ORDIN nr. 137 din 14 iunie 2012 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societății Comerciale ”Eurobusiness Parc Oradea” - S.R.L.
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 iunie 2012    Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) din Instrucțiunile de acordare și anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 264/2002,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul delegat pentru administrație emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se acordă cel de-al doilea titlu de parc industrial Societății Comerciale "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, județul Bihor, având număr de ordine în registrul comerțului J05/2814/2008, cod unic de înregistrare 24734055, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.  +  Articolul 2Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea, județul Bihor, Șoseaua de centură - Strada Ogorului nr. 4;b) este identificat în baza cărților funciare ale municipiului Oradea nr. 171455, 175983, 175984, 175985, 175987, 175991, 175993, 177433, 177434, 177435, 177436, 177437, 177726, 177727, 177728, 177729, 183275, 183276, 187390, 187391, 187392, 177365, 177366, 187879, 187880, 187884, 187885, 187986, 187987, 187988, 187994, 187995, 187985, nr. 187883, 187992, 187993, 188154, 188155, 190247, 190248, 190282, 190283, 190284, 192501, 192502, 192578, 192579, 192582;c) are o suprafață de 83,50 ha. (la 18-12-2015, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.942 din 2 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 18 decembrie 2015. )  +  Articolul 3(1) Locația terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit art. 1 este de 25 de ani, în condițiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislația în vigoare. (la 18-12-2015, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.942 din 2 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 18 decembrie 2015. )  +  Articolul 4Societatea-administrator transmite Ministerului Administrației și Internelor rapoarte semestriale privind activitățile realizate în parcul industrial.  +  Articolul 5Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilitățile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în:a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-12-2015, Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.942 din 2 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 18 decembrie 2015. )  +  Articolul 6Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlurilor de parc industrial potrivit prezentului ordin este municipiul Oradea, județul Bihor.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul delegat pentru administrație,
    Victor Paul Dobre
    București, 14 iunie 2012.Nr. 137.  +  AnexăPARCUL INDUSTRIAL EUROBUSINESS II*)----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.942 din 2 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 18 decembrie 2015, potrivit pct. 4 al art. I din același act normativ.-------