LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 30 octombrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.(2) Dispozițiile prezentei legi se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranța, protecția sănătății și igiena produselor ambalate, a cerințelor de transport și a normelor privind gestionarea deșeurilor periculoase.  +  Articolul 2Sunt supuse prevederilor prezentei legi toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.  +  Articolul 3(1) Semnificația termenilor specifici utilizați în prezenta lege este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definițiile din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, precum și cu definițiile prevăzute la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015.  +  Articolul 4Prezenta lege stabilește măsurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deșeurilor de ambalaje și, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizării ambalajelor, reciclării și altor forme de valorificare a deșeurilor de ambalaje și, în consecință, reducerii eliminării finale a unor astfel de deșeuri, pentru a contribui la tranziția către o economie circulară. (la 19-08-2021, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 5(1) Se admite introducerea pe piață numai a ambalajelor care îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2.(2) Este interzisă obstrucționarea introducerii pe piață a ambalajelor care îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se interzice, începând cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piața națională a pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner. (la 13-04-2018, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 87 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 aprilie 2018 ) (4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), se interzice, începând cu data de 1 ianuarie 2019, comercializarea pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner. (la 13-04-2018, Articolul 5 a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 87 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 6(1) Se consideră că sunt respectate cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2, dacă ambalajele sunt conforme cu:a) standardele române și/sau standardele naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate, ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;b) standardele române, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă și se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 120 de zile de la data comunicării de către Asociația de Standardizare din România.(3) Asociația de Standardizare din România comunică Comisiei Europene textul standardelor române prevăzute la alin. (1) lit. b), care răspund cerințelor prevăzute în anexa nr. 2, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului.  +  Articolul 7(1) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate publică centrală pentru protecția mediului, îndeplinește următoarele atribuții:a) inițiază și elaborează proiecte de acte normative în domeniul ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje, inclusiv pentru armonizarea cu legislația Uniunii Europene;b) comunică Comisiei Europene reglementările și dispozițiile administrative adoptate pentru implementarea prezentei legi; (la 19-08-2021, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 ) c) în situația în care consideră că prevederile standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1) nu satisfac în totalitate cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 2, aduce cazul la cunoștința Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;d) avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje;e) participă la modificarea și completarea reglementărilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deșeurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje și de alte produse, în vederea încurajării utilizării acestor materiale.(1^1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, fără a aduce atingere obiectivului global de reciclare minim prevăzut în anexa nr. 5 pentru anul 2025, respectiv pentru anul 2030, poate să solicite Comisiei Europene prorogarea cu până la 5 ani a termenelor stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor minime pe tip de material prevăzute în anexa nr. 5, în următoarele condiții:a) derogarea este limitată la maximum 15 puncte procentuale față de un singur obiectiv minim pe tip de material sau împărțite între două obiective minime pe tip de material;b) ca rezultat al derogării, rata de reciclare pentru un singur obiectiv minim pe tip de material nu este redusă sub 30%;c) ca rezultat al derogării, rata de reciclare pentru un singur obiectiv minim pe tip de material, referitor la obiectivul de reciclare hârtie-carton și obiectivul de reciclare sticlă corespunzător anului 2025 și, respectiv, obiectivul de reciclare hârtie-carton și obiectivul de reciclare sticlă corespunzător anului 2030, nu este redusă sub 60%;d) cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenului de 31 decembrie 2025, respectiv a termenului de 31 decembrie 2030 pentru obiectivele de reciclare minime pe tip de material, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului notifică Comisia Europeană cu privire la intenția sa de a proroga acest termen și prezintă un plan de implementare în conformitate cu anexa nr. 7 sau poate combina acest plan cu un plan de implementare prezentat în conformitate cu dispozițiile naționale de transpunere a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu amendările ulterioare. (la 19-08-2021, Articolul 7 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 ) (1^2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului prezintă un plan revizuit în termen de 3 luni de la primirea solicitării din partea Comisiei Europene. (la 19-08-2021, Articolul 7 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 ) (2) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului notifică Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care se intenționează adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei legi, cu excepția celor de natură fiscală, dar incluzând specificațiile tehnice legate de măsurile fiscale care încurajează respectarea acestor specificații tehnice, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Operatorii economici sunt obligați să introducă pe piață numai ambalaje la care suma nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depășește 100 de părți/milion raportat la greutate.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticlă cristal cu conținut de plumb, astfel cum sunt definite la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea și marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, republicată.(3) Condițiile în care concentrațiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică materialelor reciclate și circuitelor produselor aflate într-un lanț închis și controlat, precum și tipurile de ambalaje exceptate de la prevederile alin. (1) sunt cele adoptate de către Comisia Europeană.  +  Articolul 9(1) Operatorii economici care marchează ambalaje pentru identificare în vederea îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, în sensul Deciziei 97/129/CE de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje sunt obligați să aplice sistemul de marcare și identificare prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta lege. (la 19-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 1, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 ) (2) Marcarea se aplică direct pe ambalaj sau pe etichetă și trebuie să fie vizibilă, lizibilă și durabilă, chiar și în cazul în care ambalajul este deschis.(3) Operatorii economici care introduc pe piața națională pungi de transport din plastic biodegradabile și compostabile sunt responsabili pentru etichetarea acestor ambalaje de desfacere, potrivit ordinului autorității publice centrale pentru protecția mediului, prevăzut la art. 21 alin. (2). (la 13-04-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 87 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 10(1) Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar dacă beneficiarii nu dețin cantitățile de ambalaje necesare efectuării schimbului aceștia achită o garanție bănească în schimbul ambalajelor primite.(2) Începând cu data de 31 martie 2019, valoarea garanției bănești prevăzute la alin. (1) este în cuantum de 0,5 lei/ambalaj între operatorii economici și între operatorii economici și consumatorul final, în cazul ambalajelor primare reutilizabile, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l, utilizate pentru produse destinate consumului populației. (la 17-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) (3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate iniția actualizarea valorii garanției bănești prevăzute la alin. (2), la valoarea propusă de reprezentanții sectoarelor economice relevante, în funcție de evoluția prețului ambalajelor și rata inflației.(4) Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați:a) să marcheze sau să înscrie pe ambalajul primar sau pe eticheta produsului destinat consumatorilor sintagma «ambalaj reutilizabil»;b) să organizeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, preluarea ambalajelor reutilizabile, astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%. (la 17-01-2019, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 10 a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) (5) Până la data de 1 ianuarie 2021, în baza evaluării eficienței economice, sociale și de mediu, precum și a impactului asupra întreprinderilor mici și mijlocii, prin hotărâre a Guvernului, se stabilește un sistem de garanție-returnare care să se aplice pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase. (la 17-01-2019, Alineatul (5) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) (6) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (5) acoperă cel puțin următoarele elemente ale sistemului de garanție-returnare:a) modalitatea de circulație a ambalajelor care fac obiectul sistemului de garanție-returnare;b) definirea componentelor sistemului de colectare;c) definirea modului de funcționare a sistemului de garanție- returnare;d) mecanismul de rambursare a garanției;e) valoarea garanției;f) administratorul sistemului;g) marcajul ambalajelor care să indice participarea acestora în sistemul de garanție-returnare;h) monitorizarea și controlul sistemului de garanție- returnare. (la 19-07-2018, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 2, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 11Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate prevăzute la art. 10 alin. (5) sunt obligați să aibă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu al greutății ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate într-un an la introducerea pe piață a produselor lor, incluzând și ambalajele luate spre închiriere de la operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel puțin 5%, dar nu mai puțin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 și să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv. (la 17-01-2019, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 12Operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să informeze comercianții și/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj și să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării lor.  +  Articolul 13(1) Operatorii economici care comercializează cu amănuntul produse ambalate în ambalaje primare reutilizabile sunt obligați:a) să informeze consumatorii asupra valorii garanției bănești și asupra sistemului de preluare a ambalajelor respective;b) să primească la schimb ambalajele reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate;c) să returneze, la solicitarea consumatorului, în baza bonului fiscal, valoarea garanției bănești în cazul ambalajelor reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate. (la 19-07-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 4, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 ) (2) Operatorii economici care comercializează pungi de transport din plastic sunt obligați să comercializeze numai pungi de transport din plastic care respectă cerințele esențiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțire. (la 13-04-2018, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 87 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 aprilie 2018 )  +  Articolul 14(1) Obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel național, sunt următoarele:a) valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje;b) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje.(2) Valorile obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt următoarele:a) 60% din greutate pentru sticlă;b) 60% din greutate pentru hârtie/carton;c) 50% din greutate pentru metal;d) 15% din greutate pentru lemn;e) 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.  +  Articolul 15Pentru a calcula dacă au fost atinse obiectivele globale de reciclare minime, precum și obiectivele minime pe tip de material, prevăzute în anexa nr. 5, începând cu anul 2025:a) instituțiile din subordinea/coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului cu atribuții în raportarea datelor și/sau informațiilor din domeniul ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje calculează greutatea deșeurilor de ambalaje generate și reciclate într-un an calendaristic dat, iar deșeurile de ambalaje generate pe teritoriul național sunt considerate ca fiind egale cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piață în același an pe teritoriul național; b) greutatea deșeurilor de ambalaje reciclate se calculează ca fiind greutatea ambalajelor care au devenit deșeuri și care, fiind supuse tuturor operațiunilor necesare de verificare, de sortare și altor operațiuni preliminare pentru îndepărtarea deșeurilor care nu sunt vizate de reprelucrarea ulterioară și pentru asigurarea unei înalte calități a reciclării, intră în operațiunea de reciclare în care deșeurile sunt, de fapt, reprelucrate în produse, materiale sau substanțe. (la 19-08-2021, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^1În sensul art. 15 lit. a), greutatea deșeurilor de ambalaje reciclată se măsoară în momentul în care deșeurile intră în operațiunea de reciclare. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^2Prin excepție de la prevederile art. 15^1, greutatea deșeurilor de ambalaje reciclate poate fi măsurată pe baza materialului care rezultă din orice operațiune de sortare cu condiția ca:a) deșeurile respective rezultate să fie reciclate ulterior; b) greutatea materialelor sau a substanțelor care sunt îndepărtate prin operațiuni ulterioare înainte de operațiunea de reciclare și care nu sunt reciclate ulterior să nu fie inclusă în greutatea deșeurilor raportată ca fiind reciclată. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^3Pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 15 lit. a) și la art. 15^2, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului instituie un sistem eficace de control al calității și de trasabilitate a deșeurilor de ambalaje, gestionat de către Administrația Fondului pentru Mediu, sistemul conținând localizarea, istoricul cantităților și al operațiunilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje, precum colectarea, transportul, sortarea, reciclarea și, după caz, valorificarea, prin identificare electronică, urmând ca specificațiile tehnice, modalitatea de implementare, funcționare și operare să fie aprobate prin hotărâre a Guvernului, până la data de 1 ianuarie 2024. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^4Pentru a se garanta fiabilitatea și exactitatea datelor colectate referitoare la deșeurile de ambalaje reciclate, sistemul constă în registre electronice înființate potrivit dispozițiilor naționale de transpunere a Directivei 2008/98/CE sau în specificații tehnice pentru cerințele de calitate aplicabile deșeurilor sortate sau în ratele medii ale pierderii de deșeuri sortate pentru diferite tipuri de deșeuri și, respectiv, în practici de gestionare a deșeurilor. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^5Ratele medii ale pierderilor se utilizează numai în cazurile în care nu pot fi obținute date fiabile și se calculează pe baza regulilor de calcul prevăzute în actele delegate care vor fi adoptate de către Comisia Europeană. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^6Începând cu anul 2025, pentru a calcula dacă obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 au fost îndeplinite, cantitatea de deșeuri de ambalaje biodegradabile care intră în tratare aerobă sau anaerobă poate fi considerată ca fiind reciclată în cazul în care tratarea generează compost, digestat sau alte materiale într-o cantitate a conținutului reciclat similară cu cea a materialelor inițiale, care urmează să fie utilizat ca produs, material sau substanță reciclată. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^7În cazul în care materialele obținute în urma tratării, prevăzute la art. 15^6, sunt utilizate pe terenuri, acestea se pot considera ca fiind reciclate, doar dacă această utilizare respectă prevederile Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 și (CE) nr. 1.107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003, aducând beneficii agriculturii sau conducând la îmbunătățire ecologică. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^8Cantitatea de materiale din deșeurile de ambalaje care încetează să mai fie deșeuri în urma unei operațiuni de pregătire înainte de reprelucrare poate fi considerată reciclată cu condiția ca materialele în cauză să fie destinate reprelucrării ulterioare în produse, materiale sau substanțe ce vor fi folosite în scopul inițial sau în alte scopuri. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^9Materialele care au încetat să fie deșeuri și care urmează să fie folosite drept combustibil sau pentru un alt mod de generare a energiei sau care urmează să fie incinerate, folosite pentru rambleiere sau eliminate în depozitele de deșeuri nu pot fi luate în calcul la îndeplinirea obiectivelor de reciclare. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^10Începând cu anul 2025, pentru a calcula dacă obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 au fost îndeplinite, se poate lua în considerare reciclarea metalelor realizată separat după incinerarea deșeurilor, proporțional cu deșeurile de ambalaje incinerate, cu condiția ca metalele reciclate să îndeplinească anumite criterii de calitate prevăzute în Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1.004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2012) 2.384 a Comisiei. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^11În cazul în care în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5 deșeurile de ambalaje sunt trimise către alt stat membru în scopul reciclării, sunt luate în calcul numai deșeurile de ambalaje colectate de pe teritoriul național. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^12În cazul în care în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5 sunt exportate deșeuri de ambalaje în țări din afara Uniunii Europene, sunt luate în calcul numai deșeurile de ambalaje colectate de pe teritoriul național și numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele:a) prevederile art. 15^3 -15^5;b) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, cu amendările ulterioare, exportatorul poate demonstra că transferurile de deșeuri respectă cerințele regulamentului;c) tratarea deșeurilor de ambalaje în afara Uniunii Europene a avut loc în condiții care sunt în general echivalente cu cerințele dreptului mediului relevant al Uniunii Europene. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^13Pe baza datelor și informațiilor furnizate de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului se poate decide prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, pentru un anumit an, atingerea unui nivel ajustat al obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5, începând cu anul 2025, luând în considerare cota medie, în ultimii trei ani, a ambalajelor reutilizabile introduse pe piață pentru prima dată și reutilizate ca parte a unui sistem de reutilizare a ambalajelor. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^14Nivelul ajustat prevăzut la art. 15^13 se calculează:a) prin scăderea de la obiectivele globale de reciclare prevăzute în anexa nr. 5, începând cu anul 2025, a cotei de ambalaje de vânzare reutilizabile menționată la art. 15^13 pentru toate ambalajele de vânzare introduse pe piață; șib) prin scăderea de la obiectivele minime de reciclare pe tip de material prevăzute în anexa nr. 5, începând cu anul 2025, a cotei de ambalaje de vânzare reutilizabile menționată la art. 15^13 compuse din materialul de ambalare respectiv, pentru toate ambalajele de vânzare compuse din materialul respectiv introduse pe piață. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 15^15La calcularea nivelului ajustat prevăzut la art. 15^14 se ia în considerare maximum 5% din cota menționată la art. 15^13. (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 16(1) Operatorii economici sunt responsabili pentru preluarea și valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deșeurilor de ambalaje după cum urmează:a) operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorii economici care importă/ achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/ consum propriu sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor;b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piața națională;c) operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje;d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.(2) Pentru desfășurarea activității, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie înregistrați la Administrația Fondului pentru Mediu, iar înregistrarea se face prin depunerea primei declarații privind obligațiile la Fondul pentru mediu.(2^1) La depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu operatorii economici prevăzuți la alin. (1) au obligația de a menționa în cadrul acestora, distinct, ambalajele primare nereutilizabile care se supun prevederilor art. 10 alin. (5). (la 03-11-2023, Articolul 16 a fost completat de Punctul 1., Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 3 noiembrie 2023 ) (3) Administrația Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuți la alin. (1).(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați:a) să aibă o evidență cantitativă și să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform alin. (5), pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport;b) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a ambalajelor primare returnate și care au devenit deșeuri;c) să asigure colectarea și reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a deșeurilor de ambalaje din comerț și din industrie pentru care sunt responsabili, fără a impune costuri suplimentare producătorului inițial de deșeuri;d) să acopere costurile pentru colectarea și transportul ambalajelor primare folosite provenite de la produsele ambalate destinate consumului populației, luând în calcul veniturile obținute din vânzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din ambalajele lor sau din garanțiile nerevendicate și, după caz, pentru valorificarea acestora atunci când devin deșeuri;e) să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare stabilite potrivit prezentei legi;f) să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, pentru deșeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1).(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege se realizează:a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piață națională;b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport.(5^1) Începând cu data intrării în funcțiune a sistemului de garanție-returnare, obiectivele minime anuale ale operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) în ceea ce privește ambalajele primare nereutilizabile care fac obiectul sistemului de garanție-returnare, prevăzut la art. 10 alin. (5) și (6), se realizează exclusiv prin intermediul administratorului SGR, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, republicată, cu modificările ulterioare. (la 03-11-2023, Articolul 16 a fost completat de Punctul 2., Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 3 noiembrie 2023 ) (6) Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor prevăzute la alin. (5) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului mediului.(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) au dreptul să îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit alin. (5) lit. a) și obligația să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 aplicate respectivelor ambalaje numai pentru:a) ambalajele primare reutilizabile;b) ambalajele primare pentru care aplică un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite; (la 17-01-2019, Litera b) din Alineatul (7) , Articolul 16 a fost modificată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) c) ambalajele secundare și ambalajele pentru transport pentru care aplică un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor; (la 17-01-2019, Litera c) din Alineatul (7) , Articolul 16 a fost modificată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) d) ambalajele produselor importate/achiziționate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu. (la 17-01-2019, Alineatul (7) din Articolul 16 a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) (8) Pentru a fi autorizată, o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie organizată sub formă de societate pe acțiuni;b) toate acțiunile societății să fie acțiuni nominative;c) să aibă ca acționari numai operatori economici care desfășoară, cu titlu profesional, activități prevăzute la alin. (1);d) cantitatea de ambalaje introdusă pe piață de acționari în anul precedent celui în care se solicită autorizarea să fie de cel puțin 10.000 de tone;e) să constituie o garanție în cuantum de două milioane lei în favoarea Administrației Fondului pentru Mediu, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanție bancară sau alt instrument de garantare emis de către o societate bancară, valabilă pentru întreaga perioadă de autorizare, cu scopul garantării obligațiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(9) Organizațiile autorizate să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege au următoarele obligații:a) să implementeze, începând cu primul an de activitate, obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru o cantitate de ambalaje de cel puțin 10.000 de tone;a^1) să mențină în fiecare an de activitate cel puțin cantitatea de 10.000 tone de ambalaje introdusă pe piață de către acționari în anul precedent; (la 02-07-2019, Alineatul (9) din Articolul 16 a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) b) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului distinct pentru deșeurile de ambalaje din comerț și industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale, indiferent de materialul din care acestea sunt fabricate;c) să desfășoare numai activitățile prevăzute prin ordinul prevăzut la alin. (6);d) să stabilească și să perceapă operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) tarife distincte pentru deșeurile de ambalaje din comerț și industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale;e) să includă în contribuțiile financiare percepute operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) pentru conformarea cu obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului numai categoriile de costuri stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6);f) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru toate cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru oricare operator economic prevăzut la alin. (1) care solicită acest lucru, în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6), în aria geografică în care urmează să își desfășoare activitatea; (la 17-01-2019, Litera f) din Alineatul (9) , Articolul 16 a fost modificată de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) g) să acopere, cu prioritate, în limita cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare, iar cantitățile pentru care au fost acoperite costurile se iau în calcul în mod corespunzător la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5; (la 17-01-2019, Litera g) din Alineatul (9) , Articolul 16 a fost modificată de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) h) să asigure, la solicitarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, preluarea și valorificarea de către operatorii economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate separat/sortate, în limita cantităților și tipurilor materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici prevăzuți la alin. (1); (la 17-01-2019, Litera h) din Alineatul (9) , Articolul 16 a fost modificată de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) i) să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, aplicate la întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje rezultate de la ambalajele preluate pe bază de contract.(10) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) constituie mai multe organizații pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului pentru deșeurile de ambalaje, Comisia, în cazul în care ariile geografice declarate în care acestea desfășoară activitatea nu acoperă întregul teritoriul național, solicită acestora ca, în termen de 120 de zile, să supună spre aprobare Comisiei un sistem prin care să se asigure acoperirea întregului teritoriu național pe care, după aprobare, să îl implementeze.(11) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (10), nu se supune aprobării un sistem potrivit prevederilor alin. (10) sau în cazul în care sistemul propus nu asigură cerințele impuse, Comisia, în baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului mediului, stabilește repartizarea geografică pentru fiecare organizație autorizată pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului.(12) Se interzice condiționarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la garanția produsului cumpărat de păstrarea ambalajului.(13) Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerțului.(14) Se interzic amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate separat, precum și încredințarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje. (la 19-07-2018, Articolul 16 a fost modificat de Punctul 5, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 17(1) Operatorii economici care își îndeplinesc obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în mod individual, persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), autoritățile și instituțiile publice locale și operatorii economici care colectează și/sau preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului date referitoare la propriile activități cu privire la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și să își asume răspunderea pentru datele furnizate. (la 17-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului, pe lângă informațiile prevăzute la alin. (1), și informații privind cantitățile de ambalaje contractate cu fiecare dintre operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1).(3) Se interzice luarea în considerare a deșeurilor de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificării/reciclării, ca fiind deșeuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor din prezenta lege.(4) Cantitatea de deșeuri de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională în anul respectiv. (5) Ambalajul compozit și alte ambalaje alcătuite din mai multe materiale se calculează și se raportează potrivit prevederilor Deciziei 2005/270/CE de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cu amendările ulterioare. (la 19-08-2021, Alineatul (5) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 ) (6) Agenția Națională pentru Protecția Mediului raportează Comisiei Europene, pentru fiecare an calendaristic, datele privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 14 și în anexa nr. 5, consumul anual de pungi de transport din plastic subțire, precum și datele privind ambalajele reutilizabile, potrivit prevederilor Deciziei 2005/270/CE. (la 19-08-2021, Alineatul (6) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 ) (7) Agenția Națională pentru Protecția Mediului raportează datele Comisiei Europene pe cale electronică, în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic de raportare pentru care sunt colectate datele. (la 19-08-2021, Alineatul (7) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 ) (8) Agenția Națională pentru Protecția Mediului raportează conform anexei nr. 4, în conformitate cu Decizia 2005/270/CE. (la 19-08-2021, Articolul 17 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 ) (9) Prima perioadă de raportare privind datele referitoare la ambalajele reutilizabile și obiectivele corespunzătoare, prevăzute în anexa nr. 5, începe în primul an calendaristic complet după adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/665 și cuprinde datele pentru perioada de raportare respectivă. (la 19-08-2021, Articolul 17 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 ) (10) Datele raportate de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului sunt însoțite de un raport privind verificarea calității și de un raport privind măsurile luate potrivit prevederilor art. 15^3 și 15^12, incluzând informații detaliate privind ratele medii de pierdere, după caz. (la 19-08-2021, Articolul 17 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 ) (la 19-07-2018, Articolul 17 a fost modificat de Punctul 6, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 18(1) Procedura de raportare, tipul datelor și informațiilor privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) și (7), se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor. (la 19-08-2021, Alineatul (1) din Articolul 18 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 ) (2) Procedura de stabilire a contribuției pentru operatorii economici menționați la art. 16 alin. (2) lit. b) în condițiile prevăzute la art. 16 alin. (12) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (la 30-04-2021, Alineatul (2) al art. 18 a fost repus în vigoare de art. unic din LEGEA nr. 99 din din 26 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 aprilie 2021, care respinge ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) (3) Datele și informațiile raportate conform procedurii prevăzute la alin. (1) se constituie într-o bază de date gestionată de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, care include și date care au la bază anexa nr. 4 și furnizează în special informații privind mărimea, caracteristicile și evoluția fluxurilor de ambalaje și de deșeuri de ambalaje, inclusiv informații privind caracterul toxic sau periculos al materialelor de ambalaje și al componentelor utilizate pentru fabricarea lor. (la 19-08-2021, Alineatul (3) din Articolul 18 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 19Pentru respectarea standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare și asigurarea reciclării de înaltă calitate a deșeurilor de ambalaje, colectarea se va face în mod unitar la nivel național, în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic, economic și de mediu, prin containere inscripționate cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate și fabricate sau inscripționate în mod corespunzător în culorile albastru - pentru deșeuri de hârtie-carton, galben - pentru deșeuri de plastic, metal și materiale compozite, inclusiv ambalaje compozite, verde/alb - pentru deșeuri de sticlă colorată/albă și roșu - pentru deșeuri periculoase. (la 19-08-2021, Articolul 19 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 20(1) Operatorii economici care distribuie produse ambalate trebuie să se asigure că operatorii economici care introduc pe piața națională produsele respective sunt incluși în lista prevăzută la art. 16 alin. (3).(2) Operatorii economici care comercializează către consumatorii finali produse ambalate în structuri de vânzare cu suprafață medie și mare, prevăzute la art. 4 lit. m) și n) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au următoarele obligații: a) să achiziționeze de la toți furnizorii și să comercializeze în cadrul structurii proprii de vânzare produse ambalate atât în ambalaje reutilizabile, cât și de unică folosință, dacă acestea sunt disponibile în oferta furnizorului; (la 17-01-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 20 a fost modificată de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) b) să asigure pentru consumatori posibilitatea de a se debarasa de ambalaje la cumpărarea produselor, fără a le solicita plată;c) să organizeze în cadrul structurii de vânzare sau în imediata vecinătate a acesteia puncte de preluare și rambursare a garanției bănești pentru ambalajele primare; (la 02-07-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 20 a fost modificată de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) d) să se asigure că operatorii economici care introduc pe piața națională produsele comercializate sunt incluși în lista prevăzută la art. 16 alin. (3).(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (2) care preiau, în cursul activităților lor, ambalaje prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) nu sunt considerați colectori în înțelesul Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din comerț și industrie și/sau de deșeuri de ambalaje din comerț și industrie au obligația:a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnați de aceștia conform prevederilor contractuale; saub) să predea deșeurile de ambalaje către colectori desemnați de o organizație prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sauc) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizați pentru desfășurarea operațiilor respective, precum și raportarea datelor potrivit obligațiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1). (la 02-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 20 a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (5) Unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligația:a) să organizeze, să gestioneze și să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale;b) să solicite organizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) sumele și să stabilească modalitatea de plată pentru desfășurarea campaniilor prevăzute la art. 21 alin. (1);c) să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deșeurilor cu valoare de piață și modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare și transport, stocare temporară și sortare, prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare în funcție de contravaloarea materiilor prime secundare vândute și costurile nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale;d) să asigure informarea locuitorilor, prin postare pe site-ul propriu sau printr-o altă formă de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje din cadrul localităților.e) să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informațiilor primite de la operatorii economici; (la 17-01-2019, Alineatul (5) din Articolul 20 a fost completat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) f) să publice anual pe site-ul propriu situația cheltuielilor privind campaniile de informare derulate, implementarea proiectelor de îmbunătățire a infrastructurii de colectare a deșeurilor. (la 17-01-2019, Alineatul (5) din Articolul 20 a fost completat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) (6) Costurile nete de gestionare și sumele care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) pentru deșeurile de ambalaje sunt cele prevăzute în anexa nr. 6.(7) Persoanele fizice care generează ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje au obligația:a) să returneze ambalajele folosite pentru care au plătit o sumă de bani în cadrul unui sistem de garanție-returnare; saub) să predea contra cost ambalajele folosite și/sau deșeurile de ambalaje unor colectori autorizați care preiau prin achiziție ambalajele folosite și/sau deșeurile de ambalaje de la populație; sauc) să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 02-07-2019, Alineatul (7) din Articolul 20 a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (7^1) Persoanele juridice din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, în special unitățile care organizează evenimente, pregătesc și servesc alimente și băuturi, care generează din activitatea lor ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje similare celor provenite din gospodării, au obligația: a) să returneze ambalajele folosite pentru care au plătit o sumă de bani în cadrul unui sistem de garanție-returnare; sau b) să predea ambalajele folosite unor colectori autorizați care fac dovada unui contract valabil încheiat cu o organizație prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sauc) să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare. (la 02-07-2019, Articolul 20 a fost completat de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (7^2) Persoanele juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (7^1), care generează ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje similare celor provenite din gospodării ca urmare a activității proprii, au obligația:a) să predea contra cost ambalajele folosite și/sau deșeurile de ambalaje unor colectori autorizați pentru achiziționarea deșeurilor de ambalaje de la populație; sau b) să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare. (la 02-07-2019, Articolul 20 a fost completat de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (8) Operatorii economici autorizați care preiau prin achiziție ambalaje folosite de la populație prin puncte de colectare sau stațiile de sortare autorizate care preiau deșeuri de la operatorii de salubritate au obligația să notifice desfășurarea activității asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde își desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acesteia cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice. (la 17-01-2019, Alineatul (8) din Articolul 20 a fost modificat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) (9) Operatorii economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora au obligația să se înregistreze la nivelul asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acestora cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.(10) În cazul achiziției ambalajelor de la populație conform prevederilor alin. (8) și (9), operatorii economici autorizați au obligația să țină o evidență și să raporteze distinct cantitățile achiziționate. (la 17-01-2019, Alineatul (10) din Articolul 20 a fost modificat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) (11) Procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici prevăzuți la alin. (9) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului. (la 19-07-2018, Articolul 20 a fost modificat de Punctul 7, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 21(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului sau unitățile subordonate ale acesteia și asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, după caz, împreună cu organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) cu care colaborează pentru îndeplinirea prevederilor art. 16 alin. (1) promovează campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici privind: a) sistemele de returnare, colectare și valorificare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje care le sunt disponibile; b) contribuția lor la reutilizarea, valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; c) sensul și semnificația marcajelor de pe ambalajele existente pe piață; d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23; e) impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din plastic subțire;f) măsuri de prevenire a generării deșeurilor de ambalaje. (la 19-07-2018, Articolul 21 a fost modificat de Punctul 8, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 22(1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, la solicitarea operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1), propune autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare programe de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare cu privire la fabricarea, compoziția, caracterul reutilizabil și valorificabil al ambalajelor, precum și cu privire la optimizarea modului de ambalare și a formei ambalajelor în vederea reducerii consumului specific de material pe tip de ambalaj și produs.(2) Programele prevăzute la alin. (1) se includ în planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, se revizuiesc și se actualizează, luându-se în considerare condițiile economice, de protecția mediului și progresul tehnic.(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) au obligația de a include în politica de dezvoltare măsuri de prevenire a generării de deșeuri, inclusiv privind reducerea consumului specific de material pe tip de ambalaj și produs.  +  Articolul 23Planurile de gestionare a deșeurilor, întocmite la nivel național și județean potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, republicată, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deșeurilor de ambalaje.  +  Articolul 24Achizițiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele obținute din materiale reciclate sau ale căror ambalaje sunt obținute din materiale reciclate.  +  Articolul 25(1) Desfășurarea activităților de colectare, transport, valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Lista operatorilor economici care desfășoară activități de colectare, valorificare, inclusiv reciclare a deșeurilor de ambalaje va fi publicată și actualizată trimestrial pe site-ul autorității competente.  +  Articolul 26(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 12;b) cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 9 alin. (1) și (3);c) cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 10 alin. (4) lit. a) și art. 13;d) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 10 alin. (4) lit. b), art. 11, art. 17 alin. (1) și (2) și art. 20 alin. (1), (2), (4), (5), (8)-(10);e) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 5 alin. (1)-(4), art. 8 alin. (1) și art. 16 alin. (4) lit. a), alin. (12) și (14).(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit al:a) Gărzii Naționale de Mediu pentru art. 5 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) și (3), art. 14, art. 17 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (4) lit. a) și alin. (14) și art. 20 alin. (1), (2), (4), (5), (8)-(10);b) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru art. 5 alin. (3) și (4), art. 10 alin. (4) lit. a), art. 12, art. 13 și art. 16 alin. (12);c) Administrației Fondului pentru Mediu pentru art. 10 alin. (4) lit. b) și art. 11.(3) Licența de operare acordată unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizată de către Comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se retrage în cazul în care aceasta nu respectă obligațiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6) și/sau prin alin. (9), conform grilei stabilite prin ordinul stipulat la art. 16 alin. (6), iar retragerea devine efectivă la data comunicării ei. (la 02-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 26 a fost modificat de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (3^1) Prin excepție de la alin. (3), nu constituie motiv de retragere a licenței de operare situația în care operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (5) lit. b) înregistrează obligații fiscale restante la bugetul Fondului pentru mediu. (la 02-07-2019, Articolul 26 a fost completat de Punctul 6, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (4) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (5) lit. a), care într-un an calendaristic nu își îndeplinesc cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, sunt obligați să își îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prin intermediul unei organizații prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b). (la 19-07-2018, Articolul 26 a fost modificat de Punctul 9, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 ) Notă
  Alineatul (5) al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 630 din 19 iulie 2018, prevede:
  „(5) Contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență”.
   +  Articolul 27Constatarea corectitudinii datelor raportate potrivit prevederilor art. 17 și a realizării obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5 de către operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) se face anual de către persoane împuternicite din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu, iar rezultatul controalelor se transmite Comisiei până cel târziu în data de 15 septembrie a anului respectiv. (la 19-07-2018, Articolul 27 a fost modificat de Punctul 10, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )  +  Articolul 28Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1)-(3) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 29(1) Reglementările existente emise în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția Ordinului ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile până la data intrării în vigoare a actelor prevăzute de prezenta lege.(2) Licențele de operare emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi pentru operatorii economici autorizați în baza prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011, cu modificările ulterioare, rămân valabile pe întreaga durată de valabilitate a acestora.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege. (la 19-08-2021, Articolul 30 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )  +  Articolul 31La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.*Prezenta lege transpune prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 365 din 31 decembrie 1994, modificată prin Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 47 din 18 februarie 2004, prin Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 7 februarie 2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 37 din 8 februarie 2013, Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L, nr. 50 din 20 februarie 1997, Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje [notificată cu numărul C (2005) 854, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 86 din 5 aprilie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 28 octombrie 2015.Nr. 249.  +  Anexa nr. 1
  Semnificația termenilor specifici
  a) acord voluntar - acord oficial încheiat între autoritățile publice competente și reprezentanții sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condițiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta lege;b) operatori economici - referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje și produse ambalate, importatorii, comercianții, distribuitorii, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale;c) ambalaj - toate produsele, indiferent de materialul din care sunt confecționate ori de natura acestora, destinate reținerii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Articolul nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.Criteriile care stau la baza definirii unui articol ca ambalaj sunt:c^1) un articol se consideră ambalaj dacă îndeplinește condițiile din definiție fără prejudiciul altor funcții pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în măsura în care acesta nu face parte integrantă din produs, fiind necesar pentru a conține, a susține sau a păstra produsul pe toată durata de viață a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate ori eliminate împreună cu produsul.Exemple ilustrative:Constituie ambalaje: cutiile pentru dulciuri; foliile care învelesc carcasele de compact discuri; pungile în care se expediază cataloage și reviste, cu o revistă înăuntru; șervețele dantelate pentru prăjituri, vândute împreună cu prăjiturile; rolele, tuburile și cilindrii în jurul cărora este înfășurat un material flexibil, ca de exemplu folie de plastic, folie de aluminiu, hârtie, cu excepția rolelor, tuburilor și cilindrilor destinați a fi părți ale unor echipamente de producție și care nu se utilizează cu scopul de a prezenta un produs ca unitate de vânzare; ghivecele pentru flori destinate exclusiv vânzării și transportării plantelor și care nu sunt destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieții acesteia; flacoanele din sticlă pentru soluții injectabile; suporturile pentru compact discuri, vândute împreună cu compact discurile și care nu sunt destinate utilizării ca mijloc de depozitare; umerașele pentru haine, vândute împreună cu un articol de îmbrăcăminte; cutiile de chibrituri; sistemele de izolare sterilă, de exemplu: pungi, tăvi și materiale necesare menținerii sterilității produsului; capsulele pentru băuturi (de exemplu: cafea, cacao, lapte), care rămân goale după utilizare; buteliile din oțel reîncărcabile, utilizate pentru diferite tipuri de gaz, cu excepția extinctoarelor.Nu constituie ambalaje: ghivecele pentru flori destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieții acesteia; cutiile pentru scule; pliculețele pentru ceai; învelișurile de ceară din jurul brânzei; membranele mezelurilor; umerașele pentru haine, vândute separat; capsulele de cafea, dozele de cafea din folie de aluminiu și dozele de cafea din hârtie de filtru, care sunt aruncate împreună cu cafeaua după utilizare; cartușele pentru imprimante; carcasele pentru compact discuri, DVD-uri și casete video, vândute cu un compact disc, un DVD sau o casetă video înăuntru; suporturile pentru compact discuri, vândute goale și destinate utilizării ca mijloc de depozitare; capsulele solubile pentru detergenți; lumânările pentru morminte, recipientele pentru lumânări; râșnițele mecanice, integrate în recipiente reîncărcabile, de exemplu râșnițele de piper reîncărcabile;c^2) articolele proiectate și destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum și articolele „de unică folosință“, vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje, dacă îndeplinesc funcția de ambalare.Exemple ilustrative:Constituie ambalaje, dacă au fost concepute pentru a fi umplute la punctul de vânzare: pungile din plastic sau din hârtie; farfuriile și paharele de unică folosință; folia alimentară aderentă; pungile pentru sandviciuri; folia de aluminiu, husele din folie de plastic pentru protejarea hainelor curățate în curățătorii.Nu constituie ambalaje: paletele de amestecat; tacâmurile de unică folosință; hârtia de împachetat, vândută separat; formele din hârtie pentru copt, vândute goale; șervețelele dantelate pentru prăjituri, vândute fără prăjituri;c^3) componentele ambalajelor și elementele auxiliare integrate în ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul în care sunt integrate. Elementele auxiliare agățate direct de produs sau atașate de acesta, care îndeplinesc funcții de ambalaj, sunt considerate ambalaje dacă nu sunt parte integrantă a produsului și dacă nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul.Exemple ilustrative:Constituie ambalaje: Etichetele agățate direct de produs sau atașate acestuia.Constituie parte a unui ambalaj: peria de rimel care face parte din capacul recipientului; etichetele adezive atașate unui alt articol de ambalaj; capsele metalice; manșoanele din plastic; dispozitivul de măsurare-dozare care face parte din sistemul de închidere a recipientului pentru detergenți; râșnițele mecanice, integrate în recipiente fără posibilitate de reîncărcare, pline cu un anumit produs, de exemplu râșnițele de piper pline cu piper.Nu constituie ambalaje: etichetele de identificare prin radiofrecvență (RF1D);d) ambalaj primar - ambalaj de vânzare - ambalaj conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziție;e) ambalaj secundar - ambalaj grupat, supraambalaj - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziție o grupare a unui număr de unități de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el servește numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;f) ambalaj terțiar - ambalaj pentru transport - ambalaj conceput pentru a ușura manipularea și transportul unui număr de unități de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;g) ambalaj reutilizabil - ambalaj care a fost conceput, proiectat și introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind reumplut sau reutilizat în același scop pentru care a fost conceput.Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piață atunci când este făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conțină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte.Ambalajul reutilizabil se consideră deșeu de ambalaj când se înlătură, la sfârșitul duratei utile de viață. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deșeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit.h) ambalaj de desfacere - ambalaj care îndeplinește criteriul c^2);h^1) pungi de transport din plastic - pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri sau produse;h^2) pungi de transport din plastic subțire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni;h^3) pungi de transport din plastic foarte subțire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, care sunt necesare din motive de igienă sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la prevenirea risipei de alimente;h^4) pungi de transport din plastic oxodegradabile - pungi de transport fabricate din materiale plastice care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în microfragmente;h^5) plastic - un polimer, în sensul art. 3 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE,93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 30 decembrie 2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care este capabil să funcționeze drept principal component structural al pungilor de transport;i) ambalaj compozit - ambalaj confecționat din două sau mai multe straturi din materiale diferite care nu pot fi separate manual și formează o singură unitate integrală având un receptacul interior și un înveliș exterior, care este umplut, depozitat, transportat și golit ca atare; j) deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv reziduurile de producție;k) deșeuri de ambalaje generate - cantitatea de ambalaje care devin deșeuri pe teritoriul național după ce acestea au fost utilizate pentru a conține, a proteja, a livra și a prezenta produse;l) deșeuri de ambalaje reciclate - cantitatea de deșeuri de ambalaje generate care este reciclată, indiferent dacă reciclarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunității Europene;m) deșeuri de ambalaje valorificate - cantitatea de deșeuri de ambalaje generate pe plan național care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunității Europene;n) deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea de deșeuri de ambalaje generate pe plan național care este valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, indiferent dacă valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în afara Comunității Europene;o) obiectiv de reciclare - cantitatea totală de deșeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generate;p) obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea totală de deșeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generate;q) sistem garanție-returnare - sistem prin care cumpărătorul, la achiziționarea unui produs ambalat, plătește vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;r) introducere pe piața națională - a face disponibil, pentru prima oară, un produs pe piața națională. Persoana juridică cu sediul în România care, potrivit legislației aplicabile produsului respectiv, introduce pe piața națională un produs, se consideră ca fiind responsabilă potrivit art. 16 alin. (1) și pentru ambalajul produsului.s) a face disponibil pe piața națională - orice furnizare a unui produs pentru distribuire, consum sau utilizare pe piața națională în cadrul unei activități comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit;ș) deșeuri de ambalaje din comerț și industrie - toate ambalajele secundare, ambalajele pentru transport și ambalajele primare ale produselor destinate utilizării exclusiv de către operatori economici, care, ca natură și compoziție nu sunt similare cu deșeurile menajere;Semnificațiile termenilor: „deșeu“, „gestionarea deșeurilor“, „colectare“, „colectare separată“, „prevenire“, „reutilizare“, „tratare“, valorificare“, „reciclare“, „eliminare“ și „răspunderea extinsă a producătorului“ sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  Potrivit art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021, anexele nr. 1-5 și anexa nr. 7, în funcție de progresul științific și tehnic, se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.
  (la 19-07-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 11, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 19 iulie 2018 )
   +  Anexa nr. 2CERINȚE ESENȚIALEprivind compoziția și caracterul reutilizabil șivalorificabil al ambalajelor1. Cerințe esențiale specifice privind fabricarea și compoziția ambalajului:a) ambalajul va fi fabricat astfel încât volumul și greutatea acestuia să fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranță, igienă și acceptabilitate atât pentru produsul ambalat, cât și pentru consumator;b) ambalajul trebuie proiectat, produs și comercializat astfel încât să permită reutilizarea și valorificarea sa, inclusiv reciclarea, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, și să reducă la minimum impactul său asupra mediului care rezultă din eliminarea deșeurilor de ambalaje sau a reziduurilor rezultate din operațiunile de gestionare a deșeurilor de ambalaje; (la 19-08-2021, Litera b) din Punctul 1. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 ) c) ambalajul va fi fabricat urmărindu-se reducerea la minimum a conținutului de substanțe și materiale toxice și de alte substanțe periculoase în materialul de ambalare și în elementele sale, substanțe care se pot regăsi în emisiile, cenușa sau levigatul care rezultă din procesele de eliminare a deșeurilor de ambalaje.2. Cerințe esențiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj:a) proprietățile fizice și caracteristicile ambalajului trebuie să permită mai multe rotații în condiții normale de utilizare preconizate;b) ambalajul reutilizat trebuie pregătit, după caz, pentru a satisface exigențele în materie de sănătate și de securitate;c) ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie să devină deșeu de ambalaj valorificabil.3. Cerințe esențiale specifice privind caracterul valorificabil al unui ambalaj:a) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite să fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi în funcție de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;b) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca deșeurile de ambalaj tratate în vederea valorificării energetice să aibă o valoare calorică minimă ce să permită optimizarea recuperării de energie;c) ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, ca deșeurile de ambalaje tratate în vederea compostării să fie suficient de biodegradabile și să nu împiedice colectarea separată și procesul sau activitatea de compostare în care sunt introduse; (la 19-08-2021, Litera c) din Punctul 3. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 ) d) ambalajul biodegradabil trebuie să fie astfel fabricat încât să permită, atunci când devine deșeu de ambalaj, o descompunere fizică, chimică, termică sau biologică, astfel încât cea mai mare parte a compostului final să se descompună în bioxid de carbon, biomasă și apă. Ambalajele din plastic oxodegradabile nu sunt considerate biodegradabile. (la 19-08-2021, Litera d) din Punctul 3. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 ) Notă
  Potrivit art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021, anexele nr. 1-5 și anexa nr. 7, în funcție de progresul științific și tehnic, se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.
   +  Anexa nr. 3
  SISTEM
  de marcare și identificare pentru ambalaje
  ASistem de numerotare și abrevieri pentru mase plastice
  Materialul AbrevierileNumerotarea
  Polietilen tereftalat PET 1
  Polietilenă de mare densitate HDPE 2
  Policlorură de vinil PVC 3
  Polietilenă de mică densitate LDPE 4
  Polipropilenă PP 5
  Polistiren PS 6
  7
  19
  BSistem de numerotare și abrevieri pentru hârtie și plăci fibrolemnoase
  Materialul AbrevierileNumerotarea
  Carton ondulat PAP 20
  Carton neondulat PAP 21
  Hârtie PAP 22
  23
  39
  CSistem de numerotare și abrevieri pentru metale
  Materialul AbrevierileNumerotarea
  Oțel FE 40
  Aluminiu ALU 41
  42
  49
  DSistem de numerotare și abrevieri pentru materiale din lemn
  Materialul AbrevierileNumerotarea
  Lemn FOR 50
  Plută FOR 51
  52
  59
  ESistem de numerotare și abrevieri pentru materiale textile
  Materialul AbrevierileNumerotarea
  Bumbac TEX 60
  Iută TEX 61
  62
  69
  FSistem de numerotare și abrevieri pentru sticlă
  Materialul AbrevierileNumerotarea
  Sticlă incoloră GL 70
  Sticlă verde GL 71
  Sticlă brună GL 72
  73
  79
  GSistem de numerotare și abrevieri pentru compozite
  Materialul Abrevierile*) Numerotarea
  Hârtie și carton/diverse metale 80
  Hârtie și carton/plastic 81
  Hârtie și carton/aluminiu 82
  Hârtie și carton/tablă galvanizată 83
  Hârtie și carton/plastic/aluminiu 84
  Hârtie și carton/plastic/aluminiu/tablă galvanizată85
  86
  89
  Plastic/aluminiu 90
  Plastic/tablă galvanizată 91
  Plastic/diverse metale 92
  93
  94
  Sticlă/plastic 95
  Sticlă/aluminiu 96
  Sticlă/tablă galvanizată 97
  Sticlă/diverse metale 98
  99
  Notă
  *) Compozite: C plus abrevierea corespunzătoare materialului predominant (C/ ).
  Notă
  Potrivit art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021, anexele nr. 1-5 și anexa nr. 7, în funcție de progresul științific și tehnic, se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.
   +  Anexa nr. 4
  DATE CARE URMEAZĂ SĂ FIE INCLUSE
  în baza de date privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (în conformitate cu tabelele nr. 1-4)
  1. Pentru ambalajul primar, secundar și terțiar:a) cantități, pentru fiecare categorie mare de materiale, de ambalaje utilizate pe teritoriul țării (produse + importate, minus exportate) (Tabelul nr. 1);b) cantități reutilizate (Tabelul nr. 2).2. Pentru deșeurile de ambalaje din menajer și pentru deșeurile de ambalaje, altele decât cele din menajer:a) cantități pentru fiecare categorie mare de materiale valorificate și eliminate pe teritoriul țării (produse + importate, minus exportate) (Tabelul nr. 3);b) cantități reciclate și cantități valorificate pentru fiecare categorie mare de materiale (Tabelul nr. 4).Tabelul nr. 1 - Cantitatea de ambalaje (primare, secundare și terțiare) utilizate pe teritoriul național (tonă/tone)
  Produs t- Exportat* t+ Importat** t= Total
  Sticlă
  Material plastic
  Hârtie/Carton (inclusiv material compozit)
  Metale feroase
  Aluminiu
  Lemn
  Altele
  Total
  * Se înțelege achiziție intracomunitară de către alte state membre și/sau export în țări terțe.** Se înțelege achiziție intracomunitară din alte state membre în România și/sau import din țări terțe.
  Tabelul nr. 2 - Cantitatea de ambalaje (primare, secundare și terțiare) reutilizate pe teritoriul național
  Ambalaj introdus pe piață pentru prima dată (tone)Ambalaj reutilizabilAmbalaj reutilizabil pentru vânzare
  ToneProcentToneProcent
  Sticlă
  Material plastic
  Hârtie/Carton (inclusiv material compozit)
  Metale feroase
  Aluminiu
  Lemn
  Altele
  Total
  Tabelul nr. 3 - Cantitatea de deșeuri de ambalaje valorificate și eliminate pe teritoriul național
  Deșeuri produse (tone)- Deșeuri exportate (tone)+ Deșeuri importate (tone)= Total
  Deșeuri menajere
  Ambalaje din sticlă
  Ambalaje din material plastic
  Ambalaje din hârtie/carton
  Ambalaje din material compozit
  Ambalaje din metale feroase
  Ambalaje din aluminiu
  Ambalaje din lemn
  Total deșeuri de ambalaje menajere
  Deșeuri, altele decât cele menajere
  Ambalaje din sticlă
  Ambalaje din material plastic
  Ambalaje din hârtie/carton
  Ambalaje din material compozit
  Ambalaje din metale feroase
  Ambalaje din aluminiu
  Ambalaje din lemn
  Total deșeuri de ambalaje, altele decât cele menajere
  Tabelul nr. 4 - Cantitatea de deșeuri de ambalaje reciclate sau valorificate pe teritoriul național
  Total cantitate deșeuri valorificate și eliminate (tone)Cantitate deșeuri reciclateCantitate deșeuri valorificate
  ToneProcentToneProcent
  Deșeuri menajere
  Ambalaje din sticlă
  Ambalaje din material plastic
  Ambalaje din hârtie/carton
  Ambalaje din material compozit
  Ambalaj din metale feroase
  Ambalaj din aluminiu
  Ambalaj din lemn
  Total deșeuri de ambalaje menajere
  Deșeuri, altele decât cele menajere
  Ambalaje din sticlă
  Ambalaje din material plastic
  Ambalaje din hârtie/carton
  Ambalaje din material compozit
  Ambalaj din metale feroase
  Ambalaj din aluminiu
  Ambalaj din lemn
  Total deșeuri de ambalaje, altele decât menajere
  Notă
  Potrivit art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021, anexele nr. 1-5 și anexa nr. 7, în funcție de progresul științific și tehnic, se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.
  (la 19-08-2021, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )
   +  Anexa nr. 5
  Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* și, respectiv, reciclare** a deșeurilor de ambalaje
  Nr. crt.ObiectivPentru perioada 2019-2022 (inclusiv)Anul 2023Anul 2024Începând cu data de 1.01.2025Începând cu data de 1.01.2030
  1.Obiectiv global de valorificare6065657075
  2.Obiectiv global de reciclare5560606570
  3.Obiectiv de reciclare hârtie-carton6065707585
  4.Obiectiv de reciclare materiale plastice (inclusiv PET) 22,535405055
  5.Obiectiv de reciclare sticlă6065657075
  6.Obiectiv de reciclare metale feroase***)5060657080
  7.Obiectiv de reciclare aluminiu2030405060
  8.Obiectiv de reciclare lemn1520202530
  * Includ cantitatea de deșeuri de ambalaje reciclată și cea incinerată în instalații de incinerare cu valorificare de energie.** Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării.***) Începând cu data de 1.01.2025. Notă
  Potrivit art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021, anexele nr. 1-5 și anexa nr. 7, în funcție de progresul științific și tehnic, se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.
  (la 19-08-2021, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctele 14-16 ale Articolului I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )
   +  Anexa nr. 6
  Modul de stabilire a costului net și a sumelor care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b)
  1. În cazul în care tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente*, costul net reprezintă tariful distinct al activităților desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale diminuat cu veniturile obținute din vânzarea materialelor ca materii prime secundare, raportate la cantitatea totală colectată de deșeuri municipale.Organizația prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b) acoperă sumele care se calculează potrivit formulei:(Tr * Q – Vt)*Pamb,unde:Tr - tariful distinct, prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exprimat în lei/tonă, al activităților desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la lit. a) a alin. (1) al aceluiași articol;Q - cantitatea totală, exprimată în tone, de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;Q = Qhc + Qm + Qpl + QstQhc - cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din hârtie și carton declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;Qm - cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din metal comercializate de/în numele UAT/ADI pentru valorificare operatorilor economici autorizați, inclusiv cele comercializate/predate cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;Qpl - cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din plastic declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;Qst - cantitatea, exprimată în tone, de deșeuri municipale din sticlă declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozițiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiași articol;Pamb - ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje în deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;Pamb = (Phc * Qhc + Pm * Qm + Ppl * Qpl + Pst * Qst)/QPhc - ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de hârtie-carton în deșeurile municipale de hârtie-carton;Pm - ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de metal în deșeurile municipale de metal;Ppl - ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de plastic în deșeurile municipale de plastic;Pst - ponderea, exprimată în procente, a deșeurilor de ambalaje de sticlă în deșeurile municipale de sticlă.Ponderea deșeurilor de ambalaje în deșeurile municipale, pe tip de material, se consideră cea rezultată din determinările de compoziție a deșeurilor realizate de operatorul de salubrizare împreună cu sau agreată de către cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), care acoperă costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje.În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a agreării acestora cu cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), se consideră Pamb = 50%;Vt - veniturile totale realizate din vânzarea în condiții transparente** a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă declarate de UAT/ADI ca fiind comercializate către operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cele comercializate către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit lit. h) a alin. (9) al aceluiași articol.În cazul în care în tariful pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt incluse veniturile obținute din vânzarea ca materii prime secundare a respectivelor deșeuri, Vt = 0.Începând cu data de 1 ianuarie 2019 și până la data implementării obligației prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, tariful distinct Tr reprezintă tariful unic în vigoare pentru luna ianuarie a anului 2019 diminuat cu 90% din tariful de depozitare cumulat cu contribuția pentru economie circulară.2. În cazul în care tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt stabilite în condiții transparente* sau vânzarea deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic sau sticlă nu este realizată în condiții transparente**, Tr nu va fi mai mare, respectiv raportul Vt/Q reprezentând prețul mediu obținut pe tona de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă comercializate nu va fi mai mic decât valorile de referință stabilite și comunicate până la data de 10 ianuarie a fiecărui an pe pagina proprie de internet de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.*Se consideră că tarifele, distincte, pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea directă sau delegată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente în cazul în care valoarea tarifelor pentru activitățile prestate pentru deșeurile respective a fost stabilită de procedurile de atribuire prevăzute de art. 28, respectiv art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar metodologia de fundamentare a acestor tarife a fost stabilită cu implicarea operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1), organizații ale acestora, autoritățile publice locale sau, după caz, cu asociații de dezvoltare intercomunitară. În cazul în care s-a stabilit în condiții transparente un tarif unic, Tr se consideră a fi stabilit în condiții transparente prin defalcarea tarifului unic numai în cazul în care media tarifelor distincte ponderată cu cantitățile de deșeuri corespunzătoare categoriei este egală cu tariful unic stabilit.** Se consideră că veniturile totale din vânzarea deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic sau sticlă sunt obținute în condiții transparente în cazul în care participarea în vederea achiziționării acestor materii prime secundare este deschisă oricărei părți interesate, inclusiv organizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b).Valoarea de referință pentru Tr se calculează ca medie aritmetică a tarifelor distincte de gestionare a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilite în condiții transparente*, în cadrul sistemelor județene de management integrat al deșeurilor funcționale, valabile începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an. Valoarea de referință a prețului mediu pe tona de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă comercializate reprezintă prețul mediu cel mai mare de comercializare a respectivelor deșeuri în cadrul sistemelor județene de management integrat al deșeurilor funcționale.Asociațiile de dezvoltare intercomunitară care operează sisteme județene de management integrat al deșeurilor funcționale au obligația de a raporta până la data de 31 decembrie a fiecărui an tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valabile începând cu data de 1 ianuarie a anului viitor, precum și prețul mediu, în lei/tonă, de comercializare a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă din anul în care se face raportarea.Valoarea de referință a Tr și valoarea de referință a prețului mediu de comercializare a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă se aplică inclusiv în cazul unităților administrativ-teritoriale în care procesul de atribuire a serviciului de salubrizare și, implicit, de stabilire a tarifului prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este finalizat. (la 17-01-2019, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 18, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 7
  PLAN DE IMPLEMENTARE
  Planul de implementare prevăzut la art. 7 alin. (1^1) lit. d) trebuie să conțină următoarele:1. evaluarea ratelor anterioare, actuale și preconizate de reciclare, eliminare prin depozitare și alte operațiuni de tratare a deșeurilor de ambalaje și a fluxurilor din care sunt compuse;2. evaluarea punerii în aplicare a planurilor de gestionare a deșeurilor și a programelor de prevenire a generării de deșeuri, instituite potrivit dispozițiilor naționale de transpunere a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;3. motivele pentru care se consideră că s-ar putea să nu poată fi îndeplinit obiectivul minim de reciclare pe tip de material prevăzut în anexa nr. 5, corespunzător anului 2025, respectiv 2030 în termenul stabilit și o evaluare a prelungirii termenului necesar pentru îndeplinirea respectivului obiectiv;4. măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor minime de reciclare pe tip de material prevăzute în anexa nr. 5, corespunzătoare anului 2025, respectiv 2030, în perioada prelungirii termenului, inclusiv instrumentele economice adecvate și alte măsuri pentru a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, potrivit dispozițiilor naționale de transpunere a Directivei 2008/98/CE;5. un calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor identificate la pct. 4, stabilirea organismului responsabil cu punerea lor în aplicare și o evaluare a contribuției lor individuale la îndeplinirea obiectivelor aplicabile în cazul unei prelungiri a termenului;6. informații privind finanțarea gestionării deșeurilor în conformitate cu principiul „poluatorul plătește“;7. măsuri pentru îmbunătățirea calității datelor, după caz, în vederea unei mai bune planificări și monitorizări a performanței în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Notă
  Potrivit art. II din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021, anexele nr. 1-5 și anexa nr. 7, în funcție de progresul științific și tehnic, se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.
  (la 19-08-2021, Actul a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 1 din 11 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 august 2021 )