ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015privind documentele financiar-contabile
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) și art. 25 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 2*).  +  Articolul 3Elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină documentele financiar-contabile sunt cele prevăzute la pct. 2 și 10 din anexa nr. 1.  +  Articolul 4(1) Modelele documentelor financiar-contabile sunt cuprinse în anexa nr. 3*).(2) Fiecare entitate poate adapta, în funcție de necesități, modelele documentelor financiar-contabile.(3) Circuitul documentelor financiar-contabile și numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea și conducerea contabilității, aprobate de administratorul entității, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligația gestionării entității respective.*) Anexele nr. 2 și 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5Abrogat. (la 24-05-2023, Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.447 din 2 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 mai 2023 )  +  Articolul 6Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități specifice anumitor domenii de activitate pentru care legislația aplicabilă prevede folosirea și a altor documente, aplică în mod corespunzător și reglementările specifice.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 24-05-2023, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.447 din 2 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 mai 2023 )  +  Articolul 8Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 și 870 bis din 23 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 5 noiembrie 2015.Nr. 2.634.  +  Anexa nr. 1NORME GENERALEde întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile  +  Anexa nr. 2NORME SPECIFICEde utilizare a documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 2)*)  +  Anexa nr. 3ANEXĂprivind modelele documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 3)  +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 24-05-2023, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.447 din 2 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 mai 2023 ) -----