HOTĂRÂRE nr. 717 din 17 iunie 2009 (*actualizată*)privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"(actualizată la data de 14 decembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziţia sau construcţia unei locuinţe prin contractarea de credite, se aprobă normele de implementare a programului «Prima casă» pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe, denumit în continuare programul, prevăzute în anexa nr. 1.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. (2) Programul, definit ca program guvernamental, are următoarele caracteristici: a) caracter naţional, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al ţării; b) caracter social, reprezentat de intervenţia statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achiziţia de locuinţe.  +  Articolul 2Beneficiarii pot achiziţiona sau construi în cadrul programului următoarele tipuri de locuinţe: a) locuinţe finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv pe cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL); b) locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;-----------Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. c) locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL*); d) locuinţe viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv pe cele care se construiesc prin programele derulate de ANL*); e) locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică, cel puţin unul dintre asociaţi fiind proprietarul terenului pe care urmează să se construiască locuinţele.-------------Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Articolul 2^1Beneficiarii care deţin cote-părţi dintr-o locuinţă din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a)-c) pot achiziţiona diferenţa de cote-părţi, în vederea întregirii dreptului de proprietate.---------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 3Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează sau construiesc locuinţe prevăzute la art. 2 şi pentru finanţatori sunt prevăzute în anexa nr. 2.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt împuternicite să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4^1 (1) Oricare dintre finanţatorii eligibili, participanţi în cadrul programului, poate să transfere portofoliul de credite acordate către orice alt finanţator care îndeplineşte criteriile de eligibilitate în cadrul programului, în limita plafonului alocat şi utilizat, cu condiţia notificării cesiunii către beneficiari şi fără a afecta drepturile şi obligaţiile beneficiarilor din contractele în curs de derulare. (2) În termen de maximum 10 zile de la data cesiunii portofoliului de credite garantate către un alt finanţator participant în cadrul programului, finanţatorul cedent transmite Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N., denumit în continuare FNGCIMM, o înştiinţare în care vor fi menţionate garanţiile individuale care fac obiectul cesiunii şi data la care a intervenit cesiunea, însoţită de copia certificată a contractului de cesiune. (3) Un finanţator din afara programului poate fi declarat eligibil în vederea preluării portofoliului de garanţii acordate de un finanţator eligibil în cadrul programului, cu condiţia transmiterii către FNGCIMM şi Ministerul Finanţelor Publice a unui angajament privind respectarea nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor acordate în cadrul programului, fără a afecta drepturile şi obligaţiile beneficiarilor din contractele de credit în derulare, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a contractului de cesiune.(3^1) Finanţatorii vor transmite FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b), respectiv la art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate.---------Alin. (3^1) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 5 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2014.(3^2) Finanţatorii care au participat în program, dar nu au optat pentru împărţirea proporţională a riscurilor şi a pierderilor şi solicită reintrarea în program au obligaţia de a transmite FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului şi de a semna iniţial Protocolul privind reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul Programului «Prima casă», rezultat din împărţirea în mod egal a riscurilor şi pierderilor aferente soldului portofoliului de garanţii acordate în cadrul programului, iar după epuizarea plafonului reutilizat vor semna Protocolul care stabileşte termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor acordate în cadrul programului în condiţiile împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor, potrivit art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1.---------Alin. (3^2) al art. 4^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 3 iunie 2015. (4) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului şi care au preluat în condiţiile prevăzute la alin. (1) un portofoliu de credite acordate de către un alt finanţator eligibil din cadrul programului, care nu şi-a exercitat dreptul de opţiune, vor putea solicita reutilizarea plafonului de garanţii astfel preluat, urmând a se încheia în acest sens un act adiţional la protocolul încheiat cu FNGCIMM.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Pogea

  p. Ministrul

  întreprinderilor mici şi mijlocii,

  comerţului şi mediului de afaceri,

  Marin Gheorghe,

  secretar de stat

  Viceprim-ministru, ministrul

  administraţiei şi internelor,

  Dan Nica
  Bucureşti, 17 iunie 2009.Nr. 717.  +  Anexa 1NORMA 17/06/2009  +  Anexa 2CRITERII 17/06/2009-------