HOTĂRÂRE nr. 845 din 7 octombrie 2015privind stabilirea unor obligații și sancțiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 15 octombrie 2015  În temeiul art. 7 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, al art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și al dispozițiilor art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Potrivit prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumit în continuare Regulament, prezenta hotărâre stabilește regimul sancționator pentru operatorii economici care nu respectă obligațiile prevăzute la art. 6 din Regulament, aferente codurilor de clasificare: 4408-4412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 și 9406 00 20, precum și pentru celuloză și hârtie, prevăzute la cap. 47 și 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, cu excepția celor pe bază de bambus și a produselor reciclate, respectiv deșeuri și resturi, care nu intră sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Operatorii care introduc pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. c) din Regulament, au obligația să implementeze și să utilizeze pentru codurile de clasificare prevăzute la art. 1, precum și pentru celuloză și hârtie, prevăzute la cap. 47 și 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87, cu excepția celor pe bază de bambus și a produselor reciclate, respectiv deșeuri și resturi, un sistem "due diligence", astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulament.(2) La primul control efectuat asupra unui operator care nu a implementat și nu a utilizat un sistem "due diligence", agentul constatator acordă un termen de maximum 60 zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor.  +  Articolul 3(1) Potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, operatorul economic deținător al lemnului și produselor din lemn, prevăzut la art. 1, are obligația de a completa Registrul de evidență a lemnului și produselor din lemn, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Registrele se păstrează o perioadă de 5 ani și vor fi puse la dispoziție, la cerere, autorităților competente.  +  Articolul 4(1) Potrivit prevederilor art. 3 și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, legalitatea provenienței lemnului și produselor din lemn importate și puse în liberă circulație în România, în baza licenței FLEGT, certificatului CITES sau în baza altor documente eliberate de statele terțe exportatoare, în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul acestora, se atestă cu avizele de însoțire a mărfii emise pentru transportul acestora de la locul punerii în liberă circulație.(2) Potrivit prevederilor art. 3 și 4 din Regulament, legalitatea recoltării lemnului provenit din statele membre ale Uniunii Europene se atestă prin documente eliberate în conformitate cu legislația aplicabilă pe teritoriul acestora.(3) Produsele din lemn expediate care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) sunt considerate fără proveniență legală.  +  Articolul 5(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea de către operatori a obligației de a implementa și de a utiliza un sistem «due diligence», cu luarea în considerare a situației prevăzute la art. 2 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;b) neîndeplinirea de către o organizație de monitorizare a obligațiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;c) implementarea de către operatori a propriului sistem «due diligence» care nu îndeplinește elementele prevăzute la art. 6 din Regulament, cu amendă de la 2.000 lei la 12.000 lei;d) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a propriului sistem «due diligence», cu amendă de la 2.000 lei la 12.000 lei;e) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a unui sistem «due diligence» instituit de o organizație de monitorizare, cu amendă de la 2.000 lei la 12.000 lei. (la 09-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 730 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 10 octombrie 2017 ) (2) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.  +  Articolul 6Contravențiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Prevederile art. 5 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:---------------Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 7 octombrie 2015.Nr. 845.  +  AnexăPersoana juridică (operator) .............................Sediul ...................................................C.U.I. ...................................................REGISTRUL DE EVIDENȚĂa lemnului și produselor din lemn*) Notă
  *) Lemnul și produsele din lemn aferente codurilor de clasificare prevăzute la art. 1 din hotărâre.
  *Font 7* ┌───────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┐ │ Nr. crt. │ Intrări materie primă │ Ieșiri produse din lemn │Observații│ │ ├──────────┬───┬─────┬──────────┬───────────┼──────────┬───┬────┬──────────┬────────────┼──────────┤ │ │Denumirea │Cod│U.M. │Cantitatea│Furnizorul │Denumirea │Cod│U.M.│Cantitatea│Beneficiarul│ │ │ │produsului│**)│ │ │(denumirea │produsului│*) │ │ │(numele și │ │ │ │și specia │ │ │ │și adresa/ │și specia │ │ │ │adresa) │ │ │ │ │ │ │ │țara de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │origine a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produsului)│ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼───┼─────┼──────────┼───────────┼──────────┼───┼────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├───────────┼──────────┼───┼─────┼──────────┼───────────┼──────────┼───┼────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼───┼─────┼──────────┼───────────┼──────────┼───┼────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼───┼─────┼──────────┼───────────┼──────────┼───┼────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼───┼─────┼──────────┼───────────┼──────────┼───┼────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼───┼─────┼──────────┼───────────┼──────────┼───┼────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼───┼─────┼──────────┼───────────┼──────────┼───┼────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼───┼─────┼──────────┼───────────┼──────────┼───┼────┼──────────┼────────────┼──────────┤ │Total pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sortimente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │și specii -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trimestrial│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────┴──────────┴───┴─────┴──────────┴───────────┴──────────┴───┴────┴──────────┴────────────┴──────────┘ Notă
  *) Lemnul și produsele din lemn aferente codurilor de clasificare prevăzute la art. 1 din hotărâre.
  **) Codurile de clasificare corespunzătoare lemnului și produselor din lemn prevăzute la art. 1 din hotărâre.
  -----