NORME din 14 ianuarie 2015 (*actualizate*)de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă(actualizate la data de 10 noiembrie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------  +  Capitolul I Angajatori  +  Articolul 1 (1) Angajatorii, persoane juridice sau fizice, prevăzuţi la art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare angajatori, stabilesc împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, contractarea achiziţionării tichetelor de masă cu una sau mai multe unităţi emitente astfel cum sunt prevăzute în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contractarea achiziţionării tichetelor de masă se face ţinând seama de dispersia geografică a punctelor de lucru ale angajatorilor, precum şi de dispersia geografică şi numărul unităţilor de alimentaţie publică - cantine-restaurant, bufete şi magazine alimentare, denumite în continuare unităţi de alimentaţie publică, cu care unităţile emitente sunt autorizate să încheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete de masă, precum şi luând în considerare calitatea şi preţul produselor alimentare ale unităţilor de alimentaţie publică care au încheiat contracte cu unităţile emitente. (3) În înţelesul prezentelor norme, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, termenul "tichet de masă" va fi interpretat ca făcând referire atât la tichetele de masă pe suport hârtie, cât şi la tichetele de masă pe suport electronic.  +  Articolul 2Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor, stabilesc prin contractele colective de muncă clauze privind acordarea alocaţiei individuale de hrană sub forma tichetelor de masă, precum şi forma suportului acestora, respectiv suport electronic şi/sau hârtie, care să prevadă: a) numărul salariaţilor din unitate care pot primi lunar tichete de masă, precum şi valoarea nominală a tichetului de masă, în limita celei prevăzute de lege, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor; b) numărul de zile lucrătoare din lună pentru care se distribuie tichete de masă salariaţilor; c) criteriile de selecţie privind stabilirea salariaţilor care primesc tichete de masă, ţinând seama de condiţiile concrete de lucru în care îşi desfăşoară activitatea unele categorii de salariaţi, de priorităţile socioprofesionale şi de alte elemente specifice activităţii.  +  Articolul 3 (1) Contractul pentru achiziţionarea tichetelor de masă, încheiat între angajator şi unităţile emitente, cuprinde cel puţin următoarele clauze, în funcţie de suportul utilizat pentru emiterea tichetelor de masă, referitoare la: a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masă şi eşalonarea pe luni a acestuia; b) costul imprimatului reprezentând tichetul de masă pe suport hârtie, respectiv costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic, precum şi costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, după caz; c) condiţiile în care tichetele de masă pe suport hârtie neutilizate de către salariaţi se restituie unităţii emitente de către angajatori; d) unităţile de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente la care salariaţii pot folosi tichetele de masă; e) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului; f) modul de administrare şi utilizare a tichetelor de masă pe suport electronic, inclusiv modul în care angajatul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a tichetelor de masă pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii; g) obligaţia angajatorilor de a colecta de la salariaţii lor şi de a transfera către unităţile emitente toate datele personale şi informaţiile referitoare la salariaţi care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu tichete de masă; h) obligaţia emitenţilor de a păstra în condiţii de siguranţă datele primite de la angajatori şi de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite; i) obligaţia angajatorilor de a instrui salariaţii să nu vândă şi să folosească tichetele de masă doar cu scopul de a achiziţiona produse alimentare/achita masa şi doar din unităţile de alimentaţie publică care afişează autocolantele speciale de identificare a unităţii care a emis tichetele de masă. (2) În cazul angajatorilor care au calitatea de autorităţi contractante în înţelesul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la încheierea contractelor pentru achiziţionarea tichetelor de masă cu unităţile emitente, se aplică în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Comenzile de achiziţie de tichete de masă transmise unităţilor emitente de către angajatori conţin cel puţin următoarele informaţii: numele salariaţilor cărora li se atribuie tichetele, codul numeric personal al fiecărui salariat în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, numărul unic de identificare al suportului electronic corespunzător fiecărui salariat în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, numărul de tichete de masă acordat pentru fiecare salariat, valoarea nominală a tichetului de masă şi valoarea nominală totală a tichetelor de masă acordate fiecărui salariat. (4) Comenzile de achiziţie de suporturi electronice pentru tichete de masă transmise unităţilor emitente de către angajatori conţin cel puţin numele şi codul numeric personal corespunzător fiecărui salariat beneficiar.  +  Articolul 4Angajatorii care acordă tichete de masă salariaţilor evidenţiază în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli denumită "Tichete de masă", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă, potrivit celor convenite cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.  +  Articolul 5Pentru instituţiile publice tichetele de masă pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite, la alineatul bugetar "Tichete de masă".  +  Articolul 6Sumele reprezentând costul imprimatelor în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, respectiv costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic, precum şi costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, contractate cu unitatea emitentă şi primite de către angajator, se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituţiilor publice, aceste sume se suportă de la alineatul bugetar "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii".  +  Articolul 7La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de masă, convenită de partenerii sociali, numărul de salariaţi încadraţi cu contract individual de muncă care vor beneficia de tichete de masă şi numărul de zile lucrătoare aferente perioadei pentru care se acordă tichetele de masă.  +  Articolul 8 (1) Valoarea nominală înscrisă pe tichetul de masă pe suport hârtie, respectiv valoarea nominală a unui tichet de masă alimentată pe suport electronic nu poate depăşi valoarea stabilită potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Tichetul de masă are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepţia tichetului emis în perioada 1 noiembrie-31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor. (3) Suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator. (4) Valoarea nominală a tichetelor de masă acordată angajaţilor nu poate să fie diminuată în niciun mod faţă de valoarea nominală stabilită de angajatori împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor. (5) Tichetele de masă pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unităţile emitente de tichete de masă. (6) Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă să permită efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar.  +  Articolul 9 (1) Angajatorii distribuie salariaţilor tichetele de masă pe suport hârtie lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, cu respectarea strictă a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Tichetele de masă pe suport hârtie nu pot fi distribuite de angajatori dacă aceştia, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat integral unităţii emitente contravaloarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie achiziţionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele de masă pe suport hârtie. (3) În cazul tichetelor de masă pe suport electronic, unitatea emitentă transferă salariaţilor valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport electronic lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, cu respectarea strictă a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport electronic nu poate fi transferată de către unităţile emitente către salariaţi, dacă angajatorii nu au achitat unităţii emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a tichetelor de masă pe suport electronic achiziţionate şi costurile legate de emiterea tichetelor de masă pe suport electronic. (5) Contravaloarea nominală a tichetului de masă, precum şi costurile aferente emiterii tichetelor de masă pe suport electronic şi/sau costul imprimatelor reprezentând tichetele de masă pe suport hârtie nu pot fi transferate de către angajator salariaţilor.  +  Articolul 10Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masă, după caz. În sensul prezentelor norme, nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariaţii: a) îşi efectuează concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, şi respectiv, potrivit contractelor colective de muncă; b) beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum şi de zile festive şi de sărbătoare legale sau de alte zile libere acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, cu modificările ulterioare, şi, respectiv, contractelor colective de muncă; c) potrivit dispoziţiilor legale, sunt delegaţi sau detaşaţi în afara localităţii în care îşi au locul permanent de muncă şi primesc indemnizaţie zilnică sau lunară de delegare ori de detaşare; d) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenţi de la locul de muncă ori se află în alte situaţii stabilite de angajator împreună cu organizaţiile sindicale ori, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.  +  Articolul 11Angajatorii sunt obligaţi să organizeze o evidenţă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 3 şi 5, pentru tichetele de masă pe suport hârtie, respectiv potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 4 şi 6, pentru tichetele de masă pe suport electronic.  +  Capitolul II Salariaţi  +  Articolul 12Salariaţii care au primit tichete de masă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să le utilizeze, în exclusivitate pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.  +  Articolul 13 (1) Salariaţii beneficiază lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenţi la lucru în unitatea angajatorului, iar acest număr nu poate depăşi numărul de zile lucrătoare, stabilit potrivit art. 10. (2) În cazul salariaţilor a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore - în regim de tură, numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă se determină prin împărţirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la lucru în unitatea angajatorului la durata normală a timpului de muncă de 8 ore. Fracţiile rezultate din calcul se consideră zi de prezenţă la lucru, cu condiţia ca totalul zilelor rezultat să nu depăşească numărul de zile lucrătoare, stabilit potrivit art. 10.  +  Articolul 14Se interzice salariatului: a) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul de masă pe suport hârtie, în cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă; b) comercializarea tichetelor de masă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii; c) utilizarea tichetelor de masă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel, care nu vând produse alimentare şi nu au afişată la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente; d) utilizarea tichetelor de masă pentru achiziţionarea altor produse decât cele alimentare.  +  Articolul 15Salariatul poate utiliza tichetele de masă pe baza actului de identitate sau, după caz, a legitimaţiei de serviciu, vizată la zi, numai în unităţile de alimentaţie publică cu care angajatorul/unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete de masă, potrivit prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme.  +  Articolul 16 (1) La sfârşitul fiecărei luni, la data stabilită de angajator sau la data încetării contractului individual de muncă, salariatul are obligaţia să restituie angajatorului tichetele de masă pe suport hârtie acordate pentru luna în curs, dar necuvenite şi neutilizate potrivit prevederilor legale, sau, după caz, contravaloarea acestora, respectiv valoarea corespunzătoare tichetelor de masă alimentate şi necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic. (2) În cazul în care salariatul utilizează într-o lună un număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 10, iar angajatorul nu a încasat de la salariat contravaloarea tichetelor utilizate şi necuvenite, angajatorul acordă acestuia pentru luna următoare un număr de tichete de masă egal cu numărul de zile lucrătoare, diminuat cu numărul de tichete acordate pentru luna anterioară şi necuvenite.  +  Capitolul III Unităţi emitente  +  Articolul 17Potrivit Legii nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile emitente, persoane juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit autorizate în statele membre ale Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, pot desfăşura activitatea specifică de emitere a tichetelor de masă numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit criteriilor elaborate în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 18 (1) În vederea desfăşurării activităţii specifice sectorului tichetelor de masă, unitatea emitentă utilizează unităţi de alimentaţie publică, cantine-restaurant, bufete, magazine alimentare, cu care încheie contracte pentru prestarea serviciilor în baza Legii nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În scopul garantării accesului beneficiarilor de tichete de masă pe suport electronic la un număr cât mai mare de unităţi de alimentaţie publică, unităţile emitente pot folosi, în procesul de emitere, utilizare, circulaţie şi administrare a tichetelor de masă pe suport electronic aplicaţiile şi infrastructura deja existente şi disponibile la unităţile de alimentaţie publică sau pot dezvolta propriile platforme.  +  Articolul 19 (1) Unităţile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de masă pe suport hârtie, în vederea decontării de către angajator: a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de masă a unităţii emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate angajatorului; b) preţul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de masă sau valoarea totală a imprimatelor; c) valoarea nominală a unui tichet de masă imprimată pe acesta, din seria livrată; d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masă livrat; e) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă. (2) Unităţile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de masă pe suport electronic, în vederea decontării de către angajator: a) numărul de tichete de masă transferate pe suporturile electronice; b) valoarea nominală a unui tichet de masă; c) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masă alimentate pe suport electronic; d) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă; e) costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic. (3) Unităţile emitente facturează distinct către angajator costul suportului electronic pe care se alimentează tichetele de masă sau al înlocuirii acestuia. (4) Unităţile emitente înscriu într-o anexă la factura fiscală numărul unic de identificare a suportului electronic, în conformitate cu standardele de securitate aplicabile respectivului suport electronic pe care sunt alimentate tichetele de masă corespunzător fiecărui salariat beneficiar, potrivit comenzii de achiziţie primite de la angajator.  +  Articolul 20Unităţile emitente sunt obligate: a) să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte la instituţii de credit sau instituţii de plăţi prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor de masă pe suport hârtie, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de masă pe suport hârtie achiziţionate în baza contractelor încheiate cu aceştia şi rambursarea de sume către unităţile de alimentaţie publică utilizate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de masă pe suport hârtie prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi unităţile de alimentaţie publică respective; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăţi se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituţiile financiare autorizate că valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie emise şi încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor de alimentaţie publică utilizate; b) să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte la instituţii de credit sau instituţii de plăţi, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor de masă pe suport electronic, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de masă pe suport electronic achiziţionate în baza contractelor încheiate cu aceştia şi rambursarea de sume către unităţile de alimentaţie publică utilizate, fie direct de către unităţile emitente autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, fie indirect, prin intermediul organizaţiilor specializate/schemelor de plăti naţionale ori internaţionale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de masă pe suport electronic prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi unităţile de alimentaţie publică respective; decontarea valorii nominale a tichetelor de masă pe suport electronic se face între unităţile de alimentaţie publică şi unităţile emitente, prin intermediul instituţiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizaţiilor care administrează scheme/aranjamente de plată ori alte organizaţii care dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăţi se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituţiile financiare autorizate că valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport electronic emise şi încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor de alimentaţie publică utilizate; c) să organizeze o evidenţă operativă proprie lunară, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 7, 9 şi 11, pentru tichetele de masă pe suport hârtie, respectiv potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 8, 10 şi 12, pentru tichetele de masă pe suport electronic, şi să transmită date centralizatoare Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, Ministerului Finanţelor Publice; d) să implementeze sisteme şi procese organizaţionale care să permită autorizarea tranzacţiilor cu tichete de masă pe suport electronic, exclusiv la şi doar în măsura în care unitatea de alimentaţie publică are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, în conformitate cu Legea nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prezentele norme şi în măsura în care identitatea unităţii de alimentaţie publică poate să fie stabilită cu exactitate la momentul autorizării tranzacţiei, în baza unuia sau mai multor elemente de identificare ale acesteia.  +  Articolul 21 (1) Ministerul Finanţelor Publice poate dispune măsura suspendării autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cauză în următoarele situaţii: a) în cazul în care la unităţile emitente se constată că nu s-a organizat evidenţa operativă prevăzută la art. 20 lit. c); b) în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a încălcării dispoziţiilor art. 2 alin. (3) şi (8), precum şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ministerul Finanţelor Publice poate dispune măsura retragerii autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cauză în următoarele situaţii: a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare; b) în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a încălcării dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22 (1) Imprimatul reprezentând tichetul de masă pe suport hârtie emis de unitatea emitentă trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii: a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de masă comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a tichetelor de masă; b) date care definesc angajatorul:- denumirea şi sediul;- numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;- codul fiscal; c) valoarea nominală a tichetului de masă, în cifre şi în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unităţii emitente; d) perioada de valabilitate a tichetului de masă; e) numele şi prenumele, precum şi codul numeric personal al salariatului îndreptăţit să utilizeze tichetul de masă; f) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de produse nealimentare, inclusiv ţigări şi produse alcoolice, precum şi alte interdicţii stabilite prin contractul încheiat între angajator şi unitatea emitentă; g) denumirea şi sediul unităţii emitente; h) spaţiul destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii de alimentaţie publică la care salariatul a utilizat tichetul de masă. (2) Suportul electronic emis de unitatea emitentă trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii: a) date care definesc angajatorul:- denumirea;- codul fiscal; b) numele şi prenumele salariatului beneficiar al tichetelor de masă; c) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de produse nealimentare, inclusiv ţigări şi produse alcoolice, imprimată pe versoul suportului electronic; d) denumirea unităţii emitente; e) numărul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic; f) perioada de valabilitate a suportului electronic; g) elemente de siguranţă a suportului electronic (PIN, CIP); h) cuvintele "TICHET DE MASĂ ELECTRONIC", cu litere majuscule pe rectoul suportului electronic.  +  Articolul 23 (1) Tichetele de masă pe suport electronic pot să fie acceptate doar în unităţile de alimentaţie publică cu care unităţile emitente de tichete de masă pe suport electronic au încheiat contracte de servicii în baza Legii nr. 142/1998, cu modificările ulterioare şi completările, şi a prezentelor norme. (2) Tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate în mod exclusiv pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare şi nu trebuie să permită efectuarea de operaţiuni de retrageri de numerar, de depunere şi/sau de alimentare (altele decât cele cu valoarea nominală a tichetelor de masă) ori de transfer de fonduri către alte conturi ale salariaţilor şi/sau ale angajatorului şi/ori ale terţilor. (3) Tichetele de masă sunt nominale, nu pot să fie transferate către o altă persoană şi nu pot să fie utilizate de către alte persoane decât salariatul ale cărui nume şi prenume sunt imprimate pe suportul electronic.  +  Articolul 24 (1) Tichetele de masă pe suport electronic care sunt transferate primele către salariaţi de către unităţile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, în baza principiului "primul intrat primul ieşit" ("first-in-first-out"), demonstrat prin evoluţia soldului tichetelor de masă pe suport electronic. (2) Sistemul tichetelor de masă pe suport electronic organizat de către unităţile emitente în colaborare cu angajatorii trebuie să permită beneficiarilor tichetelor de masă pe suport electronic accesul la informaţiile privind utilizarea şi soldul valorii nominale a tichetelor de masă transferate salariaţilor. (3) Angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze lunar salariaţii cu privire la data alimentării şi valoarea tichetelor de masă transferate pe suportul electronic.  +  Articolul 25 (1) Unităţile de alimentaţie publică care au încheiat contracte de servicii cu unităţile emitente, în conformitate cu prevederile prezentelor norme, sunt identificate conform art. 20 lit. d), la nivel de platformă sau de schemă/aranjament de plată, după caz, pentru a permite unităţilor emitente cu care au încheiat contracte de servicii, în conformitate cu prevederile prezentelor norme, să autorizeze on-line tranzacţiile cu tichete de masă pe suport electronic efectuate de către salariaţi, exclusiv la acea unitate de alimentaţie publică care are un contract de servicii valabil încheiat cu o unitate emitentă în baza legii. (2) Elementele de identificare prevăzute la art. 20 lit. d) şi solicitate de unităţile emitente se menţionează în contractul încheiat între unitatea de alimentaţie publică şi unitatea emitentă. În cazul schimbării oricărui element de identificare menţionat la art. 20 lit. d), unitatea de alimentaţie publică este obligată să informeze unitatea emitentă cu privire la respectiva modificare. (3) Unităţile de alimentaţie publică care au încheiat contracte de servicii cu unităţile emitente trebuie să afişeze la intrarea în magazinele lor autocolantele speciale furnizate de către unităţile emitente.  +  Articolul 26 (1) Entităţile procesatoare şi alte organizaţii specializate utilizate de unităţile emitente pentru a realiza tranzacţiile cu tichete de masă sunt îndreptăţite să primească şi să utilizeze oricare din informaţiile menţionate la art. 22, iar unităţile emitente trebuie să furnizeze aceste informaţii la solicitarea entităţilor procesatoare sau a organizaţiilor specializate implicate în realizarea tranzacţiilor cu tichete de masă. (2) Informaţiile pot fi utilizate numai în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale care rezultă din contractele specifice sectorului de tichete de masă.  +  Articolul 27Tichetele de masă pe suport hârtie primite de unităţile de alimentaţie publică de la salariaţi şi achitate de către unităţile emitente, precum şi tichetele de masă pe suport hârtie neutilizate de salariaţi şi returnate de către angajator unităţii emitente se păstrează de către aceasta o perioadă stabilită potrivit dispoziţiilor legale.  +  Capitolul IV Unităţi de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente  +  Articolul 28În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente, potrivit art. 18, unităţile de alimentaţie publică au următoarele obligaţii: a) să respecte interdicţiile pentru salariaţi prevăzute la art. 14 lit. a)-c); b) să completeze pe versoul fiecărui tichet de masă pe suport hârtie nominal utilizat de salariat data primirii tichetului de masă şi să aplice ştampila unităţii de alimentaţie publică ce a primit tichetul de masă; c) să distribuie salariaţilor produse alimentare, fără a diminua valoarea nominală a tichetului de masă cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unităţile emitente; d) să prezinte unităţii emitente, la termenele stabilite prin contract, tichetele de masă pe suport hârtie primite, datate şi ştampilate, în vederea decontării, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare; e) în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, să debiteze valoarea exactă a produselor alimentare achiziţionate de salariat şi să înmâneze salariatului care beneficiază de tichete de masă pe suport electronic, după fiecare utilizare a suportului electronic, o dovadă imprimată care conţine suma debitată; f) să implementeze sisteme şi procese organizaţionale care să permită verificarea eligibilităţii produselor alimentare achiziţionate de salariaţi; g) alte obligaţii stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 29 (1) Tichetele de masă pe suport hârtie gestionate de către angajatori, de unităţile emitente şi de unităţile de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente sunt bilete de valoare. (2) Evidenţa mişcării tichetelor de masă pe suport hârtie se ţine la valoarea nominală imprimată pe acestea. (3) Gestionarea tichetelor de masă pe suport hârtie se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea unităţilor angajatoare, respectiv a unităţilor emitente şi a unităţilor de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente. (4) Evidenţa tranzacţiilor cu tichete de masă pe suport electronic se realizează de către unităţile emitente prin intermediul unui sistem informatic care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiţii de protecţie şi siguranţă pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.  +  Articolul 30Modelul tichetului de masă pe suport hârtie, cu elementele obligatorii care se imprimă pe acesta, este prevăzut în anexa nr. 13.  +  Articolul 31 (1) Valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, semestrial, în raport cu indicele preţurilor de consum la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Naţional de Statistică*). (2) Valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabileşte prin înmulţirea ultimei valori nominale indexate a unui tichet de masă cu indicele creşterii preţurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat ca raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe ultimul semestru şi nivelul mediu al aceluiaşi indice pe penultimul semestru. (3) Ţinând seama de datele calendaristice la care se comunică indicii realizaţi ai preţurilor de consum de către Institutul Naţional de Statistică, valoarea nominală a unui tichet de masă, valabilă în ultima lună a semestrului, se va utiliza şi pentru primele două luni ale semestrului următor.  +  Articolul 32Angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pot achiziţiona, tipări şi distribui tichete de masă pe suport hârtie, cu respectarea prevederilor art. 30, numai salariaţilor proprii, încadraţi cu contract individual de muncă. În acest caz, angajatorii respectivi sunt obligaţi să asigure evidenţa, circulaţia şi păstrarea tichetelor de masă pe suport hârtie, astfel încât să poată face dovada cheltuielilor efectuate în acest scop, în vederea aplicării prevederilor art. 8 din Legea nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 33Unităţile emitente au obligaţia de a tipări, pe imprimatul reprezentând tichetul de masă pe suport hârtie, numele şi prenumele, precum şi codul numeric personal al salariatului îndreptăţit să utilizeze tichetul de masă, cu excepţia tichetelor de masă pe suport hârtie acordate donatorilor de sânge în baza legislaţiei speciale privind drepturile şi obligaţiile donatorilor de sânge, precum şi a tichetelor de masă pe suport hârtie acordate în alte situaţii prevăzute prin alte legi speciale.  +  Articolul 34Nu beneficiază de prevederile Legii nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare, salariaţii care, potrivit unor dispoziţii legale, au dreptul la masă gratuită, la diurnă, la indemnizaţie sau la alocaţie de hrană.  +  Articolul 35În cazul cumulului de funcţii, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariaţii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.  +  Articolul 36Angajatorii, unităţile emitente şi unităţile de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare bunei desfăşurări a acţiunilor de control, sub sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale.  +  Articolul 37Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice pot emite precizări în aplicarea prezentelor norme.  +  Articolul 38Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Articolul 39 (1) Dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. g)-i) şi ale art. 28 lit. f) nu se aplică contractelor pentru achiziţionarea tichetelor de masă şi, respectiv, contractelor de servicii specifice sectorului tichetelor de masă, după caz, încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme. (2) În cazul contractelor pentru achiziţionarea tichetelor de masă şi, respectiv, contractelor de servicii specifice sectorului tichetelor de masă încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme şi modificate după această dată, prevederile alin. (1) nu se aplică. (3) În cazul contractelor pentru achiziţionarea tichetelor de masă încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme, dispoziţiile art. 33 intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) În termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, unităţile emitente au obligaţia de a transmite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice situaţia stocurilor de tichete de masă existente la momentul intrării în vigoare a prezentelor norme.  +  Anexa 1la normeSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de masă pe suport hârtie achiziţionate,utilizate şi returnate de către angajatoriîn luna ...... anul ............Denumirea angajatorului .........................Adresa:localitatea ........, str. .............. nr. ......., sectorul ...., judeţul .........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ................Codul fiscal .....................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - denumirea unităţii/unităţilor emitentă/emitente, numărul şi data contractului încheiat pentru achiziţionarea tichetelor de masă pe suport hârtieC - explicaţiiD - conform raportului contractual:angajator - unitate emitentăE - tichetele de masă pe suport hârtie distribuite salariaţilorF - tichetele de masă pe suport hârtie returnate unităţii emitenteG - stocul final de tichete de masă pe suport hârtieH - observaţii: numărul şi data documentului de decontare a tichetelor de masă pe suport hârtie cu unitatea emitentă şi valoarea nominală a acestora┌─┬─────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┐│ │ │ │ D │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┬───────┬─────────────┤ │ │ │ ││A│ B │ C │Contractat│Achizi-│Seriile │ │ │ │ ││ │ │ │ │ţionat │tichetelor │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │de masă │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │achiziţionate│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(de la ......│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │la ........) │E│F│G│H│├─┼─────┼────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┤│1│.....│- numărul tichetelor de masă│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- valoarea nominală totală a│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tichetelor de masă │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────┼────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┤│2│.....│- numărul tichetelor de masă│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │- valoarea nominală totală a│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │tichetelor de masă │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────┼────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────────┼─┼─┼─┼─┤│ │Total│- numărul tichetelor de masă│ │ │ │ │ │ │X││ │ │- valoarea nominală totală a│ │ │ │ │ │ │X││ │ │tichetelor de masă │ │ │ │ │ │ │X│└─┴─────┴────────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┘     Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului     ...................... financiar-contabilitate,                                      ..........................  +  Anexa 2la normeSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de masă pe suport electronic achiziţionate,utilizate şi returnate de către angajatoriîn luna ...... anul ............Denumirea angajatorului ......................Adresa:localitatea ......., str. ............. nr. ........, sectorul ....., judeţul ..........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...........Codul fiscal ..............Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - denumirea unităţii/unităţilor emitentă/emitente, numărul şi data contractului încheiat pentru achiziţionarea tichetelor de masă pe suport electronicC - explicaţiiD - conform raportului contractual:angajator - unitate emitentăE - tichetele de masă pe suport electronic distribuite salariaţilorF - tichetele de masă pe suport electronic returnate unităţii emitenteG - stocul final de tichete de masăH - observaţii: numărul şi data documentului de decontare a tichetelor de masă cu unitatea emitentă şi valoarea nominală a acestora┌─┬─────┬────────────────────────────┬──────────────────┬─┬─┬─┬─┐│ │ │ │ D │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┬───────┤ │ │ │ ││A│ B │ C │Contractat│Achizi-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ţionat │E│F│G│H│├─┼─────┼────────────────────────────┼──────────┼───────┼─┼─┼─┼─┤│1│.....│- numărul tichetelor de masă│ │ │ │ │ │ ││ │ │- valoarea nominală totală a│ │ │ │ │ │ ││ │ │tichetelor de masă │ │ │ │ │ │ │├─┼─────┼────────────────────────────┼──────────┼───────┼─┼─┼─┼─┤│2│.....│- numărul tichetelor de masă│ │ │ │ │ │ ││ │ │- valoarea nominală totală a│ │ │ │ │ │ ││ │ │tichetelor de masă │ │ │ │ │ │ │├─┼─────┼────────────────────────────┼──────────┼───────┼─┼─┼─┼─┤│ │Total│- numărul tichetelor de masă│ │ │ │ │ │ ││ │ │- valoarea nominală totală a│ │ │ │ │ │ ││ │ │tichetelor de masă │ │ │ │ │ │ │└─┴─────┴────────────────────────────┴──────────┴───────┴─┴─┴─┴─┘     Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului     ...................... financiar-contabilitate,                                      ..........................  +  Anexa 3la normeSITUAŢIA ANALITICĂa tichetelor de masă pe suport hârtie distribuitesalariaţilor de către angajatori în luna ...... anul .......Denumirea angajatorului .......................Adresa:localitatea .........., str. ............... nr. ........, sectorul ....., judeţul .............Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ................Codul fiscal ...............Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - numele şi prenumele salariatului, beneficiar al tichetelor de masă pe suport hârtieC - codul numeric personalD - numărul de zile lucrătoare stabilite potrivit art. 10 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015E - numărul tichetelor de masă pe suport hârtie distribuite nominalF - seria tichetelor de masă pe suport hârtie distribuite nominal (de la ....... la ..........)G - semnătura salariatuluiH - numărul de zile lucrate stabilit potrivit art. 10 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015 ┌─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┐ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ ├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤ │ │TOTAL: │ X │ │ │ │ X │ │ └─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘     Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului     ...................... financiar-contabilitate,                                      ..........................  +  Anexa 4la normeSITUAŢIA ANALITICĂa tichetelor de masă pe suport electronic distribuitesalariaţilor de către angajatori în luna ...... anul .........Denumirea angajatorului ..................Adresa:localitatea ..........., str. ............. nr. ........, sectorul ....., judeţul ...........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...............Codul fiscal ....................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - numele şi prenumele salariatului, beneficiar al tichetelor de masă pe suport electronicC - codul numeric personalD - numărul de zile lucrătoare stabilite potrivit art. 10 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015E - numărul tichetelor de masă pe suport electronic distribuite nominalF - numărul unic de identificare a suportului electronicG - semnătura salariatuluiH - numărul de zile lucrate stabilit potrivit art. 10 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015 ┌─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┐ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ ├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┤ │ │TOTAL: │ X │ │ │ │ X │ │ └─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┘     Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului     ...................... financiar-contabilitate,                                      ..........................  +  Anexa 5la normeSITUAŢIA ANALITICĂa tichetelor de masă pe suport hârtie returnatede salariaţi angajatorilor în luna ...... anul ........Denumirea angajatorului ..................Adresa:localitatea ........, str. .......... nr. ........, sectorul ....., judeţul ...........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ..............Codul fiscal ....................┌───┬──────────────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬──────────────┐│Nr.│ Numele şi │ │ Numărul │ Seria │ │ Semnătura ││crt│ prenumele │ │tichetelor │tichetelor│ │ persoanei ││ │ salariatului │ Codul │de masă pe │ de masă │ Semnătura │împuternicite ││ │beneficiar al │numeric │ suport │pe suport │salariatului│ de angajator ││ │tichetelor de │personal│ hârtie │ hârtie │ │ să primească ││ │masă pe suport│ │ returnate │returnate │ │ tichetele de ││ │ hârtie │ │de salariat│ │ │masă pe suport││ │ │ │ │ │ │ hârtie ││ │ │ │ │ │ │ returnate │├───┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤│ │TOTAL: │ x │ │ │ x │ x │└───┴──────────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────────┘     Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului     ...................... financiar-contabilitate,                                      ..........................  +  Anexa 6la normeSITUAŢIA ANALITICĂa tichetelor de masă pe suport electronic returnatede salariaţi angajatorilor în luna ...... anul ........Denumirea angajatorului ......................Adresa:localitatea ............, str. ............... nr. ........, sectorul ....., judeţul .........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ..................Codul fiscal ....................*Font 9*┌───┬──────────────┬────────┬──────────┬────────────┬────────────┬──────────────────────┐│Nr.│Numele şi │ │Numărul şi│ Numărul │ Semnătura │ Semnătura persoanei ││crt│prenumele │Codul │valoarea │ unic de │salariatului│ împuternicite de ││ │salariatului │numeric │nominală │identificare│ │angajator să primească││ │beneficiar al │personal│totală a │a suportului│ │ tichetele de masă pe ││ │tichetelor de │ │tichetelor│ electronic │ │ suport electronic ││ │masă pe suport│ │de masă pe│ │ │ returnate ││ │electronic │ │ suport │ │ │ ││ │ │ │electronic│ │ │ ││ │ │ │alimentate│ │ │ ││ │ │ │ şi │ │ │ ││ │ │ │necuvenite│ │ │ │├───┼──────────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────┤│ │ TOTAL: │ X │ │ │ X │ X │└───┴──────────────┴────────┴──────────┴────────────┴────────────┴──────────────────────┘     Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului     ...................... financiar-contabilitate,                                      ..........................  +  Anexa 7la normeSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de masă pe suport hârtie emise de unitateaemitentă în semestrul ...... anul .......Denumirea unităţii emitente ...............................Adresa:localitatea ........, str. ........ nr. ...., sectorul ...., judeţul ......Numărul autorizaţiei de funcţionare ....................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...............Codul fiscal .........................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - cantitateaB - valoarea┌────┬─────────────────────┬──┬────────┬───────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ din care: │├────┼─────────────────────┼──┼────────┼────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┤│Nr. │ Explicaţii │UM│ Total │Luna│ Luna │ Luna │ Luna │Luna │ Luna ││crt.│ │ │semestru│ I │a II-a│a III-a│a IV-a│a V-a│a VI-a││ │ │ │........│ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────┬───┼─┬──┼───┬──┼───┬───┼───┬──┼──┬──┼───┬──┤│ │ │ │ A │ B │A│ B│ A │B │ A │ B │ A │B │ A│ B│ A │B │├────┼─────────────────────┼──┼────┼───┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──┤│ 1 │Tichete de masă pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │suport hârtie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │achiziţionate şi │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │decontate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │angajatori, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anexei nr. 9 la norme│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──┼────┼───┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──┤│ 2 │Tichete de masă pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │suport hârtie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │returnate de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │angajatori ca │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neutilizate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariaţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unităţile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentaţie publică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──┼────┼───┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──┤│ 3 │Tichete de masă pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │suport hârtie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │decontate unităţilor │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de alimentaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publică, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anexei nr. 11 la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │norme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴──┴────┴───┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴───┴──┘    Cantitate = numărul total de tichete de masă.         Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului         ...................... financiar-contabilitate,                                         ..........................  +  Anexa 8la normeSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de masă pe suport electronic alimentatede unitatea emitentă în semestrul ..... anul ......Denumirea unităţii emitente .................Adresa:localitatea ......., str. ........ nr. ...., sectorul ...., judeţul .......Numărul autorizaţiei de funcţionare ...............Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...........Codul fiscal ..........Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - cantitateaB - valoarea┌────┬─────────────────────┬──┬────────┬───────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ din care: │├────┼─────────────────────┼──┼────────┼────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┤│Nr. │ Explicaţii │UM│ Total │Luna│ Luna │ Luna │ Luna │Luna │ Luna ││crt.│ │ │semestru│ I │a II-a│a III-a│a IV-a│a V-a│a VI-a││ │ │ │........│ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────┬───┼─┬──┼───┬──┼───┬───┼───┬──┼──┬──┼───┬──┤│ │ │ │ A │ B │A│ B│ A │B │ A │ B │ A │B │ A│ B│ A │B │├────┼─────────────────────┼──┼────┼───┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──┤│ 1 │Tichete de masă pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │suport electronic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │achiziţionate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │decontate de │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │angajatori, conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anexei nr. 10 la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │norme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──┼────┼───┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──┤│ 2 │Tichete de masă pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │suport electronic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │returnate de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │angajatori ca │X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neutilizate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariaţi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unităţile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentaţie publică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──┼────┼───┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──┤│ 3 │Valoarea tichetelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de masă pe suport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │electronic decontate │X │ X │ │X│ │ X │ │ X │ │ X │ │ X│ │ X │ ││ │unităţilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentaţie publică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conform anexei nr. 12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la norme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴──┴────┴───┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴───┴──┘    Cantitate = numărul total de tichete de masă.     Conducătorul unităţii emitente, Conducătorul compartimentului       ......................... financiar-contabilitate,                                             ..........................  +  Anexa 9la normeSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de masă pe suport hârtie pe angajatoriîn luna ...... anul ........Denumirea unităţii emitente ..................Adresa:localitatea ..........., str. .......... nr. ...., sectorul ...., judeţul ........Numărul autorizaţiei de funcţionare ..................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...........Codul fiscal .................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - denumirea angajatorilorC - codul fiscalD - numărul tichetelor de masă pe suport hârtie achiziţionateE - seriile tichetelor de masă achiziţionate pe suport hârtie (de la .... la .....)F - valoarea nominală a unui tichet de masă pe suport hârtieG - valoarea tichetelor de masă pe suport hârtie achiziţionate (col. 3 x col. 5)H - numărul şi data actului de achiziţionare şi de decontare a tichetelor de masă pe suport hârtieI - numărul tichetelor de masă pe suport hârtie returnate de către angajatorJ - numărul şi data documentului de returnare, în care să se specifice seriile tichetelor de masă pe suport hârtie returnate┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘      Conducătorul Conducătorul compartimentului   unităţii emitente, financiar-contabilitate,     .............. .................  +  Anexa 10la normeSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de masă pe suport electronic pe angajatoriîn luna ...... anul .........Denumirea unităţii emitente ...............Adresa:localitatea ............, str. ......... nr. ...., sectorul ...., judeţul .........Numărul autorizaţiei de funcţionare ..................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .............Codul fiscal ......................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - denumirea angajatorilorC - codul fiscalD - numărul tichetelor de masă pe suport electronic achiziţionateE - valoarea nominală a unui tichet de masă pe suport electronicF - valoarea tichetelor de masă achiziţionate (col. 3 x col. 4)G - numărul şi data actului de achiziţionare şi de decontare a tichetelor de masă pe suport electronicH - numărul tichetelor de masă pe suport electronic returnate de către angajatorI - numărul şi data documentului de returnare, în care să se specifice numărul unic de identificare a suportului electronicJ - numărul de suporturi electronice active alimentateK - numărul de suporturi electronice anulate┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │ I │ J │ K │├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘        Conducătorul Conducătorul compartimentului     unităţii emitente, financiar-contabilitate,       .............. .................  +  Anexa 11la normeSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de masă pe suport hârtie pe unităţide alimentaţie publică utilizate de unitatea emitentăîn luna ...... anul .......Denumirea unităţii emitente .............Adresa:localitatea ..........., str. ......... nr. ....., sectorul ....., judeţul ........Numărul autorizaţiei de funcţionare ................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ............Codul fiscal ...............Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - denumirea unităţii de alimentaţie publicăC - numărul tichetelor de masă pe suport hârtie primite de la salariaţiD - valoarea totală a tichetelor de masă pe suport hârtie primite de la salariaţiE - numărul tichetelor de masă pe suport hârtie decontate de către unitatea emitentăF - valoarea totală a tichetelor de masă, pe suport hârtie decontată unităţii de alimentaţie publică de către unitatea emitentăG - numărul şi data documentului de decontareH - observaţii┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│ A │ B │ C │ D │ E │ F │ G │ H │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘        Conducătorul Conducătorul compartimentului     unităţii emitente, financiar-contabilitate,       .............. .................  +  Anexa 12la normeSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de masă pe suport electronic pe unităţide alimentaţie publică decontate de unitatea emitentăîn luna ....... anul .........Denumirea unităţii emitente ................Adresa:localitatea ............, str. ........... nr. ....., sectorul ....., judeţul ..........Numărul autorizaţiei de funcţionare ..............Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ............Codul fiscal .................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - nr. crt.B - denumirea unităţii de alimentaţie publicăC - valoarea totală a tichetelor de masă pe suport electronic primite de la salariaţiD - valoarea totală a tichetelor de masă pe suport electronic decontată unităţii de alimentaţie publică de către unitatea emitentăE - observaţii┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐│ A │ B │ C │ D │ E │├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘      Conducătorul Conducătorul compartimentului   unităţii emitente, financiar-contabilitate,     .............. .................  +  Anexa 13la norme                       Model de tichet de masă pe suport hârtie                                     - faţă -┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea, sediul, codul fiscal Imprimarea interdicţiei ││ şi numărul de înmatriculare la de acordare a unui rest ││ oficiul registrului comerţului ┌────────────> în bani la tichetul de ││ ale angajatorului care acordă │ masă pe suport hârtie ││ salariaţilor tichete de masă │ ││ pe suport hârtie ^ │ ││ │ │ Valoarea nominală în lei││ └──┐ │ (în cifre şi litere) ││ │ │ ^ ││ │ │ │ ││ ┌───┼────────────────┼────────────────────┐ │ ││ │ │ Se interzice acordarea unui │ │ ││ │ rest de bani la tichetul de masă │ │ ││ │ *9,35 lei* ────────────────┼──────┘ ││ Seria │ *nouă lei şi treizeci şi cinci de bani* │ ││ numerică │ │ ││ ^ │ │ ││ └─────────┼─ 000004231 │ ││ │ │ │ ││ │ └──────────────────┐ ───────┼────────┐ ││ ┌─────────┼─────────────┐ │ │ │ ││ v │ │ │ │ v ││ Spaţiu pentru │ │ │ │ Perioada de ││ înscrierea/ │ ┌──┐ │ │ │ valabilitate ││ tipărirea │ │ │ ----------------------- │ │ a tichetului ││ numelui şi │ └┬─┘ Numele şi prenumele └───┐ │ de masă pe ││ prenumelui │ │ Codul numeric personal │ │ suport hârtie ││ salariatului │ │ │ │ ││ îndreptăţit │ │ ┌────────────────────────┐ │ │ ││ să utilizeze │ │ │ │ │ │ ││ tichetul de │ │ ├────────────────────────┘ │ │ ││ masă pe suport │ │ │ │ │ ││ hârtie şi codul └──┼──┼──────────────────────────────┼────┘ ││ numeric personal │ ┌┼──────────────────────────────┘ ││ │ ││ Ca elemente de securitate se pot utiliza: ││ │ └┼──────>- microlinii care nu se disting la fotocopiat ││ │ │ ││ └──┼──────>- banda cu reflexe variabile ││ │ ││ └──────>- codul cu bare al unităţii emitente care ││ conţine elemente de gestiune a tichetelor ││ de masă pe suport hârtie ││ ││ - alte elemente stabilite de unitatea emitentă│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                      Model de tichet de masă pe suport hârtie                                     - verso -┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Imprimarea ││ ┌─────────> interdicţiilor la ││ ┌─────────────────────────┼──────┐ utilizarea tichetelor││ │ Data │ │ de masă de către ││ │ │ │ salariaţi ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ Spaţiu destinat ││ ┌──┼──────── ┌────┬───┼──> aplicării ştampilei ││ v │ │L.S.│ │ unităţii de ││ Data la care │ └────┘ │ alimentaţie publică ││ a fost utilizat │ │ ││ tichetul de masă,│ │ ││ înscrisă de │ Unitatea emitentă │ ││ unitatea de │ ──────┼──> Denumirea şi sediul ││ alimentaţie └────────────────────────────────┘ unităţii emitente ││ publică ││ ││ Notă: ││ Ca element de securitate: textele de pe verso sunt imprimate folosind ││ cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul ││ de masă este fotocopiat. ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----