LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 (*actualizată*)Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România(aplicabilă de la data de 1 ianuarie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este persoana juridica de drept public, autonoma, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial. Ea îşi desfăşoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizaţie de ajutor voluntar, auxiliară a autorităţii publice.  +  Articolul 2 (1) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se organizează şi funcţionează pe baza statutului propriu, ca singura societate de Cruce Roşie, atât în timp de pace, cât şi în timp de război, în baza legii şi a Convenţiilor de la Geneva din 1949 la care România este parte. (2) Principiile fundamentale, morale şi juridice după care se desfăşoară activitatea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România sunt cele ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie: umanitate, imparţialitate, neutralitate, independenta, voluntariat, unitate şi universalitate.  +  Articolul 3 (1) Activitatea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România este deschisa tuturor, iar acţiunile sale umanitare se desfăşoară pe întreg teritoriul tarii. (2) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România participa la activităţi cu caracter internaţional, organizate în conformitate cu convenţiile încheiate în acest domeniu, la care România este parte, precum şi la alte acţiuni internaţionale cu caracter umanitar.  +  Articolul 4 (1) Emblema Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, adoptata la fondarea acesteia, în data de 4 iulie 1876, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Emblema Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România reprezintă o cruce, alcătuită din cinci pătrate egale, de culoare rosu vermion, aşezată pe fond alb şi înconjurată de doua cercuri concentrice de aceeaşi culoare. În spaţiul dintre cele doua cercuri este înscrisă, cu litere majuscule de culoare rosu vermion, pe fond alb, inscripţia: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE . ROMÂNIA .  +  Articolul 5 (1) Emblema, ca semn indicativ, se foloseşte, în timp de pace, de către: a) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, în timpul manifestărilor sau al campaniilor pentru colecta de fonduri; b) terţe persoane juridice asociate la acţiuni de natura celor prevăzute la lit. a); c) mijloacele de transport; d) posturile de prim-ajutor, dacă sunt destinate exclusiv îngrijirii gratuite. (2) Autorizaţia pentru folosirea acestei embleme în cazurile prevăzute la lit. b)-d) se emite de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. (3) În timp de conflict armat, emblema, ca semn indicativ, se foloseşte, în exclusivitate, de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.  +  Articolul 6 (1) Emblema, ca semn protector, poate fi folosită în timp de pace de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. (2) În timp de conflict armat, emblema, ca semn protector se foloseşte de către: a) serviciile sanitare ale forţelor armate; b) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, numai pentru personalul propriu şi pentru materialele prin care îşi da concursul serviciului sanitar oficial, supunându-se regulamentelor militare; c) spitalele civile, recunoscute ca atare de stat şi autorizate să utilizeze emblema în scop de protecţie; d) alte societăţi de ajutor voluntar autorizate în acest sens, numai pentru personalul şi materialele afectate în exclusivitate serviciilor sanitare, supuse regulamentelor militare. (3) Autorizarea folosirii emblemei ca semn protector, în caz de conflict armat, se face de către Guvernul României.  +  Articolul 7Societatea Naţională de Cruce Roşie din România funcţionează în spatiile proprii şi în cele repartizate în acest sens până în prezent, precum şi în alte spatii locative care se pun la dispoziţie de către consiliile locale, judeţene sau al municipiului Bucureşti, după caz, în vederea desfăşurării activităţii, şi beneficiază de aceleaşi masuri de protecţie pe care legea le stabileşte în favoarea instituţiilor publice.  +  Articolul 8Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se bucura de protecţia şi de sprijinul statului şi are, în calitate de organizaţie de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităţilor publice, iar acestea au obligaţia de a-l acorda.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.  +  Articolul 9Sediul central al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România este în municipiul Bucureşti, str. Biserica Amzei nr. 29, sectorul 1, în imobilul ce face parte din proprietatea privată a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.  +  Capitolul II Scopul şi principalele atribuţii ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România  +  Articolul 10Societatea Naţională de Cruce Roşie din România acţionează, în orice împrejurare, în scopul prevenirii şi alinării suferinţelor oamenilor, fără nici o deosebire în ceea ce priveşte naţionalitatea, rasa, religia, vârsta, sexul, apartenenţa militară, sociala sau politica.  +  Articolul 11Principalele atribuţii ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România sunt: a) să acţioneze în caz de conflict armat, iar în timp de pace să se pregătească şi să acţioneze, ca auxiliară a autorităţilor publice, în toate domeniile prevăzute de Convenţiile de la Geneva din 1949 şi în favoarea tuturor celor aflaţi în suferinţă, atât persoane civile, cât şi militare; b) să contribuie la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnăvirilor şi la alinarea suferinţelor prin programe de întrajutorare în beneficiul colectivităţii; c) să organizeze, la nivel naţional şi local, după caz, servicii de ajutoare de urgenţă în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele şi natura acestora; d) să recruteze, să instruiască şi să pună la dispoziţie personalul necesar pentru realizarea misiunii sale; e) să promoveze participarea copiilor şi a tinerilor la activităţile specifice; f) să autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform legii; g) să organizeze şi să participe la acţiuni internaţionale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele şi de natura dezastrelor; h) să facă cunoscut opiniei publice, în special copiilor şi tineretului, acţiunile sale, cât şi pe cele ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, precum şi Principiile fundamentale ale Crucii Roşii, idealurile păcii, respectului şi înţelegerii intre toţi oamenii şi toate popoarele; i) să încheie convenţii de colaborare şi să alcătuiască programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare;-------------Litera i) a art. 11 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. j) să participe, pe baza programelor iniţiate de Ministerul Sănătăţii, la recrutarea donatorilor de sânge, la combaterea unor epidemii şi la alte acţiuni. k) să organizeze cursuri de surori voluntare de Cruce Roşie şi cursuri de prim ajutor, obligatorii, pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare şi pentru şcolile de şoferi amatori şi profesionişti.--------------Litera k) a art. 11 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007.  +  Articolul 12Presa, radioul şi televiziunea asigura, în mod gratuit, popularizarea acţiunilor umanitare organizate de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.  +  Capitolul III Componenta, organizare şi patrimoniu  +  Articolul 13 (1) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este deschisa tuturor cetăţenilor, fără deosebire de naţionalitate, rasa, sex, religie, profesiune, apartenenţa sociala sau politica. (2) Calitatea de membru al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, drepturile şi obligaţiile corespunzătoare se reglementează conform statutului şi regulamentului, adoptate de adunarea generala.  +  Articolul 14 (1) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este organizata pe principiul teritorialităţii, conform statutului şi regulamentului proprii. (2) Filialele judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au personalitate juridica şi autonomie funcţională, în limitele prevăzute de statut şi de regulamentele proprii. (3) Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.  +  Articolul 15 (1) Patrimoniul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România este format din bunuri mobile şi imobile, provenind din: a) cotizaţii ale persoanelor fizice şi juridice;-------------Litera a) a art. 15 a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. b) donaţii şi legate testamentare; c) sponsorizări, contribuţii în numerar şi bunuri din partea oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine; d) venituri din organizarea de manifestări publice, tombole, baluri şi alte asemenea acţiuni, precum şi din activităţi economice, compatibile cu obiectivele sale;-------------Litera d) a art. 15 a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004. e) editarea şi vânzarea de periodice proprii, publicaţii şi cărţi privind domeniul sau de activitate. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 10 al alin. (1) al art. 502 din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015. (3) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este scutită de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru veniturile obţinute din activităţi economice, dacă aceste venituri sunt utilizate pentru organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.  +  Articolul 16 (1) Prin legea bugetului de stat se vor stabili, anual, cheltuielile pentru cotizaţia de membru al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie şi pentru contribuţia la finanţarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii. (2) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, se asigura şi fondurile necesare realizării atribuţiilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, prevăzute la art. 11 lit. a)-e), g) şi h), pe baza de programe întocmite de aceasta.--------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (3) De la bugetul de stat se asigură acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări care sunt finanţate integral sau parţial din alte surse decât contribuţia financiară a Uniunii Europene.--------------Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 74 din 8 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 14 aprilie 2008.  +  Articolul 17 (1) Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi materialele pe care aceasta le primeşte sau le expediază, în ţară sau în străinătate, în vederea realizării misiunii sale umanitare, sunt scutite de orice fel de impozite sau taxe. (2) Acţiunile în justiţie pentru valorificarea drepturilor sale de orice natura sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 18În caz de catastrofe, calamităţi naturale, precum şi în timp de conflict armat, transportul personalului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, aflat în misiune, în baza legitimaţiei de serviciu, este gratuit pe orice mijloc de transport care aparţine regiilor autonome sau societăţilor comerciale.  +  Articolul 19Anual, în cursul lunilor mai şi septembrie, se organizează "Luna Crucii Roşii din România".  +  Articolul 20 (1) Toate instituţiile de cultura, de divertisment, federaţiile şi organizaţiile sportive-asociaţii, cluburile sportive şi fundaţiile care organizează manifestări sportive sunt obligate să perceapă un timbru al Crucii Roşii pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, naţional şi internaţional etc., reprezentând un procent de 1%, care se va adauga la preţul de vânzare.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (2) Anual, în cursul lunilor Crucii Roşii, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România va organiza campanii de colecta de fonduri. (3) Persoanele fizice şi juridice care vând biletele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să imprime pe fiecare bilet menţiunea Contribuţia pentru Crucea Roşie Română. (4) Pentru toate evenimentele prevăzute la alin. (1), fondurile vor fi colectate şi virate trimestrial în contul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie.-------------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (5) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România va emite norme metodologice de aplicare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.-------------Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (6) Sarcinile privind verificarea şi controlul perceperii şi virării timbrului Crucii Roşii revin organelor de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice.-------------Alin. (6) al art. 20 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: Decretul nr. 561/1973 privind organizarea şi funcţionarea formaţiunilor sanitare voluntare ale Societăţii de Cruce Roşie din Republica Socialista România; Decretul nr. 281/1981 privind organizarea "Săptămânii Crucii Roşii" din Republica Socialista România, precum şi alte dispoziţii contrare.  +  Capitolul IVSancţiuni-------------Cap. IV a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.  +  Articolul 22 (1) Neperceperea şi nevirarea contribuţiilor de către persoanele fizice şi juridice care au asemenea obligaţii, prevăzute în prezenta lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 36 din 2 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2007. (2) Fondurile rezultate din perceperea contribuţiilor prevăzute de prezenta lege pentru funcţionarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nu sunt impozabile.-------------Art. 22 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  ADRIAN NĂSTASE
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
   +  AnexăEmblema SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA-------