ORDIN nr. 5.800 din 16 noiembrie 2015privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 25 noiembrie 2015  În baza art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată,având în vedere:- Regulamentul UE nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI");- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 983/2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;- Legea nr. 13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007;- prevederile art. 3, art. 124 alin. (1) lit. a), art. 138 alin. (4) şi art. 216 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 931/2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne - IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI;- dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate din România transmit, în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, coordonatorului IMI de arie legislativă pentru domeniul "recunoaşterea calificărilor profesionale" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor datele de identificare şi contact ale utilizatorilor desemnaţi să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI. (2) Numărul utilizatorilor desemnaţi de către fiecare instituţie de învăţământ superior acreditată din România să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI este cuprins între minimum 2 şi maximum 5 persoane. (3) Una dintre persoanele desemnate de către fiecare instituţie de învăţământ superior acreditată din România să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI este secretarul-şef al instituţiei de învăţământ superior respective.  +  Articolul 2Utilizatorii IMI înregistraţi răspund cererilor de informaţii primite, în mod electronic, prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne - IMI, în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii acestora.  +  Articolul 3Utilizatorii IMI înregistraţi, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România care organizează programe de studii universitare pentru profesiile reglementate sectorial, utilizează şi modulul de notificări referitoare la recunoaşterea calificărilor profesionale (notificări IMI - PQ).  +  Articolul 4Instruirea utilizatorilor IMI înregistraţi se desfăşoară permanent de către coordonatorul IMI de arie legislativă pentru domeniul "recunoaşterea calificărilor profesionale" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.  +  Articolul 5 (1) Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 2, precum şi a altor obligaţii care decurg din implementarea IMI atrage răspunderea statului român în baza pct. 212 din Tratatul de la Lisabona, ratificat prin Legea nr. 13/2008. (2) În situaţia menţionată la alin. (1), Guvernul României solicită instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România care nu au respectat termenele prevăzute la art. 2 şi/sau alte obligaţii care decurg din implementarea IMI să suporte eventualele penalităţi stabilite de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.  +  Articolul 6Instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu din România transmit, în cel mult 30 de zile de la data primirii acreditării, coordonatorului IMI de arie legislativă pentru domeniul "recunoaşterea calificărilor profesionale" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor datele de identificare şi contact ale utilizatorilor desemnaţi să utilizeze Sistemul de informare al pieţei interne - IMI.  +  Articolul 7Instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi Direcţia generală învăţământ universitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice,

  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat
  Bucureşti, 16 noiembrie 2015.Nr. 5.800.----