ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 28 din 25 martie 1999 (**republicată**)privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale***)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 21 ianuarie 2005  **) Republicată în temeiul art. XI din Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002 și a fost modificată prin:- Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, aprobată prin Legea nr. 338/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 27 iulie 2004.  +  Articolul 1(1) Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1), denumiți în continuare utilizatori, cu excepția celor care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care potrivit prevederilor art. 3 alin. (2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le înmâneze clienților. La solicitarea clienților, utilizatorii vor elibera acestora și factură. (la 20-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) (3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizați. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin distribuitor autorizat se înțelege operatorul economic pe numele căruia a fost eliberată autorizația prevăzută la art. 5 alin. (2).(4) În baza autorizației de distribuție, distribuitorul are dreptul de a comercializa, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuți în autorizație, denumiți în continuare unități acreditate pentru comercializare, aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obținut autorizația prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.(5) Distribuitorul autorizat are obligația să asigure service-ul, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuți în autorizație, denumiți în continuare unități acreditate pentru service, atât pentru aparatele comercializate în mod direct, cât și pentru cele comercializate prin intermediul unităților acreditate pentru comercializare.(6) Distribuitor autorizat poate fi producătorul, importatorul sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale. În situația defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligați ca, în momentul constatării defecțiunii, să anunțe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea acreditată pentru service a acestui distribuitor autorizat.(7) O unitate este acreditată dacă se află pe lista unităților propuse pentru acreditare pentru comercializarea și/sau service-ul unui aparat de marcat electronic fiscal, iar această listă a fost acceptată de Comisie și a fost cuprinsă în autorizație potrivit prezentei ordonanțe de urgență.(8) În cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, până la repunerea în funcțiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi, precum și celor care utilizează pentru înregistrarea veniturilor aparate de marcat electronice care sunt integrate în echipamente nesupravegheate. (la 20-07-2019, Alineatul (8) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) (8^1) În cazul prevăzut la alin. (8), operatorii economici utilizatori au obligația să notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, astfel încât utilizatorul să poată să facă dovada comunicării notificării la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, în fața organelor de control. La momentul comercializării aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior, părțile contractante stabilesc modul în care operatorul economic notifică distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată în cazul defectării aparatului de marcat electronic fiscal. Notificarea efectuată în alt mod decât cel stabilit de părțile contractante nu este valabilă. (la 28-04-2015, Alin. (8^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. ) (9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienților documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziționate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepția situației prevăzute la alin. (8).(10) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), clientul este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal.(10^1) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal clientului, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), acesta din urmă are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia. (la 02-02-2015, Alin. (10^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. 10 din ORDONANȚA nr. 10 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 20154. ) (11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1), cu excepția celor care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care potrivit prevederilor art. 3 alin. (2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9), (10) și (10^1). Modelul și conținutul anunțului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 20-07-2019, Alineatul (11) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 2Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) încasările efectuate din următoarele activități:a) comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;b) vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați;c) serviciul public de transport persoane cu metroul, precum și serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, autorizat să fie efectuat în interiorul unei localități, pe bază de bilete sau abonamente tipărite, conform legii; serviciul public de transport persoane cu metroul este asimilat cu transportul local; (la 20-07-2019, Litera c) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) d) activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare;e) activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv activitățile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitățile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând acestor instituții;f) activitățile desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți comerciale;g) vânzarea obiectelor de cult și serviciile religioase prestate de instituțiile de cult;h) comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine și unitățile de alimentație publică, pe bază de comandă;i) serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agențiile de turism, definite potrivit legii;k) încasarea contravalorii energiei electrice și termice, a gazelor naturale, a apei și canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poștă și curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet; (la 13-11-2015, Lit. k) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 267 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 10 noiembrie 2015, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. ) l) efectuarea lucrărilor de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe;m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și internațional, prestate de societăți comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;n) activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;p) Abrogată. (la 20-07-2019, Litera p) din Articolul 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul II din LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) q) comerțul de tip cash and carry desfășurat de comercianții care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile;r) transportul rutier internațional contra cost de persoane. (la 20-07-2019, Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul II din LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) (la 30-12-2014, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 2^1În situațiile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație, în cazul activităților prevăzute la art. 2 lit. f), h), i)-l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanțe, în condițiile legii. (la 13-11-2015, Art. 2^1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 267 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 10 noiembrie 2015, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 2^2Eliminat.----------Art. 2^2 a fost eliminat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015, care abrogă pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.  +  Articolul 2^3(1) Prin bacșiș se înțelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 - «Restaurante», 5630 - «Baruri și alte activități de servire a băuturilor». Bacșișul nu poate fi asimilat, din punctul de vedere al TVA, unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.(2) Pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (1), bacșișul încasat de la clienți se evidențiază pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de încasare a acestuia. Prevederile art. 1 alin. (8) se aplică în mod corespunzător.(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) au obligația de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației. Nota de plată trebuie să conțină și o altă rubrică în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacșiș, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacșișului acordat.(4) Este interzis operatorilor economici să condiționeze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordare a bacșișului.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru livrarea produselor la domiciliul clienților, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu au obligația de a evidenția bacșișul pe bonul fiscal.(6) Bacșișul se evidențiază distinct pe același bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate și este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea «bacșiș».(7) În situația în care, la solicitarea clienților, utilizatorii eliberează acestora și factură, bacșișul se evidențiază distinct și pe aceasta. Sumele reprezentând bacșiș, astfel evidențiate în factură, se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici sau altor entități plătitoare pe seama cheltuielilor de protocol și au regimul fiscal al acestora, în limita nivelului de deductibilitate stabilită prin Codul fiscal.(8) Sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici pe seama conturilor de datorii folosind un analitic distinct și se distribuie integral salariaților, pe baza unei evidențe nominale a acestora. Operatorii economici stabilesc, printr-un regulament intern, procedura și modalitatea de distribuire către salariați a sumelor provenite din încasarea bacșișului.(9) Din punct de vedere fiscal, sumele provenite din încasarea bacșișului de la client de către operatorul economic nu pot fi asimilate unui element de natura veniturilor pentru acesta din urmă, iar distribuirea acestora către salariați nu poate fi asimilată unui element de natura cheltuielilor.(10) Sumele provenite din încasarea bacșișului de către salariați ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (8) sunt calificate ca venituri din alte surse și se supun regimului fiscal prevăzut de titlul IV - cap. X din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nefiindu-le aplicabile prevederile titlului V - Contribuții sociale obligatorii din același act normativ. Impozitul pe venit datorat de salariat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri și se achită la bugetul de stat, potrivit art. 115 din Codul fiscal. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.(11) În cazul în care pentru livrarea produselor la domiciliul clienților, prevăzută la alin. (5), se optează pentru evidențierea bacșișului pe bonul fiscal, prevederile prezentului articol sunt aplicabile integral în mod corespunzător, cu posibilitatea adaptării formularisticii specifice domeniului. (la 01-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 376 din 23 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1255 din 27 decembrie 2022 )  +  Articolul 3(1) În sensul dispozițiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare și afișajul client.(2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate și casele de marcat electronice fiscale și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afișajul client, dispozitivul de salvare externă și dispozitivul de comunicație externă care permite integrarea într-un sistem informatic; Notă
  Conform articolului IV din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 31 ianuarie 2022, astfel cum a fost modificat de articolul LVI, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 168 din 8 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 9 decembrie 2022, până la data de 31 decembrie 2023, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au obligația de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, cu excepția celor care sunt integrate în automatele utilizate pentru livrarea de produse energetice, astfel cum acestea sunt definite în titlul VIII din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, înglobarea constructivă a dispozitivului de imprimare și a afișajului client nu este obligatorie. (la 20-07-2019, Articolul 3 a fost completat de Punctul 5, Articolul II din LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) (2^2) Configurația, precum și caracteristicile tehnice și funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 20-07-2019, Articolul 3 a fost completat de Punctul 5, Articolul II din LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele funcții esențiale:a) conservarea datelor prin acumulări progresive, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2);b) imprimarea și emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1);c) imprimarea, memorarea și emiterea electronică de: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de închidere zilnică, jurnale electronice, rapoarte de sinteză și rapoarte memorie fiscală, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (2); în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale care potrivit dispozițiilor alin. (2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, îndeplinirea funcției de imprimare de bonuri fiscale, de rapoarte fiscale de închidere zilnică, precum și de alte tipuri de documente prevăzute de lege nu este obligatorie; (la 20-07-2019, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) d) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică și a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate și evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2);e) blocarea automată a funcționării aparatului când sunt inactive oricare din dispozitivele controlate de modulul fiscal, sau când sunt îndeplinite condițiile de blocare stabilite prin procedura de monitorizare și supraveghere a acestora, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2);f) asigurarea continuității funcționării și înregistrării datelor, coerenței structurii de date și a documentelor emise, precum și asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulări greșite sau de erori de sistem, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2).(4) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor, fără ca acestea să poată fi modificate sau șterse, precum și conservarea în timp a acestora pe o perioadă de 5 ani. (la 15-01-2023, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 36 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2023 ) (5) În memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale se vor stoca următoarele date: denumirea și codul de identificare fiscală a emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul și seria fiscală ale aparatului, precum și datele prevăzute la alin. (3) lit. d). În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la alin. (2) memoria fiscală mai conține identificatorul jurnalului electronic, precum și datele provenite din securizarea jurnalului electronic.(6) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanțelor Publice.(7) Ministerul Finanțelor Publice, prin direcția de specialitate realizează, gestionează și publică pe site-ul propriu Registrul distribuitorilor autorizați și a aparatelor de marcat electronice fiscale pe care aceștia le comercializează, precum și o listă a unităților acreditate pentru comercializarea și/sau service-ul respectivelor aparate, inclusiv a tehnicienilor de service înregistrați, cu specificarea elementelor de identificare ale acestora. (la 30-12-2014, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )
   +  Articolul 3^1(1) La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se întocmește în formă electronică un registru național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, după caz, denumit în continuare Registru*).(2) Informațiile conținute în Registru, metodologia și procedura de înregistrare a acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) Supravegherea și monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în condițiile legii.(4) În vederea realizării supravegherii și monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) au obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.(5) Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și data începând cu care acestea se conectează la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (la 03-09-2017, Alineatul (5) din Articolul 3^1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 20 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) (la 30-12-2014, Art. 3^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 4(1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă cel puțin: denumirea și codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data și ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; prețul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.(2) Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conțină pe lângă elementele definite la alin. (1) și următoarele elemente: unitatea de măsură, codul de identificare fiscală al beneficiarului, la cererea acestuia, precum și numărul de identificare al bonului. (la 21-06-2024, Alineatul (2) , Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 21 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 21 iunie 2024 ) (2^1) Data și ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului fiscal, precum și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) se tipăresc pe bonul fiscal și sub formă de cod QR. (la 21-06-2024, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2. , Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 21 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 21 iunie 2024 ) Notă
  Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 21 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 21 iunie 2024, prevede:Articolul VI(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările din prezenta ordonanță de urgență, în cazul modelelor de aparate de marcat electronice fiscale pentru care, în urma testării la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București se constată că din punct de vedere tehnic nu este posibilă tipărirea sub formă de cod QR a datei și orei emiterii bonului fiscal, a numărului de identificare al bonului fiscal, precum și a seriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii acestor aparate de marcat electronice fiscale au obligația de a se conforma prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările din prezenta ordonanță de urgență, în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În urma testării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București eliberează, dacă este cazul, distribuitorilor autorizați un document din care rezultă că modelul testat nu îndeplinește condițiile tehnice pentru tipărirea pe bonul fiscal sub formă de cod QR a informațiilor prevăzute la art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările din prezenta ordonanță de urgență, și emite avizul tehnic sau suplimentul de aviz tehnic, după caz, dacă modelul testat îndeplinește celelalte condiții prevăzute de lege.
  (3) Rola-jurnal emisă cu aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (1) este documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale și se păstrează în arhiva operatorilor economici timp de 2 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.(4) Jurnalul electronic emis cu aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) este setul de fișiere electronice securizate, existente în dispozitivul de memorare, care conține toate datele din bonurile fiscale, precum și toate operațiunile din regimul de înregistrare.(5) Jurnalul electronic se păstrează în dispozitivul de memorare, în arhiva operatorilor economici, timp de 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.(6) Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul emis cu aparatul de marcat electronic fiscal care conține date de sinteză cu caracter fiscal: denumirea și codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data și ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operațiunilor efectuate și totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.(7) Raportul fiscal de închidere zilnică emis de aparatul de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) trebuie să conțină pe lângă datele definite la alin. (6) și următoarele date: numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de identificare fiscală al beneficiarului, valoarea totală a acestora, total taxă pe valoarea adăugată aferentă, identificatorul jurnalului electronic, numărul și valoarea reducerilor, anulărilor, sume de serviciu, precum și sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plată utilizat. Sumele de serviciu reprezintă sumele de bani utilizate pentru plata restului către client, puse la dispoziția operatorului aparatului de marcat electronic fiscal la începutul fiecărei zile de lucru. Acestea se regăsesc în soldul contului de casă și, de asemenea, în soldul de la sfârșitul zilei de lucru. (la 21-06-2024, Alineatul (7) , Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3. , Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 21 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 21 iunie 2024 ) (8) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) și raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8), precum și rapoartele fiscale de închidere zilnică se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 5 ani, calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost emise. Obligația privind arhivarea și păstrarea raportului fiscal de închidere zilnică pe o perioadă de 5 ani nu se aplică operatorilor economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (2^1), nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare. (la 15-01-2023, Alineatul (8) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 36 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2023 ) (9) Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) și (2), la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum și în cazul în care aceștia își încetează activitatea, sunt obligați să asigure păstrarea și arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioadă de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite. (la 15-01-2023, Alineatul (9) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 36 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2023 ) (10) Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putând fi utilizată până la umplere, în următoarele cazuri:a) la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscală al utilizatorului;b) la schimbarea formei de constituire a societății fără modificarea denumirii acesteia;c) la modificarea denumirii și/sau adresei societății dacă se păstrează codul de identificare fiscală;d) la mutarea unui punct de lucru aparținând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeași adresă;e) la schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;f) în cazul inactivității temporare a utilizatorilor, anunțată organelor fiscale, potrivit legii;g) în cazul unor erori constatate după fiscalizare privind înregistrarea datelor din antetul bonului fiscal;h) la schimbarea adresei de la locul de instalare a aparatelor de marcat care potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (2^1) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare. (la 20-07-2019, Alineatul (10) din Articolul 4 a fost completat de Punctul 8, Articolul II din LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) (11) La înlocuirea memoriei fiscale obligatoriu se efectuează și schimbarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic.(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligați:a) să folosească numai consumabile de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;b) să folosească numai consumabile care asigură menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență și să asigure arhivarea datelor;c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unității acreditate completarea manualului de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații;d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conținând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, clauze privind daunele la care sunt îndreptățiți utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori și să asigure arhivarea datelor;e) să asigure funcționarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia;f) să permită intervenția tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operațiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înțelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanțelor Publice privind distribuitorii autorizați, unitățile acreditate pentru comercializare și/sau service și tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale;g) abrogată; (la 28-04-2015, Lit. g) a alin. (12) al art. 4 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. ) h) să întocmească documente justificative pentru sumele introduse în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele înscrise în registrul special, după caz, precum și pentru sumele extrase din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele utilizate pentru a acorda rest clientului. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor se înțelege suprafața destinată accesului consumatorilor pentru achiziționarea produsului/serviciului, expunerii/prelucrării/ depozitării produselor oferite, prestării serviciilor, încasării contravalorii acestora și circulației personalului angajat pentru derularea activității; (la 28-04-2015, Lit. h) a alin. (12) al art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. ) i) eliminată;----------Lit. i) a alin. (12) al art. 4 a fost eliminată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015, care abrogă pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.(12^1) Eliminat.----------Alin. (12^1) al art. 4 a fost eliminat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015, care abrogă pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.(13) Distribuitorii autorizați sunt obligați ca, în mod direct sau prin unitățile acreditate, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații.(14) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, operatori economici producători, importatori sau comercianți, sunt obligați să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (12) lit. d). (la 30-12-2014, Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )
   +  Articolul 5(1) În vederea autorizării distribuitorilor și înregistrării unităților de comercializare și/sau service propuse spre acreditate de către aceștia, se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, denumită în continuare Comisie. Notă
  Articolul IV din ORDONANȚA nr. 20 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017, prevede:
  „Articolul IV
  Începând cu data de 1 ianuarie 2018, Comisia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizează distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență”.
  (2) Comercializarea, service-ul și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României sunt permise numai după obținerea autorizației de distribuție emise de Comisie.(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum și cu o broșură cu pagini numerotate, care conține evoluția exploatării aparatului, denumită carte de intervenții. Utilizatorii aparatelor sunt obligați să păstreze cartea de intervenții, iar împreună cu unitățile acreditate pentru service răspund de completarea și de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului și la intervențiile service efectuate. În cazul revânzării aparatului de marcat electronic fiscal, cartea de intervenții însoțește aparatul.(4) Operatorii economici sunt admiși la procedura de autorizare numai pentru aparatele de marcat electronice fiscale care se încadrează în prevederile prezentei ordonanțe de urgență și pentru care asigură service pentru perioada de garanție, postgaranție și piese de schimb.(5) Distribuitorii autorizați, precum și unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru service, după caz, au obligația să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum și înlocuirea memoriei fiscale sau a dispozitivului de memorare a jurnalului electronic în cazul în care sunt defecte sau capacitatea de stocare a fost epuizată.(6) Distribuitorii autorizați, precum și unitățile de service acreditate sunt obligați să dea curs solicitării organelor cu competență în domeniul controlului, în vederea realizării activității de control a aparatelor livrate.(7) Pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2) distribuitorii au obligația să pună la dispoziția organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire și verificare a jurnalului electronic, precum și instrucțiunile de utilizare.(8) Distribuitorii autorizați, precum și unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru a efectua service la aparate de marcat electronice fiscale nu pot avea calitatea de utilizatori ai respectivelor aparate.(9) În vederea autorizării ca distribuitor de aparate de marcat electronice fiscale, operatorul economic trebuie să dețină avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal pe care dorește să îl distribuie.(10) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2), avizul tehnic favorabil se eliberează de către instituția publică/instituția de drept public, desemnată prin ordin al ministrului pentru societatea informațională. Notă
  Conform art. III din ORDONANȚA nr. 20 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017, dispozițiile art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 decembrie 2017.
  (11) Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului pentru societatea informațională.(12) Distribuitorii autorizați sau unitățile acreditate pentru service sunt obligați să țină evidența intervențiilor tehnice asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prin întocmirea unui dosar de asistență tehnică pentru fiecare aparat, în care arhivează documentele primite sau emise în legătură cu efectuarea intervenției tehnice asupra aparatului în cauză. Intervențiile tehnice și/sau reparațiile efectuate de tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității acreditate pentru service se notează în dosar sub formă de tabel. Dosarul se păstrează la sediul distribuitorilor autorizați sau unităților acreditate pentru service, după caz, pe toată perioada de funcționare a aparatului.(13) Pentru eliberarea avizului prevăzut la alin. (9) se stabilesc tarife care se plătesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale instituției publice/instituției de drept public prevăzute la alin. (10) și se actualizează anual, în funcție de rata inflației, prin ordin al ministrului pentru societatea informațională.(14) Avizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 31 iulie 2018. (la 03-09-2017, Alineatul (14) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 20 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) (la 30-12-2014, Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )
   +  Articolul 6Obligația operatorilor economici prevăzuți la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia naștere de la data începerii activităților comerciale desfășurate în fiecare locație. (la 03-09-2007, Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. V, Secțiunea a 2-a din ORDONANȚA nr. 47 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 03-09-2007, Art. 7 a fost abrogat de pct. 6 al art. V, Secțiunea a 2-a din ORDONANȚA nr. 47 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007. )  +  Articolul 8(1) Distribuitorii autorizați care își încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și cei cărora li s-a retras autorizația de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligațiile ce le revin pe o perioadă de 5 ani de la data încetării comercializării aparatelor.(2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale își încetează activitatea, precum și în cazul aparatelor confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizați.(3) În cazul distribuitorilor autorizați care au încetat activitatea sau au fost radiați din registrul comerțului și nu au cedat drepturile și obligațiile ce le revin în condițiile legii pentru efectuarea operațiunilor de service la aparatele de marcat electronice fiscale livrate, utilizatorii se pot adresa oricărui alt distribuitor autorizat, urmând ca acesta din urmă să comunice în scris Comisiei preluarea obligației privind efectuarea service-ului pentru tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al utilizatorului în cauză.(4) Distribuitorii autorizați care își încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale au obligația ca în termen de 10 zile de la data încetării activității să notifice acest fapt în scris Comisiei.(5) În situația în care distribuitorii prevăzuți la alin. (1) nu își mai onorează obligațiile ce le revin pentru aparatele livrate după perioada prevăzută la alin. (1), utilizatorii se pot adresa oricărui alt distribuitor autorizat, urmând ca acesta din urmă să comunice în scris Comisiei preluarea obligației privind efectuarea service-ului pentru tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al utilizatorului în cauză. (la 30-12-2014, Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 30-12-2014, Art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 10Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni:a) comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deține autorizația prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau fără a face parte din rețeaua de unități acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat;b) abrogată; (la 28-04-2015, Lit. b) a art. 10 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. ) c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară prețului de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8), care determină existența unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi, prin sumă nejustificată se înțelege contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, diferența până la prețul de vânzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului în cazul emiterii de bonuri cu o valoare inferioară ori contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate fără respectarea prevederilor art. 1 alin. (8); (la 09-07-2015, Lit. c) a art. 10 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. ) d) nerespectarea de către utilizatori a obligației prevăzute la art. 4 alin. (12) lit. h), care determină existența unei sume nejustificate. În sensul acestei prevederi, prin sumă nejustificată se înțelege suma pentru care nu s-au întocmit documente justificative conform art. 4 alin. (12) lit. h); (la 28-04-2015, Lit. d) a art. 10 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. ) e) neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziționate numai de la distribuitori autorizați sau unități acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;f) emiterea bonului fiscal conținând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) și (2^1); (la 21-06-2024, Litera f) , Articolul 10 a fost modificată de Punctul 4. , Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 21 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 21 iunie 2024 ) g) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal și/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;h) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a afișa anunțul de atenționare prevăzut la art. 1 alin. (11);i) nerespectarea de către utilizatori a obligației de a anunța unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;j) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. a)-d);k) încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (14);l) încălcarea de către distribuitorii autorizați și de către unitățile acreditate a dispozițiilor art. 4 alin. (13);m) nerespectarea obligațiilor ce revin distribuitorilor autorizați, precum și unităților din rețeaua acestora acreditate pentru service de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou sau de a înlocui memoria fiscală sau dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în cazurile și în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);n) nerespectarea de către distribuitorii autorizați care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și de către cei cărora li s-a retras autorizația de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligațiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe de urgență pentru aparatele livrate;o) nerespectarea obligației de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra și arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică și registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8), cu excepția activității de transport în regim de taxi, precum și a vânzărilor realizate cu aparate de marcat electronice fiscale care sunt integrate în echipamente nesupravegheate, unde nu se utilizează registrul special; (la 20-07-2019, Litera o) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 9, Articolul II din LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) p) nerespectarea obligației de a păstra, de a completa și de a actualiza cartea de intervenții prevăzută la art. 5 alin. (3), dosarul de asistență tehnică prevăzut la art. 5 alin. (12);q) abrogată; (la 28-04-2015, Lit. q) a art. 10 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. ) r) nerespectarea obligației de a păstra și arhiva memoria fiscală, precum și dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiții care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent;s) comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) și (2), care nu sunt sigilate potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (6);ș) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);t) comercializarea de către distribuitorii autorizați a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o altă configurație și un alt domeniu de utilizare decât cele prevăzute în autorizația de distribuție;ț) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuție obținut de distribuitorul autorizat în baza autorizației;u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f);v) refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea și în prezența organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale;w) abrogată; (la 28-04-2015, Lit. w) a art. 10 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. ) x) nerespectarea obligației distribuitorilor autorizați prevăzute la art. 5 alin. (6) de a da curs solicitării organelor cu competență în domeniul controlului în vederea citirii datelor din memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de memorare a aparatelor pentru realizarea activității de control;y) nerespectarea de către distribuitorii autorizați, a obligației de a pune la dispoziția organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire și verificare a jurnalului electronic, precum și instrucțiunile de utilizare, pentru aparatele definite la art. 3 alin. (2);z) nerespectarea de către distribuitorii autorizați, precum și de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru a efectua service a prevederilor art. 5 alin. (8);aa) comercializarea de către distribuitorii autorizați sau de către unitățile din rețeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), începând cu data de 1 august 2018; (la 13-09-2017, Litera a) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 20 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) bb) nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacțiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ștergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1);cc) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2);dd) continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activității operatorului economic în punctul de lucru;ff) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor prevăzute la art. 3^1 alin. (4); Notă
  Conform art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 181 din 22 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020, astfel cum a fost modificat de articolul XVII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020 aplicarea dispozițiilor art. 10 lit. ff) se suspendă până la data de 31 decembrie 2021.
  hh) eliminată;----------Lit. hh) a art. 10 a fost eliminată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015, care abrogă pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.ii) eliminată;----------Lit. ii) a art. 10 a fost eliminată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015, care abrogă pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.jj) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 2^3. (la 01-01-2023, Articolul 10 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 376 din 23 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1255 din 27 decembrie 2022 )
  (la 30-12-2014, Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )
   +  Articolul 11(1) Contravențiile prevăzute la art. 10 se sancționează cu amendă aplicată operatorilor economici după cum urmează:a) cele prevăzute la art. 10 lit. i), ș), v) și jj), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;b) cele prevăzute la art. 10 lit. o), p), u) și bb), cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei;c) cea prevăzută la art. 10 lit. j), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei;d) cele prevăzute la art. 10 lit. e) și dd), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum și cu:(i) confiscarea sumelor încasate, pentru contravenția prevăzută la art. 10 lit. dd);(ii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator, precum și confiscarea sumelor pentru care nu au fost emise documente justificative, pentru contravenția prevăzută la art. 10 lit. e);e) cele prevăzute la art. 10 lit. c) și d):(i) cu amendă în cuantum de 2.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;(ii) cu amendă în cuantum de 5.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;(iii) cu amendă în cuantum de 6.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;(iv) cu amendă în cuantum de 12.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;(v) cu amendă în cuantum de 15.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;(vi) cu amendă în cuantum de 30.000 lei, în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este mai mare de 1.000 lei și mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;f) cea prevăzută la art. 10 lit. cc), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și cu:(i) confiscarea sumelor nejustificate;(ii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator; Notă
  Articolul LXII, Capitolul II din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1139 din 15 decembrie 2023 prevede:
  Articolul LXIII(1) Sancțiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 octombrie 2024 pentru operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, pentru săvârșirea, începând cu acest termen, a faptei prevăzute la art. 10 lit. cc) din aceeași ordonanță de urgență.(2) În cazul operatorilor economici care desfășoară și alte activități pentru care legea prevede obligativitatea utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, dispozițiile alin. (1) se aplică exclusiv pentru activitatea de livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz.
  g) cele prevăzute la art. 10 lit. k), n) și r), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;h) cele prevăzute la art. 10 lit. f), h), t) și aa), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;i) cea prevăzută la art. 10 lit. s), cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;j) cea prevăzută la art. 10 lit. ț), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum și cu confiscarea veniturilor obținute;k) cele prevăzute la art. 10 lit. a), l), m), x) și y), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și cu confiscarea veniturilor obținute, în cazul contravenției prevăzute la art. 10 lit. a);l) cele prevăzute la art. 10 lit. z) și ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.
  (2) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. a), pentru care a fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei.(3) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. b) pentru care fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.(4) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celei de la alin. (1) lit. c) pentru care a fost sancționat, contravenția se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei.(5) În situația în care, într-un interval de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (i)-(vi), pentru care a fost sancționat, se aplică o amendă egală cu dublul amenzii prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (i)-(vi), după caz, și se dispune confiscarea sumei nejustificate.(6) În situația în care, într-un interval de 12 luni, operatorul economic săvârșește cel puțin două contravenții din categoria celor prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (i)-(vi), pentru care a fost sancționat, se aplică o amendă egală cu triplul amenzii prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (i)-(vi), după caz, și se dispun confiscarea sumei nejustificate și suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 15 zile.(7) La aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. e) pct. (i)-(vi), agentul constatator este obligat să înștiințeze contravenientul că în cazul săvârșirii repetate a acestor fapte, urmează să fie aplicate în mod corespunzător dispozițiile alin. (5) și (6).(8) În situația prevăzută la alin. (6), dacă operatorul economic achită amenda contravențională, precum și o sumă egală cu de cinci ori amenda aplicată și de cinci ori suma nejustificată confiscată, sancțiunea complementară de suspendare a activității încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de cinci ori amenda aplicată și de cinci ori suma nejustificată confiscată se face venit la bugetul de stat și poate fi achitată la CEC BANK - S.A. sau la unitățile Trezoreriei Statului. Termenul de 24 de ore curge de la data înregistrării la registratura organului constatator a dovezii achitării sau de la data confirmării de primire, dacă aceasta a fost transmisă prin poștă.(9) Contravenția prevăzută la art. 10 lit. g) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, care se aplică persoanelor fizice.(10) Pe durata de suspendare a activității, unitatea este sigilată de echipa de control constituită potrivit legii. Concomitent cu sigilarea unității se afișează la loc vizibil un anunț cu privire la această situație. Anunțul va fi scris cu litere de tipar având înălțimea minimă de 10 cm.(11) Sumele confiscate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se fac venit la bugetul de stat. (la 11-11-2023, Articolul 11 a fost modificat de Articolul LXIII, Sectiunea a 3-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023 )
   +  Articolul 12(1) Controlul funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, respectiv al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de către structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și organele sale subordonate, precum și de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. (la 20-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din LEGEA nr. 136 din 12 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019 ) (2) Împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-d) și f)-j), precum și la art. 11 alin. (2), (4), (6) și (13) ori, după caz, jumătate din cuantumul amenzii aplicate potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. e) pct. (ii)-(vi) sau art. 11 alin. (8), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Contravenientul nu are această posibilitate în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (3), (5), (7), (9), (10) și (11). (la 13-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 20 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 31 august 2017 ) (4) Prin derogare de la art. 32 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea nu suspendă executarea în cazul contravențiilor prevăzute la art. 10 lit. c), d), e) și cc). (la 28-04-2015, Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. ) (5) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, avertismentul ca sancțiune contravențională principală nu se aplică în cazul contravențiilor prevăzute la art. 10 lit. c), d), e) și dd), cu excepția situației prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. (e) pct. i). (la 28-04-2015, Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. ) (6) În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-12-2014, Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. ) Notă
  Articolul LVIII, Secțiunea a 2-a, Capitolul IV din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023 prevede:Articolul LVIIIPrin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare, contravenienții sancționați în baza prevederilor prezentului capitol, secțiunea 1 și secțiunea a 2-a, art. LVII și LXV, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, nu beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.
   +  Articolul 13(1) În cazul repetării faptei prevăzute la art. 10 lit. m), odată cu aplicarea amenzii contravenționale organele de control propun comisiei retragerea autorizației de distribuție pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, în cazul distribuitorului autorizat, iar în cazul unității acreditate în rețeaua acestuia, excluderea unității din rețeaua de service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.(2) În cazul constatării nerespectării dispozițiilor art. 5 alin. (8), organele de control propun comisiei retragerea dreptului de distribuție pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, în cazul distribuitorului autorizat, iar în cazul unității acreditate în rețeaua acestuia, excluderea unității din rețeaua de comercializare și/sau service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.(3) Prin retragerea dreptului de distribuție pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal se înțelege modificarea autorizației prevăzute la art. 5 alin. (2).(4) Prin excluderea unității din rețeaua de comercializare și/sau service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal se înțelege modificarea listei unităților acreditate pentru comercializarea și/sau service-ul respectivelor aparate. (la 30-12-2014, Art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 30-12-2014, Art. 14 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 15În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Economiei și Finanțelor*) va elabora norme metodologice de aplicare care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului. Notă
  Reproducem mai jos art. XII din secțiunea a 7-a a cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, care nu este încorporat în textul republicat al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999:
  "Art. XII. - Prezenta secțiune intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepția prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intră în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe." (Conform art. XXXX, ordonanța a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.)
  Notă
  *) Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  ------