ANEXĂ din 11 iulie 2014 (*actualizată*)privind Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu(actualizată la data de 5 octombrie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale1. Prevederile prezentului cod se aplică persoanelor desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoanelor care îndeplinesc această atribuţie pe bază de contract, în condiţiile legii, la entităţile publice, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activităţi trebuie să le îndeplinească, precum şi crearea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea şi evaluarea persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu la entităţile publice.  +  Capitolul II Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile care stau la baza exercitării acestei activităţi3. Pot fi numite, în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entităţii publice sau, după caz, au capacitatea legală de a încheia un contract pentru îndeplinirea acestei atribuţii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au cetăţenie română şi domiciliul în România; b) cunosc limba română, scris şi vorbit; c) au capacitate deplină de exerciţiu; d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate; e) au studii superioare economice sau juridice. Prin excepţie, când nu există persoane cu pregătire superioară care să îndeplinească prezentele condiţii, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoane cu studii medii de specialitate economică; f) au o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, şi de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entităţi publice; g) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activităţi; h) prezintă minimum două scrisori de recomandare.Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu sunt, de regulă, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, putând însă face parte şi din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie să fie altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei.La entităţile publice la care, datorită numărului mic de salariaţi, posibilitatea de separare a atribuţiilor şi responsabilităţilor este limitată, conducerea acestora are obligaţia să instituie măsuri suplimentare de control intern pentru atenuarea riscurilor în utilizarea fondurilor publice.----------Paragraful de la pct. 3 din anexa 2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.139 din 18 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 5 octombrie 2015.4. Exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv de către persoanele desemnate se realizează pe baza următoarelor principii: a) Competenţă profesională. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să cunoască şi să aplice cu consecvenţă şi fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, precum şi încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare şi/sau ale creditelor de angajament. În acest scop, aceasta are obligaţia să cunoască în permanenţă toate reglementările legale specifice domeniului în care îşi exercită atribuţiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu. b) Independenţă decizională în condiţiile separării atribuţiilor. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu este independentă în luarea deciziilor şi acesteia nu i se poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale, întreprinse cu bună-credinţă, în exercitarea atribuţiilor sale şi în limita acestora, cu respectarea prevederilor legale, persoana respectivă nu poate fi sancţionată sau schimbată din această activitate. Conducerea entităţii publice în care se exercită activitatea de control financiar preventiv propriu este obligată să ia măsurile necesare pentru separarea atribuţiilor de aprobare, efectuare şi control al operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite. c) Obiectivitate. În exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi, mai ales, în luarea deciziei de a acorda sau de a respinge viza, persoana desemnată trebuie să verifice sistematic şi temeinic proiectele de operaţiuni, să nu cedeze unor prejudecăţi, presiuni sau influenţe ce i-ar putea afecta aprecierea corectă a acestora, să dea dovadă de imparţialitate, să aibă o atitudine neutră, lipsită de subiectivism. d) Conduită morală. Persoana desemnată cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să fie de o probitate morală recunoscută, să aibă o conduită corectă, să dea dovadă de comportare profesională ireproşabilă, la nivelul celor mai înalte standarde. Aceasta trebuie să aibă o comportare demnă în societate, să îşi desfăşoare activitatea astfel încât să aibă o bună reputaţie. e) Confidenţialitate. Persoana desemnată să exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligată să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, după caz, în legătură cu conţinutul proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, să nu divulge în niciun fel informaţiile unei terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care este autorizată în mod expres de către cei în drept sau în situaţia în care furnizarea informaţiei reprezintă o obligaţie legală sau profesională. f) Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele decăzute din dreptul de a mai exercita o funcţie publică, aflate în perioada de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcţia publică respectivă, pe baza unei decizii luate de Agenţia Naţională de Integritate, ca urmare a constatării unei situaţii de conflict de interese, şi nici persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.Dacă în cazul urmăririi penale, al judecăţii sau după condamnare a intervenit amnistia, persoana în cauză nu poate să fie desemnată pentru exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu timp de 2 ani de la data aplicării amnistiei. Persoana căreia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate să exercite această activitate în cursul termenului de încercare şi pe parcursul a 2 ani de la expirarea acestui termen.Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soţi sau rude de gradul I cu conducătorul entităţii publice pe lângă care urmează să exercite această activitate, şi nici acele persoane care pot să se afle într-o situaţie de conflict de interese în legătură cu operaţiunile care îi sunt supuse pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicată, prin sarcinile de serviciu, în aprobarea şi efectuarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să îşi îmbunătăţească cunoştinţele şi practica profesională printr-o pregătire continuă.Conducerea entităţii publice va asigura condiţiile necesare pregătirii profesionale.  +  Capitolul III Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu6. Persoanele care urmează să exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite după cum urmează: a) la instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi al bugetului oricărui fond special, de către conducătorul instituţiei, prin act de decizie internă şi cu acordul Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de control financiar preventiv; b) la celelalte entităţi publice, prin decizia conducătorului acestora, cu acordul entităţii publice ierarhic superioare.Acordul se emite astfel:- conducătorul entităţii publice stabileşte, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile de la pct. 3, pe acelea care urmează să fie numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi solicită, în scris, de la entităţile publice în drept emiterea acordului pentru numire, transmiţând şi următoarele documente:- curriculum vitae, model comun european;- minimum două scrisori de recomandare;- lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condiţiile specifice entităţii respective;- declaraţie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile prevăzute la pct. 4 lit. f).La stabilirea persoanelor care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu, conducătorul entităţii publice va avea în vedere limitarea numărului acestora la strictul necesar, în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor supuse vizei.Entităţile publice în drept să emită acordul de numire analizează documentele primite, după caz poartă consultări directe cu persoana propusă pentru numire şi, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, se pronunţă.După obţinerea acordului, conducătorul entităţii publice poate emite decizia internă de numire a persoanei/persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne de numire fără acordul entităţii publice în drept să emită acordul este nelegală.La entităţile publice la care se numesc două sau mai multe persoane care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, conducătorul va nominaliza dintre acestea o persoană care va avea şi responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu din entitatea publică respectivă şi va comunica entităţii publice care a emis acordul numele acestei persoane.----------Pct. 6 din anexa 2 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.139 din 18 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 5 octombrie 2015.7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atribuţiilor de control financiar preventiv propriu se face cu acordul entităţii publice care a emis acordul de numire.Acordul se emite după cum urmează:- conducătorul entităţii publice respective notifică entităţii publice în drept intenţia de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi motivele avute în vedere;- entitatea publică în drept analizează motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau destituire şi, în termen de 10 zile, se pronunţă în scris;- în cazul obţinerii acordului, conducătorul entităţii publice procedează la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de suspendare, schimbare sau, după caz, destituire din exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv propriu, fără acordul entităţii publice în drept, este nelegală.Pe durata suspendării, schimbării, destituirii sau în cazul absenţei temporare de la post a persoanei desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu, conducătorul entităţii publice poate numi o altă persoană pentru îndeplinirea acestei activităţi, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile consecutive.----------Pct. 7 din anexa 2 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.139 din 18 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 5 octombrie 2015.8. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendată sunt:- se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;- efectuează serviciul militar;- este în curs de urmărire penală, de judecată sau este arestată preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;- se află în alte situaţii în care intervine suspendarea raporturilor de muncă.9. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbată sunt:- a devenit incompatibilă pentru această activitate;- a săvârşit o abatere disciplinară (a încălcat normele legale, regulamentul intern etc.) faţă de care această schimbare reprezintă sancţiune disciplinară pentru persoana respectivă;- la cererea persoanei în cauză, pe motiv de boală sau din alte considerente;- în urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operaţiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale şi/sau în neregulă;- la modificarea locului de muncă de către angajator.10. Destituirea din funcţie a persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu se face pentru cauze care conduc la încetarea raporturilor de muncă.  +  Capitolul IV Evaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar preventiv propriu11. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face cu acordul entităţii publice care a emis acordul de numire.Entităţile publice transmit, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:- propunerea conducătorului cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;- copie a raportului/fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe anul respectiv, din care să rezulte obiectivele şi indicatorii de performanţă specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu;- numărul de operaţiuni verificate şi valoarea acestora;- extrase din rapoartele auditului public intern, ale Curţii de Conturi şi din actele de control întocmite de organele de inspecţie economico-financiară ale Ministerului Finanţelor Publice, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.----------Pct. 11 din anexa 2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.139 din 18 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 5 octombrie 2015.------