DECIZIE nr. 987 din 6 decembrie 2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2012  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 1, art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (4), art. 8, art. 9 alin. (1) lit. b), respectiv ale art. 154 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012,președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Obiectul deciziei  +  Articolul 1(1) Prezenta decizie stabilește procedura de autorizare generală a persoanelor care intenționează să furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice, precum și condițiile în care furnizorii de rețele ori de servicii de comunicații electronice beneficiază de regimul de autorizare generală.(2) Autorizația generală cuprinde normele juridice specifice, aplicabile activităților de furnizare a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, și este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Obligația de a transmite notificarea  +  Articolul 2(1) Orice persoană care intenționează să furnizeze rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului, denumită în continuare solicitant, are obligația să transmită Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, o notificare cu privire la această intenție, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cel mai târziu în ziua începerii activității.(2) Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea și transmiterea către ANCOM a formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2.(3) Rețelele publice de comunicații electronice și serviciile de comunicații electronice destinate publicului prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse cu titlu exemplificativ în Fișa de descriere a rețelelor și serviciilor, prevăzută în anexa nr. 3.(4) Prezenta decizie nu se aplică prestatorilor de servicii care desfășoară activități de proiectare, execută lucrări de construcție și întreținere a rețelelor de comunicații electronice, precum și lucrări de instalare, întreținere sau conectare a echipamentelor de comunicații electronice.(5) Prezenta decizie nu se aplică persoanelor care prestează servicii constând exclusiv în furnizarea conținutului informației transmise prin intermediul rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice ori prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conținut sau care permit stocarea și accesarea ulterioară a conținutului informației transmise.  +  Articolul 3(1) Nu au obligația de a transmite notificarea prevăzută la art. 2 alin. (1) persoanele care intenționează să furnizeze rețele de comunicații electronice prin intermediul frecvențelor radio alocate în scopul unor transmisii cu caracter experimental sau ocazional.(2) Nu au obligația de a transmite notificarea prevăzută la art. 2 alin. (1) persoanele străine cu sediul principal în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European care intenționează să furnizeze servicii de comunicații electronice mobile la bordul navelor și aeronavelor înmatriculate în aceste state.(3) Persoanele care, ca urmare a acordurilor internaționale la care România este parte, privind coordonarea destinației anumitor frecvențe radio în scopul asigurării de servicii de comunicații electronice transfrontaliere, pot solicita acordarea dreptului de utilizare a acestor resurse limitate nu au obligația de a transmite notificarea prevăzută la art. 2 alin. (1), în măsura în care nu intenționează să furnizeze în nume și pe seamă proprie servicii de comunicații electronice utilizatorilor finali stabiliți pe teritoriul României.(4) Persoanelor prevăzute la alin. (1) - (3) li se aplică în mod corespunzător drepturile și obligațiile specifice prevăzute de autorizația generală.  +  Articolul 4(1) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețele sau servicii de comunicații electronice nu au obligația transmiterii notificării prevăzute la art. 2 alin. (1).(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt considerate furnizori de rețele și servicii private de comunicații electronice și dobândesc drepturile și obligațiile specifice prevăzute de autorizația generală de la data începerii furnizării efective a rețelelor și serviciilor private de comunicații electronice.(3) Prevederile referitoare la suspendarea, încetarea ori retragerea dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice ori a dreptului de a utiliza frecvențe radio se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul III Documentele anexate la formularul-tip al notificării  +  Articolul 5(1) Solicitantul va anexa la formularul-tip al notificării următoarele documente, care fac parte integrantă din aceasta:a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie, sau în situația persoanei juridice de drept privat fără scop patrimonial certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul federațiilor, după caz, în copie;b) dovada calității de reprezentant al solicitantului a persoanei care semnează formularul-tip al notificării, în copie, sau actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie;c) fișa de descriere a rețelelor și serviciilor.(2) În cazul solicitantului persoană străină cu sediul principal în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care nu s-a stabilit în România, în locul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se vor anexa documente emise în conformitate cu legislația din statul membru de origine conținând informații echivalente, în copie. Solicitantul poate desemna o adresă de contact pe teritoriul României pentru primirea corespondenței, precum și o persoană împuternicită să angajeze răspunderea acestuia în relația cu ANCOM, situație în care va transmite ANCOM documentele de identificare ale respectivei persoane, în copie.(3) Solicitantul persoană străină, stabilit în România prin înființarea unei unități fără personalitate juridică, va transmite, în copie, documentele de identificare corespunzătoare societății-mamă, în mod suplimentar față de documentele prevăzute la alin. (1) aferente sediului secundar.(4) Solicitantul poate indica, în cuprinsul formularului-tip al notificării, data estimativă a începerii furnizării fiecărui tip de rețele sau servicii de comunicații electronice. Data estimativă reprezintă data de la care solicitantul dobândește, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), drepturile și obligațiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru fiecare tip de rețele sau servicii de comunicații electronice.(5) În cazul în care solicitantul nu a indicat nicio dată estimativă ori a indicat o dată estimativă anterioară datei realizării notificării, acesta dobândește drepturile și obligațiile prevăzute de regimul de autorizare generală pentru tipurile de rețele sau de servicii de comunicații electronice indicate în notificare, de la data realizării notificării în condițiile art. 7.(6) Toate documentele într-o limbă străină transmise ANCOM de către un solicitant trebuie însoțite de o traducere autorizată în limba română.  +  Capitolul IV Completarea fișei de descriere a rețelelor și serviciilor  +  Articolul 6Solicitantul are obligația de a completa și de a transmite ANCOM, ca anexă la notificare, secțiunile relevante din fișa de descriere a rețelelor și serviciilor, în funcție de tipurile de rețele sau de servicii de comunicații electronice pe care intenționează să le furnizeze.  +  Capitolul V Cerințe privind notificarea  +  Articolul 7(1) Notificarea este considerată realizată numai în condițiile în care au fost îndeplinite toate cerințele legale privind transmiterea, forma și conținutul notificării. Până la realizarea notificării solicitantul nu are dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice.(2) În cazul neîndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (1), ANCOM, în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării, cere în scris solicitantului îndeplinirea acestora.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), notificarea este considerată realizată la data transmiterii către ANCOM a documentelor care atestă îndeplinirea respectivelor cerințe, prevederile art. 5 alin. (4) și (5) aplicându-se în mod corespunzător.  +  Capitolul VI Efectele realizării notificării  +  Articolul 8(1) Solicitantul care a realizat notificarea în termenul și în condițiile prevăzute de prezenta decizie este considerat furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice pentru tipurile de rețele ori de servicii de comunicații electronice indicate în notificare, denumit în continuare furnizor, și dobândește drepturile și obligațiile specifice prevăzute de autorizația generală pentru tipurile de rețele sau de servicii de comunicații electronice indicate în notificare, de la data prevăzută la art. 5 alin. (4) sau (5), după caz.(2) Obținerea dreptului de a furniza un anumit tip de rețea de comunicații electronice nu conferă dreptul de a furniza un alt tip de rețea de comunicații electronice și nici dreptul de a furniza servicii de comunicații electronice.(3) Obținerea dreptului de a furniza un anumit tip de serviciu de comunicații electronice nu conferă dreptul de a furniza un alt tip de serviciu de comunicații electronice și nici dreptul de a furniza rețele de comunicații electronice.(4) Obținerea dreptului de a furniza rețele de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice pe baza regimului de autorizare generală nu conferă dreptul de a utiliza frecvențe radio, resurse de numerotație sau resurse tehnice, atunci când acestea sunt necesare pentru furnizarea rețelelor sau serviciilor, decât în condițiile parcurgerii procedurilor de obținere a dreptului de a utiliza astfel de resurse, în conformitate cu legislația specială.(5) Neînceperea furnizării efective a rețelelor de comunicații electronice sau a serviciilor de comunicații electronice nu amână nașterea drepturilor și obligațiilor prevăzute în autorizația generală.(6) Drepturile prevăzute de autorizația generală nu pot fi transmise cu titlu particular către terți.  +  Capitolul VII Certificatul-tip  +  Articolul 9În termen de 7 zile de la data realizării notificării în condițiile prevăzute la art. 7, ANCOM eliberează și transmite solicitantului un certificat-tip care atestă că acesta a realizat notificarea prevăzută de prezenta decizie și că beneficiază, de la data prevăzută, după caz, la art. 5 alin. (4) sau (5), de dreptul de a furniza tipurile de rețele ori de servicii de comunicații electronice indicate în notificare și în care se prezintă condițiile în care solicitantul beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți și de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.  +  Capitolul VIII Obligația de comunicare a modificărilor  +  Articolul 10(1) Orice modificare a datelor cuprinse în formularul-tip al notificării se comunică ANCOM în termen de 10 zile de la data apariției, respectiv de la data înregistrării la instituțiile abilitate, după caz, prin transmiterea unei informări însoțite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare, în copie.(2) Persoana care s-a stabilit cu orice titlu în România ulterior notificării realizate în condițiile art. 5 alin. (2) are obligația să informeze ANCOM asupra acestui fapt în condițiile alin. (1). Dacă este cazul, ANCOM poate solicita transmiterea unor documente dintre cele indicate la art. 5 alin. (1) aferente sediului secundar.(3) În cazul în care modificarea privește furnizarea altor tipuri de rețele sau de servicii de comunicații electronice, suplimentare față de cele indicate în notificarea anterioară, ori data estimativă a începerii furnizării, este necesară realizarea unei noi notificări, în condițiile art. 2.(4) În cazul prevăzut la alin. (3), precum și în cazul în care modificarea privește renunțarea la dreptul de a furniza un anumit tip de rețea sau un anumit tip de serviciu de comunicații electronice, respectiv datele de identificare a solicitantului ori furnizorului, cuprinse în certificatul-tip, ANCOM emite un nou certificat-tip conținând aceste modificări.(5) Modificarea datelor cuprinse în fișa de descriere a rețelelor și serviciilor se comunică ANCOM în termen de 10 zile de la data apariției, prin transmiterea unei informări.(6) Persoanele care dobândesc dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice în calitate de succesori universali ori cu titlu universal ai unui furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului care își încetează astfel existența, prin fuziune ori prin orice alt mod, au obligația de a transmite ANCOM o informare, în condițiile alin. (1).  +  Capitolul IX Încetarea dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice  +  Articolul 11(1) Dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice, precum și celelalte drepturi și obligații prevăzute în autorizația generală încetează în următoarele cazuri:a) la cererea furnizorului;b) de la data intrării în faliment în condițiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;c) în cazul aplicării sancțiunii retragerii acestui drept;d) la data înregistrării hotărârii de dizolvare la registrul comerțului ori a încetării, în orice alt mod, a existenței furnizorului;e) dacă în mod repetat nu este posibilă comunicarea documentelor de către ANCOM la adresa indicată de furnizor în notificare. Reprezentantul ANCOM va afișa documentul ce trebuie comunicat, cu excepția actelor administrative fiscale, la adresa indicată de furnizor în notificare, încheind proces-verbal privind imposibilitatea comunicării documentelor respective.(2) Renunțarea la dreptul de a furniza toate tipurile de rețele ori de servicii de comunicații electronice se realizează prin transmiterea cererii-tip prevăzute în anexa nr. 4.(3) Cererea prevăzută la alin. (2) își produce efectele de la data transmiterii către ANCOM sau de la o dată ulterioară, prevăzută în cuprinsul acesteia, iar ANCOM va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza toate tipurile de rețele ori servicii de comunicații electronice.(4) Încetarea dreptului de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. e) se dispune prin decizie a președintelui ANCOM, care stabilește și data de la care încetează dreptul. Decizia se publică pe pagina de internet a ANCOM.(5) Dreptul de a utiliza resursele de numerotație, frecvențele radio și resursele tehnice se stinge la data încetării dreptului de a furniza tipurile de rețele sau de servicii de comunicații electronice pentru care au fost acordate, inclusiv, acolo unde este cazul, în cazul furnizării pentru nevoi proprii de rețele ori servicii de comunicații electronice.(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice desemnați ca furnizori de serviciu universal nu pot renunța, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile pentru care au fost desemnați furnizori de serviciu universal.  +  Capitolul X Suspendarea dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice  +  Articolul 12(1) Dreptul de a furniza toate sau anumite tipuri de rețele ori de servicii de comunicații electronice se suspendă în următoarele cazuri:a) în caz de inactivitate temporară, constatată de către ANCOM, sau la cererea furnizorului însoțită de o copie a documentelor relevante emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului ori a hotărârii judecătorești irevocabile, după caz;b) în cazul aplicării sancțiunii suspendării acestui drept, prin decizie a președintelui ANCOM, care se comunică furnizorului și se publică pe pagina de internet a ANCOM.(2) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice potrivit alin. (1) lit. a) se suspendă toate drepturile și obligațiile furnizorului în relația cu ANCOM, precum și cu alte persoane fizice ori juridice, legate de activitatea de furnizare de rețele și servicii de comunicații electronice, cu excepția drepturilor de a utiliza resurse de numerotație, frecvențe radio și resurse tehnice, drepturi care se sting de la data suspendării.(3) Încetarea inactivității temporare a furnizorului produce renașterea drepturilor și a obligațiilor prevăzute de regimul de autorizare generală, cu excepția drepturilor de utilizare a resurselor de numerotație, frecvențelor radio și a resurselor tehnice, doar în urma transmiterii de către furnizor a unei copii a documentelor relevante emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului sau a hotărârii judecătorești irevocabile, după caz, privind reluarea activității furnizorului.(4) Sancțiunea suspendării dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice se dispune de către ANCOM pentru o perioadă de cel mult 6 luni.(5) Pe perioada suspendării dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice potrivit alin. (1) lit. b), furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice are în relația cu ANCOM obligațiile prevăzute de autorizația generală și de alte prevederi legale, legate de activitatea de furnizare de rețele sau de servicii de comunicații electronice.(6) Încetarea sancțiunii suspendării dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice produce renașterea drepturilor prevăzute de regimul de autorizare generală. Dacă, după expirarea perioadei de suspendare, furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice nu elimină cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM poate dispune retragerea dreptului de a furniza rețele ori servicii de comunicații electronice.  +  Capitolul XI Retragerea dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice  +  Articolul 13(1) Persoanei căreia i s-a aplicat sancțiunea retragerii dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice i se revocă dreptul de a utiliza frecvențe radio, resurse de numerotație ori alte categorii de resurse tehnice, acolo unde este cazul, și nu mai poate dobândi dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.(2) Retragerea dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice se dispune prin decizie a președintelui ANCOM, în condițiile legii, se comunică furnizorului de rețele sau de servicii de comunicații electronice și se publică pe pagina de internet a ANCOM.  +  Capitolul XII Registrul public al furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice  +  Articolul 14(1) În scopul realizării unei evidențe oficiale a furnizorilor, ANCOM întocmește și actualizează Registrul public al furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice, disponibil pe pagina de internet a ANCOM.(2) În registrul prevăzut la alin. (1) sunt înscrise următoarele date privind fiecare furnizor:a) datele de identificare;b) tipurile de rețele sau de servicii de comunicații electronice pe care are dreptul să le furnizeze;c) data nașterii dreptului de a furniza fiecare tip de rețea sau de serviciu de comunicații electronice;d) mențiuni privind suspendarea sau încetarea dreptului de a furniza rețele ori servicii de comunicații electronice.  +  Capitolul XIII Moduri de transmitere a documentelor  +  Articolul 15(1) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligația transmiterii unor documente către ANCOM, ele trebuie să fie ștampilate și semnate de reprezentantul acestuia, iar transmiterea se poate efectua către sediul central din municipiul București sau către structura teritorială a ANCOM în a cărei rază se situează sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului numai în unul dintre următoarele moduri:a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului ori al furnizorului, sub luare de semnătură;b) printr-un serviciu poștal;c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.(2) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieșire a corespondenței al ANCOM, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.(3) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului/furnizorului obligația transmiterii în copie a unor documente către ANCOM, transmiterea acestora se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANCOM în a cărei rază teritorială se situează sediul ori domiciliul solicitantului/furnizorului, în modurile prevăzute la alin. (1), ori prin poștă electronică sau fax.(4) Formularele documentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3) și la art. 11 alin. (2) pot fi obținute de la sediul central, de la orice structură teritorială sau de pe pagina de internet a ANCOM.  +  Capitolul XIV Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 16(1) Până la data de 31 decembrie 2013, toți furnizorii care asigură servicii de comunicații electronice ce permit servicii de voce, respectiv servicii de comunicații electronice care permit accesul la servicii de conținut, prin intermediul unor resurse de numerotație acordate prin licență, au obligația de a completa în mod corespunzător și de a transmite fișa de descriere a rețelelor și serviciilor (anexa nr. 3).(2) Netransmiterea fișei de descriere a rețelelor și serviciilor (anexa nr. 3) în termenul și în condițiile prevăzute la alin. (1) determină încetarea dreptului de a furniza servicii de comunicații electronice care permit servicii de voce, respectiv a dreptului de a furniza servicii de comunicații electronice care permit accesul la servicii de conținut.(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) și (2), notificarea realizată în condițiile Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 338/2010 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice își produce în continuare efectele, cu aplicarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în cuprinsul prezentei decizii.  +  Capitolul XV Dispoziții finale  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 18(1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la publicare.(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 338/2010 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 26 mai 2010.
  p. Președintele Autorității Naționale pentru
  Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Cristin Nicolae Popa
  București, 6 decembrie 2012.Nr. 987.  +  Anexa nr. 1AUTORIZAȚIE GENERALĂpentru furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice1. Prevederi generale1.1. Obiectul autorizației generalePrezenta autorizație generală stabilește condițiile în care se poate realiza furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice.1.2. Definiții1.2.1. Rețea privată de comunicații electronice - rețea de comunicații electronice care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:a) este furnizată exclusiv pentru nevoile proprii ale furnizorului, respectiv pentru realizarea comunicațiilor exclusiv între prepușii furnizorului;b) este furnizată exclusiv pentru realizarea comunicațiilor necesare desfășurării activității acestuia, furnizarea rețelei având caracter accesoriu față de respectiva activitate.1.2.2. Furnizarea unei rețele de comunicații electronice - instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispoziție a unei rețele de comunicații electronice:– instalarea unei rețele de comunicații electronice - realizarea, în mod direct sau utilizând serviciile unui terț, a unei rețele de comunicații electronice până în momentul aducerii acesteia în stare de funcționare, în scopul operării, controlului ori punerii la dispoziție a acesteia;– operarea unei rețele de comunicații electronice - configurarea echipamentelor rețelei, precum și monitorizarea funcționării, diagnosticarea și întreținerea unei rețele de comunicații electronice;– controlul unei rețele de comunicații electronice - monitorizarea, supravegherea sau verificarea accesului fizic la rețea și al comunicațiilor în rețea, precum și managementul informațiilor transmise în rețea;– punerea la dispoziție a unei rețele de comunicații electronice - acordarea către un terț a accesului neexclusiv la rețea, în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice prin intermediul acesteia.1.2.3. Serviciu de comunicații electronice destinat publicului - un serviciu de comunicații electronice furnizat, de regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terțe persoane.1.2.4. Serviciu de linii închiriate - un serviciu de comunicații electronice destinat publicului, care oferă o capacitate de transmisie transparentă și permanentă între două puncte ale rețelelor și care nu permite comutarea la cererea utilizatorilor.1.2.5. În cuprinsul prezentei anexe:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, va fi denumită Ordonanța;– Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, va fi denumită Legea privind datele personale.1.2.6. În cuprinsul prezentei autorizații generale sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute în Ordonanță.2. Drepturile furnizorului2.1. Furnizarea rețelelor de comunicații electronice2.1.1. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are dreptul să pună rețeaua la dispoziție numai unui terț care are dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice ori a unui terț autorizat conform legislației din domeniul audiovizualului.2.1.2. Furnizorul de rețele private de comunicații electronice are dreptul de a se conecta ca utilizator final la o rețea publică de comunicații electronice, printr-o formă de realizare a conectării stabilită de comun acord cu furnizorul rețelei publice de comunicații electronice.2.2. Furnizarea serviciilor de comunicații electroniceFurnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului poate utiliza în acest scop o rețea aparținând unui terț furnizor de rețele publice de comunicații electronice, cu acordul acestuia, în cazul în care rețeaua respectivă permite din punct de vedere tehnic furnizarea serviciului de comunicații electronice.2.3. Dreptul de acces pe proprietățiFurnizorul de rețele de comunicații electronice poate să instaleze, să întrețină, să înlocuiască ori să mute orice elemente ale rețelei, inclusiv suporturile și celelalte facilități necesare pentru susținerea acestora, precum și punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, în conformitate cu prevederile legale care reglementează dreptul de acces pe proprietăți.2.4. Acces și interconectareFurnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului poate negocia și încheia acorduri de acces ori de interconectare în condițiile stabilite de Ordonanță.2.5. Desemnarea ca furnizor de serviciu universalFurnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului are dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea unor servicii incluse în sfera serviciului universal pe întregul teritoriu național ori în zone ale acestuia, în condițiile prevederilor cap. VI din Ordonanță.2.6. Drepturi conexe2.6.1. Furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului are dreptul de a publica registre ale abonaților conținând datele de identificare și numerele de telefon ale acestora, în formă scrisă, electronică sau în orice altă formă, cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea privind datele personale.2.6.2. Furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului are dreptul să furnizeze serviciul de informații privind abonații și serviciul de relații cu clienții.3. Obligațiile furnizorului3.1. Contribuția pentru susținerea serviciului universal3.1.1. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, poate impune furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice plata unei contribuții financiare pentru susținerea serviciului universal, în condițiile prevederilor cap. VI din Ordonanță.3.1.2. Furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice beneficiază de dreptul de a opta pentru luarea în considerare a cifrei de afaceri ori a veniturilor obținute exclusiv din activități de furnizare de rețele sau servicii de comunicații electronice în vederea determinării existenței obligației de plată a contribuției pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, precum și a determinării cuantumului acesteia.3.2. Tariful de monitorizare anual3.2.1. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului are obligația de a transmite ANCOM un exemplar al situațiilor financiare anuale ori, după caz, al declarațiilor financiare anuale privind veniturile realizate, în termen de 7 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislației în vigoare.3.2.2. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului care înregistrează o cifră de afaceri ce depășește echivalentul în lei a 100.000 de euro are obligația de a plăti către ANCOM un tarif de monitorizare anual, în cuantumul și în condițiile prevăzute de Ordonanță.3.2.3. Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului beneficiază de dreptul de a opta pentru determinarea tarifului de monitorizare anual pe baza cifrei de afaceri ori a veniturilor obținute exclusiv din activități de furnizare de rețele sau de servicii de comunicații electronice.3.2.4. În vederea determinării obligațiilor financiare către ANCOM, persoanele străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care nu s-au stabilit cu titlu secundar în România, au obligația de a ține evidența contabilă separată pentru toate activitățile de producție, comerț ori prestări servicii desfășurate în România, respectiv pentru activitățile de furnizare de rețele sau servicii de comunicații electronice în România, în funcție de baza de calcul pentru care au optat.3.3. Acces și interconectare3.3.1. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația, la cererea unui terț furnizor de rețele publice de comunicații electronice, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauză, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicații electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte rețele publice de comunicații electronice interconectate cu rețeaua oricăreia dintre părți.3.3.2. Negocierile prevăzute la pct. 3.3.1 se realizează pe baza principiului bunei-credințe, într-un termen rezonabil, care se apreciază de la caz la caz, părțile fiind ținute să își comunice argumentele propunerilor înaintate, respectiv motivele respingerii propunerilor celeilalte părți. Furnizorii trebuie să depună toate diligențele în vederea încheierii acordului de interconectare, dând dovadă de rezonabilitate, disponibilitate și promptitudine.3.3.3. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului are obligația de a respecta toate măsurile luate de ANCOM pentru a încuraja și, acolo unde este cazul, a asigura accesul și interconectarea în condiții adecvate, precum și interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficienței economice, promovării concurenței, investițiilor eficiente, inovării și maximizării beneficiului utilizatorului final, în conformitate cu prevederile Ordonanței.3.3.4. În vederea terminării apelurilor într-o rețea publică de comunicații electronice furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația de a încheia acorduri de interconectare, după caz, cu furnizorul rețelei în cauză sau cu furnizorul unei alte rețele publice de comunicații electronice interconectate cu rețeaua furnizorului în cauză, în condițiile stabilite de Ordonanță.3.3.5. În cazul interconectării rețelelor publice de comunicații electronice, furnizorii acestora au obligația de a transmite, la interfața rețelelor implicate, identitatea liniei apelante, fără a o altera, modifica sau șterge.3.4. Utilizarea partajată a facilitățilorANCOM poate impune furnizorului de rețele de comunicații electronice obligația de a permite unui terț furnizor de rețele de comunicații electronice să utilizeze suporturile și celelalte facilități destinate susținerii elementelor rețelelor, instalate, construite sau amenajate de furnizor, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării oricăror elemente ale rețelei acelui terț. În cazul în care impune această obligație, ANCOM stabilește și condițiile în care se realizează utilizarea partajată a facilităților.3.5. Protecția mediului, planurile de urbanism și amenajare a teritoriului3.5.1. Furnizorul de rețele de comunicații electronice are obligația de a obține toate documentele de autorizare necesare stabilite de legislația din domeniul protecției mediului, calității în construcții, autorizării lucrărilor de construcții, precum și de alte prevederi legale aplicabile. Calitatea de furnizor de rețele de comunicații electronice nu înlocuiește niciunul dintre aceste documente.3.5.2. Furnizorul de rețele de comunicații electronice are obligația de a solicita ANCOM eliberarea avizului necesar obținerii autorizației de construire a pilonilor și clădirilor care pot afecta funcționarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM. Lista localităților în cazul cărora pentru obținerea autorizației de construire a pilonilor și clădirilor este necesar acest aviz se publică pe pagina de internet a ANCOM.3.5.3. Furnizorul de rețele de comunicații electronice este obligat să respecte, pe întreaga durată de desfășurare a activității sale, planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului.3.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal3.6.1. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului este obligat să respecte prevederile privind modul de efectuare a prelucrării datelor cu caracter personal legate de furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice, inclusiv al rețelelor publice de comunicații electronice care presupun dispozitive de colectare a datelor și de identificare, potrivit Legii privind datele personale.3.6.2. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului are obligația de a nu schimba identitatea apelantului, precum și de a nu ascunde și de a nu prezenta utilizatorului apelat identitatea apelantului fără acordul acestuia din urmă.3.6.3. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului are obligația de a contribui la identificarea rețelelor de comunicații electronice din care au fost inițiate ori prin intermediul cărora au fost transmise apelurile, precum și la identificarea originii apelului, la solicitarea autorităților competente, în condițiile legii.3.7. Securitatea și integritatea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice3.7.1. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului are obligația de a lua toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a administra riscurile care pot afecta securitatea rețelelor și serviciilor, astfel încât să asigure un nivel de securitate corespunzător riscului identificat și să prevină ori să minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor și rețelelor interconectate, având în vedere cele mai noi tehnologii și, acolo unde este cazul, de a colabora cu alți furnizori pentru implementarea acestor măsuri.3.7.2. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a garanta integritatea rețelelor și pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor prin intermediul acestor rețele și, acolo unde este cazul, de a colabora cu alți furnizori pentru implementarea acestor măsuri.3.7.3. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului are obligația de a notifica ANCOM, în cel mai scurt timp, cu privire la orice încălcare a securității ori pierdere a integrității care are un impact semnificativ asupra furnizării rețelelor sau serviciilor.3.7.4. La solicitarea și în modalitatea indicată de ANCOM, furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului are obligația de a asigura informarea publicului cu privire la existența unei situații prevăzute la pct. 3.7.3.3.7.5. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului are obligația de a lua toate măsurile impuse de ANCOM în vederea asigurării securității și integrității rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, în conformitate cu prevederile cap. IV din Ordonanță.3.8. Interceptarea comunicațiilor3.8.1. Furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice are obligația de a permite, inclusiv din punct de vedere tehnic, autorităților publice competente să intercepteze comunicațiile efectuate, precum și obligația de a suporta costurile aferente interfeței pentru interceptare, în condițiile legii.3.8.2. Furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice are obligația de a asigura confidențialitatea operațiunilor de interceptare printr-un sistem propriu de măsuri organizatorice, tehnice și procedurale acreditat în condițiile legislației speciale din domeniul protecției informațiilor clasificate.3.8.3. Furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice va pune la dispoziția autorităților publice competente toate datele tehnice referitoare la operațiunile de interceptare, în formatul stabilit de acestea, având în vedere stadiul tehnologic în domeniu.3.8.4. Furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice va pune la dispoziția autorității naționale în materia interceptării comunicațiilor, desemnată potrivit reglementărilor legale în vigoare, serverele de management al interceptării și consolele de administrare și operare pe care le deține, în vederea asigurării funcției de interceptare legală a comunicațiilor.3.8.5. Furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice are obligația de a acorda sprijin tehnic autorității naționale în materia interceptării comunicațiilor, în vederea realizării atribuțiilor ce îi revin în domeniu, și va coopera cu această autoritate pentru punerea în aplicare a criteriilor de securizare și auditare a sistemului național de interceptare a comunicațiilor, elaborate de aceasta.3.8.6. Furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice are obligația de a lua toate măsurile tehnice necesare în vederea punerii de îndată în executare a autorizațiilor sau mandatelor de interceptare a comunicațiilor emise potrivit legii.3.9. Furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice în situații deosebite3.9.1. Pe durata situațiilor generate de producerea unei calamități naturale, a unui dezastru ori a unui sinistru deosebit de grav, furnizorii de rețele de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice au obligația de a lua toate măsurile pentru asigurarea integrității rețelelor și a continuității furnizării serviciilor de comunicații electronice, precum și pentru a permite realizarea comunicațiilor dintre autoritățile publice cărora le revine responsabilitatea privind organizarea apărării împotriva dezastrelor, în condițiile legislației aplicabile în domeniu.3.9.2. Furnizorii de servicii de telefoniedestinate publicului prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice fixe și mobile au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea maximă a acestor servicii, în caz de perturbare gravă a funcționării rețelei sau în caz de forță majoră.3.9.3. Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligația să asigure primirea și retransmiterea apelurilor de urgență de la orice echipament pe care îl operează, indiferent de tehnologia utilizată, în condițiile privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, denumit în continuare SNUAU, stabilite de ANCOM.3.9.4. Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura în mod neîntrerupt posibilitatea efectuării de apeluri către serviciul de urgență 112.3.9.5. Furnizorii de servicii de comunicații electronice care asigură originarea de apeluri către cel puțin un număr din Planul național de numerotație și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au obligația de a pune la dispoziția SNUAU, în mod gratuit, informații privind localizarea apelantului pentru toate categoriile de apeluri către serviciul de urgență 112, în condițiile stabilite de ANCOM privind realizarea comunicațiilor către SNUAU.3.9.6. Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice care asigură originarea de apeluri către cel puțin un număr din Planul național de numerotație au obligația de a asigura cu prioritate legăturile cu centrele și dispeceratele SNUAU, în situații de urgență care afectează ori pot afecta infrastructura sau/și serviciile acestor categorii de furnizori.3.10. Utilizarea frecvențelor radio3.10.1. În cazul în care pentru transportul semnalelor prin rețele sunt folosite canale radio, furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice are dreptul de a utiliza frecvențele radio supuse regimului de licențiere prevăzut de Ordonanță numai după obținerea licenței de utilizare a frecvențelor radio.3.10.2. În cazul utilizării frecvențelor radio supuse regimului de licențiere, furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice are următoarele obligații:a) exercitarea drepturilor ce decurg din licență numai în condiții care să asigure utilizarea efectivă, rațională și eficientă a frecvențelor radio alocate/asignate;b) asigurarea exercitării tuturor drepturilor și respectarea în întregime a obligațiilor impuse prin licența de utilizare a frecvențelor radio, precum și a condițiilor tehnice și/sau operaționale de utilizare a frecvențelor radio impuse de ANCOM, inclusiv cele referitoare la condițiile tehnice prevăzute în specificațiile interfețelor radio reglementate de ANCOM în conformitate cu legislația în vigoare în scopul evitării ori eliminării interferențelor prejudiciabile, sau a oricăror alte cerințe de interes public.3.10.3. În cazul în care pentru transportul semnalelor prin rețele sunt folosite canale radio în benzi de frecvențe a căror utilizare este supusă doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile Ordonanței, furnizorul de rețele de comunicații electronice are obligația de a utiliza aceste frecvențe radio fără a produce interferențe prejudiciabile asupra altor rețele de comunicații electronice existente și cu respectarea condițiilor tehnice prevăzute în specificațiile interfețelor radio reglementate de ANCOM în conformitate cu legislația în vigoare.3.10.4. Furnizorii de rețele de comunicații electronice care utilizează frecvențe radio supuse doar regimului de autorizare generală nu beneficiază de protecție radio, indiferent dacă interferențele prejudiciabile sunt produse de utilizatori similari sau de stații de radiocomunicații ce utilizează frecvențe radio pentru care este necesară obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio, și, dacă este cazul, vor lua toate măsurile necesare ori impuse de ANCOM în vederea eliminării interferențelor prejudiciabile produse.3.10.5. În alegerea amplasamentelor stațiilor de radiocomunicații, furnizorul va studia compatibilitatea cu sistemele de radiocomunicații existente în acel amplasament sau într-o vecinătate care ține cont de caracteristicile acestor stații și va adopta acele soluții tehnice care se impun în vederea menținerii stării de compatibilitate existentă. În cazul în care starea de incompatibilitate nu poate fi prevăzută a priori și după punerea în funcțiune a unei stații de radiocomunicații se constată perturbarea uneia sau mai multor stații de radiocomunicații existente ori degradarea serviciului furnizat, furnizorul care a provocat incompatibilitatea va suporta costul aferent tuturor măsurilor tehnice care se impun pentru a se reveni la situația inițială.3.10.6. Furnizorul de rețele ori de servicii de comunicații electronice va lua, dacă este cazul, măsurile necesare, pe propria cheltuială, pentru eliminarea interferențelor prejudiciabile care îi sunt datorate sau care i se pot imputa, incluzând, dar nelimitându-se la reparații, inserția unor filtre suplimentare, corectarea erorilor datorate instalării neadecvate ori defectuoase a rețelei sau operării necorespunzătoare a echipamentelor din cadrul propriei rețele.3.10.7. În situația incompatibilității stațiilor de radiocomunicații dintr-un amplasament, pentru care fie nu există soluții tehnice care să restabilească situația inițială fără degradarea calității serviciului, fie soluțiile tehnice care se impun au un cost care nu este asumat de către furnizorul care a provocat incompatibilitatea, acestuia din urmă i se va aplica regula "ultimul sosit în amplasament - primul plecat din amplasamentul respectiv".3.11. Utilizarea resurselor de numerotație3.11.1. În cazul în care pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sunt necesare resurse de numerotație, furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului are dreptul de a utiliza aceste resurse numai după obținerea licenței de utilizare a resurselor de numerotație. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are dreptul de a utiliza doar anumite categorii de resurse de numerotație stabilite de ANCOM și numai în condițiile obținerii unei licențe de utilizare a resurselor de numerotație.3.11.2. Pentru a obține licența de utilizare a resurselor de numerotație, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau furnizorii de rețele publice de comunicații electronice trebuie să îndeplinească condiții suplimentare, stabilite prin reglementările speciale adoptate de ANCOM.3.11.3. Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au obligația de a asigura respectarea condițiilor de utilizare pentru fiecare categorie de resurse de numerotație, în conformitate cu reglementările emise de ANCOM în domeniul resurselor de numerotație și cu Planul național de numerotație.3.11.4. Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, titulari de licențe de utilizare a resurselor de numerotație, au obligația de a oferi abonaților lor, la cerere, portabilitatea numerelor geografice sau nongeografice, după caz, conform reglementărilor ANCOM privind portabilitatea numerelor. Furnizorul are obligația de a nu schimba, în urma portării, destinația numărului prevăzută în Planul național de numerotație.3.11.5. La solicitarea ANCOM, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și titularii de licențe de utilizare a resurselor de numerotație au obligația de a bloca, de la caz la caz, accesul utilizatorilor finali la anumite resurse de numerotație, inclusiv la cele folosite pentru furnizarea unor servicii de conținut, în caz de fraudă sau de abuz. În astfel de situații, la solicitarea expresă a ANCOM, furnizorii au obligația de a reține veniturile relevante obținute ca urmare a asigurării serviciilor de interconectare sau a altor servicii, până la momentul clarificării destinației juridice a acestor sume de către autoritățile publice competente în acest sens.3.12. Protecția consumatorului și calitatea serviciilor3.12.1. Furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului este obligat să respecte în activitatea sa prevederile legislației privind protecția consumatorului, precum și ale legislației speciale privind drepturile utilizatorilor serviciilor de comunicații electronice.3.12.2. Furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului este obligat să încheie contracte cu utilizatorii finali, în scris sau pe suport durabil, vizibil și ușor de citit ori, dacă utilizatorii finali sunt de acord, în formă electronică, sau, după caz, prin mijloace de comunicație la distanță, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.3.12.3. Pentru a crește interoperabilitatea serviciilor și pentru a îmbunătăți posibilitățile de alegere pentru utilizatori, ANCOM recomandă furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice să respecte standardele și specificațiile pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, precum și pentru infrastructura și serviciile asociate, armonizate, stabilite prin decizii ale Comisiei Europene și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Lista de standarde și/sau specificații pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, precum și pentru infrastructură și serviciile asociate se publică și pe pagina de internet a ANCOM.3.13. Asigurarea accesului nediscriminatoriu3.13.1. Furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în cazul în care a lansat o ofertă publică și a stabilit condiții standard de încheiere a contractului de furnizare de servicii de comunicații electronice, are obligația de a asigura în mod nediscriminatoriu accesul utilizatorilor finali la serviciile respective. Furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului nu poate refuza accesul utilizatorilor finali la serviciul de comunicații electronice decât din motive obiective, temeinic justificate.3.13.2. Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația să respecte măsurile impuse de ANCOM în scopul asigurării accesului și posibilității utilizatorilor finali cu dizabilități de a beneficia de servicii de comunicații electronice destinate publicului adaptate nevoilor lor și în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali.3.14. Facturarea serviciului3.14.1. Furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații electronice are obligația de a oferi gratuit fiecărui abonat, pe baza măsurătorilor de trafic efectuate de furnizor cu echipamente proprii, a căror conformitate a fost certificată potrivit prevederilor legale, o factură nedetaliată care să permită abonatului să verifice corespondența dintre obligația sa de plată și serviciile efectiv furnizate.3.14.2. Furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului are obligația de a elibera facturi detaliate, la cererea oricărui abonat, indiferent de calitatea de persoană fizică sau juridică a abonatului, cu respectarea categoriilor minime de informații stabilite prin reglementările ANCOM privind informarea utilizatorilor finali.3.15. Obligații de informare a ANCOM3.15.1. Furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice are următoarele obligații de informare a ANCOM:a) de a transmite ANCOM o copie a contractului privind dreptul de acces pe proprietăți, încheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publică, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestui contract; în cazul pronunțării unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract, furnizorul va transmite o copie a hotărârii în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicată;*)b) de a transmite ANCOM o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces și de interconectare pe care le-a încheiat, în termen de 10 zile de la data încheierii acestora; de asemenea, furnizorul va transmite ANCOM toate informațiile referitoare la modificarea sau la încetarea acestor acorduri, însoțite de actele doveditoare, după caz, în termen de 10 zile de la data la care a survenit modificarea ori încetarea;*)c) de a transmite ANCOM o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces la segmentul spațial încheiate cu operatorii sateliților respectivi, în termen de 30 de zile de la încheierea acestora;d) de a transmite periodic ANCOM datele statistice necesare elaborării de rapoarte, studii, analize și alte asemenea documente în domeniul comunicațiilor electronice, în condițiile stabilite de reglementările în vigoare;e) de a transmite ANCOM orice informație solicitată, în condițiile legii.3.15.2. Furnizorul de rețele publice terestre la punct fix sau cu mobilitate limitată, pe suport fizic (perechi metalice torsadate, cablu coaxial, cablu UTP/FTP sau fibră optică), respectiv radioterestru, precum și furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului prin intermediul acestora, are obligația de a raporta semestrial, în mod corect și complet, către ANCOM, localitățile în care furnizează în mod efectiv rețele și servicii, astfel:a) până la data de 10 august, localitățile în care a furnizat efectiv rețele sau servicii în perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 30 iunie a anului în curs;b) până la data de 10 februarie, localitățile în care a furnizat efectiv rețele sau servicii în perioada cuprinsă între 1 iulie și 31 decembrie a anului anterior.*)3.15.3. Informațiile prevăzute la pct. 3.15.2 vor fi transmise ANCOM prin completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta autorizație generală, care face parte integrantă din aceasta. La o dată stabilită prin decizie a președintelui ANCOM, transmiterea anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta autorizație generală se va realiza exclusiv prin intermediul unei aplicații disponibile pe pagina de internet a ANCOM, în modalitatea prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) din decizie.*)3.15.4. Dacă furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice consideră că informațiile transmise ANCOM au caracter confidențial, atunci are obligația de a motiva caracterul confidențial al informațiilor transmise și de a transmite o versiune neconfidențială a acestor informații, atunci când este posibil.3.15.5. ANCOM poate decide, în urma analizării solicitării prevăzute la pct. 3.15.4, că informațiile transmise nu au caracter confidențial, putându-le pune la dispoziția terților după expirarea unui termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea către respectivul furnizor a intenției sale și a motivelor ce au stat la baza acesteia, în scopul exercitării atribuțiilor legale.3.16. Obligații de informare a publicului3.16.1. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului are obligația de a pune la dispoziția publicului informații transparente, comparabile, adecvate, accesibile și actualizate privind prețurile și tarifele aplicabile, sumele percepute la momentul încetării contractului, dacă este cazul, precum și celelalte condiții privind accesul la serviciile oferite și utilizarea acestora, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide în cunoștință de cauză, în conformitate cu reglementările adoptate de ANCOM.3.16.2. Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația să respecte măsurile impuse de ANCOM în vederea informării într-un mod detaliat, într-o formă accesibilă și cu regularitate a abonaților cu dizabilități, cu privire la serviciile ori echipamentele care le sunt destinate.3.16.3. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului are obligația de a redacta și prezenta informațiile prevăzute la pct. 3.16.1 într-o manieră care să permită utilizatorilor parcurgerea cu ușurință a acestora. Condițiile sau termenele care afectează anumite oferte vor fi prezentate în același format și cu aceleași caractere grafice utilizate pentru redactarea ofertelor.3.16.4. Furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului are obligația de a informa periodic abonații care utilizează servicii independente de locație cu privire la limitările transmiterii informațiilor de localizare primară către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, în cazul apelurilor de urgență, în condițiile stabilite de ANCOM.3.16.5. Furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului are obligația de a informa abonații despre orice modificare privind accesul la numărul unic pentru apeluri de urgență sau asigurarea informațiilor de localizare a apelantului, în cadrul serviciilor la care aceștia au subscris.3.17. Conectare, tranzit și rutare3.17.1. Furnizorul de rețele private de comunicații electronice are obligația de a nu-și conecta rețeaua la o altă rețea privată de comunicații electronice, direct sau prin intermediul unei alte rețele private de comunicații electronice.3.17.2. Furnizorul de rețele private de comunicații electronice are obligația de a nu realiza transportul prin rețea al traficului generat de o rețea publică de comunicații electronice către o altă rețea publică sau privată de comunicații electronice, nici transportul prin rețea al traficului generat de o rețea privată de comunicații electronice către o rețea publică de comunicații electronice.3.17.3. Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului care originează apeluri au obligația de a asigura rutarea apelurilor către numerele portate.3.18. Obligații specifice3.18.1. Furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice desemnat ca având putere semnificativă pe piață va avea obligațiile specifice impuse de ANCOM în condițiile prevederilor Ordonanței.3.18.2. Furnizorul de rețele sau de servicii de comunicații electronice desemnat ca furnizor de serviciu universal va avea obligațiile specifice stabilite de ANCOM în conformitate cu dispozițiile cap. VI din Ordonanță.3.19. Condițiile tehnice ale furnizării rețelelor3.19.1. În cazul primirii unor solicitări justificate, furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația de a comunica persoanelor interesate standardele tehnice, adoptate la nivelul Uniunii Europene sau de către organismele de standardizare europene ori internaționale, pe care le utilizează pentru operarea rețelelor, și de a comunica toate tipurile de interfețe folosite pentru interconectare sau pentru accesul la rețea al utilizatorilor finali, precum și de a respecta standardele declarate obligatorii conform legii.3.19.2. Furnizorul de rețele și de servicii de comunicații electronice care utilizează rețeaua de comunicații electronice pentru retransmisia serviciilor de programe audiovizuale și/sau pentru servicii de transmisiuni de date și acces la internet are obligația respectării condițiilor tehnice și de compatibilitate electromagnetică prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta autorizație generală.3.19.3. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația de a asigura condițiile necesare furnizării, prin intermediul rețelei, a serviciilor de comunicații electronice, la standardele de calitate impuse furnizării acelor servicii, în cazul în care aceste activități sunt realizate de către un terț.3.19.4. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația de a asigura permanent condițiile tehnice necesare asigurării furnizării accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor finali la serviciile de comunicații electronice furnizate prin intermediul rețelei.3.19.5. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația de a utiliza pentru interconectarea la nivel național și internațional numai resursele tehnice alocate de ANCOM, în condițiile stabilite prin decizie a președintelui ANCOM.3.19.6. Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice are obligația de a transmite prin intermediul sistemelor de semnalizare dintre rețele, în toate cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, numărul de la care s-a inițiat apelul.3.19.7. Furnizorul de rețele de comunicații electronice are obligația de a întocmi, păstra și actualiza anual un dosar tehnic al rețelei, în format electronic sau în format fizic, care va cuprinde, în funcție de tipurile de rețele furnizate, informații privind:a) arhitectura rețelei, liniile și sistemele de transmisie, sistemele de comutare și sistemele de semnalizare etc.;b) planurile și dimensionarea rețelelor de transport și acces/distribuție, inclusiv informațiile generale privind rutarea traficului;c) buletine de măsurători ale nivelurilor de semnal, atenuărilor, ratei erorilor, precum și ale altor parametri tehnici relevanți în propria rețea sau în rețelele terților autorizați, dacă este cazul;d) modul de realizare a protecției electrice a liniilor de transmisie și a echipamentelor din rețea;e) descrierea sistemelor de administrare a rețelei, respectiv de măsurare și gestionare a traficului;f) situația defecțiunilor/deranjamentelor în funcție de cauze (tipuri de deranjamente, tipuri de echipamente care s-au defectat mai des etc.), inclusiv la nivelul rețelei de acces, și statistica rezultată;g) măsuri referitoare la asigurarea efectuării apelurilor de urgență;h) măsuri pentru asigurarea furnizării rețelei în condiții deosebite (congestie de trafic, defectarea unor echipamente etc.);i) măsuri referitoare la asigurarea securității comunicațiilor și protecția vieții private a utilizatorilor;j) autorizările și avizele necesare construirii rețelei;k) adresele punctelor de lucru ale furnizorului, precum și numele reprezentanților săi.  +  Anexa nr. 1(la autorizația generală)LISTA LOCALITĂȚILORîn care se furnizează efectiv rețele publice terestrela punct fix sau cu mobilitate limitată ori servicii de comunicațiielectronice destinate publicului prin intermediul acestora*)-----------*) La data stabilită prin decizie a președintelui ANCOM se va transmite numai în format electronic.*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele/Denumirea furnizorului ................................... ││ Domiciliul/Sediul: ││ Judetul ...., orașul/comuna ...., localitatea (sat, oraș, municipiu) ....... ││ Adresa completă: ........................................................... ││ Telefon: ..................... ││ Fax: ......................... Semnătura reprezentantului și ││ E-mail: ...................... ștampila furnizorului ││ Pagina de internet: .......... ............................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────┬─────────┬───────────┬──────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┬────────┬────────────┬───────────┐│ │ │ │ │ A1 │ │ │ │ │ B5 │ ││ │ │ │ │ Rețele │ │ │ │ │Retransmisia│ B6 ││ │ │Localitatea│ Tip │ publice │ B1 │ B2 │ B3 │ B4 │ serviciilor│ Alte ││Județul/ │ Orașul/ │(sat, oraș │suport│ terestre │Servicii │Servicii│Servicii │Servicii│de programe │ servicii ││Sectorul │ Comuna │ sau │acces │ la punct │ de │de linii│de trans-│de acces│ media │ de ││ │ │municipiu) │ │fix sau cu│telefonie │ închi- │misiuni │ la │audiovizuale│comunicații││ │ │ │ │mobilitate│destinate │ riate │de date │internet│ liniare │electronice││ │ │ │ │ limitată │publicului│ │ │ │ către │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │utilizatorii│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ finali │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Sectorul 1│București│București │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Sectorul 2│București│București │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Sectorul 3│București│București │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Sectorul 4│București│București │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Sectorul 5│București│București │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Sectorul 6│București│București │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Alba │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│..........│........ │.......... │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Arad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Argeș │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Bacău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Bihor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Bistrița- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Năsăud │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Botoșani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Brașov │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Brăila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Buzău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Caraș- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Severin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Călărași │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Cluj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Constanța │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Covasna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Dâmbovița │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Dolj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Galați │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Giurgiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Gorj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Harghita │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Hunedoara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Ialomița │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Iași │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Ilfov │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Maramureș │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Mehedinți │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Mureș │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Neamț │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Olt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Prahova │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Satu Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Sibiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Suceava │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Teleorman │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Timiș │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Tulcea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Vâlcea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Vaslui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤│Vrancea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴─────────┴───────────┴──────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────┴────────┴────────────┴───────────┘  +  Anexa nr. 2(la autorizația generală)Condiții tehnice și de compatibilitate electromagnetică impuse rețelelorde comunicații electronice constituite total sau parțial din cablucoaxial, destinate retransmisiei serviciilor de programe audiovizualeși/sau serviciilor de transmisiuni de date și acces la internet1. Condiții generale de securitate și compatibilitate electromagnetică1.1. Sistemele de distribuție prin rețele de comunicații electronice trebuie concepute, construite și instalate în conformitate cu prevederile standardelor de securitate și compatibilitate electromagnetică relevante adoptate de către organismul național de standardizare.1.2. Echipamentele și dispozitivele utilizate pentru recepția, prelucrarea și distribuția semnalelor în sisteme de distribuție prin rețele de comunicații electronice trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică.2. Cerințe de compatibilitate electromagnetică┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Parametrul │ Valoarea │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 1.│Limitele radiațiilor perturbatoare│ ││ │în gama de frecvențe 5 MHz-862 MHz│ ││ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │5-30 MHz │ Maximum 34-27 dB (мV/m)*1),*2) ││ │ │ *1) Scădere liniară cu logaritmul ││ │ │ frecvenței ││ │ │ *2) Bandă de măsură 9 kHz ││ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │30-862 MHz │ Maximum 27 dB (мV/m)*1) ││ │ │ *1) Bandă de măsură 120 kHz ││ ├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ │NOTĂ: ││ │Valorile sunt măsurate la 3 m de sursă. Când sistemul produce perturbații││ │altor sisteme de radiocomunicații autorizate, furnizorul de rețele de ││ │comunicații electronice are obligația de a reduce nivelul perturbatorului││ │până la dispariția perturbației. │├────┼──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ 2. │Limitele tensiunilor perturbatoare│ ││ │injectate de echipament în rețeaua│ ││ │de alimentare cu energie electrică│ ││ │în gama de frecvențe │ ││ │150 kHz-30 MHz │ ││ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │150 kHz-500 kHz │ cvasivârf: 66-56 dB (мV)*1) ││ │ │ valoarea medie: 56-46 dB (мV)*1) ││ │ │ *1) Scădere liniară cu logaritmul ││ │ │ frecvenței ││ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │500 kHz-5 MHz │ cvasivârf: 56 dB (мV) ││ │ │ valoarea medie: 46 dB (мV) ││ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │5 MHz-30 MHz │ cvasivârf: 60 dB (мV) ││ │ │ valoarea medie: 50 dB (мV) │└────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘3. Cerințe tehnice pentru retransmisia serviciilor de programe de radiodifuziune FM pe segmentele/tronsoanele de cablu coaxial┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Parametrul │ Valoarea │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 1. │Spectrul utilizabil pentru │ 87,5-108 MHz ││ │transmisiuni de radiodifuziune cu │ ││ │modulație în frecvență │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2. │Nivelul maxim al semnalului │ ││ │în rețea │ 110 dB (мV) │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3. │Toleranța frecvenței purtătoarelor│ Max. 12kHz││ │de semnal în raport cu frecvența │ ││ │nominală la priza de utilizator și│ ││ │la echipamentele de emisie din │ ││ │capul de rețea pentru transmisii │ ││ │de radiodifuziune MF │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 4. │Nivelurile purtătoarelor de semnal│Mono - min. 40 dBмV; max. 70 dBмV ││ │pentru transmisii de radiodifuzi- ├──────────────────────────────────────┤│ │une la priza de utilizator │Stereo - min. 50 dBмV; max. 70 dBмV │├────┼──────────────────────────────────┼────────┬─────────┬──────┬────────────┤│ 5. │Raportul minim purtătoare pe │Standard│Modulație│C/N dB│Bandă echiva││ │zgomot la priza de utilizator │ │ │ │lentă de ││ │pentru transmisii de radiodifuzi- │ │ │ │zgomot MHz ││ │une sonoră ├────────┼─────────┼──────┼────────────┤│ │ │ Mono │ FM │ 38 │ 0,2 ││ │ ├────────┼─────────┼──────┼────────────┤│ │ │ Sterio │ FM │ 48 │ 0,2 │└────┴──────────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────────┘4. Cerințe tehnice pentru retransmisia serviciilor de programe de televiziune analogică pe segmentele/tronsoanele de cablu coaxial┌────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Parametrul │ Valoarea │├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ FIF ││ │ ├─────────────────────────┬──────────────────────┤│ 1.│Spectrul și sistemul de │ Norma D │ Norma B ││ │televiziune utilizabile │ Canale de 8 MHz │ Canale de 7 MHz ││ │ ├───┬───────┬─────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ 1 │48,5-56,5 MHz│ ││ │NOTE: │ ├───────┼─────────────┼───────┬──────────────┤│ │1. Nu se admite │ │ 2 │58-66 MHz │ 2 │47-54 MHz ││ │utilizarea intercalată │ A ├───────┼─────────────┼───────┼──────────────┤│ │a normelor D și B în │ │ 3 │76-84 MHz │ 3 │54-61 MHz ││ │cadrul fiecărei subbenzi│ ├───────┼─────────────┼───────┼──────────────┤│ │A, B, C și D. │ │ 4 │84-92 MHz │ 4 │61-68 MHz ││ │2. Se admite utilizarea │ ├───────┼─────────────┼───────┴──────────────┤│ │ecartului de frecvență │ │ 5 │92-100 MHz │ ││ │imagine-sunet de 6,5 MHz├───┼───────┼─────────────┼───────┬──────────────┤│ │în canalele de 8 MHz în │ B │S1-S9 │102-174 MHz │S1-S10 │104-174 MHz ││ │cazul retransmisiei ├───┼───────┼─────────────┼───────┼──────────────┤│ │prin conversie din FIF │ C │6-12 │174-230 MHz │5-12 │174-230 MHz ││ │norma D. ├───┼───────┼─────────────┼───────┼──────────────┤│ │3. Se admite utilizarea │ D │S10-S18│230-302 MHz │S11-S20│230-300 MHz ││ │ecartului de frecvență ├───┴───────┴─────────────┴───────┴──────────────┤│ │imagine-sunet de 5,5 MHz│ UIF ││ │în canalele de 8 MHz în │ Norma G ││ │cazul retransmisiei prin│ Canale de 8 MHz ││ │conversie din UIF ├─────────────────────────┬──────────────────────┤│ │norma G. │ S21-S33 │302-406 MHz ││ │ │ S36-S38 │422-446 MHz ││ │ │ S41 │462-470 MHz ││ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ 21-69 │470-862 MHz │├────┼────────────────────────┼─────────────────────────┴──────────────────────┤│ 2. │Nivelul maxim al │ 110 dB (мV) ││ │semnalului în rețea │ │├────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Toleranța frecvenței │ Max. 75 kHz││ │purtătoarelor distribu- │ ││ │ite (sunet și imagine) │ ││ │în raport cu frecvența │ ││ │normală la priza de │ ││ │utilizator și la echipa-│ ││ │mentele de emisie din │ ││ │capul de rețea pentru │ ││ │transmisii de televizi- │ ││ │une │ │├────┼────────────────────────┼─────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────┤│ 4. │Nivelurile purtătoarelor│Standard │Modulație│Banda de│ Nivel │Nivel maxim││ │video pentru transmisii │ │ │frecven-│ minim │ dBмV ││ │de televiziune la priza │ │ │țe │ dBмV │ ││ │de utilizator ├─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┤│ │ │PAL/SECAM│AM-VSB │FIF/UIF │60*a) │80*b) ││ │ ├─────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────┤│ │ │*a) 57 dBмV pentru sisteme care utilizează ││ │ │ canalele de 8 MHz ││ │ │*b) 77 dBмV pentru sisteme care utilizează ││ │ │ mai mult de 20 de canale │├────┼────────────────────────┼─────────┬─────────┬─────────────────┬──────────┤│ 5. │Diferența maximă de │Standard │Modulație│ Banda de │Diferența ││ │nivel între nivelurile │ │ │ frecvențe │maximă de ││ │purtătoarelor video la │ │ │ │ nivel dB ││ │priza de utilizator │ │ │ │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┤│ │ │PAL/SECAM│AM-VSB │47 MHz - 862 MHz │ 12 ││ │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┤│ │ │PAL/SECAM│AM-VSB │În orice bandă de│ 6 ││ │ │ │ │60 MHz din FIF │ ││ │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┤│ │ │PAL/SECAM│AM-VSB │Canale adiacente │ 3 ││ │Diferența de nivel între├─────────┴─────────┴─────────────────┴──────────┤│ │purtătoare de imagine și│- prima purtătoare de sunet 7-16 dB ││ │ │- a doua purtătoare de sunet 17-23 dB │├────┼────────────────────────┼─────────┬─────────┬──────┬─────────────────────┤│ 6. │Raportul minim purtă- │Standard │Modulație│C/N dB│Banda echivalentă de ││ │toare pe zgomot la priza│ │ │ │ zgomot MHz ││ │de utilizator pentru ├─────────┼─────────┼──────┼─────────────────────┤│ │transmisii de televizi- │B,G │AM-VSB │ 44 │ 4,75 ││ │une ├─────────┼─────────┼──────┼─────────────────────┤│ │ │D,K │AM-VSB │ 44 │ 4,75 │├────┼────────────────────────┼─────────┴─────────┴──────┴─────────────────────┤│ 7. │Zgomot pe purtătoare │ Min. 46 dB ││ │determinat de alimentare│ ││ │(50 Hz și armonici sub │ ││ │1 kHz) │ ││ │Se exprimă prin diferen-│ ││ │ța de nivel dintre │ ││ │nivelul purtătoarei de │ ││ │imagine și valoarea │ ││ │vârf-vârf a tensiunii de│ ││ │zgomot de rețea. │ ││ │ │ │└────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘5. Cerințe tehnice pentru retransmisia serviciilor de programe de televiziune digitală pe segmentele/tronsoanele de cablu coaxial┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Parametrul │ Valoarea │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 1.│Spectrul și sistemul de │Spectrul de televiziune care poate fi ││ │televiziune utilizabile │utilizat pentru televiziune digitală ││ │NOTĂ: │este același ca și pentru televiziunea││ │Pentru distribuția semnalelor de │analogică (vezi parametrul 1 din ││ │televiziune digitală se admite │tabelul de la pct. 4) ││ │utilizarea canalelor de 6 MHz, │ ││ │7 MHz și 8 MHz. │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2.│Nivelul maxim al semnalului │ ││ │în rețea │110 dB (мV) │├────┼──────────────────────────────────┼────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│ 3.│Diferența maximă de nivel între │Standard│Modulație│Banda de │Diferența││ │purtătoarele la priză de │ │ │frecvențe│maximă de││ │utilizator │ │ │ │ nivel ││ │ │ │ │ │ (dB) ││ │ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │DVB-C │64QAM │47 MHz- │ ││ │ │ │ │862 MHz │ 12 ││ │ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │DVB-C │64QAM │Canale │ ││ │ │ │ │adiacente│ 3 ││ │ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │DVB-C │64QAM │Canal │ ││ │ │ │ │adiacent │ 10 ││ │ │ │ │AM-VSB │ ││ │ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │DVB-C │256QAM │47 MHz - │ ││ │ │ │ │862 MHz │ 12 ││ │ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │DVB-C │256QAM │Canale │ ││ │ │ │ │adiacente│ 3 ││ │ ├────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │ │DVB-C │256QAM │Canal │ ││ │ │ │ │adiacent │ 6 ││ │ │ │ │AM-VSB │ ││ │ ├────────┴─────────┴─────────┴─────────┤│ │ │Nivelul semnalului QAM trebuie să fie ││ │ │inferior nivelului semnalului AM ││ │ │adiacent. │├────┼──────────────────────────────────┼─────────┬─────────┬──────┬───────────┤│ 4. │Raportul minim purtătoare de │Standard │Modulație│C/N dB│ Banda ││ │zgomot la priza de utilizator │ │ │ │echivalentă││ │pentru transmisii de televiziune │ │ │ │de zgomot ││ │ │ │ │ │ MHz ││ │ ├─────────┼─────────┼──────┼───────────┤│ │ │DVB-C │16QAM │20*b) │Independent││ │ │ │ │ │de bandă ││ │ ├─────────┼─────────┼──────┼───────────┤│ │ │DVB-C │16QAM │26*b) │Independent││ │ │ │ │ │de bandă ││ │ ├─────────┼─────────┼──────┼───────────┤│ │ │DVB-C │256QAM │32*b) │Independent││ │ │ │ │ │de bandă ││ │ ├─────────┴─────────┴──────┴───────────┤│ │ │*b) Aceste valori iau în calcul tran- ││ │ │smisia simultană de canale analogice ││ │ │și digitale. Aceste valori presupun că││ │ │zgomotul de intermodulație nu este ││ │ │prezent sau poate fi neglijat și BER ││ │ │determinat înaintea decodorului Reed ││ │ │Solomon estem mai bună de 10^-4. │├────┼──────────────────────────────────┼────────┬─────────┬─────┬─────┬───────┤│ 5. │Nivelurile purtătoarelor de semnal│Standard│Modulație│Banda│Nivel│Nivel ││ │pentru transmisii de televiziune │ │ │ de │minim│maxim ││ │la priza de utilizator │ │ │frec-│dBмV │dBмV ││ │ │ │ │vențe│ │ ││ │ ├────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │DVB-C │16QAM │FIF/ │ │ ││ │ │ │ │UIF │ 41 │ 61 ││ │ ├────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │DVB-C │64QAM │FIF/ │ │ ││ │ │ │ │UIF │ 47 │ 67 ││ │ ├────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┤│ │ │DVB-C │256QAM │FIF/ │ │ ││ │ │ │ │UIF │ 54 │ 74 │├────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┴───────┤│ 6. │Rata erorii de bit (BER) și Rata │Standard│Modulație│BER │ MER ││ │erorilor de modulație (MER) a │ │ │ │ dB ││ │canalelor de televiziune digitală ├────────┼─────────┼─────┼─────────────┤│ │la priza de utilizator │DVB-C │16QAM │ ≤ │ ││ │ │ │ │10^-4│ 20 ││ │ ├────────┼─────────┼─────┼─────────────┤│ │ │DVB-C │64QAM │ ≤ │ ││ │ │ │ │10^-4│ 26 ││ │ ├────────┼─────────┼─────┼─────────────┤│ │ │DVB-C │256QAM │ ≤ │ ││ │ │ │ │10^-4│ 32 │└────┴──────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴─────────────┘6. Cerințe tehnice pentru serviciile de transmisiuni de date și acces la internet pe segmentele/tronsoanele de cablu coaxial┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Parametrul │ Valoarea │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 1.│Nivelul semnalului pentru │ ││ │transmisii de date la intrarea │ ││ │interfeței de rețea │ 42-75 dB (мV) │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2.│Banda permisă pentru calea de │ 5-65 MHz*1) ││ │întoarcere a semnalului pentru │ *1) Recomandat, dar nu obligatoriu. ││ │transmisii de date │ În cazul utilizării altei benzi decât││ │ │ a celei recomandate, se va respecta ││ │ │ spectrul utilizabil pentru transmisii││ │ │ de date pe calea directă. │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3.│Banda permisă pentru calea directă│ 108-406 MHz ± 30 kHz ││ │a semnalului pentru transmisii de │ 422-446 MHz ± 30 kHz ││ │date (transmisii în afara benzii) │ 462-862 MHz ± 30 kHz │└────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘Note generale:1. Se va evita utilizarea în sistemele de distribuție prin cablu a canalelor/frecvențelor care se suprapun total sau parțial peste cele care deservesc zona terestră.2. Valorile pentru nivelele de semnal în dB (мV) prezentate în tabelele de mai sus sunt valabile pentru o impedanță de măsură de 75 ohmi.  +  Anexa nr. 2NOTIFICAREprivind furnizarea rețelelor și serviciilorde comunicații electroniceI. Date necesare identificării solicitantului și comunicării eficiente cu acesta*)---------*) În cazul solicitanților persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor prezenta informațiile de identificare echivalente.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││Denumirea/Numele solicitantului**): ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Sediul/Domiciliul solicitantului - adresă și date de contact: ││Județul/Sectorul**) Orașul/Comuna**) ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Satul**)(dacă este cazul) ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Adresa completă**) ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Telefon**) Fax E-mail ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Pagină de internet ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Solicitantul este înregistrat în registrul comerțului: ││ ││Județul/Sectorul Cod unic de înregistrare**) ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Contul bancar ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Reprezentantul solicitantului - date de identificare și date de contact: ││ ││Nume**) Prenume**) ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Codul numeric personal**) ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Județul/Sectorul Orașul/Comuna ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Satul ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Adresa completă ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Telefon Fax E-mail ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa de corespondență a solicitantului: ││ ││Județul/Sectorul Orașul/Comuna ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Satul ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Adresa completă ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Telefon Fax E-mail ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Persoana de contact a solicitantului: ││ ││Nume: Prenume: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││Telefon Fax E-mail ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------**) Completarea acestor câmpuri este obligatorie.II. Tipurile de rețele sau de servicii de comunicații electronice pe care solicitantul intenționează să le furnizeze și data estimativă a începerii activității (data la care se va naște dreptul de a furniza tipurile de rețele sau de servicii respective)*Font 9*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Tipurile de rețele sau de servicii de comunicații electronice │ Data estimativă ││ pe care solicitantul intenționează să le furnizeze │(│z.z.│l.l.│a.a.a.a.│)│├──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│A. Rețele publice │[] A1 Rețele publice terestre cu acces la punct │ ││ de comunicații │ fix sau cu mobilitate limitată │ ││ electronice ├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │[] A2 Rețele radio mobile celulare publice │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │[] A3 Rețele radio mobile de acces public │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │[] A4 Rețele publice cu acces prin satelit │ │├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ B. Servicii de │[] B1 Servicii de telefonie destinate publicului│ ││ comunicații ├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ electronice │[] B2 Servicii de linii închiriate │ ││ destinate ├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ publicului │[] B3 Servicii de transmisiuni de date │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │[] B4 Servicii de acces la internet │ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │[] B5 Retransmisia serviciilor de programe media│ ││ │ audiovizuale liniare către utilizatorii finali│ ││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │[] B6 Alte servicii de comunicații electronice │ │└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘III. Solicitantul anexează următoarele documente care fac parte integrantă din notificare:[] certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie*);---------*) În cazul solicitanților persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor anexa documente emise în conformitate cu legislația din statul membru de origine conținând informații echivalente, în copie.[] certificatul de înregistrare fiscală, în copie, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul federațiilor, în cazul persoanei juridice de drept privat fără scop patrimonial, în copie*);---------*) În cazul solicitanților persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor anexa documente emise în conformitate cu legislația din statul membru de origine conținând informații echivalente, în copie.[] suplimentar, dacă este cazul, documente emise în conformitate cu legislația din statul de origine conținând informații echivalente pentru identificarea corespunzătoare a societății-mamă, în copie;[] dovada calității de reprezentant al solicitantului a persoanei care semnează formularul-tip al notificării, în copie, sau actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie*);---------*) În cazul solicitanților persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care nu s-au stabilit în România, se vor anexa documente emise în conformitate cu legislația din statul membru de origine conținând informații echivalente, în copie.[] numai dacă este cazul, desemnarea adresei de contact de pe teritoriul României pentru primirea corespondenței în relația cu ANCOM;[] numai dacă este cazul, desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relația cu ANCOM, precum și actul de identitate sau certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice ori, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în relația cu ANCOM, ori documente emise în conformitate cu legislația din statul de origine conținând informații echivalente, în copie;[] fișa de descriere a rețelelor și serviciilor.IV. Solicitantul își exprimă acordul pentru publicarea adresei de contact în Registrul public al furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice:[] DaSemnătura reprezentantului și ștampila solicitantului.....................................................  +  Anexa nr. 3Fișă de descriere a rețelelor și serviciilor┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele/Denumirea: ....................................................... ││ Domiciliul/Sediul: Județul ................, orașul/comuna .............. ││ Localitatea (sat, oraș sau municipiu): .................................. ││ Adresa completă: ........................................................ ││ Telefon: ...................... ││ Fax: .......................... Semnătura reprezentantului și ștampila ││ E-mail: ....................... ...................................... ││ Pagina de internet: ........... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    A. Rețele publice de comunicații electronice┌────────────────────┬───────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐│A1 [] Rețele publice│Destinație:│[] Retransmisia │[] tip CATV, DVB-C/Mx, ││terestre cu acces la│ │serviciilor de │IPTV etc. ││punct fix sau cu │ │programe media │[] T-DAB/DVB-T ││mobilitate limitată │ │audiovizuale │ ││ │ ├─────────────────────┴───────────────────────┤│ │ │[] Transportul terestru de programe media ││ │ │audiovizuale ││ │ ├─────────────────────────────────────┬───────┤│ │ │[] Servicii de telefonie la puncte │ ││ │ │fixe sau alte servicii de comunicații│[] DECT││ │ │electronice care permit servicii │ ││ │ │de voce │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┴───────┤│ │ │[] Servicii de linii închiriate ││ │ ├─────────────────────┬───────────────────────┤│ │ │[] Servicii de acces │[] WiMAX [] FTTx ││ │ │la internet │[] Wi-Fi ││ │ ├─────────────────────┴───────────────────────┤│ │ │[] Servicii transmisiuni de date │└────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│A2 [] Rețele radio │Generații: │[] GSM ││mobile celulare │ │[] CDMA ││publice │ │[] IMT 2000/UMTS ││ │ │[] IMT Advanced ││ │ │[] Altele: ......... │└────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────┐│A3 [] Rețele radio │Generații/ │[] analogice (de exemplu: prin repetoare ││mobile de acces │Destinație:│convenționale sau prin sisteme radio-trunking││public (PAMR) │ │analogice) ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │[] digitale (de exemplu: sisteme tip TETRA) ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │[] de mesagerie radio (de exemplu: ││ │ │radio-paging) │└────────────────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────┬───────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐│A4 [] Rețele publice│Destinație:│[] Retransmisia │[] DTH ││cu acces prin │ │serviciilor de │[] S-DAB/DVB-S ││satelit │ │programe media │ ││ │ │audiovizuale │ ││ │ ├─────────────────────┴───────────────────────┤│ │ │[] Închiriere de segment spațial ││ │ ├─────────────────────┬───────────────────────┤│ │ │[] Servicii de tele- │[] la punct fix ││ │ │fonie la puncte fixe │[] mobil (S-PCS) ││ │ │sau alte servicii de │ ││ │ │comunicații electro- │ ││ │ │nice care permit │ ││ │ │servicii de voce │ ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │[] Servicii de │[] la punct fix ││ │ │transmisiuni de date │[] mobil (S-PCS) ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │[] Servicii de acces │[] la punct fix ││ │ │la internet │[] mobil (S-PCS) │└────────────────────┴───────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘    B. Servicii de comunicații electronice destinate publicului    B1. Servicii de telefonie destinate publicului┌─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐│B1.1 [] Servicii de telefonie │Modalitatea de │[] Posturi telefonice de ││furnizate prin intermediul │accesare a │abonat ││unor rețele publice fixe sau │serviciului: │[] Telefoane publice cu ││cu mobilitate limitată │ │plată │└─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐│B1.2 [] Servicii de telefonie │Modalitatea de │[] Prin rețele proprii ││furnizate prin intermediul unor │furnizare a │[] MVNO ││rețele publice mobile terestre │serviciului: │ │└─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐│B1.3 [] Servicii de telefonie │Modalitatea de │[] Terminale de abonat ││furnizate prin intermediul unor │accesare a │[] Telefoane publice cu ││rețele publice cu transmisie prin│serviciului │plată ││satelit │ │ │└─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐│B1.4 [] Servicii de transport │Tipuri de │[] Tranzit trafic național ││apeluri │servicii de ├──────────────┬─────────────┤│ │transport │[] Tranzit │[] de intrare││ │apeluri: │trafic │[] de ieșire ││ │ │internațional │ ││ │ ├──────────────┼─────────────┤│ │ │[] Transportul│[] cu selec- ││ │ │apelurilor │tare ││ │ │către rețelele│[] cu prese- ││ │ │de destinație │lectare │└─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘    B2. Servicii de linii închiriate┌─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐│B2 [] Servicii de linii │Tipul conexiu- │[] Analogic ││închiriate │nilor de acces:│[] Digital │└─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘    B3. Servicii de transmisiuni de date┌─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐│B3 [] Servicii de transmisiuni │Tipuri │[] La puncte fixe ││de date (inclusiv VPN) │de acces: │[] Cu mobilitate limitată ││ │ │[] SMS (numai în cazul ││ │ │rețelelor celulare) ││ │ │[] Mobil (inclusiv MVNO) │└─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘    B4. Servicii de acces la internet┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│B4 [] Servicii de acces la │[] Broadband (>=144 kbit/s) ││internet ├───────────────┬────────────────────────────┤│ │Modalități de │[] Dial-up (numai pentru ││ │conectare a │bucla locală) ││ │utilizatorilor │[] Conexiuni permanente la ││ │ │punct fix ││ │ │[] Conexiuni radio mobile ││ │ │(inclusiv MVNO) │└─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘    B5. Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare cătreutilizatorii finali┌─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐│B5 [] Retransmisia serviciilor │Rețelele prin │[] Cu acces fix prin satelit││de programe media audiovizuale │care vor fi │(tip DTH) ││liniare │furnizate │[] Cu acces mobil prin ││ │serviciile: │satelit (tip S-DAB/DVB-S) ││ │ │[] Terestre cu acces la ││ │ │punct fix tip CATV, ││ │ │DVB-C/Mx, IPTV etc. ││ │ │[] Terestre dedicate tip ││ │ │T-DAB/DVB-T ││ │ │[] Radio Celulare Publice ││ │ │(tip Mobile TV) │└─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘    B6. Alte servicii de comunicații electronice┌─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐│B6.1 [] Servicii de │Tipuri de │[] Comunicații voce ││radiocomunicații mobile │servicii: │[] Mesagerie radio ││profesionale │ │[] Transmisii de date, telex││ │ │[] Localizare, poziționare ││ ├───────────────┼────────────────────────────┤│ │Utilizări: │[] Acces public terestru ││ │ │(PAMR) ││ │ │[] Altele: .............. │└─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│B6.2 [] Alte tipuri de servicii │[]Servicii de comunicații electronice care ││ │permit servicii de voce ││ ├────────────────────────────────────────────┤│ │[] Servicii de comunicații electronice care ││ │permit accesul la servicii de conținut ││ ├───────────────┬────────────────────────────┤│ │[] Alte tipuri │Descriere/Alte informații ││ │de servicii │relevante ││ │decât cele de │ ││ │mai sus │ │└─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 4CătreAutoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în ComunicațiiCEREREde renunțare la dreptul de a furniza rețele publicede comunicații electronice ori servicii de comunicațiielectronice destinate publiculuiFurnizorul .........., cu sediul/domiciliul în localitatea ............., str. ........... nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ...., ap. ....., orașul/comuna .........., județul/sectorul ........, codul fiscal/codul unic de înregistrare ............, reprezentat de .........., domiciliat în localitatea ............, str. .......... nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ....., orașul/comuna ........., județul/sectorul ............, posesor al actului de identitate seria ....... nr. ........., cod numeric personal .........., renunță, începând cu data de ......... la dreptul de a furniza toate tipurile de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului menționate în Certificatul-tip nr. ............. .Mențiuni (dacă este cazul): ................................................................................................................................................................................................ .Am luat la cunoștință faptul că, în situația în care pentru anul în curs se datorează tarif de monitorizare, netransmiterea în termen de 15 zile de la data încetării calității de furnizor a documentelor prevăzute la art. 126 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, are ca efect determinarea obligației de plată prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către ANCOM, multiplicată cu 1/12 și cu numărul lunilor din anul în care am avut această calitate fără a se fi stabilit tariful de monitorizare, exclusiv luna în care calitatea a încetat, și a ultimului procent din cifra de afaceri stabilit de ANCOM în vederea calculării tarifului de monitorizare anterior încetării calității.Semnătura reprezentantului și ștampila furnizorului.......................................-------