unităţi individuale din părţile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părţile comune, aferente fiecărei unităţi individuale.----------Art. 145 a fost modificat de pct. 101 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 146Abrogat.----------Art. 146 a fost abrogat de pct. 102 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 147Abrogat.----------Art. 147 a fost abrogat de pct. 103 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 148Cota din părţile comune aferente unei unităţi individuale nu poate fi egală cu zero.  +  Articolul 149Reapartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape: a) recepţie documentaţie cadastrală de reapartamentare; b) întocmire act de reapartamentare în formă autentică, ori emitere hotărâre judecătorească; c) înscriere act de reapartamentare.  +  Articolul 150Documentaţia cadastrală de reapartamentare a UI conţine: a) Borderoul; b) Dovada achitării tarifului; c) Cererea de recepţie; d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice; f) Copia extrasului de carte funciară pentru informare al condominiului; g) Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative; h) Memoriul tehnic; i) Fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune; j) Releveele pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare; k) Planul de amplasament şi delimitare; l) abrogată;----------Lit. l) a art. 150 a fost abrogată de pct. 104 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. m) Fişierul .cpxml.4.3.2.4. Operaţiunea de sistare a apartamentării/condominiului  +  Articolul 151 (1) Operaţiunea de sistare a apartamentării unei construcţii tip condominiu se poate realiza dacă proprietarul deţine toate unităţile individuale componente al condominiului. (2) Operaţiunea de sistare a apartamentării se efectuează la cererea proprietarului tuturor unităţilor individuale din condominiu, în baza acordului autentic de voinţă, astfel: a) dacă proprietarul construcţiei este şi proprietarul terenului pe care aceasta este amplasată, atunci se efectuează următoarele operaţiuni:- se sistează cărţile individuale aferente UI- urilor;- se sistează cartea funciară a construcţiei;- construcţia se transcrie în cartea funciară a terenului. b) dacă proprietarul construcţiei nu este şi proprietarul terenului pe care aceasta este amplasată, atunci se sistează cărţile individuale aferente UI- urilor, iar pentru înscrierea construcţiei se aplică dispoziţiile referitoare la dreptul de superficie.4.3.3. Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente4.3.3.1. Dispoziţii generale  +  Articolul 152 (1) Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî cu acordul tuturor coproprietarilor şi presupune parcurgerea următoarelor etape:- recepţia documentaţiei cadastrale de reapartamentare în vederea scoaterii din părţile de uz comun, întocmită în baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari;- încheierea actului autentic prin care toţi coproprietarii îşi exprimă acordul pentru încetarea destinaţiei de folosinţă comună şi pentru diminuarea corespunzătoare a cotelor părţi indivize din condominiu;- înscrierea în cartea funciară, în baza documentaţiei cadastrale şi a înscrisului autentic menţionat mai sus, a operaţiunii de reapartamentare. (2) În vederea individualizării părţii de uz comun ca unitate locativă nou creată, cartea funciară colectivă trebuie să cuprindă obligatoriu fişa colectivă întocmită pentru întreaga clădire, pe tronsoane sau scări, după caz, cu indicarea dreptului de proprietate exclusivă şi în care să fie evidenţiate cotele de teren şi cotele din părţile comune indivize recalculate, aferente unităţilor individuale.4.3.3.2. Procedura privind înscrierea mansardei în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare  +  Articolul 153În sensul prezentei proceduri, mansardarea reprezintă crearea şi înscrierea unor noi unităţi individuale, prin extinderea condominiului pe verticală, cu recalcularea cotelor din părţile comune.  +  Articolul 154Etapele privind înscrierea mansardei în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare sunt:1. reapartamentarea: a) recepţia documentaţiei cadastrale de reapartamentare în vederea scoaterii din părţile de uz comun a terasei, prin care se formează o nouă unitate individuală şi se recalculează cotele din părţile comune, întocmită în baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari în condiţiile art. 658 alin. (1) Codul civil; b) încheierea actului autentic prin care coproprietarii îşi exprimă acordul pentru diminuarea corespunzătoare a cotelor părţi indivize din condominiu; c) înscrierea în cartea funciară a operaţiunii de reapartamentare, în baza documentaţiei cadastrale şi a înscrisului autentic de la lit. b), înscrierea mansardei în baza autorizaţiei de construire şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.2. subapartamentarea mansardei: a) recepţia documentaţiei de subapartamentare a mansardei; b) încheierea actului autentic de subapartamentare mansardă; c) înscrierea actului de subapartamentare.4.3.4. Intabularea dreptului de proprietate publică şi a drepturilor reale corespunzătoare acestuia  +  Articolul 155 (1) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ teritoriale se face în condiţiile art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicată. Extrasul de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, certificat pentru conformitate, va fi însoţit de un înscris care confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventar. (2) Înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale se face în condiţiile art. 41 alin. (7) din Legea nr. 7/1996, republicată. Extrasul de pe inventarul aprobat prin Hotărârea consiliului local sau judeţean după caz, certificat pentru conformitate, va fi însoţit de un înscris care confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventar.----------Art. 155 a fost modificat de pct. 105 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 156 (1) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul real de folosinţă gratuită se intabulează în partea a II-a a cărţii funciare a terenului, în baza actului juridic în temeiul căruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, concomitent sau ulterior intabulării dreptului de proprietate al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale. Dacă este cazul, în rubrica de observaţii se va face trimitere în mod corespunzător la cartea funciară a construcţiei edificate pe teren.----------Alin. (1) al art. 156 a fost modificat de pct. 106 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) În cazul în care dreptul real corespunzător proprietăţii publice priveşte o parte dintr-un imobil, se întocmeşte documentaţia cadastrală care va conţine piesele prevăzute la art. 89 din prezentul regulament. (3) În cartea funciară a construcţiei asupra căreia s-a constituit dreptul de concesiune, de administrare sau de folosinţă se descrie construcţia în partea I, iar în partea a II-a se înscrie dreptul de proprietate asupra construcţiei respective. (4) În cărţile funciare în care se înscriu drepturile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al acestora, se va indica în mod obligatoriu apartenenţa bunului la domeniul privat ori, după caz, la domeniul public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale.----------Alin. (4) al art. 156 a fost modificat de pct. 106 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 157La înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în interiorul unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice, se va proceda astfel: a) dacă imobilele proprietatea persoanelor fizice/juridice sunt înscrise în cartea funciară, atunci înscrierea terenurilor din domeniul public al statului se face în baza documentaţiei cadastrale de dezlipire care nu conţine actul autentic de dezlipire şi certificatul fiscal; b) dacă imobilele proprietatea persoanelor fizice/juridice nu sunt înscrise în cartea funciară, dar au atribuite numere cadastrale, atunci înscrierea terenurilor din domeniul public al statului se face în baza documentaţiei cadastrale de primă înregistrare, iar recepţia se realizează cu suprapunere. În cazul în care se solicită ulterior înscrierea în cartea funciară a imobilului proprietatea persoanelor fizice/juridice, se va proceda conform art. 74 din regulament, cu diminuarea suprafeţei acestui imobil cu suprafaţa terenului aflat în domeniul public al statului, fără a se solicita acordul proprietarului persoană fizică/juridică.4.3.5. Intabularea dreptului de ipotecă şi a privilegiului imobiliar  +  Articolul 158 (1) Constituirea, modificarea, transmiterea şi stingerea dreptului de ipotecă se înscriu în partea a III-a (C) a cărţii funciare a imobilului ipotecat. (2) Ipoteca convenţională se intabulează în temeiul înscrisului autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România, care constată convenţia de constituire a ipotecii. (3) Ipoteca legală se intabulează în temeiul înscrisului constatator al creanţei garantate, în forma cerută de lege pentru validitatea actului, prezentat în original sau în copie legalizată. (4) Ipoteca se poate intabula şi în temeiul înscrisului autentic care constată cesiunea unei creanţe garantate cu o ipotecă imobiliară, în beneficiul creditorului cesionar. Dreptul de ipotecă imobiliară asupra unui drept real care garantează o creanţă novată sau asupra căreia a intervenit o subrogaţie în drepturi se notează în baza înscrisurilor în forma cerută pentru valabilitatea novaţiei sau a subrogaţiei. Strămutarea dreptului de ipotecă imobiliară ca urmare a novaţiei/subrogaţiei se va realiza doar dacă în înscrisul constatator al novaţiei/subrogaţiei sau într-un înscris separat încheiat în formă autentică, este consemnată voinţa părţilor de a rezerva ipoteca pentru garantarea noii creanţe.----------Alin. (4) al art. 158 a fost modificat de pct. 107 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (5) În cazurile în care legea permite cesiunea dreptului de ipotecă separat de creanţa garantată, înscrierea ipotecii în beneficiul creditorului cesionar se va face în temeiul convenţiei de cesiune a ipotecii, încheiată în formă autentică. (6) În cartea funciară, pe baza contractului de cesiune de creanţă, se va intabula dreptul de ipotecă cu menţionarea persoanei fizice/juridice în favoarea căreia a fost strămutată garanţia reală imobiliară. Ipoteca înscrisă în favoarea noului creditor va avea rangul sub care a fost înscrisă iniţial ipoteca. (7) Pentru efectuarea operaţiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanţă se percepe numai tariful fix aferent intabulării acestui drept real.  +  Articolul 159 (1) Dreptul de ipotecă se poate intabula: a) asupra întregului imobil, dacă acesta face obiectul dreptului de proprietate exclusivă al constituitorului înscris în cartea funciară sau care urmează să fie înscris în cartea funciară ori se află în proprietatea comună a constituitorilor înscrişi în cartea funciară sau care urmează să fie înscrişi în cartea funciară; b) asupra cotei-părţi din imobil aparţinând unui coproprietar. Dacă dreptul de ipotecă are ca obiect o unitate individuală dintr-un condominiu dreptul de ipotecă se va înscrie atât asupra unităţii individuale, cât şi asupra cotei-părţi aferente din dreptul de proprietate comună şi forţată asupra părţilor comune; c) asupra dreptului de uzufruct imobiliar ori asupra dreptului de superficie în întregul lor, dacă acestea au ca unic titular pe constituitorul ipotecii; d) asupra cotei-părţi determinate din dreptul de uzufruct imobiliar sau din dreptul de superficie, care se cuvine constituitorului, dispoziţiile alin. (1) lit. b) teza a II-a din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător; e) asupra fructelor civile ale imobilelor (chirii şi arenzi, prezente şi viitoare) sau asupra indemnizaţiilor cuvenite în temeiul unor contracte de asigurare privitoare la plata unor asemenea fructe civile.----------Alin. (1) al art. 159 a fost modificat de pct. 108 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Dacă, în cartea funciară, constituitorul ipotecii este înscris ca unic titular al dreptului ipotecat, dar este notată calitatea de bun comun sau destinaţia de locuinţă a familiei, înscrierea ipotecii se face numai cu acordul soţului neînscris în cartea funciară, acord cuprins în convenţia de ipotecă ori într-un înscris separat, în formă autentică.  +  Articolul 160 (1) Înscrierea ipotecii în cartea funciară menţionează: a) obiectul, întinderea şi felul ipotecii imobiliare; b) identificarea persoanei în favoarea căreia se înscrie ipoteca; c) titlul juridic care justifică garanţia ipotecii, anume, după caz, convenţia de ipotecă şi titlul obligaţiei garantate ori numai acest din urmă titlu, în situaţia ipotecilor legale; d) menţiunea despre clauza "la ordin" sau "la purtător" cuprinsă în înscrisul care constată creanţa garantată prin ipotecă, dacă este cazul; e) valoarea pentru care este constituită ipoteca.----------Alin. (1) al art. 160 a fost modificat de pct. 109 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(1^1) La înscrierea ipotecii în cartea funciară nu este necesară menţionarea unei sume maximale care să acopere - pe lângă valoarea creditului - dobânzile, comisioanele şi celelalte cheltuieli aferente, acestea din urmă vor fi arătate în cuprinsul înscrierii prin formula "şi celelalte obligaţii aferente creditului----------Alin. (1^1) al art. 160 a fost introdus de pct. 110 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) În cazul ipotecilor legale, atunci când cuantumul creanţei garantate nu este determinat sau determinabil pe baza înscrisurilor în temeiul cărora se solicită intabularea ipotecii, înscrierea se va face pentru suma maximă arătată în cerere, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 2386 pct. 4 din Codul civil când nu este necesară precizarea sumei.  +  Articolul 161 (1) Ori de câte ori se admite o cerere de înscriere în cartea funciară, iar din înscrisul în baza căruia s-a solicitat înscrierea rezultă existenţa unui caz de ipotecă legală, registratorul va proceda la înscrierea ipotecii din oficiu, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că ipoteca legală se înscrie la cerere şi a cazului în care creditorul renunţă la înscrierea dreptului de ipotecă legală, în cuprinsul actului sau prin declaraţie autentică. (2) Ipoteca legală prevăzută de art. 2386 pct. 2 din Codul civil se intabulează în cartea funciară la cererea promitentului achizitor oricând în termenul stipulat în antecontract pentru executarea sa, dar nu mai târziu de 6 luni de la expirarea acestuia. (3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică prin asemănare şi privilegiilor legale, înscrise conform art. 78 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 162 (1) Sechestrul prevăzut de art. 154 din Codul de procedură fiscală, instituit de organul de executare fiscală, constituie ipotecă legală, se intabulează în baza procesului verbal de sechestru şi se radiază în baza înscrisului oficial emis de instituţia în cauză care va conţine acordul creditorului pentru radierea dreptului de ipotecă. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 162 a fost abrogat de pct. 111 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 162 a fost abrogat de pct. 111 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 163 (1) Privilegiile se înscriu în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului asupra căruia poartă privilegiul. (2) Atunci când legea nu prevede expres care sunt înscrisurile în baza cărora se procedează la înscrierea privilegiului, înscrierea se va face în baza înscrisului care constată creanţa privilegiată, în formă autentică sau, după caz, sub forma cerută pentru validitatea actului care constituie izvorul creanţei.4.3.6. Înscrierea actelor de executare silită imobiliară  +  Articolul 164 (1) Urmărirea imobilului se notează asupra întregului imobil, proprietate exclusivă. (2) Prin excepţie:- notarea se poate efectua asupra construcţiei al cărei proprietar este diferit de cel al terenului;- se poate nota urmărirea imobilului pe tronsoane, pe etaje, pe apartamente;- se poate nota urmărirea asupra oricăror altor bunuri pe care legea le declară imobile. (3) Dacă executarea silită se efectuează asupra unor imobile aflate în proprietate comună în devălmăşie sau pe cote-părţi, urmărirea imobilului se notează după cum urmează: a) în cazul proprietăţii comune devălmaşe, notarea se va efectua asupra întregului imobil. Partajarea imobilului se va efectua ulterior, în vederea scoaterii la licitaţie a acestuia; b) în cazul proprietăţii comune pe cote-părţi, notarea se va efectua asupra cotei-părţi determinate matematic din dreptul de proprietate al debitorului. (4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. a) precum şi în cazul prevăzut la alin. (3) lit. b) când nu este determinată cota, notarea urmăririi silite va conţine şi numele debitorului.----------Alin. (4) al art. 164 a fost introdus de pct. 112 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 165Abrogat.----------Art. 165 a fost abrogat de pct. 113 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 166 (1) Registratorul de carte funciară dispune intabularea dreptului de proprietate în baza actului de adjudecare. (2) Procesul verbal de licitaţie care consemnează adjudecarea, precum şi contestaţia împotriva acestuia, se notează în cartea funciară, potrivit prevederilor art. 849 alin. 1 şi alin. 3 din Codul de procedură civilă. (3) În cazul executărilor silite începute în perioada 15 februarie 2013 - 19 octombrie 2014 în baza actului de adjudecare se dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate, urmând ca justificarea înscrierii provizorii a adjudecatarului să se efectueze la cererea executorului judecătoresc, în baza încheierii definitive a acestuia, prin care se hotărăşte intabularea dreptului de proprietate. (4) În cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, în baza încheierii definitive prevăzute la alin. (3) se vor nota în cartea funciară interdicţia de înstrăinare şi de grevare a imobilului, până la plata integrală a preţului şi a dobânzii corespunzătoare. Notarea se va radia la cerere, în baza înscrisului emis de executorul judecătoresc care constată o modalitate de stingere a obligaţiei adjudecatarului de plată a preţului şi a dobânzilor sau cu acordul creditorului, exprimat în formă autentică.----------Art. 166 a fost modificat de pct. 114 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 167 (1) De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă. Dacă preţul de adjudecare se plăteşte în rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate. Prin excepţie, notarea efectuată conform art. 195 alin. (5) din prezentul regulament, se radiază numai în baza acordului instituţiei care a dispus măsura asigurătorie. (2) Efectele adjudecării în privinţa radierii ipotecilor, sarcinilor reale, drepturilor reale şi personale, precum şi altor acte şi fapte juridice prevăzute de lege sunt arătate la art. 856-858 din Codul de procedură civilă. (3) Radierea notării urmăririi silite se face din oficiu, concomitent cu intabularea dreptului de proprietate al adjudecatarului sau la cerere, în baza actului emis de executorul judecătoresc sau a hotărârii judecătoreşti definitive care dispune în acest sens. (4) În situaţia în care urmărirea silită imobiliară a fost notată în Cartea funciară la solicitarea executorului judecătoresc pentru o creanţă cu privire la care există deja înscrisă o sultă, ipotecă legală sau convenţională înscrisă în cartea funciară în favoarea aceluiaşi creditor urmăritor, la cererea acestuia sau a creditorului formulată în baza încheierii de încetare a executării silite, odată cu radierea urmăririi silite imobiliare, se va radia şi ipoteca legală sau convenţională din cartea funciară, cu excepţia situaţiei prevăzută de art. 2428 alin. 3 din Codul civil.----------Art. 167 a fost modificat de pct. 115 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 168Abrogat.----------Art. 168 a fost abrogat de pct. 116 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.3.7. Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor aduse ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale sau ca urmare a reorganizării persoanei juridice  +  Articolul 169Dreptul de proprietate asupra imobilului constituit ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale se intabulează în favoarea persoanei juridice în temeiul actului prin care s- a efectuat acest aport, încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege, a certificatului de înmatriculare a persoanei juridice şi a rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate.  +  Articolul 170Intabularea în cartea funciară ca urmare a fuziunii/divizării se efectuează în baza hotărârii instanţei de judecată care se pronunţă asupra legalităţii acestei operaţiuni, a dovezii de înregistrare la registrul comerţului, a certificatului de înmatriculare, precum şi a hotărârii AGA/deciziei asociatului unic prin care se aprobă fuziunea/divizarea, încheiată în formă autentică şi care identifică imobilele prin număr cadastral şi de carte funciară. Pentru autentificarea hotărârii AGA/deciziei asociatului unic prin care se aprobă fuziunea/divizarea notarul public va solicita extras de carte funciară pentru autentificare.----------Art. 170 a fost modificat de pct. 117 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 171 (1) În cazul lichidării voluntare urmate de radierea societăţii comerciale, intabularea imobilelor în cartea funciară în favoarea foştilor asociaţi se efectuează în baza certificatului constatator eliberat de oficiul registrul comerţului conform art. 235 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în care se identifică imobilul cu număr cadastral şi număr de carte funciară, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din Lege. (2) În cazul în care dizolvarea societăţii comerciale şi radierea din registrul comerţului este pronunţată de instanţa de judecată, hotărârea judecătorească definitivă constituie titlu de proprietate. (3) În situaţia în care, ca urmare a hotărârii judecătoreşti definitive de dizolvare a societăţii comerciale, nu se procedează la numirea lichidatorului, persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului, iar bunurile persoanei juridice radiate intră prin efectul legii în patrimoniul asociaţilor. În acest caz, hotărârea judecătorească pronunţată în cauză confirmă noua situaţie juridică a imobilului. (4) În cazul transferului unui drept real imobiliar dintr-un patrimoniu într-o masă patrimonială aparţinând persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale sau altor entităţi similare fără personalitate juridică, se va efectua intabularea în favoarea persoanei fizice titulare şi se va menţiona apartenenţa la această masă patrimonială.4.3.8. Radierea drepturilor reale din cartea funciară  +  Articolul 172 (1) Radierea drepturilor reale tabulare se face la cerere, cu excepţia cazului în care legea prevede expres radierea din oficiu. În această din urmă situaţie, obligaţia registratorului de a proceda la radierea din oficiu a unei intabulări se naşte numai ca urmare a înregistrării, la biroul teritorial, a înscrisului din care rezultă existenţa unui caz de radiere din oficiu. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 172 a fost abrogat de pct. 118 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) Radierea drepturilor reale imobiliare şi promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept în legătură cu acesta înscris în baza unor acte juridice în care părţile au stipulat rezilierea sau rezoluţiunea în baza unor pacte comisorii, se efectuează în condiţiile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 7/1996republicată.----------Alin. (3) al art. 172 a fost modificat de pct. 119 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (4) Radierea dreptului de ipotecă constituit în favoarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale se face în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea nr. 7/1996republicată.----------Alin. (4) al art. 172 a fost modificat de pct. 119 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (5) Nu este necesar consimţământul expres al titularului tabular la radierea din cartea funciară a dreptului real, în cazul înstrăinării imobilului, acesta rezultând din acordul exprimat în vederea încheierii contractului. (6) Atunci când, în cazurile prevăzute de lege, dreptul intabulat se stinge prin împlinirea unui termen arătat în înscriere sau prin decesul persoanei fizice ori prin încetarea existenţei persoanei juridice care are calitatea de titulară a înscrierii, radierea va fi operată la cererea persoanei interesate, cu excepţia cazului în care legea prevede radierea din oficiu.  +  Articolul 173 (1) În toate cazurile în care se radiază un drept intabulat, înscrierile privitoare la sarcini care grevează dreptul radiat vor fi menţinute, afară numai dacă legea prevede radierea acestor din urmă drepturi. (2) În situaţia în care cartea funciară se sistează, înscrierile privitoare la sarcini vor fi transcrise în Registrele de Transcripţiuni şi Inscripţiuni.  +  Articolul 174Radierea dreptului de ipotecă se efectuează şi în baza înscrisurilor prevăzute la art. 1012 din Codul de procedură civilă. Radierea ipotecii va opera chiar dacă aceste înscrisuri sunt supuse căilor de atac.----------Art. 174 a fost modificat de pct. 120 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.3.9. Procedura înscrierii provizorii a drepturilor reale  +  Articolul 175Dacă s-a efectuat o înscriere provizorie, se vor putea efectua noi înscrieri atât împotriva celui intabulat, cât şi împotriva celui înscris provizoriu cu privire la acelaşi drept. Radierea intabulării celui împotriva căruia s-a făcut înscrierea provizorie se va efectua numai cu prilejul justificării acesteia.  +  Articolul 176 (1) În vederea înscrierii drepturilor de garanţie asupra unei construcţii viitoare, dreptul de proprietate asupra construcţiei viitoare se înscrie provizoriu în baza autorizaţiei de construire şi a documentaţiei cadastrale. (2) Ipoteca asupra unei construcţii cu privire la care dreptul de proprietate este înscris provizoriu este, de asemenea, supusă înscrierii provizorii, cu excepţia situaţiei prevăzute de legea privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, când ipoteca este supusă intabulării. Creditorul ipotecar va putea să ceară înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construcţiei şi a dreptului de ipotecă. (3) Înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construcţiei se va justifica la cerere, în baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor emis în conformitate cu dispoziţiile legale, ori, după caz, în baza hotărârii judecătoreşti prin care, în lipsa acordului părţilor, s-a dispus recepţia la terminarea lucrărilor. Dacă se justifică înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiei, se va justifica din oficiu şi înscrierea dreptului de ipotecă. (4) Justificarea altor înscrieri provizorii decât a celei privind dreptul de proprietate asupra unei construcţii viitoare şi a celor care depind de aceasta se face numai în baza înscrisurilor arătate la art. 899 alin. (2) şi (3) din Codul civil. Prin hotărârea judecătorească de validare rămasă definitivă se înţelege hotărârea judecătorească definitivă de validare a ofertei de plată urmată de consemnaţiune. (5) Justificarea înscrierii provizorii se poate efectua şi în temeiul înscrisului autentic prin care se constată îndeplinită condiţia suspensivă sau rezolutorie care a condus la înscrierea provizorie a dreptului. Hotărârea judecătorească definitivă poate înlocui înscrisul autentic. (6) Dacă a fost notat un drept convenţional de preempţiune, terţul cumpărător poate cere înscrierea provizorie a dreptului cumpărat, sub condiţia suspensivă a neînregistrării dovezii de consemnare a preţului la dispoziţia vânzătorului de către preemptor în termen de 30 de zile de la data comunicării către acesta din urmă a încheierii de înscriere provizorie. Pentru efectuarea înscrierii provizorii nu se va cere acordul preemptorului. Încheierea prin care se dispune înscrierea provizorie se comunică din oficiu preemptorului indicat în notare.  +  Articolul 177 (1) Înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiţie suspensivă se va radia în condiţiile art. 912 alin. (1) din Codul civil. (2) În aplicarea art. 912 alin. (2) din Codul civil, înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiţie rezolutorie se va justifica din oficiu după 10 ani de la efectuarea în cartea funciară a acestei operaţiuni, dacă nu s-a cerut radierea dreptului înscris sub o asemenea modalitate, consecinţa fiind intabularea dreptului de proprietate în favoarea celui înscris provizoriu.----------Art. 177 a fost modificat de pct. 121 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.4.3.10. Notarea/radierea actelor şi faptelor juridice  +  Articolul 178 (1) Înscrierile în vechile registre de publicitate imobiliară se efectuează în cazurile şi condiţiile prevăzute de art. 40 alin. (2) din Legea nr. 7/1996republicată.----------Art. 178 a fost modificat de pct. 122 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 179 (1) Notarea punerii sub interdicţie judecătorească sau a ridicării acestei măsuri conform art. 902 alin. (2) pct. 1 din Codul civil se face în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive de punere sub interdicţie sau de ridicare a măsurii punerii sub interdicţie, comunicată din oficiu de către instanţa judecătorească ori depusă de către persoana interesată. (2) Notarea cererii de declarare a morţii sau a cererii de anulare ori de rectificare a hotărârii judecătoreşti declarative de moarte se va face în baza unui exemplar original al cererii purtând viza de înregistrare a instanţei sau a copiei legalizate a cererii înregistrate la instanţă, depusă de către persoana interesată sau transmisă de către instanţa de judecată sesizată cu soluţionarea cererii. (3) Decesul persoanei fizice, constatat judiciar, anularea hotărârii declarative de moarte şi rectificarea acesteia se notează în temeiul unei copii legalizate a hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a declarat decesul sau s-a anulat ori s-a rectificat hotărârea declarativă de moarte, depusă de persoana interesată ori transmisă de către instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea rămasă definitivă.  +  Articolul 180Notarea calităţii de bun comun conform art. 902 alin. (2) pct. 3 din Codul civil se va face în baza copiei legalizate a certificatului de căsătorie, dacă din conţinutul acestuia, corelat cu situaţia juridică a imobilului descrisă în cartea funciară, rezultă că imobilul s-a dobândit în timpul căsătoriei şi că nu face parte din categoria bunurilor proprii ale soţului al cărui drept este intabulat în cartea funciară.  +  Articolul 181 (1) Notarea în cartea funciară a convenţiei matrimoniale conform art. 902 alin. (2) pct. 4 din Codul civil se va efectua în baza acesteia. (2) Notarea în cartea funciară a modificării sau a înlocuirii convenţiei matrimoniale se va efectua în baza convenţiei soţilor prin care aceştia înlocuiesc regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial sau îl modifică, încheiată conform art. 369 din Codul Civil. (3) Radierea notării din cartea funciară a convenţiei matrimoniale se efectuează fie în baza convenţiei de lichidare încheiată în formă autentică notarială sau în baza hotărârii judecătoreşti prin care instanţa pronunţă separaţia de bunuri conform art. 370-371 din Codul Civil, fie în baza actului voluntar sau a hotărârii judecătoreşti de partaj. (4) În situaţia convenţiilor matrimoniale în care s-a stipulat o clauză de preciput, dreptul de proprietate se intabulează în favoarea soţului beneficiar în baza certificatului de moştenitor întocmit în urma decesului soţului dispunător. Ca efect al clauzei de preciput se transferă dreptul real imobiliar în patrimoniul soţului beneficiar.  +  Articolul 182 (1) Notarea destinaţiei de locuinţă a familiei conform art. 902 alin. (2) pct. 5 din Codul civil se poate face, la cererea oricăruia dintre soţi, cu privire la imobilul ce face obiectul dreptului de proprietate intabulat în beneficiul unuia dintre soţi ori al unui drept de folosinţă izvorât dintr-un contract de închiriere, notat în cartea funciară în beneficiul unuia dintre soţi, chiar dacă soţul care solicită notarea nu este cel indicat în cartea funciară drept proprietar sau locatar. Notarea se va efectua în baza declaraţiei în formă autentică din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară este locuinţa comună a soţilor sau locuinţa soţului la care se află copiii. (2) Notarea destinaţiei de locuinţă a familiei se va putea face şi atunci când solicitantul sau soţul acestuia este titularul unui drept de uzufruct sau de abitaţie asupra locuinţei, intabulat în cartea funciară, ori titularul unui drept de folosinţă izvorât dintr-un contract de comodat. În acest ultim caz, notarea destinaţiei de locuinţă a familiei va arăta şi împrejurarea că imobilul este deţinut în temeiul unui contract de comodat, făcându-se menţiune şi despre durata comodatului sau, după caz, despre perioada nedeterminată a comodatului. (3) Destinaţia de locuinţă a familiei se va nota în cartea funciară numai dacă soţii au o locuinţă comună ori, în lipsă de locuinţă comună, dacă aceştia au copii care locuiesc împreună cu unul dintre soţi. (4) Pentru notarea destinaţiei de locuinţă a familiei, soţul solicitant va prezenta certificatul de căsătorie, în copie legalizată, precum şi dovada faptului că soţii au locuinţa în imobilul cu privire la care se solicită notarea ori, după caz, că în acel imobil locuieşte unul dintre soţi, împreună cu copiii. Dovada locuinţei se va face în condiţiile art. 90-95 din Codul civil privind dovada domiciliului şi a reşedinţei. Dacă folosinţa locuinţei se exercită în temeiul unui contract de comodat, se va prezenta şi înscrisul constatator al comodatului, în formă autentică sau sub semnătură privată, în original sau în copie legalizată. (5) Niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia fără consimţământul scris al celuilalt soţ. (6) Radierea notării din cartea funciară a destinaţiei unui imobil de locuinţă a familiei se va efectua în baza declaraţiei în formă autentică din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară nu mai este locuinţa comună a soţilor sau în baza hotărârii judecătoreşti prin care s-a pronunţat divorţul soţilor şi, după caz, încredinţarea copiilor.  +  Articolul 183 (1) Notarea în cartea funciară a locaţiunii prevăzută de art. 902 alin. (2) pct. 6 din Codul civil se efectuează pe baza contractului de locaţiune, în forma cerută de lege pentru validitatea actului respectiv, în original sau copie legalizată. (2) Pentru notarea locaţiunii este necesar ca din cuprinsul cărţii funciare, corelat cu conţinutul contractului de locaţiune a cărui notare se cere, să rezulte că locatorul este titularul unui drept care îi permite să constituie locatarului un drept de folosinţă asupra imobilului, astfel cum sunt drepturile de proprietate sau de uzufruct ori dreptul de folosinţă izvorât dintr-o altă locaţiune. Dacă locatorul este altul decât proprietarul imobilului, solicitantul va prezenta şi titlul dreptului locatorului, în forma cerută pentru validitatea actului respectiv, în original sau în copie legalizată. Cererea de notare a locaţiunii se va respinge dacă prin actul care constituie titlul dreptului locatorului i s-a interzis acestuia locaţiunea ori, după caz, sublocaţiunea. În caz de interdicţie parţială, locaţiunea sau sublocaţiunea se va putea nota în măsura în care nu a fost interzisă. (3) Regulile privitoare la notarea locaţiunii se vor aplica şi în caz de cesiune a contractului de locaţiune ori a dreptului de folosinţă al locatarului. Cererea de notare a cesiunii locaţiunii se va respinge dacă prin actul care constituie titlul dreptului locatorului i s-a interzis acestuia să cedeze locaţiunea. În caz de interdicţie parţială, cesiunea locaţiunii se va putea nota în măsura în care nu a fost interzisă. (4) Întrucât arenda este o formă de locaţiune a bunurilor agricole, contractul de arendă se va nota în cartea funciară. (5) Radierea notării locaţiunii se efectuează în următoarele situaţii: a) la împlinirea termenului stipulat în contract, la cererea oricăreia dintre părţi; b) înainte de termenul stipulat în contract sau în cazul locaţiunilor făcute fără determinarea duratei, prin acordul scris al părţilor sau al succesorilor în drepturi ai acestora ori, în lipsa acestuia, în baza hotărârii judecătoreşti definitive.  +  Articolul 184 (1) Notarea aportului dreptului de folosinţă asupra unui imobil la patrimoniul unei societăţi, conform art. 902 alin. (2) pct. 7 din Codul civil, se efectuează în baza înscrisului doveditor al acestui fapt juridic (hotărârea adunării generale a asociaţiilor/decizia asociatului unic) şi a rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului sau a persoanei desemnate. (2) Radierea acestei notări din cartea funciară se va efectua în baza în baza înscrisului doveditor al scoaterii din patrimoniul societăţii a aportului de folosinţă a bunului imobil la capitalul social al societăţii (hotărârea adunării generale a asociaţiilor/decizia asociatului unic/hotărâre judecătorească) şi a rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului sau a persoanei desemnate.  +  Articolul 185 (1) Clauza de inalienabilitate şi interdicţia convenţională de grevare se notează la cerere conform art. 628 şi 902 alin. (2) pct. 8 din Codul civil, atunci când sunt prevăzute într-un testament sau într-un contract translativ de proprietate. (2) Clauza de inalienabilitate şi interdicţia de grevare se notează în temeiul certificatului de moştenitor însoţit de testamentul autentic sau olograf ori al testamentului privilegiat în care aceste clauze sunt prevăzute expres, precum şi, după caz, în temeiul contractului translativ încheiat în formă autentică. (3) Clauza de inalienabilitate şi interdicţia de grevare se notează numai dacă se realizează intabularea, înscrierea provizorie sau, după caz, notarea în baza actului în care acestea sunt prevăzute. (4) Clauza de inalienabilitate precum şi interdicţia de grevare se notează numai dacă în actul în temeiul căruia se solicită înscrierea este prevăzută durata inalienabilităţii sau a interdicţiei de grevare, care nu poate depăşi 49 de ani. Notarea se va face pentru durata astfel arătată în act, iar dacă aceasta depăşeşte 49 de ani, notarea se va face pentru o durată de 49 de ani. (5) În vederea soluţionării cererii de notare a clauzei de inalienabilitate sau a interdicţiei de grevare, registratorul nu examinează cerinţa existenţei unui interes serios şi legitim, ci numai cerinţele privind forma actului în care s-a prevăzut interdicţia şi a termenului. (6) Notarea clauzei de inalienabilitate sau a interdicţiei de grevare se radiază la cerere, după împlinirea termenului arătat în notare. (7) Notarea se poate radia şi mai înainte de împlinirea acestui termen: a) dacă prin hotărâre judecătorească definitivă s-a desfiinţat actul juridic care a stat la baza intabulării dreptului; b) concomitent cu radierea din cartea funciară a antecontractului sau a pactului de opţiune; c) în orice alte cazuri, dacă există acordul la radiere al creditorului obligaţiei de a nu înstrăina sau de a nu greva, exprimat în formă autentică. (8) Creditorul căruia i s-a admis acţiunea revocatorie poate cere notarea inalienabilităţii bunului care a făcut obiectul actului revocat până la momentul încetării executării silite asupra debitorului său. În acest caz, notarea se face în temeiul copiei legalizate a hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a acţiunii revocatorii. Notarea astfel efectuată se poate radia la cerere, în temeiul încheierii executorului judecătoresc prin care se constată încetarea urmăririi silite sau cu acordul creditorului, exprimat prin înscris în formă autentică, ori în alte cazuri prevăzute de lege.  +  Articolul 186Obligaţiile de a nu face: interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare se notează din oficiu atunci când sunt prevăzute într-un contract de ipotecă. Radierea acestora se efectuează concomitent cu radierea dreptului de ipotecă.  +  Articolul 187 (1) în situaţia unei vânzări imobiliare cu rezerva proprietăţi până la plata integrală a preţului, la cerere, operaţiunea este supusă notării în temeiul contractului de vânzare încheiat în formă autentică, cu arătarea preţului sau a restului de preţ conform art. 1684 din Codul civil. Pentru autentificarea contractului de vânzare-cumpărare cu rezerva proprietăţii notarul public va solicita extras de carte funciară de informare.----------Alin. (1) al art. 187 a fost modificat de pct. 123 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Notarea se va radia din oficiu, concomitent cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea cumpărătorului sau la cererea vânzătorului, în baza hotărârii judecătoreşti definitive, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a preţului. (3) Intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului se efectuează în baza declaraţiei autentice a vânzătorului, prin care acesta confirmă stingerea obligaţiei de plată a preţului, a hotărârii judecătoreşti definitive care dispune în acest sens sau în baza actului emis de executorul judecătoresc, care atestă stingerea obligaţiei. Pentru autentificarea declaraţiei notarul public va solicita extras de carte funciară de autentificare.----------Alin. (3) al art. 187 a fost modificat de pct. 124 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 188 (1) Dreptul de revocare sau de denunţare unilaterală a contractului prevăzut de art. 902 alin. (2) pct. 10 din Codul civil se notează în baza înscrisului constatator al contractului supus revocării sau denunţării, în forma cerută de lege pentru validitatea acestui contract. Acest drept se va nota numai dacă este expres prevăzut în contract, cu excepţia situaţiei în care contractul cu executare succesivă sau continuă este încheiat pe durată nedeterminată, precum şi a altor cazuri în care dreptul de revocare sau de denunţare unilaterală a contractului rezultă din lege. (2) Dacă dreptul de denunţare unilaterală a contractului s-a conferit uneia sau ambelor părţi cu titlu oneros, notarea va indica şi prestaţia stipulată în schimbul acestui drept, afară numai dacă dreptul de denunţare priveşte un contract cu executare succesivă încheiat pe durată nedeterminată. (3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea dreptului de revocare sau de denunţare unilaterală a contractului se radiază din cartea funciară, la cerere, în baza înscrisului în formă autentică care constată, în mod expres, exercitarea dreptului ori renunţarea la drept de către titularul său sau în baza copiei legalizate a hotărârii judecătoreşti prin care dreptul a fost desfiinţat sau prin care s-a constatat exercitarea dreptului ori renunţarea la drept.  +  Articolul 189 (1) Notarea declaraţiei de rezoluţiune sau de reziliere prevăzute de art. 902 alin. (2) pct. 11 din Codul civil se face la cerere, în baza înscrisului constatator al declaraţiei creditorului în formă autentică. Radierea acestei notări se va face la cerere, în baza declaraţiei în formă autentică a titularului tabular, ori a hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a constatat nevalabilitatea declaraţiei de rezoluţiune sau de reziliere sau s-a dispus desfiinţarea contractului. (2) Pactul comisoriu se notează, la cerere, sub condiţia înscrierii în cartea funciară a dreptului afectat de pactul comisoriu, în baza înscrisului constatator al contractului în care acesta a fost inserat. În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea pactului comisoriu se va radia, la cerere, în baza: a) declaraţiei în formă autentică a părţilor; b) hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a constatat nevalabilitatea pactului comisoriu sau prin care acesta a fost anulat.Notarea pactului comisoriu se va radia, din oficiu, concomitent cu radierea drepturilor reale înscrise în baza contractului în care pactul comisoriu a fost inserat.  +  Articolul 190 (1) Notarea unui antecontract în cartea funciară conform art. 906 Codul civil se poate efectua oricând în termenul stipulat pentru încheierea contractului dar nu mai târziu de 6 luni de la data expirării acestui termen. Menţionarea în antecontract a termenului în care urmează a fi încheiat contractul este obligatorie sub sancţiunea respingerii cererii de notare.(1^1) Notarea antecontractelor având ca obiect promisiunea de a transfera dreptul de proprietate asupra unităţii individuale dintr-un condominiu - bun viitor - este condiţionată de menţionarea cotei părţi determinate/determinabilă din dreptul de proprietate asupra terenului aferent unităţii individuale identificată prin număr de apartament şi etaj.----------Alin. (1^1) al art. 190 a fost introdus de pct. 125 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.(1^2) Notarea antecontractelor având ca obiect promisiunea de a transfera dreptul de proprietate asupra unităţii individuale dintr-un condominiu - bun viitor - se preia doar în cartea funciară a unităţii individuale corespunzătoare, potrivit menţiunilor din actul de apartamentare.----------Alin. (1^2) al art. 190 a fost introdus de pct. 126 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Notarea antecontractului se va radia din oficiu, în condiţiile art. 906 alin. (3) din Codul civil. Radierea notării antecontractului se va efectua la cerere, în baza următoarelor înscrisuri: a) acordul părţilor exprimat în formă autentică; b) hotărâre judecătorească definitivă.----------Alin. (2) al art. 190 a fost modificat de pct. 127 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) Notarea în cartea funciară a pactului de opţiune se poate efectua până la expirarea termenului pentru exercitarea opţiunii. Dacă părţile nu au convenit un termen de exercitare a opţiunii, acesta poate fi stabilit de instanţă prin ordonanţă preşedinţială, caz în care se va anexa cererii de notare a pactului de opţiune şi această hotărâre judecătorească. (4) Pactul de opţiune trebuie încheiat în forma prevăzută de lege pentru contractul pe care părţile urmăresc să-l încheie şi va cuprinde toate elementele acestui act juridic. (5) Notarea pactului de opţiune se radiază din oficiu la împlinirea termenului de exercitare a opţiunii dacă, până la acest moment, nu se înregistrează la biroul de carte funciară cererea de intabulare sau de înscriere provizorie întemeiată pe declaraţia de acceptare în formă autentică a beneficiarului opţiunii. (6) Se radiază din oficiu notarea pactului de opţiune concomitent cu intabularea dreptului în favoarea beneficiarului pactului de opţiune dispusă în baza declaraţiei de acceptare în formă autentică. La încheierea declaraţiei de acceptare, notarul public solicită un extras de carte funciară pentru autentificare.  +  Articolul 191 (1) Dreptul convenţional de preempţiune prevăzut de art. 902 alin. (2) pct. 13 din Codul civil se notează în baza înscrisului constatator al actului juridic prin care a fost constituit dreptul, întocmit în forma autentică. (2) Dacă dreptul convenţional de preempţiune a fost constituit pentru un anumit termen, notarea va indica obligatoriu şi acest termen. (3) Radierea notării dreptului de preempţiune convenţională se va efectua, la cerere, în următoarele cazuri: a) la decesul preemptorului, în cazul în care dreptul de preemţiune nu a fost constituit pe un anumit termen; b) la expirarea termenului de 5 ani de la data constituirii, în cazul în care preemptorul a decedat iar părţile au prevăzut un termen mai lung. c) la expirarea termenului pentru care a fost constituit. (4) Radierea notării dreptului de preempţiune convenţională se va efectua, din oficiu, în următoarele cazuri: a) la intabularea dreptului de proprietate în baza contractului de vânzare încheiat cu preemptorul; b) în cazul justificării înscrierii provizorii sub condiţie suspensivă a terţului achizitor, respectiv dacă preemptorul nu a făcut notificarea în termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii prin care s-a dispus înscrierea. În acest caz dreptul de preemţiune se va radia concomitent cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea terţului achizitor.  +  Articolul 192 (1) Notarea intenţiei de a înstrăina sau de a ipoteca se efectuează la cererea proprietarului tabular, în baza declaraţiei unilaterale a acestuia încheiată în formă autentică care trebuie să indice persoana în beneficiul căreia se intenţionează înstrăinarea, respectiv ipotecarea, precum şi, în acest din urmă caz, suma a cărei plată face obiectul obligaţiei pentru care se intenţionează constituirea ipotecii. Notarea intenţiei trebuie să indice anul, luna şi ziua în care îşi pierde efectul, respectiv trei luni de la data înregistrării cererii. (2) Radierea intenţiei de înstrăinare şi ipotecare a imobilului, notată în cartea funciară, al cărei efect a încetat prin expirarea termenului legal de trei luni, se poate efectua fie la cererea titularului tabular, fie din oficiu, cu prilejul soluţionării unei cereri de înscriere în acea carte funciară, fără plata unui tarif.  +  Articolul 193 (1) Schimbarea rangului ipotecii se va nota în temeiul convenţiei creditorilor, încheiată în formă autentică. Schimbarea rangului se va nota în limita creanţei garantate cu ipoteca de rang preferat, iar dacă valoarea acesteia este inferioară valorii creanţei garantate cu ipoteca de rang inferior, aceasta din urmă îşi va păstra rangul pentru diferenţă, făcându-se menţiune despre aceasta în notare. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi cesiunii rangului ipotecii de către un creditor ipotecar către un altul. În această situaţie, ipoteca înscrisă în beneficiul creditorului căruia i se cedează rangul va primi rangul superior al ipotecii înscrise în beneficiul creditorului care cedează rangul, iar această din urmă ipotecă va primi rangul inferior al primei ipoteci, chiar în lipsa unei stipulaţii exprese în acest sens în convenţia autentică de cesiune a rangului. (3) Dacă se notează cesiunea sau schimbul rangului ipotecilor imobiliare, registratorul nu va opera vreo modificare în înscrierile privitoare la garanţiile sau drepturile unor creditori care nu au consimţit la cesiune sau la schimb, potrivit menţiunilor din convenţia autentică de cesiune sau de schimb al rangului. (4) Constituirea ipotecii mobiliare asupra creanţei garantate cu o ipotecă imobiliară se notează în baza convenţiei de constituire a ipotecii, în formă autentică sau sub semnătură privată. (5) În cazul când creanţa poprită este garantată cu ipotecă sau cu altă garanţie reală, creditorul popritor poate cere notarea popririi în cartea funciară, în baza unei copii certificate de executorul judecătoresc de pe adresa de înfiinţare a popririi. (6) Radierea notării popririi se efectuează în baza: a) adresei de desfiinţare a popririi emise de executorul judecătoresc; b) încheierii definitive a instanţei de executare.  +  Articolul 194Deschiderea procedurii insolvenţei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului şi închiderea procedurii se vor nota, la cerere, în baza hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-au dispus aceste măsuri.  +  Articolul 195 (1) Sechestrul asupra imobilului prevăzut de art. 797 alin. (3) din Codul de procedură civilă se va nota în temeiul încheierii judecătoreşti executorii prin care a fost încuviinţată această măsură, şi se radiază la cerere în baza adresei executorului judecătoresc sau a hotărârii judecătoreşti.----------Alin. (1) al art. 195 a fost modificat de pct. 128 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (2) Sechestrul asigurător prevăzut de Codul de procedură fiscală asupra imobilului se va nota în temeiul procesului-verbal întocmit de organul de executare şi se radiază la cerere, în baza acordului creditorului cuprins într-o decizie emisă de organul care l-a dispus.----------Alin. (2) al art. 195 a fost modificat de pct. 129 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015. (3) Urmărirea imobilului, a fructelor sau a veniturilor sale se va nota la cererea executorului judecătoresc, în baza încheierii de încuviinţare a urmăririi silite, în copie certificată de acesta. Cererea de notare a urmăririi imobilului va menţiona datele de identificare ale imobilului, respectiv numărul cadastral/topografic şi de carte funciară, în situaţia în care aceasta este deschisă. Notarea urmăririi imobilului poate fi efectuată în Registrele de Transcripţiuni şi Inscripţiuni, până la deschiderea cărţilor funciare pentru imobilele urmărite. În această situaţie, în vederea efectuării operaţiunii solicitate, se va face dovada verificării existenţei cărţii funciare cu privire la imobilul în cauză, prin solicitarea în prealabil a certificatului privind identificarea nr. topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului. (4) Prin încheiere, registratorul de carte funciară va dispune notarea, cu indicarea creditorului urmăritor şi a sumei pentru care se face executarea. (5) Măsura asiguratorie dispusă în condiţiile art. 249 din Codul de procedură penală se va nota în cartea funciară în baza actului prin care aceasta a fost dispusă, respectiv ordonanţa emisă de procuror, hotărârea instanţei de judecată sau certificat de grefă care cuprinde soluţia pronunţată. Radierea de efectuează în baza ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asigurătorii.----------Alin. (5) al art. 195 a fost modificat de pct. 130 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 196 (1) Acţiunea în rectificare, în justificare sau în prestaţie tabulară se notează fie la cererea părţii interesate, fie la sesizarea instanţei de judecată. Notarea se va face în baza copiei acţiunii având ştampila şi numărul de înregistrare ale instanţei sau a certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părţile şi imobilul. Notarea se va radia în baza: a) dovezii stingerii definitive a litigiului, constatată prin hotărâre judecătorească sau certificat de grefă; b) declaraţiei autentice de renunţare la dreptul dedus judecăţii, însoţită de dovada înregistrării la instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea cauzei. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte: a) notarea acţiunii în revendicare, a acţiunilor confesorii sau negatorii privitoare la drepturile reale principale care poartă asupra imobilelor înscrise în cartea funciară; b) notarea acţiunii de partaj; c) notarea acţiunilor în ineficacitatea actelor juridice constitutive, translative, modificatoare sau extinctive de drepturi reale asupra imobilelor înscrise în cartea funciară, astfel cum sunt acţiunea în constatarea nulităţii sau în anulare, acţiunea în rezoluţiune, acţiunea în revocarea donaţiei sau acţiunea în simulaţie; d) notarea acţiunilor privitoare la predarea unui bun imobil sau la executarea unei alte obligaţii, dacă obiectul prestaţiei este un imobil înscris în cartea funciară; e) notarea acţiunilor posesorii sau a altor acţiuni privitoare la fapte şi alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise în cartea funciară.  +  Articolul 197 (1) Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru o înscriere în cartea funciară săvârşită printr-o faptă prevăzută de legea penală se notează, la cerere, în baza ordonanţei procurorului prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale ori extinderea acţiunii penale. (2) Radierea notării prevăzute la alin. (1) se efectuează la cerere, în baza ordonanţei procurorului prin care s-a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală sau în baza hotărârii judecătoreşti definitive de condamnare, enunţare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal.----------Art. 197 a fost modificat de pct. 131 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.  +  Articolul 198 (1) Incapacitatea sau restrângerea prin efectul legii a capacităţii de exerciţiu se poate nota în cartea funciară la cererea reprezentantului sau a ocrotitorului legal ori a minorului însuşi, în baza copiei legalizate a certificatului de naştere sau a cărţii de identitate care atestă vârsta incapabilului. Radierea se va face la cererea persoanei interesate, după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu prin împlinirea vârstei de 18 ani de către cel la care se referă notarea, potrivit menţiunilor din cartea funciară. Radierea se va putea face, la cererea persoanei interesate, şi mai înainte de acest moment, în baza certificatului de căsătorie care face dovada căsătoriei minorului înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. (2) Restrângerea prin efectul legii a capacităţii de folosinţă a persoanei juridice fără scop lucrativ se poate nota, la cerere, în temeiul actului de constituire sau al statutului din care rezultă scopul persoanei juridice. Notarea va indica acest scop şi va cuprinde menţiunea că persoana juridică fără scop lucrativ la care se referă notarea poate avea doar drepturile şi obligaţiile civile care sunt necesare pentru realizarea scopului astfel menţionat.  +  Articolul 199 (1) Declaraţia de utilitate publică în vederea exproprierii unui imobil înscris în cartea funciară se poate nota la cererea Guvernului, a consiliului judeţean, a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a altei autorităţi publice care, potrivit unei norme speciale, reprezintă statul sau unitatea administrativ-teritorială în procedura de expropriere, în temeiul hotărârii de declarare a utilităţii publice, adoptată de Guvern, de consiliul judeţean, consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea declaraţiei de utilitate publică se poate radia, la cererea persoanei interesate, în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive de desfiinţare a actului administrativ de declarare a utilităţii publice, în temeiul actului administrativ prin care s-a revocat actul de declarare a utilităţii publice, în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive de expropriere sau din oficiu ca urmare a intabulării dreptului de proprietate publică în folosul expropriatorului.  +  Articolul 200Natura juridică de bun mobil prin anticipaţie conform art. 540 din Codul civil se notează în cartea funciară, la cerere, în baza înscrisului constatator al actului juridic care cuprinde voinţa părţii sau a părţilor de a privi bunul ca având natură mobiliară, în vederea detaşării, astfel cum este contractul de vânzare a unor materiale încorporate într-o construcţie sau a unor bogăţii ale solului ori subsolului. Pentru notare, înscrisul va îmbrăca forma cerută de lege pentru validitatea actului constatat.  +  Articolul 201 (1) Contractele de administrare a coproprietăţii sau a cotitularităţii asupra unui alt drept real principal conform art. 644, 645 Cod civil se notează în cartea funciară în temeiul înscrisului constatator în formă autentică. Registratorul admite cererea de notare numai dacă din cuprinsul înscrisului rezultă că la încheierea contractului de administrare şi-au dat acordul toţi coproprietarii/cotitularii intabulaţi în cartea funciară, personal sau prin reprezentare. Cu toate acestea, cererea de notare poate fi admisă chiar dacă din înscrisul constatator nu rezultă existenţa acordului tuturor coproprietarilor/cotitularilor, exprimat personal sau prin reprezentare, dacă cererea de notare este formulată de către coproprietarul/cotitularul nesemnatar ori dacă se înregistrează la biroul teritorial şi declaraţia de ratificare a contractului de administrare, făcută de coproprietarul/cotitularul nesemnatar, în formă autentică. (2) Declaraţia de denunţare a contractului de administrare se notează în baza înscrisului constatator al actului unilateral de denunţare, în formă autentică. (3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea contractului de administrare a coproprietăţii/cotitularităţii se va putea radia, la cerere, dacă dreptul aflat în coproprietate/cotitularitate este ulterior intabulat în beneficiul unui titular unic, precum şi în cazul în care se notează declaraţia de denunţare unilaterală a contractului de administrare.  +  Articolul 202 (1) Obligaţiile care incumbă proprietarului fondului aservit pentru asigurarea uzului şi utilităţii fondului dominant conform art. 759 din Codul civil se notează în cartea funciară în baza înscrisului autentic de constituire a servituţii ori în baza hotărârii judecătoreşti definitive. Notarea astfel efectuată va fi păstrată chiar dacă, ulterior, dreptul de proprietate asupra fondului dominant sau asupra fondului aservit este intabulat în beneficiul unor alte persoane. (2) Notarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se va face doar dacă este intabulat şi dreptul de servitute corespunzător. (3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se va putea radia, la cerere, dacă se radiază intabularea dreptului de servitute.  +  Articolul 203 (1) Sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalităţii şi de a-l transmite, la decesul său, substituitului desemnat de către dispunător, se notează în cartea funciară în baza certificatului de moştenitor sau în baza donaţiei încheiate în formă autentică. (2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea sarcinii prevăzute la alin. (1) poate fi radiată la cerere ca urmare a intabulării, în beneficiul substituitului, a dreptului care a făcut obiectul substituţiei fideicomisare.  +  Articolul 204 (1) Calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil se notează, la cererea persoanei interesate, în baza ordinului de clasare emis de ministrul culturii şi al cultelor şi publicat în Monitorul Oficial al României, partea I conform art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În sensul alin. (1), indiferent de persoana obligată, potrivit legii, să îndeplinească formalitatea de publicitate, sunt socotite persoane interesate care pot cere notarea calităţii de monument istoric, nelimitativ, proprietarul imobilului, înscris în cartea funciară, titularii altor drepturi reale, Guvernul României, Ministerul Culturii şi al Cultelor şi direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, Comisia Naţională de Arheologie, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, precum şi asociaţiile şi fundaţiile care au ca obiect de activitate protejarea monumentelor istorice, potrivit legii sau actului constitutiv. (3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea calităţii de monument istoric se poate radia din cartea funciară, la cerere, în baza ordinului de declasare al ministrului culturii şi al cultelor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I.  +  Articolul 205 (1) Calitatea de arie naturală protejată se notează la cerere, în baza documentaţiei cadastrale, conform legii sau a ordonanţei Guvernului, a hotărârii Guvernului, a ordinului emis de conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a pădurilor, sau a hotărârii consiliului local sau judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti actului normativ prin care a fost instituită regimul de arie naturală. (2) În funcţie de natura actului prin care s-a instituit regimul de arie naturală protejată, notarea indică şi calitatea de sit natural al patrimoniului natural universal, de rezervaţie ştiinţifică, parc naţional, monument al naturii, rezervaţie naturală, parc natural, zonă umedă de importanţă internaţională, rezervaţie a biosferei, geoparc, arie specială de conservare, arie de protecţie specială avifaunistică, sit de importanţă comunitară sau arie naturală protejată de interes judeţean ori local, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Calitatea de coridor ecologic se notează la cerere, în baza ordinului emis de conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.  +  Articolul 206 (1) Existenţa contractelor de împrumut şi a convenţiilor de fideiusiune în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, cu modificările şi completările ulterioare, se notează în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului supus reabilitării termice, în baza înscrisurilor constatatoare ale convenţiilor respective, încheiate în formă autentică sau sub semnătură privată. (2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, radierea notării prevăzute la alin. (1) se poate dispune, la cerere, în baza chitanţei liberatorii care atestă plata integrală a obligaţiei sau a altui înscris care, potrivit legii, constată un mod de stingere a obligaţiei născute din contractul de credit sau din convenţia de fideiusiune.  +  Articolul 207 (1) Faptul că terenul agricol pe care se în