HOTĂRÂRE nr. 960 din 9 decembrie 2015privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 11 decembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 777/2015 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică și de interes național, conform variantei finale a studiului de fezabilitate "Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit", potrivit planului de amplasament/documentației topocadastrale prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 - Plan de situație a coridorului de expropriere se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică și de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit", prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea "Complexul Energetic Oltenia" -S.A.  +  Articolul 3Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică și de interes național situate pe raza localității Mătăsari, județul Gorj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor prevăzută în anexa nr. 2**).**) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 4Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică și de interes național prevăzut la art. 1, pe raza localității Mătăsari, județul Gorj, în cuantum total de 15.488.828 lei, și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2015 Ministerului Energiei, la capitolul 81.01 "Combustibili și energie", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 01 "Transferuri interne", alineatul 12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat".  +  Articolul 5Suma de 15.488.828 lei se virează de la bugetul de stat de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Societății "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică și de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 6Ministerul Energiei, prin Societatea "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în Lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul energiei,
  Victor Vlad Grigorescu
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Iulian Jugan,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 9 decembrie 2015.Nr. 960.  +  Anexa nr. 2ANEXĂprivind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturorimobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitatepublică de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nordla o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit"