ORDIN nr. 1.408 din 6 noiembrie 2015privind înființarea unităților de accidente vasculare cerebrale acute
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 20 noiembrie 2015  Având în vedere:– Adresa înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. N.B.11.237/2015 cu propunerea comună a Societății de Neurologie din România și a Comisiei de specialitate de neurologie și neurologie pediatrică a Ministerului Sănătății, în acord cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și ale Organizației Europene de Boli Cerebrovasculare;– prevederile art. 5 și 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;– Referatul Direcției management și structuri unități sanitare nr. N.B. 11.237 din 5 noiembrie 2015,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se înființează unitățile de accidente vasculare cerebrale acute, denumite în continuare compartimente UAVCA, ca entități fără personalitate juridică, în structura unităților sanitare cu paturi care asigură asistența neurologică de urgență.(2) Compartimentele UAVCA se organizează unitar în cadrul unei secții de neurologie, cu un număr de 4-20 de paturi și funcționează în spații special destinate și amenajate.(3) În situația în care la nivelul unei unități sanitare există mai multe secții de neurologie, compartimentul UAVCA se organizează la nivelul unei singure secții și asigură asistența medicală de specialitate pentru pacienții internați în toate secțiile de neurologie.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care în cadrul unității sanitare există doar un compartiment de neurologie, se poate înființa UAVCA cu cel puțin 2 paturi. (la 21-09-2023, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 3.157 din 14 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 septembrie 2023 )  +  Articolul 2(1) La nivelul compartimentelor UAVCA se asigură asistența medicală de urgență, specifică accidentelor vasculare cerebrale acute.(2) Compartimentele UAVCA sunt coordonate de către un medic primar în specialitatea neurologie.  +  Articolul 3(1) Dotarea acestor compartimente este prevăzută în anexa nr. 1.(2) În funcție de volumul de activitate, UAVCA poate avea în structură punct de laborator de analize medicale de urgență propriu și va avea acces permanent și prioritar la laboratoarele de urgență (analize medicale, de radiologie și imagistică medicală, dotate obligatoriu cel puțin cu CT) ale unității sanitare cu personalitate juridică în structura căreia funcționează.  +  Articolul 4(1) Încadrarea cu personal a compartimentului UAVCA este prevăzută în anexa nr. 2.(2) Personalul care va deservi compartimentul UAVCA este format din personalul medico-sanitar specific secțiilor de neurologie, cu experiență în domeniul bolilor cerebrovasculare.(3) În situația în care UAVCA este organizată în cadrul unui compartiment de neurologie, activitatea va fi asigurată de personalul propriu încadrat în UAVCA. (la 21-09-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 3.157 din 14 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 septembrie 2023 )  +  Articolul 5(1) Activitatea în compartimentele UAVCA este continuă, 24 de ore din 24, fiind asigurată prin linie de gardă proprie în specialitatea neurologie sau prin linia/liniile de gardă aprobată/aprobate în specialitatea neurologie, existente la nivelul unității.(2) Asigurarea consulturilor interdisciplinare se face cu medici din cadrul unității cu personalitate juridică, în timpul programului de muncă, sau cu medicii de gardă și prin chemări de la domiciliu, în afara programului de lucru.  +  Articolul 6Unitățile sanitare în care se organizează compartimente UAVCA vor asigura obligatoriu materiale sanitare și medicația specifică acestei patologii.  +  Articolul 7(1) Unitățile sanitare în care se înființează UAVCA sunt spitalele monobloc care funcționează în regim de urgență - 24 de ore din 24 și au în structură secție/secții/compartimente de neurologie ce asigură urgențele neurologice. (la 21-09-2023, Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 3.157 din 14 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 septembrie 2023 ) (2) Unitățile sanitare prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă întreaga dotare tehnică necesară prevăzută în anexa nr. 1, structură de primire urgențe (UPU, CPU, cameră de gardă), secție ATI cu linie de gardă, laborator de radiologie și imagistică medicală dotat cu aparat de CT funcțional 24 de ore din 24, cu linie de gardă permanentă, asigurată de medici în specialitatea radiologie-imagistică medicală, laborator de analize medicale care poate asigura efectuarea analizelor de urgență sau minimum un analizor automat de urgență, pentru efectuarea rapidă a unui număr de analize de urgență și în care se poate asigura circuitul optim al bolnavilor și al investigațiilor acestora în regim de urgență.(3) Se pot înființa UAVCA și la nivelul unui spital pavilionar, cu condiția ca acesta să se organizeze în același pavilion cu secția de neurologie, iar pavilionul respectiv să comunice cu celelalte pavilioane în care funcționează structura de primire urgențe, CT și laborator care poate efectua analize medicale de urgență, acestea fiind accesibile 24 de ore din 24 și 7 zile din 7.  +  Articolul 8(1) Pentru înființarea de noi compartimente UAVCA, conducerea unității sanitare transmite Ministerului Sănătății solicitarea de înființare, iar Ministerul Sănătății transmite o adresă cu această propunere comisiei de specialitate, universității de medicină și farmacie și direcției de sănătate publică, solicitându-se să se desemneze câte un reprezentat, pentru stabilirea unei comisii care să verifice îndeplinirea condițiilor stabilite în prezentul ordin.(2) Componența comisiei de evaluare se stabilește prin ordin al ministrului sănătății fiind formată din cei trei membrii desemnați, după cum urmează:a) un reprezentat al universității de medicină și farmacie din teritoriul în care se află unitatea respectivă sau din teritoriul deservit din punct de vedere metodologic;b) un reprezentant al Comisiei de neurologie și neurologie pediatrică a Ministerului Sănătății;c) un reprezentant al direcției de sănătate publică din teritoriul în care se află unitatea sanitară respectivă.(3) În condițiile îndeplinirii tuturor criteriilor stabilite în anexa nr. 1, comisia întocmește un referat prin care își dă acordul pentru înființarea acestui compartiment, care va sta la baza referatului de înființare/modificare a structurii unității sanitare. După obținerea aprobării, conducerea unității sanitare demarează procedurile în vederea încadrării cu personal a UAVCA cu respectarea prevederilor din anexa nr. 2. (la 21-09-2023, Alineatul (3), Articolul 8 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 3.157 din 14 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 septembrie 2023 ) (3^1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării ordinului de ministru de constituire a comisiei de evaluare, referatul aprobat de membrii comisiei este transmis structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății. (la 21-09-2023, Articolul 8 a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 3.157 din 14 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 septembrie 2023 ) (4) În situația în care unitatea sanitară nu îndeplinește condițiile prevăzute în prezentul ordin, comisia întocmește un referat prin care propune respingerea solicitării. Direcția de specialitate din Ministerul Sănătății va comunica unității respective modificarea de structură propusă sau motivele pentru care propunerea a fost respinsă, respectiv referatul întocmit de către membrii comisiei prevăzute la alin. (2).(5) Compartimentele UAVCA vor fi evaluate periodic, la un interval de 4 ani de către comisia menționată la alin. (2), care transmite Ministerului Sănătății situațiile în care nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul ordin, cu propunerea, după caz, de desființare a acestor compartimente, dacă deficiențele nu pot fi soluționate la nivelul unității sanitare respective.  +  Articolul 9Pentru formarea corespunzătoare a personalului medico-sanitar superior necesar înființării acestor structuri, Comisia de neurologie și neurologie pediatrică a Ministerului Sănătății va colabora cu universitățile de medicină și farmacie din București, Timișoara, Iași, Cluj, Târgu Mureș și Craiova, care vor asigura pregătirea personalului medico-sanitar care va lucra în aceste structuri.  +  Articolul 10Direcțiile implicate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, direcțiile medicale ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și conducerea unităților sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, conducerea unităților sanitare care au în structură "Unități de urgențe neurovasculare" va înainta spre aprobare/avizare propunerea de modificare a denumirii acestor unități în "Unitate de accidente vasculare cerebrale acute", conform prezentului ordin.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Francisk Iulian Chiriac,
  secretar de stat
  București, 6 noiembrie 2015.Nr. 1.408.  +  Anexa nr. 1
  Dotarea unității de accidente vasculare cerebrale acute
  1. Aparate individuale pentru 4-10 paturi specifice secțiilor de terapie intensivă, pentru monitorizare cardiovasculară, respiratorie, a gazelor sanguine, a temperaturii corporale și, opțional, a presiunii intracraniene2. Sursă permanentă de oxigen la fiecare pat3. Dispozitive de aspirație mecanică a secrețiilor orale și din căile respiratorii superioare4. 2-4 ventilatoare mecanice portabile, dacă la nevoie se impune transportul în secțiile de terapie intensivă, în cazul agravării tulburărilor respiratorii ale bolnavilor5. Defibrilator propriu6. Cel puțin 2 truse de intubație orotraheală cu anexele necesare7. 1 aparat EKG portabil8. Seringi automate pentru fiecare pat9. Un pulsoximetru la 2 paturi (dacă nu este inclus în monitorul individual)10. Un aparat de ultrasonografie Doppler portabil propriu, cu sonde pentru examenul extracranian al arterelor cervico-cerebrale și pentru examen Doppler transcranian (recomandabil și cu posibilitate de monitorizare TCD)11. Computer tomograf propriu sau acces permanent și de urgență la computerul tomograf al unității sanitare în cauză12. Analizor automat pentru efectuarea rapidă a unui număr minim de analize de urgență și/sau acces permanent și de urgență la laboratorul de analize medicale și la cel de radiologie și imagistică al unității (inclusiv IRM, angiograf)
   +  Anexa nr. 2
  Încadrarea cu personal a unității de accidente
  vasculare cerebrale acute
  1. 1 medic în specialitatea neurologie la 2-4 paturi (la 21-09-2023, Punctul 1., Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 3.157 din 14 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 septembrie 2023 ) 2. 1-2 specialiști cu studii superioare în fiziokinetoterapie3. 1 logoped și/sau psiholog4. 1 asistentă medicală la 2-4 paturi, pe tură (la 21-09-2023, Punctul 4., Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 3.157 din 14 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 septembrie 2023 ) 5. 1 infirmieră la 2-4 paturi, pe tură (la 21-09-2023, Punctul 5., Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 3.157 din 14 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 septembrie 2023 ) 6. 1 brancardier pe unitate, pe tură7. 1 îngrijitoare la 200 metri pătrați, pe tură
  -----