HOTĂRÂRE nr. 47 din 19 februarie 2013 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului**)(actualizată la data de 5 octombrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul IOrganizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului----------Titlul capitolului I a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale, principalele obiective, funcţii şi atribuţii  +  Articolul 1 (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, reorganizat în condiţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul industriei, resurselor minerale neenergetice, comerţului şi turismului în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. (3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului îşi desfăşoară activitatea şi în sediile prevăzute în anexa nr. 4, deţinute în condiţiile legii.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului îndeplineşte următoarele funcţii:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul economiei, comerţului şi turismului, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în industrie, resurse minerale neenergetice, industria de apărare şi securitate, promovarea exportului, dezvoltarea pieţei interne, precum şi a politicilor din domeniul economic, comerţului şi turismului;----------Lit. a), alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015. b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul economic, politică industrială, competitivitate, comerţ, turism şi din celelalte domenii conexe: recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa;----------Lit. b), alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015. c) abrogată;-----------Lit. c), alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. d) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; e) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul economiei, politicii industriale, competitivităţii şi comerţului;-----------Lit. e), alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. f) de autoritate de stat:1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;2. în domeniile economie, comerţ şi turism, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare;----------Pct. 2 al lit. f), alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.2^1. prin care se asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor ce revin Autorităţii Naţionale pentru Turism, în condiţiile legii;----------Pct. 2^1 al lit. f), alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.2^2. prin care se asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor ce revin Institutului Român de Comerţ Exterior;----------Pct. 2^2 al lit. f), alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.2^3. prin care se asigură de către operatorii de transport şi de sistem coordonarea metodologică şi funcţională a Dispeceratului Energetic Naţional şi a Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale.----------Pct. 2^3 al lit. f), alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.3. abrogat.-----------Pct. 3, lit. f), alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. g) abrogată;-----------Lit. g) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. h) abrogată;-----------Lit. h) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. i) de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, comerţului, turismului sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, în condiţiile legii;----------Lit. i) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015. j) de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi elaborare a componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi Guvernului; k) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniul economiei, comerţului, turismului, aflate în responsabilitatea sa.----------Lit. k) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015. (2) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului sunt următoarele:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul economiei, politicii industriale, competitivităţii, industriei de apărare, comerţului şi turismului;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015. b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene; c) întărirea autorităţii instituţiei; d) perfecţionarea managementului fondurilor publice; e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate; f) colaborarea cu partenerii sociali; g) abrogată;-----------Lit. g) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.  +  Articolul 3 (1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului exercită, în principal, următoarele atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.A. În domeniile economie, politici industriale, competitivitate şi industria de apărare:1. elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă: a) industrială, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - electrotehnică, electronică şi mecanică fină, biotehnologii, mobilă, minerit neenergetic, metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcţii, construcţii de maşini, reciclarea materialelor;------------Lit. a), pct. 1, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014. b) comercială, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor şi dezvoltarea pieţei interne; c) economică, privind creşterea economică, atragerea de investitori, precum şi coordonarea domeniului infrastructurii calităţii;2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale, comerţului şi al ajutorului de stat din domeniile coordonate, în aria de competenţă, cu consultarea celorlalte instituţii interesate şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu excepţia informaţiilor şi datelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei Europene 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere, care se transmit, în condiţiile legii, de către Departamentul pentru Energie, prin direcţia de specialitate;------------Pct. 2, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.3. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniile coordonate;4. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora din domeniile coordonate şi avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;5. fundamentează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării ministerului;6. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile coordonate;7. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri;8. asigură armonizarea reglementărilor naţionale în domeniile coordonate cu cele ale Uniunii Europene;9. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din subordine;10. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniile coordonate;11. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în economie şi la ajustarea structurală a industriei, pe domenii de activitate, precum şi la orientarea forţei de muncă şi urmăreşte implementarea lor;12. abrogat.-----------Pct. 12, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.13. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate în această calitate: a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (societăţile/companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare; b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare; c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;14. abrogat.-----------Pct. 14, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.15. abrogat;----------Pct. 15, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.16. acordă certificate de recunoaştere şi desemnare ca organisme de inspecţie tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili, în baza prevederilor legale;17. coordonează activităţile de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia în domeniul infrastructurii calităţii, precum şi de normele Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;18. coordonează şi participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii neguvernamentale, la elaborarea de strategii în domeniul comerţului interior şi al protecţiei consumatorului;19. asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană;20. supraveghează şi controlează, împreună cu alte organe de specialitate, transportul deşeurilor înspre şi dinspre Uniunea Europeană;21. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul naţional de gestiune a deşeurilor, referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industrie;22. monitorizează piaţa pentru produsele industriale importate de România din ţări din afara Uniunii Europene;23. transpune, implementează şi monitorizează aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniile coordonate;24. elaborează ghiduri pentru implementarea directivelor transpuse în legislaţia naţională în domeniile coordonate şi evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a legislaţiei Uniunii Europene;25. asigură dialogul permanent şi transparent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniile coordonate, cu mass-media şi societatea civilă, în scopul informării reciproce corecte, complete şi la timp şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent domeniilor coordonate;------------Pct. 25, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.26. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniilor coordonate;27. dezvoltă sistemul informatic în domeniile coordonate;28. stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile coordonate;29. coordonează, cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 379/2013, domeniul infrastructurii calităţii şi urmăreşte aplicarea unitară a măsurilor aferente pentru produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;------------Pct. 29, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.30. elaborează şi propune spre aprobare strategii, programe şi acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;31. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării şi privatizării operatorilor economici din industria de apărare şi securitate cu capital de stat;32. reglementează activitatea de producţie, dezvoltare şi de investiţii a operatorilor economici de stat şi privaţi din industria de apărare şi securitate;33. asigură derularea procesului de privatizare la operatorii economici pentru care Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului are calitatea de instituţie publică implicată, în condiţiile legii, prin Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului;----------Pct. 33, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei sintagme.33^1. prin Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, îndeplineşte atribuţiile instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;------------Pct. 33^1, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.34. sprijină participarea industriei de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare şi modernizare a forţelor sistemului naţional de apărare;35. sprijină activitatea Ministerului Apărării Naţionale privind implicarea operatorilor economici, inclusiv a celor din industria de apărare şi securitate, la programele de offset;36. promovează exportul de echipamente, produse şi servicii ale industriei de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate;37. asigură, reprezintă şi susţine activitatea de cooperare tehnică internaţională în domeniul industriei de apărare şi securitate, în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţii de profil din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene;38. participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor strategice care vizează domeniile coordonate;39. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare a economiei naţionale, secţiunea industrie şi resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime şi materiale aferente acestora, gestionează/actualizează inventarul capacităţilor de producţie ale operatorilor economici din industria de apărare şi securitate şi întocmeşte lucrările de evidenţă militară şi de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligaţii militare, conform legii;40. organizează şi desfăşoară activităţi de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare şi securitate;41. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul de competenţă, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniul economic, în condiţiile legii;42. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare şi securitate;43. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul economic;44. participă în comisiile şi grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaţionale, a căror activitate vizează cooperarea internaţională în domeniul apărării şi securităţii, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice europene din domeniul de competenţă;45. organizează, desfăşoară şi coordonează activitatea de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate în domeniul economic, conform prevederilor legale;46. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniile de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;47. negociază direct sau participă la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic din domeniile coordonate ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;48. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul său de activitate; urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;49. gestionează mijloacele financiare în domeniile coordonate şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;50. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene în domeniul de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;51. elaborează reglementări, implementează şi controlează politica de securitate a instalaţiilor din industrie şi de reciclare a materialelor;-----------Pct. 51, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.52. abrogat;-----------Pct. 52, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.53. abrogat;-----------Pct. 53, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.54. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi;55. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului;56. abrogat;-----------Pct. 56, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.57. solicită informaţii economice şi sociale, necesare Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului la elaborarea politicilor industriale;----------Pct. 57, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei sintagme.58. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;59. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;60. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;61. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;62. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;63. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;64. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale ori internaţionale de interes pentru România;65. administrează şi gestionează programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;66. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creştere a competitivităţii produselor industriale, în vederea asigurării corectitudinii, cu respectarea legislaţiei în domeniu, a fondurilor acordate;67. abrogat;------------Pct. 67, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.68. coordonează elaborarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale pentru competitivitate;69. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă la care România este parte;70. elaborează politica industrială şi urmăreşte aplicarea acesteia;70^1. colaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, la elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile de activitate;------------Pct. 70^1, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.70^2. asigură, în calitate de operator de program, implementarea Programului de eficienţă energetică, în conformitate cu obiectivele Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014;------------Pct. 70^2, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.71. asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor PHARE cu organismele naţionale şi europene implicate şi cu operatorii de implementare;72. abrogat;------------Pct. 72, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.73. abrogat;------------Pct. 73, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.74. acordă asistenţa de specialitate firmelor româneşti şi străine în domeniile sale de competenţă;75. organizează standuri la târguri şi expoziţii pe plan regional, în vederea atragerii de operatori economici interesaţi de domeniul deşeurilor reciclabile;76. elaborează programe sectoriale de gestionare a deşeurilor industriale reciclabile şi elaborează prognoze în acest domeniu;77. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale pentru care acesta este minister de resort;78. iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaţionale;79. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;80. coordonează elaborarea sau, după caz, participă la elaborarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă; monitorizează implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea;81. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniile economie, politici industriale, competitivitate;82. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii operatorilor economici din domeniile economie, politici industriale, competitivitate;83. asigură întâlniri periodice cu reprezentanţii organelor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniul industrial, pentru diseminarea informaţiilor referitoare la aplicarea prevederilor din domeniul economic;84. aprobă editarea publicaţiilor "Revista minelor" şi "Buletinul de resurse minerale neenergetice";----------Pct. 84, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei sintagme.85. asigură legătura operativă cu reprezentanţii permanenţi ai ministerului la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;86. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;87. iniţiază şi dezvoltă scheme de investiţii verzi;88. abrogat;------------Pct. 88, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.A^1. În domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile:1. elaborează în domeniul resurselor minerale neenergetice strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului minier şi atragerea investitorilor;2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, Banca Mondială şi alţi finanţatori, din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al regenerării socioeconomice;3. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniul resurselor minerale neenergetice;4. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;5. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul resurselor minerale neenergetice;6. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;7. asigură armonizarea reglementărilor naţionale în domeniul resurselor minerale neenergetice cu cele ale Uniunii Europene;8. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al regenerării socioeconomice din zonele industriale;9. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile;10. asigură monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;11. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul resurselor minerale neenergetice în această calitate: a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (societăţile/companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare; b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare; c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;12. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor în domeniul resurselor minerale neenergetice, potrivit legislaţiei în vigoare;13. asigură dialogul permanent cu patronatele şi cu asociaţiile sindicale din domeniul resurselor minerale neenergetice, cu autorităţile publice locale pentru dezvoltarea durabilă a zonelor industriale, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;14. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;15. dezvoltă sistemul informatic în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;16. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului resurselor minerale neenergetice;17. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul resurselor minerale neenergetice;18. organizează, desfăşoară şi coordonează activitatea de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate în domeniul resurselor minerale neenergetice, potrivit prevederilor legale;19. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniul resurselor minerale neenergetice, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;20. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;21. gestionează mijloacele financiare în domeniul resurselor minerale neenergetice şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;22. iniţiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului, şi programe de regenerare socioeconomică a zonelor industriale şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor;23. asigură implementarea şi managementul programelor de refacere ecologică şi regenerare socioeconomică pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate;24. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor: Infrastructura municipală, Schema de granturi mici, Stimulente financiare, Centre de afaceri, Schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere, Creşterea capacităţii comunităţilor, programe aferente componentei de proiect Regenerare socioeconomică, din Proiectul de închidere a minelor, refacerea mediului şi regenerare socioeconomică;25. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor, programe aferente componentei de proiect Închiderea minelor şi refacerea mediului, din Proiectul de închidere a minelor, refacerea mediului şi regenerare socioeconomică;26. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi şi a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;27. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului, din domeniul resurselor minerale neenergetice;28. impune accelerarea elaborării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităţilor publice locale din zonele afectate;29. solicită informaţii economice şi sociale din zonele afectate, necesare Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului la elaborarea politicilor din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;30. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniul resurselor minerale neenergetice, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;31. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul resurselor minerale neenergetice;32. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniul resurselor minerale neenergetice;33. acordă asistenţă de specialitate, organizează seminare şi consultări în domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale;34. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;35. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale, în domeniul resurselor minerale neenergetice, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;36. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral;37. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;38. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;39. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniul resurselor minerale neenergetice şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;40. coordonează elaborarea sau, după caz, participă la elaborarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniul resurselor minerale neenergetice, monitorizează implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea;41. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul resurselor minerale neenergetice;42. aprobă editarea publicaţiilor "Revista minelor" şi "Buletinul de resurse minerale neenergetice";43. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;44. iniţiază sau avizează împreună cu autoritatea competentă în domeniul mediului acte normative, ordine, instrucţiuni referitoare la protecţia mediului în domeniul resurselor minerale neenergetice;45. avizează studiile de fezabilitate şi planurile de dezvoltare a companiilor/societăţilor naţionale miniere, precum şi încetarea definitivă sau temporară a activităţii de exploatare;46. avizează planul de închidere şi ecologizare a minelor care sunt propuse la închidere, precum şi proiectele tehnice de execuţie a lucrărilor de conservare, închidere a minelor şi reabilitare a mediului, pentru minele aparţinând companiilor/societăţilor naţionale miniere;47. angajează executarea lucrărilor de conservare, închidere a minelor, reabilitare a mediului şi monitorizare postînchidere pentru minele închise prin hotărâri de Guvern.----------Lit. A^1, alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unor sintagme.A^2. În domeniul turismului:1. elaborează în domeniul turismului strategia naţională de dezvoltare turistică, strategii de dezvoltare şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului şi atragerea investitorilor, ce vor fi implementate de către Autoritatea Naţională pentru Turism;2. elaborează politici publice privind turismul;3. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniul turismului;4. fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul turismului;5. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniul turismului;6. asigură armonizarea reglementărilor naţionale în domeniul turismului cu cele ale Uniunii Europene;7. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul turismului;8. asigură, în condiţiile legii, monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul turismului;9. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul turismului în această calitate: a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (societăţile/companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare; b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare; c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;10. asigură dialogul permanent cu patronatele şi cu asociaţiile sindicale din domeniul turismului, cu autorităţile publice locale pentru dezvoltarea turismului, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;11. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului turismului;12. dezvoltă sistemul informatic în domeniul turismului;13. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul turismului, urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;14. gestionează mijloacele financiare în domeniul turismului alocate de la bugetul de stat şi controlează modul de utilizare a acestora;15. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul turismului;16. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în domeniul turismului, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;17. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul turismului;18. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniul turismului şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;19. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul turismului;20. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;21. urmăreşte derularea de către organismele intermediare din cadrul structurilor teritoriale ale domeniului coordonat şi urmăreşte derularea activităţii organismului intermediar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism a tuturor programelor finanţate din fonduri europene;22. aprobă planurile de dezvoltare a infrastructurii turistice elaborate de către Autoritatea Naţională pentru Turism;23. aprobă reprezentarea pe plan intern şi extern de către Autoritatea Naţională pentru Turism, în domeniul său de activitate;24. aprobă, în condiţiile legii, înfiinţarea şi atribuţiile reprezentanţelor de promovare turistică cu sediul în străinătate şi ale reprezentanţelor şi unităţilor teritoriale cu sediul în ţară.----------Lit. A^2 a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.A^3. Alte atribuţii1. exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaş;2. exercită drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată.----------Lit. A^3 a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.B. În domeniul comerţului:1. elaborează în domeniul comerţului strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă comercială pentru promovarea exporturilor şi dezvoltarea pieţei interne;2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul comerţului;3. fundamentează şi promovează interesele economico-comerciale ale României în cadrul instituţiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune, a politicilor de liberalizare a comerţului în cadru multilateral, desfăşurate sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului, sau la nivel regional şi bilateral;4. coordonează şi urmăreşte respectarea implementării politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene cu aplicabilitate în statele membre şi cu Tratatul de aderare;5. urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniile sale de competenţă, ţinând seama de statutul României de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internaţionale;6. asigură consultarea şi cooperarea cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale şi ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea şi aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;7. reprezintă interesele statului român în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul său de activitate;8. urmăreşte mediatizarea, acordă consultanţă şi sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerţul cu ţările terţe a oportunităţilor şi avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi/sau prin acordurile de comerţ liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comerţ şi alte oportunităţi de afaceri;9. promovează interesele comerciale ale României în relaţiile cu alte state şi cu organizaţiile economice la nivel mondial, iniţiază şi promovează proiecte de acorduri şi înţelegeri pentru dezvoltarea expansiunii economice pe terţe pieţe, inclusiv pentru recâştigarea celor din zona Comunităţii Statelor Independente, Balcani, Asia, Africa şi America Latină, potrivit competenţelor naţionale, ca stat membru al Uniunii Europene;10. face propuneri şi negociază direct, potrivit competenţelor naţionale, sau participă la negocierea şi încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic ori pentru stabilirea cadrului juridic naţional şi, respectiv, european, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;11. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul economic la care România este parte, potrivit competenţelor naţionale şi în corelaţie cu politica Uniunii Europene;12. asigură managementul Strategiei naţionale de export a României, conform legislaţiei în vigoare, în colaborare cu mediul de afaceri interesat, şi asigură ca atât instrumentele naţionale, cât şi cele europene sau internaţionale de susţinere să atingă obiectivele acestei strategii;13. dezvoltă forme de colaborare şi dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediului de afaceri reprezentativ la nivel naţional, respectiv patronatele şi asociaţiile profesionale, precum şi cu camerele de comerţ şi industrie, asigurând secretariatul Consiliului de Export;14. coordonează şi monitorizează Programul de susţinere şi promovare a exporturilor cu finanţare parţială de la bugetul de stat, asigurând organizarea şi participarea la misiuni economice, târguri şi expoziţii în ţară şi în străinătate, realizarea de studii de piaţă, acţiuni de publicitate cu caracter general şi a portalului de comerţ exterior, în scopul promovării exporturilor de produse şi servicii româneşti;15. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică şi tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni şi al preşedinţiilor părţii române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegaţiilor participante, participă prin delegaţi proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în ţară, cât şi în străinătate, elaborează şi supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfăşurării sesiunilor şi planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;16. oferă şi asigură operatorilor economici informaţii de piaţă şi oportunităţi de afaceri privind accesul pe pieţele externe şi acordă asistenţă de specialitate în procesul antamării unor operaţiuni de cooperare în ţară şi în străinătate;17. coordonează şi asigură buna funcţionare a activităţii reprezentanţelor economice ale României în străinătate şi cooperează cu cele acreditate în România pentru identificarea şi concretizarea unor proiecte şi pentru promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale;18. participă la dialogul cu instituţiile financiare internaţionale şi acţionează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare în vederea implementării de proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;19. sprijină, în condiţiile legii, acţiunile coordonate de Ministerul Finanţelor Publice pentru recuperarea creanţelor României rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;20. asigură funcţia de autoritate naţională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea de documente de import şi, după caz, de export în relaţiile de comerţ dintre Uniunea Europeană şi ţări terţe, pentru produse aflate în domeniul său de competenţă;21. eliberează, în condiţiile legii, autorizaţii de funcţionare în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor comerciale străine;22. organizează activitatea de prelucrare şi gestionare de informaţii şi date în domeniul comerţului;23. elaborează materiale promoţionale şi publicaţii de specialitate în domeniul comerţului;24. realizează lucrări de evaluare a potenţialului existent pe pieţele externe pentru fundamentarea strategiilor de export la nivel de ţări partenere şi/sau regional, acordând prioritate punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute în acordurile de comerţ sau de parteneriat economic ale Uniunii Europene şi promovării ofertei româneşti de export în condiţiile pieţei concurenţiale;25. identifică acele categorii de produse româneşti cu potenţial de export şi realizează analize sectoriale şi de prezentare a capacităţii de absorbţie a ofertei româneşti pe plan extern;26. elaborează şi actualizează materiale de informare şi documentare în domeniul comerţului exterior pentru portalul de comerţ;27. realizează materiale promoţionale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunităţilor de afaceri şi a potenţialului economic al României;28. gestionează şi dezvoltă baze de date cu exportatorii şi importatorii din România, precum şi baze de date statistice de comerţ exterior şi realizează lucrări de sinteză privind evoluţia relaţiilor comerciale ale României pe plan internaţional.-----------Pct. 28, lit. B, alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.29. abrogat;-----------Pct. 29, lit. B, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.30. mediatizează cererile de produse româneşti şi propunerile de afaceri ale partenerilor străini la nivelul mediului de afaceri românesc;31. iniţiază propuneri de programe şi proiecte pentru promovarea exporturilor româneşti de produse şi servicii, în conformitate cu strategiile sectoriale de susţinere a acestora;32. organizează seminare, conferinţe şi forumuri pe teme de promovare şi facilitare a comerţului şi participă la manifestări similare iniţiate de instituţii sau organizaţii de profil, în ţară şi în străinătate;33. organizează întâlniri de afaceri între firmele româneşti şi străine, direct sau în colaborare cu instituţii şi agenţii guvernamentale, camere de comerţ, asociaţii profesionale, organizaţii de promovare a întreprinderilor mici şi mijlocii din România şi instituţii partenere de promovare a comerţului din alte ţări;34. implementează, prin direcţiile de specialitate, Programul de susţinere şi promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, conform prevederilor legale, pentru organizarea participării firmelor româneşti la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice din străinătate, elaborând şi supunând spre aprobare bugetul şi structura programului de susţinere, prin direcţia de specialitate dezvoltare şi export şi urmărind modul de implementare şi eficienţa acestuia, concordanţa sa cu obiectivele propuse decurgând din Strategia naţională de export;----------Pct. 34, lit. B, alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.35. colaborează cu alte autorităţi şi instituţii interesate pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului, la care participă firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti;36. acordă asistenţă tehnică operatorilor economici care intenţionează să participe independent din resurse proprii la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice internaţionale;37. dezvoltă relaţii de cooperare şi parteneriat cu organizaţii, instituţii şi asociaţii profesionale româneşti şi străine pentru promovarea comerţului pe plan internaţional, potrivit legii;38. susţine organizarea de seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate;39. formulează punctul de vedere naţional şi participă la reuniunile mecanismelor de susţinere a exportatorilor la nivelul UE;40. atrage fonduri structurale şi implementează proiecte şi programe care vizează eficientizarea şi diversificarea instrumentelor de susţinere a exportatorilor;41. dezvoltă proiecte şi programe care vizează creşterea performanţelor la export în cadrul Strategiei UE privind regiunea Dunării, precum şi European Gateway Project.42. asigură managementul unitar al promovării şi derulării operaţiunilor de comerţ exterior pentru societăţile în care acţionar majoritar este statul;------------Pct. 42, lit. B, alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.43. iniţiază, organizează şi coordonează expansiunea economică şi comercială externă pe pieţele de interes, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe;------------Pct. 43, lit. B, alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.44. cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în materie de diplomaţie economică la realizarea demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate.------------Pct. 44, lit. B, alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014.C. În domeniul proprietăţii intelectuale, invenţiilor şi mărcilor:1. promovează politica de sprijin al invenţiilor în România;2. dezvoltă infrastructuri eficiente şi echilibrate de luptă împotriva contrafacerii şi pirateriei;3. elaborează strategia postaderare în domeniul proprietăţii intelectuale.D. Abrogată.-----------Lit. D a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.E. Abrogată.-----------Lit. E a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului este autorizat:----------Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. a) să dea unităţilor aflate în subordine şi sub autoritate, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii; b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa; c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite; d) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi; e) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa; f) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege. g) să asigure, în condiţiile legii, furnizarea informaţiilor relevante referitoare la activitatea de echilibrare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale, respectiv a sistemului electroenergetic naţional, în vederea asigurării siguranţei în funcţionare a sistemului electroenergetic naţional şi în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali.----------Lit. g) a art. 5 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.  +  Articolul 6Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului----------Titlul secţiunii a 2-a a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe şi colective temporare, unităţi de implementare a proiectului, unităţi de management al proiectului şi organisme intermediare, fără a se modifica anexa nr. 1, şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. (3) Personalul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual şi diplomatic.----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. (4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului este de 355 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei, comerţului şi turismului. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercial-economică externă.----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015. (5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (6) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.----------Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. (7) Structura organizatorică detaliată şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, în condiţiile legii.----------Alin. (7) al art. 7 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. (8) Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, cu excepţiile prevăzute de lege.----------Alin. (8) al art. 7 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 8 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului se stabilesc prin fişa postului, întocmită conform legii. (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului. (4) Statele de funcţii pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului sau, după caz, prin ordin al ministrului delegat.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului----------Titlul secţiunii a 3-a a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 9 (1) Conducerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului se asigură de către ministrul economiei, comerţului şi turismului.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015. (2) Ministrul economiei, comerţului şi turismului reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. (3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. (4) Ministrul economiei, comerţului şi turismului este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.(4^1) Abrogat.----------Alin. (4^1) al art. 9 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.(4^2) Abrogat.----------Alin. (4^2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.(4^3) Abrogat.----------Alin. (4^3) al art. 9 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.(4^4) Abrogat.----------Alin. (4^4) al art. 9 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015. (5) Pe lângă ministrul economiei, comerţului şi turismului funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului.----------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul economiei, comerţului şi turismului emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.----------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. (7) Prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului pot fi delegate atribuţii.----------Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. (8) În cazul în care ministrul economiei, comerţului şi turismului nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.----------Alin. (8) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. (9) Prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului se pot înfiinţa colective temporare cu rol consultativ, în activitatea ministerului.----------Alin. (9) al art. 9 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.  +  Articolul 10 (1) Ministrul economiei, comerţului şi turismului este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015. (3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului ori încredinţate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri. (4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.----------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 10^1Abrogat.----------Art. 10^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.  +  Articolul 10^2Abrogat.----------Art. 10^2 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015.  +  Articolul 11Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 12Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului are în dotare un parc auto, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi toate unităţile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi/sau pe care le administrează, în condiţiile legii.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Articolul 14Abrogat.-----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.  +  Articolul 15Patrimoniul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Agenţiei Române pentru Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale şi prin preluarea parţială a patrimoniului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 16Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.431/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 10 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul economiei,

  Varujan Vosganian

  Ministrul delegat pentru energie,

  Constantin Niţă

  Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

  mediul de afaceri şi turism,

  Maria Grapini

  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Mariana Câmpeanu

  Ministrul fondurilor europene,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 19 februarie 2013.Nr. 47.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Economiei, Comerţului şi TurismuluiNumărul maxim de posturi - 355 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei, comerţului şi turismului), din care 83 de posturi - reţea externă*Font 7*┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐│COLEGIUL MINISTERULUI │<─┐ ┌────────────────┐ ┌─>│DIRECŢIA CORP CONTROL│├─────────────────────────┤ │ │ MINISTRU │ │ │ MINISTRU ││UNITATEA DE POLITICI │<─┤<──────────────┼────────────────┼──────────>│ └────────┬────────────┘│ PUBLICE │ │ ┌─────────┤CABINET MINISTRU├──────┐ │ v├─────────────────────────┤ │ │ └──────┬─────────┘ │ │ ┌─────────────────────┐│COMPARTIMENTUL PROTOCOL │<─┤ │ │ │ │ │SERVICIUL INSPECŢIE │├─────────────────────────┤ │ │ v │ │ └─────────────────────┘│COMPARTIMENTUL AUDIT │<─┤ │ ┌────────┐ │ │ ┌─────────────────────┐│ PUBLIC INTERN │ │ │ │SECRETAR│ │ └─>│ DIRECŢIA RESURSE │├─────────────────────────┤ │ │ │GENERAL │ │ │ UMANE ŞI RELAŢII ││COMPARTIMENTUL INFORMAŢII│<─┘ │ └───┬────┘ │ │ PUBLICE ││ CLASIFICATE │ │ │ │ └──┬──────────────────┘└─────────────────────────┘ │ v │ │ ┌───────────────┐                                   │ ┌────────────────┐ │ │ │ SERVICIUL │                                   │ │ │ │ ├─>│REGLEMENTĂRI ÎN│                                   │ ┌────┴───┐ ┌────┴───┐ │ │ │ DOMENIUL │                                   │ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │ │ │ RESURSELOR │                                   │ │GENERAL │ │GENERAL │ │ │ │ UMANE │                                   │ │ADJUNCT │ │ADJUNCT │ │ │ └───────────────┘                                   │ └────────┘ └────────┘ │ │ ┌───────────────┐                                   │ │ │ │ SERVICIUL │                                   │ │ └─>│ COMUNICARE ŞI │                                   │ │ │RELAŢII PUBLICE│                                   │ │ └───────────────┘                                   v v     ┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐     │ │ │ │ │┌────┴───────────┐ ┌────┴───────────┐ ┌────┴───────────┐ ┌────┴───────────┐ ┌────┴───────────┐│CABINET SECRETAR│ │CABINET SECRETAR│ │CABINET SECRETAR│ │CABINET SECRETAR│ │CABINET SECRETAR││ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐│SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘     ┌─────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┐     │ │ │ │ │ │ │     v v v v v v v┌──────────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────┐│ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │ │DEPARTAMENTUL ││ JURIDICĂ ŞI │ │INVESTIŢII,│ │BUGET, │ │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ │ │ │ │ DE COMERŢ ││ RELAŢII │ │ACHIZIŢII │ │FINANCIAR│ │ RESURSE │ │ POLITICI │ │ │ │ EXTERIOR ŞI ││INSTITUŢIONALE│ │PUBLICE ŞI │ │CONTABI- │ │ MINERALE ŞI│ │INDUSTRIALE │ │ DIRECŢIA │ │ RELAŢII ││ │ │ SERVICII │ │LITATE │ │ DEZVOLTAREA│ │ŞI INDUSTRIA│ │ TURISM │ │INTERNAŢIONALE││ │ │ INTERNE │ │ │ │ DURABILĂ A │ │ DE APĂRARE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ZONELOR │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │INDUSTRIALE │ │ │ │ │ │ │└──────────────┘ └───────────┘ └┬────────┘ └┬───────────┘ └─┬──────────┘ └────────────┘ └┬─────────────┘                                │ │ ┌────────┐ │ ┌───────────┐ │ ┌─────────────────────┐                                v │ │DIRECŢIA│ │ │ DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA RELAŢII │                          ┌─────────────┐ ├─>│RESURSE │ ├─>│ POLITICI │ ├─>│BILATERALE EUROPA │                          │ SERVICIUL │ │ │MINERALE│ │ │INDUSTRIALE│ │ │ "UE" │                          │CONTABILITATE│ │ └───┬────┘ │ │ ŞI MEDIU │ │ └─────────────────────┘                          └─────────────┘ │ v │ └───────────┘ │                                            │ ┌─────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────────────┐                                            │ │SERVICIUL│ │ │DEPARTAMENTUL│ │ │ DIRECŢIA RELAŢII │                                            │ │RESURSE │ ├─>│INDUSTRIA DE │ ├─>│ BILATERALE EUROPA │                                            │ │MINERALE │ │ │ APĂRARE*) │ │ │ "NON" UE ŞI ASIA │                                            │ └─────────┘ │ └─────────────┘ │ │ CENTRALĂ │                                            │ │ ┌──────────────┐ │ └─────────────────────┘                                            │ ┌───────────┐│ │ DIRECŢIA │ │                                            │ │ DIRECŢIA ││ │AJUTOR DE STAT│ │ ┌─────────────────────┐                                            │ │DEZVOLTAREA││ │PENTRU INDUS- │ │ │ DIRECŢIA RELAŢII │                                            └─>│DURABILĂ A │└─>│TRIE ŞI TRAN- │ │ │ BILATERALE │                                               │ ZONELOR │ │SPORT AL ENER-│ ├─>│ STRATEGICE ŞI │                                               │INDUSTRIALE│ │GIEI ELECTRICE│ │ │ EMERGENTE │                                               └───────────┘ │ŞI GAZELOR │ │ └─────────────────────┘                                                               │ NATURALE │ │                                                               └─┬────────────┘ │ ┌─────────────────────┐                                                                 │ ┌────────────────┐ │ │ DIRECŢIA POLITICI │                                                                 │ │SERVICIUL AJUTOR│ ├─>│ COMERCIALE │                                                                 ├─>│DE STAT PENTRU │ │ └─────────────────────┘                                                                 │ │ INDUSTRIE │ │                                                                 │ └────────────────┘ │ ┌─────────────────────┐                                                                 │ ┌────────────────┐ │ │DIRECŢIA MONITORIZARE│                                                                 │ │ SERVICIUL │ └─>│ PROGRAME EXPORT │                                                                 │ │ TRANSPORT AL │ └─────────────────────┘                                                                 └─>│ ENERGIEI │                                                                    │ ELECTRICE ŞI │                                                                    │GAZELOR NATURALE│                                                                    └────────────────┘──────────    *) Departamentul Industria de Apărare este condus de către       directorul general adjunct──────────----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, conform modificării aduse de pct. 16 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2UNITĂŢILEaflate în subordinea, în coordonarea sau subautoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului ││şi Turismului │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a. Cu finanţare de la bugetul de stat: │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ││ │şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 105 posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului││ │- 45 de posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 9 posturi │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│b. Cu finanţare din venituri proprii: │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 243 de posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Buşteni - ││ │58 de posturi │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│c. Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat: │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Biroul Român de Metrologie Legală - BRML, Bucureşti - 659 de posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - ANDR, Bucureşti - ││ │54 de posturi │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│II. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei, ││Comerţului şi Turismului │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Asociaţia de Standardizare din România - ASRO │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Asociaţia de Acreditare din România - RENAR │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│III. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, ││comerţului şi turismului, cu finanţare integrală de la bugetul de stat │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 624 de posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 227 de posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Autoritatea Naţională pentru Turism - 145 de posturi, exclusiv demnitarii ││ │şi posturile aferente cabinetului preşedintelui │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│IV. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, ││Comerţului şi Turismului │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ││ │"Transelectrica" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva, ││ │cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru ││ │servicii │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Societatea "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Societatea "Băiţa" - S.A. Ştei │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Societatea "Cupru Min" - S.A. Abrud │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. ││ │Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor ││ │Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10.│Societatea "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11.│Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. ││ │Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12.│Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13.│Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14.│Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15.│Societatea "Avioane" - S.A. Craiova │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16.│Societatea "IAR" - S.A. Braşov │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17.│Societatea "IOR" - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18.│Societatea "Romaero" - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19.│Societatea "Construcţii Aeronautice" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20.│Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21.│Societatea "Oltchim" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22.│Societatea "Romplumb" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23.│Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24.│Societatea Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25.│Societatea "Simtex" - S.A. - participaţia statului │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│26.│Societatea "ICEM" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27.│Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28.│Societatea "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29.│Societatea "Eurotest" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30.│Societatea "BRML - CERT" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31.│Societatea "Foradex" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│32.│Societatea "Sanevit 2003" - S.A. Arad │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│33.│Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi││ │Recipientelor sub Presiune - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│34.│Societatea "Imotrust" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│35.│Societatea "Bega Turism" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│36.│Societatea "Compania de Investiţii pentru Turism" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│37.│Societatea "Robinson Turism" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│38.│Societatea "Lido" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│39.│Societatea "Litoral" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│40.│Societatea "Mamaia" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│41.│Societatea "Neptun - Olimp" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│42.│Societatea "Carmen Silva 2000" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│43.│Societatea "Anca - Irina" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│44.│Societatea "Ciucaş" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│45.│Societatea "Hotel Cota 1400" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│46.│Societatea "Germisara" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│47.│Societatea "T.H.R. Marea Neagră" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│48.│Societatea "Iezerul" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│49.│Societatea "Predeal" - S.A. │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 2 a fost modificată de alin. (1) al art. 11 din HOTĂRÂREA nr. 815 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 5 octombrie 2015.  +  Anexa 3Mijloacele de transport şi consumul de carburanţipentru activităţi specifice┌────┬─────────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Unitatea │Tipul mijlocului│ Numărul maxim │ Consumul maxim ││crt.│ │ de transport │aprobat (bucăţi)│ de carburant ││ │ │ │ │pentru un vehicul││ │ │ │ │ (litri/lună) │├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 1. │Aparatul propriu *) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ │a) Pentru transport │ │ │ ││ │marfă şi persoane │ │ │ ││ │(delegaţii) │ Autovehicule │ 18 │ 300 │└────┴─────────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┘--------*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.NOTE:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului.----------Pct. 2 al notei din anexa 3 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.3. Pentru activităţile specifice desfăşurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului are în dotare un număr total de 117 autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.----------Pct. 3 al notei din anexa 3 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.-----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013, potrivit pct. 24 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4SITUAŢIAbunurilor imobile din domeniul public şi privat alstatului, aflate în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului----------Titlul anexei 4 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 41 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015, prin modificarea unei denumiri.1. Imobil construcţie P 6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti şi terenul aferent, în domeniul public al statului;2. Imobil construcţie P 1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti, anexele şi terenul aferent, în domeniul privat al statului;3. Imobil construcţie - corp B, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti;4. Imobil construcţie P 10, situat în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, Bucureşti şi terenul aferent, în domeniul privat al statului;5. Abrogat.-----------Pct. 5 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.6. Imobil construcţie, situat în str. Apolodor nr. 17 - parter, sectorul 5, Bucureşti;7. Abrogat.-----------Pct. 7 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.8. Clădirile şi terenul aferent în suprafaţă de 9.122 mp proprietate exclusivă, situate în oraşul Buşteni, Str. Paltinului nr. 16, judeţul Prahova, nr. inventar M.F.P./145.193, în domeniul public al statului;9. Clădirea şi teren aferent în suprafaţă de 1.818 mp proprietate exclusivă şi 24 mp reprezentând 1/2 cotă-parte indiviză şi 94 mp reprezentând 1/3 cotă-parte indiviză, situate în municipiul Bucureşti, bd. Timişoara nr. 6, sectorul 6, în domeniul privat al statului.  +  Anexa 5Abrogată.-----------Anexa 5 a fost abrogată de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.------