ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 11 iunie 2014 (*actualizată*)privind modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri**)(actualizată la data de 6 noiembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 254 din 2 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015.

  ──────────
  Ţinând cont de faptul că:- prin Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care va intra în vigoare la data de 17 iunie 2014, au fost modificate dispoziţiile Legii nr. 52/2011, introducându-se o prevedere referitoare la instituţiile publice în sensul că pot avea calitatea de beneficiar doar serviciile de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi serele, spaţiile verzi şi grădinile zoologice;- drept urmare a intervenţiei legislative instituite prin dispoziţiile Legii nr. 18/2014, unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului - direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, cluburile sportive, precum şi complexurile sportive naţionale - care organizează în centrele de agrement tabere naţionale, tabere de odihnă, tabere sociale, tabere tematice pentru copii, studenţi şi tineri, precum şi tabere pentru persoane cu handicap şi tabere pentru olimpici şi în bazele sportive activităţile de educaţie fizică şi sport nu pot folosi pentru desfăşurarea activităţii aferente personal zilier; de asemenea, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" nu pot avea calitatea de beneficiar de lucrări în sensul prevăzut de lege pentru activităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b),având în vedere:- iminenţa începerii sezonului organizării taberelor şcolare pentru vacanţa de vară ce urmează să se deschidă la sfârşitul lunii iunie;- faptul că multe dintre centrele de agrement şi bazele sportive aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului funcţionează, inclusiv pe timpul verii, numai cu zilieri, întrucât angajarea acestei categorii de personal presupune un efort financiar mai mic şi nu există numărul de posturi necesar;- faptul că actualul cadru legal limitează prestarea activităţilor de curăţenie şi întreţinere numai la anumite domenii de activitate enumerate la art. 11 alin. (1) din lege, între care nu se regăseşte şi cel destinat activităţilor desfăşurate în centrele de agrement şi în bazele sportive aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;- necesitatea asigurării unor condiţii optime de cazare pentru copii şi tineri, astfel încât sejururile oferite acestora prin intermediul taberelor şcolare să se desfăşoare în deplină siguranţă, cu respectarea corespunzătoare a normelor de igienă şi în condiţiile unor costuri suportabile;- necesitatea asigurării unor condiţii optime de antrenament, competiţii şi cazare pentru sportivi, astfel încât cantonamentele oferite acestora prin intermediul bazelor sportive şi a complexurilor sportive naţionale să se desfăşoare în deplină siguranţă, cu respectarea corespunzătoare a normelor de igienă şi în condiţiile unor costuri suportabile;- faptul că lipsa asigurării personalului zilier în vederea efectuării activităţilor de curăţenie şi întreţinere în spaţiile de cazare destinate sportivilor, taberelor şcolare, în spaţiile exterioare clădirilor de cazare, precum şi în spaţiile de desfăşurare a activităţilor sportive şi/sau recreativ-educative aferente acestora va avea impact negativ atât în plan social şi economic, cât şi cu privire la activitatea managerială a acestor entităţi;- iminenţa începerii sezonului de lucrări în agricultură şi silvicultură;- faptul că institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" au un domeniu de activitate cu încărcătură variabilă de la un sezon agricol la altul, care presupun o intensă activitate cu caracter ocazional;- faptul că institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă au în exploatare suprafeţe mari de teren agricol arabil cultivat şi pentru efectuarea diverselor lucrări se foloseşte forţă de muncă necalificată pentru perioade cuprinse între 10-30 de zile pe an şi numai o singură instituţie utilizează pe sezon un număr de 300-600 de muncitori zilieri;- faptul că excluderea institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă din categoria de beneficiar de lucrări cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri constituie un element de discriminare faţă de majoritatea unităţilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol; şi că- neadoptarea măsurilor propuse în regim de urgenţă va conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare corespunzătoare a unităţilor de cazare destinate pregătirii sportivilor şi taberelor şcolare sau chiar la imposibilitatea deschiderii acestora, precum şi la întârzieri în realizarea lucrărilor necalificate cu caracter ocazional din domeniul agricol şi silvic desfăşurate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă,întrucât aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 52/2011privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:----------Partea introd. a art. I a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 254 din 2 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015.1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia: a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale şi a grădinilor botanice din subordinea universităţilor, pentru activităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. l), m) şi o); b) unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. p)-s); c) Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene, pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-c); d) instituţiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universităţi, institute de cercetare, instituţii cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. k).»----------Pct. 1 al art. I a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 254 din 2 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015.2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 11. - (1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată: a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01; b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02; c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03; d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi clasa 3811; e) recuperarea materialelor - grupa 383; f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462; g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823; h) publicitate - grupa 731; i) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004; j) activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie - clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie - clasa 7219; k) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice); l) activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130; m) creşterea materialului săditor - creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure - clasa 0130; n) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140; o) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149; p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia); q) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane; r) activităţi ale bazelor sportive - clasa 9311; s) activităţi ale cluburilor sportive - clasa 9312; ş) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621.»----------Pct. 2 al art. I a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 254 din 2 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015.3. La articolul 12 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:«b^1) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constând în lipsa acordului pe care zilierul şi beneficiarul trebuie să-l exprime în scris pentru ca plata remuneraţiei să se realizeze cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei;»"----------Pct. 3 al art. I a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 254 din 2 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 3 noiembrie 2015.  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ────────────────

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Gabriela Szabo

  Viceprim-ministru,

  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Ministrul finanţelor publice,

  Ioana-Maria Petrescu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea
  Bucureşti, 11 iunie 2014.Nr. 36.________