DECIZIE nr. 88/EN din 8 aprilie 2004 (*actualizată*)privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale(actualizată la data de 23 iulie 2004*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
  • ----------În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, ale art. 6 alin. (2), art. 7, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (4), art. 22 alin. (2), (5) şi (6), art. 24 alin. (4)-(6), art. 27 alin. (2) şi (3), art. 30 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (2) şi ale art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, precum şi ale art. 9 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.351/EN/2003 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale,având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale,având în vedere propunerile comisiei de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, stabilită prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.405/2003,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta decizie Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, sectorul 4, înregistrată în Registrul comerţului al municipiului Bucureşti cu codul unic de înregistrare 427410, denumită în continuare CNPR, este desemnată, pentru o perioadă de 5 ani, ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, astfel cum acesta este definit la art. 2 lit. q) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, denumită în continuare Ordonanţa privind serviciile poştale. (2) CNPR are obligaţia să furnizeze, în condiţiile stabilite de legislaţia din domeniul serviciilor poştale şi de prezenta decizie, următoarele servicii poştale: a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de corespondenţă şi a imprimatelor, interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg; b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg; c) distribuirea coletelor poştale în greutate de până la 20 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; d) serviciul de trimitere recomandată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internaţională; e) serviciul de trimitere cu valoare declarată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internaţională.  +  Articolul 2În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa privind serviciile poştale, precum şi la art. 2.2 din Licenţa individuală privind furnizarea de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, acordată CNPR, înregistrată la Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANRC, cu nr. 1.396 din 8 iulie 2003.  +  Articolul 3În vederea furnizării serviciului universal pe teritoriul României, CNPR beneficiază de drepturile şi are obligaţiile specifice prevăzute de prezenta decizie, suplimentare faţă de cele stabilite prin regimul de autorizare generală şi prin licenţa individuală.  +  Capitolul II Drepturile CNPR  +  Articolul 4 (1) În vederea asigurării dreptului utilizatorilor de acces la serviciul universal, CNPR beneficiază de următoarele drepturi: a) dreptul de prioritate la închirierea spaţiilor necesare în vederea desfăşurării activităţii de transport al trimiterilor poştale şi mandatelor poştale, aflate în proprietatea societăţilor comerciale, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene; b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor poştale şi mandatelor poştale de către societăţile comerciale, societăţile naţionale, companiile naţionale şi regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale şi aeriene, precum şi dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora; c) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră şi la organele vamale; d) dreptul de a instala, întreţine, înlocui şi muta, cu titlu gratuit, cutii poştale pe imobilele, inclusiv căile de comunicaţie, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; e) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizor de serviciu universal şi de a încheia acorduri operaţionale în această calitate; f) dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte; g) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de lege şi de ANRC, în situaţia în care ANRC consideră necesară instituirea unui asemenea mecanism; h) dreptul exclusiv de a presta serviciile rezervate stabilite de ANRC; i) dreptul exclusiv de a distribui şi a comercializa timbre şi efecte poştale, utilizate în scopul atestării plăţii contravalorii serviciilor poştale. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se exercită în condiţiile prevăzute de Ordonanţa privind serviciile poştale şi de legislaţia specială din domeniul serviciilor poştale sau din alte domenii. (3) ANRC va lua toate măsurile ce intră în competenţa sa pentru exercitarea efectivă a drepturilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5 (1) CNPR beneficiază, până la data de 31 decembrie 2008, de dreptul exclusiv de a presta următoarele servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, ale căror greutate şi tarif sunt mai mici decât limitele stabilite potrivit alin. (2) şi (3): a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor de corespondenţă interne; b) distribuirea trimiterilor de corespondenţă expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. (2) Limita de greutate care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR este de: a) 100 g, până la data de 31 decembrie 2005; b) 50 g, de la data de 1 ianuarie 2006 şi până la 31 decembrie 2008. (3) Limita de tarif care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR este de 12.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. (4) În cazul modificării tarifelor practicate de CNPR, în condiţiile art. 17 alin. (3), ANRC poate actualiza limita de tarif prevăzută la alin. (3), însă valoarea actualizată nu va depăşi următoarele niveluri: a) până la data de 31 decembrie 2005, de 3 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenţă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard din oferta de servicii poştale a CNPR; b) de la data de 1 ianuarie 2006 şi până la data de 31 decembrie 2008, de 2,5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondenţă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard din oferta de servicii poştale a CNPR. (5) Furnizorii de servicii poştale pot presta serviciile prevăzute la alin. (1), cu sau fără valoare adăugată, sub limitele de greutate prevăzute la alin. (2), cu condiţia practicării unui tarif cel puţin egal cu limita de tarif stabilită la alin. (3). (6) Actualizarea prevăzută la alin. (4) se realizează în cazul în care, în lipsa acesteia, obligaţiile de asigurare a serviciului universal, prevăzute la cap. III, nu ar mai putea fi îndeplinite în mod corespunzător. Decizia preşedintelui ANRC privind actualizarea limitei de tarif care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR va stabili şi data de la care furnizorii de servicii poştale sunt obligaţi să practice tarife cel puţin egale cu această limită.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 153/EN din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 20 iulie 2004.  +  Capitolul III Obligaţiile CNPR  +  Articolul 6 (1) CNPR are obligaţia de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinţa fiecărei persoane fizice şi la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămână. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), CNPR are obligaţia de a asigura cel puţin două colectări de la fiecare punct de acces şi cel puţin două livrări la locuinţa fiecărei persoane fizice şi la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare săptămână, în cazul localităţilor situate în condiţii geografice excepţionale. (3) În cazul locuinţelor sau al sediilor situate în extravilanul localităţilor, CNPR poate face livrarea, în condiţiile alin. (1) sau (2), după caz, la punctele sale de contact situate în localităţile respective. (4) CNPR va prezenta ANRC, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, o propunere care va conţine toate localităţile considerate de aceasta ca fiind situate în condiţii geografice excepţionale şi numărul de colectări, respectiv livrări, pe care se obligă să îl asigure în fiecare dintre aceste localităţi. (5) În termen de 45 de zile de la prezentarea propunerii prevăzute la alin. (4), ANRC va elabora o listă care va cuprinde localităţile situate în condiţii geografice excepţionale şi numărul de colectări, respectiv livrări, pe care CNPR are obligaţia să îl asigure în fiecare dintre aceste localităţi. (6) Lista prevăzută la alin. (5) poate fi revizuită de către ANRC la propunerea CNPR sau din oficiu.  +  Articolul 7 (1) CNPR are obligaţia de a respecta în mod cumulativ următoarele condiţii generale în îndeplinirea obligaţiilor de furnizare a serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2): a) să garanteze respectarea cerinţelor esenţiale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. v) din Ordonanţa privind serviciile poştale; b) să ofere serviciile în condiţii identice utilizatorilor care se află în condiţii comparabile; c) serviciile să fie disponibile în mod nediscriminatoriu; d) să ofere serviciile în mod neîntrerupt, cu excepţia cazurilor de forţă majoră; e) să asigure evoluţia continuă a serviciilor, în funcţie de cerinţele tehnice, economice şi sociale, precum şi adaptarea acestora la cerinţele utilizatorilor. (2) CNPR are obligaţia de a lua toate măsurile pentru asigurarea securităţii poştale, în special în ceea ce priveşte: a) securitatea reţelei poştale; b) securitatea instalaţiilor poştale; c) securitatea personalului; d) securitatea şi integritatea trimiterilor poştale.  +  Articolul 8CNPR are obligaţia de a accepta şi de a livra la destinatari trimiterile poştale generate de către expeditori cu respectarea prevederilor legale, chiar dacă acestea nu poartă inscripţionat codul poştal.  +  Articolul 9 (1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(3), CNPR va livra la locuinţa sau la sediul destinatarului ori, după caz, la punctele sale de contact toate trimiterile poştale care au o greutate cel mult egală cu 500 g, în unul dintre următoarele moduri: a) la orice recipient în care destinatarul este de acord să îi fie depuse trimiterile poştale care îi sunt adresate; b) către persoana considerată autorizată să primească trimiterea poştală. (2) Trimiterile poştale cu o greutate mai mare de 500 g, precum şi trimiterile poştale înregistrate, care nu au putut fi livrate către persoana considerată autorizată să le primească, vor fi livrate la punctele de contact ale CNPR, dar numai după ce destinatarul a fost avizat, în condiţiile alin. (1), cu privire la sosirea acestor trimiteri poştale.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 153/EN din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 20 iulie 2004.  +  Articolul 10CNPR are obligaţia de a lua toate măsurile pentru a asigura confidenţialitatea operaţiunilor desfăşurate la punctele de acces deservite de personal.  +  Articolul 11 (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, CNPR stabileşte şi supune spre aprobare ANRC regulile aplicabile serviciilor poştale prevăzute la art. 1 alin. (2), cu respectarea regulilor minime obligatorii prevăzute la art. 8-10, precum şi contractul-cadru de furnizare a acestor servicii. (2) În cazul în care apreciază că regulile propuse sau contractul-cadru sunt nesatisfăcătoare din punct de vedere tehnic ori al protecţiei utilizatorilor sau contravin prevederilor legale, acordurilor internaţionale la care România este parte ori regulilor minime obligatorii prevăzute la art. 8-10, ANRC poate solicita modificarea corespunzătoare a acestor reguli sau a contractului-cadru, CNPR fiind obligată să opereze modificările cerute. (3) Orice modificare a regulilor aplicabile serviciilor poştale prevăzute la art. 1 alin. (2) sau a clauzelor contractului-cadru de furnizare a acestor servicii se supune spre aprobare ANRC, dispoziţiile alin. (2) fiind aplicabile în mod corespunzător.  +  Articolul 12 (1) CNPR are obligaţia de a asigura îndeplinirea următoarelor obiective de calitate stabilite pentru normele de distribuire a trimiterilor interne de corespondenţă din cea mai rapidă categorie standard, ce fac obiectul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a): a) până la sfârşitul anului 2004: Z+1 pentru 70% din totalul trimiterilor poştale şi Z+2 pentru 80% din totalul trimiterilor poştale; b) până la sfârşitul anului 2005: Z+1 pentru 77% din totalul trimiterilor poştale şi Z+2 pentru 90% din totalul trimiterilor poştale; c) până la sfârşitul anului 2006: Z+1 pentru 85% din totalul trimiterilor poştale şi Z+2 pentru 97% din totalul trimiterilor poştale.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 153/EN din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 20 iulie 2004. (2) CNPR are obligaţia de a asigura îndeplinirea următoarelor obiective de calitate stabilite pentru normele de distribuire a trimiterilor intraeuropene de corespondenţă din cea mai rapidă categorie standard, ce fac obiectul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a): a) până la sfârşitul anului 2004: Z+3 pentru 75% din totalul trimiterilor poştale şi Z+5 pentru 85% din totalul trimiterilor poştale; b) până la sfârşitul anului 2005: Z+3 pentru 80% din totalul trimiterilor poştale şi Z+5 pentru 90% din totalul trimiterilor poştale; c) până la sfârşitul anului 2006: Z+3 pentru 85% din totalul trimiterilor poştale şi Z+5 pentru 97% din totalul trimiterilor poştale.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 153/EN din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 20 iulie 2004. (3) Obiectivele de calitate stabilite pentru normele de distribuire prevăzute la alin. (2) vor fi asigurate pentru traficul poştal cu fiecare stat.----------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 153/EN din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 20 iulie 2004. (4) În vederea asigurării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), până la data de 1 septembrie 2004 CNPR este obligată să indice pe fiecare cutie poştală şi la fiecare alt punct de acces zilele şi orele la care se realizează colectarea.  +  Articolul 13 (1) Respectarea de către CNPR a standardelor de calitate impuse va face anual obiectul unei evaluări de către un organism independent, în condiţiile şi conform procedurii stabilite prin decizie a preşedintelui ANRC. (2) Raportul rezultat în urma evaluării prevăzute la alin. (1) se publică anual pe cheltuiala CNPR pe pagina de Internet a acesteia, precum şi, integral sau în extras, în două cotidiane naţionale de mare tiraj, în termen de 10 zile de la aprobarea sa. (3) O dată cu publicarea raportului prevăzut la alin. (2), CNPR va publica pe pagina sa de Internet informaţii privind statistica reclamaţiilor primite, detaliate în funcţie de serviciul poştal la care se referă, de obiectul reclamaţiilor, precum şi de modul în care acestea au fost soluţionate.  +  Articolul 14 (1) CNPR are obligaţia de a asigura un program cu publicul de 8 ore zilnic la fiecare punct de acces deservit de personal. (2) CNPR va prezenta ANRC spre aprobare, o dată cu propunerea prevăzută la art. 6 alin. (4), lista punctelor de acces deservite de personal pentru care consideră că traficul poştal nu justifică un program cu publicul de 8 ore zilnic. (3) ANRC va stabili lista punctelor de acces deservite de personal şi programul redus, dar nu mai puţin de 2 ore zilnic, pe care CNPR este obligat să îl asigure la acestea. (4) CNPR va lua toate măsurile în vederea eliminării complete, la data de 31 decembrie 2006, a programelor reduse. CNPR va raporta ANRC anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor, măsurile luate în acest sens.  +  Articolul 15 (1) CNPR are obligaţia de a lua toate măsurile în vederea amplasării treptate, până la data de 31 decembrie 2005, a cel puţin unei cutii poştale sau a unui alt punct de acces permanent, precum şi a cel puţin unui punct de contact propriu în fiecare localitate de pe teritoriul României. (2) CNPR are obligaţia de a mări treptat numărul de cutii poştale amplasate, astfel încât la data de 31 decembrie 2006 să existe: a) minimum o cutie poştală la 3.000 de locuitori în mediul rural; b) minimum o cutie poştală la 5.000 de locuitori în mediul urban; şi c) minimum o cutie poştală la 10.000 de locuitori în municipiul Bucureşti. (3) CNPR are obligaţia de a asigura gradual o densitate optimă a punctelor de acces în care se pot prezenta trimiteri de corespondenţă neînregistrată, astfel încât la data de 31 decembrie 2006 aceasta să permită ca: a) în mediul urban, 95% dintre potenţialii utilizatori ai serviciilor poştale să se afle la o distanţă de cel mult 2 km de punctul de acces; şi b) în mediul rural, 95% dintre potenţialii utilizatori ai serviciilor poştale să se afle la o distanţă de cel mult 5 km de punctul de acces. (4) CNPR are obligaţia de a asigura gradual o densitate optimă a punctelor de acces deservite de personal în care se pot prezenta colete poştale şi trimiteri poştale înregistrate, astfel încât la data de 31 decembrie 2006 aceasta să permită ca: a) în mediul urban, 95% dintre potenţialii utilizatori ai serviciilor poştale să se afle la o distanţă de cel mult 5 km de punctul de acces; şi b) în mediul rural, 95% dintre potenţialii utilizatori ai serviciilor poştale să se afle la o distanţă de cel mult 20 km de punctul de acces.  +  Articolul 16 (1) CNPR are obligaţia de a asigura accesul utilizatorilor la reţeaua poştală publică pe care o operează, în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare. (2) CNPR are obligaţia să ia toate măsurile de amenajare a clădirilor în care desfăşoară activităţi care au program cu publicul, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.  +  Articolul 17 (1) Tarifele practicate de CNPR pentru prestarea serviciilor poştale prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să fie accesibile, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate pe costuri. (2) Tarifele practicate de CNPR pentru prestarea fiecăruia dintre serviciile poştale prevăzute la art. 1 alin. (2) vor fi uniforme pe întreg teritoriul României. (3) Modificarea tarifelor prevăzute la alin. (1) poate fi realizată la propunerea CNPR, cu aprobarea ANRC. (4) Tarifele stabilite conform prevederilor alin. (3) vor fi aduse la cunoştinţă publicului prin afişare la toate punctele de acces deservite de personal ale CNPR, prin publicarea pe pagina de Internet a CNPR, precum şi în două cotidiane naţionale de mare tiraj. (5) Tarifele stabilite conform prevederilor alin. (3) pot fi percepute de CNPR numai după 30 de zile de la aducerea acestora la cunoştinţă publicului în condiţiile alin. (4).  +  Articolul 18 (1) CNPR poate acorda facilităţi tarifare fundamentate pe costuri în cazul unui volum mare de trimiteri de la acelaşi expeditor, care fac obiectul serviciilor poştale prevăzute la art. 1 alin. (2), numai pe baza unui contract scris încheiat cu expeditorul. (2) CNPR va publica pe pagina sa de Internet şi va afişa la punctele de acces deservite de personal informaţii referitoare la facilităţile tarifare, în ceea ce priveşte serviciul poştal pentru care se acordă, tariful preferenţial, numărul şi tipul trimiterilor poştale pentru care se acordă, modul de prezentare a trimiterilor şi aria în care urmează să fie efectuată livrarea la destinatari, precum şi orice alte aspecte relevante pentru acordarea facilităţilor. (3) CNPR are obligaţia de a aplica principiile transparenţei şi nediscriminării atât cu privire la tarife, cât şi cu privire la condiţiile asociate acestora.  +  Articolul 19 (1) CNPR are obligaţia de a respecta la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunzătoare trimiterilor poştale internaţionale care fac obiectul serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2), expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, următoarele principii: a) cheltuielile terminale să fie fixate în funcţie de costurile prelucrării şi livrării trimiterilor poştale internaţionale; b) nivelul tarifelor să fie corespunzător calităţii prestării serviciilor în cauză; c) cheltuielile terminale să fie stabilite cu respectarea principiilor transparenţei şi nediscriminării. (2) În cazul în care nu are încheiate asemenea acorduri, CNPR are obligaţia de a aplica prevederile acordurilor internaţionale în domeniu, la care România este parte.  +  Articolul 20 (1) CNPR are obligaţia să implementeze şi să dezvolte un sistem de evidenţă internă a costurilor suficient de detaliat, astfel încât să fie capabil să identifice costul furnizării individuale a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal. (2) Pe baza sistemului prevăzut la alin. (1), CNPR are obligaţia de a realiza, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, separarea activităţilor din afara sferei serviciului universal de cele aflate în sfera serviciului universal, precum şi separarea serviciilor rezervate de cele nerezervate. (3) La implementarea sistemului de evidenţă contabilă separată şi la elaborarea evidenţelor contabile pe baza acestui sistem vor fi respectate următoarele principii: a) principiul cauzalităţii, conform căruia veniturile şi costurile, activele şi datoriile vor fi alocate pe componente de cost, servicii şi segmente de afaceri (categorii de servicii), în funcţie de activităţile sau serviciile care generează respectivele venituri ori costuri, achiziţia activelor sau apariţia datoriilor; b) principiul obiectivităţii, conform căruia alocarea costurilor pe servicii şi segmente de afaceri (categorii de servicii) va fi obiectivă şi nu va urmări obţinerea de beneficii pentru CNPR sau pentru un terţ, pentru un produs ori serviciu sau pentru o categorie de produse ori servicii; c) principiul consistenţei tratamentului contabil, conform căruia, în măsura în care apar modificări ale principiilor contabile, ale metodologiei de alocare a costurilor sau ale politicilor contabile, de natură să genereze un efect semnificativ asupra informaţiilor raportate în evidenţele contabile curente elaborate pe baza sistemului de evidenţă contabilă separată, evidenţele contabile ale anului precedent vor fi retratate în conformitate cu modificările respective. Efectul modificărilor menţionate asupra informaţiilor raportate în evidenţele contabile este considerat a fi semnificativ dacă omisiunea prezentării sau prezentarea eronată a acestor modificări ar putea să influenţeze deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza evidenţelor contabile elaborate pe baza sistemului de evidenţă contabilă separată; d) principiul transparenţei, conform căruia principiile, politicile contabile şi metodologia de alocare a costurilor vor permite o înţelegere clară a acestora şi a efectelor acestor principii, politici şi metodologii asupra evidenţelor contabile separate.  +  Articolul 21 (1) În scopul implementării sistemului de evidenţă contabilă separată prevăzut la art. 20 alin. (1), CNPR are obligaţia de a prezenta ANRC, până la data de 31 octombrie 2004, o metodologie care să descrie în detaliu principiile, ipotezele şi metodele folosite în dezvoltarea sistemului de evidenţă contabilă separată şi elaborarea evidenţelor contabile pe baza acestui sistem, metodologie ce va respecta principiile mai sus menţionate. (2) În cazul în care constată că metodologia prevăzută la alin. (1) încalcă prevederile legale sau principiile enunţate la art. 20 alin. (3), ANRC poate impune modificarea acesteia. (3) CNPR are obligaţia de a furniza evidenţele contabile pe baza sistemului de evidenţă contabilă separată prevăzut la art. 20 alin. (1) până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru anul anterior. Primele evidenţe contabile vor fi realizate până la data de 30 noiembrie 2005 pentru anul 2004. (4) Întocmirea evidenţelor contabile separate de către CNPR, în conformitate cu prevederile legale şi cu metodologia prevăzută la alin. (1), va face anual obiectul evaluării de către un organism independent, în condiţiile şi conform procedurii stabilite prin decizie a preşedintelui ANRC.  +  Articolul 22 (1) CNPR are obligaţia să pună la dispoziţie utilizatorilor, în mod regulat, informaţii precise, detaliate şi actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor poştale prevăzute la art. 1 alin. (2), în special informaţii referitoare la condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi la tarifele şi nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii. (2) CNPR are obligaţia de a aduce la cunoştinţă publicului numărul de colectări, respectiv de livrări, determinat în condiţiile art. 6, pe care are obligaţia să îl efectueze de la fiecare punct de acces, respectiv la fiecare punct de contact. (3) CNPR va publica informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi clauzele contractului-cadru prevăzut la art. 11 alin. (1) pe pagina sa de Internet şi le va pune la dispoziţie publicului la toate punctele de acces deservite de personal, prin afişare sau prin alte mijloace. (4) Orice modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) ori a clauzelor contractului-cadru va fi adusă la cunoştinţă publicului, în modalităţile prevăzute la alin. (3) anterior aplicării acesteia.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 23 (1) Condiţiile de asigurare a serviciului universal stabilite prin prezenta decizie pot fi modificate din iniţiativa CNPR, în condiţiile prevăzute la art. 11 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.351/EN/2003 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 23 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 153/EN din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 20 iulie 2004.  +  Articolul 24Calitatea de furnizor de serviciu universal a CNPR încetează în cazurile prevăzute la art. 13 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.351/EN/2003.  +  Articolul 25Pe lângă drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezenta decizie, CNPR are drepturile şi obligaţiile rezultate din calitatea sa de furnizor de serviciu universal, prevăzute de Convenţia Uniunii Poştale Universale, de regulamentele sale de aplicare, precum şi de alte acorduri internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 26Lit. i) a pct. 1.2.2 şi pct. 3.5.2 din anexa nr. 1 "Regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale" la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 1 aprilie 2003, se abrogă.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 153/EN din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 20 iulie 2004.  +  Articolul 27Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor art. 5 şi 26, care intră în vigoare la 30 de zile de la această dată.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale

    de Reglementare în Comunicaţii,

    Ion Smeeianu
    Bucureşti, 8 aprilie 2004.Nr. 88/EN.------