LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (**republicată**)privind activitatea de meteorologie
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 7 martie 2014  **) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 139/2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007 și, ulterior, a mai fost modificată prin:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2009, și rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 3 septembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 8/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010;– Legea nr. 30/2011 pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 15 martie 2011;– Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012 și rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Activitatea de meteorologie reprezintă ansamblul acțiunilor destinate supravegherii permanente și cunoașterii mediului aerian prin observații și măsurători specifice privind starea și evoluția vremii, necesară pentru dezvoltarea social-economică a României.(2) Activitatea de meteorologie este de interes public național și cu specific pentru apărare și securitate națională, care se desfășoară în condițiile prezentei legi și în concordanță cu recomandările Organizației Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizației Naționale Unite, cu acordurile încheiate de această organizație cu alte organizații internaționale, precum și cu prevederile convențiilor internaționale în domeniu la care România este parte. (la 22-11-2015, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 281 din 18 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 noiembrie 2015. ) (3) Activitatea de meteorologie aeronautică reprezintă ansamblul activităților destinate supravegherii permanente și cunoașterii evoluției condițiilor meteorologice, necesară în vederea informării și protecției meteorologice a navigației aeriene, și este parte integrantă a serviciilor de navigație aeriană.(4) La rândul său activitatea de meteorologie aeronautică se desfășoară în concordanță cu standardele, practicile și recomandările Organizației Meteorologice Mondiale și ale Organizației Aviației Civile Internaționale, precum și cu prevederile convențiilor internaționale în domeniul aviației la care România este parte și se desfășoară în conformitate cu reglementările specifice ale autorității de stat în domeniul aviației civile.  +  Articolul 2Activitățile de meteorologie definite la art. 1 au ca scop protecția meteorologică a vieții și a bunurilor și se realizează prin:1. Pe plan intern:a) desfășurarea unitară și calificată a supravegherii meteorologice pentru informarea populației și a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase;b) satisfacerea necesităților de informare meteorologică a navigației aeriene, fluviale și maritime, a traficului rutier, precum și a celor pentru agricultură;c) satisfacerea necesităților de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii și servicii dedicate siguranței civile, producției materiale și apărării naționale;d) constituirea și gestiunea Fondului național de date meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologică a proiectării, execuției și exploatării diverselor obiective economico-sociale și pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă.2. Pe plan extern:a) integrarea în schimbul internațional de date și informații meteorologice, în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială pentru monitorizarea și protecția mediului aerian;b) îndeplinirea obligațiilor care decurg din convenții și înțelegeri la care statul român este parte.  +  Articolul 3(1) Atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 se realizează:a) în domeniul meteorologiei, prin Administrația Națională de Meteorologie, denumită în continuare Centrul meteorologic național;b) în domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumită în continuare, în cuprinsul legii, Administrația meteorologică aeronautică, prin unitățile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.(2) Organizarea și funcționarea Centrului meteorologic național se stabilesc prin hotărâre a Guvernului**). Notă
  **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale de Meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004, cu modificările ulterioare.
   +  Articolul 4Persoanele fizice sau juridice pot desfășura activități meteorologice pe baza unor atestări de competență și în condițiile legii. Atestările de competență sunt emise de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în domeniul meteorologiei și de autoritatea de stat în domeniul aviației civile, pentru meteorologia aeronautică.  +  Articolul 5Termenii tehnici folosiți în prezenta lege au semnificațiile stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
   +  Capitolul II Organizarea activității de meteorologie  +  Secţiunea 1 Atribuțiile Centrului meteorologic național  +  Articolul 6Atribuțiile Centrului meteorologic național sunt următoarele:a) supravegherea permanentă a mediului aerian prin observații și măsurători specifice privind parametrii de stare și fenomenele asociate, precum și compoziția chimică a atmosferei;b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general și specializat, ca: agrometeorologie, aerologie, climatice și de dispersie a poluanților chimici și radioactivi;c) administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei naționale de supraveghere meteorologică, în conformitate cu reglementările proprii și cu recomandările Organizației Meteorologice Mondiale și/sau ale altor organisme internaționale specializate;d) elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, întocmirea de sinteze și anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activităților economice și sociale dependente de starea vremii;e) realizarea Fondului național de date meteorologice și administrarea băncii naționale de date meteorologice;f) realizarea de studii și cercetări specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, în concordanță cu evoluția acestuia pe plan mondial;g) elaborarea și difuzarea de avertizări în situația producerii de fenomene meteorologice periculoase, potențial provocatoare de pagube;h) participarea la Programul de Veghe Meteorologică Mondială și la alte programe inițiate de Organizația Meteorologică Mondială, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;i) deținerea și utilizarea, conform legii, a etalonului național de presiune atmosferică și radiație, precum și exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologică, în limita mandatului acordat de autoritatea metrologică de stat abilitată;j) transferul intern și schimbul internațional de date meteorologice;k) asistență profesională și servicii meteorologice pentru protecția traficului rutier, a navigației fluviale și maritime, precum și a instalațiilor nucleare, în termenii convențiilor la care statul român este parte;l) aplicarea strategiei de dezvoltare științifică și tehnologică a activității meteorologice, în raport cu necesitățile interne și în concordanță cu progresele înregistrate pe plan mondial;m) participarea la activitățile internaționale științifice și cu caracter organizatoric, prevăzute prin instrumente juridice internaționale și/sau prin acorduri bilaterale încheiate cu instituții similare din străinătate;n) realizarea de studii de fundamentare climatologică și avizare meteorologică a amplasamentelor obiectivelor sociale și industriale;o) elaborarea de studii și cercetări privind procesele de transport și dispersie a poluanților și radionuclizilor în atmosferă;p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diverși beneficiari, pe bază de contracte;q) avizarea amplasării de construcții supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum și pulberi, de rețele de înaltă tensiune sau de telecomunicații, de sisteme de irigații prin aspersie și a plantării de perdele forestiere pe o distanță de 500 m în afara zonei de protecție a platformelor meteorologice și a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unități meteorologice din rețeaua meteorologică națională;r) avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii;s) elaborarea studiilor de impact și de bilanț de mediu;t) elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, a programelor școlare pentru învățământul meteorologic de toate gradele din România;u) organizarea de activități de specializare și de formare profesională continuă în domeniul meteorologiei;v) avizarea punerii în circulație publică a unor date, informații, avertizări și prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obținute din activitatea meteorologică desfășurată de alte persoane fizice sau juridice, precum și avizarea tehnică a activităților meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuții ale Centrului meteorologic național;w) gestionarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale și industriale al căror titular este Centrul meteorologic național;x) proiectarea, întreținerea și etalonarea de instrumente de măsură și echipamente meteorologice;y) participarea cu capital social, în condițiile legii, la constituirea de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu persoane fizice și juridice, române sau străine, de drept civil;z) îndeplinirea oricăror activități comerciale și financiare care au legătură directă sau adiacentă cu îndeplinirea atribuțiilor.  +  Articolul 7(1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 6 lit. a)-l) din prezenta lege, Centrul meteorologic național desfășoară activități de interes public, scop în care furnizează gratuit, pe bază de convenție, informații de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizări, administrației publice centrale și locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apărării Naționale, comisiilor și comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio și televiziune.(2) Posturile publice de radio și televiziune sunt obligate să aducă la cunoștință publicului, în mod repetat, informațiile, prognozele generale și avertizările meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic național.(3) Pentru orice alte categorii de utilizatori sau pentru utilizatorii prevăzuți la alin. (1), ale căror solicitări necesită prelucrări speciale, Centrul meteorologic național este îndreptățit să încheie contracte cu diverși utilizatori sau să se asocieze cu operatori economici, pentru executarea serviciilor care fac parte din atribuțiile sale.(4) Angajarea de proiecte, studii și activități interne sau internaționale pentru care sunt necesare date și informații meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate în baza prevederilor art. 4.  +  Articolul 8Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul meteorologic național pentru elaborarea studiilor necesare în vederea eliberării atestărilor prevăzute la art. 4, precum și a avizelor menționate la art. 6 lit. q), r) și v) se recuperează de la solicitanții atestărilor și avizelor, pe bază de tarif.  +  Articolul 9(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin Centrul meteorologic național, are competențe de autoritate națională în domeniul meteorologiei. În domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercită de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.(2) Centrul meteorologic național este autoritatea tehnică națională în domeniul său de competență, care deține etaloanele naționale pentru măsurători meteorologice și răspunde de buna funcționare și utilizare a acestora.  +  Articolul 10Directorul general al Centrului meteorologic național este de drept reprezentantul permanent al României pe lângă Organizația Meteorologică Mondială, conform statutului acestei organizații.  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile Administrației meteorologice aeronautice  +  Articolul 11Atribuțiile Administrației meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviației civile și au ca obiect contribuția la siguranța, regularitatea și eficiența navigației aeriene naționale și internaționale.  +  Articolul 12Administrația meteorologică aeronautică are responsabilitatea administrării sistemului național de asistență meteorologică aeronautică, având în structura sa unități operative reprezentate prin stațiile meteorologice aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom și centrul de veghe meteorologică, conform reglementărilor stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.  +  Articolul 13Administrația meteorologică aeronautică deține, administrează, exploatează, întreține și dezvoltă banca națională de date meteorologice aeronautice în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin din aceasta.  +  Articolul 14Atestarea personalului care desfășoară activități de meteorologie aeronautică este realizată de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.  +  Secţiunea a 3-a Alte activități de meteorologie  +  Articolul 15(1) Activitățile meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuții ale Centrului meteorologic național sau ale Administrației meteorologice aeronautice, se pot desfășura și de alte persoane fizice sau juridice, ca activități meteorologice complementare, dacă au avizul tehnic și se bucură de asistența metodologică a Centrului meteorologic național.(2) Activitățile meteorologice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) sunt activități de tip concurențial și se supun prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și celorlalte convenții internaționale în domeniu la care România este parte.  +  Secţiunea a 4-a Rețeaua națională de supraveghere meteorologică  +  Articolul 16(1) Rețeaua națională de supraveghere meteorologică este compusă din stațiile meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice și observatoarele radar reprezentative pentru evoluția vremii și climatului la nivelul României.(2) Rețeaua națională de supraveghere meteorologică cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea și colectarea datelor meteorologice.(3) Dimensiunea și componența rețelei naționale de supraveghere meteorologică sunt stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, la propunerea Centrului meteorologic național.(4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologică detaliată, la nivel local se pot constitui rețele meteorologice complementare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1).(5) La nivel național nu pot fi constituite rețele meteorologice paralele ce implică finanțare din fonduri publice.  +  Articolul 17Rețeaua națională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a statului și se încredințează în administrare Centrului meteorologic național.  +  Articolul 18(1) În scopul asigurării reprezentativității datelor, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecție meteorologică absolută, a căror lățime este de 30 m.(2) În zonele de protecție meteorologică absolută executarea de instalații supraterane, de irigații și plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole înalte este interzisă.(3) Zonele de protecție prevăzute la alin. (1) și (2) sunt considerate, în planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, zone supuse unor reglementări speciale.  +  Articolul 19Amplasarea pe o distanță de până la 500 m în jurul și în afara zonei de protecție absolută a platformei meteorologice, prevăzută la art. 18, de construcții mai înalte de 1/6 din distanța dintre construcție și limita zonei de protecție, de rețele de înaltă tensiune sau de telecomunicații, de obiective care emit în atmosferă fum și pulberi, de sisteme de irigații prin aspersie și plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului meteorologic național.  +  Articolul 20(1) Pentru asigurarea continuității și omogenității Fondului național de date meteorologice unitățile rețelei naționale de supraveghere meteorologică nu pot fi dezafectate decât în situații deosebite de interes național.(2) Dezafectarea unei unități meteorologice din rețeaua națională de supraveghere meteorologică, precum și a instalațiilor aferente acesteia, în situațiile prevăzute la alin. (1), se poate face numai cu acordul autorității publice centrale pentru protecția mediului și cu avizul conform al Centrului meteorologic național, care are în administrare rețeaua națională de supraveghere meteorologică, și dacă solicitantul realizează și pune în funcțiune, înainte de dezafectare, o unitate similară în amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic național.  +  Capitolul III Fondul național de date meteorologice  +  Articolul 21(1) Fondul național de date meteorologice reprezintă o componentă a patrimoniului național, care cuprinde totalitatea datelor și informațiilor cantitative și calitative obținute pe teritoriul României prin observații și măsurători asupra parametrilor ce definesc regimul meteorologic, aflându-se în administrarea Centrului meteorologic național.(2) Fondul național de date meteorologice este de importanță strategică și formează banca națională de date meteorologice.(3) Fondul național de date meteorologice se obține din rețeaua națională de supraveghere meteorologică, din datele furnizate de Administrația meteorologică aeronautică, cât și din rețele de observații și măsurători meteorologice destinate unor scopuri speciale.(4) Deținătorii de date și informații meteorologice obținute prin rețelele de observații și măsurători meteorologice, care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (1), au obligația să le transmită cu titlu gratuit, de îndată, Centrului meteorologic național, în vederea includerii în Fondul național de date meteorologice.  +  Articolul 22Pe teritoriul României sursa oficială de date și informații meteorologice, altele decât cele aeronautice, este Centrul meteorologic național. Pentru informațiile meteorologice aeronautice sursa oficială de date și informații este Administrația meteorologică aeronautică. Punerea în circulație publică a acestor date sau informații meteorologice fără avizul Centrului meteorologic național, respectiv al Administrației meteorologice aeronautice, este interzisă.  +  Articolul 23Utilizarea în alte scopuri decât cele de interes public a informațiilor meteorologice dedicate protecției meteorologice a vieții și bunurilor este permisă numai cu acordul deținătorilor acestor informații.  +  Articolul 24(1) Accesul persoanelor fizice și juridice la date și informații meteorologice, conform principiilor și recomandărilor Organizației Meteorologice Mondiale, se face cu respectarea prevederilor prezentei legi.(2) Folosirea datelor și informațiilor meteorologice în scopuri comerciale este permisă numai contra cost, în condițiile legii.(3) Fac excepție unitățile de învățământ universitar acreditate, pentru care Administrația Națională de Meteorologie furnizează gratuit, pe bază de convenție, date și informații meteorologice, în volum limitat, necesare elaborării lucrărilor de licență și masterat, cu subiecte din domeniul meteorologiei sau conexe acestuia.  +  Capitolul IV Finanțarea activităților de meteorologie  +  Articolul 25Activitatea Centrului meteorologic național se finanțează astfel:a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică și completă a stării și evoluției vremii, realizarea schimbului internațional de date și integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială se finanțează de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în limita sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat;b) din contractele economice încheiate cu terții pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei și de alte servicii, potrivit obiectului de activitate, precum și din alte surse, potrivit legii;c) finanțarea programului de investiții și de retehnologizare se asigură din surse proprii, credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.  +  Articolul 26Veniturile realizate prin asistență și servicii efectuate în conformitate cu art. 7 alin. (3) rămân la dispoziția Centrului meteorologic național ca parte a resurselor de perfecționare și dezvoltare a activității.  +  Articolul 27Activitățile meteorologice care nu intră în atribuțiile Centrului meteorologic național nu pot fi finanțate din resurse financiare bugetare alocate pentru funcționarea acestuia.  +  Capitolul V Controlul activității de meteorologie  +  Articolul 28Activitățile de meteorologie de orice tip și respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate exercitat de autoritățile menționate la art. 9.  +  Articolul 29(1) În cadrul Centrului meteorologic național funcționează Inspecția Meteorologică Națională, cu atribuții de inspecție și de control privind aplicarea prezentei legi.(2) În scopul îndeplinirii atribuțiilor de inspecție și de control în domeniul meteorologiei, personalul Inspecției Meteorologice Naționale și împuterniciții autorității publice centrale pentru protecția mediului, denumiți în continuare agenți constatatori, au dreptul de acces în platformele de observații meteorologice, clădiri, încăperi și în orice alt loc în care se desfășoară activități specifice meteorologiei, despre care dețin date sau indicii temeinice că încalcă prevederile prezentei legi, și pot executa măsurători, verificări de date, documente și informații meteorologice.(3) Proprietarii și personalul care activează în aceste platforme de observații, clădiri, încăperi și în orice alt loc în care se desfășoară activități specifice domeniului sunt obligați să permită accesul agenților constatatori, executarea de către aceștia a investigațiilor prevăzute la alin. (2), și să pună la dispoziție acestora documentațiile specifice activității lor.  +  Articolul 30(1) Pentru activitățile din domeniul meteorologiei aeronautice inspecția și controlul de specialitate, precum și respectarea prevederilor prezentei legi se asigură de autoritatea de stat în domeniul aviației civile pe baza unor reglementări specifice.(2) Evaluarea, autorizarea și supravegherea continuă a calității, regularității și eficienței serviciilor și produselor meteorologice aeronautice furnizate beneficiarilor în scopul asigurării siguranței operațiunilor aeriene sunt realizate de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.  +  Articolul 31Poliția acordă sprijin agenților constatatori, la solicitarea acestora.  +  Capitolul VI Sancțiuni  +  Articolul 32Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage angajarea răspunderii disciplinare, contravenționale, civile sau penale, după caz.  +  Articolul 33(1) Constituie contravenție în domeniul meteorologiei, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:a) punerea în circulație publică a unor date, informații, avertizări și prognoze meteorologice, altele decât cele aeronautice, obținute din activitatea meteorologică desfășurată fără avizul Centrului meteorologic național;b) refuzul posturilor publice de radio și televiziune de a aduce la cunoștință publicului, în timp util, informațiile, avertizările și prognozele meteorologice referitoare la fenomene meteorologice periculoase;c) pătrunderea fără autorizare legală în platforme de observații, clădiri și în orice alt loc în care se desfășoară activități specifice Centrului meteorologic național;d) refuzul proprietarilor sau al celor care activează în platforme de observații, clădiri, încăperi și în orice alt loc în care se desfășoară activități meteorologice de a permite agenților constatatori autorizați accesul în interiorul acestora;e) refuzul deținătorilor de rețele meteorologice, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), de a pune la dispoziție agenților constatatori autorizați documentațiile și actele specifice activității meteorologice;f) folosirea de către o persoană fizică sau juridică a datelor și informațiilor meteorologice în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate;g) neprecizarea sursei de informare de către mass-media, precum și de alte persoane fizice sau juridice care dau publicității date ori informații meteorologice;h) nerespectarea prevederilor art. 41.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.  +  Articolul 34Contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 28 și 29.  +  Articolul 35Nerespectarea prevederilor art. 19 și 20 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.  +  Articolul 36(1) În activitatea de meteorologie, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul Inspecției Meteorologice Naționale și de personalul împuternicit de ministrul coordonator, la propunerea Centrului meteorologic național, iar în activitatea de meteorologie aeronautică, de către personalul abilitat de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.(2) Infracțiunile prevăzute de prezenta lege se constată de către organele de urmărire penală, precum și de către persoanele prevăzute la alin. (1), care procedează potrivit art. 61 din Codul de procedură penală.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 37Centrul meteorologic național publică trimestrial rezultatele activităților sale.  +  Articolul 38Posturile de radio și televiziune, site-urile web, ziarele, revistele și alte publicații, instituțiile și întreprinderile cu sau fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice care dau publicității date, informații, avertizări și prognoze meteorologice sunt obligate să precizeze sursa de informare.  +  Articolul 39În baza prevederilor prezentei legi autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate emite ordine, norme și reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei.  +  Articolul 40Autoritatea de stat în domeniul aviației civile poate emite ordine, norme și reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei aeronautice.  +  Articolul 41În cazul conflictelor colective de muncă grevele nu pot afecta:a) efectuarea și consemnarea regulată a observațiilor și măsurătorilor în rețeaua națională de supraveghere meteorologică;b) semnalarea și urmărirea fenomenelor meteorologice periculoase, potențial provocatoare de pagube materiale irecuperabile sau de pierderi de vieți omenești;c) îndeplinirea obligațiilor legale privind apărarea națională și protecția meteorologică a navigației aeriene, maritime și fluviale, a traficului rutier, precum și a celor stipulate prin convenții internaționale la care România este parte.  +  Articolul 42În situații de război, la solicitarea Ministerului Apărării Naționale, Centrul meteorologic național poate trece în subordinea acestuia. În acest caz, Ministerul Apărării Naționale îi stabilește sediul și eventualele atribuții specifice.  +  Articolul 43Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării*) ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă
  *) Legea nr. 139/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000.
   +  ANEXĂ
  SEMNIFICAȚIA
  termenilor tehnici folosiți în cuprinsul legii
  În sensul prezentei legi, prin termenii înscriși mai jos se înțelege:1. date meteorologice - rezultatul observațiilor și măsurătorilor efectuate sau înregistrate la stațiile și posturile meteorologice, inclusiv prin mijloace radar și prin satelit. Ele reprezintă exprimarea cantitativă a parametrilor atmosferici care caracterizează la un moment dat starea vremii într-un loc determinat;2. observator aerologic - stație meteorologică specială destinată măsurării parametrilor meteorologici ai atmosferei în altitudine;3. observator radar - stație meteorologică specială destinată depistării și urmăririi fenomenelor meteorologice potențial periculoase, prin metode radioelectrice;4. platformă meteorologică - suprafața de teren aferentă stației meteorologice, destinată amplasării aparatelor și instrumentelor meteorologice cu care se execută programe de observații și măsurători meteorologice, inclusiv cele de meteorologie aeronautică, după caz;5. post meteorologic - unitate meteorologică specială reprezentând locul și amenajările destinate în principal măsurării precipitațiilor atmosferice;6. produse meteorologice - produsele derivate rezultate din analiza și prelucrarea datelor meteorologice: rapoarte privind condițiile meteorologice observate, analize, prognoze, avertizări și orice alte caracterizări ale stării și evoluției vremii;7. rețea națională de supraveghere meteorologică - sistemul de stații, posturi, observatoare și servicii teritoriale destinate activității meteorologice;8. stație meteorologică - unitatea de bază în activitatea meteorologică, reprezentând locul și amenajările necesare în care se execută observații și măsurători meteorologice după metodologia și cu avizul Centrului meteorologic național;9. zonă de protecție meteorologică absolută - terenul din jurul unei platforme meteorologice de 30 m de la fiecare latură a acestuia, stabilit conform recomandărilor Organizației Meteorologice Mondiale, în care sunt interzise executarea oricăror instalații supraterane de irigații și plantarea de culturi agricole înalte.
  ------