ORDIN nr. 2.799 din 10 decembrie 2015pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 24 decembrie 2015  În conformitate cu prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2014,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, modelul-cadru al raportului de activitate, precum şi modelul-cadru al contractului de management, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Contractele de management încheiate conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pot fi modificate şi/sau completate cu clauze noi în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, fără a afecta durata iniţială a acestora.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii,

  Vlad Alexandrescu
  Bucureşti, 10 decembrie 2015.Nr. 2.799.  +  Anexa 1

  REGULAMENT-CADRU

  de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Concursul de proiecte de management pentru .........(denumirea instituţiei/instituţiilor pentru care se organizează concursul).......... aflată/aflate în subordinea ............(denumirea autorităţii în subordinea căreia funcţionează instituţia publică de cultură, autoritate reprezentată prin ordonatorul principal de credite)........ denumită în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, coroborate cu prevederile prezentului regulament-cadru.  +  Articolul 2 (1) Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform cerinţelor cuprinse în anunţul public, al cărui conţinut este stabilit de autoritate, întocmit cu respectarea prevederilor legale din ordonanţa de urgenţă, publicat pe pagina de internet a instituţiei şi a autorităţii şi afişat la sediul celor două entităţi. (2) Anunţul public cuprinde: a) condiţiile de participare la concursul de proiecte de management; b) caietul de obiective; c) regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform prezentului regulament-cadru; d) calendarul concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; e) actele necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; f) bibliografia; g) informaţii (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs  +  Articolul 3 (1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de concurs, în funcţie de specificul instituţiei. (2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi. Prin acelaşi act administrativ se desemnează şi secretariatul comisiei de concurs. (3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către autoritate ţinând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituţii pentru care se organizează concursul. (4) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au obligaţia de a depune, la momentul luării la cunoştinţă a actului administrativ de desemnare în comisie, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament-cadru. Declaraţiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea concursului. (5) Membrii comisiei de concurs şi membrii secretariatului comisiei de concurs au obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata derulării concursului, potrivit legii. (6) Nu poate avea calitatea de membru în comisia de concurs persoana care se află în următoarele situaţii: a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de a numi membri în comisia de concurs, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu candidaţii participanţi la concurs; b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management; c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect prin soţ/soţie, cu oricare dintre candidaţi. (7) Statutul de membru în comisia de concurs este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor. (8) În cazul existenţei unui caz de incompatibilitate, membrul comisiei de concurs, respectiv membrul secretariatului comisiei de concurs este obligat să informeze de îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia în comisie. (9) În situaţia în care un membru al comisiei de concurs, respectiv al secretariatului comisiei de concurs nu a depus declaraţia prevăzută la alin. (4) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (8), autoritatea va dispune, prin ordin/dispoziţie, încetarea calităţii de membru al comisiei de concurs şi înlocuirea acestuia. (10) Încălcarea dispoziţiilor alin. (4) şi (8) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: a) stabileşte punctajul, echivalent notelor, pe baza propunerilor privind grila de evaluare a proiectelor de management primite de la secretariat; b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, notează fiecare candidatură, atât pentru calitatea proiectului/proiectelor, cât şi pentru interviu/interviuri; c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor prezentului regulament; d) elaborează un raport asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, cu respectarea intervalului prevăzut în art. 11 alin. (2) lit. d) din ordonanţa de urgenţă; e) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele întocmite de secretariatul comisiei de concurs; f) ............................... (alte atribuţii stabilite de autoritate, după caz). (2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a proiectelor de management şi a interviului este validată de către membrii comisiei.  +  Articolul 5 (1) Membrii comisiei de concurs au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii: a) aplicarea corectă a legii; b) prioritatea interesului public; c) asigurarea egalităţii de tratament al candidaţilor; d) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; e) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului; f) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase; g) principiul integrităţii morale. (2) Membrii comisiei de concurs au următoarele obligaţii: a) să cunoască prevederile ordonanţei de urgenţă, prevederile prezentului regulament-cadru, precum şi conţinutul caietului de obiective elaborat de autoritate; b) să aducă la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea; c) să participe la şedinţele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii; d) să reia procedura notării în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5) din prezentul regulament-cadru; e) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare; f) să evite orice contact individual cu candidaţii pe întreaga durată a desfăşurării procedurilor şi etapelor concursului; g) să informeze de îndată autoritatea în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate.  +  Articolul 6 (1) Mandatul de membru al comisiei de concurs încetează în următoarele situaţii: a) după finalizarea concursului de proiecte de management; b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament-cadru; c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea; d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii; e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia care l-a desemnat; f) în situaţia în care membrul comisiei de concurs nu a depus declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (4) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 3 alin. (8); g) deces; h) alte situaţii prevăzute de lege. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura de concurs, cu respectarea prevederilor art. 9 din ordonanţa de urgenţă. (4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfăşurarea etapelor de concurs, cu respectarea termenelor prevăzute de art. 9 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 7Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant al compartimentului de specialitate, dacă acesta există, al compartimentului juridic, al compartimentului economic şi al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de lucru al autorităţii.  +  Articolul 8Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuţii: a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului; b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi; c) solicită candidaţilor, în perioada selecţiei de dosare, ori de câte ori este necesar, informaţii sau alte documente relevante, din categoria celor solicitate prin anunţul public; d) comunică rezultatele; e) elimină din concurs, pe bază de proces-verbal, dosarele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public, precum şi proiectele de management care conţin indicii*1) privind identitatea autorului, conform art. 13 din ordonanţa de urgenţă, şi îi înştiinţează pe candidaţii în cauză; Notă

  ──────────

  *1) Fiecare autoritate va detalia în anunţul public care sunt aspectele ce pot fi considerate indicii în sensul art. 13 din ordonanţa de urgenţă, aplicabile atât pentru formatul pe suport hârtie, cât şi pentru formatul electronic al proiectului de management.

  ──────────
  f) identifică generic şi aleatoriu fiecare proiect în parte prin atribuirea unui număr fiecăruia, menţionând acest aspect în procesul-verbal de selecţie a dosarelor, în vederea asigurării confidenţialităţii asupra identităţii autorilor proiectelor de management; g) certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza documentelor originale; h) pune la dispoziţia membrilor comisiei formularul pentru declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate spre a fi semnat, precum şi lista candidaţilor; i) transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candidaţilor ale căror dosare au fost admise, asigurând confidenţialitatea identităţii autorilor; j) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare întrebare/răspuns; k) întocmeşte la solicitarea comisiei de concurs puncte de vedere de specialitate referitoare la proiectele de management; l) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare; m) întocmeşte contracte civile de prestări de servicii pe baza cărora vor fi remuneraţi membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ai secretariatului; n) participă la şedinţele comisiei, fără drept de vot; o) consemnează în procesele-verbale redactate la sfârşitul fiecărei etape a concursului nota fiecărui candidat; p) invită comisia de concurs la reluarea procedurii de notare în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5); q) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, şi asigură afişarea acesteia la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură, după caz; r) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal final al concursului, la care se anexează raportul comisiei; s) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, şi asigură afişarea acestuia la sediul autorităţii şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a autorităţii, după caz; ş) asigură transmiterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a contestaţiilor; t) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termenul prevăzut de art. 20 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă; ţ) ....................................... (alte atribuţii stabilite de autoritate, după caz).
   +  Capitolul III Analiza şi notarea proiectelor de management  +  Articolul 9 (1) Membrii comisiei studiază individual proiectele de management primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariat şi completează notele acordate în grila de evaluare individuală a membrului comisiei, întocmită pentru fiecare candidat. (2) Analizarea şi notarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor generale prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, precum şi pe baza subcriteriilor prevăzute în caietul de obiective întocmit de autoritate. (3) În evaluarea proiectelor de management se va urmări modul în care proiectul de management răspunde cerinţelor caietului de obiective, avându-se în vedere următoarele criterii generale de analiză şi notare a proiectelor de management: a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz; d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură; e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse. (4) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidenţiale, cu excepţia etapei interviului, care are caracter public. (5) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul cărora membrii acesteia: a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se notează proiectele de management şi interviul; b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului; c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susţinerea, în cadrul interviului, a proiectelor de management de către candidaţii admişi; d) elaborează cu sprijinul secretariatului comisei raportul asupra notelor acordate candidaţilor şi câştigătorului concursului şi face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, dacă este cazul. (6) Data şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin ........ ore/zile înainte de desfăşurarea acestora. (7) Participarea membrilor comisiei de concurs la şedinţele acesteia este obligatorie, sub sancţiunea eliminării din comisie şi pierderea indemnizaţiei pentru prestaţia depusă în calitate de membru. (8) Interviul se înregistrează de către autoritate pe suport audio sau se consemnează în rezumat de către secretariatul comisiei şi este semnat la final de către candidaţi. (9) Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului*2) vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin ........ ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului. Notă

  ──────────

  *2) Fiecare autoritate va stabili măsuri cu privire la accesul persoanelor care doresc să asiste la etapa interviului, în funcţie de spaţiu, de condiţiile logistice, tehnice de care dispune.

  ──────────
   +  Articolul 10 (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de note, de la 1 (unu) la 10 (zece), pentru fiecare etapă. (2) La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale. (3) Media notelor acordate de membrii comisiei pentru fiecare probă în parte reprezintă rezultatul probei pentru fiecare candidat. (4) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate candidatului de fiecare membru al comisiei.[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/xx - nr. membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs (5) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, pentru fiecare etapă în parte. (6) Sunt declaraţi admişi şi pot susţine interviul candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut, în prima etapă a concursului, nota minimă 7. (7) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7. (8) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la interviu. (9) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât şi la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare din bibliografia de concurs. (10) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9 din ordonanţa de urgenţă. (11) În cazul în care câştigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunţă, în scris, la calitatea de manager, înainte de semnarea contractului de management, sau dacă părţile nu convin asupra clauzelor contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiţia ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(6) din ordonanţa de urgenţă.
   +  Capitolul IV Soluţionarea contestaţiilor  +  Articolul 11Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la compartimentul de specialitate sau, acolo unde acesta nu există, la compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţii, în termenul stabilit prin calendarul de concurs, termen care nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului.  +  Articolul 12 (1) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor, stabilit prin calendarul de concurs, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiţi/desemnaţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii. (3) Nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor membrii care au făcut parte din comisia de concurs sau din secretariatul comisiei de concurs. (4) Membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 3, art. 5 şi art. 6 alin. (1). (5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: a) verifică respectarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea contestaţiei; b) verifică măsura în care contestaţia este formulată cu privire la modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului; c) analizează contestaţia depusă; d) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor; e) comunică contestatarului şi autorităţii rezultatul soluţionării contestaţiei.  +  Capitolul V Rezultatul final al concursului  +  Articolul 13În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii, prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.  +  Capitolul VI Analizarea noului proiect de management al managerului care a obţinut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9  +  Articolul 14 (1) Prezentul capitol stabileşte în conformitate cu prevederile art. 2 lit. b), art. 4, art. 19 alin. (5) şi ale 431 din ordonanţa de urgenţă procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obţinut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, în scopul verificării conformităţii noului proiect de management cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate. Noul proiect de management care este conform cu cerinţele caietului de obiective constituie baza încheierii unui nou contract de management. (2) Analizarea conformităţii proiectului de management cu cerinţele caietului de obiective se realizează prin stabilirea următorului calendar: a) data depunerii proiectului de management de către manager; b) perioada de analiză a proiectului de management - prima etapă; c) susţinerea noului proiect de management - a doua etapă; d) data aducerii la cunoştinţa managerului a notei obţinute şi afişarea acesteia; e) termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor; f) aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al analizării şi a altor informaţii de interes public, după caz.  +  Articolul 15 (1) Analizarea noului proiect de management al managerului, care a obţinut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se realizează de către o comisie de concurs, desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziţie, după caz. (2) Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs şi a comisiei de contestaţie, din cadrul acestei proceduri speciale, respectă în mod corespunzător prevederile art. 3-7, ale art. 8, cu excepţia lit. c), e), f) şi g), şi ale art. 16. (3) Analizarea şi notarea noului proiect de management se realizează cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 9-13, iar dacă proiectul de management a obţinut ca urmare a evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de management, în condiţiile legii. (4) În cazul în care, în urma analizării noului proiect de management depus, managerul nu a obţinut minimum nota 7, autoritatea are obligaţia organizării unui concurs de proiecte de management, cu respectarea prevederilor legale.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 16Membrii comisiei de concurs, membrii comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi membrii secretariatului vor beneficia, conform art. 52 din ordonanţa de urgenţă, de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din bugetul autorităţii, pe baza unor contracte civile de prestări de servicii, încheiate conform prevederilor Codului civil.  +  Articolul 17Toate documentele aferente organizării şi desfăşurării concursurilor de proiecte de management se înregistrează şi se păstrează în arhiva autorităţii, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 18Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile.  +  Articolul 19Prevederile prezentului regulament pot fi aplicate, adaptate, în mod corespunzător, potrivit dispoziţiei autorităţii, şi în cazul instituţiilor publice care sunt finanţate integral din venituri proprii, conform art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.  +  Anexăla regulamentul-cadruDECLARAŢIEprivind confidenţialitatea şi imparţialitateaSubsemnatul(a), ............................., membru în comisia de concurs/de soluţionare a contestaţiilor/secretariat ........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele: a) nu am calitatea de soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de a numi membri în comisia de concurs, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu candidaţii participanţi la concurs; b) nu am avut în ultimii 2 ani şi nu am în perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management; c) nu am avut în ultimii 2 ani şi nu am relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soţ/soţie, cu oricare dintre candidaţi; d) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata derulării concursului, potrivit legii.Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una din situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situaţie şi mă voi retrage.          Data ........................                                                         Semnătura                                               .............................
   +  Anexa 2

  REGULAMENTUL-CADRU

  de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Evaluarea managementului de către ..................... (denumirea autorităţii în subordinea căreia funcţionează instituţia publică de cultură, autoritate reprezentată prin ordonatorul principal de credite), denumită în continuare autoritatea, pentru .......................... (denumirea instituţiei pentru care se organizează evaluarea managementului), denumită în continuare instituţia, se realizează în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, coroborate cu prevederile prezentului regulament-cadru.  +  Articolul 2Prezentul regulament-cadru reglementează procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate în perioada .................................. (stabilită în contractul de management) şi prevederile sale se aplică pentru: a) de la ............... la ........................ - prima evaluare (analiza raportului .... interviu ...); b) de la ............... la ................. - (analiza raportului .... interviu ...); c) de la ................ la ........................ - (analiza raportului .... interviu ...);....................................................................... x) de la .............. la ...................... - evaluarea finală, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă (analiza raportului .... interviu ...).  +  Articolul 3Evaluarea managementului este organizată în două etape, astfel: a) prima etapă: analiza raportului de activitate; b) a doua etapă: susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu, desfăşurat la sediul autorităţii sau al instituţiei, conform deciziei autorităţii.  +  Articolul 4Evaluarea managementului din perioada prevăzută la art. 2 se desfăşoară conform următorului calendar: a) ......................., depunerea raportului de activitate; b) ......................., întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei; c) ......................., analiza raportului de activitate şi a referatelor - analiză de către comisia de evaluare; d) ......................, susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu; e) aducerea la cunoştinţa managerului a rezultatului evaluării, a notei şi a concluziilor raportului întocmit de comisia de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform art. 41 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă; f) depunerea contestaţiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului; g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afişare pe site-ul autorităţii, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare  +  Articolul 5 (1) Pentru desfăşurarea evaluării managementului instituţiei, la nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de evaluare, în funcţie de specificul instituţiei, formată dintr-un număr impar de membri. (2) Comisia de evaluare, denumită în continuare comisia, este desemnată de Ministerul ................................/Consiliul Judeţean ............................../Consiliul Local .........................., autoritate reprezentată prin ordonatorul principal de credite, prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi. (3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către autoritate, ţinând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituţii pentru care se organizează evaluarea. (4) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii sau al instituţiei, conform deciziei autorităţii.  +  Articolul 6 (1) Nu poate fi desemnat ca membru în comisie persoana care se află în una dintre următoarele situaţii: a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de a numi membrii în comisia de evaluare, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu managerul evaluat; b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se face evaluarea managementului; c) a avut în ultimii 2 ani sau are relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soţ/soţie, cu managerul evaluat. (2) Statutul de membru în comisia de evaluare este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor. (3) Membrii comisiei şi membrii secretariatului comisiei au obligaţia de a depune, la momentul luării la cunoştinţă a actului administrativ de desemnare în comisie, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate potrivit modelului prevăzut în anexă. Declaraţiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evaluării. (4) În cazul existenţei unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat să informeze de îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia din comisie. (5) În situaţia în care membrul comisiei nu a depus declaraţia prevăzută la alin. (3) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (4), autoritatea va dispune, prin ordin/dispoziţie, încetarea calităţii de membru al comisiei. (6) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1)-(5) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Membrii comisiei au următoarele atribuţii: a) studiază individual documentele primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei; b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate şi interviul; c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns; d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză întocmite de secretariat şi a proiectului de management aprobat de autoritate; e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia; f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării; g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager; h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management; i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei; j) .......................................... (alte atribuţii stabilite de autoritate). (2) Ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate şi interviului este validată de membrii comisiei. (3) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale şedinţelor comisiei sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin ................. ore/zile înainte de desfăşurarea acestora.  +  Articolul 8 (1) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii: a) aplicarea corectă a legii; b) prioritatea interesului public; c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; d) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului; e) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase; f) principiul integrităţii morale. (2) Membrii comisiei de evaluare au următoarele obligaţii: a) să cunoască prevederile prezentului regulament-cadru, precum şi conţinutul proiectului de management aprobat de autoritate; b) să aducă la cunoştinţa autorităţii orice ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea; c) să participe la şedinţele de lucru şi să respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii; d) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare; e) să evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durată a desfăşurării procedurii de evaluare; f) să informeze de îndată, în scris, autoritatea în cazul existenţei unui caz de incompatibilitate; g) să reia procedura notării, în cazul prevăzut la art. 11 alin. (5);  +  Articolul 9 (1) Mandatul de membru al comisiei încetează: a) după finalizarea evaluării activităţii managerului; b) în cazul încălcării prevederilor legale şi ale prezentului regulament; c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea; d) renunţarea din propria iniţiativă la mandat, comunicată în scris autorităţii; e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituţia care l-a desemnat; f) în situaţia în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (3) sau nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 6 alin. (4); g) în alte situaţii prevăzute de lege. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), dacă acestea au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), dacă acestea au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura de evaluare. (4) În cazul imposibilităţii fizice/obiective a îndeplinirii atribuţiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfăşurarea etapelor de evaluare.  +  Articolul 10 (1) În activitatea sa comisia este sprijinită de un secretariat, ai cărui membri sunt desemnaţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii. (2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuţii: a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea evaluării, înaintează membrilor comisiei raportul de activitate şi proiectul de management; b) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele umane şi de managementul instituţiei, elaborând referate-analiză, pe care le înaintează comisiei de evaluare, întocmeşte procesele-verbale pentru fiecare etapă şi consemnează notele acordate; c) pune la dispoziţia membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate şi ţine evidenţa acestor documente; d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns; e) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare; f) întocmeşte contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisei de evaluare, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ai secretariatului beneficiază de o indemnizaţie; g) participă la şedinţele comisiei, fără drept de vot; h) redactează procesul-verbal final al evaluării, la care se ataşează raportul comisiei de evaluare; i) aduce la cunoştinţa managerului, în scris, rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare; j) asigură transmiterea contestaţiilor către comisia de soluţionare a contestaţiilor; k) asigură aducerea la cunoştinţa publică, prin afişare pe site-ul autorităţii, a rezultatului final al evaluării, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora; l) asigură, potrivit domeniului de competenţă, consilierea comisiei în timpul desfăşurării interviului, răspunzând la întrebările acesteia; m) invită comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prevăzut la art. 11 alin. (5); n) ........................... (alte atribuţii stabilite de autoritate, după caz).  +  Capitolul III Analiza şi notarea rapoartelor de activitate  +  Articolul 11 (1) Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza criteriilor şi subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea autorităţii, cu luarea în considerare a modelului prevăzut în anexa nr. 4. (2) Lucrările şi dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidenţiale. (3) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 10, pentru prima etapă, şi nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale. (4) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B)/2 = ....... (5) În situaţia în care se înregistrează diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferenţe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte. (6) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, astfel:[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/xx - numărul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare (7) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este considerat nesatisfăcător. (8) Rezultatul evaluării, nota finală şi concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse la cunoştinţa managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.  +  Capitolul IV Soluţionarea contestaţiilor  +  Articolul 12 (1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării şi să le depună la compartimentul desemnat de autoritate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării. (2) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea acesteia, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită în acest sens conform art. 21 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 13 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiţi prin ordin sau dispoziţie a autorităţii. (2) Nu pot face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor membri care au făcut parte din comisia de evaluare sau din secretariatul comisiei de evaluare. (3) Membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor li se aplică în totalitate prevederile art. 6. (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii: a) verifică depunerea contestaţiei, în termenul prevăzut de lege; b) analizează contestaţia depusă; c) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor; d) asigură comunicarea răspunsului la contestaţie, în termenul legal, contestatorului.  +  Capitolul V Comunicarea rezultatului evaluării:  +  Articolul 14 (1) În 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoştinţa publică prin grija autorităţii. (2) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziţie a autorităţii.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 15După finalizarea procedurii de evaluare, autoritatea va afişa pe site raportul de activitate anual/final.  +  Articolul 16Membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi membrii secretariatului vor beneficia, conform art. 52 din ordonanţa de urgenţă, de o indemnizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţia ordonatorului principal de credite, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, plătite din bugetul autorităţii, pe baza unor contracte civile conform prevederilor Codului civil.  +  Articolul 17Toate documentele aferente organizării şi desfăşurării evaluărilor de management se înregistrează şi se păstrează în arhiva autorităţii, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 18Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile.  +  Anexăla regulamentul-cadru

  DECLARAŢIE

  privind confidenţialitatea şi imparţialitatea
  Subsemnatul(a), ................................., membru în comisia de evaluare/de soluţionare a contestaţiilor/secretariat ........................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele: a) nu am calitatea de soţ, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de a numi membri în comisia de evaluare, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu managerul evaluat; b) nu am în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituţia publică de cultură pentru care se organizează evaluarea; c) nu am relaţii cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soţ/soţie, cu managerul evaluat; d) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata evaluării, potrivit legii.Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situaţiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situaţie şi mă voi retrage.          Data ........................                                                         Semnătura                                               .............................
   +  Anexa 3

  MODEL-CADRU AL CAIETULUI DE OBIECTIVE

  pentru concursul de proiecte de management organizat de ..........

  (denumirea autorităţii) pentru ........... (denumirea instituţiei)
  Perioada de management este de ...... ani (în intervalul de minimum 3 ani şi maximum 5 ani), începând cu -/-/--I. Tipul instituţiei publice de cultură, denumită în continuare instituţia: ..................... (instituţie de spectacole sau concerte/bibliotecă/muzeu/aşezământ cultural .....)În temeiul prevederilor din ..................... (actul normativ privind organizarea şi funcţionarea autorităţii), ..................... (denumirea instituţiei) din ......................... funcţionează în subordinea Ministerului ................../Consiliului Judeţean ................../Consiliului Local ............... ca ..................... (tipul instituţiei: instituţie de spectacole sau concerte/muzeu/colecţie publică/bibliotecă/aşezământ cultural de drept public etc.).Finanţarea .......................... (denumirea instituţiei) se realizează din venituri proprii şi/sau subvenţii din bugetul de stat/local, prin bugetul ......................................... (denumirea autorităţii)*1). Notă

  ──────────

  *1) În cazul caietului de obiective pentru instituţiile finanţate integral din venituri proprii, prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, nefiind aplicabile dispoziţiile referitoare la subvenţiile de la bugetul de stat/local.

  ──────────
  Conform actului de înfiinţare/organizare a instituţiei, obiectivele instituţiei sunt următoarele:.........................................................................Alte informaţii relevante, după caz ..............................................................................II. Misiunea instituţiei.........................................................................III. Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în care instituţia îşi desfăşoară activitatea (se vor utiliza date statistice de la INS, precum şi cele furnizate de barometrul cultural publicat pe site-ul www.culturadata.ro)IV. Dezvoltarea specifică a instituţieiDocumente de referinţă, necesare analizei:- organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiei - prevăzute în anexa nr. 1;- statul de funcţii al instituţiei - prevăzut în anexa nr. 2;- bugetul aprobat al instituţiei - pe ultimii trei ani - prevăzut în anexa nr. 3.4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani:┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐│Nr. │ Indicatori de performanţă*) │Anul 1│Anul 2│Anul 3││crt.│ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 1.│Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + │ │ │ ││ │venituri-cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari│ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 2.│Fonduri nerambursabile atrase (lei) │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 3.│Număr de activităţi specifice │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 4.│Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)│ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 5.│Număr de beneficiari neplătitori │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 6.│Număr de beneficiari plătitori**) │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 7.│Număr de expoziţii/Număr de evenimente/Număr de │ │ │ ││ │reprezentaţii/Frecvenţa medie zilnică │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 8.│Număr de proiecte/acţiuni culturale │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 9.│Venituri proprii din activitatea de bază │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│ 10.│Venituri proprii din alte activităţi │ │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘ Notă

  ──────────

  *) Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate completa/nuanţa indicatorii în funcţie de specificităţile instituţiei.

  **) Nu se aplică în cazul bibliotecilor.

  ──────────
  4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei (sediu, spaţii, dotări etc.)4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani.┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐│Nr. │ Numele programelor şi ale proiectelor │Anul ...│Anul ...│Anul ...││crt.│ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│ 1.│Programul: │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ Proiectul: │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ Proiectul: │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ Proiectul: │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│ 2.│Programul: │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ Proiectul: │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ Proiectul: │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│ │ Proiectul: │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤│... │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani*Font 8*┌────┬─────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐│Nr. │ Program │Scurtă descriere│ Nr. proiecte în │ Denumirea │Buget prevăzut│ Buget consumat ││crt.│ │ a programului │cadrul programului│proiectului│pe program*2) │la finele anului││ │ │ │ │ │ (lei) │ │├────┴─────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┤│ Anul ............. │├────┬─────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │├────┴─────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┤│ Anul ............. │├────┬─────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │├────┴─────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┤│ Anul ............. │├────┬─────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤│....│ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘ Notă

  ──────────

  *2) Bugetul alocat pentru programul minimal.

  ──────────
  4.6. Alte informaţii(În cazul în care instituţia are secţii/filiale, aici vor fi prezentate şi informaţii referitoare la acestea.)V. Sarcini pentru managementA. Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului de management:1. de exemplu: realizarea ....; elaborarea ....; înfiinţarea ....; crearea ....; coordonarea ...; reevaluarea şi, după caz, .....; eficientizarea ....; clarificarea .... etc.;2. îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de management şi în conformitate cu ordinele/dispoziţiile/hotărârile autorităţii, respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;3. transmiterea către autoritate, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, a rapoartelor de activitate şi a tuturor comunicărilor necesare.B. În cazul activităţii de management desfăşurate în cadrul instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, proiectul de management trebuie să aibă în vedere şi următoarele sarcini specifice:1. promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din domeniul artelor spectacolului;2. creşterea accesului publicului la spectacole şi concerte;3. asigurarea diversificării ofertei culturale;4. asigurarea promovării inovaţiei, precum şi a noilor metode de comunicare a actului artistic;5. sarcini specifice.C. În cazul activităţii de management desfăşurate în cadrul bibliotecilor, proiectul de management trebuie să aibă în vedere şi următoarele sarcini specifice:1. constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere;2. iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat;3. realizarea şi participarea la proiecte de cercetare şi dezvoltare pentru susţinerea, promovarea şi valorificarea culturii scrise în plan naţional şi internaţional;4. realizarea de produse şi servicii cu valoare adăugată, de tipul: studii, proiecte, cercetări documentare sau tematice, produse informatice, produse multimedia, baze de date, produse editoriale, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate;5. editarea şi tipărirea de cărţi, broşuri, publicaţii periodice, lucrări şi materiale de specialitate sau de interes general, în limba română ori în limbi străine, realizate în ţară sau în străinătate, în cooperare cu unul ori mai mulţi parteneri;6. organizarea unor servicii de formare şi perfecţionare profesională specifică în domeniul conservării şi protejării bunurilor culturale din domeniul culturii scrise ce fac parte din patrimoniul cultural naţional;7. realizarea de reproduceri, prin sisteme foto digitale, fotocopiere, ori realizarea de microfilme;8. creşterea accesului publicului la colecţii;9. organizarea depozitului legal de documente;10. alte activităţi specifice susţinerii, promovării şi valorificării culturii scrise.D. În cazul activităţii de management desfăşurate în cadrul instituţiilor cu specific muzeal şi a colecţiilor publice, proiectul de management trebuie să aibă în vedere şi următoarele sarcini specifice:1. constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului;2. cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului;3. punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii;4. elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare şi dezvoltare a patrimoniului.E. În cazul activităţii de management desfăşurate în centre de cultură şi aşezăminte culturale, proiectul de management trebuie să aibă în vedere şi următoarele sarcini specifice:1. concordanţa cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de autoritatea în subordinea căreia funcţionează;2. oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi al participării cetăţenilor la viaţa culturală;3. conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;4. educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie;5. organizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminare şi altele asemenea;6. susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii, editarea de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;7. promovarea turismului cultural de interes local;8. conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;9. organizarea de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă;10. organizarea de rezidenţe artistice;11. organizarea de servicii de documentare şi informare comunitară.F. În cazul activităţii de management desfăşurate în cadrul altor categorii de instituţii publice de cultură, în care este organizată conducerea pe baza contractului de management, proiectul de management trebuie să aibă în vedere îndeplinirea obiectivelor prevăzute în actul normativ de constituire a instituţiei.VI. Structura şi conţinutul proiectului de managementProiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de ..... pagini + anexe şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituţiei pe durata proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definiţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă.În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management: a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz; d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate; f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent:1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează aceleiaşi comunităţi;2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări);3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia;4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu;6. profilul beneficiarului actual.B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei;2. concluzii:2.1. reformularea mesajului, după caz;2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz:1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente;2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau externalizate;4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei, propuneri de îmbunătăţire;5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuităţii procesului managerial.D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, colaboratori; cheltuieli de capital);2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:┌────┬───────────────────┬───────┬────────┬───────────────────────┐│Nr. │Programul/proiectul│Devizul│Devizul │Observaţii, comentarii,││crt.│ │estimat│realizat│ concluzii │├────┼───────────────────┼───────┼────────┼───────────────────────┤│(1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │├────┼───────────────────┼───────┼────────┼───────────────────────┤│ │ ├───────┼────────┼───────────────────────┤│ │ ├───────┼────────┼───────────────────────┤│ │ ├───────┼────────┼───────────────────────┤├────┼───────────────────┼───────┼────────┼───────────────────────┤│ │ Total: │Total: │Total: │ │└────┴───────────────────┴───────┴────────┴───────────────────────┘3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei:3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate;3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale;4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie;4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: a) din subvenţie; b) din venituri proprii.E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate:Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:1. viziune;2. misiune;3. obiective (generale şi specifice);4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management;5. strategia şi planul de marketing;6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;7. proiectele din cadrul programelor;8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management.F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului:┌────┬─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┐│Nr. │ Categorii │Anul ...│ ... │Anul ...││crt.│ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤│(1) │ (2) │ (3) │ (...) │ (...) │├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤│ 1.│TOTAL VENITURI, │ │ │ ││ │din care │ │ │ ││ │1.a. venituri proprii, │ │ │ ││ │din care │ │ │ ││ │ 1.a.1. venituri din activitatea de bază│ │ │ ││ │ 1.a.2. surse atrase │ │ │ ││ │ 1.a.3. alte venituri proprii │ │ │ ││ │1.b. subvenţii/alocaţii │ │ │ ││ │1.c. alte venituri │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┤│ 2.│TOTAL CHELTUIELI, │ │ │ ││ │din care │ │ │ ││ │2.a. Cheltuieli de personal, │ │ │ ││ │din care │ │ │ ││ │ 2.a.1. Cheltuieli cu salariile │ │ │ ││ │ 2.a.2. Alte cheltuieli de personal │ │ │ ││ │2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, │ │ │ ││ │din care │ │ │ ││ │ 2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte │ │ │ ││ │ 2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii │ │ │ ││ │ 2.b.3. Cheltuieli pentru reparaţii │ │ │ ││ │ curente │ │ │ ││ │ 2.b.4. Cheltuieli de întreţinere │ │ │ ││ │ 2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi │ │ │ ││ │ servicii │ │ │ ││ │2.c. Cheltuieli de capital │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┘2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:2.1. la sediu;2.2. în afara sediului.3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată*Font 8*┌────┬─────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┐│Nr. │ Program │Scurtă descriere│ Nr. proiecte în │ Denumirea │Buget prevăzut││crt.│ │ a programului │cadrul programului│proiectului│ pe program*3)││ │ │ │ │ │ (lei) │├────┴─────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┤│ Primul an de management │├────┬─────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤│....│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤│....│ │ │ │ │ │├────┴─────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┤│ Al doilea an de management │├────┬─────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤│....│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤│....│ │ │ │ │ │├────┴─────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┤│ .......................... │├────┬─────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤│....│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤│....│ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *3) Bugetul alocat pentru programul minimal.

  ──────────
  VII. Alte precizăriCandidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la instituţie informaţii suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management (telefon .........., fax ............, e-mail ..............). Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi de la compartimentul ......... din cadrul autorităţii, la telefon ........, fax ......, e-mail ......., doamna/domnul ......... .VIII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.
   +  Anexa 4

  MODEL-CADRU AL RAPORTULUI DE ACTIVITATE
  Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Ministerul ........................../Consiliul Judeţean ......................../Consiliul Local ...................., denumit în continuare autoritatea, pentru ........................................... (denumirea instituţiei publice de cultură respective), denumită în continuare instituţia, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare.Analiza şi notarea raportului de activitate*1) şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii de evaluare*2): Notă

  ──────────

  *1) Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activităţile/proiectele/programele derulate pe întreaga perioadă de management.

  *2) Enumerarea nu este limitativă. În funcţie de specificul instituţiei pot fi completate/adaptate subcriteriile fiecărui criteriu de evaluare.

  ──────────
  1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional existent;2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei;3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;4. situaţia economico-financiară a instituţiei;5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate;6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la ............ la ............, reprezentând ....... (prima, a doua evaluare etc. sau evaluarea finală, după caz).Structura raportului de activitate  +  Partea I:*3) Notă

  ──────────

  *3) Autoritatea poate limita numărul de pagini al raportului de evaluare şi poate indica întinderea maximă admisă pentru fiecare criteriu/subcriteriu.

  ──────────
  A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediului în care îşi desfăşoară activitatea1. colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi comunităţi;2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări);3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia;4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari;5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei;6. profilul beneficiarului actual.B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la strategia culturală a autorităţii;2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari;3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse.C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz:1. măsuri de organizare internă;2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere;4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancţionare);5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor;6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor organisme de control în perioada raportată.D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei:1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al perioadei raportate;2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│Nr. │ Indicatori de performanţă*) │Perioada││crt.│ │evaluată│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 1.│Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de │ ││ │capital)/nr. de beneficiari │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 2.│Fonduri nerambursabile atrase (lei) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 3.│Număr de activităţi educaţionale │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 4.│Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 5.│Număr de beneficiari neplătitori │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 6.│Număr de beneficiari plătitori**) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 7.│Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/Frecvenţa medie │ ││ │zilnică │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 8.│Număr de proiecte/acţiuni culturale │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 9.│Venituri proprii din activitatea de bază │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 10.│Venituri proprii din alte activităţi │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *) Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate modifica/completa/nuanţa indicatorii în funcţie de specificităţile instituţiei.

  **) Nu se aplică în cazul bibliotecilor.

  ──────────
  E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin proiectul de management:Se realizează prin raportare la:1. viziune;2. misiune;3. obiective (generale şi specifice);4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;5. strategie şi plan de marketing;6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;7. proiecte din cadrul programelor;8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management.F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare.2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management3. Analiza programului minimal realizat
   +  Partea II: (Opţional)Propuneri privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.NOTĂ:Prevederile prezentului raport pot fi aplicate, adaptate, în mod corespunzător, potrivit dispoziţiei autorităţii, şi în cazul instituţiilor publice care sunt finanţate integral din venituri proprii, conform art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, prin eliminarea referirilor la subvenţia acordată de la bugetul de stat/local.
   +  Anexa 5

  MODELUL-CADRU AL CONTRACTULUI DE MANAGEMENT
  Încheiat în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă  +  Capitolul I Părţile contractante  +  Articolul 1 (1) Ministerul .........................../Consiliul Judeţean/Local .......................... al Judeţului/Municipiului/Oraşului/Comunei ........................, cu sediul în ............................, denumit în continuare autoritatea, reprezentat prin ............................., ministru/preşedintele al Consiliului Judeţean/Local/primar ................., în calitate de ordonator principal de credite,şi (2) Doamna/Domnul ............................., domiciliată/domiciliat în ...................................................., posesoare/posesor a/al cărţii de identitate seria .... nr. ....., eliberată de......................... la data de ............, CNP .............................................., în calitate de manager, funcţie corespunzătoare celei de director general/director, prevăzută în legislaţia în vigoare privind salarizarea, al ................(denumirea instituţiei)............., denumit în continuare manager, au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:  +  Capitolul II Obiectul contractului  +  Articolul 2Prin prezentul contract, autoritatea încredinţează managerului mandatul de a asigura conducerea şi buna administrare a ......................., denumită în continuare instituţia, pe baza proiectului de management aprobat, în schimbul plăţii unei remuneraţii.  +  Capitolul III Durata contractului  +  Articolul 3 (1) Prezentul contract se încheie pe durată determinată, producând efecte de la data de ............................. până la data de ....................., data încetării termenului pentru care a fost întocmit şi aprobat proiectul de management, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract. (2) În cazul în care managerul deţine o funcţie de execuţie sau de conducere în aceeaşi instituţie ori în altă instituţie de cultură, contractul individual de muncă pentru funcţia respectivă se suspendă pe durata derulării contractului de management.  +  Capitolul IV Remuneraţia managerului  +  Articolul 4 (1) Pentru activitatea prestată conform dispoziţiilor prezentului contract, managerul beneficiază de o remuneraţie lunară al cărei cuantum brut este cel corespunzător funcţiei de manager (director general/director), gradul ................, clasa de salarizare ....................., respectiv de .................... lei/lunar, din care se reţin impozitul şi contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Remuneraţia prevăzută la alin. (1) se acordă managerului din bugetul instituţiei la data de ................... a fiecărei luni.  +  Capitolul V Drepturile şi obligaţiile părţilor  +  Articolul 5 (1) Managerul are, în principal, următoarele drepturi: a) să beneficieze de condiţii corespunzătoare pentru realizarea obiectului prezentului contract; b) să primească remuneraţia prevăzută la art. 4 pentru activitatea prestată conform dispoziţiilor prezentului contract; c) să beneficieze de locuinţă de serviciu în cazul în care nu are domiciliul în localitatea în care instituţia îşi are sediul sau să primească, din bugetul autorităţii, o sumă lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din câştigul salarial mediu net pe economie, pentru a-şi asigura cazarea; d) să beneficieze lunar de decontarea cheltuielilor de transport pentru două deplasări dus-întors în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii; e) să beneficieze de timp de odihnă anual, în număr de ...... zile, asimilabil concediului de odihnă aferent personalului contractual din instituţiile bugetare, precum şi de indemnizaţia aferentă; f) să beneficieze de zile libere plătite pentru sărbătorile legale, evenimente familiale deosebite, acordate în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii, aplicabilă personalului contractual; g) să beneficieze de concediu medical potrivit legii; h) să beneficieze de decontarea cheltuielilor de delegare în interesul serviciului, în limita şi în condiţiile prevăzute pentru personalul din cadrul instituţiilor publice; i) să asigure pe perioada absenţei motivate din instituţie continuarea procesului managerial, prin desemnarea unei persoane care să exercite prerogativele de conducere şi reprezentare ale acestuia; j) să încheie contracte individuale de muncă, contracte civile, precum şi contracte privind dreptul de autor şi drepturile conexe, fără ca durata acestora să depăşească cu mai mult de un an durata contractului de management; k) să formuleze, în cuprinsul raportului de activitate, propuneri motivate privind modificarea clauzelor prezentului contract şi/sau să propună noi proiecte pentru următoarea perioadă de raportare, cu respectarea cadrului general instituit prin proiectul de management, a bugetului aprobat şi a legislaţiei specifice; l) să reanalizeze sumele necesare realizării programului minimal, în raport cu valorile asumate prin angajamentele luate în proiectul de management, şi să renegocieze anual programul minimal în funcţie de bugetul alocat de autoritate pentru derularea contractului de management; rezultatele negocierilor vor face obiectul unor acte adiţionale, părţi integrante ale prezentului contract, conform dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; m) să depună, în cazul reorganizării instituţiei de către autoritate, un nou proiect de management, adaptat noii forme organizatorice a instituţiei, în termen de 45 de zile de la adoptarea actelor administrative sau normative de punere în aplicare a reorganizării instituţiei; n) să prezinte un nou proiect de management, în cazul în care rezultatul evaluării finale este mai mare sau egal cu 9, elaborat în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate, în condiţiile legii; o) să participe, în calitate de autor sau, după caz, de artist interpret sau executant, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, la realizarea, în mod direct sau indirect, de proiecte în cadrul instituţiei pe care o conduce, dar numai în cazul în care acesta are studii de specialitate corespunzătoare sau experienţa necesară, în condiţiile legii;p)................................ (alte drepturi stabilite de părţi, în condiţiile legii). (2) Managerul are, în principal, următoarele obligaţii: a) să asigure conducerea şi buna administrare a activităţii instituţiei pe care o reprezintă; b) să elaboreze şi să propună spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei şi statul de funcţii al instituţiei; c) să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii; d) să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin prezentul contract; e) să răspundă, potrivit legii, de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare repartizate şi aprobate, de realizarea veniturilor şi de integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce; f) să răspundă, potrivit legii, de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare, de organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice, de organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora, şi de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale; g) să decidă, în calitate de ordonator de credite, asupra modului de utilizare a bugetului aprobat pentru instituţie, cu respectarea prevederilor legale; h) să îndeplinească angajamentele asumate prin proiectul de management, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract; i) să îndeplinească programele şi proiectele asumate în cadrul programului minimal propriu prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract, raportat la resursele alocate de către autoritate; j) să asigure respectarea destinaţiei subvenţiilor/alocaţiilor bugetare aprobate de autoritate; k) să înainteze autorităţii situaţiile financiare trimestriale şi anuale, încadrându-se în termenele stabilite de lege; l) să înainteze autorităţii raportul de activitate anual, în termen de 30 de zile de la termenul stabilit de autoritate pentru depunerea situaţiilor financiare anuale; m) să înainteze autorităţii propuneri privind actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi să dispună măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial; n) să înştiinţeze autoritatea cu privire la delegarea temporară a competenţelor în perioada în care se află în imposibilitatea de a conduce instituţia; o) să selecteze, să angajeze şi/sau să concedieze personalul salariat, în condiţiile legii; p) să negocieze clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului civil sau conform legilor speciale, în condiţiile legii; q) să dispună efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, în condiţiile legii; r) să stabilească măsuri privind protecţia muncii şi să faciliteze cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitate a muncii; s) să depună declaraţia de avere şi de interese în termenul stabilit de lege, la persoana responsabilă, în acest sens, din cadrul instituţiei; t) să înştiinţeze autoritatea cu privire la deplasările pe care le va efectua în străinătate în interes de serviciu; u) în cazul în care nu a finalizat cursurile de atestare în domeniul managementului anterior încheierii prezentului contract, să participe, în termen de un an de la semnarea contractului de management, la cursurile de atestare în domeniul managementului, cursuri special organizate de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii; v) să cesioneze instituţiei pe care o conduce în baza prezentului contract de management drepturile patrimoniale, conform contractului de cesiune încheiat între manager şi autoritate în condiţiile Legii nr. 8/1996, pentru operele de creaţie intelectuală la a căror realizare participă în mod direct sau indirect şi pentru care sunt utilizate resursele instituţiei; w) să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instituţiei, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având un astfel de caracter de către lege; x) să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi a serviciilor de prevenire şi stingere a incendiilor; y) să nu desfăşoare activităţi sau manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul instituţiei; z) ....................................... (alte obligaţii stabilite de părţi, în condiţiile legii).  +  Articolul 6 (1) Autoritatea are, în principal, următoarele drepturi: a) să efectueze evaluarea anuală şi finală a managementului, pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, verificând modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin prezentul contract, în raport cu resursele financiare alocate; b) să verifice modul în care sunt respectate clauzele contractuale de către manager şi să solicite acestuia îndeplinirea sarcinilor, programelor şi a celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract, în cadrul evaluărilor anuale şi/sau finale ale managementului; c) să reanalizeze sumele necesare realizării programului, în raport cu angajamentele propuse de manager în proiectul de management, şi să negocieze anual programul minimal, în funcţie de bugetul aprobat de autoritate, cu asigurarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare pe întreg anul bugetar; rezultatele negocierilor vor face obiectul actelor adiţionale, părţi integrante ale prezentului contract; d) ................................................. (alte drepturi stabilite de părţi, în condiţiile legii). (2) Autoritatea are, în principal, următoarele obligaţii: a) să acorde managerului toate drepturile care decurg din contractul de management şi din legislaţia în vigoare; b) să asigure instituţiei fondurile necesare pentru plata remuneraţiei prevăzută la art. 4 pentru activitatea prestată conform dispoziţiilor prezentului contract; c) să acorde managerului timp de odihnă anual, asimilabil concediului de odihnă, şi indemnizaţia aferentă sau diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului; d) să acorde managerului zile libere plătite pentru sărbătorile legale, evenimente familiale deosebite, prin similitudine cu cele prevăzute în legislaţia muncii; e) să asigure managerului o locuinţă de serviciu, în cazul în care acesta nu are domiciliul în localitatea în care instituţia îşi are sediul, sau, după caz, să plătească managerului o sumă lunară, forfetară, neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din câştigul salarial mediu net pe economie, pentru a-i asigura cazarea; f) să dispună, dacă este cazul, decontarea lunară a cheltuielilor de transport pentru două deplasări dus-întors în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii; g) în cazul în care managerul nu a finalizat cursurile de atestare în domeniul managementului anterior încheierii prezentului contract, să asigure participarea acestuia la cursurile de atestare în domeniul managementului, cursuri special organizate de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală aflată în subordinea Ministerului Culturii, să prevadă sumele necesare în bugetul instituţiei publice de cultură şi să suporte cheltuielile ocazionate de participarea la aceste cursuri: deplasare, cazare şi diurnă, precum şi costul cursurilor de management; h) ................................................. (alte obligaţii stabilite de părţi, în condiţiile legii).  +  Capitolul VI Obiective specifice ale managerului  +  Articolul 7În scopul eficientizării managementului instituţiei, ţinând seama de caietul de obiective, de proiectul de management aprobat, precum şi de recomandările comisiei de concurs de proiecte de management, managerul are următoarele sarcini specifice: a) primul an de mandat ................................; b) al doilea an de mandat ...........................;(...) e) ultimul an de mandat .......................... .  +  Articolul 8 (1) Programul minimal este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract şi este finanţat integral din subvenţie, cu excepţia instituţiilor care sunt finanţate integral din venituri proprii. (2) Programul minimal se negociază, anual, de autoritate şi manager, în baza propunerilor din proiectul de management şi a raportului de activitate, precum şi în funcţie de bugetul alocat de autoritate la începutul anului bugetar. (3) Ca urmare a negocierii prevăzute la alin. (2) se aprobă programul minimal anual şi sumele necesare realizării acestuia, în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului autorităţii, şi se cuprinde în acte adiţionale la prezentul contract. (4) În afara programului minimal, managerul poate decide realizarea şi a altor proiecte care nu fac obiectul negocierii cu autoritatea.  +  Capitolul VII Evaluarea managementului  +  Articolul 9 (1) Evaluarea managementului se face anual şi final pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, verificând modul în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate. (2) Evaluarea se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programelor propuse şi, după caz, autoritatea va ţine cont şi de activităţile realizate, altele decât cele din programul minimal.  +  Articolul 10 (1) Evaluarea managementului se realizează pe baza raportului de activitate înaintat de manager în termen de 30 de zile de la termenul stabilit de autoritate pentru depunerea situaţiilor financiare anuale. (2) În termen de 60 de zile de la depunerea raportului de activitate, autoritatea are obligaţia să organizeze evaluarea managementului. (3) Evaluările sunt efectuate, după cum urmează: a) de la ............... la ........................ - prima evaluare (analiza raportului .... interviu ...); b) de la ............... la ........................ - (analiza raportului .... interviu ...); c) de la ................la ........................ - (analiza raportului .... interviu ...);.............................. x) de la .............. la .................. - evaluarea finală, cu respectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă (analiza raportului .... interviu ...).  +  Capitolul VIII Clauze speciale pentru deplasări profesionale  +  Articolul 11 (1) Managerul beneficiază de diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului, pe bază de documente justificative potrivit reglementărilor specifice în vigoare. (2) Deplasările în afara ţării, în interesul instituţiei, se efectuează cu înştiinţarea ordonatorului principal de credite.  +  Capitolul IX Clauze speciale legate de participarea directă sau indirectă la realizarea unor proiecte în cadrul instituţiei  +  Articolul 12 (1) În cazul în care managerul participă, în mod direct sau indirect, în calitate de autor ori de artist interpret sau executant, la realizarea de proiecte în cadrul instituţiei pe care o conduce, acesta beneficiază de o remuneraţie care nu poate depăşi 10% din încasările nete corespunzătoare comunicării publice a operei la a cărei realizare a participat. (2) Cuantumul remuneraţiei, precum şi numărul maxim de proiecte care urmează să fie realizate direct sau la a căror realizare urmează să participe nemijlocit managerul, în condiţiile prevăzute la alin. (1), sunt negociate anual în termen de 30 de zile de la realizarea evaluării anuale şi se constituie în acte adiţionale la prezentul contract. (3) Pentru primul an al prezentului contract de management, cuantumul remuneraţiei va fi de ..........%, iar proiectele care urmează a fi realizate sunt prevăzute în anexa nr. 3, parte integrantă a contractului.  +  Capitolul X Clauze speciale legate de programul de activitate şi timpul de odihnă  +  Articolul 13 (1) Programul de activitate este cel prevăzut în regulamentul intern al instituţiei. (2) Perioada de timp, asimilabilă concediului de odihnă, este de .............. zile lucrătoare, similară cu perioada prevăzută prin dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. (3) Efectuarea timpului de odihnă, anual, asimilabil concediului de odihnă se realizează în baza unei programări anuale, stabilită la nivelul instituţiei şi comunicată autorităţii. (4) Pentru perioada efectuării timpului de odihnă anual, asimilabil concediului de odihnă, managerul va dispune măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii activităţii instituţiei, cu înştiinţarea autorităţii asupra înlocuitorului/înlocuitorilor şi a limitelor acestuia/acestora de competenţă.  +  Capitolul XI Condiţii de încetare a contractului de management  +  Articolul 14 (1) Prezentul contract de management încetează în următoarele cazuri: a) dacă rezultatul evaluării anuale este sub 7; b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; c) dacă managerul nu mai îndeplineşte condiţiile impuse de art. 3 din ordonanţa de urgenţă; d) prin renunţarea managerului la mandatul încredinţat; e) prin acordul părţilor; f) în cazul decesului sau al punerii sub interdicţie judecătorească a managerului; g) la constatarea neîndeplinirii obiectivelor, a programului minimal din motive imputabile managerului, a nerealizării indicatorilor de referinţă stabiliţi prin contractul de management sau a prejudicierii imaginii instituţiei ori a autorităţii, precum şi la constatarea nerespectării dispoziţiilor legate de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de art. 27 din ordonanţa de urgenţă. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puţin 30 de zile; managerul este obligat să efectueze operaţiunile de predare-primire a activităţii managerului interimar desemnat de autoritate. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. g), autoritatea va acorda managerului un preaviz de 15 zile.  +  Articolul 15 (1) Contractul de management se suspendă în cazurile prevăzute de lege sau cu acordul părţilor, la cererea motivată a managerului. (2) Contractul de management se suspendă de drept în următoarele cazuri: a) managerul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu, în condiţiile Codului de procedură penală; b) în condiţii de forţă majoră. (3) Contractul de management se suspendă la iniţiativa autorităţii în cazul în care managerul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu executarea prezentului contract, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. (4) Contractul de management se suspendă la iniţiativa autorităţii în cazul în care faţă de manager s-a dispus măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune cu privire la fapte penale incompatibile cu exercitarea prezentului contract. (5) Suspendarea prezentului contract are ca efect suspendarea prestării activităţii de către manager şi a acordării remuneraţiei de către instituţie. (6) În cazul suspendării prezentului contract din cauza unei fapte imputabile managerului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de drepturile care rezultă din calitatea sa de manager. (7) În situaţia în care se constată nevinovăţia managerului, acesta îşi reia activitatea în baza prezentului contract de management, dacă nu a expirat durata pentru care contractul a fost încheiat, beneficiind, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, de o despăgubire egală cu remuneraţia şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului. (8) Pe durata suspendării contractului, autoritatea dispune măsurile necesare în vederea asigurării managementului instituţiei.  +  Capitolul XII Răspunderea contractuală  +  Articolul 16 (1) Managerul răspunde, în limitele stabilite de lege, pentru daunele produse instituţiei prin orice act al său, contrar intereselor instituţiei şi/sau autorităţii, prin acte de gestiune, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor instituţiei şi/sau pentru neîndeplinirea responsabilităţilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, de reglementările specifice instituţiei sau de regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei. (2) În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea prezentului contract, autoritatea are obligaţia de a sesiza organele competente. (3) În cazul în care autoritatea nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, managerul poate dispune măsurile legale de coerciţie.  +  Capitolul XIII Soluţionarea litigiilor  +  Articolul 17Toate eventualele neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau prin mediere, în condiţiile legii, iar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.  +  Capitolul XIV Modificarea contractului  +  Articolul 18 (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate numai prin act adiţional, cu acordul părţilor. (2) Părţile vor adapta contractul de management corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile.  +  Capitolul XV Clauza penală şi forţa majoră  +  Articolul 19În cazul neexecutării obligaţiei de a ....................., părţile stipulează că debitorul obligaţiei se obligă la o anumită prestaţie/plată de penalităţi, după caz, în condiţiile legii.  +  Articolul 20 (1) Forţa majoră este stabilită şi constatată în condiţiile legii. (2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de management, pe toată perioada în care aceasta acţionează. (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. (4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen de 15 zile, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. (5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  +  Capitolul XVI Dispoziţii finale  +  Articolul 21Contractul de management*1) are ca anexe, părţi integrante ale prezentului contract, următoarele documente: Notă

  ──────────

  *1) În cazul contractului de management pentru managerul interimar, prezentul model se adaptează în mod corespunzător, nefiind aplicabile dispoziţiile cap. VI şi ale cap. VII.

  Prevederile prezentului contract pot fi aplicate, în mod corespunzător, potrivit dispoziţiei autorităţii, şi în cazul instituţiilor publice care sunt finanţate integral din venituri proprii, conform art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, prin eliminarea prevederilor referitoare la subvenţiile acordate de la bugetul de stat/local.

  ──────────
  a) proiectul de management - anexa nr 1; b) programul minimal - anexa nr 2; c) proiectele care vor fi realizate de manager în primul an de mandat - anexa nr. 3; d) alte anexe, după caz.
   +  Articolul 22Prezentul contract se completează de drept cu dispoziţiile ordonanţei de urgenţă.  +  Articolul 23Prezentul contract de management a fost întocmit astăzi, ...................., în 2 (două) exemplare, fiecare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.
             Autoritate,  ............................                                                    Manager,                                         ............................  +  Anexa 1la contractPROIECTUL DE MANAGEMENT  +  Anexa 2la contractPROGRAM MINIMAL ANUAL- model -1. Denumirea instituţiei ............................2. Lista programelor şi proiectelor culturale (după caz, artistice/muzeale etc.) proprii prevăzute în proiectul de management pentru perioada de management de la ../../...... la ../../......:*Font 8*┌────┬─────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┐│Nr. │ Program │Scurtă descriere│ Nr. proiecte în │ Denumirea │Buget prevăzut││crt.│ │ a programului │cadrul programului│proiectului│pe program*2) ││ │ │ │ │ │ (lei) │├────┴─────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┤│ Anul ............. │├────┬─────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤│....│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤│....│ │ │ │ │ │├────┴─────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┤│ Anul ............. │├────┬─────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤│....│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤│....│ │ │ │ │ │├────┴─────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┤│ Anul ............. │├────┬─────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤│....│ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────┤│....│ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────┘3. Bugetul alocat pentru Programul minimalInstituţiaManager,.........................L.S.AutoritateaReprezentanţi legali,.........................Compartimentul economic,.........................Compartimentul de specialitate în domeniul de activitate al instituţiei,.........................Compartimentul de specialitate în domeniul managementului instituţiilor de cultură (acolo unde acestea există),.........................L.S.  +  Anexa 3la contractLISTA PROIECTELOR CARE VOR FI REALIZATE DE MANAGERîn primul an de mandat1. Denumirea proiectelor2. Prezentarea proiectelor3. Bugetul necesar realizării proiectelor4. Bugetul alocat de autoritate5. Remuneraţia stabilită de autoritate
  -------