ORDIN nr. 5.082 din 31 august 2015privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 22 septembrie 2015    În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012. (2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017. (4) Comisia naţională de admitere poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017.  +  Articolul 3Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2016-2017 în liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2016-2017 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010. (2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. (3) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. (4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă. (5) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă. (7) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor aloca coduri distincte pentru clasele menţionate la alin. (6) şi vor menţiona în broşura de admitere faptul că nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. (8) Admiterea candidaţilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, menţionate la alin. (7), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.  +  Articolul 5Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.  +  Articolul 7Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia generală logistică, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

    Sorin Mihai Cîmpeanu
    Bucureşti, 31 august 2015.Nr. 5.082.  +  Anexa 1CALENDARULadmiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017*Font 9*┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data-limită/Perioada │ Evenimentul │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Pregătirea admiterii │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31 ianuarie 2016 │Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti ││ │pentru pregătirea şi organizarea admiterii │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1 martie 2016 │Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de ││ │organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă ││ │Transmiterea de către Comisia naţională de admitere a modelului ││ │fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru ││ │elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la ││ │probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28 aprilie 2016 │Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, ││ │concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, ││ │pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică ││ │Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal ││ │sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de ││ │pregătire, limbă de predare ││ │Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ ││ │gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale ││ │elevilor de clasa a VIII-a ││ │Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9 mai 2016 │Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor ││ │cuprinzând informaţiile legate de admitere ││ │Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei ││ │centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui ││ │centru ││ │Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului ││ │şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei ││ │a VIII-a şi părinţii acestora │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17 mai 2016 │Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a ││ │broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică ││ │şi tipărită │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11-31 mai 2016 │Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea ││ │procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 iunie 2016 │Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către││ │comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de ││ │date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor ││ │clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, ││ │cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24 iunie 2016 │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului││ │Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date ││ │cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei ││ │a VIII-a │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7 iulie 2016 │Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile││ │judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei ││ │judeţene │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8 iulie 2016 │Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei ││ │candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere ││ │Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere││ │cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele ││ │personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale ││ │de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională ││ │din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere ││ │Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a ││ │absolvenţilor claselor a VIII-a │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11 iulie 2016 │Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să ││ │participe la admitere în alt judeţ │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Probele de aptitudini │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19-20 mai 2016 │Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau ││ │absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23-24 mai 2016 │Înscrierea pentru probele de aptitudini │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25-28 mai 2016 │Desfăşurarea probelor de aptitudini │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30 mai 2016 │Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini ││ │Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde ││ │metodologia permite acest lucru │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31 mai 2016 │Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de ││ │aptitudini ││ │Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de ││ │admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor ││ │declaraţi admişi la probele de aptitudini │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24 iunie 2016 │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului││ │Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat ││ │probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu ││ │situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi ││ │Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal ││ │vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de ││ │aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, ││ │amânaţi sau exmatriculaţi │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7 iulie 2016 │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului││ │Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat ││ │probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de ││ │admitere │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8 iulie 2016 │Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului ││ │Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care ││ │s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de││ │învăţământ liceal respectivă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11 iulie 2016 │Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către││ │candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au ││ │susţinut probe de aptitudini ││ │Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de ││ │Admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, ││ │la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19-20 mai 2016 │Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau ││ │absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a ││ │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23-24 mai 2016 │Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a ││ │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25-28 mai 2016 │Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă ││ │modernă sau maternă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30 mai 2016 │Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de ││ │limbă modernă sau maternă ││ │Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor ││ │de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest ││ │lucru │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31 mai 2016 │Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de ││ │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă ││ │Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului ││ │Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare││ │a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1-2 iunie 2016 │Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care ││ │candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de ││ │limbă modernă sau maternă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7 iunie 2016 │Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de ││ │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor ││ │fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite│├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8 iunie 2016 │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului││ │Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere││ │a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a ││ │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor ││ │acestora la probe │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor ││ pentru învăţământul special │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13 mai 2016 │Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24 iunie 2016 │Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor ││ │pe locurile speciale pentru romi │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11-13 iulie 2016 │Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14-16 iulie 2016 │Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special│├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria ││ curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până ││ la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8-12 iulie 2016 │Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii ││ │clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de ││ │diriginţii claselor a VIII-a ││ │Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a ││ │VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din ││ │judeţul pentru care solicită înscrierea │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8-12 iulie 2016 │Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de ││ │înscriere │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9-13 iulie 2016 │Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de ││ │calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi ││ │listarea fişelor corectate din calculator │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14 iulie 2016 │Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele ││ │de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului ││ │Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la ││ │repartizarea computerizată ││ │Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de ││ │opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului ││ │Bucureşti │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15 iulie 2016 │Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al ││ │municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16-17 iulie 2016 │Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia ││ │Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a munici- ││ │piului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18 iulie 2016 │Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19 iulie 2016 │Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a ││ │absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data││ │începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20 iulie 2016 │Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu ││ │absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a ││ │listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de││ │stat din judeţ/municipiul Bucureşti │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20 iulie 2016 │Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei ││ │candidaţilor repartizaţi în acea unitate │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21 iulie-29 iulie 2016│Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au ││ │fost repartizaţi │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria ││ curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până ││ la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20 iulie 2016 │Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de ││ │aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă││ │sau maternă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21-22 iulie 2016 │Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a ││ │cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23 iulie 2016 │Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de ││ │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi ││ │rezolvarea eventualelor contestaţii │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20-25 iulie 2016 │Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au ││ │participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de ││ │opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a ││ │admiterii │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25 iulie 2016 │Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost ││ │respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini ││ │Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut ││ │probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă ││ │maternă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20-26 iulie 2016 │Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi ││ │corectarea eventualelor erori │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27 iulie 2016 │Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al││ │municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28 iulie 2016 │Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a ││ │admiterii │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28 iulie 2016 │Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special ││ │de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile ││ │respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei││ │cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat ││ │Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a ││ │listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28-29 iulie 2016 │Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost ││ │repartizaţi candidaţii din etapa a doua │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29 iulie 2016 │Transmiterea de către unităţile din învăţământul liceal de stat a ││ │situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor││ │admişi în cele două etape ale admiterii │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1-4 august 2016 │Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor ││ │speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a││ │repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere││ │în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două ││ │repartizări computerizate │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria ││ curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la ││ data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1 august 2016 │Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de ││ │aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori ││ │maternă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29 august 2016 │Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de ││ │aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă││ │sau maternă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30-31 august 2016 │Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a ││ │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1-2 septembrie 2016 │Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la││ │nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare,││ │care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care ││ │şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5 septembrie 2016 │Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor ││ │repartizării │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28 aprilie 2016 │Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din ││ │seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii ││ │cursurilor anului şcolar 2016-2017 │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15 iulie 2016 │Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu ││ │frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care ││ │împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului││ │şcolar 2016-2017 │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│26-27 iulie 2016 │Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a ││ │candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani││ │până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27-29 iulie 2016 │Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit ││ │vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar ││ │2016-2017 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă ││ │redusă │└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2CALCULULmediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul licealpentru anul şcolar 2016-20171. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.2. Calculul mediei de admitere se face astfel:          ABS + 3EN ,    MA = ----------              4unde:MA = media de admitere;ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.  +  Anexa 3CALENDARULadmiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 anipentru anul şcolar 2016-2017*Font 9*┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Data-limită/Perioada │ Evenimentul │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Pregătirea admiterii │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12 februarie 2016 │Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional de ││ │stat cu durata de 3 ani stabilesc, împreună cu operatorii ││ │economici/instituţiile publice partenere, dacă vor organiza probă ││ │de preselecţie a candidaţilor. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19 februarie 2016 │Elaborarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru ││ │învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani, împreună cu ││ │operatorii economici/instituţiile publice partenere, a Procedurii ││ │de preselecţie şi a Procedurii de admitere ││ │Unităţile de învăţământ transmit spre avizare Procedura de ││ │preselecţie şi Procedura de admitere la inspectoratul şcolar ││ │judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB). │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│26 februarie 2016 │ISJ/ISMB transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru ││ │învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani avizul pentru ││ │Procedura de preselecţie şi Procedura de admitere. ││ │Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care organizează ││ │învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani, a Procedurii de ││ │preselecţie (după caz) şi a Procedurii de admitere, a listei cu ││ │domeniile, calificările, numărul de locuri disponibile pentru ││ │învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi perioadele ││ │de înscriere pentru anul şcolar 2016-2017. Se va menţiona în mod ││ │expres faptul că se va organiza o probă suplimentară de admitere în││ │situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de ││ │învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, cu ││ │precizarea datelor planificate pentru eventuala probă suplimentară ││ │de admitere organizată în prima şi a II-a etapă de admitere conform││ │prezentului calendar. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1 martie 2016 │Transmiterea de către Comisia naţională de admitere în învăţământul││ │profesional a modelului fişei de înscriere în învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4 martie 2016 │Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă ││ │educaţională pentru învăţământul profesional de stat cu durata de ││ │3 ani, spre aprobare, la ISJ/ISMB, a propunerii privind componenţa ││ │Comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează ││ │învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani, avizată de ││ │Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11 martie 2016 │Transmiterea de către ISJ/ISMB către unităţile de învăţământ care ││ │şcolarizează elevi în învăţământul profesional de stat cu durata de││ │3 ani a aprobării Comisiei de admitere din unitatea de învăţământ ││ │care organizează învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28 aprilie 2016 │Afişarea ofertei de şcolarizare aprobată, concretizată în domenii ││ │şi calificări profesionale, pentru învăţământul profesional de stat││ │cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi││ │la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru ││ │învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani ││ │Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ ││ │gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale ││ │elevilor de clasa a VIII-a ││ │Tipărirea informaţiilor despre admiterea în învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani, în broşura admiterii în ││ │învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar ││ │2016-2017, într-o secţiune distinctă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9 mai 2016 │Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor ││ │cuprinzând informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal ││ │şi în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani Afişarea ││ │în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de ││ │completare a opţiunilor din Fişa de înscriere în învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani de către absolvenţii clasei ││ │a VIII-a şi părinţii acestora │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17 mai 2016 │ Transmiterea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a ││ │broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, ││ │în versiune electronică şi tipărită │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a ││ studiilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 februarie- │Informarea de către ISJ/ISMB a unităţilor de învăţământ gimnazial ││4 martie 2016 │de posibilitatea continuării studiilor de către absolvenţii ││ │claselor a VIII-a în învăţământul profesional de stat cu durata de ││ │3 ani ││ │Se vor prezenta următoarele: ││ │- modul de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional ││ │de stat cu durata de 3 ani; ││ │- calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ││ │învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. ││ │Se va face cunoscută şi posibilitatea continuării studiilor după ││ │învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18-22 aprilie 2016 │La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care îşi propune să ││ │şcolarizeze elevi în învăţământul profesional în anul şcolar ││ │2016-2017 se desfăşoară acţiunea "Săptămâna meseriilor" în cadrul ││ │căreia se vor organiza următoarele acţiuni: ││ │1. promovarea învăţământului profesional şi tehnic în general şi a ││ │modului de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional ││ │cu durata de 3 ani în special, informare privind condiţiile în care││ │elevii pot avea acces la învăţământul profesional cu durata de ││ │3 ani şi beneficiile acestei forme de pregătire profesională; ││ │2. consilierea elevilor din clasa a VIII-a, învăţământ gimnazial, ││ │cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11-31 mai 2016 │Şedinţe de instruire organizate de toate unităţile de învăţământ ││ │gimnazial, cu părinţii şi elevii de clasa a VIII-a, pentru ││ │prezentarea procedurilor de preselecţie şi/sau de admitere şi a ││ │planului de şcolarizare la învăţământul profesional de stat cu ││ │durata de 3 ani │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7 martie-27 mai 2016 │Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2015-2016, ││ │şcolarizează elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial ││ │organizează şi desfăşoară activităţi de orientare şi consiliere cu ││ │elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conştientizarea cerinţelor ││ │pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi de continuare ││ │a pregătirii prin învăţământul profesional de stat cu durata de ││ │3 ani. ││ │Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul ││ │consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi de ││ │asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de ││ │Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) şi urmăresc pregătirea ││ │înscrierii elevilor în învăţământul profesional de stat cu durata ││ │de 3 ani. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4-13 mai 2016 │ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale. Pentru ││ │prezentarea ofertei în cadrul acestui eveniment, unităţile de ││ │învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional de ││ │stat cu durata de 3 ani vor implica şi operatori economici. Târgul ││ │ofertelor educaţionale va avea şi o secţiune dedicată ofertei la ││ │nivel regional. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă ││- pentru situaţiile în care oferta de şcolarizare aprobată cuprinde clase cu predare în ││limbile minorităţilor naţionale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne││- pentru candidaţii interesaţi de înscrierea la unităţile de învăţământ/clasele cu predare││în limbile minorităţilor naţionale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă ││respectivă ││(calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal şi profesional) │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19-20 mai 2016 │Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a anexelor ││ │fişelor de înscriere pentru candidaţii care doresc să participe la ││ │probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă ││ │NOTĂ: ││ │Se va utiliza acelaşi model de anexă la fişa de înscriere ca cel ││ │aprobat ca anexă la fişa de înscriere pentru admiterea în ││ │învăţământul liceal ("Anexa la fişa de înscriere pentru ││ │participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare ││ │a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă"). │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23-24 mai 2016 │Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a ││ │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă ││ │NOTĂ: ││ │Înscrierea se va realiza la unităţile şcolare stabilite de către ││ │comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti ca centre ││ │pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau ││ │maternă. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25-28 mai 2016 │Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă ││ │modernă sau maternă ││ │NOTĂ: ││ │Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă ││ │se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere ││ │judeţeană/a municipiului Bucureşti. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30 mai 2016 │Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de ││ │limbă modernă sau maternă Depunerea contestaţiilor la probele de ││ │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde││ │metodologia permite acest lucru ││ │NOTĂ: ││ │Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor se realizează la ││ │unitatea şcolară la care candidaţii respectivi au susţinut proba de││ │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31 mai 2016 │Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de ││ │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă ││ │Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului ││ │Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare││ │a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă ││ │NOTĂ: ││ │Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, se realizează la ││ │unitatea şcolară la care candidaţii respectivi au susţinut proba de││ │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1-2 iunie 2016 │Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care ││ │candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de ││ │limbă modernă sau maternă │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7 iunie 2016 │Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de ││ │verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor ││ │fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite│├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8 iunie 2016 │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului││ │Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere││ │a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a ││ │cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor ││ │acestora la probe │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor ││ pentru învăţământul special ││ (calendar şi organizare comune pentru înscrierea în învăţământul liceal şi profesional) │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13 mai 2016 │Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi ││ │NOTĂ: ││ │Locurile speciale pentru candidaţii romi se stabilesc de comisiile ││ │de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, ca locuri alocate ││ │peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în ││ │limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri ││ │speciale pentru candidaţii romi la clasele/unităţile de învăţământ ││ │profesional la care se organizează preselecţie. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24 iunie 2016 │Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor ││ │pe locurile speciale pentru romi ││ │NOTĂ: ││ │Cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi se ││ │depun la inspectoratul şcolar - comisia de admitere judeţeană/a ││ │municipiului Bucureşti. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11-13 iulie 2016 │Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi ││ │NOTĂ: ││ │Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se realizează de ││ │comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, în ordinea ││ │descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor ││ │exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţă publică. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14-16 iulie 2016 │Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special││ │NOTĂ: ││ │Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul ││ │profesional special sunt similare cu reglementările pentru ││ │învăţământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare ││ │şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat ││ │2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,││ │tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi ││ │desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul ││ │şcolar 2011-2012. │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Etapa I de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13-17 iunie 2016 │Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la ││ │cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru ││ │minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu ││ │durata de 3 ani cu numele şi codul unităţii de învăţământ gimnazial││ │şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a. ││ │Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de ││ │înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani ││ │pentru candidaţii care solicită aceasta ││ │La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele││ │de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, ││ │unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de ││ │înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la ││ │proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. ││ │NOTĂ: ││ │Se va elibera o singură fişă de înscriere. Elevilor care solicită ││ │eliberarea fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat ││ │cu durata de 3 ani li se va încheia situaţia şcolară înaintea ││ │eliberării acestei fişe. Nu se eliberează fişe de înscriere ││ │elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi││ │în stare de corigenţă sau repetenţie. ││ │În cazul elevilor cărora li s-a încheiat situaţia şcolară în ultima││ │zi de şcoală, fiind declaraţi promovaţi, precum şi în alte cazuri ││ │justificate, se poate elibera fişa de înscriere până cel târziu la ││ │21 iunie 2016 pentru cei care se înscriu până la data respectivă la││ │unităţi de învăţământ şi calificări la care se organizează ││ │preselecţie. În mod similar, se poate elibera fişa de înscriere ││ │până cel târziu la data de 24 iunie 2016 pentru cei care se înscriu││ │până la data respectivă la unităţi de învăţământ şi calificări la ││ │care nu se organizează preselecţie. ││ │Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul absolvenţilor din seriile ││ │anterioare care solicită eliberarea fişelor de înscriere în ││ │învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, care în acest ││ │scop se adresează unităţilor de învăţământ gimnazial la care au ││ │absolvit clasa a VIII-a. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│La unităţi de │Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care ││învăţământ la care se │şcolarizează elevi în învăţământul profesional de stat cu durata de││organizează │3 ani, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de ││preselecţie: │stat cu durata de 3 ani ││13-17 iunie şi │NOTĂ: ││21 iunie 2016 (în │Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, ││21 iunie până la ora │aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie. ││15,00) │ ││La unităţi de │ ││învăţământ la care nu │ ││se organizează │ ││preselecţie: 13-17 │ ││iunie şi 21-24 iunie │ ││2016 │ │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21 iunie 2016 │La unităţile de învăţământ care organizează preselecţie se afişează││ │lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat cu ││ │durata de 3 ani şi precizări detaliate privind organizarea probei ││ │de preselecţie (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de ││ │identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B. Preselecţia candidaţilor │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22-24 iunie 2016 │Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care ││ │s-a decis derularea acesteia, conform graficului stabilit şi afişat││ │de fiecare unitate de învăţământ care organizează preselecţie │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24 iunie 2016 │Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de││ │învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie ││ │Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare ││ │decât numărul locurilor disponibile, afişarea rezultatelor sesiunii││ │de preselecţie va fi însoţită de precizarea că urmează o probă ││ │suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista ││ │candidaţilor admişi în învăţământul profesional. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24 şi 27-30 iunie 2016│Ridicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie a fişelor de ││ │înscriere la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani de││ │la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie ││ │În cazul retragerii fişelor de înscriere de către candidaţii admişi││ │la preselecţie, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi││ │candidaţi care au susţinut proba respectivă de preselecţie, în ││ │ordinea rezultatelor obţinute la această probă, dacă au îndeplinit ││ │condiţiile de trecere, însă au fost respinşi din cauza poziţiei lor││ │în ierarhia rezultatelor. Această prevedere nu se aplică în cazul ││ │în care contravine procedurii de preselecţie adoptate la unitatea ││ │de învăţământ respectivă. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24 şi 27-30 iunie 2016│Înscrierea candidaţilor respinşi la proba de preselecţie pentru ││ │alte calificări sau la o altă unitate de învăţământ care ││ │şcolarizează elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani ││ │la care nu s-a organizat probă de preselecţie │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1 iulie 2016 │Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care ││ │au ofertă pentru învăţământul profesional de stat cu durata de ││ │3 ani, a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional ││ │de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări sau ││ │la unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecţie a ││ │candidaţilor respinşi la proba de preselecţie ││ │Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte ││ │necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice)││ │privind organizarea probei suplimentare de admitere la unităţile de││ │învăţământ profesional unde numărul de candidaţi înscrişi este mai ││ │mare decât numărul locurilor oferite ││ │Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu ││ │numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pe ││ │fiecare calificare │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C. Proba suplimentară de admitere (în cazul în care numărul de candidaţi este ││ mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ) │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5 iulie 2016 │Desfăşurarea probei suplimentare de admitere │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6 iulie 2016 │Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere la sediul ││ │unităţilor de învăţământ care au organizat proba ││ │Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7 iulie 2016 │Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma ││ │rezolvării contestaţiilor la şcolile care au organizat proba │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7 iulie 2016 │Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului││ │Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat cu durata de ││ │3 ani către unităţile de învăţământ care au organizat înscrierea în││ │învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani a bazei de date││ │judeţene cuprinzând media de absolvire a claselor V-VIII, precum şi││ │notele şi media generală obţinute la probele de la evaluarea ││ │naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8 iulie 2016 │Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de ││ │învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de ││ │calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional ││ │Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului ││ │Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor ││ │respinşi la admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata││ │de 3 ani, de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă ││ │au desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere ││ │Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete stabilite ││ │de comisia judeţeană de admitere în învăţământul profesional de ││ │stat cu durata de 3 ani şi va cuprinde informaţii referitoare la: ││ │numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului, unitatea de ││ │învăţământ şi judeţul de provenienţă, rezultatul la proba de ││ │preselecţie (după caz), media de absolvire a claselor V-VIII, media││ │la evaluarea naţională, nota la proba suplimentară de admitere ││ │(după caz), media de admitere. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11 iulie 2016 │Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului ││ │Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat cu durata de ││ │3 ani a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani ││ │Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listelor ││ │cu candidaţii admişi şi cu cei respinşi la învăţământul profesional││ │de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de ││ │admitere la învăţământul profesional ││ │Afişarea, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei ││ │candidaţilor declaraţi admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor││ │de admitere în învăţământul profesional, şi a celor respinşi la ││ │admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani ││ │Afişarea rezultatelor va fi însoţită de precizări privind depunerea││ │dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi, respectiv ││ │ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii respinşi. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11-12 iulie 2016 │Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional de către││ │candidaţii declaraţi respinşi şi de către candidaţii declaraţi ││ │admişi care doresc să renunţe la înscrierea la învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în intenţie să se ││ │înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat ││ │Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul ││ │profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în ││ │învăţământul profesional. ││ │Candidaţii respinşi la etapa I de admitere în învăţământul ││ │profesional pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. ││ │Candidaţii declaraţi admişi care doresc să renunţe la înscrierea la││ │învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi au în ││ │intenţie să se înscrie la admiterea în învăţământul liceal de stat ││ │pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. ││ │Absolvenţilor respinşi în etapa I de admitere la învăţământul ││ │profesional şi absolvenţilor declaraţi admişi care doresc să ││ │renunţe la înscrierea la învăţământul profesional de stat cu durata││ │de 3 ani şi au în intenţie să se înscrie la admiterea în ││ │învăţământul liceal de stat li se poate elibera, la cerere, de ││ │către unităţile de învăţământ gimnazial la care aceştia au absolvit││ │clasa a VIII-a, fişa de înscriere la etapa I de admitere în liceu ││ │numai pe baza predării fişei de înscriere la învăţământul ││ │profesional. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11-15 iulie 2016 │Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care ││ │candidaţii au fost declaraţi admişi │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18 iulie 2016 │Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei ││ │candidaţilor înmatriculaţi şi a listei cu locurile rămase libere în││ │învăţământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în ││ │etapa I de admitere ││ │Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani din unitatea de învăţământ, ││ │în format electronic şi în scris, către comisia de admitere ││ │judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii ││ │înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19 iulie 2016 │Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului ││ │Bucureşti la toate unităţile de învăţământ gimnazial a situaţiei ││ │locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20 iulie 2016 │Afişarea în toate unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu ││ │locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul ││ │profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti ││ │ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista ││ │locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani din judeţ/municipiul ││ │Bucureşti. │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Etapa a II-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16-17 august 2016 │Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de ││ │înscriere pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani pentru ││ │candidaţii care nu au participat la etapa I de admitere sau care au││ │participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi la liceu sau ││ │învăţământul profesional, şi care solicită să participe la ││ │admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani ││ │în etapa a II-a ││ │La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi au promovat probele││ │de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, ││ │unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de ││ │înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la ││ │proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau ││ │maternă. ││ │NOTĂ: ││ │Se va elibera o singură fişă de înscriere. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16-17 august 2016 │Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional pe baza ││(în 17 august până la │fişelor de înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata ││ora 15,00) │de 3 ani │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17 august, 2016, după │Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional ││ora 16,00 │de stat cu durata de 3 ani şi a graficului de desfăşurare a probei ││ │de preselecţie şi/sau a probei suplimentare de admitere, după caz ││ │La unităţile de învăţământ care organizează preselecţie se vor ││ │afişa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecţie││ │(data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a ││ │candidaţilor, alte detalii organizatorice). ││ │Transmiterea către comisia judeţeană de admitere a situaţiei cu ││ │numărul de candidaţi înscrişi la învăţământul profesional, pe ││ │fiecare calificare │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B. Preselecţia candidaţilor │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18 august 2016 │Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care ││ │s-a decis derularea acesteia │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19 august 2016 │Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de││ │învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie ││ │Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare ││ │decât numărul locurilor disponibile, afişarea rezultatelor sesiunii││ │de preselecţie va fi însoţită de precizarea că urmează o probă ││ │suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista ││ │candidaţilor admişi în învăţământul profesional. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19 şi 22 august 2016 │Ridicarea de către candidaţii respinşi la preselecţie, a fişelor de││ │înscriere la învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani de││ │la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22-23 august 2016 │Înscrierea elevilor respinşi la sesiunea de preselecţie pentru alte││(în 23 august până la │calificări sau la o altă unitate de învăţământ care şcolarizează ││ora 15,00) │elevi în învăţământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a ││ │organizat probă de preselecţie │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23 august 2016, după │Actualizarea şi afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care ││ora 16,00 │au ofertă pentru învăţământul profesional de stat cu durata de ││ │3 ani, a listelor candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional││ │de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări sau ││ │unităţi de învăţământ la care nu s-a organizat preselecţie a ││ │candidaţilor respinşi la proba de preselecţie ││ │Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte ││ │necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice)││ │privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile ││ │de învăţământ profesional unde numărul de candidaţi înscrişi este ││ │mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C. Proba suplimentară de admitere ││ (în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor ││ oferite de unitatea de învăţământ) │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25 august 2016 │Desfăşurarea probei suplimentare de admitere │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│26 august 2016 │Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere, la sediul ││ │unităţilor de învăţământ care au organizat proba ││ │Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27 august 2016 │Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma ││ │rezolvării contestaţiilor, la şcolile care au organizat proba │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27 august 2016 │Calcularea de către comisiile de admitere din unităţile de ││ │învăţământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de ││ │calcul din metodologia de admitere în învăţământul profesional ││ │Transmiterea la comisia de admitere judeţeană/a municipiului ││ │Bucureşti pentru învăţământul profesional de stat cu durata de ││ │3 ani a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la││ │admiterea în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, ││ │de către toate unităţile de învăţământ, indiferent dacă au ││ │desfăşurat sau nu proba de preselecţie/admitere, precum şi a ││ │situaţiei locurilor libere pentru repartizarea în etapa a III-a de ││ │admitere. Listele transmise vor fi realizate pe baza unei machete ││ │stabilite de comisia judeţeană de admitere în învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani şi va cuprinde informaţii ││ │referitoare la: numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului,││ │codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de ││ │provenienţă, rezultatul la proba de preselecţie (după caz), ││ │elementele de calcul al mediei de admitere (media de absolvire a ││ │claselor V-VIII, media la evaluarea naţională şi, după caz, nota la││ │proba suplimentară de admitere) a candidaţilor declaraţi admişi. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29 august 2016 │Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului ││ │Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani a listei││ │candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat ││ │cu durata de 3 ani ││ │Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei ││ │candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional de stat ││ │cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediilor de ││ │admitere, şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani ││ │Afişarea rezultatelor va fi însoţită de precizări privind depunerea││ │dosarelor de înscriere de către candidaţii admişi şi de informaţii ││ │privind repartizarea candidaţilor respinşi în a treia etapă. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29-30 august 2016 │Candidaţii declaraţi admişi depun la unităţile şcolare la care au ││(în 30 august până la │fost declaraţi admişi dosarele de înscriere. ││ora 15,00) │ │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30 august 2016, după │Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei ││ora 16,00 │candidaţilor înmatriculaţi şi a listei cu locurile rămase libere în││ │învăţământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în ││ │etapa a II-a de admitere ││ │Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani din unitatea de învăţământ, ││ │în format electronic şi în scris, către comisia de admitere ││ │judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii ││ │înmatriculaţi şi a situaţiei locurilor neocupate la învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31 august 2016 │ISJ/ISMB afişează şi publică pe pagina sa de internet lista ││ │locurilor libere pentru etapa a III-a de admitere în învăţământul ││ │profesional de stat cu durata de 3 ani din judeţ/municipiul ││ │Bucureşti. │├──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Etapa a III-a de admitere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1-2 septembrie 2016 │Repartizarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului ││ │Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la ││ │nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare,││ │care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care ││ │şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare ││ │NOTĂ: ││ │Unităţile şcolare care au organizat preselecţie şi mai au locuri ││ │libere în urma preselecţiei, de comun acord cu partenerii de ││ │practică, pot decide şi comunică în scris comisiei de admitere ││ │judeţene/a municipiului Bucureşti, până la data de 2 septembrie ││ │2016, dacă şi în ce condiţii sunt de acord cu repartizarea de către││ │Comisia judeţeană a unor candidaţi pe locurile libere. │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5 septembrie 2016 │Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor ││ │repartizării │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5-6 septembrie 2016 │Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unităţile││ │şcolare la care au fost repartizaţi │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7 septembrie 2016 │Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei ││ │candidaţilor înmatriculaţi în învăţământul profesional după ││ │repartizarea din etapa a III-a şi depunerea dosarelor de înscriere ││ │Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de ││ │învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de ││ │admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu ││ │candidaţii înmatriculaţi │└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------