ORDIN nr. 1.139 din 2 decembrie 2015privind notificarea încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 18 decembrie 2015  Având în vedere:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 93 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în cel mult 48 de ore de la data încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, o notificare cu privire la contractul de achiziţie publică/acordul-cadru încheiat. (2) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se va efectua prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail notificari@anap.gov.ro (3) Modelul notificării este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ofertantul declarat câştigător care se consideră lezat de neîncheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în termenul prevăzut la art. 93 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, are dreptul de a sesiza Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 136/2012 privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2012.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  pentru Achiziţii Publice,

  Roxana Mînzatu
  Bucureşti, 2 decembrie 2015.Nr. 1.139.  +  Anexă

  NOTIFICARE

  cu privire la încheierea contractului de

  achiziţie publică/acordului-cadru
   +  Secţiunea 1 Autoritatea contractantăI.1. Denumire oficială: ..................................I.2. Detalii autoritate contractantă:Adresa ...........(strada, localitatea, judeţul)............CUI: .....................................................Persoana de contact: .....................................Adresa de e-mail: ........................................Telefon/Fax: .............................................I.3. Tipul autorităţii contractante: .....................Utilităţi: Da/NuDacă Nu, se alege:● Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale ori locale ale acestora● Agenţie/Birou naţional sau federal● instituţie publică de interes naţional subordonată unui minister● companie/societate/regie naţională în coordonarea unui minister● Autoritate regională sau locală● judeţ● municipiu● oraş● comună● asociaţie de dezvoltare intercomunală● Agenţie/Birou regional sau local● instituţie publică de interes judeţean/local● companie/societate/regie naţională în coordonarea unui consiliu judeţean/local● Instituţie/Agenţie europeană sau organizaţie internaţională● Altele (precizaţi): ......................I.4. Atribuirea contractului în numele altor autorităţi contractante:● Da● Nu(Dacă Da, se vor completa informaţii suplimentare privind respectivele autorităţi contractante, respectiv denumirea autorităţii contractante şi motivul pentru care atribuie în numele acesteia din urmă.)  +  Secţiunea a 2-a Obiectul contractuluiII.1. Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea contractantă: ......................II.2. Tipul contractului/acordului-cadru:● Lucrări● Produse● ServiciiII.3. Codul CPV:● Principal: .............................................● Suplimentare: ..........................................  +  Secţiunea a 3-a ProceduraIII.1. Tipul procedurii● Cerere de oferte● Licitaţie deschisă● Licitaţie restrânsă● Licitaţie restrânsă accelerată● Dialog competitiv● Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare● Negociere accelerată● Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare:● art. 122 sau art. 252 lit. b)● art. 252 lit. a)● art. 122 sau art. 252 lit. c)● art. 122 sau art. 252 lit. d)● art. 122 sau art. 252 lit. e)● art. 122 sau art. 252 lit. f)● art. 122 sau art. 252 lit. g)● art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i)● art. 122 lit. i) sau 252 lit. j)● art. 252 lit. h)● art. 122 lit. j) sau art. 252 lit. k)III.2. Numărul invitaţiei/anunţului de participare publicată/publicat în Sistemul electronic de achiziţii publice: ................................NOTĂ:În situaţia în care se bifează "Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare conform art. 122 lit. i) şi j) sau art. 252 lit. j) şi k)", se vor menţiona obligatoriu numărul anunţului/invitaţiei de participare iniţiale şi numărul anunţului de atribuire a contractului iniţial.III.3. Procedura este împărţită pe loturi:● Da● NuDacă Da: Număr de loturi atribuite: ......................  +  Secţiunea a 4-a Atribuirea contractului(secţiune repetitivă pentru fiecare lot atribuit în funcţie de numărul de loturi atribuite completat mai sus)IV.1. Numărul contractului/acordului-cadru:Contract nr. ....... Denumire: .................... Lot: ........IV.2. Termenul cuprins între data deschiderii ofertelor şi stabilirea ofertei câştigătoare: ..... zileIV.3. Data deciziei de atribuire a contractului: ......(zz/ll/aaaa).......IV.4. Data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii: ........(zz/ll/aaaa)............IV.5. Data încheierii contractului/acordului-cadru: ......(zz/ll/aaaa)........IV.6. Motivele care au condus la depăşirea termenului prevăzut la art. 93 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare (dacă este cazul): ........................IV.7. Valoarea contractului/acordului-cadru:Valoarea: ........................Moneda: EUR/USD/RONIV.8. Numele şi adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului/acordului-cadru:Denumirea oficială/adresa/localitatea/judeţul/ţara/telefonul: ..........................CUI: .................  +  Secţiunea a 5-a Informaţii suplimentareV.1. Informaţii despre fondurile Uniunii EuropeneContractul se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:● Da● Nu(dacă Da) Trimitere la proiect(e) şi/sau la program(e):...........(lista)............V.2. Procedură verificată de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice● Nu● Da, din care: cu observaţii [] fără observaţii []
  -----