ORDONANŢĂ nr. 53 din 30 ianuarie 2000(*actualizată*)privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor(actualizată la data de 4 decembrie 2001*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistenţei medicale primare în cadrul sistemului public sau privat şi indiferent de casa de asigurări sociale de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligaţia de a asigura vaccinarea corecta a copiilor şi de a raporta efectuarea acesteia direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 649 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. (2) Schema de vaccinare recomandată pentru copii şi adolescenţi este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă şi în Programul naţional de imunizări aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 649 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001 prin înlocuirea sintagmei "ministrul Sănătăţii" cu sintagma "ministrul Sănătăţii şi Familiei".  +  Articolul 2 (1) Se instituie Registrul unic de vaccinări, al cărui model se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 649 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. (2) Medicii de familie vor avea în dotare şi vor completa la zi Registrul unic de vaccinări, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 649 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătăţii" cu sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Familiei".  +  Articolul 3 (1) Se instituie carnetul de vaccinări, în care se înscriu informaţiile legate de statusul vaccinal al copilului începând de la naştere.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 649 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. (2) Modelul carnetului de vaccinări se aproba prin ordin al ministrului Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 649 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001 prin înlocuirea sintagmei "ministrul Sănătăţii" cu sintagma "ministrul Sănătăţii şi Familiei".  +  Articolul 4Editarea şi tipărirea registrelor unice de vaccinări şi a carnetelor de vaccinări se finanţează de la bugetul de stat, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate.----------Art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 649 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătăţii" cu sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Familiei".  +  Articolul 5Medicii, indiferent de forma de organizare a asistenţei medicale primare în cadrul sistemului public sau privat, au obligaţia: a) de a raporta direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, toate bolile transmisibile şi netransmisibile în conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei; b) de a institui şi de a participa la măsurile cu caracter preventiv, potrivit reglementărilor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 649 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 6 (1) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi la art. 5 şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 649 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 7Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se fac de către medicii epidemiologi şi igienişti din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 649 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 8În măsura în care prezenta ordonanţa nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile care reglementează regimul general al contravenţiilor.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 649 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 9Prezenta ordonanţă va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU

  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministru de stat,

  ministrul sănătăţii,

  Hajdu Gabor

  Ministrul finanţelor,

  Decebal Traian Remes
   +  Anexă  +  AnexăSCHEMAde vaccinare recomandată pentru copii şi adolescenţi în cadrul Programuluinaţional de imunizări ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Vârsta recomandată Vaccinul Comentarii ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0-7 zile BCG, Hep B în maternitate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2 luni DTP, VPO, Hep B simultan ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4 luni DTP, VPO simultan ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6 luni DTP, VPO, Hep B simultan ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9-12 luni Ruj ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12 luni DTP, VPO simultan ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  30-35 de luni DTP ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7 ani (în clasa I) DT, Ruj campanii şcolare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9 ani (în clasa a III-a) VPO, Hep B campanii şcolare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14 ani (în clasa a VIII-a) DT, BCG*) campanii şcolare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  24 de ani DT şi la fiecare 10 ani                                                       ulteriori ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Studenţi anul I de la facultăţile de medicina Hep B campanii şcolare şi stomatologie, respectiv elevi de la şcolile sanitare postliceale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Numai în zonele/colectivităţile în care se stabileşte, împreună cu specialiştii ftiziologi, ca situaţia epidemiologică a tuberculozei impune necesitatea revaccinarii.DTP Vaccin diftero-tetano-pertussisDT Vaccin diftero-tetanicVPO Vaccin polio oralHep B Vaccin contra hepatitei BRuj Vaccin rujeolicBCG Baccil Calmette Guerin - vaccin tuberculosBT Bianatoxina diftero-tetanica (se utilizează după vârsta de 14 ani)Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi şi ace de unica folosinţă.----------Anexa a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 649 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.------------