ORDIN nr. 243 din 28 octombrie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor(actualizat la data de 2 octombrie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ----------Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 521/1992 privind realizarea, administrarea şi repartizarea fondului de locuinţe pentru Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a statului, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 538/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 26 august 2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul administraţiei şi internelor,

    Constantin-Traian Igaş
    Bucureşti, 28 octombrie 2011.Nr. 243.  +  AnexăNORMA 28/10/2011