LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*)privind finanţele publice(actualizată la data de 11 decembrie 2015*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleObiectul legii  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar. (2) Dispoziţiile prezentei legi se aplica în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării: a) bugetului de stat; b) bugetului asigurărilor sociale de stat; c) bugetelor fondurilor speciale; d) bugetului trezoreriei statului; e) bugetelor instituţiilor publice autonome; f) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz; g) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigura din fonduri publice; i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.Definiţii  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie;2. angajament bugetar - actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligaţiei de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal;------------Pct. 2 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.3. angajament legal - actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau contractelor ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, obligaţia de plată pe seama fondurilor publice;------------Pct. 3 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.3^1. arierate - plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculată de la data scadenţei;------------Pct. 3^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012.3^2. angajarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare, prin care instituţia publică îşi asumă obligaţia de a plăti o sumă de bani, rezultată în urma îndeplinirii condiţiilor stipulate într-un angajament legal pentru livrarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii şi onorarea obligaţiilor de plată rezultate în baza legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătoreşti, în limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetară anuală;------------Pct. 3^2 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.3^3. acţiuni multianuale - acţiuni a căror perioadă de realizare depăşeşte un an bugetar;------------Pct. 3^3 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.4. articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinata în funcţie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă;5. autorizare bugetară - aprobare dată ordonatorilor de credite de a angaja şi/sau de a efectua plăţi, într-o perioadă dată, în limita creditelor de angajament şi/sau bugetare aprobate;------------Pct. 5 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.6. buget - document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice;7. abrogat;------------Pct. 7 al alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.7^1. bugetele centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale - sinteza bugetelor instituţiilor finanţate parţial din bugetele menţionate, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol şi de titluri de cheltuieli;------------Pct. 7^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.7^2. cadru bugetar - totalitatea dispoziţiilor şi procedurilor care stau la baza aplicării sistemelor de contabilitate bugetară şi de raportare statistică, regulilor şi procedurilor privind elaborarea previziunilor pentru planificarea bugetară, regulilor fiscale numerice cu specific naţional, procedurilor bugetare pe care se bazează procesul bugetar în toate etapele sale, cadrelor bugetare pe termen mediu, acordurilor de monitorizare şi analize independente destinate să mărească transparenţa procesului bugetar, care se aplică de către instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare;------------Pct. 7^2 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.7^3. cadru bugetar pe termen mediu - reprezintă un ansamblu specific de proceduri bugetare naţionale care extind orizontul elaborării politicii bugetare dincolo de calendarul bugetar anual şi care includ definirea priorităţilor în materie de politică şi a obiectivelor bugetare pe termen mediu;------------Pct. 7^3 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite prin bugetele respective;8^1. cheltuieli urgente sau neprevăzute - acele cheltuieli generate de situaţii deosebite nou-apărute în timpul exerciţiului bugetar, care necesită finanţare imediată şi pentru care fondurile existente în bugetele ordonatorilor principali de credite sunt insuficiente în raport cu destinaţia acestora, din motive independente de voinţa ordonatorilor de credite;------------Pct. 8^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.8^2. cheltuieli de investiţii - parte a cheltuielilor publice destinate finanţării obiectivelor/proiectelor de investiţii şi a celorlalte categorii de investiţii, indiferent de subdiviziunea clasificaţiei bugetare la care se încadrează;------------Pct. 8^2 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.9. clasificaţie bugetară - gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare. Clasificaţia bugetară nu reprezintă bază legală pentru efectuarea angajamentelor legale şi/sau efectuarea plăţilor;------------Pct. 9 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.10. clasificaţie economică - gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic;11. clasificaţie funcţională - gruparea cheltuielilor după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice;12. abrogat;------------Pct. 12 al alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.13. compartiment financiar-contabil - denumire generică pentru structura organizatorică - departament, direcţie, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice - în cadrul instituţiei publice, cu atribuţii în fundamentarea, elaborarea şi execuţia bugetului instituţiei şi/sau în care este organizată evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, se efectuează plata cheltuielilor, se întocmesc situaţiile financiare şi/sau se elaborează şi fundamentează proiectul bugetului instituţiei, după caz;------------Pct. 13 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.14. credite destinate unor acţiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective şi altele asemenea, care se desfăşoară pe o perioada mai mare de un an şi dau loc la credite de angajament şi credite bugetare;15. credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;------------Pct. 15 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.16. credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare;------------Pct. 16 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.17. cofinanţare - finanţarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv şi altele asemenea, parţial prin credite bugetare, parţial prin finanţarea provenită din surse externe;18. consolidare - operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, în vederea evitării dublei evidenţieri a acestora;19. contribuţie - prelevare obligatorie a unei părţi din veniturile persoanelor fizice şi juridice, cu sau fără posibilitatea obţinerii unei contraprestaţii;20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depăşeşte veniturile bugetare într-un an bugetar;20^1. deficit bugetar calculat conform Sistemului european de conturi - indicator ce măsoară impactul administraţiilor publice asupra restului economiei interne sau internaţionale, astfel: a) excedentul exprimă resursele financiare puse la dispoziţia altor sectoare instituţionale; b) deficitul bugetar exprimă resursele financiare generate de alte sectoare instituţionale şi utilizate de sectorul administraţiei publice;------------Pct. 20^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.21. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicată ordonatorului principal de credite de către Ministerul Finanţelor Publice prin trezoreria statului, în limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare şi plăţi;22. donaţie - fonduri băneşti sau bunuri materiale primite de o instituţie publică de la o persoana juridică sau fizica cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie;23. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depăşeşte cheltuielile bugetare într-un an bugetar;24. execuţie bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget;25. execuţia de casa a bugetului - complex de operaţiuni care se referă la încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetare;26. exerciţiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaborează, se aproba, se executa şi se raportează bugetul;27. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2);27^1. fonduri rambursabile - asistenţă financiară rambursabilă primită de la instituţiile financiare interne şi internaţionale şi de la alţi finanţatori potrivit memorandumurilor/acordurilor/contractelor de finanţare încheiate cu acestea;------------Pct. 27^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.27^2. fonduri externe postaderare şi alţi donatori - totalitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare primite de România în cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilităţi finanţate conform unor decizii/acorduri/înţelegeri/ memorandumuri ale Uniunii Europene şi/sau ale altor donatori;------------Pct. 27^2 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.28. fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc şi destinaţiile acestora;29. impozit - prelevare obligatorie, fără contraprestaţie şi nerambursabila, efectuată de către administraţia publică pentru satisfacerea necesităţilor de interes general;30. instituţii publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora, finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2);------------Pct. 30 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.31. lege bugetară anuală - lege care prevede şi autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar;32. lege de rectificare - lege care modifica în cursul exerciţiului bugetar legea bugetară anuala;33. lichidarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare în care ordonatorul de credite verifică existenţa dreptului creditorului, determină sau verifică realitatea şi cuantumul obligaţiei de plată şi verifică condiţiile de exigibilitate ale obligaţiei de plată pe baza documentelor justificative;------------Pct. 33 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.34. ordonanţarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie conducătorului compartimentului financiar-contabil să efectueze plata cheltuielilor care au parcurs faza de lichidare;------------Pct. 34 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.35. plata cheltuielilor - faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţi;35^1. plăţi restante - sume datorate şi neachitate care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură. Pentru sumele datorate şi neachitate, reeşalonate la plată, cu acordul părţilor, se modifică termenul de plată în mod corespunzător;------------Pct. 35^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012.36. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control şi raportare ale bugetului, care se încheie cu aprobarea contului general de execuţie a acestuia;37. program - o acţiune sau un ansamblu coerent de acţiuni ce se referă la acelaşi ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite şi pentru care sunt stabiliţi indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obţinute, în limitele de finanţare aprobate;37^1. redistribuire de credite - operaţiunea de realocare de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi între proiecte şi programe cu finanţare din fonduri externe între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetelor fondurilor speciale, în condiţiile prezentei legi;------------Pct. 37^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.38. sistem bugetar - sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi bugetele locale;39. conducătorul compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil, precum şi altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, cu studii economice superioare şi care răspunde, împreună cu personalul din subordine, de înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, de plata cheltuielilor, de întocmirea situaţiilor financiare şi de elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului instituţiei, după caz. În situaţia în care instituţia publică nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil, contabilitatea este condusă potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;------------Pct. 39 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.40. taxa - suma plătită de o persoana fizica sau juridică, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o instituţie publică sau un serviciu public;40^1. trimestrializarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare - operaţiune privind repartizarea bugetului aprobat pe trimestre care, de regulă, se realizează până la finele lunii următoare celei în care a fost aprobat bugetul;------------Pct. 40^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.41. vărsământ - modalitate de stingere a obligaţiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuată de un agent economic sau de o instituţie publică ori financiară;42. venituri bugetare - resursele băneşti care se cuvin bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuţii şi alte vărsăminte;43. virare de credite - operaţiune prin care se diminuează creditul de angajament şi/sau creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare şi/sau program/proiecte şi programe cu finanţare din fonduri externe, care prezintă disponibilităţi, şi se majorează corespunzător o altă subdiviziune şi/sau program/proiecte şi programe cu finanţare din fonduri externe la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a operaţiunilor respective, în cadrul bugetului aceluiaşi ordonator principal de credite.------------Pct. 43 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (2) Termenii "buget general consolidat", "cadrul fiscal-bugetar" şi "strategie fiscal-bugetară" au înţelesul prevăzut de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (3) Termenii "economicitate", "eficacitate", "eficienţă", "legalitate", "regularitate" au înţelesul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Veniturile şi cheltuielile bugetare  +  Articolul 3 (1) Veniturile şi cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel naţional, alcătuiesc veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, vor evidenţia dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz. (2) Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanţarea funcţiilor administraţiei publice, programelor, acţiunilor, obiectivelor şi sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte reglementări, şi vor fi angajate şi folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.Autorizarea bugetară/Angajarea şi utilizarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare  +  Articolul 4*) (1) Legea bugetară anuală prevede şi autorizează, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar. (2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament şi creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. (3) Angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se face numai în limita creditelor de angajament şi în scopurile pentru care au fost aprobate. (4) Angajarea cheltuielilor peste creditele de angajament şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii. (5) Pentru acţiunile anuale şi multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament şi creditele bugetare. (6) În vederea realizării acţiunilor anuale şi multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Legile bugetare anuale  +  Articolul 5În cadrul legilor bugetare anuale se includ următoarele: a) legea bugetului de stat, legea de rectificare a bugetului de stat; b) legea bugetului asigurărilor sociale de stat, legea de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat.Legile de rectificare  +  Articolul 6 (1) Legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi legilor bugetare anuale iniţiale, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar. (2) Legile de rectificare bugetară sunt elaborate cu respectarea regulilor şi a condiţiilor prevăzute de Legea nr. 69/2010.------------Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul înrăutăţirii semnificative a prognozei indicatorilor macroeconomici poate fi promovată o rectificare bugetară în primul semestru al anului.------------Alin. (3) al art. 6 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Legile privind contul general anual de execuţie  +  Articolul 7Rezultatele fiecărui exerciţiu bugetar se aproba prin: a) legea privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat; b) legea privind contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat.Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi  +  Articolul 7^1Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi se raportează potrivit metodologiei europene de către instituţiile abilitate în acest scop.------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.  +  Capitolul II Principii, reguli şi responsabilităţi  +  Secţiunea 1 Principii şi reguli bugetarePrincipiul universalităţii  +  Articolul 8 (1) Veniturile şi cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute. (2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donaţiilor şi sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte.Principiul publicităţii  +  Articolul 9Sistemul bugetar este deschis şi transparent, acestea realizându-se prin: a) dezbaterea publică a proiectelor de buget, cu prilejul aprobării acestora; b) dezbaterea publică a conturilor generale anuale de execuţie a bugetelor, cu prilejul aprobării acestora; c) publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor şi conturilor anuale de execuţie a acestora; d) mijloacele de informare în masa, pentru difuzarea informaţiilor asupra conţinutului bugetului, exceptând informaţiile şi documentele nepublicabile, prevăzute de lege.Principiul unităţii  +  Articolul 10 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor publice. (2) Este interzisă elaborarea de acte normative prin care se creează cadrul legal pentru constituirea de venituri care pot fi utilizate în sistem extrabugetar, cu excepţia prevederilor art. 67. (3) În cazul în care, prin acte normative la nivel de lege, se aprobă ca instituţiile publice prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. a) să obţină venituri proprii, acestea vor fi considerate instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Principiul anualităţii  +  Articolul 11 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an, care corespunde exerciţiului bugetar. (2) Toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv.Principiul specializării bugetare  +  Articolul 12Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aproba în buget pe surse de provenienţă şi, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.Principiul unităţii monetare  +  Articolul 13Toate operaţiunile bugetare se exprima în moneda naţională.Reguli privind cheltuielile bugetare  +  Articolul 14 (1) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale. (2) Nici o cheltuiala nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu exista baza legală pentru respectiva cheltuiala. (3) Nici o cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţa şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare.Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene  +  Articolul 14^1Cheltuielile bugetare reprezentând contribuţia României la bugetul Uniunii Europene se cuprind în bugetul de stat, la valoarea stabilită potrivit reglementărilor Uniunii Europene.------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Limite privind micşorarea veniturilor şi majorarea cheltuielilor bugetare  +  Articolul 15 (1) În cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative/măsuri/politici a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, se va întocmi o fişă financiară, care va respecta condiţiile prevăzute de Legea nr. 69/2010. În această fişă se înscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care trebuie să aibă în vedere: a) schimbările anticipate în veniturile şi cheltuielile bugetare pentru anul curent şi următorii 4 ani; b) estimări privind eşalonarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament, în cazul acţiunilor anuale şi multianuale care conduc la majorarea cheltuielilor; c) măsurile avute în vedere pentru acoperirea majorării cheltuielilor sau a minusului de venituri pentru a nu influenţa deficitul bugetar.------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (2) În cazul propunerilor legislative, Guvernul va transmite Camerei Deputaţilor sau Senatului, după caz, fişa financiară prevăzută la alin. (1), în termen de 45 de zile de la data primirii solicitării. (3) După depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament pot fi aprobate acte normative/măsuri/politici numai în condiţiile prevederilor alin. (1), dar cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare, aferente exerciţiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul.------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.------------Art. 15 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 314 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 14 iulie 2003.  +  Secţiunea a 2-a Competente şi responsabilităţi în procesul bugetarAprobarea bugetelor  +  Articolul 16 (1) Bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele fondurilor externe nerambursabile, bugetul trezoreriei statului şi bugetele instituţiilor publice se aproba astfel: a) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, prin lege; b) bugetele instituţiilor publice autonome, de către organele abilitate în acest scop prin legi speciale; c) bugetele centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial de la bugetele prevăzute la lit. a), prin lege, ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, detaliate la nivel de capitol şi de titluri de cheltuieli; aprobarea bugetelor pe instituţii şi detalierea acestora la nivel de subcapitol şi paragraf, precum şi la nivel de articol şi alineat se realizează de ordonatorul principal de credite, în termenul prevăzut la alin. (2).------------Lit. c) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. d) bugetele instituţiilor publice finanţate integral din bugetele prevăzute la lit. a), de către ordonatorul de credite ierarhic superior al acestora; e) bugetele instituţiilor publice care se finanţează integral din venituri proprii, de către organul de conducere al instituţiei publice şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior; f) bugetul trezoreriei statului, prin hotărâre a Guvernului. (2) Bugetele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se aproba în termen de 15 zile de la data publicării legii bugetare anuale sau a legii de rectificare în Monitorul Oficial al României, Partea I.Rolul Parlamentului  +  Articolul 17 (1) Parlamentul adopta legile bugetare anuale şi legile de rectificare, elaborate de Guvern în contextul strategiei macroeconomice asumate de acesta. (2) În cazul în care legile bugetare anuale, depuse în termen legal, nu au fost adoptate de către Parlament până cel târziu la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se referă proiectul de buget, Guvernul va solicita Parlamentului aplicarea procedurii de urgenţă.(2^1) Parlamentul va lua în dezbatere numai amendamentele prin care se propun modificări sau completări la proiectul legii bugetare anuale şi la anexele la acesta, la creditele bugetare şi/sau de angajament prezentate de Guvern în structura prevăzută de art. 36 alin. (1).------------Alin. (2^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (3) În timpul dezbaterilor nu pot fi aprobate amendamente la legile bugetare anuale, care determina majorarea nivelului deficitului bugetar.(3^1) Modificarea creditelor bugetare şi/sau de angajament, ca urmare a amendamentelor propuse potrivit prevederilor alin. (2^1), se face numai prin redistribuiri de sume între subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare.------------Alin. (3^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (4) Parlamentul adopta legile contului general anual de execuţie.Rolul Guvernului  +  Articolul 18 (1) Guvernul asigura realizarea politicii fiscal-bugetare, care ia în considerare perspectivele economice şi priorităţile politice cuprinse în Programul de guvernare acceptat de Parlament. (2) Guvernul asigura: a) elaborarea raportului privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar respectiv şi proiecţia acesteia în următorii 3 ani; b) elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale şi transmiterea acestora spre adoptare Parlamentului, în cadrul termenului limita prevăzut de prezenta lege; c) exercitarea conducerii generale a activităţii executive în domeniul finanţelor publice, scop în care examinează periodic execuţia bugetară şi stabileşte măsuri pentru menţinerea sau îmbunătăţirea echilibrului bugetar, după caz; d) supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare şi a contului general anual de execuţie; e) utilizarea fondului de rezerva bugetară şi a fondului de intervenţie la dispoziţia sa, pe baza de hotărâri.Rolul Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 19În domeniul finanţelor publice Ministerul Finanţelor Publice are, în principal, următoarele atribuţii: a) coordonează acţiunile care sunt în responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar, şi anume: pregătirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare, precum şi ale legilor privind aprobarea contului general anual de execuţie; b) dispune măsurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare;b^1) elaborează previziuni bugetare bazate pe previziunile macroeconomice elaborate şi comunicate de către Comisia Naţională de Prognoză;------------Lit. b^1) a art. 19 a fost introdusă de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.b^2) participarea la concursul pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil este condiţionată de deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum şi de cunoaşterea reglementărilor europene în domeniu; modul de dobândire sau retragere a certificatului va fi stabilit prin norme metodologice. Atestarea se face gratuit, prin intermediul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;------------Lit. b^2) a art. 19 a fost modificată de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015.b^3) dobândirea şi menţinerea certificatului de atestare reprezintă condiţie specifică obligatorie pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, ordonatorii de credite având obligaţia modificării corespunzătoare a fişelor de post respective. La ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil ordonatorii de credite au obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege;------------Lit. b^3) a art. 19 a fost modificată de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. c) emite norme metodologice privind elaborarea bugetelor şi forma de prezentare a acestora; d) emite norme metodologice, precizări şi instrucţiuni prin care se stabilesc practicile şi procedurile pentru încasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, activităţile de control intern şi audit intern privind modul de gestionare a acestora, încheierea exerciţiului bugetar anual, contabilizarea şi raportarea acestuia;------------Lit. d) a art. 19 a fost modificată de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. e) solicita rapoarte şi informaţii oricăror instituţii care gestionează fonduri publice; f) aproba clasificaţiile bugetare, precum şi modificările acestora; g) analizează propunerile de buget în etapele de elaborare a bugetelor; h) furnizează Parlamentului, la cererea acestuia, cu sprijinul ordonatorilor principali de credite, documentele care au stat la baza fundamentării proiectelor legilor bugetare anuale; i) asigura monitorizarea execuţiei bugetare, iar în cazul în care se constata abateri ale veniturilor şi cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului măsuri pentru reglementarea situaţiei; j) avizează, în faza de proiect, acordurile, memorandumurile, protocoalele sau alte asemenea înţelegeri încheiate cu partenerii externi, precum şi proiectele de acte normative, care conţin implicaţii financiare; k) abrogată;------------Lit. k) a art. 19 a fost abrogată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. l) blochează sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fără temei legal sau fără justificare în bugetele ordonatorilor de credite; m) dispune măsurile necesare pentru administrarea şi urmărirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinanţării în bani, rezultate din contribuţia financiară externa acordată Guvernului României; n) colaborează cu Banca Naţională a României la elaborarea balanţei de plăţi externe, a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe, a reglementărilor în domeniul monetar şi valutar; o) prezintă semestrial Guvernului şi comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului, împreună cu Banca Naţională a României, informări asupra modului de realizare a balanţei de plăţi externe şi a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe şi propune soluţii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balanţei de plăţi externe; p) participa, în numele statului, în ţara şi în străinătate, după caz, la tratative externe privind acordurile bilaterale şi multilaterale de promovare şi protejare a investiţiilor şi convenţiile de evitare a dublei impuneri şi combatere a evaziunii fiscale şi, împreună cu Banca Naţională a României, în probleme financiare, valutare şi de plăţi; r) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale.Categorii de ordonatori de credite  +  Articolul 20 (1) Ordonatorii de credite sunt de 3 categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari şi ordonatori terţiari. (2) Ordonatorii principali de credite sunt miniştrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, conducătorii altor autorităţi publice şi conducătorii instituţiilor publice autonome. (3) Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea/coordonarea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz. (4) Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil. Prin actul de delegare, ordonatorii de credite vor preciza competenţele delegate şi condiţiile delegării acestora. (5) În cazurile prevăzute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Rolul ordonatorilor de credite  +  Articolul 21 (1) Ordonatorii principali de credite repartizează creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii. (2) Ordonatorii principali de credite transmit bugetele instituţiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii bugetare anuale. (3) Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele de angajament şi bugetare aprobate, potrivit alin. (1), pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii. (4) Ordonatorii terţiari de credite angajează cheltuieli în limita creditelor de angajament repartizate şi utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituţiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. (5) Pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, ordonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele de angajament şi creditele bugetare după reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora. (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) următoarele: a) cheltuielile de personal, inclusiv cheltuielile de personal care se regăsesc în structura altor subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare; b) cheltuielile acordate în bani, de natura asistenţei sociale şi asigurărilor sociale, precum şi a contribuţiilor de asigurări sociale aferente, cheltuielile cu bursele acordate din fonduri publice, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; c) cheltuielile cu datoria publică; d) cheltuielile care decurg din obligaţii internaţionale; e) sumele alocate ordonatorilor principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, care vor fi repartizate integral. (7) Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în semestrul al doilea, după examinarea de către Guvern a raportului semestrial privind situaţia economică şi bugetară şi a opiniei Consiliului Fiscal cu privire la acesta. (8) Ordonatorii de credite prevăzuţi la alin. (1) şi (3) au obligaţia de a fundamenta, justifica şi utiliza, în condiţii de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, creditele bugetare repartizate din bugetele lor instituţiilor subordonate şi altor beneficiari ai acestor fonduri.------------Art. 21 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Responsabilităţile ordonatorilor de credite  +  Articolul 22 (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja cheltuieli în limita creditelor de angajament şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale.------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (2) Ordonatorii de credite răspund, potrivit legii, de: a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare repartizate şi aprobate potrivit prevederilor art. 21;------------Lit. a) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. b) realizarea veniturilor; c) angajarea şi utilizarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;------------Lit. c) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. d) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc; e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare; f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice; g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; h) organizarea şi ţinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale.Controlul financiar preventiv şi auditul intern  +  Articolul 23Controlul financiar preventiv şi auditul intern se exercita asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public şi sunt exercitate conform reglementărilor legale în domeniu.Controlul financiar preventiv propriu  +  Articolul 24 (1) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plăţii. (2) Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu şi a controlului financiar preventiv delegat, după caz, potrivit dispoziţiilor legale.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Controlul financiar preventiv delegat  +  Articolul 25Controlul financiar preventiv delegat se exercita de Ministerul Finanţelor Publice, conform legislaţiei în domeniu.  +  Capitolul III Procesul bugetar  +  Secţiunea 1 Proceduri privind elaborarea bugetelorConţinutul legilor bugetare anuale  +  Articolul 26Legile bugetare cuprind: a) la venituri, estimările anului bugetar; b) la cheltuieli, creditele de angajament şi creditele bugetare determinate de autorizările conţinute în legi specifice, în structură funcţională şi economică a acestora*);------------Lit. b) a art. 26 a fost modificată de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. c) deficitul sau excedentul bugetar, după caz; d) reglementări specifice exerciţiului bugetar.Anexele legilor bugetare  +  Articolul 27Anexele legilor bugetare cuprind: a) sintezele bugetelor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a); b) bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea; c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi criteriile de repartizare a acestora; d) alte anexe specifice.Elaborarea bugetelor  +  Articolul 28Proiectele legilor bugetare anuale şi ale bugetelor se elaborează de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, pe baza: a) prognozelor indicatorilor macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget, precum şi pentru următorii 3 ani; b) politicilor fiscale şi bugetare;b^1) legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar prevăzute la art. 18 din Legea nr. 69/2010;------------Lit. b^1) a art. 28 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. c) prevederilor memorandumurilor de finanţare, ale memorandumurilor de înţelegere sau ale altor acorduri internaţionale cu organisme şi instituţii financiare internaţionale, semnate şi/sau ratificate; d) politicilor şi strategiilor sectoriale, a priorităţilor stabilite în formularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite; e) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite; f) programelor întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni, cărora le sunt asociate obiective precise şi indicatori de rezultate şi de eficienta; programele sunt însoţite de estimarea anuala a performantelor fiecărui program, care trebuie să precizeze: acţiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori precişi, a căror alegere este justificată; g) propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi de transferuri consolidabile pentru autorităţile administraţiei publice locale; h) posibilităţilor de finanţare a deficitului bugetar.Plăţi restante  +  Articolul 28^1Ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) să asigure achitarea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, precum şi a plăţilor restante rezultate în cursul anului curent. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuţia anului curent, cu excepţia angajamentelor noi pentru proiecte/ programe finanţate din fonduri externe nerambursabile.------------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012.Gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele instituţiilor publice  +  Articolul 28^2În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele instituţiilor publice prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) în ultimii 2 ani anteriori anului curent este mai mic de 97% pe fiecare an, aceste instituţii fundamentează veniturile proprii pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent anului curent.------------Art. 28^2 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Obligaţiile de plată înregistrate la nivelul unui an  +  Articolul 28^3Obligaţiile de plată înregistrate la nivelul unui an trebuie să fie cel mult egale cu creditele bugetare aprobate, cu excepţia serviciilor privind furnizarea de utilităţi şi a drepturilor salariale la care obligaţiile înregistrate pot depăşi creditul bugetar, cu diferenţa dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent şi cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum şi a altor cauze independente de voinţa ordonatorilor de credite.------------Art. 28^3 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Consecinţe ale neachitării arieratelor  +  Articolul 28^4 (1) În situaţia în care instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, înregistrează arierate la sfârşitul lunii anterioare lunii pentru care solicită efectuarea de plăţi, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să nu opereze plăţi din conturile acestora, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice. (2) Măsura încetează la data la care instituţiile publice prevăzute la alin. (1) nu mai înregistrează arierate în contabilitate.------------Art. 28^4 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Programe bugetare  +  Articolul 28^5*) (1) Programele se aprobă ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite. (2) În scopul întăririi calităţii politicilor publice, Guvernul va aproba, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, metodologia de elaborare şi execuţie a programelor bugetare, prin care va preciza forma de prezentare a programelor bugetare, conţinutul acestora şi modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat şi/sau eficienţă, precum şi modul de monitorizare a execuţiei programelor bugetare.------------Art. 28^5 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Structura bugetelor  +  Articolul 29 (1) Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare. (2) Veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz. (3) Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată. (4) Numărul maxim de posturi finanţat şi fondul aferent salariilor de bază se aprobă distinct, prin anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite. Numărul maxim de posturi aprobat prin legea bugetară anuală nu poate fi depăşit.------------Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu creditele de angajament şi duratele de realizare a investiţiilor. (6) Abrogat.------------Alin. (6) al art. 29 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (7) Fondurile externe nerambursabile se cuprind în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite şi se aproba o data cu acestea.Fonduri la dispoziţia Guvernului  +  Articolul 30 (1) În bugetul de stat se includ Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului. (2) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe baza de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar*).(2^1) Prin actele normative prevăzute la alin. (2), Guvernul poate aproba introducerea în bugetele ordonatorilor principali de credite a acelor subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare necesare reflectării destinaţiei sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, dacă acestea nu existau anterior actelor normative în cauză în bugetul aprobat ordonatorului principal de credite.------------Alin. (2^1) al art. 30 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (3) Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, după caz. (4) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe baza de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamitaţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate. (5) În cursul exerciţiului bugetar Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesităţile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.  +  Secţiunea 1^1 Cadrul bugetar------------Secţiunea 1^1 a fost introdusă de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Cadrul bugetar al României  +  Articolul 30^1Cadrul bugetar al României în calitate de stat membru al Uniunii Europene respectă cerinţele cadrului bugetar al Uniunii Europene, în vederea întăririi supravegherii bugetare la nivelul Uniunii şi asigurării obligaţiei prevăzute de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi alte tratate privind Uniunea Europeană, ratificate de România, pentru a evita deficitele publice excesive.------------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Planificarea bugetară  +  Articolul 30^2 (1) Planificarea bugetară elaborată de Ministerul Finanţelor Publice se bazează pe previziuni macroeconomice şi bugetare. (2) Previziunile macroeconomice şi bugetare sunt comparate cu previziunile cele mai recente ale Comisiei Europene şi, după caz, cu cele ale altor organisme independente internaţionale. (3) Diferenţele semnificative faţă de previziunile Comisiei Europene sunt descrise şi motivate, în special dacă nivelul sau creşterea variabilelor din ipotezele externe se îndepărtează în mod semnificativ de valorile menţionate în previziunile Comisiei Europene.------------Art. 30^2 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Publicarea previziunilor macroeconomice şi bugetare  +  Articolul 30^3Ministerul Finanţelor Publice şi Comisia Naţională de Prognoză publică pe site, conform competenţelor lor legale, previziunile macroeconomice şi bugetare oficiale elaborate pentru planificarea bugetară.------------Art. 30^3 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Evaluarea previziunilor macroeconomice şi bugetare  +  Articolul 30^4 (1) Previziunile macroeconomice şi bugetare utilizate pentru planificarea bugetară fac obiectul unor evaluări periodice, imparţiale şi cuprinzătoare, bazate pe criterii obiective, inclusiv al unei evaluări ulterioare de către Consiliul Fiscal/organele abilitate în acest scop. (2) Consiliul Fiscal/Organele abilitate în acest scop publică rezultatele evaluărilor pe site-ul propriu al instituţiei. (3) Rezultatele acestei evaluări sunt luate în considerare, în mod adecvat, în viitoarele previziuni macroeconomice şi bugetare.------------Art. 30^4 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Cadrul bugetar pe termen mediu  +  Articolul 30^5 (1) Cadrul bugetar pe termen mediu constituie baza pentru elaborarea proiectului de buget anual. (2) Ministerul Finanţelor Publice motivează, în anexă separată la raportul la legea bugetară anuală, orice abatere a previziunilor şi priorităţilor privind veniturile şi cheltuielile care rezultă din cadrul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1). (3) În caz de schimbare a Guvernului, noul Guvern, în cadrul mandatului său, poate actualiza cadrul bugetar pe termen mediu, pentru a ilustra noile sale priorităţi, şi va evidenţia diferenţele faţă de cadrul bugetar pe termen mediu anterior.------------Art. 30^5 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.  +  Secţiunea a 2-a Calendarul bugetarElaborarea indicatorilor macroeconomici  +  Articolul 31Prognozele indicatorilor macroeconomici şi sociali, în conformitate cu prevederile art. 28 lit. a), se elaborează de către Comisia Naţională de Prognoză, până la data de 1 iunie a anului curent. Aceste prognoze vor fi actualizate, după caz, pe parcursul desfăşurării procesului bugetar şi vor fi publicate pe site-ul Comisiei Naţionale de Prognoză.------------Art. 31 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Limitele de cheltuieli  +  Articolul 32Ministerul Finanţelor Publice va înainta Guvernului, până la data de 31 iulie a fiecărui an, limitele de cheltuieli pentru anul bugetar următor, precum şi estimările pentru următorii 3 ani, stabilite pe ordonatorii principali de credite.------------Art. 32 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Scrisoarea-cadru  +  Articolul 33 (1) Ministrul finanţelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 august a fiecărui an, o scrisoare-cadru, care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum şi limitele de cheltuieli aprobate de Guvern. (2) Limitele de cheltuieli aprobate şi stabilite pe ordonatori principali de credite potrivit alin. (1) pot fi redimensionate de către Ministerul Finanţelor Publice, pe baza prognozelor de toamnă ale Comisiei Naţionale de Prognoză sau în cazul modificării ulterioare a legislaţiei din domeniu, în funcţie de specificul ordonatorului principal de credite, cu informarea Guvernului.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite  +  Articolul 34 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, până la data de 1 septembrie a fiecărui an, să depună la Ministerul Finanţelor Publice propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate.------------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (2) Camera Deputaţilor şi Senatul, cu consultarea Guvernului, îşi aproba bugetele proprii şi le înaintează Guvernului în vederea includerii lor în proiectul bugetului de stat. (3) Autorităţile administraţiei publice locale au aceeaşi obligaţie pentru propunerile de transferuri consolidate şi de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. (4) În situaţia în care ordonatorii principali de credite nu îşi aliniază propunerea de buget la strategia fiscal-bugetară şi metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, Ministerul Finanţelor Publice va proceda în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 69/2010.------------Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (5) Proiectele de buget şi anexele la acesta, refăcute, se depun la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.------------Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Transmiterea proiectului de buget la Guvern şi Parlament/Raportul anual la buget  +  Articolul 35 (1) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite şi a bugetului propriu, întocmeşte proiectele legilor bugetare şi proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern pentru prima lectură, până la data de 30 septembrie a fiecărui an.------------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (2) Proiectul legii bugetului de stat este însoţit de un raport privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi proiecţia acesteia în următorii 3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice în contextul cărora au fost elaborate proiectele de buget, precum şi strategia Guvernului în domeniul investiţiilor publice. (3) Raportul şi proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetară a Guvernului, precum şi alte informaţii relevante în domeniu.(3^1) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza prognozelor de toamnă ale Comisiei Naţionale de Prognoză, definitivează proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite şi al bugetului propriu şi proiectele legilor bugetare anuale, pe care le depune la Guvern, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.------------Alin. (3^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (4) După însuşirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare şi de buget, prevăzute la alin. (3^1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului, cel mai târziu până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.------------Alin. (4) al art. 35 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Transmiterea proiectului de buget la Guvern şi Parlament în anii în care se organizează alegeri generale parlamentare în ultimele 3 luni ale anului  +  Articolul 35^1În cazul în care alegerile generale parlamentare sunt organizate în ultimele 3 luni ale anului, calendarul este următorul: a) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite şi a bugetului propriu, întocmeşte proiectele legilor bugetare şi proiectele bugetelor pe anul următor, pe care le depune la Guvern în termen de 15 zile de la învestirea noului Guvern, conform art. 103 din Constituţia României, republicată; b) după însuşirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare şi de buget, prevăzute la art. 35 alin. (1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai târziu în 20 de zile de la învestire, fără a depăşi data de 31 decembrie a anului în curs.------------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012.Aprobarea bugetului de către Parlament  +  Articolul 36*) (1) Bugetele se aprobă de Parlament pe ansamblu, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz, şi pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum şi creditele de angajament pentru acţiuni anuale şi multianuale. (2) Creditele bugetare şi creditele de angajament estimate pentru următorii 3 ani sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă. (3) Estimările pentru următorii 3 ani reprezintă informaţii privind necesarul de finanţare pe termen mediu şi nu vor face obiectul autorizării pentru anii bugetari respectivi.------------Art. 36 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de către Parlament  +  Articolul 37 (1) Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, Guvernul îndeplineşte sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi de regula 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii principali de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent. (2) Instituţiile publice şi acţiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanţate, până la aprobarea legii bugetare, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget.  +  Secţiunea a 3-a Prevederi referitoare la investiţii publicePrezentarea investiţiilor publice în proiectul de buget  +  Articolul 38 (1) Cheltuielile de investiţii finanţate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programelor de investiţii publice, care se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite. (2) În programele de investiţii publice, ordonatorii principali de credite vor include obiectivele/proiectele de investiţii stabilite pe baza criteriilor de evaluare şi selecţie a acestora.------------Art. 38 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Structura programelor de investiţii publice  +  Articolul 38^1 (1) În programele de investiţii, cheltuielile de investiţii se prezintă grupate pe următoarele poziţii:A. obiective/proiecte de investiţii în continuare;B. obiective/proiecte de investiţii noi;C. alte cheltuieli de investiţii. (2) Poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» se detaliază pe următoarele categorii de investiţii: a) achiziţii de imobile, inclusiv terenuri; b) dotări independente; c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege; d) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege; e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii ce nu se regăsesc la celelalte categorii de investiţii; f) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege. (3) Cheltuielile de investiţii cuprinse la alin. (2) se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite. (4) Obiectivele/Proiectele de investiţii în continuare şi obiectivele/proiectele de investiţii noi cuprinse în programele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională a căror detaliere conţine informaţii clasificate potrivit legii se prevăd în poziţii globale, care se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.------------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Informaţii privind programele de investiţii publice  +  Articolul 39 (1) Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programul de investiţii publice pe surse de finanţare, pe capitole de cheltuieli şi, detaliat, pe clasificaţia economică. (2) Ordonatorii principali de credite vor transmite, pentru fiecare obiectiv/proiect de investiţii inclus în programul de investiţii, informaţii financiare şi nefinanciare, conform formularelor aferente programelor de investiţii publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.------------Art. 39 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.  +  Articolul 40Abrogat.------------Art. 40 a fost abrogat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Rolul metodologic şi competentele Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 41 (1) Ministerul Finanţelor Publice este împuternicit să stabilească conţinutul, forma şi informaţiile referitoare la programele de investiţii necesare în procesul de elaborare a bugetului. (2) Ministerul Finanţelor Publice stabileşte prin norme metodologice criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice. (3) Ministerul Finanţelor Publice, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, va analiza programul de investiţii din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selecţie şi prioritizare şi a eşalonării creditelor bugetare în funcţie de durata de execuţie a obiectivelor. (4) Ministerul Finanţelor Publice coordonează monitorizarea întregului program de investiţii, scop în care va solicita ordonatorilor principali de credite toate informaţiile necesare.Aprobarea proiectelor de investiţii publice  +  Articolul 42 (1) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către: a) Guvern, pentru valori mai mari de 30 milioane lei; b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 5 milioane lei şi 30 milioane lei; c) ceilalţi ordonatori de credite, pentru valori până la 5 milioane lei, cu acordul prealabil al ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea şi oportunitatea investiţiei. (2) Reaprobarea documentaţiei tehnico-economice a unui obiectiv/proiect de investiţii, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» se face potrivit prevederilor alin. (1). (3) Aprobarea sistării execuţiei unui obiectiv/proiect de investiţii sau a lucrărilor de intervenţii, precum şi a unor obiecte sau capacităţi din cadrul acestora se face de către autoritatea care a aprobat/reaprobat documentaţia tehnico-economică. (4) Limitele valorice privind competenţele de aprobare prevăzute la alin. (1) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri.------------Art. 42 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Condiţii pentru includerea proiectelor de investiţii în proiectul de buget  +  Articolul 43 (1) Obiectivele/Proiectele de investiţii şi celelalte categorii de investiţii se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale. (2) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea actualizată a fiecărui obiectiv/proiect de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv potrivit prevederilor art. 23 şi 25. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru lucrările de intervenţie efectuate pentru înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, cuprinse la art. 38^1 alin. (2) lit. d), până la aprobarea documentaţiei de avizare, potrivit legii, se aprobă deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ şi valoric. (4) Pentru lucrările executate prevăzute la alin. (3), decontarea se va face pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de beneficiar. (5) În termen de 6 luni de la deschiderea finanţării şi începerea execuţiei lucrărilor prevăzute la alin. (3), ordonatorul de credite are obligaţia elaborării documentaţiei tehnico-economice şi aprobării acesteia potrivit competenţelor prevăzute la art. 42 alin. (1). (6) Ordonatorilor principali de credite li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziţionarea şi/sau elaborarea studiilor de fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, în oricare dintre următoarele situaţii: a) dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite şi înregistrate în contabilitate studii având acelaşi obiect; în această situaţie se procedează la actualizarea studiilor existente; b) dacă obiectivul de investiţii publice nu va putea fi inclus în programul de investiţii publice în anul bugetar următor, în condiţiile prevăzute la alin. (9). (7) În cazuri temeinic justificate, achiziţiile prevăzute la alin. (6) se pot realiza cu aprobarea Guvernului. (8) Sunt exceptate de la prevederile alin. (6) şi (7) studiile întocmite în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile, precum şi cele finanţate din fonduri externe rambursabile. (9) În programul de investiţii publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau categorii de investiţii noi a căror finanţare poate fi asigurată integral, conform documentaţiilor tehnico-economice aprobate, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii nr. 69/2010, cu excepţia obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investiţii a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum şi din fonduri externe rambursabile.------------Art. 43 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Obligaţia ordonatorilor de credite de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor sumele cuprinse în programele de investiţii publice la credite bugetare  +  Articolul 43^1 (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor sumele cuprinse în programele de investiţii publice la credite bugetare, în termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea legilor bugetare anuale/rectificărilor bugetare anuale. (2) În funcţie de creditele bugetare aprobate anual, ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contract. Ordonatorii de credite au obligaţia de a recepţiona servicii, lucrări şi produse, în limita creditelor bugetare anuale şi trimestriale aprobate cu această destinaţie, în măsura în care au fost executate/livrate servicii, lucrări sau produse, în conformitate cu prevederile contractuale.------------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiţii  +  Articolul 44 (1) Pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii principali de credite vor urmări derularea procesului investiţional, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, şi vor întocmi rapoarte lunare de monitorizare, pe care le vor transmite centralizat, în format electronic, la Ministerul Finanţelor Publice, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, detaliate în structura aprobată potrivit programelor de investiţii publice, anexe la bugetele acestora. (2) În cazul în care, pe parcursul derulării procesului investiţional, apar probleme în implementarea unui obiectiv/proiect de investiţii sau a unei categorii de investiţii, ordonatorul principal de credite va consemna, în raportul de monitorizare, cauza şi măsurile ce se impun pentru remedierea acestui lucru. (3) Pe parcursul întregului an, în situaţia în care implementarea unui obiectiv/proiect de investiţii sau a unei categorii de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finanţelor Publice virarea creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament neutilizate, între obiectivele/proiectele şi categoriile de investiţii înscrise în programul de investiţii anexă la buget, în condiţiile respectării prevederilor alin. (4). (4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau ale creditelor de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiţii noi, la poziţia «Alte cheltuieli de investiţii», cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi/sau din fonduri externe rambursabile. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, pe tot parcursul anului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii, în urma modificării/actualizării indicatorilor tehnico-economici sau a derulării procesului investiţional, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate anual. (6) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii şi categoriilor de investiţii incluse în programele de investiţii publice.------------Art. 44 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice  +  Articolul 45Toate angajamentele legale, din care rezulta o cheltuiala pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.  +  Articolul 46Abrogat.------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe postaderare/ale altor donatori şi la fonduri rambursabile  +  Articolul 46^1 (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi fondurilor externe postaderare/ale altor donatori, precum şi fondurilor rambursabile, cu excepţia art. 47 alin. (8)-(10). (2) Prin legile bugetare anuale se pot stabili dispoziţii derogatorii de la prezenta lege referitoare la programarea bugetară, execuţia şi/sau controlul proiectelor finanţate din fonduri externe postaderare/alţi donatori, precum şi al celor finanţate din fonduri rambursabile.------------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.  +  Secţiunea a 4-a Execuţia bugetarăPrincipii în execuţia bugetară  +  Articolul 47 (1) Prin legile bugetare anuale se prevăd şi se aprobă creditele bugetare pentru cheltuielile fiecărui exerciţiu bugetar, precum şi structura funcţională şi economică a acestora. (2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciţiului bugetar. (3) Alocaţiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite şi, în cadrul acestora, pe capitole, nu pot fi majorate şi nu pot fi virate şi utilizate la alte articole de cheltuieli. (4) Alocaţiile pentru cheltuielile de investiţii aprobate pe ordonator principal de credite nu pot fi virate şi utilizate pentru alte naturi de cheltuieli. (5) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întreprindă toate măsurile necesare pentru încadrarea în alocaţiile de cheltuieli de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate prin legile bugetare anuale. (6) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate şi utilizate pentru finanţarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finanţarea altui capitol. (7) În condiţiile prezentei legi, pentru creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite de angajament şi credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai acestui buget, la propunerea acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate. (8) Virările de credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, care nu contravin dispoziţiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor subordonate, şi se pot efectua în limita a 20% cumulat la nivelul unui an din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor. (9) Pe baza justificărilor corespunzătoare, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, precum şi între programe se pot efectua, în limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, şi, respectiv, de 10% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice. (10) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (9), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virări se efectuează dacă nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare. Virările de credite bugetare pot influenţa creditele bugetare aprobate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe trimestrele încheiate, numai în situaţia în care creditele bugetare aprobate cumulat de la începutul anului sunt mai mari decât creditele bugetare deschise din bugetul ordonatorului principal de credite pentru aceeaşi perioadă şi decât plăţile efectuate în limita acestora. (11) Sunt interzise virările de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar care au fost majorate din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului. (12) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoţite de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare de la care se disponibilizează şi, respectiv, a capitolului şi subdiviziunii clasificaţiei bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare. (13) Ordonatorii principali de credite transmit lunar Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la închiderea lunii, situaţia virărilor de credite bugetare aprobate conform alin. (8), potrivit instrucţiunilor aprobate de Ministerul Finanţelor Publice. (14) Virările de credite bugetare aprobate pentru asigurarea plăţii ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar. (15) Ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, în cursul întregului an, pentru asigurarea plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene. (16) În cursul anului, în funcţie de situaţiile specifice apărute, ordonatorul principal de credite poate introduce, în cadrul titlurilor de cheltuieli, articole şi alineate noi, altele decât cele prevăzute în legea bugetară anuală, cu sume care se asigură prin virări de credite şi/sau fonduri alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului.------------Art. 47 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Virări de credite de angajament  +  Articolul 47^1 (1) În condiţiile prezentei legi, sunt permise virări de credite de angajament numai pentru creditele pentru care nu au fost încheiate angajamente legale. (2) Virările de credite de angajament se realizează concomitent cu virările de credite bugetare, dacă nu contravin prevederilor alin. (1) şi legilor bugetare. Prevederile art. 47 se aplică în mod corespunzător şi virărilor de credite de angajament.------------Art. 47^1 a fost introdus de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare  +  Articolul 48 (1) Veniturile şi cheltuielile aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele fondurilor externe nerambursabile şi bugetele instituţiilor publice autonome se repartizează pe trimestre, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele şi posibilităţile de asigurare a surselor de finanţare a deficitului bugetar şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor. (2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor aprobate în bugetele prevăzute la alin. (1) se aproba de către: a) Ministerul Finanţelor Publice: pe capitole de cheltuieli şi în cadrul acestora, pe titluri, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pe capitole şi subcapitole la venituri şi pe capitole şi în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi pentru transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetele locale, transmise de direcţiile generale ale finanţelor publice ale Ministerului Finanţelor Publice; b) ordonatorii principali de credite, pentru celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, pentru bugetele proprii şi pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau ale ordonatorilor terţiari de credite, după caz; c) ordonatorii secundari de credite, pentru bugetele proprii şi pentru bugetele ordonatorilor terţiari de credite bugetare.Deschiderea de credite bugetare  +  Articolul 49 (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale pot fi folosite, la cererea ordonatorilor principali de credite, numai după deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare şi/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.(1^1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, bugetul Trezoreriei Statului, precum şi bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii vor fi utilizate în condiţiile prezentului articol, potrivit procedurilor şi calendarului aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.------------Alin. (1^1) al art. 49 a fost introdus de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012. (2) Aprobarea deschiderii de credite se face în limita creditelor bugetare şi potrivit destinaţiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, după caz, în raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispoziţie anterior, cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective, precum şi în funcţie de gradul de încasare a veniturilor bugetare şi de posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar. (3) Deschiderile de credite pentru transferurile către bugetele locale, în cadrul limitelor prevăzute în bugetul de stat, se efectuează de Ministerul Finanţelor Publice prin direcţiile generale ale finanţelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale şi în funcţie de necesităţile execuţiei bugetare, cu respectarea destinaţiei. (4) În vederea menţinerii echilibrului bugetar Guvernul poate aproba lunar, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de cheltuieli, în funcţie de estimarea încasării veniturilor bugetare, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite deschid şi repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu şi pentru instituţiile publice subordonate. (5) Ordonatorii principali de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate din conturile proprii sau ale instituţiilor subordonate numai în cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, anterior datei de 25 a fiecărei luni.Transferurile între ordonatorii principali de credite  +  Articolul 50În situaţiile în care, în timpul exerciţiului bugetar, pe baza dispoziţiilor legale, au loc treceri de unităţi, acţiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau în cadrul aceluiaşi ordonator principal de credite, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora şi în structura bugetului de stat, inclusiv în execuţia bugetară, fără afectarea echilibrului bugetar şi a Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.------------Art. 50 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Fondurile externe nerambursabile  +  Articolul 51 (1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional şi se derulează conform acordurilor încheiate cu partenerii externi. (2) Fondurile externe nerambursabile vor fi acumulate într-un cont distinct şi vor fi cheltuite numai în limita disponibilităţilor existente în acest cont şi în scopul în care au fost acordate.Execuţia bugetară  +  Articolul 52 (1) În procesul execuţiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajare, lichidare, ordonanţare, plată. (2) Execuţia bugetară se bazează pe principiul separării atribuţiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuţiile persoanelor care au calitatea de conducător al compartimentului financiar-contabil. (3) Operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor sunt în competenţa ordonatorilor de credite şi se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituţiei publice. (4) Plata cheltuielilor se efectuează de conducătorul compartimentului financiar-contabil/persoana responsabilă cu efectuarea plăţii în baza ordonanţării acestora, în limita creditelor bugetare aprobate şi a fondurilor disponibile cu această destinaţie. (5) Instrumentele de plată trebuie să fie însoţite la ordonatorul de credite de ordonanţarea la plată, la care se anexează documentele privind recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor/serviciilor/lucrărilor, după caz, în conformitate cu prevederile din angajamentele legale încheiate, care certifică sumele de plată. (6) Efectuarea plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost lichidate şi ordonanţate potrivit prevederilor art. 24 şi 25, după caz. (7) Plata cheltuielilor la instituţiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un număr de personal mai mic de 5 persoane se realizează de către ordonatorul de credite şi de persoana împuternicită cu atribuţii financiar-contabile. (8) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, acţiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans de până la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop. (9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), pentru proiectele de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţii naţionale se pot efectua plăţi în avans de maximum 90%, din fonduri publice, la începutul fiecărei etape de cercetare.(9^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), pentru finanţarea activităţilor specifice de producere şi difuzare a emisiunilor radiofonice şi de televiziune în străinătate, în limba română, precum şi pentru amenajarea spaţiilor de producţie şi emisie ale posturilor de radio şi televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv de Societatea Română de Televiziune, se pot efectua plăţi în avans de până la 100% din fonduri publice. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc categoriile de cheltuieli pentru care se efectuează plăţi în avans, procedurile, precum şi limitele care se folosesc în acest scop.-------------Alin. (9^1) al art. 52 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 2 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014. (10) Sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate potrivit alin. (8) şi (9) şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către instituţia publică ce a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate. În cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor şi serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către instituţia publică se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat şi până s-au recuperat. (11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10): a) partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare, altele decât cele prevăzute la lit. b), poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finanţare; b) sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea proiectelor şi acţiunilor finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Transport şi a unor proiecte şi acţiuni finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanţare şi, după caz, memorandumuri/acorduri de împrumut; c) proiectele şi acţiunile finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu pentru care se aplică prevederile lit. b), precum şi condiţiile de aplicare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (12) În cazurile prevăzute la alin. (11), sumele reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit în condiţiile prevederilor contractuale vor fi recuperate de către instituţiile publice care au acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate, cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării avansului şi data recuperării sumelor restante.------------Art. 52 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Plata salariilor în sistemul bugetar  +  Articolul 53 (1) Salariile în sistemul bugetar se plătesc o data pe luna, în perioada 5-15 a fiecărei luni, pentru luna precedenta. (2) Eşalonarea plăţilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite şi instituţiile publice din subordine, se face prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 53 a fost abrogat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite  +  Articolul 54 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar necesitatea menţinerii unor credite bugetare pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, sarcinile au fost desfiinţate sau amânate, şi de a propune Ministerului Finanţelor Publice anularea creditelor respective. (2) Pentru ultima luna a anului bugetar termenul limita pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor principali de credite, prevăzute la alin. (1), este 10 decembrie. (3) Cu creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite, finanţaţi din bugetul de stat în condiţiile alin. (1), se majorează Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat.Monitorizarea exercitată de Ministerul Finanţelor Publice  +  Articolul 55Ministerul Finanţelor Publice solicită ordonatorilor principali de credite, atât în cursul anului, cât şi cu ocazia încheierii execuţiei bugetare, rapoarte de audit intern prevăzute în actele normative în vigoare, precum şi alte rapoarte periodice privind utilizarea fondurilor publice, care se publică pe site-ul ordonatorilor principali de credite.------------Art. 55 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Contul general anual de execuţie  +  Articolul 56 (1) Pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele la acestea, pe care le prezintă Guvernului. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanţă, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.------------Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (3) Contul general anual de execuţie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale se întocmesc în structura bugetelor aprobate şi au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora. (4) Guvernul analizează şi prezintă spre adoptare Parlamentului contul general anual de execuţie a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi celelalte conturi anuale de execuţie, până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuţie. (5) Contul general anual de execuţie a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi celelalte conturi anuale de execuţie se aproba prin lege după verificarea acestora de către Curtea de Conturi.Structura conturilor anuale de execuţie a bugetului  +  Articolul 57Conturile anuale de execuţie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde: a) la venituri: prevederi bugetare iniţiale: prevederi bugetare definitive; încasări realizate; b) la cheltuieli: credite de angajament iniţiale; credite de angajament definitive; credite bugetare iniţiale; credite bugetare definitive; plăţi efectuate*).------------Lit. b) a art. 57 a fost modificată de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Contul general de execuţie a datoriei publice  +  Articolul 58 (1) Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual contul general al datoriei publice a statului. Contul general al datoriei publice a statului va fi anexat la contul general anual de execuţie a bugetului de stat, ce se depune la Parlament, potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Contul general al datoriei publice a statului cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale şi Contul general al datoriei publice locale.------------Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Excedentul/deficitul bugetar  +  Articolul 59 (1) Excedentul sau deficitul bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetelor fondurilor speciale se stabileşte ca diferenţa între veniturile încasate şi plăţile efectuate până la încheierea exerciţiului bugetar. (2) Cu excedentele definitive rezultate după încheierea exerciţiului bugetar şi cu alte surse prevăzute de lege se diminuează deficitele din anii precedenţi şi, după caz, datoria publică guvernamentală.------------Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (3) Deficitul bugetului de stat se finanţează temporar din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului şi definitiv prin împrumuturi de stat.------------Alin. (3) al art. 59 a fost introdus de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Execuţia de casa bugetară  +  Articolul 60 (1) Execuţia de casa a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizează prin trezoreria statului pe baza normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice, care asigura: a) încasarea veniturilor bugetare; b) efectuarea plăţilor dispuse de persoanele autorizate ale instituţiilor publice, în limita creditelor bugetare şi destinaţiilor aprobate potrivit dispoziţiilor legale; c) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi privind datoria publică interna şi externa rezultată din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenta şi plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi altor costuri aferente; d) efectuarea altor operaţiuni financiare în contul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. (2) Prin trezoreria statului se pot efectua şi următoarele operaţiuni: a) păstrarea disponibilităţilor reprezentând fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea în lei a acestora, primite pe baza de acorduri şi înţelegeri guvernamentale şi de la organisme internaţionale, şi utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate sau folosirea acestora pe baza de hotărâri ale Guvernului, potrivit destinaţiilor stabilite de donatori sau pentru cheltuieli de capital în sectoarele publice şi economice, după caz; b) efectuarea de plasamente financiare din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului prin Banca Naţională a României; c) alte operaţiuni financiare prevăzute de lege.Principii ale încheierii execuţiei bugetare  +  Articolul 61 (1) Execuţia bugetară se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. (2) Orice venit neîncasat şi orice cheltuiala angajată, lichidată şi ordonanţată, în cadrul prevederilor bugetare, şi neplătită până la data de 31 decembrie se vor încasa sau se vor plăti, după caz, în contul bugetului pe anul următor. (3) Creditele de angajament pentru care nu au fost încheiate angajamente legale şi creditele bugetare neutilizate la sfârşitul anului bugetar sunt anulate de drept.------------Alin. (3) al art. 61 a fost modificat de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (4) Disponibilităţile din fondurile externe nerambursabile şi cele din fondurile publice destinate cofinanţării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, rămase la finele exerciţiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor. (5) Fondurile prevăzute la alin. (4) se utilizează în condiţiile prevederilor prezentei legi şi potrivit acordurilor încheiate cu partenerii externi. (6) În cazul bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale echilibrate prin subvenţii de la bugetul de stat, sub forma transferurilor consolidabile, excedentele rezultate din execuţia acestora se regularizează la sfârşitul exerciţiului bugetar cu bugetul de stat, în limita subvenţiilor primite. (7) Prevederile legilor bugetare anuale şi ale celor de rectificare acţionează numai pentru anul bugetar respectiv. (8) Subvenţiile, transferurile şi alte forme de sprijin financiar din partea statului, neutilizate până la închiderea anului, pentru care a fost instituită obligaţia restituirii prin temeiurile legale de acordare şi nerestituite până la data de 31 decembrie, se vor supune calculului accesoriilor aplicabile pentru veniturile bugetare, pentru perioada cuprinsă între data de 31 decembrie şi data restituirii sumelor la buget.------------Alin. (8) al art. 61 a fost introdus de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.  +  Capitolul IV Finanţele instituţiilor publiceFinanţarea instituţiilor publice  +  Articolul 62 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se asigura astfel: a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; c) integral, din veniturile proprii. (2) Instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, vărsa integral veniturile realizate la bugetul din care sunt finanţate.Bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de instituţiile publice  +  Articolul 63 (1) Instituţiile publice pot folosi, pentru desfăşurarea activităţii lor, bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoanele juridice şi fizice, sub forma de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale. (2) Fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice, primite în condiţiile alin. (1), în situaţia instituţiilor publice finanţate integral de la buget, se vărsa direct la bugetul din care se finanţează acestea. Cu aceste sume se majorează creditele bugetare ale bugetului respectiv şi se vor utiliza potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) şi cu respectarea destinaţiilor stabilite de transmiţător. (3) Lunar, în termen de 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii principali de credite vor transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia privind sumele virate la buget şi utilizate potrivit alin. (2), în vederea introducerii modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, după caz. (4) Cu fondurile băneşti acordate de persoanele juridice şi fizice în condiţiile alin. (1), în situaţia instituţiilor publice finanţate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. b) şi c), se vor majoră bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora. Aceste instituţii au obligaţia de a prezenta, în anexa la contul de execuţie bugetară trimestriala şi anuala, situaţia privind sumele primite şi utilizate în aceste condiţii şi cu care a fost majorat bugetul de venituri şi cheltuieli. (5) Bunurile materiale primite de instituţiile publice în condiţiile alin. (1) se înregistrează în contabilitatea acestora.Finanţarea unor instituţii publice  +  Articolul 64Finanţarea cheltuielilor unor instituţii publice, indiferent de subordonare, se asigura atât din bugetul de stat, cât şi din bugetele locale, numai în cazurile în care, prin legea bugetară anuala sau prin legi speciale, se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanţează prin fiecare buget.Veniturile proprii ale instituţiilor publice  +  Articolul 65 (1) Veniturile proprii ale instituţiilor publice, finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b) şi c), se încasează, se administrează, se utilizează şi se contabilizează de către acestea, potrivit dispoziţiilor legale. (2) Veniturile proprii ale instituţiilor publice, finanţate potrivit art. 62 alin. (1) lit. b) şi c), provin din chirii, organizarea de manifestări culturale şi sportive, concursuri artistice, publicaţii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe, prestări de servicii şi altele asemenea.Excedentele bugetelor instituţiilor publice  +  Articolul 66 (1) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b), se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta, dacă legea nu prevede altfel. (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral din venituri proprii, se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.------------Art. 66 a fost modificat de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Regimul de finanţare a unor activităţi sau instituţii publice  +  Articolul 67Guvernul poate aproba înfiinţarea de activităţi finanţate integral din venituri proprii pe lângă unele instituţii publice sau schimbarea sistemului de finanţare a unor instituţii publice, din finanţate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) şi lit. b) în finanţate în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) lit. b) şi c), după caz, stabilind totodată domeniul de activitate, sistemul de organizare şi funcţionare a acestor activităţi, categoriile de venituri şi natura cheltuielilor.Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor activităţi  +  Articolul 68 (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se întocmesc o data cu bugetul instituţiei publice de care aparţin şi se aproba o data cu bugetul acesteia, în condiţiile art. 16. (2) Veniturile şi cheltuielile activităţilor finanţate integral din venituri proprii se grupează pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice. (3) În situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate. (4) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.------------Alin. (4) al art. 68 a fost modificat de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Împrumut temporar pentru unele activităţi sau instituţii publice  +  Articolul 69 (1) În cazul în care, la înfiinţarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor instituţii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza documentaţiilor temeinic fundamentate, ordonatorii principali de credite pot acorda împrumuturi fără dobânda din bugetul propriu, pe baza de convenţie. (2) Împrumuturile acordate în condiţiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de 6 luni de la data acordării.Execuţia de casa a bugetelor instituţiilor publice  +  Articolul 70 (1) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile de pe lângă unele instituţii publice, finanţate integral din venituri proprii, efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului în a căror rază îşi au sediul şi la care au deschise conturile de venituri, cheltuieli şi disponibilităţi. (2) Este interzis instituţiilor publice de a efectua operaţiunile de mai sus prin băncile comerciale. (3) Instituţiile publice au obligaţia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului, în termen de 10 zile de la aprobare, în condiţiile legii.------------Alin. (3) al art. 70 a fost modificat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (4) În cazul în care instituţiile publice nu transmit unităţilor Trezoreriei Statului bugetul aprobat în termenul prevăzut la alin. (3), pot efectua plăţi în limita a 1/12 din ultimul buget aprobat, cu excepţia plăţilor aferente acţiunilor şi obiectivelor de investiţii noi, pentru o perioadă de 45 de zile de la data expirării termenului de depunere.------------Alin. (4) al art. 70 a fost introdus de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (5) Termenul prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit la solicitarea fundamentată a instituţiei publice, cu aprobarea ministrului finanţelor publice.------------Alin. (5) al art. 70 a fost introdus de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. (6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (3), (4) sau (5), după caz, unităţile Trezoreriei Statului nu vor mai accepta la decontare documente de plată ale instituţiilor publice.------------Alin. (6) al art. 70 a fost introdus de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.  +  Capitolul V SancţiuniInfracţiuni şi pedepse  +  Articolul 71Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.------------Art. 71 a fost modificat de art. 108 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 72 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (2) şi (3), art. 16 alin. (2), art. 43, art. 47 alin. (13) şi ale art. 63 alin. (2)-(5);------------Lit. a) a alin. (1) al art. 72 a fost modificată de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. b) nerespectarea dispoziţiilor art. 24 alin. (2), art. 47 alin. (3) şi (8)-(11), art. 52 alin. (2)-(6) şi (10), art. 53 alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 66 alin. (1) şi ale art. 69 alin. (2);------------Lit. b) a alin. (1) al art. 72 a fost modificată de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. c) nerespectarea dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi (6), art. 15 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 39 alin. (2), art. 61 alin. (6), art. 62 alin. (2), art. 68 alin. (3), art. 70 alin. (2) şi (3) şi ale art. 77. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei, cele de la lit. b), cu amenda de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, iar cele de la lit. c), cu amenda de la 20 milioane lei la 30 milioane lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor Publice şi de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii.Legislaţia aplicată contravenţiei  +  Articolul 73Contravenţiilor prevăzute la art. 72 li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia art. 28 şi 29.Recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice  +  Articolul 73^1Recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata şi până s-au recuperat sumele.------------Art. 73^1 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.  +  Capitolul VI Dispoziţii finaleContabilitatea publică  +  Articolul 74 (1) Contabilitatea publică va cuprinde: a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar; b) contabilitatea trezoreriei statului; c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau deficitului patrimonial; d) abrogată;------------Litera d) a alin. (1) al art. 74 a fost abrogată de litera a) a art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. (2) Ministerul Finanţelor Publice stabileşte prin norme metodologice procedurile contabile şi sistemul de raportare privind informaţiile furnizate de contabilitatea publică.Sume cuvenite statului  +  Articolul 75Orice suma care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel.Virarea veniturilor cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementează  +  Articolul 75^1Toate veniturile cuvenite bugetelor publice care nu au termene stabilite prin actele normative care le reglementează se virează la aceste bugete, în termen de 30 de zile de la data încasării acestora.------------Art. 75^1 a fost introdus de pct. 82 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013.Regimul veniturilor  +  Articolul 76Întocmirea şi depunerea declaraţiilor, stingerea obligaţiilor bugetare, soluţionarea contestaţiilor, controlul fiscal, executarea creanţelor bugetare, precum şi cele referitoare la evaziunea fiscală se supun legislaţiei în domeniu.Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe şi a unor bunuri materiale  +  Articolul 77 (1) Sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, dezmembrării sau dezafectării, în condiţiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe sau din vânzarea unor bunuri materiale, care aparţin instituţiilor publice finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. a), constituie venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, după caz, şi se vărsa la acestea. (2) Sumele obţinute potrivit alin. (1) de către celelalte instituţii publice se reţin de către acestea în vederea realizării de investiţii.Fondurile speciale  +  Articolul 78 (1) Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie şi se administrează în afară bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat, sunt: bugetul Fondului pentru asigurările sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor de şomaj. Aceste bugete se aprobă ca anexa la legea bugetului de stat şi, respectiv, la legea bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Proiectele acestor bugete se elaborează de către Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite responsabili cu gestionarea bugetelor respective. (3) Elaborarea, aprobarea şi execuţia acestor bugete se efectuează potrivit legilor de constituire a acestora şi prevederilor prezentei legi.Norme metodologice şi instrucţiuni  +  Articolul 79În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să emită norme metodologice şi instrucţiuni.Intrarea în vigoare  +  Articolul 80 (1) Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Decretul Consiliului de Stat nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 decembrie 1975, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALER DORNEANU
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 11 iulie 2002.Nr. 500.-------