ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 (*actualizată*)privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului**)(actualizată la data de 4 noiembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015.Având în vedere că, în prezent, în dotarea Ministerului Apărării Naţionale se găsesc cantităţi apreciabile de armament, muniţii, explozivi, blindate, autovehicule, tractoare, remorci şi alte bunuri, care prezintă un risc ridicat pentru personal şi mediu,ţinând seama de imposibilitatea punerii în aplicare a unor programe de delaborare din cauza insuficienţei fondurilor,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se abilitează Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia să transmită din administrarea şi evidenţa proprie în administrarea unor operatori economici din industria de apărare aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, bunuri mobile, proprietate privată a statului, cu specific militar ori tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi bunurile rezultate din cercetarea ştiinţifică, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) au durata normată de funcţionare îndeplinită; b) sunt scoase din funcţiune; c) sunt excedentare; d) sunt declasate; e) sunt atipice; f) sunt periculoase; g) sunt uzate moral. (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se individualizează prin protocoale succesive, încheiate separat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, respectiv între Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului. (3) Pot face obiectul transmiterii din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea operatorilor economici şi deşeurile metalice rezultate în urma casării armamentului şi muniţiei, numai după ce acestea au fost scoase din funcţiune sau declasate, prin încheierea între părţile implicate a unor protocoale distincte. (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) şi (3) se transmit pentru delaborare, dezmembrare sau valorificare, după caz. (5) Bunurile pot fi valorificate de către operatorii economici în starea în care se află sau ulterior modificării şi/sau modernizării acestora. Bunurile pot fi valorificate inclusiv prin utilizarea în procesul de producţie a altor bunuri, în condiţiile legii. (6) Reperele, subansamblurile, ansamblurile, piesele, componentele, materialele şi deşeurile rezultate în urma operaţiunilor de delaborare şi dezmembrare prevăzute la alin. (4) pot fi valorificate de către operatorii economici, inclusiv prin utilizarea acestora în procesul de producţie a altor bunuri, în condiţiile legii, în starea în care se află sau în urma unor modificări şi/sau modernizări operate asupra acestora. (7) Responsabilitatea privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte derularea operaţiunilor prevăzute la alin. (4)-(6) revine, exclusiv, operatorilor economici.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015.  +  Articolul 2Bunurile prevăzute la art. 1 se predau operatorilor economici cu acordul acestora, în starea în care se află, conform inventarului de complet, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, pe categorii de bunuri, încheiat între reprezentantul legal al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau al Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia şi reprezentantul legal al operatorului economic, desemnat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului prin protocoalele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3).----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015.  +  Articolul 3 (1) Patrimoniile Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia se diminuează cu valoarea contabilă a bunurilor mobile transmise potrivit dispoziţiilor art. 1, în baza proceselor-verbale de predare-preluare. (2) În situaţia în care veniturile realizate de către operatorii economici sunt mai mari decât cheltuielile ocazionate cu operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (4) sau (5), inclusiv transportul şi paza bunurilor, diferenţa se face venit la bugetul de stat. (3) Intrarea bunurilor prevăzute la alin. (1) în evidenţa operatorilor economici se realizează conform reglementărilor contabile în vigoare.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015.  +  Articolul 4Transportul şi paza bunurilor mobile care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură de către operatorii economici.  +  Articolul 5Fiecare dintre autorităţile menţionate la art. 3 alin. (1) propune Guvernului spre adoptare norme, potrivit domeniilor proprii de competenţă, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ────────────────

  Ministrul apărării naţionale,

  Gabriel Oprea

  Ministrul economiei, comerţului

  şi mediului de afaceri,

  Adriean Videanu

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 14 aprilie 2010.Nr. 38.  +  AnexăOPERATORII ECONOMICIdin industria de apărare, aflaţi sub autoritateaMinisterului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Operator economic │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Compania Naţională ROMARM - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Societatea Comercială TOHAN Zărneşti - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Societatea Comercială CARFIL Braşov - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Societatea Comercială METROM Braşov - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Societatea Comercială Uzina Mecanică CUGIR - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Societatea Comercială Fabrica de Arme Cugir - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Societatea Comercială Uzina Mecanică SADU - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Societatea Comercială Uzina Mecanică PLOPENI - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Societatea Comercială Uzina Mecanică MIJA - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10. │Societatea Comercială Uzina Automecanica Moreni - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11. │Societatea Comercială Uzina Mecanică Bucureşti - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12. │Societatea Comercială Electromecanica PLOIEŞTI - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13. │Societatea Comercială Fabrica de Pulberi Făgăraş - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14. │Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15. │Societatea Comercială U.P.S. DRAGOMIREŞTI - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16. │Societatea Comercială ARSENAL REŞIŢA - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17. │Societatea Comercială Şantierul Naval Mangalia - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18. │Societatea Comercială IAR - S.A. Braşov │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19. │Societatea Comercială AVIOANE - S.A. Craiova │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20. │Societatea Comercială ROMAERO - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21. │Societatea Comercială CONSTRUCŢII AERONAUTICE - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22. │Societatea Comercială Uzina Mecanică Orăştie - S.A. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23. │Societatea Comercială «IOR» - S.A. Bucureşti. │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa a fost modificată de pct. 6 al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 4 noiembrie 2015.------