ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015 (*actualizată*)cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare(actualizată la data de 4 noiembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere:- analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2015;- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;- posibilitatea plăţii tranşei a IV-a aferente anului 2016 din titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obţinute în instanţă de către personalul din sectorul bugetar;- plata salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile până la data de 31 decembrie 2015;- adoptarea unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare;- asigurarea fondurilor pentru finanţarea de bază a învăţământului superior, burse, manuale şcolare, investiţii;- asigurarea fondurilor necesare majorărilor salariale aprobate personalului din unităţile sanitare începând cu 1 octombrie 2015;- asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor de asistenţă socială şi a taxelor de transmitere a acestora;- alocarea de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor determinate de susţinerea sistemului de protecţie a copilului, precum şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;- necesitatea asigurării finanţării cheltuielilor de personal din învăţământul special, din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:- riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;- riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;- riscul neasigurării fondurilor necesare pentru finanţarea de bază a învăţământului superior, burse, manuale şcolare, investiţii;- riscul neplăţii salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile până la data de 31 decembrie 2015. Astfel, aceste cheltuieli, deşi cuprinse în bugetul proiectului, nu vor putea fi considerate eligibile, ele rămânând cheltuieli definitive de la bugetul de stat sau bugetul beneficiarului;- riscul neasigurării fondurilor necesare finanţării cheltuielilor determinate de susţinerea sistemului de protecţie a copilului, precum şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;- riscul neasigurării fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de personal din învăţământul special, din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;- riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata drepturilor de asistenţă socială şi a taxelor de transmitere a acestora,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii referitoare la rectificarea bugetară pe anul 2015  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 şi 960 bis din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli, pe capitole şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetul de stat pe anul 2015 se diminuează la venituri cu suma de 740,7 milioane lei şi se majorează la cheltuieli cu suma de 2.985,4 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 3.726,0 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în anexa nr. 3/10/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport", să introducă fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 11 mii lei, asigurată prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe".  +  Articolul 4În cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.53 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute", este majorat cu suma de 700 mii lei.  +  Articolul 5Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să modifice anexa nr. 3/13/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", pentru proiectul cod 1180 "Sistem de administrare şi urmărire a procesului de elaborare de politici", prin modificarea valorii totale a proiectului şi a creditelor de angajament pe anii anteriori.  +  Articolul 6Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 80 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", să introducă obiectivul de investiţii în continuare, cu fişa cod obiectiv 1067 "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni", cu suma de 16.896 mii lei cu încadrarea în bugetul aprobat.  +  Articolul 7 (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în anexa nr. 3/14/23 "Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", la proiectul 5414 "Noi măsuri de modernizare şi management integrat al serviciilor pentru cetăţeni", capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)", să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 800 mii lei de la alineatul 56.01.01 "Finanţare naţională", respectiv cu suma de 4.000 mii lei de la alineatul 56.01.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi să suplimenteze corespunzător creditele de angajament şi creditele bugetare, la alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile", cu suma de 4.800 mii lei. (2) Pentru achiziţionarea sediului filialei din localitatea Copăceni, raionul Sângerei, Republica Moldova, a Institutului Cultural Român "Mihai Eminescu" de la Chişinău, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să introducă fişa cod obiectiv 1 "Achiziţii de imobile" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, în sumă de 72 mii lei cu încadrarea în bugetul aprobat. (3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în anexa nr. 3/14/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018", la partea de cheltuieli, la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", să introducă titlul 71 "Active nefinanciare", suma asigurându-se prin virări de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar, cu încadrare în prevederile aprobate.  +  Articolul 8Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", să majoreze veniturile proprii cu suma de 25.901 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".  +  Articolul 9 (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018", să majoreze veniturile proprii la o poziţie distinctă cu suma de 1.720 mii lei şi cheltuielile la capitolul 51.10 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020", cu suma de 1.720 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului", să introducă programul bugetar "Centre for Excellence in Teritorial management and Cadastre (CENTRIC)", la capitolul 51.10 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020", cu credite bugetare de angajament în sumă de 1.720 mii lei şi credite bugetare în sumă de 1.720 mii lei.  +  Articolul 10 (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/21 "Fişa proiectului cu finanţare din FEN de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", să introducă Proiectul MARE/2014/2022 "Cooperare transfrontalieră în domeniul planificării maritime spaţiale - MARSPLAN-BS", cu credite de angajament în sumă de 180 mii lei la capitolul 80.08 "Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020". (2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/21 "Fişa proiectului cu finanţare din FEN de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", să introducă Proiectul "Legislaţie, Economie, Competiţie şi Administraţie - Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achiziţiile publice", cu credite de angajament în sumă de 12 mii lei, la capitolul 80.08 "Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020".  +  Articolul 11Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului", să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 676 "Program pilot locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi", cu suma de 7.081 mii lei, la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 12Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului", să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare aferente programului bugetar cod 51 "Construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii" cu suma de 50.000 mii lei, la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 13 (1) Pentru asigurarea cu prioritate a finalizării obiectivelor de investiţii aflate în finanţare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului", să majoreze valoarea totală a programului bugetar cod 1284 "Programul Naţional de Dezvoltare Locală" la 17.321.811 mii lei, prin majorarea creditelor de angajament aferente anului 2015 cu suma de 12.000.000 mii lei, şi a creditelor bugetare cu suma de 1.000.000 mii lei în anul 2015, la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", şi, corespunzător, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pe perioada 2016-2018 cu încadrarea în valoarea totală a programului. (2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categorii de investiţii", la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport", la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 121.000 mii lei.  +  Articolul 14 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/05 "Fişa Programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007", la programul 4091 "Programul de modernizare a administraţiei fiscale - Banca Mondială", capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", să diminueze creditele de angajament pentru anul 2015 cu suma de 13.250 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/27 "Fişa Programului", să diminueze, cu suma de 82 mii lei, creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului bugetar cod 1003 "Servicii de asistenţă juridică necesare implementării Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Term Notes (MTN)»", la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 20 "Bunuri şi servicii", şi să majoreze corespunzător, cu aceeaşi sumă, creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului bugetar 982 "Servicii de informare financiară specializate şi baze de date, necesare activităţii de administrare a datoriei publice", la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 20 "Bunuri şi servicii".  +  Articolul 15 (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei să diminueze, în anexa nr. 3/17/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", cu suma de 1 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Justiţiei, în anexa nr. 3/17/05 "Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", să suplimenteze creditele bugetare cu suma de 18.550 mii lei, potrivit influenţei prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, şi creditele de angajament cu suma de 13.328 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze, în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", următoarele modificări: a) să suplimenteze la capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi", subcapitolul 16.10.03 "Taxe şi tarife pentru utilizarea de licenţă şi autorizaţii de funcţionare", cu suma de 100 mii lei; b) să diminueze la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni şi închirieri", cu suma de 41 mii lei; c) să diminueze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte venituri din învăţământ", cu suma de 1.293 mii lei. (4) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze, în anexa nr. 3/17/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018", următoarele modificări: a) la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", să suplimenteze alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 3.800 mii lei şi să diminueze alineatul 51.01.51 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" cu suma de 72 mii lei; b) la capitolul 68.10 "Asigurări şi asistenţă socială", să diminueze titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", cu suma de 30 mii lei. (5) Prin derogare de la prevederile art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, se autorizează Ministerul Justiţiei să aloce din bugetul propriu sume pentru plata serviciilor de consultanţă pentru obţinerea acreditării RENAR, precum şi a arieratelor înregistrate de Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" - unitate sanitară cu paturi în subordinea Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 16 (1) Pentru creditele de angajament prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, conform prevederilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze virări de credite de angajament neutilizate între capitole şi titluri de cheltuieli, precum şi redistribuiri între programe şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 452.731 mii lei, reprezentând credite bugetare aferente creditelor de angajament aprobate, conform prevederilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015. (3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să repartizeze Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "Academician Ştefan Milcu" subvenţie în completarea veniturilor proprii reportate şi încasate în anul 2015, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate în bugetul Ministerului Apărării Naţionale la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice". (4) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale ca pentru angajarea şi utilizarea fondurilor publice destinate realizării de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii naţionale pentru care durata de îndeplinire depăşeşte un an bugetar, precum şi achiziţiile publice efectuate de la/prin organizaţii internaţionale sau de la guvernele altor state să efectueze ordonanţarea şi plata obligaţiilor pe baza actelor justificative din momentul angajării fondurilor publice, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3), (5), (6), (8) şi (10) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Lichidarea cheltuielilor astfel angajate, ordonanţate şi plătite conform alin. (4), se va efectua ulterior pe baza documentelor de recepţie cantitativă şi calitativă a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor, după caz, în conformitate cu prevederile din angajamentele legale încheiate.  +  Articolul 17 (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale", să introducă obiectivul nou de investiţii "Redimensionarea şi modernizarea centralei termice - punct termic din cazarma 383 Galaţi", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 698 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat. (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.02 "Transferuri curente în străinătate", alineatul 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate", să introducă obiectivul nou de investiţii "Plăci comemorative în onoarea şi memoria tuturor românilor care au servit şi au murit în Bosnia Herţegovina şi în memoria sublocotenentului (post-mortem) Remus Brânzan", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 27 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat. (3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.44 "Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor", la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", să suplimenteze creditele de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.150 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.  +  Articolul 18Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze, în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat", următoarele modificări: a) redistribuirea, în cadrul capitolului 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", a sumei de 65 mii lei de la alineatul 51.01.52 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare" la alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv"; b) diminuarea sumei de 600 mii lei, de la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului".  +  Articolul 19Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", să suplimenteze creditele de angajament, la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente" cu suma de 1.301 mii lei şi la fişa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d) astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", cu suma de 2.999 mii lei.  +  Articolul 20Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să diminueze creditele de angajament pe anul 2015, în anexa nr. 3/20/04 "Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007", cu suma de 10.960 mii lei, detalierea pe programe efectuându-se de către ordonatorul principal de credite.  +  Articolul 21Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului să introducă, în anexa nr. 3/21/27 la Programul Cod 361 "Promovarea sportului de performanţă", următoarele modificări: a) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 40.000 mii lei, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 59 "Alte cheltuieli"; b) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 25.000 mii lei, la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", titlul 59 "Alte cheltuieli".  +  Articolul 22 (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2015, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 12.772 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în vederea acoperirii sumelor compensate de către Comisia Europeană, cu cheltuielile rambursate de aceasta din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi din măsura ISPA 2003RO16PPE027 "Integrated Waste Management System in Galaţi and Surrounding". (2) Ministerul Tineretului şi Sportului virează, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, suma de 5.472 mii lei pentru reîntregirea contului RO24TREZ99954010100XXXXX "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă", deschis la Trezoreria operativă centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată şi, respectiv, suma de 7.300 mii lei pentru reîntregirea contului RO21BRDE450SV36476494500 "Disponibil aferent memorandumului de finanţare ISPA Mediu", deschis la BRD, gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată. (3) Diferenţele nefavorabile de curs valutar se asigură din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, iar diferenţele favorabile se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 23Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificări în volumul şi structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole judeţene cuprinse în anexa nr. 3/22/02a "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole pe anul 2015".  +  Articolul 24În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 59 "Alte cheltuieli", alineatul 59.17 "Despăgubiri civile", este cuprinsă suma de 1.852 mii lei, destinată stingerii obligaţiilor de plată restante ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiilor subordonate către bugetul de stat, rezultate din nerecuperarea acestora de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 25Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/29 "Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii", la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei la fişa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor".  +  Articolul 26Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să suplimenteze, în anexa nr. 3/23/05 "Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007", creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei, la cod program 73 "Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi".  +  Articolul 27Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să diminueze, în anexa nr. 3/23/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015 - 2018 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", veniturile proprii cu suma de 5.806 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".  +  Articolul 28Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să suplimenteze, în anexa nr. 3/23/21 "Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", la sursa 08 "Finanţare externă nerambursabilă", creditele de angajament la proiectul 2432 "Calea verde spre dezvoltare durabilă" cu suma de 6.032 mii lei, din care la alineatul 56.17.01 "Finanţare naţională" cu suma de 905 mii lei şi la alineatul 56.17.02 "Finanţare externă nerambursabilă" cu suma de 5.127 mii lei.  +  Articolul 29 (1) Cu suma de 542.274 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăţilor comerciale", se majorează contribuţia statului la capitalul social al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează într-un cont distinct deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru achitarea către Ministerul Transporturilor a taxei pe valoarea adăugată deduse pentru realizarea obiectivelor proprii de investiţii finanţate de la bugetul de stat şi neutilizată până la finele anului bugetar, aferentă perioadei 2000-2010 şi nevirate la bugetul de stat, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acesteia. (3) Suma primită potrivit alin. (2) într-un cont de disponibil se virează de către Ministerul Transporturilor la venituri ale bugetului de stat, în termen de 5 zile. (4) Din sumele aprobate pentru Ministerul Transporturilor, la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", se va plăti suma de 29.119,65 mii lei în contul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., conform Deciziei irevocabile nr. 263 din 23 ianuarie 2014, sumă ce a fost utilizată de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. pentru achitarea din surse proprii a datoriilor restante către furnizorii de investiţii şi a majorărilor de întârziere aferente. (5) Cu suma de 55.000 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăţilor comerciale", se majorează contribuţia statului la capitalul social al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. (6) Suma prevăzută la alin. (5) se încasează de Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru acoperirea ratei aferente anului 2015, la creditul comercial contractat de la CEC Bank, având ca obiect plata prestaţiilor cu mentenanţa materialului rulant din perioada 2009-2010. (7) Cu suma de 126.000 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăţilor comerciale", se majorează contribuţia statului la capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. (8) Suma prevăzută la alin. (7) reprezintă subcompensarea, de la bugetul de stat, a pachetului minim social aferent serviciului public de transport feroviar de călători aferent anilor 2008-2014, se încasează într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează cu condiţia ca Ministerul Transporturilor să îşi asume subcompensarea aferentă acestei perioade, iar suma alocată să se încadreze în cuantumul compensării calculat potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 30 (1) În bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 59 "Alte cheltuieli", alineatul 59.17 "Despăgubiri civile", este cuprinsă suma de 12.559 mii lei, destinată achitării hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile stabilite în sarcina Ministerului Transporturilor, după cum urmează: a) suma de 2.078 mii lei pentru plata Sentinţei civile nr. 6.934/2012, rămasă irevocabilă prin Decizia Curţii de apel Bucureşti nr. 1.772/2014; b) suma de 2.783 mii lei pentru plata Sentinţei civile nr. 2.272/2013, rămasă irevocabilă prin Decizia I.C.C.J. din 4 iunie 2014; c) suma de 7.698 mii lei pentru plata Sentinţei arbitrale nr. 138 din 22 decembrie 2014, pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă C.C.I.R. (2) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2015, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 71 "Active nefinanciare", suma de 2.838 mii lei se repartizează Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă.  +  Articolul 31Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/21 "Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", la sursa 08 "Finanţare externă nerambursabilă", să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 5993 "Infrastructura transfrontalieră infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova", cu suma de 4.694 mii lei la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", alineatul 56.08.02 "Finanţare externă nerambursabilă".  +  Articolul 32 (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", să diminueze partea de venituri cu suma de 140.000 mii lei, astfel: a) la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", cu suma de 135.000 mii lei; b) la capitolul 36.10 "Diverse venituri", cu suma de 5.000 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi.  +  Articolul 33Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în anexa nr. 3/25/29 "Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii", la capitolul 65.10 "Învăţământ", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să introducă obiectivul nou de investiţii "Corp Anexa C2 - Staţiunea de Cercetări Marine şi Fluviale Sfântu Gheorghe, Tulcea la Universitatea din Bucureşti", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 154 mii lei, finanţarea fiind asigurată din veniturile proprii ale Universităţii din Bucureşti.  +  Articolul 34Se autorizează Ministerul Sănătăţii ca, din bugetul aprobat la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 20 "Bunuri şi servicii", să efectueze plata stabilită de Curtea de Apel Bucureşti prin Decizia Penală nr. 537/A din Dosarul nr. 25.294/303/20109 (1.555/2014) a echivalentului în lei la data efectuării plăţii a sumei de 4.270.000 euro.  +  Articolul 35În cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", este majorat cu suma de 2.000 mii lei.  +  Articolul 36În cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.10 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.35 "Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate", este diminuat cu suma de 20.000 mii lei.  +  Articolul 37Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în calitate de operator de program în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 pentru programul RO 19 "Iniţiative în Sănătate Publică", să suplimenteze creditele de angajament prevăzute în anexa nr. 3/26/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", cu suma de 7.535 mii lei la poziţia "Finanţare din FEN postaderare".  +  Articolul 38 (1) Se autorizează Ministerul Culturii să suplimenteze veniturile proprii, în anexa nr. 3/27/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri", cu suma de 2.829 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/27 "Fişa programului", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.000 mii lei aferente programului bugetar cod 1082 "Programul naţional de finanţare a cercetărilor arheologice sistemice, Programul de cercetare arheologică - Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".  +  Articolul 39Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze, în anexa nr. 3/31/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", cu suma de 7 mii lei.  +  Articolul 40Se autorizează Serviciul de Protecţie şi Pază, în anexa nr. 3/33/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să introducă fişa cod obiectiv 3 "c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 50 mii lei, respectiv fişa cod obiectiv 1078 "f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 90 mii lei, finanţarea fiind asigurată cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 41 (1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, în anexa nr. 3/35/23 "Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să modifice denumirea proiectului 5716 "Servicii integrate de export pentru sprijin sustenabil al internaţionalizării companiilor româneşti - Dezvoltarea capacităţii de export sustenabil a IMM-urilor prin adăugarea, crearea şi captarea valorii în lanţul valoric naţional" în "Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România". (2) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în anexa nr. 3/35/29 "Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii", la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", să majoreze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 15.507 mii lei, cu încadrarea în bugetul aprobat şi respectarea prevederilor art. 346 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (forma consolidată).  +  Articolul 42În bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, la capitolul "Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 80.000 mii lei se utilizează pentru asigurarea sumelor restante solicitate de beneficiari în baza acordurilor de finanţare încheiate conform Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.  +  Articolul 43Se autorizează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în anexa nr. 3/36/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", să introducă obiectivul nou de investiţii "Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti", cu credite de angajament şi, respectiv, credite bugetare în sumă de 770 mii lei, respectiv obiectivul de investiţii în continuare "Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit", cu credite de angajament şi, respectiv, credite bugetare în sumă de 15.795 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.  +  Articolul 44Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să suporte din bugetul propriu, de la o poziţie distinctă din cadrul titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", suma de 257 mii lei reprezentând plată către Comisia Europeană considerată ca neeligibilă în cadrul cheltuielilor realizate de România în cadrul programelor de supraveghere şi eradicare a EST în anii 2010-2011, conform raportului de audit nr. SANCO 2013.08.TSE.RO.RAPPORT. FINAL.DOC.  +  Articolul 45Se autorizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în anexa nr. 3/40/23 "Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", la sursa 01 "Buget de stat", să diminueze creditele de angajament cu suma totală de 1.282 mii lei, la proiectul 4572 "Combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.25 "Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse", din care: 180 mii lei la alineatul 56.25.01 "Finanţare naţională", 1.021 mii lei la alineatul 56.25.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi 81 mii lei la alineatul 56.25.03 "Cheltuieli neeligibile".  +  Articolul 46Se autorizează Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor să transfere proiectul cod 6644 "Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică", din anexa nr. 3/52/21 "Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", în anexa nr. 3/52/23 "Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să modifice valoarea totală a proiectului, prevederile anului curent şi creditele de angajament, respectiv creditele bugetare aferente anilor anteriori.  +  Articolul 47Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să actualizeze creditele de angajament şi creditele bugetare cuprinse în anexa nr. 3/54/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare", cod 1.1 Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", la articolul 56.22 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare", pe cele două alineate 56.22.01 "Transferuri din bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare" şi 56.22.02 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare", totalul creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aferente articolului 56.22 pe toată perioada de programare şi pe ani bugetari, rămânând nemodificat.  +  Articolul 48Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, ca în anexa nr. 3/54/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare", în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", să majoreze creditele de angajament la articolul 56.23 "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN", cu suma de 30.000 mii lei.  +  Articolul 49 (1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, ca în anexa nr. 3/54/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", în cadrul Politicii 01 "Programe finanţate în cadrul PCUE", să diminueze creditele de angajament la componenta 0101 "Finanţarea din FEN postaderare", cu suma de 208.080 mii lei la Programul operaţional "Asistenţă tehnică". (2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca, suplimentar faţă de introducerea influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să diminueze creditele bugetare pe anul 2015 în anexa nr. 3/54/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", cu suma de 65.000 mii lei, la codul 02 "Contribuţie publică naţională totală", în cadrul Politicii 01 - Programe finanţate în cadrul PCUE la Programul operaţional 07 "Programul operaţional sectorial Mediu (POS Mediu)".  +  Articolul 50Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze plăţi pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligaţiuni pe pieţele externe şi plăţii serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, din capitolul 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 20 "Bunuri şi servicii", articolul 20.24 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.01 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe".  +  Articolul 51 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2015, pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale, se majorează cu suma de 2.470.105 mii lei, din care: a) 121.587 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 3; b) 902.343 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 4; c) 946.175 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; d) 500.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, a cărei repartizare pe judeţe se face prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având în vedere lungimea drumurilor judeţene şi comunale, capacitatea financiară a judeţului şi analizele de specialitate. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate: a) finanţării cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ special şi ale centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, în tranşele prevăzute de actele normative în vigoare pentru anul 2015 şi anul 2016, inclusiv plăţii acestor drepturi potrivit prevederilor art. 54 alin. (1); c) plăţii diferenţelor la contribuţiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; d) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate: a) finanţării cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în tranşele prevăzute de actele normative în vigoare pentru anul 2015 şi anul 2016, inclusiv plăţii acestor drepturi potrivit prevederilor art. 54 alin. (1); c) plăţii diferenţelor la contribuţiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; d) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti; e) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1) lit. c), au următoarea destinaţie: a) suma de 900.000 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor potrivit anexei nr. 5. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, luându-se în calcul doar sumele ce fac obiectul prezentului alineat; b) suma de 19.550 mii lei, potrivit anexei nr. 5a, pentru achitarea debitelor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumutului extern, contractat pentru realizarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011; c) suma de 3.631 mii lei se alocă comunei Rozavlea, judeţul Maramureş, în baza Sentinţei civile nr. 1.259/2014, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 85/R/2015 a Tribunalului Maramureş; d) suma de 68 mii lei se alocă comunei Olcea, judeţul Bihor, în baza Sentinţei civile nr. 401/CA/2012, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3.463/2014; e) suma de 319 mii lei se alocă comunei Căbeşti, judeţul Bihor, în baza Sentinţei civile nr. 188/CA/2014, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2.225/2015; f) suma de 35 mii lei se alocă comunei Tuzla, judeţul Constanţa, pentru finanţarea cheltuielilor aferente serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare; g) suma de 168 mii lei se alocă comunei Bunteşti, judeţul Bihor, în baza Sentinţei civile nr. 341/CA/2012-P.I a Curţii de Apel Oradea, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1.661/2014; h) suma de 304 mii lei se alocă comunei Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud, în baza Sentinţei civile nr. 39/2014 a Curţii de Apel Cluj, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1.358/2015; i) suma de 100 mii lei se alocă comunei Runcu Salvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, în baza Sentinţei civile nr. 39/2014 a Curţii de Apel Cluj, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1.358/2015; j) suma de 22.000 mii lei se alocă municipiului Drobeta-Turnu Severin, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către populaţie, în sezonul rece. (5) Cu sumele repartizate, potrivit prevederilor prezentului articol, se rectifică bugetele locale. (6) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal. (7) Economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor, cu excepţia celor prevăzute la alin. (6), pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată. (8) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ-teritoriale şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost alocate.  +  Articolul 52 (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6. (2) În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii potrivit art. 54 alin. (1).  +  Articolul 53Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ca, în anexa nr. 09/05 "Fişa programului", suplimentar faţă de modificarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament corespunzătoare influenţelor prevăzute în anexa nr. 6, să majoreze creditele de angajament pentru: a) "Programele naţionale de sănătate curative", cod 530, cu suma de 210.683 mii lei; b) "Programul naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate", cod 659, cu suma de 60.083 mii lei.  +  Capitolul II Măsuri bugetare  +  Articolul 54 (1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la termenul prevăzut art. 35 alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, plătesc a patra tranşă din sumele prevăzute la art. 35 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, precum şi cheltuielile de personal prevăzute în bugetele instituţiilor subordonate finanţate din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare aplicării prevederilor alin. (1).  +  Articolul 55 (1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a) şi c), art. 17 alin. (2) şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să majoreze creditele bugetare aprobate la titlul 10 "Cheltuieli de personal", articolul 10.01 "Cheltuieli salariale în bani", alineatul 10.01.13 "Indemnizaţii de delegare", prin diminuarea corespunzătoare a creditelor bugetare aprobate la titlul 20 "Bunuri şi servicii", articolul 20.06 "Deplasări, detaşări, transferări", alineatul 20.06.02 "Deplasări în străinătate", cu sumele aferente indemnizaţiei de cazare acordate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare la titlul "Cheltuieli de personal", între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu.  +  Articolul 56După alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 29 decembrie 2014, se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Valoarea de maximum 100 milioane lei, prevăzută la alin. (2), se aplică până la data de 15 noiembrie 2015."  +  Articolul 57Plata dobânzilor aferente titlurilor de stat de tip benchmark se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, capitolul 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", articolul 30.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne", alineatul 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe".  +  Articolul 58Eventualul deficit al bugetului Trezoreriei statului, rezultat ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate la încheierea exerciţiului bugetar 2015, se acoperă din excedentul din anii precedenţi.  +  Articolul 59Pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare din Programul operaţional "Asistenţă tehnică", pentru care cheltuielile au fost efectuate anterior emiterii Deciziei de Finanţare a Autorităţii de Management în alt procent de FEDR decât cel stabilit prin aceasta, reflectate în evidenţa contabilă a beneficiarului în sursa "finanţare naţională", sunt considerate cheltuieli FEN.  +  Articolul 60Prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 166 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, plata salariilor pentru luna decembrie 2015, ale persoanelor care îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ce fac subiectul cheltuielilor eligibile în cadrul proiectelor conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează până la data de 31 decembrie 2015.  +  Articolul 61 (1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, se pot aloca Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sume pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru pagubele cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015. (2) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor de plată restante care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.  +  Articolul 62Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), după litera l^1) se introduce o nouă literă, litera l^2), cu următorul cuprins:"l^2) cererea de lichidare a plăţilor pentru proiect - cerere de plată care însoţeşte cererea de plată finală şi cuprinde facturile de avans şi/sau cheltuielile estimate pentru ultimele două luni de eligibilitate a cheltuielilor din cadrul proiectelor care se finalizează în luna decembrie 2015 conform prevederilor art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006;"2. După articolul 17^9 se introduce un nou articol, articolul 17^10, cu următorul cuprins:"Art. 17^10. - (1) La depunerea ultimei cereri de plată, beneficiarii unici/liderii de parteneriate, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3^1), pot depune şi o cerere de lichidare a plăţilor pentru proiect, care poate cuprinde: facturi de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii publice/achiziţii aferente proiectelor implementate, pentru lunile noiembrie şi decembrie, statele de plată estimate pentru plata salariilor experţilor din proiecte, state/centralizatoare estimate pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor angajate în perioada de implementare a proiectului pe baza ultimului buget al proiectului aprobat. În cazul proiectelor derulate în parteneriat, cererea de lichidare a plăţilor pentru proiect va cuprinde sumele solicitate atât pentru liderul de parteneriat în calitate de beneficiar, cât pentru partenerii acestuia. Modelul cererii de lichidare a plăţilor pentru proiect va fi publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei modificări. (2) Cererea de lichidare a plăţilor pentru proiect se va aproba pe baza documentelor justificative, estimate, cu încadrarea în valoarea bugetului proiectului rămas de executat. (3) Sumele aprobate pentru plata cererilor de lichidare a plăţilor pentru proiect se vor vira de către Autoritatea de management în conturile de venituri bugetare la subdiviziunea destinată prefinanţării, în cazul beneficiarilor instituţii publice sau, după caz, în conturile de disponibilităţi aferente prefinanţării ale beneficiarilor din sectorul privat. (4) În cazul proiectelor derulate în parteneriat, Autoritatea de management virează sumele aprobate pentru plata cererilor de lichidare a plăţilor în conturile de disponibilităţi ale liderilor de parteneriat, iar aceştia transferă sumele primite, în contul propriu sau în conturile partenerilor prevăzute la alin. (3), după caz, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la încasare. Sumele rămase neutilizate vor fi restituite de către beneficiari în conturile de unde au fost virate nu mai târziu de 31 decembrie 2015, în caz contrar aplicându-se mecanismul de recuperare a sumelor acordate cu titlu de prefinanţare beneficiarilor. (5) Cererile de rambursare aferente Cererilor de lichidare a plăţilor pentru proiect se vor depune nu mai târziu de 15 ianuarie 2016. (6) Neîncadrarea în termenele stabilite atrage după sine declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare a plăţilor pentru proiect cu consecinţele suportării acestora din resursele proprii ale beneficiarilor/partenerilor cu recuperarea sumelor acordate şi nejustificate în termen. (7) În cazul proiectelor care nu se finalizează până la 31 decembrie 2015, cuprinse în lista elaborată la nivelul autorităţilor de management, beneficiarii unici/liderii de parteneriat pot depune în cadrul ultimei cereri de plată/rambursare facturi pentru livrarea bunurilor recepţionate cantitativ dar care vor fi puse în funcţiune ulterior datei de 31 decembrie 2015 sau facturi pentru achiziţia de materiale, recepţionate în şantier, necesare execuţiei lucrărilor ce vor fi realizate ulterior datei de 31 decembrie 2015, acceptate la plată, în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii şi de alte reglementări legale în vigoare. În cazul în care Autoritatea de management constată diferenţe cantitative/calitative între bunurile/materialele decontate şi cele puse în funcţiune/în operă va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora şi recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri."  +  Articolul 63Abrogat.----------Art. 63 a fost abrogat de art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015.  +  Articolul 64Se mandatează Ministerul Justiţiei să întreprindă toate demersurile legale necesare finanţării, proiectării şi execuţiei lucrărilor de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, în zona centrală a municipiului Bucureşti, delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, din următoarele surse de finanţare: fonduri rambursabile, fonduri nerambursabile şi fonduri de la bugetul de stat asigurate prin bugetul Ministerului Justiţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 65Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 şi 960 bis din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - În bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» este cuprinsă şi suma de 7.000 mii lei, cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare."2. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Instituţiile de învăţământ preuniversitar aşa cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele de pregătire, aplicaţie, formare profesională iniţială şi continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională şi culturală a personalului aparţinând instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, indiferent de instituţiile din care provin aceştia."  +  Articolul 66La articolul 90 alineatul (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 31 iulie 2015, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cu sumele aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2015, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2014 pentru o fracţiune de an;"  +  Articolul 67În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. D din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu douăzeci de posturi, respectiv de la 15.251 posturi la 15.271 posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziţia "Cu studii superioare gradul I" de la 3.019 posturi la 3.039 posturi, aferent funcţiei clericale de preot.  +  Articolul 68 (1) În anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele rambursate României pentru Programul operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară, suma de 66.000 mii lei se va utiliza pentru asigurarea plăţii de către autoritatea de management respectivă a cheltuielilor eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de rambursare/plată depuse de beneficiari. (2) În aplicarea alin. (1), se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să vireze Autorităţii de certificare şi plată suma de 66.000 mii lei, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri bugetare 20.A.45.22.00 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up" codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în contul de disponibil 54.01.01.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului operaţional «Dezvoltarea capacităţii administrative»", deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice - Autoritatea de Certificare şi Plată. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca urmare a diminuării veniturilor bugetare cu suma de 66.000 mii lei.  +  Articolul 69 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiective/proiecte de investiţii în continuare" şi "Obiective/proiecte de investiţii noi" la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate. (2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiţii cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 70 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, precum şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice". (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale instituţiilor finanţate integral din venituri proprii subordonate, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la alineatul 51.01.59 "Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională".  +  Articolul 71Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2015, să efectueze virări de credite bugetare şi/sau credite de angajament neutilizate, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate potrivit acesteia, precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.  +  Articolul 72Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -2.787,9 milioane lei.  +  Articolul 73Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 2 şi art. 3 alin. (5)-(7) din Legea nr. 182/2014: a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de -1,85%; b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de 7,4%; c) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii, precum şi plafoanele nominale ale soldului bugetului de stat şi bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţei de urgenţă; d) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 52.139,7 milioane lei, din bugetul de stat este de 21.256,1 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 22.639,8 milioane lei, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este de 169,0 milioane lei, din bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 7.521,2 milioane lei şi din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 275,6 milioane lei.  +  Articolul 74Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul fondurilor europene,

  Marius Nica
  Bucureşti, 23 octombrie 2015.Nr. 47.  +  Anexa 1TOTALInfluenţe asupra veniturilor bugetului de statpe anul 2015detaliate pe capitole şi subcapitole*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ -740.669││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 216.159││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ 95.491││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 144.561││0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 116.061││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 157.884││ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 157.884││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ -41.823││ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale │ ││ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ ││ │consumatorului │ -266││ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 17.500││ 04 │Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale │ ││ │societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice │ ││ │străine │ -1.056││ 05 │Impozit pe profitul realizat de persoana fizică │ ││ │dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu │ ││ │generează o persoană juridică │ 4.997││ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ -63.023││ 07 │Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate │ ││ │de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană │ ││ │juridică, care nu generează o persoană juridică │ 25││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ 28.500││ │DE LA PERSOANE FIZICE │ ││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 100.000││ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 100.000││0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ ││ │SCAD) │ -71.500││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │ -71.500││0700 01 │A3 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ -50.171││0701 │IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ -50.171││ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ -24.483││ │activitatea notarială şi alte taxe de timbru │ ││ 04 │Impozit pe construcţii │ -25.688││1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ -47.799││1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 1.778.434││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │ -2.470.105││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │judeţelor (se scad) │ -121.587││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ ││ │Municipiului Bucureşti (se scad) │ -902.343││ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │drumuri (se scad) │ -500.000││ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -946.175││1201 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ -153.794││ 01 │Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele │ -16.003││ │naturale │ ││ 02 │Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei │ 23││ │electrice şi termice-Restanţe anii anteriori │ ││ 05 │Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, │ -24││ │băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a │ ││ │cafelei │ ││ 11 │Taxa pe venituri suplimentare obţinute ca urmare a │ ││ │dereglementării preţurilor din sectorul gazelor │ ││ │naturale │ -129.431││ 12 │Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale │ 5.284││ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi a│ -13.643││ │gazului metan │ ││1401 │ACCIZE │ 360.200││1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ ││ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 437.466││ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 446.916││ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ ││ │autorizaţii de funcţionare │ -9.450││1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ ││ │INTERNAŢIONALE │ 48.900││1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ ││ │UNIUNII EUROPENE │ 48.900││ 01 │Taxe vamale │ 48.900││2900 01 │C3. VENITURI NEFISCALE │ 120.668││3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 22.989││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 151.599││ 04 │Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a │ ││ │României │ 101.849││ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ -196.740││ 08 │Venituri din dividende │ 184.143││ 11 │Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze│ 62.532││ │cu efect de seră │ ││ 50 │Alte venituri din proprietate │ -185││3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ -128.610││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ -128.610││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 97.679││3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ -32.976││ 02 │Taxe consulare │ -26.311││ 05 │Taxe şi alte venituri în învăţământ │ -504││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ -1.399││ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ -1.226││ 17 │Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi │ ││ │conversie profesională, specializarea şi perfecţionare│ -1.104││ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 182││ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ ││ │avansate de stat │ 1.561││ 26 │Venituri din despăgubiri │ -4.175││3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 18.943││ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ ││ │abandonate şi alte sume constatate odată cu │ 19.459││ │confiscarea potrivit legii │ ││ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la │ ││ │termen │ -132││ 05 │Amenzi judiciare │ -384││3601 │DIVERSE VENITURI │ 111.712││ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, │ ││ │imputaţii şi despăgubiri │ 712││ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 153.358││ 05 │Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile │ ││ │instituţiilor publice │ -9.059││ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 3.400││ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ ││ │laptelui, produselor lactate şi a fructelor în │ ││ │instituţiile şcolare │ 58.600││ 19 │Venituri din recuperarea creanţelor fiscale │ 50││ 20 │Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform│ ││ │Legii nr. 118/2010 │ -8.385││ 50 │Alte venituri │ -86.964││3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 43.172││3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 43.172││ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ ││ │stat şi de mobilizare │ 360││ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a │ ││ │creanţelor bugetare │ 24.893││ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând │ ││ │domeniului privat al statului sau a unităţilor │ ││ │administrativ-teritoriale │ 87││ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 17.832││4501 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR│ -1.000.000││ │EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 2TOTALTit: 00Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.011.807││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.051.426││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600.357││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 432.495││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -104.478││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 450.391││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 905.770││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.680.859││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -155.980││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.368.022││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 426.361││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 16.925││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 202.363││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -35.615││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 971.357││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 248.080││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 723.277││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -10.976││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -10.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -976││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.985.380││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.025.076││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 601.287││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 420.033││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -104.478││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 450.391││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 905.770││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.690.859││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -176.075││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.372.731││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 426.361││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 16.911││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 202.363││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -35.615││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 971.280││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 248.006││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 723.274││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -10.976││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -10.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -976││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -386.978││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -319.434││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 58.436││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 43.569││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -9.776││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -148.484││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -295.426││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 6.500││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 30.247││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -4.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -67.544││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -67.544││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 79.568││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 76.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -7.900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.468││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.468││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 926.909││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 926.921││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.356││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.595││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 905.770││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -100.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -100.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -22.572││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -22.572││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -22.572││ │PUBLICE │ ││6001 │APĂRARE │ 487.793││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 303.202││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.288││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 252.574││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 2.670││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 56.252││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -6││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 184.591││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 184.591││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 892.392││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 727.434││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 493.071││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 144.676││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 46.800││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 28││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -15.299││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 41.523││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 16.635││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 164.958││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 164.958││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 200.978││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 167.078││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 25.350││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.218││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 298.287││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -200.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 53.223││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -35.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 33.900││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 33.900││6601 │SĂNĂTATE │ -112.406││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -99.476││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -52.514││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 11.075││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -52.152││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12.930││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12.930││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 73.675││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 73.169││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.018││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.790││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 32.323││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.704││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.082││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 52.796││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -17.800││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 506││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 506││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 528.368││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 528.368││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -244││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.172││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 109.537││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 406.367││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 10││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -4.474││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 626.774││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 676.774││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.036.750││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -250.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -109.976││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50.000││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 812.892││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 813.189││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.570││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 10.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.800││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 795.119││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -297││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -297││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 81.793││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.793││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.500││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -2.600││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -5.518││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 10.411││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 11.070││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.070││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -951││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.021││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 22.458││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 22.458││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 6.951││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.507││8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE │ 797.009││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 810.241││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 9.402││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.718││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -330││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 446.775││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 49.199││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.405││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 300.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.882││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.232││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.232││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -10.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -10.000││8401 │TRANSPORTURI │ -1.894.086││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.618.382││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 371││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.148││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 216││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 126.566││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.991││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.763.402││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.482││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ 9.524││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 725.272││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.998││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 723.274││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -976││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -976││8501 │COMUNICAŢII │ -23.995││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.595││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -15.095││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.400││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -15.507││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.507││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -15.507││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -755││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -755││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -755││9901 │DEFICIT │ -3.726.049││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 4.723││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.723││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 4.709││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 14││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 279││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 279││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 279││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ -285││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -285││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -285││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 35││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 21││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 14││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││8408 │TRANSPORTURI │ 4.694││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.694││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 4.694││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 21.704││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.627││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -930││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 12.462││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -10.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 20.095││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 77││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 74││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 3││5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 3││6010 │APĂRARE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -7││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ -1.220││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.320││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.040││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -280││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││6610 │SĂNĂTATE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -10.000││ │PUBLICE │ ││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 2.829││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.829││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.829││7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 25.901││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.924││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 23││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.901││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -23││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -23││8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -5.806││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.806││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 80││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -80││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.806│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂTit: 01Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.583││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.583││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.583││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.583││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.583││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.583││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.583││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.583││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.583│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SENATUL ROMÂNIEITit: 02Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 3.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CAMERA DEPUTAŢILORTit: 03Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 190││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 190││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 190││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 190││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 190││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 190││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 190││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 190││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 190│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIETit: 04Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 5.786││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.786││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.149││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -350││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -13││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.786││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.786││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.149││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -350││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -13││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -50││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -50││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -50││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 5.849││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.849││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.149││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -300││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -13││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -13│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA CONSTITUŢIONALĂTit: 05Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA DE CONTURITit: 07Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -5.845││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.235││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 610││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.845││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -610││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -610││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -5.845││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.235││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 610││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.845││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -610││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -610││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -5.845││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.235││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 610││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.845││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -610││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -610│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL CONCURENŢEITit: 08Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 568││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 568││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.848││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.370││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 568││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 568││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.848││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.370││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 568││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 568││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.848││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.370││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AVOCATUL POPORULUITit: 09Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -324││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -324││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 324││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 324││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -324││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -324││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 324││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 324││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -324││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -324││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 324││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 324│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢIITit: 10Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 750││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 580││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 450││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 130││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 170││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 170││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 750││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 580││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 450││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 130││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 170││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 170││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 750││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 580││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 450││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 130││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 170││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 170│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUITit: 11Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -92││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -169││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 77││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 92││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 92││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -92││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -169││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 77││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 92││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 92││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -92││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -169││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -77││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 92││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 92│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUITit: 13Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 48.998││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 48.998││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.282││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.900││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -150││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 49.530││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 48.998││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 48.998││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.282││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.900││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -150││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 49.530││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -8.600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.600││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.087││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -363││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -150││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -6.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 51.673││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 51.673││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 103││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 170││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.900││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 49.500││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 4.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 6.000││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 1.425││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.425││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.202││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 193││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 30│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR EXTERNETit: 14Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 132.790││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 132.565││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.943││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 27.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.426││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 83.176││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.480││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 225││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 225││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 132.790││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 132.565││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.943││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 27.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.426││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 83.176││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.480││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 225││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 225││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 129.244││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 129.244││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.223││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 27.325││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 83.176││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.480││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 500││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 3.046││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.821││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 720││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 175││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 926││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 225││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 225│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICETit: 15Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 780.303││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 830.326││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 23││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -739││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.026.974││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -224.099││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -17.997││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 16.925││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 29.239││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50.023││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50.023││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 754.367││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 804.367││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -739││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.026.974││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -250.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -18.018││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 16.911││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 29.239││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 18.724││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.724││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -739││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -9.776││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -6.500││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 6.500││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 29.239││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 736.750││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 786.750││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.036.750││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -250.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -50.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -50.000││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -1.107││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.107││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -11.518││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 10.411││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 35││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 21││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 14││8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 35││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 21││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 14││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 25.901││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.924││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 23││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.901││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -23││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -23││7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 25.901││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.924││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 23││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.901││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -23││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -23│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICETit: 16Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 7.961││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 64.918││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 68.103││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.115││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 200││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -4.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -56.957││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -56.957││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 7.629││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 64.586││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 68.103││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.115││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -332││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 200││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -4.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -56.957││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -56.957││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 3.741││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 60.698││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 68.103││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -2.573││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -332││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -4.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -56.957││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -56.957││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 3.888││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.888││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.688││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 200││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 332││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 332││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 332││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 332││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 332││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 332│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL JUSTIŢIEITit: 17Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 243.466││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 243.366││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 144.341││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.070││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 43.221││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 28││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.584││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 34.740││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 18.550││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 244.971││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 244.971││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.381││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.350││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 43.221││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 28││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.299││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 34.740││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 18.550││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 245.002││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 245.002││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.381││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.350││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 43.252││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 28││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -5.299││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 34.740││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 18.550││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -31││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -31││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -31││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -285││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -285││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -285││6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ -285││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -285││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -285││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -1.220││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.320││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.040││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -280││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ -1.220││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.320││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.040││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -280││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALETit: 18Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 558.074││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 320.074││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -14.099││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 253.741││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 25.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 56.252││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -820││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 238.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 238.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 558.074││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 320.074││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -14.106││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 253.748││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 25.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 56.252││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -820││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 238.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 238.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -35││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -35││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -35││6001 │APĂRARE │ 487.793││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 303.202││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.288││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 252.574││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.670││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 56.252││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -6││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 184.591││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 184.591││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 48.639││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.770││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.879││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.109││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 53.409││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 53.409││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 6.593││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.593││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 190││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 100││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 6.303││6601 │SĂNĂTATE │ 11.142││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.142││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 11.027││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.000││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -1.058││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.058││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -244││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -814││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -7││6010 │APĂRARE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -7│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR INTERNETit: 19Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 269.150││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 277.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 210.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 75.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.415││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -10.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.915││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.350││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.350││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 269.150││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 277.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 210.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 75.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.415││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -10.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.915││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.350││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.350││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -8.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -6.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -6.400││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 272.535││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 274.385││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 212.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 75.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -700││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -10.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.915││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.850││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.850││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.315││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.415││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 5.415││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.100││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 300││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -600││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -600││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICETit: 20Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 80.088││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.088││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -73.538││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 141.100││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -4.474││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 80.088││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.088││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -73.538││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 141.100││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -4.474││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -208.713││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -208.713││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -208.713││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 288.801││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 288.801││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 135.175││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 141.100││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -4.474│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUITit: 21Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 16.086││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.086││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.986││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.704││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.100││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.296││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 16.086││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.086││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.986││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.704││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.100││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.296││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 14.986││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.986││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.986││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.704││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.296││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALETit: 22Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 769.485││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 779.485││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.093││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -330││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 446.775││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 23.800││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.605││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 300.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.852││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -10.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -10.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 769.485││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 779.485││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.093││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -330││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 446.775││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 23.800││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.605││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 300.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.852││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -10.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -10.000││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 769.485││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 779.485││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.093││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -330││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 446.775││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 23.800││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.605││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 300.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.852││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -10.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -10.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORTit: 23Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -120.190││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -120.190││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.573││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.806││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -142.857││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -114.384││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -114.384││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.573││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -142.857││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -109.976││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -109.976││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -109.976││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ -15.108││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.811││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.570││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 10.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.800││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -32.881││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -297││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -297││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 10.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.403││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.003││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.200││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 297││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 297││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -5.806││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.806││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.806││8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -5.806││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.806││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.806│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TRANSPORTURILORTit: 24Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.608.673││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.332.969││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 371││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.148││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 216││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 141.981││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.991││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.758.708││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 265.304││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.482││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 9.524││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 725.272││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.998││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 723.274││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -976││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -976││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.613.367││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.337.663││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 371││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.148││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 216││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 141.981││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.991││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.763.402││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 265.304││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.482││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 9.524││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 725.272││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.998││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 723.274││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -976││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -976││6601 │SĂNĂTATE │ 15.303││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.303││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 15.303││ │PUBLICE │ ││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 112││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 112││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 112││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 265.304││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 265.304││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 265.304││8401 │TRANSPORTURI │ -1.894.086││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.618.382││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 371││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -4.148││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 216││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 126.566││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.991││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -2.763.402││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.482││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 9.524││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 725.272││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.998││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 723.274││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -976││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -976││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 4.694││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.694││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.694││8408 │TRANSPORTURI │ 4.694││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.694││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.694│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICETit: 25Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 271.440││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 236.440││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.120││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 285.497││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -197.900││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 54.723││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -35.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 34.997││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE │ 3││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 271.440││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 236.440││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.120││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 285.497││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -197.900││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 54.723││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -35.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.000││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 82.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 82.100││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 2.100││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 189.340││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 154.340││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.120││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 285.497││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -200.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 54.723││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -35.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 35.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 35.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 3││5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 3│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL SĂNĂTĂŢIITit: 26Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -42.514││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 120.666││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -52.152││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -52.514││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 130.666││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -52.152││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 186.141││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 186.141││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 186.141││ │PUBLICE │ ││6601 │SĂNĂTATE │ -161.141││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -141.141││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -52.514││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -30.475││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -6.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -52.152││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -20.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -20.000││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -25.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -25.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -25.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -10.000││6610 │SĂNĂTATE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -10.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL CULTURIITit: 27Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 8.708││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.427││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.829││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 24.085││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.082││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -17.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 281││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 281││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.879││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 24.085││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.082││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -17.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 281││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 281││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 5.879││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 24.085││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -3.082││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -17.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 281││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 281││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 2.829││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.829││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.829││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 2.829││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.829││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.829│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂTit: 28Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -23.995││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.595││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -15.095││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.400││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -23.995││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.595││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -15.095││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.400││8501 │COMUNICAŢII │ -23.995││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.595││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -15.095││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.400│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PUBLICTit: 29Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 111.225││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 110.709││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100.576││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.350││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 6.783││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 516││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 516││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 111.225││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 110.709││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100.576││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.350││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 6.783││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 516││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 516││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 111.225││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 110.709││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100.576││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.350││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 6.783││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 516││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 516│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATETit: 30Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -316││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -16││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -16││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -316││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -16││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -16││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -316││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -16││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -16│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIITit: 31Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 140.440││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.069││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 14.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 4.869││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 96.371││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 96.371││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 140.440││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.069││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 14.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 4.869││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 96.371││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 96.371││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 132.749││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 43.448││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 24.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 14.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 4.248││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 89.301││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 89.301││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 628││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 628││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 628││ │PUBLICE │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 7.070││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.070││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.070││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -7││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -7││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNETit: 32Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 5.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 5.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.900││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂTit: 33Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALETit: 34Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 65.143││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.561││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.244││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 37.667││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -350││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.582││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.582││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 65.143││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.561││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.244││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 37.667││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -350││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.582││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.582││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 65.493││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.911││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.244││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 37.667││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.582││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.582││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -350││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -350││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -350│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUITit: 35Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.192││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.794││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.392││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.002││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.400││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.602││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.602││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.192││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.794││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.392││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.002││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.400││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.602││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.602││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 559││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.149││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.392││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.757││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.590││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.590││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -12││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -12││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -12││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -2.600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.600││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -2.600││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 21.507││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.507││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 6.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.507││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -15.507││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.507││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -15.507││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -755││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -755││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -755│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERITit: 36Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -108.115││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -108.115││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 720││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 748││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 91.611││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -201.194││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -108.115││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -108.115││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 720││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 748││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 91.611││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -201.194││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -200.136││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200.136││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 720││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 748││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -410││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -201.194││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 80.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 80.000││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 11.070││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.070││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -951││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.021││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 951││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 951││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 951│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ACADEMIA ROMÂNĂTit: 37Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 12.688││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.220││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 15.220││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -10.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.468││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.468││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 12.688││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.220││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 15.220││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -10.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.468││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.468││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -2.532││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -10.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.468││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.468││6601 │SĂNĂTATE │ 15.220││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.220││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 15.220││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORTit: 38Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 15.399││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.928││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 180││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.651││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 25.399││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.529││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.529││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 15.399││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.928││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.571││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 25.399││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.529││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.529││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 15.399││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.928││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.571││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 25.399││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.529││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.529││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 80││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -80││8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 80││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -80│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTALAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945 - 1989Tit: 39Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 222││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 222││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 172││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 40││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 10││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 222││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 222││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 172││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 40││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 10││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 222││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 222││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 172││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 40││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 10│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILORTit: 40Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 210││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -65││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ -65││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 275││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 275││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 263││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ -12││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 275││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 275││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 263││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ -12││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 275││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 275││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -53││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -53││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ -53││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -53││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -53││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ -53││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STATTit: 41Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -240││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -240││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -240││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -240││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -240││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -240││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -240││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -240││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -240│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRIITit: 42Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 239││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 71││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 51││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 168││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 168││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 239││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 71││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 51││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 168││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 168││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 239││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 71││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 51││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 168││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 168│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘INSTITUTUL CULTURAL ROMÂNTit: 44Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 2.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNETit: 45Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.900││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.900││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 2.900││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.900│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNETit: 46Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -13.021││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.021││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -13.021││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -13.021││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.021││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -13.021││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -13.021││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -13.021││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -13.021│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIITit: 47Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.644││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.644││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.644││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 536││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -56││ │PUBLICE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.644││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.644││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.664││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 536││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -56││ │PUBLICE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.500││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 2.042││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.042││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.624││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 418││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -398││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -398││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.040││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 118││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -56││ │PUBLICE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂTit. 48Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.162││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.162││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.197││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -35││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.162││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.162││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.197││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -35││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 2.162││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.162││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.197││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -35│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONALTit: 50Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIALTit: 51Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 986││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 986││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 986││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 986││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 986││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 986││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 986││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 986││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 986│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILORTit: 52Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.367││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.367││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.367││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.367││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.367││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.367││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -2.367││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.367││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.367│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUITit: 53Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 12.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 12.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 12.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 12.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 12.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 12.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FONDURILOR EUROPENETit: 54Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 729.567││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 729.567││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -34.007││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.008││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 754.674││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.008││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 729.567││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 729.567││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -34.007││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.008││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 754.674││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.008││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -97.425││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -97.425││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -34.007││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -73.326││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.008││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -1.008││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.008││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.008││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 828.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 828.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 828.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALETit: 65Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 584.126││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 584.126││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.356││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -100.000││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 905.770││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -240.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 584.126││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 584.126││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.356││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -100.000││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 905.770││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -240.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -240.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -240.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -240.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 924.126││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 924.126││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 18.356││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 905.770││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -100.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -100.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 3SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţareacheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor,pe anul 2015*Font 7*                                                                                                                             - mii lei -┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ din care, pentru: ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ din care pentru: ││ ─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Salarii, sporuri, hotărâri plata diferenţelor ││ indemnizaţii şi judecătoreşti la contribuţiile ││Nr. Judeţul TOTAL susţinerea susţinerea învăţământul alte drepturi pentru plata sociale ce sunt în ││crt. INFLUENŢE sistemului de centrelor de special şi salariale în bani salariilor sarcina angajatorului,││ protecţie a asistenţă centrele stabilite prin învăţământului aferente sumelor ││ copilului socială a judeţene de lege, precum şi special şi a plătite, prevăzute ││ persoanelor resurse şi contribuţiile centrelor prin hotărâri ││ cu handicap asistenţă aferente acestora judeţene de judecătoreşti având││ educaţională resurse şi ca obiect acordarea││ asistenţă unor drepturi de ││ educaţională natură salarială ││ personalului din ││ unităţile de ││ învăţământ special ││ al CJRAE │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ TOTAL 121.587 57.857 23.947 39.783 8.000 25.783 6.000 ││ ││ 1 ALBA 1.541 1.057 923 -439 -800 292 69 ││ ││ 2 ARAD 2.495 1.291 255 949 100 627 222 ││ ││ 3 ARGEŞ 4.694 1.704 830 2.160 300 1.729 131 ││ ││ 4 BACĂU 4.229 1.967 1.150 1.112 600 429 83 ││ ││ 5 BIHOR 4.736 1.567 634 2.535 800 1.364 371 ││ ││ 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 2.489 872 333 1.284 250 869 165 ││ ││ 7 BOTOŞANI 1.815 1.119 504 192 100 0 92 ││ ││ 8 BRAŞOV 3.048 1.408 266 1.374 400 846 128 ││ ││ 9 BRĂILA 2.606 1.686 193 727 100 498 129 ││ ││10 BUZĂU 2.775 1.817 136 822 250 369 203 ││ ││11 CARAŞ-SEVERIN 2.394 1.142 236 1.016 0 883 133 ││ ││12 CĂLĂRAŞI 1.465 1.039 312 114 0 90 24 ││ ││13 CLUJ 5.739 1.132 521 4.086 500 3.274 312 ││ ││14 CONSTANŢA 4.337 2.216 878 1.243 250 768 225 ││ ││15 COVASNA 1.273 993 64 216 0 164 52 ││ ││16 DÂMBOVIŢA 2.633 1.928 369 336 50 225 61 ││ ││17 DOLJ 3.976 2.663 601 712 250 254 208 ││ ││18 GALAŢI 3.119 1.388 444 1.287 100 941 246 ││ ││19 GIURGIU 759 477 232 50 0 35 15 ││ ││20 GORJ 1.808 930 483 395 100 224 71 ││ ││21 HARGHITA 2.723 1.453 218 1.052 800 192 60 ││ ││22 HUNEDOARA 3.571 639 555 2.377 300 1.945 132 ││ ││23 IALOMIŢA 962 666 225 71 0 22 49 ││ ││24 IAŞI 8.451 4.705 906 2.840 600 1.859 381 ││ ││25 ILFOV 1.320 562 407 351 0 321 30 ││ ││26 MARAMUREŞ 3.092 1.024 588 1.480 400 901 179 ││ ││27 MEHEDINŢI 1.835 1.227 181 427 0 326 101 ││ ││28 MUREŞ 3.271 1.204 1.440 627 200 362 65 ││ ││29 NEAMŢ 3.421 1.429 917 1.075 200 680 195 ││ ││30 OLT 3.100 1.263 566 1.271 900 280 91 ││ ││31 PRAHOVA 3.515 1.582 1.364 569 0 441 128 ││ ││32 SATU MARE 1.686 779 542 365 100 198 67 ││ ││33 SĂLAJ 1.703 877 523 303 150 74 79 ││ ││34 SIBIU 3.185 1.017 982 1.186 500 528 158 ││ ││35 SUCEAVA 5.265 1.678 1.233 2.354 500 1.381 473 ││ ││36 TELEORMAN 1.678 843 165 670 100 482 88 ││ ││37 TIMIŞ 5.351 2.029 947 2.375 800 1.200 375 ││ ││38 TULCEA 1.741 888 736 117 0 90 27 ││ ││39 VASLUI 4.184 2.857 755 572 0 455 117 ││ ││40 VÂLCEA 3.021 1.678 820 523 100 328 95 ││ ││41 VRANCEA 2.272 1.061 513 698 0 528 170 ││ ││ Sume rezervate ││ care se ││ repartizează ││ pe judeţe prin ││ hotărâri ale ││ Guvernului, în ││ baza solicitărilor ││ şi fundamentărilor ││ prezentate de ││ autorităţile ││ administraţiei ││ publice ││ locale -1.691 -1.691 -1.000 -691 ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilorcomunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureştipe anul 2015*Font 7*                                                                                                                             - mii lei -┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ din care, pentru: ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ din care pentru: ││ ───────────────────────────────── ││ Salarii, sporuri, cheltuieli hotărâri plata diferenţelor ││ indemnizaţii şi prevăzute la judecătoreşti la contribuţiile finanţarea ││Nr. Judeţul TOTAL finanţarea alte drepturi art. 104 alin. 2 pentru plata sociale ce sunt în drepturilor ││crt. INFLUENŢE de bază a salariale în bani li. b)-d) din salariilor sarcina angajatorului, asistenţilor ││ unităţilor de stabilite prin Legea în unităţile aferente sumelor personali ai││ învăţământ lege, precum şi educaţiei de învăţământ plătite, prevăzute persoanelor cu││ preuni- contribuţiile naţionale preuniversitar prin hotărâri handicap grav││ versitar aferente acestora nr. 1/2011 de stat judecătoreşti având sau indemni- ││ de stat în unităţile ca obiect acordarea zaţiilor ││ de învăţământ unor drepturi de lunare ││ preuniversitar natură salarială ││ de stat personalului din ││ unităţile de ││ învăţământ ││ preuniversitar ││ de stat │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ TOTAL 902.343 62.000 62.000 0 644.217 140.000 50.000 ││ ││ 1 ALBA 26.343 4.153 3.000 1.153 19.866 1.474 850 ││ ││ 2 ARAD 21.008 2.870 1.400 1.470 14.967 1.976 1.195 ││ ││ 3 ARGEŞ 86.634 4.254 2.000 2.254 74.270 6.785 1.325 ││ ││ 4 BACĂU 34.025 6.249 3.300 2.949 22.341 4.040 1.395 ││ ││ 5 BIHOR 35.131 5.474 3.000 2.474 23.996 4.271 1.390 ││ ││ 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 27.352 2.676 1.000 1.676 22.000 1.796 880 ││ ││ 7 BOTOŞANI 11.448 3.784 1.500 2.284 3.318 3.476 870 ││ ││ 8 BRAŞOV 27.419 1.618 0 1.618 21.971 2.720 1.110 ││ ││ 9 BRĂILA 20.446 2.226 1.200 1.026 14.812 2.693 715 ││ ││10 BUZĂU 10.411 3.130 1.200 1.930 2.481 3.730 1.070 ││ ││11 CARAŞ-SEVERIN 23.978 3.061 2.000 1.061 18.065 1.987 865 ││ ││12 CĂLĂRAŞI 15.330 2.362 1.000 1.362 9.734 2.359 875 ││ ││13 CLUJ 27.398 4.648 3.000 1.648 17.000 4.115 1.635 ││ ││14 CONSTANŢA 19.074 -343 -2.500 2.157 14.059 4.043 1.315 ││ ││15 COVASNA 12.738 2.510 1.500 1.010 8.255 1.568 405 ││ ││16 DÂMBOVIŢA 22.829 4.272 2.000 2.272 14.171 2.811 1.575 ││ ││17 DOLJ 31.313 5.700 3.500 2.200 19.438 5.145 1.030 ││ ││18 GALAŢI 29.719 3.284 1.300 1.984 21.452 3.878 1.105 ││ ││19 GIURGIU 6.395 -753 -2.000 1.247 4.874 1.404 870 ││ ││20 GORJ 17.643 3.355 1.900 1.455 10.371 3.037 880 ││ ││21 HARGHITA 31.808 4.076 2.500 1.576 24.079 3.158 495 ││ ││22 HUNEDOARA 45.355 2.915 2.000 915 37.931 3.024 1.485 ││ ││23 IALOMIŢA 7.745 1.093 0 1.093 3.538 2.439 675 ││ ││24 IAŞI 39.062 6.402 2.500 3.902 24.800 6.245 1.615 ││ ││25 ILFOV 4.019 -3.482 -5.000 1.518 5.265 1.166 1.070 ││ ││26 MARAMUREŞ 34.673 5.259 3.500 1.759 23.504 4.675 1.235 ││ ││27 MEHEDINŢI 15.488 2.489 1.500 989 9.821 1.998 1.180 ││ ││28 MUREŞ 21.946 4.724 2.500 2.224 13.979 2.203 1.040 ││ ││29 NEAMŢ 43.299 4.587 2.200 2.387 33.800 3.837 1.075 ││ ││30 OLT 28.148 4.157 2.500 1.657 18.896 3.980 1.115 ││ ││31 PRAHOVA 37.799 2.819 0 2.819 28.718 3.947 2.315 ││ ││32 SATU MARE 19.150 3.417 2.000 1.417 11.344 3.294 1.095 ││ ││33 SĂLAJ 19.220 2.111 1.000 1.111 14.148 2.081 880 ││ ││34 SIBIU 20.395 3.932 2.500 1.432 12.912 2.716 835 ││ ││35 SUCEAVA 38.150 6.641 3.000 3.641 23.925 5.999 1.585 ││ ││36 TELEORMAN 15.995 2.404 1.000 1.404 9.900 2.746 945 ││ ││37 TIMIŞ 44.606 4.087 2.000 2.087 33.700 5.078 1.741 ││ ││38 TULCEA 13.575 822 0 822 10.600 1.467 686 ││ ││39 VASLUI 17.768 3.235 1.000 2.235 10.600 2.772 1.161 ││ ││40 VÂLCEA 36.076 2.352 1.000 1.352 29.083 3.020 1.621 ││ ││41 VRANCEA 18.376 3.575 2.000 1.575 11.392 2.313 1.096 ││ ││ MUNICIPIUL ││42 BUCUREŞTI 71.534*1) 4.855 3.000*2) 1.855*2) 48.319*3) 8.534*4) 3.700 ││ ││43 Sume rezervate ││ care se ││ repartizează ││ pe judeţe prin ││ hotărâri ale ││ Guvernului, în ││ baza solicitărilor ││ şi fundamentărilor ││ prezentate de ││ autorităţile ││ administraţiei ││ publice ││ locale -228.478 -75.000 0 -75.000 -153.478 ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) din care: 5.158 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi 968 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap

  *2) include şi cheltuielile cu salariile aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională

  *3) include şi cheltuielile cu hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională

  *4) include şi cheltuielile cu plata contribuţiilor sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente drepturilor salariale câştigate prin sentinţe judecătoreşti din

  învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională

  ──────────
   +  Anexa 5SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ PENTRU ECHILIBRAREABUGETELOR LOCALE                                              - mii lei -┌──────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. Judeţe Total ││crt. │├──────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0 1 3 │├──────────────────────────────────────────────────────────┤│ TOTAL ŢARĂ 900.000 ││ 1 ALBA 16.534 ││ 2 ARAD 18.520 ││ 3 ARGEŞ 21.436 ││ 4 BACĂU 35.280 ││ 5 BIHOR 24.098 ││ 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 17.920 ││ 7 BOTOŞANI 31.144 ││ 8 BRAŞOV 17.766 ││ 9 BRĂILA 17.306 ││ 10 BUZĂU 23.986 ││ 11 CARAŞ-SEVERIN 22.541 ││ 12 CĂLĂRAŞI 18.486 ││ 13 CLUJ 18.165 ││ 14 CONSTANŢA 24.486 ││ 15 COVASNA 11.326 ││ 16 DÂMBOVIŢA 25.793 ││ 17 DOLJ 28.244 ││ 18 GALAŢI 24.467 ││ 19 GIURGIU 16.227 ││ 20 GORJ 16.624 ││ 21 HARGHITA 18.615 ││ 22 HUNEDOARA 20.236 ││ 23 IALOMIŢA 16.245 ││ 24 IAŞI 34.036 ││ 25 ILFOV 5.328 ││ 26 MARAMUREŞ 26.551 ││ 27 MEHEDINŢI 17.659 ││ 28 MUREŞ 22.668 ││ 29 NEAMŢ 34.458 ││ 30 OLT 24.767 ││ 31 PRAHOVA 23.555 ││ 32 SATU MARE 16.043 ││ 33 SĂLAJ 12.914 ││ 34 SIBIU 13.387 ││ 35 SUCEAVA 45.135 ││ 36 TELEORMAN 23.359 ││ 37 TIMIŞ 20.731 ││ 38 TULCEA 17.028 ││ 39 VASLUI 32.499 ││ 40 VÂLCEA 20.287 ││ 41 VRANCEA 24.150 │└──────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 5aSume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrareabugetelor locale alocate judeţului Suceava potrivitprevederilor art. XII alin. (1) li. c)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privindunele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011┌──────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Nr. │ │ Rate de capital ││ Crt. │ Unitatea administrativ-teritorială │ + Dobânzi │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ TOTAL │ 19.550 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │Municipiul Câmpulung Moldovenesc │ 3.075 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2 │Municipiul Vatra Dornei │ 4.712 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3 │Oraşul Gura Humorului │ 5.893 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 4 │Oraşul Siret │ 793 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5 │Oraşul Broşteni │ 225 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 6 │Oraşul Cajvana │ 253 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 7 │Oraşul Dolhasca │ 142 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 8 │Oraşul Liteni │ 127 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9 │Oraşul Milişăuţi │ 61 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 10 │Oraşul Solca │ 102 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 11 │Oraşul Vicovu de Sus │ 582 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 12 │Comuna Adâncata │ 125 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 13 │Comuna Arbore │ 253 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 14 │Comuna Bogdăneşti │ 51 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 15 │Comuna Bosanci │ 81 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 16 │Comuna Botoşana │ 199 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 17 │Comuna Buneşti │ 35 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 18 │Comuna Cacica │ 153 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 19 │Comuna Ciprian Porumbescu │ 83 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 20 │Comuna Cornu Luncii │ 65 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 21 │Comuna Dărmăneşti │ 52 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 22 │Comuna Dolheşti │ 19 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 23 │Comuna Dorneşti │ 99 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 24 │Comuna Drăgoieşti │ 68 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 25 │Comuna Drăguşeni │ 34 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 26 │Comuna Dumbrăveni │ 241 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 27 │Comuna Fundu Moldovei │ 142 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 28 │Comuna Grăniceşti │ 44 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 29 │Comuna Horodniceni │ 33 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 30 │Comuna Iacobeni │ 81 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 31 │Comuna Ipoteşti │ 58 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 32 │Comuna Marginea │ 243 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 33 │Comuna Mănăstirea Humorului │ 46 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 34 │Comuna Moldoviţa │ 171 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 35 │Comuna Păltinoasa │ 50 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 36 │Comuna Pătrăuţi │ 18 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 37 │Comuna Pârteştii de Jos │ 129 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 38 │Comuna Poiana Stampei │ 80 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 39 │Comuna Preuteşti │ 117 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 40 │Comuna Rădăşeni │ 57 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 41 │Comuna Râşca │ 46 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 42 │Comuna Sadova │ 59 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 43 │Comuna Siminicea │ 28 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 44 │Comuna Suceviţa │ 133 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 45 │Comuna Todireşti │ 74 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 46 │Comuna Udeşti │ 43 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 47 │Comuna Vadu Moldovei │ 66 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 48 │Comuna Vama │ 186 │├──────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 40 │Comuna Volovăţ │ 123 │└──────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘  +  Anexa 6*Font 8*    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                 Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli                                  pe anul 2015              al Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 05 │VENITURI - TOTAL │ 361.462││0002 05 │I. VENITURI CURENTE │ 214.531││1205 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 130.000││ 09 │Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente │ 127.617││ │finanţate din Fondul Naţional unic de asigurări │ ││ │sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului │ ││ │Sănătăţii │ ││ 10 │Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente │ 2.383││ │finanţate din Fondul naţional unic de asigurări │ ││ │sociale de sănătate până la data de 30 septembrie 2011│ ││2000 05 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 84.531││2005 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 41.421││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate │ ││ │de angajatori │ 41.421││2105 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 43.110││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate │ 43.110││ │de asiguraţi │ ││4100 05 │IV SUBVENŢII │ 146.931││4200 05 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ 146.931││4205 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 163.161││ 23 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane │ 65││ │care execută o pedeapsă privată de libertate sau │ ││ │arest preventiv │ ││ 26 │Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare │ 186.141││ 27 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane │ -608││ │aflate în concediu pentru creşterea copilului │ ││ 30 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru pensionari│ -25.000││ 48 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii │ -65││ │străini aflaţi în centrele de cazare │ ││ 49 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru personalul│ ││ │monahal al cultelor recunoscute │ 700││ 50 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele│ -72││ │care se află în executarea măsurilor prevăzute la art.│ ││ │105, 113, 114 din Codul penal, precum şi pentru │ ││ │persoanele care se află în perioada de amânare sau │ ││ │întrerupere a executării pedepsei privative de │ ││ │libertate │ ││ 53 │Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de│ 2.000││ │echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii │ ││4305 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ -16.230││ 02 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane │ 3.800││ │care execută o pedeapsă privativă de libertate sau │ ││ │arest preventiv │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele│ -30││ │aflate în concediu pentru creşterea copilului │ ││ 12 │Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului │ -20.000││ │Sănătăţii │ ││5005 │CHELTUIELI - TOTAL │ 361.462││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 361.462││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 385.600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -37.500││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 6.662││6600 05 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 361.462││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 361.462││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 385.600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -37.500││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 6.662││6605 │SĂNĂTATE │ 354.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 254.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 385.600││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -37.500││6805 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 6.662││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.662││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 6.662│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘-------