ORDIN nr. 5.079 din 31 august 2015pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 10 septembrie 2015    În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 30 iulie 2015, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: a) pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 3 iunie 2016; b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 17 iunie 2016; c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare; d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare; e) pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 180 de zile; f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor; g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Anul şcolar 2015-2016 începe la data de 1 septembrie 2015, se încheie la data de 31 august 2016 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:Semestrul ICursuri - luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015În perioada 31 octombrie-8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 19 decembrie 2015 - duminică, 10 ianuarie 2016Cursuri - luni, 11 ianuarie 2016 - vineri, 5 februarie 2016Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 6 februarie 2016 - duminică, 14 februarie 2016Semestrul al II-leaCursuri - luni, 15 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie 2016Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 23 aprilie 2016 - marţi, 3 mai 2016Cursuri - miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24 iunie 2016Vacanţa de vară - sâmbătă, 25 iunie 2016 - duminică, 11 septembrie 2016."  +  Articolul IIDirecţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management şi reţea şcolară, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

    Sorin Mihai Cîmpeanu
    Bucureşti, 31 august 2015.Nr. 5.079.-------