ORDONANŢĂ nr. 4 din 16 ianuarie 2013 (*actualizată*)pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război**)(actualizată la data de 25 decembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 112 din 18 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 22 aprilie 2013.Având în vedere reglementările potrivit cărora pentru a putea beneficia de reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, fiecărui pensionar i se va elibera o legitimaţie de transport tip card, personalizată cu numele şi codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.Luând în considerare că, până la data de 31 decembrie 2014, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor întreprinde măsurile necesare pentru ca veteranii de război şi văduvele de război, pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale să intre în posesia legitimaţiei de transport tip card, personalizată cu numele şi codul numeric personal ale fiecărui beneficiar,ţinând seama de faptul că Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război cuprinde, pe de o parte, reglementări potrivit cărora până la data de 31 decembrie 2014 sunt aplicabile Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.403/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari, cu modificările ulterioare, iar pe de altă parte, reglementări potrivit cărora beneficiarii facilităţilor de călătorie vor achiziţiona bilete cu plata integrală a acestora, urmând ca decontarea să se realizeze prin instituţiile publice responsabile, în cuantumul prevăzut în legislaţia specifică fiecărei categorii sociale, reglementări cu un profund caracter de contradictorialitate,având în vedere că aceste reglementări contradictorii creează dificultăţi în implementarea actului normativ,ţinând seama că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecinţe negative afectarea unui interes public, respectiv cel al pensionarilor sistemului public şi veteranilor de război - categorii sociale vulnerabile,în temeiul art. 108 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV poz. 5 din Legea nr. 1/2013 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNIC (1) Punctul 4 al articolului I şi articolul II din Legea nr. 211/2012privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 19 noiembrie 2012, se abrogă.----------Alin. (1) al art. unic a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 112 din 18 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 22 aprilie 2013. (2) Până la data de 1 ianuarie 2018, dată de la care, conform legii, se utilizează legitimaţiile de călătorie de tip card, persoanele prevăzute de Legea nr. 147/2000privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 44/1994privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmează a beneficia de facilităţile acordate pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau taloane speciale de călătorie conform metodologiei în vigoare.----------Potrivit art. II din LEGEA nr. 334 din 18 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 22 decembrie 2015, termenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Mariana Câmpeanu

  Ministrul transporturilor,

  Relu Fenechiu

  Viceprim-ministru,

  ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea
  Bucureşti, 16 ianuarie 2013.Nr. 4.------