HOTĂRÂRE nr. 250 din 2 aprilie 2014(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi(actualizată la data de 29 octombrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ──────────În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (2) Sediul Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi este în municipiul Bucureşti, str. Petofi Sandor nr. 47, sectorul 1.---------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. 31 din HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014. (3) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumit în continuare Departament, promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale. (4) Departamentul este organism naţional pentru domeniul egalitate de şanse între femei şi bărbaţi.----------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015.  +  Articolul 2Departamentul este finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 3 (1) Departamentul exercită următoarele funcţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi: a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislaţiei interne în domeniile specifice de activitate cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. c) de reprezentare a Guvernului României, pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniile specifice de activitate, precum şi coordonarea activităţilor desfăşurate de persoane juridice de drept public sau privat în aceste domenii.----------Lit. d) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. (2) Departamentul îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi: a) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; b) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice proiecte de acte normative, planuri naţionale de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi asigură aplicarea acestora; c) avizează, prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, proiectele de acte normative, iniţiate de alte autorităţi, în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; d) colectează date statistice, elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în toate domeniile de activitate; e) elaborează, fundamentează, propune şi dezvoltă programe şi proiecte, aprobate potrivit legii, în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; f) coordonează implementarea şi, după caz, implementează programele Uniunii Europene privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; g) participă ca membru în structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor ori a programelor derulate în România de către instituţiile Uniunii Europene, în vederea respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la alocarea resurselor; h) reprezintă Guvernul României în organismele europene şi internaţionale din domeniu şi colaborează cu structuri similare din alte ţări; i) cooperează cu autorităţi centrale şi locale, cu instituţii de învăţământ şi de cercetare, cu organizaţii neguvernamentale; j) colaborează cu partenerii sociali, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale implicate în domeniu, la elaborarea şi implementarea politicilor publice, în vederea realizării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; k) sprijină, în condiţiile legii, activităţile de formare a salariaţilor instituţiilor sau organismelor publice ori private în domeniul aplicării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; l) elaborează, tipăreşte şi difuzează, în ţară şi în străinătate, materiale de informare privind politicile guvernamentale în domeniu, precum şi materiale publicitare ori publicaţii periodice din domeniu; m) asigură comunicarea informaţiilor din sfera guvernamentală necesare Comisiei Europene în vederea redactării raportului de implementare a directivelor europene în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; n) urmăreşte, împreună cu instituţiile şi autorităţile publice responsabile, aplicarea şi respectarea prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, în domeniul drepturilor omului şi al egalităţii de şanse. Departamentul contribuie la elaborarea rapoartelor periodice de evaluare a progreselor în aplicarea documentelor juridice internaţionale; o) asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată. p) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe de parteneriat cu finanţare externă;----------Lit. p) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. q) primeşte reclamaţii/plângeri privind încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi al nediscriminării după criteriul de sex de la persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private şi le transmite instituţiilor competente în vederea soluţionării şi aplicării sancţiunii şi asigură consilierea petenţilor, în condiţiile legii.----------Lit. q) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. (3) Departamentul îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie: a) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; b) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice proiecte de acte normative, planuri naţionale de acţiune în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor şi asigură aplicarea acestora; c) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice avizarea proiectelor de acte normative, iniţiate de alte autorităţi, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; d) colectează date statistice, elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; e) elaborează, fundamentează, propune şi dezvoltă programe şi proiecte, aprobate potrivit legii, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; f) coordonează implementarea şi, după caz, implementează programele Uniunii Europene în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; g) cooperează cu autorităţi centrale şi locale, cu instituţii de învăţământ şi de cercetare, cu organizaţii neguvernamentale; h) colaborează cu partenerii sociali, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale implicate în domeniu, la elaborarea şi implementarea politicilor publice; i) urmăreşte, împreună cu instituţiile şi autorităţile publice responsabile, aplicarea şi respectarea prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; j) întreprinde măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor la care România este parte; k) elaborează standarde minime de calitate, norme metodologice şi proceduri de lucru pentru serviciile din domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor şi pentru cele destinate agresorilor; l) coordonează şi îndrumă metodologic activităţile direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi ale serviciilor publice de asistenţă socială în legătură cu aplicarea prevederilor legale incidente în domeniul violenţei în familie; m) stabileşte procedurile şi criteriile de evaluare a nevoilor sociale în domeniul violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor şi elaborează metodologia de intervenţie în aceste cazuri; n) finanţează sau, după caz, cofinanţează proiecte specifice şi proiecte în cadrul programelor de interes naţional; o) propune şi fundamentează adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea finanţării adecvate a serviciilor destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi violenţei împotriva femeilor; p) asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor Legii nr. 217/2003pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015.  +  Articolul 4 (1) Departamentul este condus de către un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (2) Secretarul de stat este ordonator terţiar de credite. (3) Secretarul de stat reprezintă Departamentul în raporturile cu ministerele, organele jurisdicţionale, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice sau juridice române şi străine. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, secretarul de stat emite decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Secretarul de stat este ajutat în activitatea de conducere de un secretar general. (2) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării departamentului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile acestuia. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general exercită atribuţiile delegate de conducerea Departamentului între femei şi bărbaţi în condiţiile şi limitele stabilite de lege.----------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a Departamentului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului, precum şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea secretarului de stat al Departamentului.  +  Articolul 7 (1) Departamentul preia 10 posturi din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 13 posturi vacante din cadrul Inspecţiei Muncii şi 10 posturi vacante din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. (2) Departamentul preia, în condiţiile art. 4 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, personalul încadrat pe cele 10 posturi preluate, potrivit alin. (1), din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (3) Numărul maxim de posturi al Departamentului este de 50, inclusiv demnitarul.----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015. (4) Personalul Departamentului este compus din funcţionari publici şi din personal contractual.  +  Articolul 8Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în structura organizatorică se aprobă prin decizie a secretarului de stat, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute pentru fiecare categorie de personal, în condiţiile legii.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul delegat pentru dialog social,

  Aurelia Cristea

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  Ministrul finanţelor publice,

  Ioana-Maria Petrescu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea
  Bucureşti, 2 aprilie 2014.Nr. 250.  +  AnexăSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi*Font 8*                                         Numărul maxim de posturi: 50 (inclusiv                                           demnitarul şi cabinetul acestuia)                                    ┌────────────────────────┐             ┌----------------------┤ SECRETAR DE STAT │             | └────────────┬───────────┘             | │┌────────────┴────────────┐ ┌─────────────────┼────────────────────┐│CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU│ │ │ ││PREVENIREA ŞI COMBATEREA │ │ ┌───────────┴────────────┐ ││ VIOLENŢEI ÎN FAMILIE │ │ │CABINET SECRETAR DE STAT│ │└─────────────────────────┘ │ └───────────┬────────────┘ │                               │ | │                               │ | │                    ┌──────────┴──────────┐ | ┌───────────┴──────────────┐                    │AUDIT PUBLIC INTERN*)│ | │COMPARTIMENT COMUNICARE ŞI│                    └─────────────────────┘ | │ RELAŢII PUBLICE │                                                 | └──────────────────────────┘                                                 |                                                 |                                     ┌───────────┴──────────┐              ┌----------------------┤ SECRETAR GENERAL ├-------------------------┐              | └─┬──────────────────┬─┘ |              | │ │ |              | │ │ |┌─────────────┴───────────┐ ┌──────┴─────┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────────┴───────────┐│ DIRECŢIA STRATEGII, │ │COMPARTIMENT│ │SERVICIUL ECONOMIC,│ │ DIRECŢIA PREVENIREA ŞI ││PROGRAME ŞI MONITORIZARE │ │ JURIDIC- │ │ RESURSE UMANE ŞI │ │ COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ││PENTRU EGALITATE DE ŞANSE│ │ CONTENCIOS │ │ ADMINISTRATIV │ │ FAMILIE │└─────────────┬───────────┘ └────────────┘ └───────────────────┘ └─────────────┬───────────┘              │ │┌─────────────┴───────────────┐ ┌─────────────┴───────────────┐│SERVICIUL STRATEGII, POLITICI│ │SERVICIUL STRATEGII, POLITICI││ ŞI MONITORIZARE PENTRU │ │ ŞI MONITORIZARE PENTRU ││ EGALITATE DE ŞANSE │ │ PREVENIREA ŞI COMBATEREA │└─────────────────────────────┘ │ VIOLENŢEI ÎN FAMILIE │                                                                        └─────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de compartiment.

  ──────────
  ----------Anexa a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 884 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 octombrie 2015, potrivit pct. 7 al art. II din acelaşi act normativ.-------