LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 martie 1996  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Titlul I Dreptul de autor  +  Partea I Dispoziții generale  +  Capitolul I Dispoziții introductive  +  Articolul 1(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală este recunoscut și garantat în condițiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2) Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunoștința publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în forma nefinalizată.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 2Recunoașterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții legale.  +  Capitolul II Subiectul dreptului de autor  +  Articolul 3(1) Este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera.(2) În cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de protecția acordată autorului persoanele juridice și persoanele fizice, altele decât autorul.---------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) Se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima data la cunoștința publică.(2) Când opera a fost adusă la cunoștința publică sub forma anonimă sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de persoana fizică sau juridică ce o face publică având consimțământul autorului, atât timp cât acesta nu își dezvăluie identitatea.---------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 5(1) Este opera comună opera creată de mai mulți coautori, în colaborare.(2) Dreptul de autor asupra operei comune aparține coautorilor acesteia, între care unul poate fi autorul principal, în condițiile prezentei legi.(3) În lipsa unei convenții contrare, coautorii nu pot utiliza opera decât de comun acord. Refuzul consimțământului din partea oricăruia dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(4) În cazul în care contribuția fiecărui coautor este distinctă, aceasta poate fi utilizată separat, cu condiția să nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlalți coautori.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(5) În cazul utilizării operei create în colaborare, remunerația se cuvine coautorilor în proporțiile pe care aceștia le-au convenit. În lipsa unei convenții, remunerația se împarte proporțional cu părțile de contribuție ale autorilor sau în mod egal, dacă acestea nu se pot stabili.  +  Articolul 6(1) Este opera colectivă opera în care contribuțiile personale ale coautorilor formează un tot, fără a fi posibil, data fiind natura operei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create.(2) În lipsa unei convenții contrare, dreptul de autor asupra operei colective aparține persoanei fizice sau juridice din inițiativă, sub responsabilitatea și sub numele căreia a fost creată.  +  Capitolul III Obiectul dreptului de autor  +  Articolul 7Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt:------------Partea introductivă a art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.a) scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator;b) operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, proiectele și documentațiile științifice;c) compozițiile muzicale cu sau fără text;d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice și pantomimele;e) operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale;f) operele fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, arta monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, desene, design, precum și alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;-------------Lit. g) a art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.h) operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;i) lucrările plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general.j) abrogată;------------Lit. j) a art. 7 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 8Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, și anume:a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale și orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau științifice care reprezintă o muncă intelectuală de creație;b) culegerile de opere literare, artistice sau științifice, cum ar fi: enciclopediile și antologiile, colecțiile sau compilațiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creații intelectuale.  +  Articolul 9Nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor următoarele:a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile științifice, procedeele, metodele de funcționare sau conceptele matematice ca atare și invențiile, conținute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;-------------Lit. a) a art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.b) textele oficiale de natura politica, legislativă, administrativă, judiciară și traducerile oficiale ale acestora;c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităților publice și ale organizațiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul și medalia;d) mijloacele de plată;e) știrile și informațiile de presa;f) simplele fapte și date.  +  Capitolul IV Conținutul dreptului de autor  +  Articolul 10Autorul unei opere are următoarele drepturi morale:a) dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștința publică;b) dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei;c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștința publică;d) dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa;e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciați prin exercitarea retractarii.-------------Lit. e) a art. 10 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 11(1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări.(2) După moartea autorului, exercițiul drepturilor prevăzute la art. 10 lit. a), b) și d) se transmite prin moștenire, potrivit legislației civile, pe durata nelimitată. Dacă nu există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă care a administrat drepturile autorului sau, după caz, organismului cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creație.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 12Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimți la utilizarea operei de către alții.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 13Utilizarea unei opere da naștere la drepturi patrimoniale, distincte și exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice:a) reproducerea operei;------------Lit. a) a art. 13 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.b) distribuirea operei;c) importul în vederea comercializării pe piața internă a copiilor realizate, cu consimțământul autorului, după operă;d) închirierea operei;e) împrumutul operei;f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziția publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public;g) radiodifuzarea operei;h) retransmiterea prin cablu a operei;i) realizarea de opere derivate.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se înțelege realizarea, integrala sau parțială, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum și stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 14^1(1) Prin distribuire, în sensul prezentei legi, se înțelege vânzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum și oferirea publică a acestora.(2) Dreptul de distribuire se epuizează o dată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piața internă, de către titularul de drepturi sau cu consimțământul acestuia.-------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14^2Prin import, în sensul prezentei legi, se înțelege introducerea pe piața internă, cu scopul comercializării, a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice fel de suport.-------------Art. 14^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14^3Prin închiriere, în sensul prezentei legi, se înțelege punerea la dispoziție spre utilizare, pentru un timp limitat și pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere.-------------Art. 14^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14^4(1) Prin împrumut, în sensul prezentei legi, se înțelege punerea la dispoziție spre utilizare, pentru un timp limitat și fără un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei instituții care permite accesul publicului în acest scop.(2) Împrumutul efectuat prin biblioteci nu necesita autorizarea autorului și da dreptul acestuia la o remunerație echitabilă. Acest drept nu poate face obiectul unei renunțări.(3) Remunerația echitabilă prevăzută la alin. (2) nu se datorează în cazul în care împrumutul este realizat prin bibliotecile instituțiilor de învățământ și prin bibliotecile publice cu acces gratuit.------------Alin. (3) al art. 14^4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(4) Împrumutul unor opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decât după 6 luni de la prima distribuire a operei.(5) Dreptul de împrumut nu se epuizează odată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piața, efectuat sau consimțit de titularul de drepturi.------------Alin. (5) al art. 14^4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.-------------Art. 14^4 [inițial cu alin. (1)-(4)] a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14^5Dispozițiile prezentei legi privind închirierea și împrumutul nu se aplică:a) construcțiilor rezultate din proiecte arhitecturale;b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de artă aplicată, utilizate pentru realizarea produselor de consum;-------------Lit. b) a art. 14^5 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.c) originalelor sau copiilor operelor, realizate în scopul comunicării publice ori pentru a căror utilizare există un contract;-------------Lit. c) a art. 14^5 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.d) lucrărilor de referința pentru consultare imediata sau pentru împrumut între instituții;e) operelor create de autor în cadrul contractului individual de muncă, dacă acestea sunt utilizate de către cel care a angajat autorul, în cadrul activității obișnuite.------------Art. 14^5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 15(1) Se consideră comunicare publică orice comunicare a unei opere, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se aduna un număr de persoane care depășește cercul normal al membrilor unei familii și al cunoștințelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă modalitate publică de execuție ori de prezentare directa a operei, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică și de arhitectură, proiecția publică a operelor cinematografice și a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de artă digitală, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum și prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se consideră publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispoziție publicului, inclusiv prin internet sau alte rețele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.-------------Alin. (1) a art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(2) Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor nu se consideră epuizat prin nici un act de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 15^1În sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se înțelege:a) emiterea unei opere de către un organism de radiodifuziune ori de televiziune, prin orice mijloc ce servește la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea ei publică prin satelit, în scopul recepționării de către public;b) transmiterea unei opere sau a reprezentării acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optică sau prin orice alt procedeu similar, cu excepția rețelelor de calculatoare, în scopul recepționării ei de către public.-------------Art. 15^1 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 15^2Prin retransmiterea prin cablu, în sensul prezentei legi, se înțelege retransmiterea simultană, nealterată și integrala, de către un operator, prin mijloacele prevăzute la art. 15^1 lit. b) sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru recepționarea de către public, a unei transmisii inițiale, cu sau fără fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate recepționării de către public.-------------Art. 15^2 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 16Prin realizarea de opere derivate, în sensul prezentei legi, se înțelege traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea, precum și orice altă transformare a unei opere preexistente, dacă aceasta constituie creație intelectuală.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 17Abrogat.-------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 18Abrogat.-------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 19Abrogat.-------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 20Abrogat.-------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 21(1) Autorul unei opere originale de artă grafică sau plastică ori al unei opere fotografice beneficiază de un drept de suită, reprezentând dreptul de a încasa o cota din prețul net de vânzare obținut la orice revânzare a operei, ulterioară primei înstrăinări de către autor, precum și dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa.------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(2) Dreptul menționat la alin. (1) se aplică tuturor actelor de revânzare a unei opere originale de artă grafică sau plastică ori a unei opere fotografice care implica, în calitate de vânzători, cumpărători sau intermediari, saloane, galerii de artă, precum și orice comerciant de opere de artă.(3) În sensul prezentei legi, copiile operelor originale de artă sau fotografice, care au fost făcute într-un număr limitat de către însuși autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de artă originale.------------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(4) Suma datorată în temeiul alin. (1) se calculează conform următoarelor cote, fără a putea depăși 12.500 euro sau contravaloarea în lei:a) de la 300 la 3.000 euro - 5%;b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%;c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%;d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%;e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%;f) peste 500.000 euro - 0,25%.------------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(5) Vânzătorul trebuie să îi comunice autorului informațiile prevăzute la alin. (1), în termen de doua luni de la data vânzării, răspunzând de reținerea procentelor sau cotelor din prețul de vânzare, fără adăugarea altor taxe, și de plată către autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4).------------Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(6) Beneficiarii dreptului de suită sau reprezentanții acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revânzării, persoanelor prevăzute la alin. (2) informații necesare pentru a asigura plată sumelor datorate conform prevederilor alin. (4).(7) Dreptul de suită nu poate face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 22Proprietarul sau posesorul unei opere este dator să permită accesul autorului operei și să o pună la dispoziție acestuia, dacă acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului sau de autor și cu condiția ca prin aceasta să nu se aducă atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. În acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului operei o garanție suficienta pentru securitatea operei, asigurarea acesteia la o suma ce reprezintă valoarea pe piața a originalului, precum și o remunerație corespunzătoare.------------Art. 22 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 23(1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul să o distrugă înainte de a o oferi autorului ei la prețul de cost al materialului.(2) Dacă nu este posibila returnarea originalului, proprietarul va permite autorului să facă o copie a operei, într-o maniera corespunzătoare.(3) În cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei și de a solicita proprietarului trimiterea reproducerii proiectelor.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Capitolul V Durata protecției dreptului de autor  +  Articolul 24(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice se naște din momentul creării operei, oricare ar fi modul sau forma concretă de exprimare.(2) Dacă opera este creată, într-o perioadă de timp, în părți, serii, volume și în orice alte forme de dezvoltare creativă, termenul de protecție va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente.------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 25(1) Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 și 21 durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoștința publică în mod legal. Dacă nu există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieții de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creație.-------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2) Persoana care, după încetarea protecției dreptului de autor, aduce la cunoștința publică, în mod legal, pentru prima oară, o operă nepublicată înainte beneficiază de protecția echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata protecției acestor drepturi este de 25 ani, începând din momentul în care a fost adusă pentru prima oară la cunoștința publică în mod legal.------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 26(1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunoștința publică în mod legal, sub pseudonim sau fără indicarea autorului, este de 70 de ani de la data aducerii la cunoștința publică a acestora.------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(2) În cazul în care identitatea autorului este adusă la cunoștința publică înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau pseudonimul adoptat de autor nu lasă nici o îndoială asupra identității autorului, se aplică dispozițiile art. 25 alin. (1).-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 27(1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate în colaborare este de 70 de ani de la moartea ultimului coautor.(2) În cazul în care contribuțiile coautorilor sunt distincte, durata drepturilor patrimoniale pentru fiecare dintre acestea este de 70 de ani de la moartea fiecărui coautor.(3) Termenul de protecție a unei compoziții muzicale cu text încetează după 70 de ani de la decesul ultimului supraviețuitor dintre textier și compozitor, indiferent dacă aceștia au fost sau nu desemnați drept coautori, cu condiția ca contribuția adusă respectivei compoziții muzicale cu text să fi fost creată în mod special pentru aceasta.-------------Alin. (3) al art. 27 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 53 din 24 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015.  +  Articolul 28Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de 70 de ani de la data aducerii operelor la cunoștința publică. În cazul în care aceasta nu se realizează timp de 70 de ani de la crearea operelor, durata drepturilor patrimoniale expira după trecerea a 70 de ani de la crearea operelor.  +  Articolul 29Abrogat.-------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 30Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 31Modificările neesențiale, adăugările, tăieturile sau adaptările aduse în vederea selecției ori aranjării, precum și corectarea conținutului unei opere sau colecții, care sunt necesare pentru continuarea activității colecției în modul în care a intenționat autorul operei, nu vor extinde termenul de protecție a acestei opere sau colecții.  +  Articolul 32Termenele stabilite în prezentul capitol se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor morții autorului sau aducerii operei la cunoștința publică, după caz.  +  Capitolul VI Limitele exercitării dreptului de autor  +  Articolul 33(1) Sunt permise, fără consimțământul autorului și fără plata vreunei remunerații, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoștința publică, cu condiția ca acestea să fie conforme bunelor uzanțe, să nu contravină exploatării normale a operei și să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare:a) reproducerea unei opere în cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguranța publică;b) utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiza, comentariu sau critica ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului;c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicații, în emisiuni de radio sau de televiziune ori în înregistrări sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv învățământului, precum și reproducerea pentru învățământ, în cadrul instituțiilor de învățământ sau de ocrotire socială, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, în măsura justificată de scopul urmărit;d) reproducerea pentru informare și cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor instituțiilor publice culturale sau științifice, care funcționează fără scop lucrativ; reproducerea integrala a exemplarului unei opere este permisă, pentru înlocuirea acestuia, în cazul distrugerii, al deteriorării grave sau al pierderii exemplarului unic din colecția permanentă a bibliotecii sau a arhivei respective;e) reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului, de instituțiile de învățământ sau de muzee ori de către arhive, care nu sunt realizate în scopul obținerii unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect;-------------Litera e) a alin. (1) al art. 33 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.f) reproducerea, cu excluderea oricăror mijloace care vin în contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea către public a imaginii unei opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, amplasată permanent în locuri publice, în afară cazurilor în care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicări și dacă este utilizată în scopuri comerciale;g) reprezentarea și executarea unei opere în cadrul activităților instituțiilor de învățământ, exclusiv în scopuri specifice și cu condiția ca atât reprezentarea sau executarea, cât și accesul publicului să fie fără plată;h) utilizarea operelor în timpul celebrărilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publică;i) utilizarea, în scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate în cadrul expozițiilor cu acces public sau cu vânzare, al târgurilor, licitațiilor publice de opere de artă, ca mijloc de promovare a evenimentului, excluzând orice utilizare comercială.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea către public, fără un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic:a) de scurte extrase din articole de presa și reportaje radiofonice sau televizate, în scopul informării asupra problemelor de actualitate, cu excepția celor pentru care o astfel de utilizare este, în mod expres, rezervată;b) de scurte fragmente ale conferințelor, alocuțiunilor, pledoariilor și ale altor opere de același fel, care au fost exprimate oral în public, cu condiția ca aceste utilizări să aibă ca unic scop informarea privind actualitatea;c) de scurte fragmente ale operelor, în cadrul informațiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai în măsura justificată de scopul informării;d) de opere, în cazul utilizării exclusiv pentru ilustrare în învățământ sau pentru cercetare științifică;e) de opere, în beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap și în limita cerută de handicapul respectiv.-------------Litera e) a alin. (2) al art. 33 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, în condițiile prevăzute la alin. (1), actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii și constituie o parte integrantă și esențială a unui proces tehnic și al căror scop unic este să permită transmiterea, în cadrul unei rețele între terți, de către un intermediar, sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat și care nu au o semnificație economică de sine stătătoare.--------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) și la alin. (2) trebuie să se menționeze sursa și numele autorului, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil; în cazul operelor de artă plastică, fotografică sau de arhitectură trebuie să se menționeze și locul unde se găsește originalul.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 34(1) Nu constituie o încălcare a dreptului de autor, în sensul prezentei legi, reproducerea unei opere fără consimțământul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu condiția ca opera să fi fost adusă anterior la cunoștința publică, iar reproducerea să nu contravină utilizării normale a operei și să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare.(2) Pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum și pentru aparatele concepute pentru realizarea de copii, în situația prevăzută la alin. (1), se va plăti o remunerație compensatorie stabilită prin negociere, conform prevederilor prezentei legi.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 35Transformarea unei opere, fără consimțământul autorului și fără plata unei remunerații, este permisă în următoarele cazuri:a) dacă este o transformare privată, care nu este destinată și nu este pusă la dispoziția publicului;b) dacă rezultatul transformării este o parodie sau o caricatură, cu condiția ca rezultatul să nu creeze confuzie în ce privește opera originală și autorul acesteia;c) dacă transformarea este impusă de scopul utilizării permise de autor.d) dacă rezultatul transformării este o prezentare rezumativă a operelor în scop didactic, cu menționarea autorului.--------------Litera d) a art. 35 a fost introdusă de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 36Abrogat.-------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 37(1) În scopul de a testa funcționarea produselor la momentul fabricării sau vânzării, societățile comerciale care produc ori vând înregistrări sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea ori comunicarea publică a acestora, precum și echipament pentru receptarea de emisiuni de radio și de televiziune pot reproduce și prezenta extrase din opere, cu condiția ca aceste operațiuni să fie reduse la dimensiunile necesare testării.(2) Pentru supravegherea utilizării repertoriului propriu de către terți, organismele de gestiune colectivă pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor, fără a fi necesară autorizarea acestora și fără plată, putând solicita în acest scop și informații de interes public, deținute, potrivit legii, de instituțiile publice competente.--------------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.--------------Art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 38(1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere către un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia să înregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni, în scopul realizării, o singura data, a radiodifuzării autorizate. În cazul unei noi radiodifuzări a operei astfel înregistrate, este necesară o nouă autorizare din partea autorilor, în schimbul unei remunerații care nu poate face obiectul unei renunțări. Dacă în termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicită această autorizare, înregistrarea trebuie distrusă.(2) În cazul înregistrărilor temporare ale unor opere realizate prin mijloace proprii de organismele de radiodifuziune sau de televiziune pentru propriile emisiuni, conservarea acestor înregistrări în arhivele oficiale este permisă în cazul în care prezintă o valoare documentară deosebită.--------------Art. 38 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Capitolul VII Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor  +  Secţiunea I Dispoziții comune  +  Articolul 39(1) Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale.(2) Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitată la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu și pentru o anumită durata.(3) Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusiva ori neexclusivă.(4) În cazul cesiunii exclusive, însuși titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera în modalitățile, pe termenul și pentru teritoriul convenite cu cesionarul și nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie să fi expres prevăzut în contract.(5) În cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el însuși opera și poate transmite dreptul neexclusiv și altor persoane.(6) Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul sau unei alte persoane decât cu consimțământul expres al cedentului.(7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, dacă nu s-a convenit altfel.(8) Consimțământul menționat la alin. (6) nu este necesar în cazul în care cesionarul, persoana juridică, se transforma prin una dintre modalitățile prevăzute de lege.  +  Articolul 40În cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezumă că dreptul la distribuirea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu excepția dreptului la import, dacă nu se prevede altfel prin contract.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 41(1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevadă drepturile patrimoniale transmise și să menționeze, pentru fiecare dintre acestea, modalitățile de utilizare, durata și întinderea cesiunii, precum și remunerația titularului dreptului de autor. Absenta oricăreia dintre aceste prevederi da dreptul părții interesate de a cere rezilierea contractului.------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(2) Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominalizate sau nenominalizate, este lovită de nulitate absolută.  +  Articolul 42Existența și conținutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisă a acestuia. Fac excepție contractele având drept obiect opere utilizate în presa.  +  Articolul 43(1) Remunerația cuvenită în temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabilește prin acordul părților. Cuantumul remunerației se calculează fie proporțional cu încasările provenite din utilizarea operei, fie în suma fixa sau în orice alt mod.-------------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2) Când remunerația nu a fost stabilită prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente, potrivit legii, stabilirea remunerației. Aceasta se va face avându-se în vedere sumele plătite uzual pentru aceeași categorie de opere, destinația și durata utilizării, precum și alte circumstanțe ale cazului.-------------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(3) În cazul unei disproporții evidente între remunerația autorului operei și beneficiile celui care a obținut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă a remunerației.(4) Autorul nu poate să renunțe anticipat la exercițiul dreptului prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 44(1) În lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu precizate în contractul individual de muncă, drepturile patrimoniale aparțin autorului operei create. În acest caz, autorul poate autoriza utilizarea operei de către terți, numai cu consimțământul angajatorului și cu recompensarea acestuia pentru contribuția la costurile creației. Utilizarea operei de către angajator, în cadrul obiectului de activitate, nu necesita autorizarea angajatului autor.(2) În cazul în care clauza prevăzută la alin. (1) există, aceasta urmează să cuprindă termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. În absenta precizării termenului, acesta este de trei ani de la data predării operei.(3) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (2), în lipsa unei clauze contrare, angajatorul este îndreptățit să îi pretindă autorului plata unei cote rezonabile din veniturile obținute din utilizarea operei sale, pentru a compensa costurile suportate de angajator pentru crearea operei de către angajat, în cadrul atribuțiilor de serviciu.(4) La expirarea termenului menționat la alin. (2) drepturile patrimoniale revin autorului.(5) Autorul unei opere create în cadrul unui contract individual de muncă își păstrează dreptul exclusiv de utilizare a operei, ca parte din ansamblul creației sale.-------------Art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 45(1) În lipsa unei convenții contrare, titularul dreptului de autor asupra unei opere apărute într-o publicație periodică păstrează dreptul de a o utiliza sub orice formă, cu condiția să nu prejudicieze publicația în care a apărut opera.(2) În lipsa unei convenții contrare, titularul dreptului de autor poate dispune liber de opera, dacă aceasta nu a fost publicată în termen de o luna de la data acceptării, în cazul unui cotidian, sau în termen de 6 luni, în cazul altor publicații.  +  Articolul 46(1) În cazul contractului de comandă pentru opere viitoare, în lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale aparțin autorului.(2) Contractul de comandă a unei opere viitoare trebuie să cuprindă atât termenul de predare, cât și termenul de acceptare a operei.(3) Persoana care comandă opera are dreptul să denunțe contractul dacă opera nu îndeplinește condițiile stabilite. În caz de denunțare a contractului, sumele încasate de autor îi rămân acestuia. Dacă, în vederea creării unei opere care a făcut obiectul unui contract de comandă, s-au executat lucrări pregătitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate.-------------Alin. (3) al art. 46 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.-------------Art. 46 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 47(1) Autorul poate solicita desființarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial în cazul în care cesionarul nu îl utilizează sau îl utilizează într-o măsura insuficienta și dacă, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.-------------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2) Autorul nu poate solicita desființarea contractului de cesiune, dacă motivele de neutilizare sau de utilizare insuficienta se datorează propriei culpe, faptei unui terț, unui caz fortuit sau de forță majoră.-------------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(3) Desființarea contractului de cesiune, menționată la alin. (1), nu poate fi solicitată înainte de expirarea a doi ani de la data cesionării dreptului patrimonial asupra unei opere. În cazul operelor cedate pentru publicațiile cotidiene, acest termen va fi de trei luni, iar în cazul publicațiilor periodice, de un an.-------------Alin. (3) al art. 47 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(4) Proprietarul originalului unei opere de artă plastică sau fotografică are dreptul să o expună public, chiar dacă aceasta nu a fost adusă la cunoștința publică, în afară cazului în care autorul a exclus în mod expres acest drept prin actul de înstrăinare a originalului.(5) Autorul nu poate renunța anticipat la exercitarea dreptului sau de a solicita desființarea contractului de cesiune menționat la alin. (1).(6) Dobândirea proprietății asupra suportului material al operei nu conferă prin ea însăși un drept de utilizare asupra operei.-------------Alin. (6) al art. 47 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea a II-a Contractul de editare  +  Articolul 48(1) Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedează editorului, în schimbul unei remunerații, dreptul de a reproduce și de a distribui opera.-------------Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2) Nu constituie contract de editare convenția prin care titularul dreptului de autor îl împuternicește, pe cheltuiala sa, pe un editor, pentru a reproduce și, eventual, a distribui opera.-------------Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(3) În situația prevăzută la alin. (2) se aplică prevederile de drept comun referitoare la contractul de antrepriza.  +  Articolul 49Titularul dreptului de autor poate ceda editorului și dreptul de a autoriza traducerea și adaptarea operei.  +  Articolul 50Cesiunea către editor a dreptului de a autoriza alte persoane să adapteze opera sau să o utilizeze în orice alt mod trebuie să facă obiectul unei prevederi contractuale exprese.-------------Art. 50 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 51(1) Contractul de editare trebuie să cuprindă clauze cu privire la:a) durata cesiunii;b) natura exclusiva sau neexclusivă și întinderea teritorială a cesiunii;c) numărul maxim și minim al exemplarelor;d) remunerația autorului, stabilită în condițiile prezentei legi;e) numărul de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit;f) termenul pentru apariția și difuzarea exemplarelor fiecărei ediții sau, după caz, ale fiecărui tiraj;g) termenul de predare a originalului operei de către autor;h) procedura de control al numărului de exemplare produse de către editor.(2) Absenta oricăreia dintre clauzele prevăzute la lit. a), b) și d) da dreptul părții interesate de a cere anularea contractului.  +  Articolul 52(1) Editorul care a dobândit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are, față de alți ofertanți similari, la preț egal, dreptul prioritar de publicare a operei în forma electronica. Editorul trebuie să opteze în scris, în cel mult 30 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului.(2) Dreptul menționat la alin. (1) este valabil timp de 3 ani de la data publicării operei.  +  Articolul 53Editorul este obligat să permită autorului să aducă îmbunătățiri sau alte modificări operei în cazul unei ediții noi, cu condiția ca aceste îmbunătățiri sau modificări să nu mărească esențial costurile editorului și să nu schimbe caracterul operei, dacă în contract nu se prevede altfel.  +  Articolul 54Editorul va putea ceda contractul de editare numai cu consimțământul autorului.  +  Articolul 55Editorul este obligat să înapoieze autorului originalul operei, originalele operelor de artă, ilustrațiile și orice alte documente primite pentru publicare, dacă nu s-a convenit altfel.  +  Articolul 56(1) În lipsa unei clauze contrare, contractul de editare va înceta după expirarea duratei stabilite sau după epuizarea ultimei ediții convenite.-------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2) Se consideră epuizate ediția sau tirajul al căror număr de exemplare nevândute este mai mic de 5% din numărul total de exemplare și, în orice caz, dacă este mai mic de 100 de exemplare.(3) Dacă editorul nu publică opera în termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desființarea contractului și daune pentru neexecutare. În acest caz, autorul păstrează remunerația primită sau, după caz, poate solicita plata remunerației integrale prevăzute în contract.(4) Dacă termenul pentru publicarea operei nu este prevăzut în contract, editorul este obligat să o publice în termen de cel mult un an de la data acceptării acesteia.(5) În cazul în care editorul intenționează să distrugă copiile operei, rămase în stoc după o perioadă de 2 ani de la data publicării, și dacă în contract nu se prevede o altă perioadă, acesta este obligat să le ofere mai întâi autorului.--------------Alin. (5) al art. 56 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 57(1) În cazul distrugerii operei datorită forței majore, autorul este îndreptățit la o remunerație care îi va fi plătită numai dacă opera s-a publicat.(2) Dacă o ediție pregătită este distrusă total, datorită forței majore, înainte de a fi pusă în circulație, editorul este îndreptățit să pregătească o ediție nouă, iar autorul va avea drept de remunerație numai pentru una dintre aceste ediții.--------------Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(3) Dacă o ediție pregătită este distrusă parțial, datorită forței majore, înainte de a fi pusă în circulație, editorul este îndreptățit să reproducă, fără plata remunerației către autor, numai atâtea copii câte au fost distruse.--------------Alin. (3) al art. 57 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Secţiunea a III-a Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală  +  Articolul 58(1) Prin contractul de reprezentare teatrală ori de execuție muzicală titularul dreptului de autor cedează unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa în public o operă actuala sau viitoare, literară, dramatică, muzicală, dramatico-muzicală, coregrafică ori o pantomimă, în schimbul unei remunerații, iar cesionarul se obligă să o reprezinte ori să o execute în condițiile convenite.--------------Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(2) Se pot încheia contracte generale de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală și prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, în condițiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. c).-------------Art. 58 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 59(1) Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală se încheie în scris, pe o durată determinată ori pentru un număr determinat de comunicări publice.-------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2) Contractul trebuie să prevadă termenul în care va avea loc premieră sau singura reprezentare ori execuție a operei, după caz, caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum și remunerația autorului.-------------Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(3) Întreruperea reprezentărilor sau execuțiilor timp de 2 ani consecutivi, dacă nu s-a prevăzut un alt termen prin contract, da dreptul autorului de a solicita rezilierea contractului și daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun.-------------Alin. (3) al art. 59 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală nu îl poate ceda unui terț, organizator de spectacole, fără consimțământul scris al autorului sau al reprezentantului sau, în afară de cazul cesiunii concomitente, totală sau parțială, a acestei activități.-------------Alin. (4) al art. 59 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 60(1) Cesionarul este obligat să permită autorului să controleze reprezentarea sau executarea operei și să susțină în mod adecvat realizarea condițiilor tehnice pentru interpretarea lucrării. De asemenea, cesionarul trebuie să trimită autorului programul, afișele și alte materiale tipărite, recenzii publice despre spectacol, dacă nu este prevăzut altfel în contract.(2) Cesionarul este obligat să asigure reprezentarea sau executarea publică a operei în condiții tehnice adecvate, precum și respectarea drepturilor autorului.  +  Articolul 61(1) Cesionarul este obligat să comunice periodic titularului dreptului de autor numărul de reprezentații sau de execuții muzicale, precum și situația încasărilor. În acest scop, contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală trebuie să prevadă și perioadele de comunicare, dar nu mai puțin de o dată pe an.(2) Cesionarul trebuie să plătească autorului, la termenele prevăzute în contract, sumele în cuantumul convenit.  +  Articolul 62Dacă cesionarul nu reprezintă sau nu executa opera în termenul stabilit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desființarea contractului și daune pentru neexecutare. În această situație, autorul păstrează remunerația primită sau, după caz, poate solicita plata remunerației integrale prevăzute în contract.  +  Secţiunea a IV-a Contractul de închiriere  +  Articolul 63(1) Prin contractul de închiriere a unei opere, autorul se angajează să permită utilizarea, pe timp determinat, cel puțin a unui exemplar al operei sale, în original sau în copie, în special programe pentru calculator ori opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale. Beneficiarul dreptului de închiriere se angajează să plătească o remunerație autorului pe perioada cât folosește acel exemplar al operei.(2) Contractul de închiriere a unei opere este supus dispozițiilor de drept comun privind contractul de locațiune.(3) Autorul păstrează dreptul de autor asupra operei închiriate, cu excepția dreptului de distribuire, dacă nu s-a convenit altfel.-------------Art. 63 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Partea a II-a Dispoziții speciale  +  Capitolul VIII Operele cinematografice și alte opere audiovizuale  +  Articolul 64Opera audiovizuală este opera cinematografică, opera exprimată printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice altă operă constând dintr-o succesiune de imagini în mișcare, însoțite sau nu de sunete.-------------Art. 64 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 65(1) Regizorul sau, după caz, realizatorul operei audiovizuale este persoana fizică care, în contractul cu producătorul, își asumă conducerea creării și realizării operei audiovizuale, în calitate de autor principal.-------------Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(2) Producătorul unei opere audiovizuale este persoana fizică sau juridică ce își asumă responsabilitatea producerii operei și, în aceasta calitate, organizează realizarea operei și furnizează mijloacele necesare tehnice și financiare.(3) Pentru realizarea unei opere audiovizuale, forma scrisă a contractului dintre producător și autorul principal este obligatorie.--------------Alin. (3) al art. 65 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 66Sunt autori ai operei audiovizuale, în condițiile prevăzute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuală și autorul grafic pentru operele de animație sau al secvențelor de animație, când acestea din urma reprezintă o parte importanta a operei. În contractul dintre producătorul și regizorul sau realizatorul operei părțile pot conveni să fie incluși ca autori ai operei audiovizuale și alți creatori care au contribuit substanțial la crearea acesteia.--------------Art. 66 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 67(1) În cazul în care unul dintre autorii prevăzuți la art. 66 refuza să definitiveze contribuția sa la opera audiovizuală sau se afla în imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia în vederea definitivării operei audiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remunerație pentru contribuția avută.-------------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2) Opera audiovizuală se consideră finită, când versiunea definitiva a fost stabilită de comun acord între autorul principal și producător.(3) Este interzisă distrugerea suportului original al versiunii definitive a operei audiovizuale în forma copiei-standard.(4) Autorii operei audiovizuale, alții decât autorul principal, nu se pot opune aducerii la cunoștința publică, precum și utilizării specifice a versiunii definitive a operei, integral sau parțial.-------------Alin. (4) al art. 67 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 68(1) Dreptul la adaptarea audiovizuală este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o include într-o operă audiovizuală.(2) Cesiunea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate face numai pe baza unui contract scris între titularul dreptului de autor și producătorul operei audiovizuale, distinct de contractul de editare a operei.(3) Prin încheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei opere preexistente transfera unui producător dreptul exclusiv de transformare și de includere a operei respective într-o operă audiovizuală.(4) Autorizarea acordată de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente trebuie să prevadă expres condițiile producției, difuzării și proiecției operei audiovizuale.  +  Articolul 69Drepturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor stabiliți potrivit art. 66 din prezenta lege.  +  Articolul 70(1) Prin contractele încheiate între autorii operei audiovizuale și producător, în lipsa unei clauze contrare, se prezumă că aceștia, cu excepția autorilor muzicii special create, îi cedează producătorului drepturile exclusive privind utilizarea operei în ansamblul sau, prevăzute la art. 13, precum și dreptul de a autoriza dublarea și subtitrarea, în schimbul unei remunerații echitabile.--------------Alin. (1) al art. 70 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(2) În lipsa unei clauze contrare, autorii operei audiovizuale, precum și alți autori ai unor contribuții la aceasta, își păstrează toate drepturile de utilizare separată a propriilor contribuții, precum și dreptul de a autoriza și/sau de a interzice utilizări în afară celei specifice a operei, integral sau parțial, cum ar fi utilizarea unor fragmente din opera cinematografică pentru publicitate, altă decât pentru promovarea operei, în condițiile prezentei legi.-------------Art. 70 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 71(1) În lipsa unei clauze contrare, remunerația pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale este proporțională cu încasările brute rezultate din utilizarea operei.(2) Producătorul este obligat să remită autorilor, periodic, situația încasărilor percepute după fiecare mod de utilizare. Autorii primesc remunerațiile cuvenite fie prin intermediul producătorului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale încheiate de acestea cu utilizatorii. Pentru dreptul de închiriere, autorii primesc remunerația conform prevederilor art. 111^1 .(3) Dacă producătorul nu finalizează opera audiovizuală în timp de cinci ani de la încheierea contractului sau nu difuzează opera audiovizuală într-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea contractului, dacă nu s-a convenit altfel.-------------Art. 71 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul IX Programele pentru calculator  +  Articolul 72(1) Prin prezenta lege, protecția programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursa sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele.(2) Ideile, procedeele, metodele de funcționare, conceptele matematice și principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfețelor sale, nu sunt protejate.  +  Articolul 73(1) Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute de prezenta lege, în partea I a prezentului titlu, îndeosebi de dreptul exclusiv de a realiza și de a autoriza:-------------Partea introductivă a art. 73 a fost modificată de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.a) reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parțial, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afișarea sau transmiterea în rețea;-------------Lit. a) a art. 73 a fost modificată de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.b) traducerea, adaptarea, aranjarea și orice alte transformări aduse unui program pentru calculator, precum și reproducerea rezultatului acestor operațiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator;c) distribuirea și închirierea originalului sau ale copiilor, sub orice formă, ale unui program pentru calculator.-------------Litera c) a alin. (1) al art. 73 a fost modificată de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(2) Prima vânzare a copiei unui program pentru calculator pe piața internă de către titularul drepturilor sau cea făcută cu consimțământul acestuia epuizează dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piața internă.-------------Alin. (2) al art. 73 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 74În lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulți angajați în exercitarea atribuțiilor de serviciu ori după instrucțiunile celui care angajează, aparțin acestuia din urma.-------------Art. 74 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 75(1) În lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezumă că:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 75 a fost modificată de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.a) utilizatorului i se acorda dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator;b) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.(2) Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implica și transferul dreptului de autor asupra acestuia.  +  Articolul 76În lipsa unei clauze contrare, nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor actele prevăzute la art. 73 lit. a) și b), dacă acestea sunt necesare pentru a permite dobânditorului legitim să utilizeze programul pentru calculator într-un mod corespunzător destinației sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.-------------Art. 76 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 77(1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea titularului dreptului de autor, o copie de arhiva sau de siguranța, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizării programului.-------------Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fără autorizarea titularului dreptului de autor, să analizeze, să studieze sau să testeze funcționarea acestui program, în scopul de a determina ideile și principiile care stau la baza oricărui element al acestuia, cu ocazia efectuării oricăror operațiuni de instalare, afișare, rulare sau executare, transmitere ori stocare a programului, operațiuni pe care este în drept să le efectueze.-------------Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(3) Dispozițiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplică programelor pentru calculator.  +  Articolul 78Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru obținerea informațiilor necesare interoperabilității unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:-------------Partea introductivă a art. 78 a fost modificată de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.a) actele de reproducere și de traducere sunt îndeplinite de o persoana care deține dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoana care îndeplinește aceste acțiuni în numele cele dinții, fiind abilitată în acest scop;b) informațiile necesare interoperabilității nu sunt ușor și rapid accesibile persoanelor prevăzute la lit. a) a prezentului articol;c) actele prevăzute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la părțile de program necesare interoperabilității.  +  Articolul 79Informațiile obținute prin aplicarea art. 78:a) nu pot fi utilizate în alte scopuri decât la realizarea interoperabilității programului pentru calculator, creat independent;------------Litera a) a art. 79 a fost modificată de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.b) nu pot fi comunicate altor persoane, în afară cazului în care comunicarea se dovedește necesară interoperabilității programului pentru calculator, creat independent;c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a cărui expresie este fundamental similară, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor titularului dreptului de autor.-------------Lit. c) a art. 79 a fost modificată de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 80Dispozițiile art. 78 și 79 nu se aplică, dacă se cauzează un prejudiciu titularului dreptului de autor sau utilizării normale a programului pentru calculator.-------------Art. 80 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 81Dispozițiile cap. VI din prezentul titlu nu se aplică programelor pentru calculator.  +  Capitolul X Operele de artă plastică, de arhitectură și fotografice  +  Articolul 82Persoana fizică sau juridică organizatoare a expozițiilor de artă răspunde de integritatea operelor expuse, luând toate măsurile pentru înlăturarea oricărui risc.  +  Articolul 83(1) Contractul de reproducere a unei opere de artă trebuie să conțină indicații care să permită identificarea operei, cum ar fi o descriere sumară, o schiță, un desen, o fotografie, precum și referiri la semnătura autorului.(2) Reproducerile nu vor putea fi puse în vânzare fără ca titularul dreptului de autor să fi aprobat exemplarul ce i-a fost supus spre examinare.(3) Pe toate exemplarele trebuie să figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit care să permită identificarea acestuia.(4) Modele originale și alte elemente ce au servit celui care a făcut reproducerile trebuie să fie restituite deținătorului cu orice titlu al acestora, dacă nu s-a convenit altfel.(5) Instrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie să fie distruse sau făcute inutilizabile, dacă titularul dreptului de autor asupra operei nu le achiziționează și dacă nu s-a convenit altfel.  +  Articolul 84(1) Studiile și proiectele de arhitectură și urbanism expuse în apropierea șantierului operei de arhitectură, precum și construcția realizată după acestea trebuie să poarte scris numele autorului, la loc vizibil, dacă prin contract nu s-a convenit altfel.-------------Alin. (1) al art. 84 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(2) Construirea unei opere de arhitectură, realizată total sau parțial după un alt proiect, nu poate fi făcută decât cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect.  +  Articolul 85(1) Sunt considerate opere fotografice și fotogramele peliculelor cinematografice.(2) Nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice și altele asemenea.  +  Articolul 86(1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria opera nu trebuie să prejudicieze drepturile autorului operei de artă reproduse în opera fotografică.-------------Alin. (1) al art. 86 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2) Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creată în executarea unui contract individual de muncă sau la comandă, se prezumă că aparțin, pentru o perioadă de 3 ani, celui care angajează sau persoanei care a făcut comandă, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel.(3) Înstrăinarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel.  +  Articolul 87(1) Fotografia unei persoane, atunci când este executată la comandă, poate fi publicată, reprodusă de persoana fotografiată sau de succesorii săi, fără consimțământul autorului, dacă nu s-a convenit altfel.(2) Dacă numele autorului figurează pe exemplarul original al fotografiei, el trebuie să fie menționat și pe reproduceri.-------------Alin. (2) al art. 87 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Capitolul XI Protecția portretului, a destinatarului corespondentei și a secretului sursei de informare  +  Articolul 88(1) Utilizarea unei opere care conține un portret necesită consimțământul persoanei reprezentate în acest portret, în condițiile prevăzute de art. 73, 74 și 79 din Codul civil. De asemenea, autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul să o reproducă ori să o utilizeze fără consimțământul succesorilor persoanei reprezentate, timp de 20 de ani după moartea acesteia, cu respectarea și a dispozițiilor art. 79 din Codul civil.(2) În lipsa unei clauze contrare, consimțământul nu este necesar dacă persoana reprezentată în portret este de profesie model sau a primit o remunerație pentru a poza pentru acel portret. De asemenea, existența consimțământului se prezumă în condițiile art. 76 din Codul civil.-------------Art. 88 a fost modificat de pct. 1 al art. 21, Secțiunea a 3-a, Cap. III din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 89Utilizarea unei corespondențe adresate unei persoane necesită consimțământul destinatarului, iar după moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor săi, dacă destinatarul nu a dorit altfel. În toate cazurile, sunt deopotrivă aplicabile dispozițiile art. 71 alin. (1) și (2), art. 72, 74 și 79 din Codul civil.-------------Art. 89 a fost modificat de pct. 2 al art. 21, Secțiunea a 3-a, Cap. III din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 90Persoana reprezentată într-un portret și persoana destinatară a unei corespondente pot exercita dreptul prevăzut la art. 10 lit. d), în ceea ce privește utilizarea operei ce conține portretul sau a corespondentei, după caz.-------------Art. 90 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 91(1) Editorul sau producătorul, la cererea autorului, este obligat să păstreze secretul surselor de informații folosite în opere și să nu publice documentele referitoare la acestea.(2) Dezvăluirea secretului este permisă cu consimțământul persoanei care l-a încredințat sau în baza unei hotărîri judecătorești, definitive și irevocabile.  +  Titlul II Drepturile conexe dreptului de autorDrepturile conexe dreptului de autor și drepturi sui-generis-------------Denumirea Titlului II a fost modificată de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul I Dispoziții comune  +  Articolul 92(1) Drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor. Nici o dispoziție a prezentului titlu nu trebuie interpretată în sensul unei limitări a exercițiului dreptului de autor.(2) Drepturile patrimoniale recunoscute în prezentul titlu pot fi cesionate, în tot sau în parte, în condițiile prevăzute la art. 39-43, care se aplică prin analogie. Aceste drepturi pot să facă obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive.-------------Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 93Abrogat.-------------Art. 93 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 94Sunt recunoscuți și protejați, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artiștii interpreți sau executanți, pentru propriile interpretări ori execuții, producătorii de înregistrări sonore și producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări, și organismele de radiodifuziune și de televiziune, pentru propriile emisiuni și servicii de programe.-------------Art. 94 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul II Drepturile artiștilor interpreți sau executanți  +  Articolul 95În sensul prezentei legi, prin artiști interpreți sau executanți se înțelege: actorii, cântăreții, muzicienii, dansatorii și alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită, declamă, joacă, interpretează, regizează, dirijează ori execută în orice altă modalitate o operă literară sau artistică, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietăți, de circ ori de marionete.  +  Articolul 96Artistul interpret sau executant are următoarele drepturi morale:a) dreptul de a pretinde recunoașterea paternității propriei interpretări sau execuții;b) dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul său să fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol și la fiecare utilizare a înregistrării acestuia;c) dreptul de a pretinde respectarea calității prestației sale și de a se opune oricărei deformări, falsificări sau altei modificări substanțiale a interpretării ori execuției sale sau oricărei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputația sa;d) abrogată;-------------Lit. d) a art. 96 a fost abrogată de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 97(1) Drepturile prevăzute la art. 96 nu pot face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări.(2) După moartea artistului interpret sau executant, exercițiul drepturilor prevăzute la art. 96 se transmite prin moștenire, potrivit legislației civile, pe durata nelimitată. Dacă nu există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă care a administrat drepturile artistului interpret sau executant ori, după caz, organismului cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv.-------------Alin. (2) al art. 97 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 98(1) Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice următoarele:a) fixarea interpretării sau a execuției sale;b) reproducerea interpretării sau a execuției fixate;-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 98 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.c) distribuirea interpretării sau a execuției fixate;d) închirierea interpretării sau a execuției fixate;e) împrumutul interpretării sau al execuției fixate;f) importul în vederea comercializării pe piața internă a interpretării sau a execuției fixate;g) radiodifuzarea și comunicarea publică ale interpretării sau ale execuției sale, cu excepția cazului în care interpretarea ori execuția a fost deja fixată sau radiodifuzată;-------------Lit. g) a alin. (1) al art. 98 a fost modificată de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.g^1) în situația specificată la lit. g) au dreptul numai la remunerație echitabilă;-------------Lit. g^1) a alin. (1) al art. 98 a fost introdusă de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.h) punerea la dispoziția publicului a interpretării sau a execuției sale fixate, astfel încât să poată fi accesată, în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public;i) retransmiterea prin cablu a interpretării sau a execuției fixate.(2) În sensul prezentei legi, se consideră fixare încorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor și imaginilor sau a reprezentării digitale a acestora pe suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publică a lor, cu ajutorul unui dispozitiv.-------------Alin. (2) al art. 98 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(3) Remunerația echitabilă prevăzută la alin. (1) lit. g) se stabilește și se colectează conform procedurii prevăzute la art. 131, 131^1, 131^2 și 133.-------------Alin. (3) al art. 98 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(4) Definițiile prevăzute la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, art. 15 alin. (1), art. 15^1 și 15^2 se aplică în mod corespunzător și drepturilor prevăzute la alin. (1).-------------Alin. (4) al art. 98 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.-------------Art. 98 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 99(1) În sensul prezentei legi, execuția sau interpretarea unei opere este colectivă, în cazul în care interpretările ori execuțiile individuale formează un tot, fără a fi posibil, data fiind natura interpretării sau execuției, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre artiștii participanți asupra ansamblului interpretării sau execuției.(2) În vederea exercitării drepturilor exclusive privind autorizarea prevăzută la art. 98, artiștii interpreți sau executanți care participa, în mod colectiv, la aceeași interpretare ori execuție, cum ar fi membrii unui grup muzical, ai unui cor, ai unei orchestre, ai unui corp de balet sau ai unei trupe teatrale, trebuie să mandateze, în scris, dintre ei, un reprezentant, cu acordul majorității membrilor.(3) Sunt exceptați de la prevederile alin. (2) regizorul, dirijorul și soliștii.-------------Art. 99 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 100În cazul unei interpretări sau execuții efectuate de un artist, în cadrul unui contract individual de muncă, drepturile patrimoniale prevăzute la art. 98, care sunt transmise angajatorului, trebuie să fie expres prevăzute în contractul individual de muncă.-------------Art. 100 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 101În lipsa unei clauze contrare, artistul interpret sau executant, care a participat la realizarea unei opere audiovizuale, a unei înregistrări audiovizuale ori a unei înregistrări sonore, se prezumă că cedează producătorului acesteia, în schimbul unei remunerații echitabile, dreptul exclusiv de utilizare a prestației sale astfel fixate, prin reproducere, distribuire, import, închiriere și împrumut.-------------Art. 101 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 102(1) Durata de protecție a drepturilor patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți este de 50 de ani de la data interpretării sau executării, cu următoarele excepții:a) în cazul în care fixarea executării, altfel decât pe o fonogramă, face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări legale către public în decursul acestui termen, drepturile încetează la 50 de ani de la prima publicare sau de la prima comunicare către public, în funcție de care dintre aceste date este prima;b) în cazul în care fixarea executării pe o fonogramă face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări legale către public în decursul acestui termen, drepturile încetează la 70 de ani de la prima astfel de publicare sau de la prima astfel de comunicare către public, în funcție de care dintre aceste date este prima.-------------Alin. (1) al art. 102 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 53 din 24 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015.(2) Durata prevăzută la alin. (1) se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului generator de drepturi.-------------Art. 102 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 102^1(1) În cazul în care, la 50 de ani de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, la 50 de ani de la comunicarea legală a acesteia către public, producătorul fonogramei nu oferă copii ale fonogramei spre vânzare într-o cantitate suficientă sau nu pune fonogramă la dispoziția publicului, prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii publicului să aibă acces individual din locul și momentul alese, artistul interpret sau executant poate rezilia contractul prin care a cesionat unui producător de fonograme drepturile asupra fixării executării sale, denumit în continuare contract de cesiune.(2) Dreptul de reziliere a contractului de cesiune poate fi exercitat cu condiția ca producătorul, în termen de un an de la notificarea de către artistul interpret sau executant a intenției sale de a rezilia contractul de cesiune în temeiul alin. (1), să nu desfășoare cele două activități de exploatare prevăzute la alin. (1).(3) Dreptul de reziliere nu poate face obiectul unei renunțări din partea artistului interpret sau executant.(4) În cazul în care pe fonogramă sunt înregistrate interpretările mai multor artiști interpreți sau executanți, aceștia își pot rezilia contractele de cesiune în conformitate cu legislația națională aplicabilă. În cazul în care contractul de cesiune se reziliază în temeiul prezentului articol, drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei încetează.(5) În cazul în care contractul de cesiune prevede dreptul artistului interpret sau executant la o remunerație unică, acesta are dreptul de a primi de la producătorul de fonograme o remunerație suplimentară anuală pentru fiecare an întreg imediat următor celui de-al 50-lea an de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, celui deal 50lea an de la comunicarea legală a acesteia către public.(6) Dreptul de a obține o remunerație anuală suplimentară nu poate face obiectul unei renunțări din partea artistului interpret sau executant.(7) Suma totală pe care producătorul de fonograme trebuie să o aloce pentru plata remunerației suplimentare anuale prevăzute la alin. (5) corespunde unui procent de 20% din veniturile pe care producătorul de fonograme le-a obținut în cursul anului anterior celui pentru care se plătește remunerația, din reproducerea, distribuirea și punerea la dispoziție a fonogramelor respective, după cel de-al 50-lea an de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, după cel de-al 50-lea an de la comunicarea legală a acesteia către public.(8) Producătorii de fonograme trebuie să furnizeze, la cerere, artiștilor interpreți sau executanți care sunt îndreptățiți la plata remunerației suplimentare anuale orice informație necesară pentru asigurarea plății respectivei remunerații.(9) Dreptul de a obține remunerația suplimentară anuală, astfel cum este prevăzut la alin. (5), este gestionat de organismele de gestiune colectivă.(10) În cazul în care un artist interpret sau executant are dreptul la o remunerație plătită treptat, nici plățile în avans, nici reducerile definite în contract nu se deduc din plățile efectuate către artist după cel de-al 50-lea an de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, după cel de-al 50-lea an de la comunicarea legală către public a acesteia.-------------Art. 102^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 53 din 24 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015.  +  Capitolul III Drepturile producătorilor de înregistrări sonore  +  Articolul 103(1) Se consideră înregistrare sonoră sau fonogramă, în sensul prezentei legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori execuție sau a altor sunete ori a reprezentării digitale ale acestor sunete, altă decât sub forma unei fixări încorporate într-o operă cinematografică sau în altă operă audiovizuală.-------------Alin. (1) al art. 103 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(2) Producătorul de înregistrări sonore este persoana fizică sau juridică ce are inițiativă și își asumă responsabilitatea organizării și finanțarea realizării primei fixări a sunetelor, fie ca acestea constituie sau nu o operă în sensul prezentei legi.-------------Art. 103 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 104În cazul reproducerii și distribuirii înregistrărilor sonore, producătorul este în drept să înscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii și alte suporturi materiale de ambalare, pe lângă mențiunile privind autorul și artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicări, marca de comerț, precum și numele ori denumirea producătorului.-------------Art. 104 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 105(1) În condițiile prevăzute la art. 92 alin. (1), producătorul de înregistrări sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele:a) reproducerea prin orice mijloc și sub orice formă a propriilor înregistrări sonore;-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 105 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.b) distribuirea propriilor înregistrări sonore;c) închirierea propriilor înregistrări sonore;d) împrumutul propriilor înregistrări sonore;e) importul, în vederea comercializării pe piața internă, a copiilor legal realizate ale propriilor înregistrări sonore;f) radiodifuzarea și comunicarea publică a propriilor înregistrări sonore, cu excepția celor publicate în scop comercial, caz în care are dreptul doar la remunerație echitabilă;-------------Lit. f) a alin. (1) al art. 105 a fost modificată de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.g) punerea la dispoziția publicului a propriilor înregistrări sonore, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public;h) retransmiterea prin cablu a propriilor înregistrări sonore.(2) Definițiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , art. 15 alin. (1), art. 15^1 și 15^2 se aplică, prin analogie, și drepturilor prevăzute la alin. (1).(3) Producătorul de înregistrări sonore are dreptul de a împiedica importul de copii ale propriilor înregistrări sonore realizate fără autorizarea sa.(4) Dispozițiile alin. (1) lit. e) nu se aplică atunci când importul este făcut de o persoana fizică, fără scopuri comerciale, în bagajul personal legal admis.-------------Art. 105 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106(1) Durata de protecție a drepturilor patrimoniale ale producătorilor de fonograme este de 50 de ani de la data primei fixări. Cu toate acestea, dacă în decursul acestei perioade fonogramă face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări publice legale, durata de protecție a drepturilor este de 70 de ani de la data la care a avut loc prima dintre acestea.-------------Alin. (1) al art. 106 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 53 din 24 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2015.(2) Durata prevăzută la alin. (1) se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului generator de drepturi.-------------Art. 106 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Capitolul III^1Drepturile producătorilor de înregistrări audiovizuale-------------Cap. III^1 din Titlul II a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^1(1) Se consideră înregistrare audiovizuală sau videograma, în sensul prezentei legi, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvențe de imagini în mișcare, însoțite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda și suportul utilizate pentru aceasta fixare.(2) Producătorul unei înregistrări audiovizuale este persoana fizică sau juridică ce are inițiativă și își asumă responsabilitatea organizării și realizării primei fixări a unei opere audiovizuale sau a unor secvențe de imagini în mișcare, însoțite ori nu de sunet și, în aceasta calitate, furnizează mijloacele tehnice și financiare necesare.-------------Art. 106^1 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^2În cazul reproducerii și distribuirii propriilor înregistrări audiovizuale, producătorul este în drept să înscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii și alte suporturi materiale de ambalare, numele ori denumirea producătorului, pe lângă mențiunile privind autorul și artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicări, marca de comerț, precum și numele ori denumirea producătorului.-------------Art. 106^2 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^3(1) Producătorul unei înregistrări audiovizuale are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele:a) reproducerea prin orice mijloc și sub orice formă a propriilor înregistrări audiovizuale;-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 106^3 a fost modificată de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.b) distribuirea originalului sau a copiilor propriilor înregistrări audiovizuale;c) închirierea propriilor înregistrări audiovizuale;d) împrumutul propriilor înregistrări audiovizuale;e) importul, în vederea comercializării pe piața internă, a propriilor înregistrări audiovizuale;f) radiodifuzarea și comunicarea publică a propriilor înregistrări audiovizuale;g) punerea la dispoziția publicului a propriilor înregistrări audiovizuale, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public;h) retransmiterea prin cablu a propriilor înregistrări audiovizuale.(2) Definițiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , 15 alin. (1), art. 15^1 și 15^2 se aplică, prin analogie, și drepturilor prevăzute la alin. (1).-------------Art. 106^3 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^4(1) Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de înregistrări audiovizuale este de 50 de ani de la data primei fixări. Totuși, dacă înregistrarea în decursul acestei perioade face obiectul unei publicări sau al unei comunicări publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oară oricare dintre acestea.(2) Durata prevăzută la alin. (1) se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului generator de drepturi.-------------Art. 106^4 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Capitolul IV Dispoziții comune autorilor, artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de înregistrări sonore și audiovizuale  +  Articolul 106^5(1) Pentru utilizarea directa sau indirecta a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare către public, artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme au dreptul la o remunerație unica echitabilă.(2) Cuantumul acestei remunerații se stabilește prin metodologii, conform procedurii prevăzute la art. 131, 131^1 și 131^2 .(3) Colectarea remunerației unice se efectuează în condițiile prevăzute la art. 133.(4) Organismele de gestiune colectivă beneficiare stabilesc, printr-un protocol, care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, proporția repartizării remunerației între cele doua categorii de beneficiari. În cazul în care beneficiarii nu depun protocolul la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor, remunerația se împarte, în mod egal, între cele doua categorii de beneficiari.-------------Art. 106^5 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^6Dreptul de distribuire se epuizează o dată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei înregistrări sonore sau audiovizuale pe piața internă, de cătretitularul de drepturi ori cu consimțământul acestuia.-------------Art. 106^6 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 107(1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin înregistrări sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum și cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hârtie, direct ori indirect, în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (1), au dreptul, împreună cu editorii, producătorii și cu artiștii interpreți sau executanți, după caz, la o remunerație compensatorie pentru copia privată, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remunerația compensatorie pentru copia privată nu poate face obiectul unei renunțări din partea beneficiarilor.(2) Remunerația compensatorie pentru copia privată se plătește de fabricanții și/sau importatorii de suporturi de aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), indiferent dacă procedeul folosit este unul analogic sau digital.(3) Importatorii și fabricanții de suporturi și aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), sunt obligați să se înscrie la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în Registrul Național al Copiei Private, și pot desfășura activitățile respective de import sau de producție numai după obținerea de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a certificatului de înregistrare. Acest certificat se eliberează de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal și a Certificatului unic de înregistrare la registrul comerțului, în termen de 5 zile de la depunerea acestora.(4) Lista suporturilor și a aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată, precum și cuantumul acestei remunerații se negociază din 3 în 3 ani, dacă una dintre părți o cere, în cadrul unor comisii constituite din:a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care funcționează pentru câte o categorie de drepturi, pe de o parte;b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricanții și importatorii de suporturi și aparate, numit de respectivele structuri asociative, și câte un reprezentant al primilor 3 fabricanți și importatori majori de suporturi și aparate, stabiliți pe baza cifrei de afaceri și a cotei de piața din domeniul respectiv, cu condiția ca acestea să fie declarate în acest scop la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere, pe de altă parte.(5) În vederea inițierii negocierilor potrivit procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (2)-(4), organismele de gestiune colectivă sau structurile asociative ale fabricanților și importatorilor de suporturi și aparate vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere conținând lista suporturilor și aparatelor, cerere ce va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum și cuantumurile remunerațiilor ce urmează să fie negociate. Lista se elaborează în mod distinct pentru aparatele și suporturile din domeniul sonor și audiovizual și pentru aparatele și suporturile din domeniul grafic și se negociază în doua comisii.(6) Remunerațiile sunt procentuale și se calculează la valoarea în vama, în cazul importatorilor, și, respectiv, la valoarea fără TVA, cu ocazia punerii în circulație a produselor de către producători, și se plătește în luna următoare importului sau datei de facturare.(7) Remunerațiile negociate de părți sunt procentuale și sunt datorate pentru aparatele și suporturile prevăzute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hârtie pentru copiator format A4 și suporturi digitale.(8) Remunerația compensatorie pentru copia privată reprezintă o cota procentuală din valoarea specificată la alin. (6), după cum urmează:a) coli de hârtie pentru copiator, format A4: 0,1%;b) alte suporturi: 3%;c) pentru aparate: 0,5%.(9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor și suporturilor pentru care se datorează remunerația compensatorie se convoacă de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a cererii de negociere, și se desfășoară potrivit procedurilor prevăzute la art. 131^2.-------------Art. 107 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 107^1Remunerația compensatorie pentru copia privată se colectează de către un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse după înregistrări sonore și audiovizuale și de către un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hârtie, în condițiile prevăzute la art. 133 alin. (6)-(8). Cele doua organisme de gestiune colectivă, cu atribuții de colector unic, sunt desemnate prin obținerea votului majorității organismelor de gestiune colectivă beneficiare, la prima convocare, sau prin obținerea celui mai mare număr de voturi la o a doua convocare, indiferent de numărul celor prezenți. Organismele de gestiune colectivă desemnate prin vot vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 107^1 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 107^2(1) Remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismele de gestiune colectoare unice se repartizează beneficiarilor, astfel:a) în cazul suporturilor și aparatelor pentru copii înregistrate sonor, prin procedeu analogic, 40% din remunerație revine, în părți negociabile, autorilor și editorilor operelor înregistrate, 30% revine artiștilor interpreți sau executanți, iar restul de 30% revine producătorilor de înregistrări sonore;b) în cazul suporturilor și aparatelor pentru copii înregistrate audiovizual, prin procedeu analogic, remunerația se împarte în mod egal între următoarele categorii: autori, artiști interpreți sau executanți și producători;c) abrogată;-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 107^2 a fost abrogată de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.d) în cazul copiilor înregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remunerația se împarte în mod egal între beneficiarii corespunzând fiecăreia dintre cele trei categorii prevăzute la lit. a), b) și c), iar, în interiorul fiecărei categorii, conform celor stabilite la literele amintite.(1^1) În cazul copiilor înregistrate, prin procedeu analogic, pe hârtie, remunerația se împarte în mod egal între autori și editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizează acestora numai prin asociațiile de editori, pe baza unui protocol încheiat între acestea, conținând criteriile de repartiție și procentele cuvenite fiecărei asociații. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociațiile de editori care îndeplinesc condițiile stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.-------------Alin. (1^1) al art. 107^2 a fost introdus de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 107^2 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.-------------Art. 107^2 a fost introdus de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 108Remunerația compensatorie pentru copia privată nu se plătește în cazul în care suporturile audio, video sau digitale neînregistrate, fabricate în țara sau importate, se comercializează angro către producătorii de înregistrări sonore și audiovizuale sau către organismele de radiodifuziune și televiziune, pentru propriile emisiuni.-------------Art. 108 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 109Abrogat.-------------Art. 109 a fost abrogat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 110Dispozițiile art. 107 nu se aplică importului de suporturi și aparate ce permit realizarea de copii, efectuat fără scop comercial, în bagajul personal legal admis.-------------Art. 110 a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 111Abrogat.-------------Art. 111 a fost abrogat de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 111^1(1) În cazul în care un autor sau un artist interpret sau executant a transferat ori a cedat dreptul sau de închiriere sau împrumut, în ceea ce privește o fonogramă ori o videograma, unui producător de fonograme sau de înregistrări audiovizuale, acesta păstrează dreptul de a obține o remunerație echitabilă.(2) Dreptul de a obține o remunerație echitabilă pentru închiriere nu poate face obiectul unei renunțări din partea autorilor sau artiștilor interpreți ori executanți, în calitate de beneficiari.(3) Autorii și artiștii interpreți sau executanți vor primi remunerațiile cuvenite fie direct de la producători, conform contractelor încheiate cu aceștia, fie de la utilizatori, numai prin organismele de gestiune colectivă, conform contractelor dintre beneficiarii remunerației și producători.-------------Art. 111^1 a fost introdus de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 112Dispozițiile privind limitele exercitării drepturilor prevăzute la art. 33-38 se aplică în mod corespunzător și titularilor de drepturi conexe dreptului de autor.-------------Art. 112 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 112^1În cazul în care titularii de drepturi beneficiază, prin efectul legii, de o remunerație obligatorie, aceștia nu se pot opune utilizărilor care o generează.-------------Art. 112^1 a fost introdus de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 112^2(1) Este considerată operă orfană acea operă sau fonogramă, prevăzută la art. 7, 8 și art. 103 alin. (1), în cazul în care niciun titular al drepturilor de autor asupra operei sau fonogramei nu este identificat sau, chiar dacă unul sau mai mulți dintre titulari sunt identificați, niciunul nu este localizat, în pofida efectuării și înregistrării unei căutări diligente a titularilor drepturilor de autor.(2) Statutul de operă orfană se aplică următoarelor categorii de opere și fonograme care sunt protejate prin drepturi de autor și care au fost publicate pentru prima dată într-un stat membru sau, în absența publicării, care au fost difuzate pentru prima dată într-un stat membru:a) operelor sub formă de cărți, jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri care se găsesc în colecțiile bibliotecilor, instituțiilor de învățământ sau muzeelor accesibile publicului, precum și în colecțiile arhivelor sau ale instituțiilor patrimoniului cinematografic sau sonor;b) operelor cinematografice, audiovizuale și fonogramelor aflate în colecțiile bibliotecilor, ale instituțiilor de învățământ sau ale muzeelor accesibile publicului, precum și în colecțiile arhivelor sau ale instituțiilor patrimoniului cinematografic sau sonor;c) operelor cinematografice și audiovizuale și fonogramelor produse de organismele publice de radiodifuziune și de televiziune până la 31 decembrie 2002 inclusiv și aflate în arhivele acestora;d) operelor și fonogramelor prevăzute la lit. a)-c), care nu au fost niciodată publicate sau difuzate, dar care au fost puse la dispoziția publicului de către instituțiile prevăzute la art. 112^3 alin. (1), cu consimțământul titularilor drepturilor de autor, numai dacă este rezonabil să se presupună că titularii drepturilor de autor nu s-ar opune utilizărilor prevăzute la art. 112^3;e) operelor și altor obiecte protejate care sunt integrate sau încorporate în operele ori fonogramele prevăzute la lit. a)-d) sau care constituie parte integrantă a operelor sau fonogramelor respective.(3) În situația în care titularul dreptului de autor este identificat ori localizat ulterior, opera sau fonograma respectivă își încetează statutul de operă orfană.(4) Atunci când o operă sau o fonogramă are mai mulți titulari de drepturi de autor și nu toți sunt identificați sau, chiar dacă sunt identificați, nu sunt localizați în urma unei căutări diligente și nu sunt înregistrați în conformitate cu prevederile art. 112^5, opera sau fonograma poate fi utilizată în conformitate cu prevederile art. 14 și 15, cu condiția ca aceia dintre titularii de drepturi care au fost identificați și localizați să fi autorizat, în legătură cu drepturile pe care le dețin, instituțiile prevăzute la art. 112^3 alin. (1) să efectueze reproducerea și să o pună la dispoziția publicului.(5) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere drepturilor asupra operei sau fonogramei ai cărei titulari au fost identificați și localizați.(6) Dispozițiile privind operele orfane nu se aplică în privința operelor anonime sau sub pseudonim.----------Art. 112^2 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 210 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Articolul 112^3(1) Utilizarea operelor sau fonogramelor orfane de către biblioteci, instituții de învățământ și muzee accesibile publicului, precum și de către arhive, de către instituții ale patrimoniului cinematografic sau fonografic și de către organismele publice de radiodifuziune și de televiziune, pentru a realiza obiective legate de misiunile lor de interes public, se poate realiza prin:a) punere la dispoziția publicului, în sensul art. 15;b) reproducere, în sensul art. 14, în vederea digitizării, punerii la dispoziție, indexării, catalogării, conservării sau restaurării.(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) pot utiliza o operă orfană numai în scopul realizării obiectivelor legate de misiunile lor de interes public, în special conservarea operelor și fonogramelor aflate în colecțiile lor, restaurarea acestora și furnizarea de acces în scop cultural și educațional la acestea. Aceste organisme pot obține venituri din utilizarea operelor orfane în scopul exclusiv de acoperire a costurilor legate de digitizarea și de punerea acestora la dispoziția publicului.(3) Instituțiile prevăzute la alin. (1) au obligația de a preciza numele autorilor identificați și ale altor titulari ai drepturilor de autor în toate utilizările unei opere orfane.(4) Dispozițiile prezentei legi nu aduc atingere libertății contractuale a instituțiilor prevăzute la alin. (1) în ceea ce privește exercitarea misiunilor lor de interes public, îndeosebi în ceea ce privește acordurile de parteneriat public-privat.(5) Titularii drepturilor de autor care pun capăt statutului de operă orfană al operelor sau fonogramelor lor beneficiază de o compensație echitabilă pentru utilizarea de către instituțiile prevăzute la alin. (1) a acestor opere sau fonograme, în condițiile legii.(6) Compensația echitabilă, prevăzută la alin. (5), se stabilește în funcție de numărul de copii/reproduceri realizate după opera sau fonograma respectivă.----------Art. 112^3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 210 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Articolul 112^4(1) În scopul stabilirii statutului de operă orfană, instituțiile prevăzute la art. 112^3 alin. (1) se asigură că pentru fiecare operă individuală sau fonogramă se efectuează o căutare diligentă și de bună-credință, prin consultarea surselor corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau fonograme în cauză.(2) Căutarea diligentă se efectuează obligatoriu înaintea utilizării operei sau fonogramei.(3) Dacă există indicii că s-ar putea găsi informații relevante cu privire la titularii drepturilor de autor în alte țări, se consultă, de asemenea, sursele de informații disponibile din țările respective.(4) Sursele prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite, prin decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în urma consultării cu titularii de drepturi de autor și cu utilizatorii, pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme.(5) În cazul cărților publicate, sursele includ următoarele:a) depozitul legal, cataloagele din biblioteci, fișierele de autoritate deținute de biblioteci și de alte instituții;b) asociațiile editorilor și autorilor din țara respectivă;c) bazele de date și registrele existente, WATCH (Writers Artists and their Copyright Holders - scriitori, artiști și deținătorii de drepturi de autor ai acestora), ISBN (International Standard Book Number - numărul internațional standard pentru cărți) și bazele de date cu cărțile tipărite;d) bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în special ale organismelor de reprezentare a drepturilor de reproducere;e) surse care integrează baze de date și registre multiple, inclusiv VIAF (Virtual International Authority Files - Dosare Virtuale Internaționale de Autoritate) și ARROW (Accesible Registries of Rights Information and Orphan Works - registre accesibile ale informațiilor privind drepturile de autor și ale operelor orfane).(6) În cazul ziarelor, revistelor, jurnalelor și periodicelor, sursele includ următoarele:a) ISSN (International Standard Serial Number - numărul internațional standard pentru publicații seriale), pentru publicațiile seriale;b) indexuri și cataloage aparținând fondurilor și colecțiilor bibliotecilor;c) depozitul legal;d) asociații ale editorilor, ale autorilor și ale jurnaliștilor din țara respectivă;e) bazele de date ale organismelor de gestiune relevante, inclusiv ale organismelor de reprezentare a drepturilor de reproducere.(7) În cazul operelor vizuale, și anume cele din categoriile artelor plastice, fotografiei, ilustrațiilor, designului și arhitecturii, precum și în cazul schițelor acestor opere și ale altor astfel de opere care figurează în cărți, jurnale, ziare și reviste, sau în cazul altor opere, sursele includ următoarele:a) sursele prevăzute la alin. (5) și (6);b) bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în special în cazul artelor vizuale, inclusiv organismele de reprezentare a drepturilor de reproducere;c) bazele de date ale agențiilor de imagini, dacă este cazul.(8) În cazul operelor audiovizuale și al fonogramelor, sursele includ următoarele:a) depozitul legal;b) asociații ale producătorilor din țara respectivă;c) bazele de date ale instituțiilor patrimoniului cinematografic sau sonor, după caz, și ale bibliotecilor naționale;d) bazele de date cu standarde și identificatori pertinenți, cum ar fi ISAN (International Standard Audiovisual Number - Numărul Internațional Standard pentru Opere Audiovizuale) pentru materialul audiovizual, ISWC (International Standard Music Work Code - numărul internațional standard pentru opere muzicale) pentru opere muzicale și ISRC (International Standard Recording Code - numărul internațional standard pentru înregistrări) pentru fonograme;e) bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în special în cazul autorilor, artiștilor interpreți sau executanți, producătorilor de fonograme și producătorilor din domeniul audiovizual;f) genericul și alte informații care figurează pe ambalajul operelor;g) baze de date ale unor asociații relevante care reprezintă o categorie specifică de titulari de drepturi.(9) Căutarea diligentă se efectuează în statul membru în care opera a fost publicată pentru prima dată sau, în absența publicării, în statul membru în care opera a fost radiodifuzată pentru prima dată, cu excepția operelor cinematografice sau audiovizuale al căror producător își are sediul sau reședința obișnuită într-un stat membru, caz în care căutarea diligentă se desfășoară în statul membru în care producătorul își are sediul sau reședința obișnuită. În acest caz, căutarea diligentă se efectuează în statul membru în care se află organismul care a pus la dispoziția publicului opera sau fonograma, cu consimțământul titularului drepturilor de autor.(10) Instituțiile prevăzute la art. 112^3 alin. (1) păstrează evidența căutării lor diligente și furnizează următoarele informații autorității naționale competente, respectiv Oficiului Român pentru Drepturile de Autor:a) rezultatele căutărilor diligente pe care le-au efectuat și care au condus la concluzia că o operă sau o fonogramă este considerată operă orfană;b) utilizarea operelor orfane;c) orice schimbare privind statutul de operă orfană;d) datele de contact.----------Art. 112^4 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 210 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Articolul 112^5Oficiul Român pentru Drepturile de Autor adoptă măsurile necesare pentru ca informațiile prevăzute la art. 112^4 alin. (10), primite din partea instituțiilor prevăzute la art. 112^3 alin. (1), să fie comunicate Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne, pentru a fi înregistrate în baza de date online unică, accesibilă publicului, creată și administrată de către acesta, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 386/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 aprilie 2012 privind atribuirea către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) a unor sarcini legate de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv reunirea reprezentanților sectorului public și privat în cadrul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală.----------Art. 112^5 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 210 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Articolul 112^6(1) În cazul în care o operă sau o fonogramă este considerată operă orfană într-un alt stat membru al Uniunii Europene, conform art. 112^2, atunci este considerată orfană și pe teritoriul României și poate fi utilizată și accesată în conformitate cu prezenta lege.(2) Această prevedere se aplică și operelor și fonogramelor prevăzute la art. 112^2 alin. (4), în măsura în care este vorba despre drepturile titularilor de drepturi de autor neidentificați sau nelocalizați.----------Art. 112^6 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 210 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Articolul 112^7Nicio dispoziție a prezentei legi, privitoare la operele orfane, nu aduce atingere dispozițiilor privind brevetele, mărcile înregistrate, desenele și modelele industriale, modelele de utilitate, topografia semiconductoarelor, caracterele tipografice, accesul condiționat, accesul serviciilor de radiodifuziune sau televiziune la transmisia prin cablu, protecția tezaurelor naționale, cerințele privind depozitele legale, practicile restrictive și concurența neloială, secretele comerciale, securitatea, confidențialitatea, protecția datelor și respectarea vieții private, accesul la documente publice, dreptul contractual, libertatea presei și libertatea de exprimare în mijloacele de informare în masă.----------Art. 112^7 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 210 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Articolul 112^8Titularul drepturilor de autor asupra unei opere sau fonograme considerate a fi operă orfană are, în orice moment, posibilitatea de a pune capăt statutului de operă orfană.----------Art. 112^8 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 210 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Capitolul V Organismele de radiodifuziune și de televiziune  +  Secţiunea I Drepturile organismelor de radiodifuziune și de televiziune  +  Articolul 113Organismele de radiodifuziune și de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice, cu obligația pentru cel autorizat de a menționa numele organismelor, următoarele:a) fixarea propriilor emisiuni și servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune;b) reproducerea prin orice mijloc și sub orice formă a propriilor emisiuni și servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dacă au fost transmise prin fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit;-------------Lit. b) a art. 113 a fost modificată de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.c) distribuirea propriilor emisiuni și servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;d) importul, în vederea comercializării pe piața internă, a propriilor emisiuni și servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;e) retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni și servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum și prin orice alt mod de comunicare către public, inclusiv retransmiterea pe Internet;f) comunicarea publică a propriilor emisiuni și servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune în locuri accesibile publicului, cu plata intrării;g) închirierea propriilor emisiuni și servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport;h) împrumutul propriilor emisiuni și servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;i) punerea la dispoziția publicului a propriilor emisiuni și servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dacă au fost emise prin fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel încât să poată fi accesate în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public.-------------Art. 113 a fost modificat de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 113^1(1) Prin reemitere, în sensul prezentei legi, se înțelege emiterea simultană, de către un organism de radiodifuziune, a unui program al altui organism de radiodifuziune.(2) Definițiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , 15 alin. (1), 15^1 , art. 15^2 și 98alin. (2) se aplică, prin analogie, și drepturilor prevăzute la art. 113.-------------Art. 113^1 a fost introdus de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 113^2(1) Organismele de radiodifuziune și de televiziune au dreptul exclusiv de a împiedica importul de copii ale propriilor programe de radiodifuziune sau de televiziune, realizate fără autorizarea lor și fixate pe orice tip de suport.(2) Dispozițiile art. 113 lit. d) nu se aplică atunci când importul este făcut de o persoana fizică, fără scop comercial, în bagajul personal legal admis.-------------Art. 113^2 a fost introdus de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 114Durata drepturilor prevăzute în prezentul capitol este de 50 de ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc prima radiodifuzare a emisiunii sau a serviciului de programe ale organismului de radiodifuziune ori de televiziune.-------------Art. 114 a fost modificat de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 115Dreptul de distribuire a unui program de radiodifuziune ori de televiziune, fixat pe orice fel de suport, se epuizează o dată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor acestuia, pe piața internă, de către titularul de drepturi sau cu consimțământul acestuia.-------------Art. 115 a fost modificat de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 116Dispozițiile cuprinse în art. 33, 34 și 37 se aplică, prin analogie, și organismelor de radiodifuziune și de televiziune.-------------Art. 116 a fost modificat de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea a II-a Comunicarea publică prin satelit  +  Articolul 117(1) Organismele de radiodifuziune și de televiziune, care au ca obiect de activitate comunicarea publică a unor programe prin satelit, trebuie să își desfășoare activitatea cu respectarea dreptului de autor și a drepturilor conexe protejate prin prezenta lege.(2) În sensul prezentei legi, prin comunicare publică prin satelit se înțelege introducerea, sub controlul și responsabilitatea unui organism de radiodifuziune sau de televiziune situat pe teritoriul României, a semnalelor purtătoare de programe destinate captării de către public, într-un lanț neîntrerupt de comunicare ce conduce la satelit și revine la pământ.(3) În sensul prezentei legi, prin satelit se înțelege orice satelit care operează pe benzi de frecventa rezervate, conform legislației privind telecomunicațiile, pentru radiodifuzarea semnalelor în scopul recepționării de către public sau pentru comunicarea individuală privată. În acest din urma caz este totuși necesar ca recepția individuală să se poată face în condiții comparabile celor din primul caz.-------------Alin. (3) al art. 117 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 118(1) În cazul în care semnalele purtătoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o forma codificata, introducerea lor în lanțul de comunicare este considerată comunicare publică, dacă dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispoziția publicului de către organismul respectiv sau cu consimțământul sau.-------------Alin. (1) al art. 118 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(2) Responsabilitatea comunicării publice, în cazul în care semnalele purtătoare sunt transmise de un organism situat în afară României sau într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene și care nu asigura nivelul de protecție prevăzut de prezenta lege, este asigurată astfel:a) dacă semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei stații de legătură ascensională, responsabilitatea revine persoanei care, situate pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene, utilizează stația;b) dacă nu se apelează la o stație de legătură ascensională, dar comunicarea către public a fost autorizată de un organism cu sediul principal în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o.-------------Art. 118 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 119(1) Titularii dreptului de autor pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea publică prin satelit unui organism de radiodifuziune sau de televiziune, numai printr-un contract încheiat fie prin intermediul unui organism de gestiune colectivă, fie individual.-------------Alin. (1) al art. 119 a fost modificat de pct. 83 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2) Contractul-cadru încheiat între un organism de gestiune colectivă și un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea publică prin satelit a unei categorii de opere aparținând unui anumit domeniu, își poate produce efectele extinse și față de titularii de drepturi care nu sunt reprezentați de organismele de gestiune colectivă, dacă aceasta comunicare către public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestra efectuată de către același organism emițător. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea în orice moment să înlăture producerea efectelor extinse ale contractului-cadru, printr-un contract individual sau colectiv.-------------Alin. (2) al art. 119 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică operelor audiovizuale.  +  Secţiunea a III-a Retransmiterea prin cablu  +  Articolul 120Abrogat.-------------Art. 120 a fost abrogat de pct. 84 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 121(1) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe își pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu numai prin intermediul unui organism de gestiune colectivă.-------------Alin. (1) al art. 121 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(3) În cazul în care părțile nu pot stabili metodologii prin negociere, înainte de inițierea procedurii de arbitraj prevăzute de art. 131^2 alin. (3) acestea pot conveni să recurgă la o procedura de mediere facultativă. Această mediere este efectuată de unul sau mai mulți mediatori aleși de părți în așa fel încât independenta și imparțialitatea lor să nu poată fi puse la îndoială. Mediatorii au ca sarcina să ajute negocierile și pot să notifice o propunere părților.-------------Alin. (3) al art. 121 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(4) În termen de 3 luni de la prezentarea propunerii de către mediatori, părțile vor notifica mediatorilor și la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologiile. Notificarea propunerii, precum și a acceptării sau respingerii acesteia se face în conformitate cu regulile aplicabile notificării actelor juridice. Acceptarea de către toate părțile este prezumată în cazul în care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii în acest termen.-------------Alin. (4) al art. 121 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(5) Dacă unii titulari de drepturi nu au încredințat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune colectivă, organismul care gestionează drepturile din aceeași categorie este considerat de drept a fi și gestionarul drepturilor lor. Dacă există în același domeniu mai multe organisme de gestiune colectivă, titularul de drepturi poate opta între acestea. Revendicarea drepturilor de către acești titulari se poate face în termen de 3 ani de la data notificării.-------------Art. 121 a fost modificat de pct. 85 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 121^1(1) Prevederile art. 121 alin. (1) nu se aplică drepturilor exercitate de organismele de radiodifuziune sau de televiziune cu privire la propriile emisiuni și servicii de programe, indiferent dacă drepturile în cauza le aparțin ori le-au fost cesionate de alți titulari de drepturi de autor sau de drepturi conexe. În acest caz, exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de către un organism de radiodifuziune sau de televiziune se face prin contracte încheiate cu distribuitorii prin cablu, cu excepția cazurilor în care retransmiterea prin cablu este obligatorie prin lege.(2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 121^1 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.-------------Art. 121^1 a fost introdus de pct. 86 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 122Abrogat.-------------Art. 122 a fost abrogat de pct. 87 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul VIDrepturile sui-generis ale fabricanților bazelor de date-------------Cap. VI din Titlul II a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 122^1(1) Dispozițiile prezentului capitol privesc protecția juridică a bazelor de date, în orice formă a lor.(2) În sensul prezentei legi, prin baza de date se înțelege o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse într-o modalitate sistematica ori metodica și în mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o altă modalitate.(3) Protecția prevăzută în prezentul capitol nu se aplică programelor pentru calculator utilizate la fabricarea sau funcționarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice.(4) În sensul prezentei legi, fabricantul unei baze de date este persoana fizică sau juridică ce a făcut o investiție substanțială cantitativă și calitativă în vederea obținerii, verificării sau prezentării conținutului unei baze de date.-------------Art. 122^1 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 122^2(1) Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza și de a interzice extragerea și/sau reutilizarea totalității sau a unei părți substanțiale din aceasta, evaluată calitativ sau cantitativ.(2) În sensul prezentei legi, se înțelege prin:a) extragere: transferul permanent sau temporar al totalității ori al unei părți, evaluată calitativ sau cantitativ, substanțiale din conținutul bazei de date pe un alt suport, prin orice mijloc sau sub orice formă;b) reutilizare: orice formă de punere la dispoziția publicului a totalității sau a unei părți substanțiale a conținutului bazei de date, evaluată calitativ sau cantitativ, prin distribuirea de copii, prin închiriere sau sub alte forme, inclusiv prin punerea la dispoziția publicului a conținutului bazei, astfel încât oricine să poată avea acces la aceasta în locul și la momentul alese în mod individual. Prima vânzare pe piața internă a unei copii a bazei de date de către titularul dreptului sui-generis sau cu consimțământul acestuia epuizează dreptul de a controla revânzarea acestei copii.-------------Lit. b) a alin. (2) al art. 122^2 a fost modificată de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(3) Împrumutul public al unei baze de date nu este un act de extragere sau de reutilizare.(4) Dreptul prevăzut la alin. (1) se aplică în mod independent de posibilitatea de a proteja baza de date sau conținutul acesteia prin dreptul de autor sau alte drepturi. Protecția bazelor de date prin dreptul prevăzut la alin. (1) nu prejudiciază drepturile existente cu privire la conținutul lor.(5) Nu este permisă extragerea sau reutilizarea, repetată și sistematica, de părți nesubstanțiale ale conținutului bazei de date dacă aceasta ar presupune acte contrarii unei utilizări normale a acestei baze sau ar cauza un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale fabricantului bazei de date.-------------Art. 122^2 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 122^3(1) Fabricantul unei baze de date, care este pusă la dispoziția publicului prin orice modalitate, nu poate împiedica utilizarea legitimă a acesteia prin extragerea sau reutilizarea de părți nesubstanțiale din conținutul sau, oricare ar fi scopul utilizării. În cazul în care utilizatorul legitim este autorizat să extragă sau să reutilizeze numai o parte a bazei de date, dispozițiile prezentului alineat se aplică acestei părți.-------------Alin. (1) al art. 122^3 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(2) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusă la dispoziția publicului în orice modalitate, nu poate efectua acte care intra în conflict cu utilizarea normală a acestei baze de date sau care lezează în mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date.-------------Alin. (2) al art. 122^3 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(3) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusă la dispoziția publicului în orice modalitate, nu poate să aducă prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se referă la opere ori la prestații conținute în aceasta baza de date.-------------Alin. (3) al art. 122^3 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(4) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusă la dispoziția publicului prin orice modalitate, poate, fără autorizarea fabricantului bazei de date, să extragă sau să reutilizeze o parte substanțială a conținutului acesteia:a) în cazul în care extragerea se face în scopul utilizării private a conținutului unei baze de date neelectronice;b) în cazul în care extragerea se face în scopul utilizării pentru învățământ sau pentru cercetare științifică, cu condiția indicării sursei și în măsura justificată de scopul necomercial urmărit;c) în cazul în care se face o extragere sau reutilizare având ca scop apărarea ordinii publice și a siguranței naționale ori în cadrul unor proceduri administrative sau jurisdicționale.-------------Alin. (4) al art. 122^3 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei părți dintr-o baza de date poate efectua, fără consimțământul autorului acesteia, orice act de reproducere, distribuire, comunicare publică sau transformare, necesar utilizării normale și accesului la baza de date sau la o parte din aceasta.-------------Alin. (5) al art. 122^3 a fost modificat de pct. 34 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.-------------Art. 122^3 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 122^4(1) Drepturile fabricantului bazei de date iau naștere o dată cu definitivarea bazei de date. Durata protecției este de 15 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor definitivării bazei de date.(2) În cazul în care baza de date a fost pusă la dispoziția publicului în orice modalitate înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), durata protecției se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor celui în care baza de date a fost pusă la dispoziția publicului pentru prima oară.(3) Orice modificare substanțială, evaluată calitativ sau cantitativ, a conținutului unei baze de date, constând, în special, în adăugări, suprimări sau schimbări succesive și pentru care se poate considera că s-a efectuat o nouă investiție substanțială, evaluată calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unei durate de protecție proprii bazei de date rezultate din aceasta investiție.-------------Art. 122^4 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Titlul III Gestiunea și apărarea dreptului de autor și a drepturilor conexe  +  Capitolul I Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe  +  Secţiunea I Dispoziții generale  +  Articolul 123(1) Titularii dreptului de autor și ai drepturilor conexe își pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege în mod individual sau, pe baza de mandat, prin organismele de gestiune colectivă, în condițiile prezentei legi.(2) Gestiunea colectivă a drepturilor de autor se poate face numai pentru operele aduse anterior la cunoștința publică, iar gestiunea colectivă a drepturilor conexe se poate face numai pentru interpretări sau execuții fixate ori radiodifuzate anterior, precum și pentru fonograme ori videograme aduse anterior la cunoștința publică.(3) Titularii de drepturi de autor sau de drepturi conexe nu pot cesiona drepturile patrimoniale recunoscute prin prezenta lege către organisme de gestiune colectivă.-------------Art. 123 a fost modificat de pct. 89 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 123^1(1) Gestiunea colectivă este obligatorie pentru exercitarea următoarelor drepturi:a) dreptul la remunerație compensatorie pentru copia privată;b) dreptul la remunerație echitabilă pentru împrumutul public prevăzut la art. 14^4 alin. (2);c) dreptul de suită;d) dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale;e) dreptul de comunicare publică a operelor muzicale, cu excepția proiecției publice a operelor cinematografice;f) dreptul la remunerație echitabilă recunoscut artiștilor interpreți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică și radiodifuzarea fonogramelor de comerț sau a reproducerilor acestora;g) dreptul de retransmitere prin cablu.h) dreptul la compensație echitabilă pentru operele orfane.----------Lit. h) a alin. (1) al art. 123^1 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 210 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.(2) Pentru catogoriile de drepturi prevăzute la alin. (1), organismele de gestiune colectivă îi reprezintă și pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat.-------------Art. 123^1 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 123^2(1) Pot fi gestionate colectiv următoarele drepturi:a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme;b) dreptul de comunicare publică a operelor, cu excepția operelor muzicale, și a prestațiilor artistice în domeniul audiovizual;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 123^2 a fost modificată de pct. 35 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.c) dreptul de împrumut, cu excepția cazului prevăzut la art. 123^1 alin. (1) lit. b);d) dreptul de radiodifuzare a operelor și a prestațiilor artistice în domeniul audiovizual;e) dreptul la remunerație echitabilă rezultată din cesiunea dreptului de închiriere prevăzut la art. 111^1 alin. (1);f) dreptul la remunerație echitabilă recunoscut artiștilor interpreți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică și radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora.-------------Alin. (1) al art. 123^2 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat și elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licența. Organismele de gestiune colectivă vor permite, la cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 126 alin. (2), precum și lista titularilor de drepturi de autor și de drepturi conexe, români și străini, pe care îi reprezintă. Această activitate de gestiune colectivă se afla sub supravegherea și controlul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în calitate de garant al aplicării legii.-------------Alin. (2) al art. 123^2 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(3) Organismele de gestiune colectivă autorizează, la cerere, utilizarea operelor de creație intelectuală, numai în baza documentelor care certifică existența mandatului titularilor de drepturi de autor sau conexe, cu excepția cazurilor de gestiune colectivă obligatorie.-------------Art. 123^2 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 123^3Drepturile recunoscute în prezentul capitol, cu excepția celor prevăzute la art. 123^1 și 123^2 , pot fi gestionate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, numai în limita mandatului special acordat de titularii de drepturi.-------------Art. 123^3 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 123^4În negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege, existența organismelor de gestiune colectivă nu îi împiedică pe titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe să se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentați.-------------Art. 123^4 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea a II-a Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe  +  Articolul 124Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe, denumite în cuprinsul legii organisme de gestiune colectivă, sunt, în sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, în principal, colectarea și repartizarea drepturilor a căror gestiune le este încredințată de către titulari.  +  Articolul 125(1) Organismele de gestiune colectivă prevăzute în prezentul capitol se constituie în condițiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, și funcționează potrivit reglementărilor privind asociațiile fără scop patrimonial și potrivit prevederilor prezentei legi.-------------Alin. (1) al art. 125 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, și acționează în limitele mandatului încredințat și pe baza statutului adoptat după procedura prevăzută de lege.-------------Alin. (2) al art. 125 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(3) Organismele de gestiune colectivă pot fi create în mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzând unor domenii diferite de creație, precum și pentru gestionarea de drepturi aparținând unor categorii distincte de titulari.  +  Articolul 125^1Organismele de gestiune colectivă au obligația să comunice publicului, prin mijloace de informare în masa, următoarele date:a) categoriile de titulari de drepturi pe care îi reprezintă;b) drepturile patrimoniale pe care le gestionează;c) categoriile de utilizatori și categoriile de persoane fizice și juridice care au obligații de plată a remunerațiilor compensatorii pentru copia privată către titularii de drepturi;------------Lit. c) a art. 125^1 a fost modificată de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.d) actele normative în temeiul cărora funcționează și colectează remunerațiile cuvenite titularilor de drepturi;e) modalitățile de colectare și persoanele responsabile de aceasta activitate, pe plan local și central;f) programul de lucru.-------------Art. 125^1 a fost introdus de pct. 92 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 126(1) Avizul prevăzut la art. 125 alin. (1) se acorda organismelor de gestiune colectivă cu sediul România, care:a) urmează să se constituie sau funcționează potrivit reglementărilor legale la data intrării în vigoare a prezentei legi;b) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor repertoriul de opere, interpretări și execuții artistice, fonograme și videograme, aparținând propriilor membri și pe care îl gestionează, precum și contractele încheiate, pentru gestionarea de drepturi similare, cu organisme străine;c) au adoptat un statut care îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege;d) au capacitate economică de gestionare colectivă și dispun de mijloacele umane și materiale necesare gestionării repertoriului pe întregul teritoriu al tarii;e) permit, potrivit procedurilor exprese din propriul statut, accesul oricăror titulari ai drepturilor de autor sau drepturi conexe din domeniul pentru care se înființează și care doresc să le încredințeze un mandat.(2) Repertoriul menționat la alin. (1) lit. b) se depune în regim de baza de date, protejat potrivit legii, în format scris și electronic, stabilit prin decizie a directorului general, și conține cel puțin numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a artiștilor interpreți și executanți, a fonogramelor sau videogramelor.------------Alin. (2) al art. 126 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(3) Avizul de constituire și funcționare pentru organismul de gestiune colectivă se acorda prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă.-------------Art. 126 a fost modificat de pct. 93 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 127(1) Statutul organismului de gestiune colectivă trebuie să cuprindă dispoziții cu privire la:a) denumirea, domeniul și obiectul de activitate și drepturile pe care le gestionează pe baza repertoriului constituit în acest scop;b) condițiile în care se realizează gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalității de tratament;c) drepturile și obligațiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune colectivă;d) modalitatea de desemnare și atribuțiile administratorului general responsabil de funcționarea organismului de gestiune colectivă, precum și ale organelor de administrare și de reprezentare;e) patrimoniul inițial și resursele economice prevăzute;f) regulile aplicabile repartizării drepturilor colectate, proporțional cu utilizarea reală a repertoriului titularilor de drepturi, privind repartizarea drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili repartizarea reală, precum și regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;------------Lit. f) a alin. (1) al art. 127 a fost modificată de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.g) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmează a fi negociate cu utilizatorii și reguli privind reprezentarea în cadrul negocierilor;h) modalitățile de verificare a gestiunii economice și financiare de către membri;i) modalitățile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectivă pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționarii;j) orice alte dispoziții obligatorii potrivit legislației în vigoare.(2) Din consiliul director al organismului de gestiune colectivă nu poate face parte administratorul general sau orice altă persoană care are calitatea de angajat retribuit al organismului. Nu au calitatea de angajați retribuiți membrii organismului de gestiune colectivă care primesc indemnizație de participare la activitățile din cadrul organelor de conducere alese.(3) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizării, de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, cu cel puțin doua luni înainte de adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cadrul căreia modificarea urmează să fie aprobată. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează acest aviz în termen de 10 zile de la solicitare, iar avizul se depune la instanța judecătorească în vederea înregistrării modificării. În cazul în care avizul este negativ, acesta trebuie motivat.(4) Orice modificare a statutului efectuată și înregistrată la instanța judecătorească fără avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor este nulă de drept.-------------Art. 127 a fost modificat de pct. 94 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 128Abrogat.-------------Art. 128 a fost abrogat de pct. 95 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 129(1) Mandatul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, este acordat direct, prin contract scris de către titularii de drepturi.(2) Fiecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de gestiune colectivă are dreptul la un vot în cadrul adunării generale. Artiștii interpreți sau executanți care au participat la o execuție sau o interpretare colectivă a unei opere au dreptul la un singur vot în cadrul adunării generale, prin reprezentantul desemnat conform procedurii prevăzute la art. 99 alin. (2).(3) Mandatul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, poate fi acordat și indirect de către titulari, prin contracte scrise, încheiate între organisme de gestiune colectivă din România și organisme străine care gestionează drepturi similare, pe baza repertoriilor membrilor acestora. Mandatul indirect nu conferă drept de vot titularilor de drepturi.(4) Orice titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe poate încredința prin mandat administrarea drepturilor sale privind repertoriul propriu unui organism de gestiune colectivă. Organismul respectiv este obligat să accepte administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective în limita obiectului său de activitate.(5) Organismele de gestiune colectivă nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectivă.-------------Art. 129 a fost modificat de pct. 96 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 129^1În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la niciun organism, competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentați a sumelor cuvenite se poate face în termen de 3 ani de la data notificării. După acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunării generale, cu excepția cheltuielilor de administrare.------------Art. 129^1 a fost modificat de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Secţiunea a III-a Funcționarea organismelor de gestiune colectivă  +  Articolul 130(1) Organismele de gestiune colectivă au următoarele obligații:a) să acorde autorizații neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remunerații, prin licența neexclusivă, în forma scrisă;-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 130 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005, prin modificarea în totalitate a pct. 44 al art. I din acest act normativ de către pct. 39 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.b) să elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plății acestor drepturi, în cazul acelor opere al căror mod de exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către titularii de drepturi;-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 130 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005, prin modificarea în totalitate a pct. 44 al art. I din acest act normativ de către pct. 39 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.c) să încheie, în numele titularilor de drepturi care le-au acordat mandat sau pe baza convențiilor încheiate cu organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desfășoară activități de comunicare publică, cu organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, având ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 130 a fost modificată de pct. 39 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.d) să protejeze interesele membrilor lor, în ceea ce privește gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizării repertoriului propriu, în afară teritoriului României, prin încheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din străinătate;e) să colecteze sumele datorate de utilizatori și să le repartizeze între titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut;f) să asigure accesul propriilor membri la informațiile privind orice aspect al activității de colectare a sumelor datorate de utilizatori și de repartizare a acestora;g) să acorde asistență de specialitate titularilor de drepturi și să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului lor de activitate;h) să ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informații și transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remunerațiilor pe care le colectează, precum și informații privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizării acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligația să furnizeze, în format scris și electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informațiile și documentele solicitate, sub semnătura reprezentantului legal și stampilate;------------Lit. h) a alin. (1) al art. 130 a fost modificată de pct. 39 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.i) să asigure transparenta activității de gestiune colectivă în raporturile cu autoritățile publice care au drept de control și, prin acestea, cu utilizatorii;-------------Lit. i) a alin. (1) al art. 130 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005, prin modificarea în totalitate a pct. 44 al art. I din acest act normativ de către pct. 39 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.j) să îndeplinească orice altă activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor de activitate.(2) Contractele de reprezentare încheiate de organismele similare din străinătate, prevăzute la alin. (1) lit. d), se încheie în forma scrisă, cu menționarea modului de realizare a schimbului de informații privind repertoriul părților, a drepturilor gestionate, a duratei și a modalităților de plată.-------------Art. 130 a fost modificat de pct. 98 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 131(1) În vederea inițierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectivă trebuie să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere, însoțită de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a).-------------Alin. (1) al art. 131 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(2) Metodologiile se negociază în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de maximum 5 zile de la primirea cererii de inițiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă. Comisia de negociere este constituită din:a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care funcționează pentru câte o categorie de drepturi, pe de o parte;b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de utilizatori naționali, numit dintre acestea, cu condiția ca acestea să fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere, câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori și câte un reprezentant a două structuri asociative reprezentative ale utilizatorilor locali sau, în lipsa acestora, a doi reprezentanți ai utilizatorilor locali, stabiliți pe baza cifrei de afaceri și a cotei de piață a acestora în domeniu, precum și al societăților publice de radiodifuziune și de televiziune, după caz, pe de altă parte.----------Lit. b) a alin. (2) al art. 131 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 261 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015.-------------Alin. (2) al art. 131 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(3) În vederea desemnării în cadrul comisiei prevăzute la alin. (2), organismele de gestiune colectivă vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, odată cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor și pe cea a utilizatorilor majori, care urmează a fi convocați pentru negocieri, precum și elementele de identificare a acestora.-------------Alin. (3) al art. 131 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(4) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunică părților prin scrisoare recomandată, împreună cu propunerea de metodologii depusa de organismele de gestiune colectivă.-------------Art. 131 a fost modificat de pct. 99 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 131^1(1) Metodologia se negociază de către organismele de gestiune colectivă cu reprezentanții prevăzuți la art. 131 alin. (2) lit. b), ținându-se seama de următoarele criterii principale:a) categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, și domeniul pentru care se poarta negocierea;b) categoria de utilizatori pe care îi reprezintă la negocieri structurile asociative sau ceilalți utilizatori desemnați să negocieze;c) repertoriul, confirmat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectivă, pentru membrii proprii, precum și pentru membrii altor organisme străine similare, în baza contractelor de reprezentare;d) proporția utilizării repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivă;e) proporția utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligațiile de plată prin contracte directe cu titularii de drepturi;f) veniturile obținute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul ce face obiectul negocierii;g) în cazul în care nu există venituri se va folosi practica europeană în domeniu;h) practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori și organismele de gestiune colectivă.i) în cazul radiodifuzorilor, remunerațiile se stabilesc prin negocieri, în condiții de predictibilitate și proporționalitate, cu potențialii receptori ai emisiunilor, astfel încât utilizatorii să poată avea reprezentarea obligațiilor de plată la începutul fiecărui an fiscal.----------Lit. i) a alin. (1) al art. 131^1 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 261 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015.(2) Organismele de gestiune colectivă pot solicita de la aceeași categorie de utilizatori remunerații forfetare sau procentuale, raportate la veniturile obținute de utilizatori din activitatea în cadrul căreia se utilizează repertoriul, cum ar fi: radiodifuzare, retransmitere prin cablu sau comunicare publică, ținând cont de practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori și organismele de gestiune colectivă. Pentru activitatea de radiodifuzare, remunerațiile procentuale se vor stabili diferențiat, direct proporțional cu ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv în aceasta activitate, iar în lipsa veniturilor, în funcție de cheltuielile ocazionate de utilizare.(3) Remunerațiile forfetare sau procentuale, prevăzute la alin. (2), pot fi solicitate numai dacă și în măsura în care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla în termenele de protecție prevăzute de lege.(4) În cazul în care gestiunea colectivă este obligatorie conform prevederilor art. 123^1, metodologiile se negociază fără a se ține seama de criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c) și e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse.------------Art. 131^1 a fost modificat de pct. 40 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 131^2(1) Negocierea metodologiilor se desfășoară conform programului stabilit între cele doua părți, pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei.-------------Alin. (1) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(2) Înțelegerea părților cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat și tuturor importatorilor și fabricanților de suporturi și aparate pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată, conform art. 107.-------------Alin. (2) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(3) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat, pentru inițierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, în următoarele situații:a) entitățile care alcătuiesc o parte ce urmează să participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte părți;b) cele doua părți aflate în negociere nu au putut conveni o forma unica a metodologiei în termenul prevăzut la alin. (1);c) organismele de gestiune colectivă nu au putut conveni încheierea unui protocol de repartizare a remunerațiilor și de stabilire a comisionului datorat colectorului unic.------------Alin. (3) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoacă părțile în vederea desemnării, prin tragere la sorți, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, și a 3 arbitri de rezerva. Aceștia din urma îi vor înlocui, în ordinea tragerii la sorți, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorți se face și în cazul absenței părților convocate.------------Alin. (4) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(5) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la data desemnării arbitrilor, convoacă la sediul sau arbitrii desemnați și părțile, în vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabilește: onorariul brut, prin negociere cu părțile, primul termen, dar nu mai târziu de 5 zile, precum și locul arbitrajului și informează părțile.------------Alin. (5) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(6) Cele doua părți aflate în arbitraj, organismele de gestiune colectivă și, respectiv, utilizatorii sau alți plătitori contribuie în mod egal la plata onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, înainte de primul termen de arbitraj. Neplata în termen atrage decăderea părții care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe și de a formula concluzii pe durata arbitrajului.-------------Alin. (6) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(7) Arbitrii au obligația ca în termen de 30 de zile de la primul termen al arbitrajului să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor hotărârea cuprinzând forma finala a metodologiilor supuse arbitrajului, în vederea comunicării către părți. În mod excepțional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii își pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor numai după depunerea hotărârii arbitrale.-------------Alin. (7) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(8) Hotărârea arbitrală privind forma definitiva a metodologiilor se comunică părților de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului, prin decizie a directorului general, emisă în termen de cinci zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat și nu se pot acorda reduceri la plata remunerațiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate.(9) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii arbitrale, părțile pot face apel împotriva acesteia la instanța Curții de Apel București, care se va pronunța asupra cauzei în complet civil. Hotărârea arbitrală este executorie de drept până la pronunțarea soluției cu privire la menținerea sau modificarea metodologiilor. Soluția Curții de Apel București este definitiva și irevocabilă, se comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisă în termen de 5 zile de la data comunicării.------------Alin. (9) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(10) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (1)-(9) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declanșării procedurii de negociere a metodologiilor se afla în curs de negociere directa a unui contract de licența sau au încheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectivă.-------------Alin. (10) al art. 131^2 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.---------------Art. 131^2 a fost introdus de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 131^3(1) Organismele de gestiune colectivă sau, după caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori, societățile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o nouă cerere de inițiere a procedurilor de negociere a tarifelor și metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării lor în forma definitiva în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În cazul negocierilor prevăzute de art. 107 alin. (4), oricare dintre părți poate formula o nouă cerere de inițiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai după 2 ani de la data publicării acestora în forma definitiva în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Până la publicarea noilor metodologii, rămân valabile vechile metodologii.-------------Art. 131^3 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 131^4Remunerațiile stabilite în suma fixa se pot modifica anual, începând cu prima luna a anului următor celui în care s-au publicat metodologiile, de către organismele de gestiune colectivă, pe baza indicelui de inflație, stabilit la nivel național. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de cinci zile de la data depunerii. Modificările devin efective începând cu luna următoare publicării.-------------Art. 131^4 a fost introdus de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 132Abrogat.-------------Art. 132 a fost abrogat de pct. 101 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 133(1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alți plătitori se face de organismul de gestiune colectivă al cărui repertoriu se utilizează.------------Alin. (1) al art. 133 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(2) În situația în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru același domeniu de creație, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prevăzute la art. 123^2, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:a) criteriile repartizării între organisme a remunerației;b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauza;c) modalitatea de evidențiere și justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.------------Alin. (2) al art. 133 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă organismele de gestiune colectivă beneficiare nu depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor protocolul menționat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor Oficiul Român pentru Drepturile de Autor desemnează dintre acestea colectorul în domeniul titularilor de drepturi în cauza, pe baza reprezentativității, prin decizie a directorului general.(4) Pentru situația prevăzută la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici între organismele beneficiare, nici propriilor membri, decât după depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a unui protocol încheiat între organismele beneficiare prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, în acest caz, se evidențiază distinct și trebuie să fie justificate prin documente privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector în domeniul titularilor de drepturi în cauza.(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate solicita Oficiului Român pentru Drepturile de Autor inițierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remunerației între categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum și etapele ulterioare sunt cele prevăzute la art. 131^2 alin. (3)-(9).(6) Sumele colectate de organismul de gestiune colectivă, în calitate de colector unic, potrivit prevederilor art. 107^1 alin. (1), ale art. 121 alin. (2) și alin. (1) și (3) ale prezentului articol, se evidențiază în conturi analitice distincte.(7) Organismul de gestiune colectivă, care este colector unic, are obligația să elibereze autorizarea prin licența neexclusivă, în forma scrisă, în numele tuturor organismelor de gestiune colectivă beneficiare, și să asigure transparenta activităților de colectare, precum și a costurilor aferente în raporturile cu organismele de gestiune colectivă beneficiare. Acestea au obligația de a sprijini activitatea de colectare.------------Alin. (7) al art. 133 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(8) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplică în mod corespunzător și organismelor de gestiune colectivă care sunt colectori unici.(9) Organismele de gestiune colectivă pot conveni printr-un protocol care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, desemnarea unui colector comun pe un domeniu de plătitori, privind remunerațiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea. De asemenea, organismele de gestiune colectivă pot înființa, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care să funcționeze potrivit prevederilor legale referitoare la federațiile de persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, precum și potrivit prevederilor exprese privind organizarea și funcționarea organismelor de gestiune colectivă din prezenta lege.-------------Art. 133 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 134(1) Extinderea gestiunii colective încredințate prin contractul de mandat nu poate restrânge în nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor.(2) Gestiunea colectivă se exercită potrivit următoarelor reguli:a) deciziile privind metodele și regulile de colectare a remunerației și a altor sume de la utilizatori și cele de repartizare a acestora între titularii de drepturi, precum și cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie să fie luate de membri, în cadrul adunării generale, potrivit statutului;b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestuia, prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectivă care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) și alin. (4), nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual;c) în lipsa unei hotărâri exprese a adunării generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectivă nu pot fi utilizate în scopuri comune, altele decât acoperirea costurilor reale ale colectării și repartizării către membri a sumelor cuvenite; adunarea generală poate decide ca maximum 15% din sumele colectate să poată fi utilizate în scopuri comune și numai în limita obiectului de activitate;d) sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează individual titularilor de drepturi, proporțional cu utilizarea repertoriului fiecăruia, în termen de maximum 6 luni de la data colectării; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a celor a căror repartizare nu presupune o documentare specială în termen de 30 de zile de la data colectării;e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele cuvenite fiecăruia, după calcularea repartiției individuale;f) sumele rezultate din plasamentele remunerațiilor nerevendicate și nerepartizate, aflate în depozite bancare sau obținute din alte operațiuni efectuate în limita obiectului de activitate, precum și cele obținute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a încălcării drepturilor de autor ori conexe se cuvin și se repartizează titularilor de drepturi și nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectivă;------------Alin. (2) al art. 134 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(3) Remunerațiile încasate de organismele de gestiune colectivă nu sunt și nu pot fi asimilate veniturilor acestora.-------------Alin. (3) al art. 134 a fost modificat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(4) În exercitarea mandatului, în condițiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectivă nu li se transfera sau nu li se transmit drepturi de autor și drepturi conexe ori utilizarea acestora.-------------Alin. (4) al art. 134 a fost introdus de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 134^1(1) Organismele de gestiune colectivă au obligația să publice, în format electronic, pe pagina proprie de Internet, următoarele informații actualizate:a) statutul;b) lista membrilor organelor de conducere centrale și locale, componenta comisiilor interne și lista responsabililor locali;c) situația anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alți plătitori, sumele reținute, costul gestiunii și sumele repartizate pe categorii de titulari;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 134^1 a fost modificată de pct. 53 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.d) darea de seamă anuala;e) informațiile privind adunarea generală, cum ar fi: data și locul convocării, ordinea de zi, proiectele de hotărâre și hotărârile adoptate;f) alte date necesare informării membrilor.(2) Orice membru are dreptul de a solicita, în nume personal sau prin reprezentant autorizat, informații detaliate și documente privind sumele ce i-au fost repartizate în ultimele 12 luni, proveniența, modul de calcul al drepturilor și reținerile aplicate, precum și verificarea concordanței acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare.(3) Într-un interval de timp de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul să consulte, la sediul organismului de gestiune colectivă:a) darea de seamă anuală;b) bilanțul contabil;c) raportul organelor de conducere și al comisiei de cenzori;d) textul și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobărilor adunării generale;e) salariile individuale ale angajaților;f) situația sumelor din conturile bancare, a plasamentelor și a dobânzilor obținute la închiderea ultimului exercițiu financiar;g) situația privind categoriile de utilizatori, numărul plătitorilor din fiecare categorie și suma globală colectată de la fiecare categorie;h) situația litigiilor cu utilizatorii.(4) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (3) se face, în regim de confidențialitate, pe baza de cerere scrisă și cu limitarea accesului la datele personale ale angajaților organismului de gestiune colectivă.(5) Membrii care considera că li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informațiile solicitate pot sesiza, în termen de trei zile, comisia permanentă specială privind accesul la informații, desemnată de adunarea generală, formată din cinci membri, care nu sunt angajați și nu fac parte din organele de conducere. Comisia este obligată să răspundă, în termen de șapte zile, atât celui care a formulat sesizarea, cât și administratorului general. Comisia întocmește un raport anual asupra activității sale, pe care îl înaintează adunării generale și Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.-------------Art. 134^1 a fost introdus de pct. 104 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 135(1) Organismele de gestiune colectivă au obligația să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în primul trimestru al fiecărui an, după desfășurarea adunării generale:a) darea de seamă anuală, aprobată de adunarea generală;b) raportul anual al comisiei de cenzori, prezentat adunării generale;c) hotărârile judecătorești privind înregistrarea modificărilor la statut, avizate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor;d) repertoriul actualizat;e) contractele de reprezentare cu organismele similare din străinătate.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și d) se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului.-------------Art. 135 a fost modificat de pct. 105 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 136Abrogat.-------------Art. 136 a fost abrogat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul II Oficiul Român pentru Drepturile de Autor  +  Articolul 137(1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor funcționează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, fiind autoritate unica de reglementare, evidența prin registre naționale, supraveghere, autorizare, arbitraj și constatare tehnico-științifică în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe.(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se face integral și distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii și Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite.(3) Organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii și cultelor și este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator.(5) Abrogat.-----------Alin. (5) al art. 137 a fost abrogat de pct. 5 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.(6) Abrogat.-----------Alin. (6) al art. 137 a fost abrogat de pct. 5 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.------------Art. 137 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 138(1) Principalele atribuții ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sunt următoarele:a) reglementează activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii;b) elaborează proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate;c) ține evidența repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectivă;d) organizează și administrează contra cost înregistrarea în registrele naționale și în alte evidente naționale specifice, prevăzute de lege;e) eliberează contra cost marcaje holografice utilizabile în condițiile legii în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe, la valoarea prețului de achiziție la care se adauga un comision de administrare de 30%;f) avizează constituirea și supraveghează funcționarea organismelor de gestiune colectivă;g) avizează, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, potrivit legii, înscrierea în registrul aflat la grefa judecătoriei a asociațiilor și fundațiilor constituite în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe, inclusiv în ceea ce privește asociațiile pentru combaterea pirateriei;h) controlează funcționarea organismelor de gestiune colectivă și stabilește măsurile de intrare în legalitate sau aplica sancțiuni, după caz;i) asigura secretariatul procedurilor de arbitraj desfășurate potrivit legii;j) efectuează contra cost, pe cheltuiala inculpaților, în cazul în care s-a dovedit vinovăția, constatări tehnico-științifice cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penală;-------------Lit. j) a alin. (1) al art. 138 a fost modificată de pct. 45 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.k) efectuează expertize contra cost, pe cheltuiala părților interesate sau la cererea organelor judiciare;-------------Lit. k) a alin. (1) al art. 138 a fost modificată de pct. 1 al art. 34 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.l) desfășoară activități de informare privind legislația din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum și activități de instruire, pe cheltuiala celor interesați;m) desfășoară activități de reprezentare în relațiile cu organizațiile de specialitate similare și cu organizațiile internaționale din domeniu, la care statul român este parte;n) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.(2) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc tarifele operațiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost. Contravaloarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) lit. j) se va include în cheltuielile de judecata.-------------Alin. (2) al art. 138 a fost modificat de pct. 45 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege Oficiul Român pentru Drepturile de Autor are acces la informațiile necesare în mod operativ și gratuit de la Centrul Național al Cinematografiei, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională a Vămilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și de la Inspectoratul General al Poliției de Frontiera, Inspectoratul Național pentru Evidenta Persoanelor și Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, precum și de la instituțiile financiar-bancare, în condițiile legii.------------Art. 138 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 138^1Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor potrivit prevederilor art. 138, persoana controlată este obligată să prezinte orice documente și informații solicitate de organele de control și să predea copii după acestea, dacă sunt solicitate.-------------Art. 138^1 a fost introdus de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^2(1) Activitatea de control a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prevăzută la art. 138 alin. (1) lit. h), se desfășoară numai cu notificarea prealabilă a organismului de gestiune colectivă controlat, comunicându-se totodată și obiectivele controlului. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate efectua controale generale o dată pe an, notificate cu 10 zile înainte de efectuarea controlului, precum și controale punctuale privind probleme care fac obiectul unor reclamații, ori de câte ori este nevoie, notificate cu trei zile înainte.(2) Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, administratorul general este obligat să prezinte orice documente și informații solicitate de organele de control și să predea copii după acestea, dacă sunt solicitate. Organele de control pot lua note explicative în legătura cu situațiile constatate, atât administratorului general, cât și altor persoane angajate.(3) Concluziile organelor de control ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, împreună cu observațiile administratorului general, se consemnează într-un proces-verbal.(4) Pe baza concluziilor controlului, în cazul constatării unor nereguli, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate decide comunicarea procesului-verbal către adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cauza care îl va dezbate în prima ședința ordinară.------------Alin. (4) al art. 138^2 a fost modificat de pct. 56 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.-------------Art. 138^2 a fost introdus de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^3În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 124 și 126 ori încalcă obligațiile prevăzute la art. 130, 133, 134, 134^1, 135 sau art. 138^2 alin. (2), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacată la instanțele judecătorești de contencios administrativ. În cazul nerespectării deciziei rămase definitive, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevăzut la art. 125. Retragerea temporară a avizului are ca efect suspendarea activității organismului de gestiune colectivă până la schimbarea administratorului general de către adunarea generală.------------Art. 138^3 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 138^4*)(1) Pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor funcționează un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiți din 3 în 3 ani, prin ordin al ministrului coordonator al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Desemnarea celor 20 de membri se face prin tragere la sorți de către directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în prezenta candidaților, care sunt propuși de organismele de gestiune colectivă, de structurile asociative ale utilizatorilor și de societățile publice de radiodifuziune și de televiziune. Candidații propuși trebuie să aibă pregătire juridică și minimum 10 ani de activitate în domeniul dreptului civil. Propunerile se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, împreună cu o prezentare a candidatului propus și cu acceptul scris al acestuia, incluzând informații privind modalitățile de convocare.-------------Alin. (1) al art. 138^4 a fost modificat de pct. 46 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(2) Arbitrii nu au calitatea de salariați ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectivă, în condițiile prevăzute de prezenta lege.-------------Alin. (2) al art. 138^4 a fost modificat de pct. 46 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(3) Corpul de arbitri va fi reconstituit în cazul în care numărul arbitrilor permanent disponibili este mai mic de 16.-------------Art. 138^4 a fost introdus de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul IIIMăsuri de protecție, proceduri și sancțiuni-------------Denumirea Cap. III din Titlul III a fost modificată de pct. 111 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea I Măsuri tehnice de protecție și informații privind regimul drepturilor-------------Secțiunea I din Cap. III a fost introdusă de pct. 112 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^5(1) Autorul unei opere, artistul interpret sau executant, producătorul de fonograme ori de înregistrări audiovizuale, organismul de radiodifuziune sau de televiziune și fabricantul de baza de date pot să instituie măsuri tehnice de protecție a drepturilor recunoscute prin prezenta lege.(2) Prin măsuri tehnice, în sensul prezentei legi, se înțelege utilizarea oricărei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, în cadrul funcționarii sale normale, este destinată să împiedice sau să limiteze actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege.------------Alin. (2) al art. 138^5 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(3) Măsurile tehnice sunt considerate eficiente atunci când utilizarea unei opere sau a oricărui alt obiect al protecției este controlată de către titularul de drepturi prin aplicarea unui cod de acces sau a unui procedeu de protecție, precum criptarea, codarea, bruierea sau orice transformare a operei ori a altui obiect al protecției sau printr-un mecanism de control al copierii, dacă măsurile îndeplinesc obiectivul de asigurare a protecției.(4) Titularii de drepturi care au instituit măsuri tehnice de protecție au obligația de a pune la dispoziție beneficiarilor excepțiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) și e), art. 33 alin. (2) lit. d) și e) și la art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protecției. Totodată aceștia au dreptul să limiteze numărul copiilor realizate în condițiile de mai sus.------------Alin. (4) al art. 138^5 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(5) Dispozițiile alin. (4) nu se aplică în cazul operelor protejate, puse la dispoziția publicului, conform clauzelor contractuale convenite între părți, astfel încât oricine din public să poată avea acces la acestea în orice loc și în orice moment, alese, în mod individual.-------------Alin. (5) al art. 138^5 a fost modificat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.-------------Art. 138^5 a fost introdus de pct. 112 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^6(1) Titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege pot să furnizeze, în format electronic, asociat unei opere sau oricărui alt obiect al protecției sau în contextul comunicării publice a acestora, informații privind regimul drepturilor.(2) Prin informații privind regimul drepturilor, în sensul prezentei legi, se înțelege orice informație furnizată de titularii de drepturi care permite identificarea operei sau a oricărui alt obiect al protecției prin prezenta lege, a autorului sau a altui titular de drepturi, precum și condițiile și modalitățile de utilizare a operei sau a oricărui alt obiect al protecției, precum și orice număr sau cod reprezentând aceste informații.-------------Art. 138^6 a fost introdus de pct. 112 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea a II-a Proceduri și sancțiuni-------------Secțiunea a II-a din Cap. III a fost introdusă de pct. 113 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^7(1) Încălcarea drepturilor recunoscute și protejate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispozițiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege, care se completează cu cele de drept comun.(2) În cadrul unei acțiuni referitoare la încălcarea drepturilor protejate de prezenta lege și ca răspuns la o cerere justificată a solicitantului, instanța are dreptul să solicite furnizarea informațiilor privind originea și rețelele de distribuție a mărfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevăzut de prezenta lege, fie de la făptuitor, fie de la orice altă persoană care:a) a deținut în scop comercial mărfuri-pirat;b) a utilizat în scop comercial servicii prin care încalcă drepturile protejate de prezenta lege;c) a furnizat, în scop comercial, produse sau servicii utilizate în activități prin care se încalcă drepturile prevăzute de prezenta lege;d) a fost indicată, de oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicată în producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea sau închirierea mărfurilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului sau în furnizarea produselor ori serviciilor prin care se încalcă drepturile protejate de prezenta lege.-------------Alin. (2) al art. 138^7 a fost modificat de pct. 48 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) cuprind, după caz:a) numele și adresa producătorilor, fabricanților, distribuitorilor, furnizorilor și ale celorlalți deținători anteriori ai mărfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum și ale angrosiștilor destinatari și ale vânzătorilor cu amănuntul;b) informații privind cantitățile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum și prețul obținut pentru mărfurile, dispozitivele sau serviciile respective.-------------Alin. (3) al art. 138^7 a fost modificat de pct. 48 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică fără a aduce atingere altor dispoziții legale, care:a) acorda titularului dreptul de a primi informații mai extinse;b) prevăd utilizarea în cauzele civile sau penale a informațiilor comunicate în conformitate cu prezentul articol;c) prevăd răspunderea pentru abuzul de drept la informare;d) dau posibilitatea să se refuze furnizarea de informații care ar constrânge persoana menționată în alin. (1) să admită propria să participare sau pe cea a rudelor sale apropiate la o activitate prin care se încalcă drepturile protejate de prezenta lege;e) prevăd protecția confidențialității surselor de informare sau prelucrarea datelor cu caracter personal.------------Art. 138^7 a fost introdus de pct. 61 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 139(1) Titularii drepturilor recunoscute și protejate prin prezenta lege pot solicita instanțelor de judecată sau altor organisme competente, după caz, recunoașterea drepturilor lor și constatarea încălcării acestora și pot pretinde acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleași solicitări pot fi formulate în numele și pentru titularii de drepturi de către organismele de gestiune, de către asociațiile de combatere a pirateriei sau de către persoanele autorizate să utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat în acest sens. Când o acțiune a fost pornită de titular, persoanele autorizate să utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot să intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat.(2) La stabilirea despăgubirilor instanța de judecată ia în considerare:a) fie criterii, cum ar fi consecințele economice negative, în special câștigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de făptuitor și, atunci când este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului;b) fie acordarea de despăgubiri reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile prevăzute la lit. a).(3) Dacă titularul dreptului de autor sau una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) face dovada credibilă că dreptul de autor face obiectul unei acțiuni ilicite, actuale sau iminente și că această acțiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate să ceară instanței judecătorești luarea unor măsuri provizorii. Instanța judecătorească poate să dispună în special:a) interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie;b) luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor;c) luarea măsurilor necesare pentru a asigura repararea pagubei; în acest scop, instanța poate dispune luarea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale persoanei presupuse a fi încălcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv blocarea conturilor sale bancare și a altor bunuri. În acest scop, autoritățile competente pot să dispună comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzător la informațiile pertinente;d) ridicarea sau predarea către autoritățile competente a mărfurilor cu privire la care există suspiciuni privind încălcarea unui drept prevăzut de prezenta lege, pentru a împiedica introducerea acestora în circuitul comercial.(4) Dispozițiile procedurale aplicabile sunt cuprinse în prevederile Codului de procedură civilă referitoare la măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală.(5) Aceleași măsuri pot fi cerute, în aceleași condiții, împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de către un terț pentru a încălca un drept protejat prin prezenta lege.(6) Măsurile prevăzute la alin. (3) și (5) pot să includă descrierea detaliată, cu sau fără prelevare de eșantioane, sau sechestrarea reală a mărfurilor în litigiu și, în cazurile corespunzătoare, a materialelor și instrumentelor utilizate pentru a produce și/sau a distribui aceste mărfuri, precum și documentele care se referă la ele. Aceste măsuri vor fi avute în vedere și în aplicarea dispozițiilor art. 169-171 din Codul de procedură penală.-----------Alin. (6) al art. 139 a fost modificat de pct. 2 al art. 34 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.(7) Instanța poate să autorizeze ridicarea de obiecte și înscrisuri care constituie dovezi ale încălcării drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, în original ori în copie, chiar și atunci când acestea se află în posesia părții adverse. În cazul încălcărilor comise la scară comercială, autoritățile competente pot să dispună, de asemenea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzător la informațiile pertinente.(8) Pentru adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (3) și (7), sub rezerva asigurării protecției informațiilor confidențiale, instanțele judecătorești vor pretinde reclamantului să furnizeze orice element de probă, accesibil în mod rezonabil, pentru a dovedi cu suficientă certitudine că s-a adus atingere dreptului său ori că o astfel de atingere este iminentă. Se consideră ca reprezentând element de probă suficient numărul de copii ale unei opere sau ale oricărui alt obiect protejat, la aprecierea instanței de judecată. În acest caz, instanțele judecătorești pot să ceară reclamantului să depună o cauțiune suficientă pentru a asigura compensarea oricărui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât.(9) Măsurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stări de fapt dispuse de instanță vor fi duse la îndeplinire prin executor judecătoresc. Titularii drepturilor ce se presupune că au fost încălcate ori cu privire la care există pericolul de a fi încălcate sau reprezentanții acestor titulari au dreptul de a participa la punerea în executare a măsurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stări de fapt.(10) Titularii drepturilor încălcate pot cere instanței de judecată să dispună aplicarea oricăreia dintre următoarele măsuri:a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a încasărilor realizate prin actul ilicit;b) distrugerea echipamentelor și a mijloacelor aflate în proprietatea făptuitorului, a căror destinație unică sau principală a fost aceea de producere a actului ilicit;c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare și distrugere, a copiilor efectuate ilegal;d) răspândirea informațiilor cu privire la hotărârea instanței de judecată, inclusiv afișarea hotărârii, precum și publicarea să integrală sau parțială în mijloacele de comunicare în masă, pe cheltuiala celui care a săvârșit fapta; în aceleași condiții instanțele pot dispune măsuri suplimentare de publicitate adaptate circumstanțelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare.(11) Instanța de judecată dispune aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (10) pe cheltuiala făptuitorului, cu excepția cazului în care există motive temeinice pentru ca acesta să nu suporte cheltuielile.(12) Măsurile prevăzute la alin. (10) lit. b) și c) pot fi dispuse și de procuror cu ocazia clasării sau renunțării la urmărirea penală. Dispozițiile alin. (10) lit. c) nu se aplică pentru construcțiile realizate cu încălcarea drepturilor privind opera de arhitectură, protejate prin prezenta lege, dacă distrugerea clădirii nu este impusă de circumstanțele cazului respectiv.------------Alin. (12) al art. 139 a fost modificat de pct. 2 al art. 34 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.(13) În dispunerea măsurilor prevăzute la alin. (10), instanța de judecată va respecta principiul proporționalității cu gravitatea încălcării drepturilor protejate de prezenta lege și va lua în considerare interesele terților susceptibili de a fi afectați de aceste măsuri.(14) Autoritățile judiciare sunt obligate să comunice părților soluțiile adoptate în cauzele de încălcare a drepturilor reglementate de prezenta lege.(15) Guvernul României, prin Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, sprijină elaborarea, de către asociațiile și organizațiile profesionale, a codurilor de conduită la nivel comunitar, destinate să contribuie la asigurarea respectării drepturilor prevăzute de prezenta lege, în special în ceea ce privește utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul României sprijină transmiterea către Comisia Europeană a proiectelor codurilor de conduită la nivel național sau comunitar și a evaluărilor referitoare la aplicarea acestora.----------Art. 139 a fost modificat de art. 27 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.  +  Articolul 139^1(1) Titularul dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate fi reprezentat, în toate procedurile, negocierile și actele juridice, pe toată durata și în orice stadiu al procesului civil sau penal ori în afară unui astfel de proces, prin mandatar cu procura specială.(2) Pentru punerea în mișcare a acțiunii penale, precum și pentru retragerea plângerii prealabile și împăcarea părților, mandatul se consideră special, dacă este dat pentru reprezentarea titularului de drepturi de autor sau de drepturi conexe, în orice situație de încălcare a drepturilor sale.-------------Art. 139^1 a fost introdus de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 139^2Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei următoarele fapte:a) încălcarea prevederilor art. 21;b) încălcarea prevederilor art. 88 și 89;c) încălcarea prevederilor art. 107 alin. (3) și (7);d) nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h);e) fixarea, fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretărilor sau a execuțiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.f) comunicarea publică, fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe.-------------Lit. f) a art. 139^2 a fost introdusă de pct. 1 al art. 54 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.-------------Art. 139^2 a fost modificat de pct. 50 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 139^3Abrogat.------------Art. 139^3 a fost abrogat de pct. 64 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 139^4(1) Constituie contravenție, dacă nu reprezintă infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei și cu confiscarea mărfurilor-pirat sau a dispozitivelor-pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice ori a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul în spațiile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, în vederea săvârșirii de către o altă persoană a unei contravenții prevăzute de prezenta lege.(2) Cu amendă prevăzută la alin. (1) se sancționează și fapta operatorilor economici care încalcă obligația prevăzută la art. 145 alin. (3).(3) Pentru repetarea săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) și (2), care au avut ca rezultat săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 139^6 în termen de un an, organul constatator poate aplica și sancțiunea complementară de suspendare a activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de până la 6 luni.------------Art. 139^4 a fost modificat de pct. 2 al art. 54 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 139^5(1) Sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 139^2 se aplică și persoanelor juridice. În cazul în care contravenientul, persoana juridică, desfășoară activități care implica, conform obiectului său de activitate, comunicarea publică de opere sau de produse purtătoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contravenționale se măresc de doua ori.(2) Contravențiile prevăzute la art. 139^2 și 139^4 se constata și se aplică de ofițerii sau de agenții de poliție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor cu competente în domeniu.(3) Contravenientul poate achită, în termen de 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege.------------Art. 139^5 a fost modificat de pct. 66 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 139^6(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:a) realizarea, în scopul distribuirii, de mărfuri-pirat;b) plasarea mărfurilor-pirat sub un regim vamal definitiv de import sau de export, sub un regim vamal suspensiv ori în zone libere;c) orice altă modalitate de introducere a mărfurilor-pirat pe piața internă.(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și oferirea, distribuirea, deținerea ori depozitarea sau transportul de mărfuri-pirat, în scopul distribuirii.(3) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt săvârșite în scop comercial, acestea se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se pedepsește și închirierea sau oferirea spre închiriere de mărfuri-pirat.(5) Promovarea de mărfuri-pirat prin utilizarea anunțurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare, prin expunerea ori prezentarea către public a listelor sau a cataloagelor de produse ori prin orice alte asemenea mijloace constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.(6) În sensul prezentei legi, prin mărfuri-pirat se înțelege toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fără consimțământul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta și care sunt executate, direct ori indirect, total sau parțial, de pe un produs purtător de drepturi de autor ori de drepturi conexe sau de pe ambalajele ori copertele acestora.(7) În sensul prezentei legi, prin scop comercial se înțelege urmărirea obținerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material.(8) Scopul comercial se prezumă dacă marfa-pirat este identificată la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea ori transportul de produse purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe.------------Art. 139^6 a fost modificat de pct. 3 al art. 54 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 139^7Abrogat.-------------Art. 139^7 a fost abrogat de pct. 4 al art. 54 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 139^8Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă punerea la dispoziția publicului, inclusiv prin internet ori prin alte rețele de calculatoare, fără drept, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricanților de baze de date sau a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual.-------------Art. 139^8 a fost modificat de pct. 5 al art. 54 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 139^9Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre următoarele modalități: instalare, stocare, rulare sau executare, afișare ori transmitere în rețea internă.-------------Art. 139^9 a fost modificat de pct. 6 al art. 54 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 140(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:a) reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;b) distribuirea, închirierea sau importul pe piața internă al operelor ori al produselor purtătoare de drepturi conexe, altele decât mărfurile-pirat;c) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;d) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;e) realizarea de opere derivate;f) fixarea, în scop comercial, a interpretărilor sau a execuțiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune;g) încălcarea prevederilor art. 134.(2) Prin produse purtătoare de drepturi conexe se înțelege interpretările sau execuțiile artistice fixate, fonogramele, videogramele și propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune și de televiziune.-----------Art. 140 a fost modificat de pct. 7 al art. 54 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 141(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta persoanei care își însușește, fără drept, în întregime sau în parte, opera unui alt autor și o prezintă ca o creație intelectuală proprie.(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală.------------Art. 141 a fost modificat de pct. 8 al art. 54 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 141^1(1) Producerea, importul, distribuirea, deținerea, instalarea, întreținerea sau înlocuirea, în orice mod, a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiționat, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Fapta persoanei care se racordează fără drept sau care racordează fără drept o altă persoană la servicii de programe cu acces condiționat constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.(3) Utilizarea anunțurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare în scopul promovării dispozitivelor-pirat de control al accesului la serviciile de programe cu acces condiționat, precum și expunerea sau prezentarea către public în orice mod, fără drept, a informațiilor necesare confecționării de dispozitive de orice fel, apte să asigure accesul neautorizat la serviciile de programe precizate, cu acces condiționat, ori destinate accesului neautorizat în orice mod la astfel de servicii, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.(4) Vânzarea sau închirierea dispozitivelor-pirat de control al accesului se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.(5) În sensul prezentei legi, prin dispozitive-pirat de control al accesului se înțelege orice dispozitiv a cărui confecționare nu a fost autorizată de către titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege în raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces condiționat, realizat pentru facilitarea accesului la acel serviciu.-----------Art. 141^1 a fost modificat de pct. 9 al art. 54 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 142Abrogat.-------------Art. 142 a fost abrogat de pct. 118 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 143(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau închiriază, oferă, prin orice mod, spre vânzare sau închiriere, ori deține, în vederea comercializării, dispozitive ori componente care permit neutralizarea măsurilor tehnice de protecție sau care prestează servicii care conduc la neutralizarea măsurilor tehnice de protecție sau care neutralizează aceste măsuri tehnice de protecție, inclusiv în mediul digital.(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă fapta persoanei care, fără drept, înlătură, în scop comercial, de pe opere sau de pe alte produse protejate ori modifică pe acestea orice informație sub formă electronică privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil.-------------Alin. (2) al art. 143 a fost modificat de pct. 10 al art. 54 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.-------------Art. 143 a fost modificat de pct. 58 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 143^1(1) Nu se pedepsește persoana care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunță autorităților competente participarea sa la o asociație sau înțelegere în vederea comiterii uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 139^6 , permițând astfel identificarea și tragerea la răspundere penală a celorlalți participanți.(2) Persoana care a comis una dintre infracțiunile prevăzute la art. 139^6 și care, în timpul urmăririi penale, denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni legate de mărfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.(3) În cazul în care persoanele care au săvârșit infracțiuni prevăzute de prezenta lege au reparat, până la terminarea cercetării judecătorești în fața primei instanțe, prejudiciul cauzat titularului de drepturi, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.-------------Alin. (3) al art. 143^1 a fost modificat de pct. 11 al art. 54 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.-------------Art. 143^1 [inițial cu alin. (1) și (2)] a fost introdus de pct. 120 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 144Abrogat.--------------Art. 144 a fost abrogat de art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.179 din 28 decembrie 2005.  +  Articolul 145Abrogat.------------Art. 145 a fost abrogat de pct. 3 al art. 34 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Titlul IV Aplicarea legii. Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 146Beneficiază de protecția prevăzută de prezenta lege următoarele:a) operele ai căror autori sunt cetățeni români, chiar dacă nu au fost aduse încă la cunoștința publică;b) operele ai căror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul în România, chiar dacă nu au fost aduse la cunoștința publică;c) operele de arhitectură construite pe teritoriul României;d) interpretările sau execuțiile artiștilor interpreți ori executanți care au loc pe teritoriul României;e) interpretările sau execuțiile artiștilor interpreți ori executanți care sunt fixate în înregistrări protejate de prezenta lege;f) interpretările sau execuțiile artiștilor interpreți ori executanți care nu au fost fixate în înregistrări, dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege;g) înregistrările sonore sau audiovizuale ai căror producători sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul în România;h) înregistrările sonore sau audiovizuale a căror prima fixare pe un suport material a avut loc pentru prima data în România;i) programele de radiodifuziune și de televiziune emise de organisme de radiodifuziune și de televiziune cu sediul în România;j) programele de radiodifuziune și de televiziune transmise de organisme transmițătoare cu sediul în România.------------Art. 146 a fost modificat de pct. 75 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 147Persoanele fizice sau juridice străine, titulare ale drepturilor de autor sau ale drepturilor conexe, beneficiază de protecția prevăzută prin convențiile, tratatele și acordurile internaționale la care România este parte, iar în lipsa acestora beneficiază de un tratament egal cu cel al cetățenilor români, cu condiția ca aceștia să beneficieze, la rândul lor, de tratament similar în statele respective.-------------Art. 147 a fost modificat de pct. 61 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.  +  Articolul 147^1În completarea prevederilor prezentei legi se pot adopta reglementări speciale pentru stabilirea unor măsuri, inclusiv privind aplicarea și utilizarea codurilor de identificare a sursei, în vederea combaterii importului, producerii, reproducerii, distribuirii sau închirierii de mărfuri pirat ori dispozitive pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiționat, precum și pentru utilizarea de marcaje speciale pentru atestarea plății remunerației compensatorii pentru copia privată.------------Art. 147^1 a fost modificat de pct. 77 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 148(1) În vederea înregistrării, ca mijloc de probă, a operelor realizate în România, se înființează Registrul Național de Opere, administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Înregistrarea este facultativă și se face contra cost, potrivit normelor metodologice și tarifelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) Existența și conținutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de probă, inclusiv prin includerea acesteia în repertoriul unui organism de gestiune colectivă.(3) Autorii și alți titulari de drepturi sau deținătorii de drepturi exclusive ale autorilor, la care se face referire în prezenta lege, au dreptul să înscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor, mențiunea de rezervare a exploatării acestora, semnalată conform uzanțelor, constând într-un simbol reprezentat prin litera C, în mijlocul unui cerc, însoțit de numele lor, de locul și anul primei publicări.(4) Producătorii de înregistrări sonore, artiștii interpreți sau executanți și alți deținători de drepturi exclusive ale producătorilor sau ale artiștilor interpreți ori executanți, la care se face referire în prezenta lege, au dreptul să înscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale înregistrărilor sonore sau audiovizuale ori pe învelișul care le conține, mențiunea de rezervare a exploatării acestora, semnalată conform uzanțelor și constând într-un simbol reprezentat prin litera P, în mijlocul unui cerc, însoțit de numele lor, de locul și anul primei publicări.(5) Până la proba contrară, se prezumă că drepturile exclusive, semnalate conform uzanțelor, prin simbolurile menționate la alin. (3) și (4) sau prin mențiunile prevăzute la art. 104 și 106^2 , există și aparțin persoanelor care le-au utilizat.(6) Dispozițiile alin. (3), (4) și (5) nu condiționează existența drepturilor recunoscute și garantate prin prezenta lege.(7) Autorii de opere și titularii de drepturi, o dată cu includerea operei lor în repertoriul organismului de gestiune colectivă, își pot înregistra și numele literar sau artistic, exclusiv în vederea aducerii acestuia la cunoștința publică.-------------Art. 148 a fost modificat de pct. 127 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 149(1) Actele juridice încheiate sub regimul legislației anterioare își produc toate efectele conform aceleia, cu excepția clauzelor care prevăd cesiunea drepturilor de utilizare a totalității operelor pe care autorul le poate crea în viitor.-------------Alin. (1) al art. 149 a fost modificat de pct. 128 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2) Beneficiază de protecția prezentei legi și operele, inclusiv programele pentru calculator, interpretările sau execuțiile, înregistrările sonore sau audiovizuale, precum și programele organismelor de radiodifuziune și de televiziune realizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, în condițiile prevăzute la alin. (1).------------Alin. (2) al art. 149 a fost modificat de pct. 78 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.(3) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor create înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi și pentru care nu au expirat termenele de protecție calculate conform procedurilor legislației anterioare se prelungește până la termenul de protecție prevăzut în prezenta lege. Prelungirea produce efecte numai de la intrarea în vigoare a prezentei legi.-------------Alin. (3) al art. 149 a fost modificat de pct. 128 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 150(1) Utilajele, schițele, machetele, manuscrisele și orice alte bunuri care servesc direct la realizarea unei opere ce da naștere unui drept de autor nu pot face obiectul unei urmăriri silite.(2) Sumele datorate autorilor, ca urmare a utilizării operelor lor, beneficiază de aceeași protecție ca și salariile și nu pot fi urmărite decât în aceleași condiții. Aceste sume sunt supuse impozitării conform legislației fiscale în materie.-------------Alin. (2) al art. 150 a fost modificat de pct. 62 al art. unic din LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 31 iulie 2006.(3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 150 a fost abrogat de alin. (2) al art. 30 din LEGEA nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 29 iulie 1997.  +  Articolul 151Litigiile privind dreptul de autor și drepturile conexe sunt de competenta organelor jurisdicționale, potrivit prezentei legi și dreptului comun.  +  Articolul 151^1(1) Comisia Europeană va fi informată cu privire la intenția de adoptare a unor dispoziții naționale de reglementare a unor noi drepturi conexe, precizându-se motivele esențiale care justifică reglementarea acestor drepturi, precum și durata de protecție corespunzătoare.(2) Vor fi comunicate Comisiei Europene orice dispoziții naționale adoptate în domeniul reglementat de prezenta lege.(3) Va fi transmisă Comisiei Europene lista organismelor de radiodifuziune cărora le sunt aplicabile dispozițiile art. 119 alin. (2).(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este responsabil de efectuarea comunicărilor prevăzute la alin. (1)-(3) către Comisia Europeană.------------Art. 151^1 a fost introdus de pct. 79 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 151^2Prezenta lege transpune prevederile următoarelor acte normative comunitare:a) Directiva Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protecția juridică a programelor pentru calculator, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 122 din 17 mai 1991;b) Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 346 din 24 noiembrie 1992;c) Directiva Consiliului 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind armonizarea anumitor dispoziții referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 248 din 6 octombrie 1993;d) Directiva Consiliului 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 290 din 24 noiembrie 1993;e) Directiva Parlamentului European și a Consiliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 077 din 27 martie 1996;f) Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 006 din 10 ianuarie 2002;g) Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 272 din 13 octombrie 2001;h) Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 157 din 30 aprilie 2004.i) Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.----------Lit. i) a art. 151^2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 210 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.------------Art. 151^2 a fost introdus de pct. 79 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 152Organismele de gestiune colectivă care funcționează la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligate să se conformeze dispozițiilor art. 125, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 153Dispozițiile prezentei legi se completează cu dispozițiile dreptului comun.  +  Articolul 154(1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.(2) Pe aceeași data se abroga Decretul nr. 321 din 21 iunie 1956 privind dreptul de autor, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.(3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, partea din metodologiile prevăzute la art. 131 și 131^1, care privește suma minimă pentru radiodifuzorii locali, se va renegocia pe baza modificărilor aduse de prezenta lege, pentru a respecta proporționalitatea cu potențialii receptori ai emisiunilor.----------Alin. (3) al art. 154 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 261 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 5 noiembrie 2015.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  ION SOLCANU