ORDONANŢĂ nr. 8 din 26 ianuarie 2011 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război(actualizată la data de 11 decembrie 2015)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IDupă articolul 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 28 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) Pentru a putea beneficia de facilităţile prevăzute la art. 1, fiecărui pensionar i se va elibera o legitimaţie de transport tip card, personalizată cu numele şi codul numeric personal ale fiecărui beneficiar. (2) Cardul are valabilitatea de un an şi va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate şi contravaloarea acestora. (3) Cardul se reînnoieşte anual, cu condiţia predării către emitent a celui deţinut."  +  Articolul IILegea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 16, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilaţi, pentru invalizii de război, precum şi pentru veteranii de război decoraţi cu ordine şi medalii de război.Veteranii de război decoraţi cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945», cei nedecoraţi, precum şi văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii, ofiţerii şi ceilalţi veterani de război decoraţi cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945» călătoresc la clasa I, iar cei nedecoraţi şi văduvele de război, la clasa a II-a.Veteranii de război şi văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 12 călătorii interne, dus-întors, gratuite, pe mijloacele de transport auto, dacă nu există posibilitatea să călătorească pe calea ferată, sau la 12 călătorii interne gratuite, dus-întors, pe căile fluviale, la alegere.În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori. Legitimaţiile de transport tip card pot fi utilizate şi de către soţul/soţia sau alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de procură autentificată, nefiind necesară prezenţa titularului la efectuarea călătoriei.Însoţitorii marilor mutilaţi şi ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleaşi drepturi de transport gratuit şi la aceeaşi clasă ca şi titularii drepturilor ai căror însoţitori sunt;"----------------Litera a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994, de la pct. 1 al art. II din Ordonanţa nr. 8 din 26 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2011, a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 211 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012.2. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - Pentru a putea beneficia de facilităţile prevăzute la art. 16 lit. a) persoanelor respective li se vor elibera legitimaţii de transport tip card, personalizate cu numele şi codul numeric personal ale fiecărui beneficiar. Modul de utilizare, modelul, precum şi datele ce vor fi înscrise în legitimaţiile de călătorie tip card vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.Cardul utilizat este cel emis persoanelor respective de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate şi contravaloarea acestora."----------------Art. 16^1 din Legea nr. 44/1994, de la pct. 2 al art. II din Ordonanţa nr. 8 din 26 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2011, a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 211 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012.3. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor determinate de aplicarea acestei legi, fondurile necesare se vor suporta de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale ori locale.Călătoria pe calea ferată se efectuează pe bază de legitimaţii de transport tip card puse la dispoziţie de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, la cererea asociaţiilor veteranilor de război legal constituite. Achitarea costurilor de călătorie pe calea ferată, căile fluviale şi auto judeţene, pe baza legitimaţiilor de transport tip card, se face de către Ministerul Finanţelor Publice direct Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, iar costul biletelor pe mijloacele de călătorie în comun din municipii şi oraşe se suportă de către consiliile judeţene şi locale.Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi operatorii economici din domeniile respective de activitate vor lua fiecare măsurile necesare ce le revin pentru aplicarea prezentei legi."  +  Articolul IIIAbrogat.----------------Art. III din Ordonanţa nr. 8 din 26 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2011, a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 211 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012.  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 34^2 se introduce un nou articol, articolul 34^3, cu următorul cuprins:"Art. 34^3. - (1) Persoanele care, conform legii, beneficiază de legitimaţii de călătorie tip card au obligaţia de a prezenta legitimaţia de călătorie tip card la urcarea în autobuz sau autocar şi de a valida călătoria prin intermediul cititorului de carduri. Aceeaşi obligaţie o au şi persoanele care deţin abonamente sau alte legitimaţii de călătorie tip card. (2) Modul de dotare, utilizare, precum şi funcţiunile pe care trebuie să le îndeplinească cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. (3) Conducătorii auto au dreptul şi obligaţia de a verifica, la urcarea în autovehicul, dacă utilizatorul legitimaţiei de transport tip card este şi beneficiarul acesteia. În cazul utilizării legitimaţiilor de călătorie tip card de către alte persoane decât cele îndreptăţite, conducătorul auto va refuza transportul acestor persoane pe baza legitimaţiilor respective. (4) Legitimaţiile de călătorie tip card, utilizate de către alte persoane decât cele îndreptăţite, vor fi reţinute de către organele de control, în vederea anulării lor, în condiţiile prevăzute în normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii."----------------Art. 34^3 de la pct. 1 al art. IV din Ordonanţa nr. 8 din 26 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2011, a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 211 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012.2. La articolul 58, după litera s) se introduce o nouă literă, litera s^1), cu următorul cuprins:"s^1) utilizarea legitimaţiilor de transport tip card de către alte persoane decât de cele îndreptăţite şi în alte condiţii decât cele recunoscute de lege;".3. La articolul 59 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) de la 500 lei la 1.000 lei, fapta prevăzută la art. 58 lit. l) şi s^1);".  +  Articolul VNormele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari, aprobată prin Legea nr. 565/2004, cu modificările ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător până la data de 31 decembrie 2016.----------Potrivit alin. (1) al art. 30 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015, termenul prevăzut la art. V şi VII din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016.  +  Articolul VI (1) Beneficiarii legitimaţiilor de transport tip card au obligaţia ca în cazul pierderii sau furtului acestora să anunţe emitentul în termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului. (2) În cazul utilizării legitimaţiei de transport tip card de către alte persoane decât cele îndreptăţite şi în alte condiţii decât cele recunoscute de lege, beneficiarul îşi pierde dreptul de a mai folosi cardul până la expirare.  +  Articolul VIIMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale vor întreprinde măsurile necesare pentru ca, până la data de 31 decembrie 2016, veteranii de război şi văduvele de război, pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale să intre în posesia legitimaţiei de transport tip card, personalizată cu numele şi codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.----------Potrivit alin. (1) al art. 30 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015, termenul prevăzut la art. V şi VII din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016.  +  Articolul VIII (1) Producerea legitimaţiilor de transport tip card se realizează de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. (2) Personalizarea legitimaţiilor de transport tip card se realizează de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, structură componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Echipamentele şi aplicaţiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum şi serviciile pentru funcţionarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

  Anca Daniela Boagiu

  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

  Ioan Nelu Botiş

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 8.--------