ORDIN nr. 99 din 24 august 2015pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 176/2013
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 9 septembrie 2015  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei medicale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 176/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4 . - Activitatea D.M. este coordonată de secretarul de stat, şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă."2. La articolul 6 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) Compartimentul monitorizare şi control;"3. La articolul 6 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) Structura de securitate;"4. La articolul 11, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) coordonează, organizează şi asigură asistenţa medicală, pentru cadrele M.A.I. şi celelalte categorii de asiguraţi, prin reţeaua sanitară proprie, având ca principal scop consolidarea stării de sănătate a efectivelor, în vederea îndeplinirii misiunilor încredinţate."5. La articolul 11, după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:"v) desfăşoară activităţi de implementare a standardelor de control intern/managerial şi dezvoltare a sistemului de control intern/managerial prin aplicarea Concepţiei privind dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial în cadrul M.A.I."6. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Directorul D.M. se subordonează direct secretarului de stat, şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă, şi răspunde de întreaga activitate a acesteia, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 3."7. La capitolul V, după secţiunea a 2-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea 2^1 "Atribuţiile Compartimentului monitorizare şi control", cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2^1-aAtribuţiile Compartimentului monitorizare şi controlArt. 20^1. - Compartimentul monitorizare şi control îndeplineşte următoarele atribuţii: a) organizează şi execută controale de fond/tematice în cadrul structurilor subordonate D.M. în baza planificărilor anuale aprobate de conducerea D.M. sau ca urmare a dispoziţiilor acesteia, atât în scopul evaluării activităţii desfăşurate, cât şi pentru sprijinul şi/sau îndrumarea unei/unor activităţi determinate; b) întocmeşte documentele premergătoare activităţilor de evaluare: planul controlului de fond/tematic (inclusiv pentru activitatea de sprijin şi/sau îndrumare a unei/unor activităţi determinate), planul de verificare a aspectelor semnalate, tabelul nominal cu membrii comisiei de control, tabelul cu necesarul de fonduri financiare pentru asigurarea activităţilor de control, adresele de înştiinţare, precum şi punctajul de instruire al comisiei; c) soluţionează petiţiile, reclamaţiile şi sesizările cu privire la activitatea şi comportamentul personalului din cadrul D.M., precum şi al celui aflat în competenţa de numire a conducerii direcţiei, care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală; d) pe timpul controalelor execută activităţi de sprijin şi îndrumare a structurilor medicale subordonate, în vederea interpretării corecte şi unitare a dispoziţiilor actelor normative ce reglementează activitatea acestora; e) sesizează unităţile de parchet competente cu privire la fapte cu caracter penal descoperite pe timpul desfăşurării activităţilor de control şi a verificărilor interne; f) monitorizează modul de implementare a măsurilor stabilite cu ocazia controalelor şi verificărilor executate anterior; g) coordonează activitatea desfăşurată de specialiştii cooptaţi în comisiile de control; h) asigură monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) efectuează analize periodice ale activităţilor desfăşurate pe linia controlului intern/managerial, prezintă conducătorului instituţiei informări privind progresele înregistrate în modul de implementare/dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial şi propune măsuri concrete de remediere a disfuncţiilor şi/sau deficienţelor constatate."8. La articolul 23 punctul 1, literele g), h), m) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"g) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de asistenţă medicală a unităţilor sanitare M.A.I. în caz de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;......................................................................... h) analizează, în vederea avizării, la nevoie şi conform competenţelor, împreună cu structurile de specialitate din cadrul M.A.I. profilul, structura şi normele de organizare şi funcţionare ale unităţilor sanitare din cadrul M.A.I.;......................................................................... m) monitorizează modul în care personalul medico-sanitar din unităţile subordonate respectă obligaţiile reglementate prin acte normative;......................................................................... t) analizează petiţiile şi sesizările cu privire la acordarea asistenţei medicale în unităţile subordonate, propune măsuri de rezolvare şi formulează proiecte de răspuns."9. La articolul 23 punctul 4, literele d), i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) verifică, în vederea avizării, specificaţiile tehnice pentru aparatura medicală şi bunurile farmaceutice achiziţionate în reţeaua sanitară a M.A.I.;........................................................................ i) reprezintă D.M. în relaţiile cu direcţia de profil din M.S., Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi Colegiul Naţional al Farmaciştilor, în problematica din domeniul farmaceutic şi de farmacovigilenţă, în vederea cunoaşterii şi aplicării acesteia în reţeaua sanitară a M.A.I.;........................................................................ k) propune/analizează solicitările privind înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea sediilor structurilor farmaceutice ale M.A.I., precum şi normele de organizare şi funcţionare ale acestora;"10. La capitolul V, titlul secţiunii a 8-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 8-aAtribuţiile Structurii de securitate"11. La articolul 26, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Structura de securitate se organizează la nivel de compartiment, este subordonată nemijlocit directorului adjunct, anume desemnat de director, şi are următoarele atribuţii:"12. Anexele nr. 1-5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la data de 15 septembrie 2015.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 24 august 2015.Nr. 99.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 176/2013)MINISTERUL AFACERILOR INTERNEDIRECŢIA MEDICALĂORGANIGRAMADirecţiei medicale                                ╔══════════════════┐                                ║ DIRECTOR ║                                ╚════════╤═════════┘                                         │                                         v   ┌─────────────────────────────────┬───┴───────────────────────────┐   │ │ │   │ ┌──────────────────┐ ╔════╧══════════════┐ ╔══════════╧════════┐   ├─>┤ Juridic *) │ ┌──┤ DIRECTOR ADJUNCT ║ ┌──┤ DIRECTOR ADJUNCT ║   │ │ │ │ ║ (medical) ║ │ ║ ║   │ └──────────────────┘ │ ╚═══════════════════┘ │ ╚═══════════════════┘   │ │ │   │ ┌──────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐   ├─>┤ Monitorizare │ │ │Serviciul asistenţă│ │ │ Metodologie, │   │ │ şi control *) │ ├─>┤medicală, farmace- │ ├─>┤ analiză şi │   │ │ │ │ │ utic, programe şi │ │ │ sinteză *) │   │ └──────────────────┘ │ │statistică medicală│ │ └───────────────────┘   │ ┌───────────────────┐ │ └───────────────────┘ │   │ │ Comisia centrală │ │ │ ┌───────────────────┐   │ │ de expertiză │ │ ┌───────────────────┐ │ │ Structura de │   ├─>┤ medico-militară a │ │ │ Serviciul sănătate│ └─>┤ securitate *) │   │ │ M.A.I. *) │ └─>┤ publică, medicina │ │ │   │ └───────────────────┘ │ muncii, monitori- │ └───────────────────┘   │ ┌───────────────────┐ │ zare control │   │ │ Planificare │ │factori de risc şi │   ├─>┤ reacţii pentru │ │ sanitar veterinar │   │ │ situaţii de │ └───────────────────┘   │ │ urgenţă *) │   │ └───────────────────┘   │   │ ┌───────────────────┐   │ │ Secretariat, │   └─>┤ documente │      │ clasificate şi │      │relaţii cu publicul│      └───────────────────┘──────────    *) la nivel compartiment──────────  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 176/2013)MINISTERUL AFACERILOR INTERNEDIRECŢIA MEDICALĂDIAGRAMA DE RELAŢII A DIRECŢIEI MEDICALE                            ╔════════════════════════════════┐                            ║ MINISTRUL AFACERILOR INTERNE ║                            ╚════════════════┬═══════════════┘                                             │    ┌──────────────────────┐ ╔════════════╧═════════┐ ┌───────────────────────────────────┐    │ Grupa operativă ├--┐ │ SECRETAR DE STAT │ ┌.─┤ Inspectorate /comandamente de armă│    │ constituită, în │ | │ŞEF AL DEPARTAMENTULUI│ . │ şi structuri subordonate acestora,│    │ situaţii deosebite, │ | │ PENTRU SITUAŢII │ │ │ unităţi de învăţământ, cluburi │    │ la nivelul M.A.I. │ | │ DE URGENŢĂ . │ sportive şi alte unităţi │    │ │ | ╚════════════┬═════════┘ │ │ din structura MAI │    └──────────────────────┘ | │ . └───────────────────────────────────┘                              | │ │    ┌──────────────────────┐ | ╔═══════════╧═══════┐ . ┌─────────────────────────────────┐    │ Centrul Naţional de ├--┼--┤ DIRECŢIA MEDICALĂ ║ ├.─┤ Unităţi medicale din sistemul │    │ Monitorizare a │ | ╚═══┬════════┬══════┘ . │ apărării, siguranţei naţionale │    │ Situaţiei Operative │ | : │ │ │ şi autorităţii judecătoreşti │    │ al M.A.I. │ | : . . │ │    └──────────────────────┘ | : │ │ └─────────────────────────────────┘                              | : . .    ┌──────────────────────┐ | : │ │ ┌─────────────────────────────────┐    │ Autorităţile │ | : . . │ Ministerul Sănătăţii, unităţile │    │ Administraţiei ├--┘ : │ ├.─┤ medicale, farmaceutice, de │    │ publice │ : . . │ învăţământ şi cercetare │    └──────────┬───────────┘ : │ │ └─────────────────────────────────┘               . : . .               └.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.┘                                     : │      ┌...............┬..............┴.┬......┼.......┬............┬............┬..........┐      : : : . : : : :┌─────┴───────┐ ┌─────┴──────┐ ┌───────┴────┐ │ ┌─────┴──────┐ ┌───┴─────┐ ┌────┴───┐ ┌────┴─────┐│ Serviciul │ │ │ │ │ . │ CMDTA *) │ │ CMDTA │ │ CMDTA │ │ Centre ││ Management │ │ Sp. de Urg.│ │ Sp. Cl. │ │ │ "Dr. N. │ │Ploieşti │ │ Oradea │ │ medicale ││Resurse Umane│ │ "Prof. Dr. │ │ de Urg. │ . │Kretzulescu"│ │ │ │ │ │ judeţene ││ (subordonat │ │ D. Gerota" │ │ "A. Iancu" │ │ │ Bucureşti │ │ │ │ │ │ (38) ││ D.M.) │ │ Bucureşti │ │ Oradea │ . └────────────┘ └─────────┘ └────────┘ └──────────┘└─────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ │                                              .        ┌.─.─.─.─.─.─.─.─┬.─.─.─.─.─.─.─.─┬.─.┴.─.─.─.─.┬.─.─.─.─.─.─.─.─┬.─.─.─.─.─.─.─┐        . . . . . .┌───────┴────────┐ ┌─────┴────────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴───────┐ ┌──────┴─────┐ ┌──────┴─────┐│ CASAOPSNAJ**) │ │ C.N.A.S. │ │CMR, CFR şi│ │ I.M.V.I.C., │ │ D.S.P. şi │ │ A.N.M.D.M. ││ │ │ ***) │ │ CMVR, │ │A.N.S.V.S.A.,│ │ I.N.S.P. *)│ │ ******) ││ │ │ │ │ ****) │ │ I.D.S.A. │ │ Sănătate │ │ ││ │ │ │ │ │ │ *****) │ │ Publică │ │ │└────────────────┘ └──────────────┘ └───────────┘ └─────────────┘ └────────────┘ └────────────┘                                                 ───────── Subordonare pe linie de comandă;                                                 --------- Subordonare în situaţii de urgenţă;                                                 ......... Subordonare nemijlocită DM;                                                 ─.─.─.─.─ Relaţii de colaborare. Notă

  ──────────

  *) - Direcţii Sănătate Publică

  **) - Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

  ***) - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

  ****) - Colegiul Medicilor/Farmaciştilor/Medicilor Veterinari din România;

  *****) - Instituţii medicale veterinare, de învăţământ şi cercetare, Autorit. Naţională Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Inst. Naţional de Diagnostic şi Sănătate Animală

  ******) - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

  ──────────
   +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 176/2013)MINISTERUL AFACERILOR INTERNENesecretEx. unicFIŞA POSTULUIA. Identificarea postului*Font 8*    1. Compartimentul: - conducerea    2. Denumirea şi codul postului - director    3. Poziţia postului din statul de organizare - 1    4. Relaţii cu alte posturi:    - relaţii ierarhice: - se subordonează direct secretarului de stat,                                                      şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă,                                                      care coordonează activitatea direcţiei;                                                      - are în subordine întregul personal al direcţiei                                                      şi al unităţilor subordonate;    - relaţii funcţionale: - conduce întreaga activitate a direcţiei,                                                      coordonează nemijlocit activitatea Comisiei                                                      centrale de expertiză medico-militară a M.A.I.,                                                      a compartimentelor: planificare reacţii pentru                                                      situaţii de urgenţă, juridic, monitorizare şi                                                      control, secretariat, documente clasificate şi                                                      relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei medicale,                                                      precum şi activitatea unităţilor subordonate; în                                                      aplicarea prevederilor legale şi a ordinelor                                                      ministrului afacerilor interne, directorul emite                                                      dispoziţii;    - relaţii de control: - controlează întreaga activitate a structurilor                                                      organizatorice ale direcţiei şi din unităţile                                                      subordonate, precum şi indicatorii de sănătate şi                                                      indicatorii medicali în toate unităţile şi                                                      structurile Ministerului Afacerilor Interne                                                      (M.A.I.);    - relaţii de reprezentare: - reprezintă Direcţia medicală în raporturile cu                                                     conducerea M.A.I., cu celelalte autorităţi sau                                                     instituţii publice din ţară şi din străinătate;                                                     directorul Direcţiei medicale angajează direcţia în                                                     raporturile cu persoanele fizice şi juridice, scop                                                     în care poate da împuternicire de reprezentare                                                     altor cadre din subordine;    - relaţii cu autorităţi, instituţii publice, - colaborează în domeniul specific activităţii cu    organizaţii internaţionale, persoane toate unităţile centrale şi teritoriale ale M.A.I.,    juridice private: cu direcţiile de profil din Ministerul Sănătăţii,                                                     din sistemul de ordine publică, siguranţă naţională                                                     şi autoritate judecătorească, cu Agenţia Naţională                                                     Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa                                                     Alimentelor, cu alte institute, colegii, agenţii,                                                     asociaţii, societăţi comerciale.    5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:    - directorul Direcţiei medicale asigură implementarea politicii sanitare a Guvernului României şia Ministerului Sănătăţii în domeniul medical, farmaceutic şi sanitar-veterinar adaptate la specificulM.A.I., sub coordonarea secretarului de stat - şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă;    - elaborează şi aplică strategia proprie a Direcţiei medicale ca parte integrantă a strategieigenerale a M.A.I.B. Cerinţele postului*Font 8*    1. Categoria de personal care poate    ocupa postul: - ofiţer de poliţie    2. Gradul profesional necesar ocupării    postului: -    3. Pregătirea necesară ocupantului postului:    3.1. Pregătire de bază: - studii universitare de lungă durată sau studii                                                   universitare de licenţă în specializarea "medicină"    3.2. Pregătire de specialitate: - rezidenţiat    3.3. Alte cunoştinţe: - informatică, protocol, legislaţia muncii    3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea    atribuţiilor postului: - autorizaţie de acces la informaţii clasificate                                                   nivel "STRICT SECRET";                                                   - certificat sau alt document care atestă obţinerea                                                   titlului de medic primar în una dintre specialităţile                                                   prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor medicale.    3.5. Limbi străine: citit/scris/vorbit - cunoaşterea - citit/scris/vorbit - a unei limbi de                                                   circulaţie internaţională la nivel mediu    4. Experienţă:    4.1. Vechime în muncă, din care în M.A.I.: - minimum 15 ani/minimum 12 ani    4.2. Vechime în specialitate: - 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare                                                   exercitării funcţiei    4.3. Vechime în funcţii de conducere: - 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi                                                   ale M.A.I.    4.4. Perioada pentru acomodare la    cerinţele postului: - 3 luni    5. Aptitudini şi abilităţi necesare: - manageriale (organizatorice, de planificare,                                                   decizionale, conducere, coordonare şi de control),                                                   lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie,                                                   lucru în echipă, bun negociator, diplomaţie,                                                   spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor,                                                   mijlocitor al informării şi pregătirii profesionale    6. Atitudini necesare/Comportament solicitat: - sociabilitate, comportament adecvat (limbaj,                                                   vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături                                                   pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate,                                                   spirit critic, capacitate de organizare a                                                   activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune,                                                   motivaţie intrinsecă    7. Parametri privind starea sănătăţii    somatice: - apt pentru funcţii de conducere    8. Trăsături psihice şi de personalitate: - apt psihologic pentru funcţii de conducere;                                                   - inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate                                                   comportamentală, echilibru emotiv.C. Condiţii specifice de muncă:*Font 8*    1. Locul de muncă:    2. Programul de lucru:    3. Deplasări curente: - în unităţile coordonate    4. Condiţii deosebite de muncă: - expunere la radiaţii electromagnetice    5. Riscuri implicate de post: - stres psihic specific funcţiilor de conducere şi                                                   cel datorat efectului nociv al radiaţiilor emise de                                                   câmpurile electromagnetice    6. Compensări corespunzătoare funcţiei    similare celei de director la data de    31 decembrie 2009: - 48% - indemnizaţie de conducere;                                                   - 25% - spor pentru misiune permanentă;                                                   - 30% - spor pentru condiţii de pericol deosebit;                                                   - 10% - spor pentru condiţii deosebite, vătămătoare,                                                   grele şi periculoase (condiţii determinate de                                                   acţiunea câmpurilor electromagnetice de                                                   radiofrecvenţă);                                                   - 12% - spor de confidenţialitate pentru acces la                                                   lucru cu documente clasificate;                                                   - concediu de odihnă suplimentar;                                                   - condiţii speciale de muncă.D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului:1. Sarcini şi îndatoriri: a) munca desfăşurată zilnic/săptămânal (pondere 70%):- organizează, îndrumă, coordonează, monitorizează şi controlează activitatea structurilor din reţeaua sanitară a M.A.I., conform prevederilor legale, ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor emise de ministrul afacerilor interne - 15%;- asigură aplicarea strategiei sanitare a politicii Guvernului în domeniul medical, în scopul asigurării sănătăţii întregului personal asistat şi al continuării procesului de reformă şi modernizare a reţelei sanitare proprii - 5%;- asigură, prin unităţile medicale subordonate direct, asistenţa medicală a tuturor efectivelor încadrate în M.A.I. şi a celor aflate în asistenţă - 5%;- asigură desfăşurarea cu caracter permanent de către componentele din structură a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în structurile centrale şi teritoriale ale M.A.I. - 5%;- aprobă detaşarea, promovarea în funcţie sau retrogradarea din funcţie, trecerea în rezervă a agenţilor de poliţie sau desfacerea contractului de muncă pentru personalul din subordine şi avizează transferul personalului la alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească - 5%;- organizează şi coordonează activitatea Comisiei centrale de expertiză medico-militară a M.A.I. - 10%;- îndrumă şi controlează modul de desfăşurare în unităţi a principalelor acţiuni medicale profilactice, curative şi de recuperare în reţeaua sanitară a M.A.I. - 4%;- îndrumă şi controlează activitatea de pregătire continuă de specialitate a personalului medical şi farmaceutic din reţeaua sanitară a M.A.I., în acord cu reglementările Ministerului Sănătăţii - 3%;- în cadrul afecţiunilor pentru care încadrarea se poate face numai cu aprobarea Direcţiei medicale, acordă aceste aprobări, după caz, conform prevederilor baremului aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne - 5%;- numeşte, definitivează şi eliberează din funcţie, suspendă sau pune la dispoziţie, conform competenţelor, întreg personalul din subordine - 5%;- organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor - 5%;- controlează activitatea sanitar-veterinară pentru păstrarea stării de sănătate a animalelor de serviciu şi de reproducţie - 3%; b) munca desfăşurată ocazional/temporar (pondere 20%):- convoacă periodic şi ori de câte ori este nevoie şefii unităţilor medicale subordonate, în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate şi executarea unor ordine ale conducerii ministerului, în domeniul medical, farmaceutic şi sanitar-veterinar - 2%;- participă la analizele ce au loc în unitatea centrală şi unităţile teritoriale cu ocazia unor evaluări, controale şi inspecţii efectuate de Direcţia medicală sau în comun cu alte unităţi ale aparatului central - 1%;- supraveghează organizarea, conform reglementărilor în vigoare, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de personal din reţeaua sanitară a M.A.I. - 1%;- prezintă spre aprobare conducerii ministerului proiecte de acte normative interne privind reglementarea activităţii medicale, farmaceutice şi sanitar-veterinare în unităţi - 2%;- avizează înfiinţarea, schimbarea sediului sau reorganizarea unităţilor medicale ale ministerului, precum şi profilul, structura şi normele de organizare şi funcţionare ale acestora - 2%;- organizează şi coordonează activitatea de instruire periodică a medicilor şi farmaciştilor în probleme medico-sanitare de campanie şi răspunde de întărirea capacităţii operative a direcţiei - 1%;- organizează analiza stării de sănătate a efectivelor M.A.I. şi prezintă conducerii ministerului rapoarte de informare - 2%;- analizează gradul de dotare cu aparatură, utilaje medicale, materiale sanitare, la pace şi la mobilizare, şi prezintă propuneri conducerii ministerului - 1%;- propune conducerii ministerului numirea în funcţie a directorilor adjuncţi - 1%;- aprobă încadrarea şi reîncadrarea personalului în unităţile medicale subordonate, acordarea gradelor profesionale, înaintarea în grad a agenţilor de poliţie din subordine, conform competenţei - 1%;- aprobă mutarea personalului din competenţă între subunităţi sau compartimente subordonate - 1%;- aprobă angajarea, promovarea şi desfacerea contractului de muncă al personalului contractual din subordine - 1%;- este membrul Colegiului de conducere şi al Colegiului de înzestrare al ministerului, sens în care prezintă periodic informări în şedinţele de conducere, cu principalele concluzii rezultate din activitatea medicală în cadrul M.A.I., şi face propuneri pentru eficientizarea muncii - 1%;- analizează periodic cu şefii unităţilor medicale subordonate stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi - 1%;- aprobă trecerea la casare a unor materiale sanitare prevăzute de ordinele şi instrucţiunile privind casarea bunurilor materiale în M.A.I. - 1%;- aprobă prezentarea în mass-media a informaţiilor şi datelor specifice promovării profesiei, asigurării transparenţei şi caracterului deschis al activităţii de asigurare a asistenţei medicale în M.A.I., cu aprobarea conducerii M.A.I. - 1%; c) munca desfăşurată anual (pondere 10%):- aprobă planul anual de activităţi şi măsuri, planurile semestriale ale direcţiei, precum şi planurile semestriale ale serviciilor - 3%;- propune conducerii ministerului înaintarea în gradul profesional următor, înainte de expirarea stagiului minim în grad, a ofiţerilor de poliţie din subordine - 2%;- reprezintă conducerea ministerului prin delegare de competenţă la diferite întruniri - 3%;- participă la întocmirea lucrărilor de mobilizare şi se preocupă de organizarea şi funcţionarea corespunzătoare a unităţilor medicale subordonate în situaţii de urgenţe civile - 2%.2. Responsabilităţi: a) de planificare:- organizează şi conduce activitatea de elaborare şi realizare a programelor anuale de sănătate curative şi de recuperare în reţeaua sanitară proprie, stabilind acţiunile prioritare în scopul creşterii calităţii actului medical;- organizează şi conduce activitatea de elaborare şi realizare a programelor anuale şi de perspectivă privind asigurarea asistenţei medicale în cadrul M.A.I., stabilind acţiunile prioritare în scopul creşterii calităţii actului medical;- organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor Direcţiei medicale şi a unităţilor medicale din subordinea acesteia;- organizează, planifică şi verifică activitatea de control în domeniul medical în unităţile şi structurile M.A.I. şi informează factorii decidenţi;- coordonează activitatea de elaborare a planului anual de activităţi şi măsuri, a planurilor semestriale ale direcţiei, precum şi a planurilor trimestriale ale serviciilor; b) de raportare:- prezintă conducerii ministerului rapoarte, informări, analize şi studii privind asigurarea asistenţei medicale în cadrul M.A.I. şi starea de sănătate a efectivelor asistate; c) de lucru cu publicul:- aprobă programul şi desfăşoară audienţele, rezolvă petiţiile cetăţenilor, potrivit competenţelor; d) de luare a deciziilor:- potrivit prevederilor legale în vigoare; e) accesul la informaţii:- gestionează informaţii clasificate la nivel "Strict secret" şi este obligat să cunoască şi să respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;- cunoaşte şi aplică prevederile normelor interne în materie la nivelul M.A.I., precum şi celelalte acte normative în domeniul de referinţă;- prelucrează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor personale pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;- informează de îndată conducerea M.A.I. şi responsabilul cu protecţia datelor personale despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date personale sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat cunoştinţă, prin orice mijloace.E. Standarde de performanţă asociate postului    1. Indicatori cantitativi: - asigură îndeplinirea tuturor sarcinilor şi                                                 responsabilităţilor care revin direcţiei şi                                                 postului pe care îl ocupă    2. Indicatori calitativi: - asigură managementul performant al întregii                                                 activităţi privind asistenţa medicală în M.A.I.,                                                 conform prevederilor legale, cerinţelor postului,                                                 ordinelor şi dispoziţiilor conducerii ministerului    3. Costuri: - asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea                                                 activităţilor specifice, cu respectarea prevederilor                                                 legale şi încadrarea strictă în limitele resurselor                                                 materiale şi financiare aprobate în acest scop    4. Timp: - îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul                                                 programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru                                                 activităţi de documentare, studiu, concepţie, analiză                                                 şi control    5. Utilizarea resurselor: - antrenează personalul direcţiei în activităţi de                                                 concepţie, analiză şi sinteză, dezvoltă spiritul                                                 inovativ al subordonaţilor; stimulează loialitatea                                                 faţă de instituţie şi integritatea morală a                                                 subordonaţilor în toate acţiunile pe care aceştia le                                                 întreprind    6. Mod de realizare: - individual şi în echipă; conduce prin exemplu                                                 personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii;                                                 utilizează la parametrii superiori facilităţile                                                 furnizate de programele de evidenţă pe calculatorSecretar de stat, şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă,.........................Data: .................Titularul postului:......................Data: ................  +  Anexa 4(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 176/2013)MINISTERUL AFACERILOR INTERNENesecretEx. unicFIŞA POSTULUIA. Identificarea postului*Font 8*    1. Compartimentul: - conducerea    2. Denumirea şi codul postului - director adjunct (medical)    3. Poziţia postului din statul       de organizare - 2    4. Relaţii cu alte posturi:    - relaţii ierarhice: - se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei medicale    - relaţii funcţionale: - coordonează activitatea serviciilor medicale din cadrul                                         Direcţiei medicale    - relaţii de control: - desfăşoară activităţi de control pe linie de specialitate, în                                         unităţile subordonate    - relaţii de colaborare: - colaborează în domeniul specific activităţii cu toate unităţile                                         centrale şi teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne                                         (M.A.I.), cu direcţiile de profil din Ministerul Sănătăţii, din                                         sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi                                         autoritate judecătorească, cu alte institute, colegii, agenţii,                                         asociaţii, societăţi comerciale    - de reprezentare: - reprezintă Direcţia medicală în raporturile cu conducerea                                         M.A.I., cu celelalte autorităţi şi instituţii din ţară, în baza                                         mandatelor    5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:    - organizează şi coordonează activitatea şefilor serviciilor medicale din cadrul Direcţiei medicale,      precum şi a şefilor unităţilor medicale subordonate Direcţiei medicaleB. Cerinţele postului*Font 8*    1. Categoria de personal care poate ocupa postul: - ofiţer de poliţie    2. Gradul profesional necesar ocupării postului -    3. Pregătirea necesară ocupantului postului:    3.1. Pregătire de bază: - studii universitare de lungă durată sau studii                                                          universitare de licenţă în specializarea                                                          "medicină"    3.2. Pregătire de specialitate: - rezidenţiat    3.3. Alte cunoştinţe: - informatică, economie de piaţă, protocol,                                                          tehnici în domeniul medical    3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea         atribuţiilor postului: - autorizaţie de acces la informaţiile                                                          clasificate nivel "STRICT SECRET";                                                        - certificat sau alt document care atestă                                                          obţinerea titlului de medic primar într-una                                                          din specialităţile prevăzute în Nomenclatorul                                                          specialităţilor medicale.    3.5. Limbi străine: citit/scris/vorbit - cunoaşterea - citit/scris/vorbit - a unei limbi                                                          de circulaţie internaţională la nivel mediu    4. Experienţă:    4.1. Vechime în muncă, din care în M.A.I.: - minimum 8 ani/minimum 5 ani    4.2. Vechime în specialitate: - 7 ani vechime în specialitatea studiilor                                                          necesare exercitării funcţiei    4.3. Vechime în funcţii de conducere: - 4 ani vechime în funcţii de conducere în                                                          unităţi ale M.A.I.    4.4. Perioada pentru acomodare la cerinţele         postului: - 3 luni    5. Aptitudini şi abilităţi necesare: - organizatorice, decizionale, de planificare,                                                          conducere, coordonare şi control; oportunitate                                                          şi operativitate în luarea deciziilor, lucru                                                          sub presiunea timpului, spirit de observaţie,                                                          lucru în echipă, putere de mobilizare    6. Atitudini necesare/Comportament solicitat: - sociabilitate, comportament adecvat (limbaj,                                                          vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături                                                          pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate,                                                          spirit critic, capacitate de organizare a                                                          activităţilor, fermitate, consecvenţă în                                                          acţiune, motivaţie intrinsecă    7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: - apt pentru funcţii de conducere    8. Trăsături psihice şi de personalitate: - apt psihologic pentru funcţii de conducere;                                                        - inteligenţă, flexibilitate a gândirii,                                                          stabilitate comportamentală, echilibru emotiv.C. Condiţii specifice de muncă:*Font 8*    1. Locul de muncă:    2. Programul de lucru:    3. Deplasări curente: - în unităţile subordonate Direcţiei medicale    4. Condiţii deosebite de muncă: - expunere la radiaţii electromagnetice    5. Riscuri implicate de post: - stres psihic specific funcţiilor de conducere şi cel                                               datorat efectului nociv al radiaţiilor emise de câmpurile                                               electromagnetice    6. Compensări corespunzătoare funcţiei       similare celei de director la data       de 31 decembrie 2009: - 44% - indemnizaţie de conducere;                                             - 25% - spor pentru misiune permanentă;                                             - 30% - spor pentru condiţii de pericol deosebit;                                             - 10% - spor pentru condiţii deosebite, vătămătoare, grele                                               şi periculoase (condiţii determinate de acţiunea                                               câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă);                                             - 12% - spor de confidenţialitate pentru acces la lucru cu                                               documente clasificate;                                             - concediu de odihnă suplimentar;                                             - condiţii speciale de muncă.D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului:1. Sarcini şi îndatoriri: a) munca desfăşurată zilnic/săptămânal (pondere 70%):- îndrumă şi urmăreşte executarea dispoziţiilor directorului Direcţiei medicale referitoare la activitatea serviciilor direcţiei şi a unităţilor medicale subordonate - 15%;- urmăreşte modul de rezolvare a măsurilor propuse ca urmare a verificărilor efectuate în domeniul de activitate, de către personalul Direcţiei medicale, în unităţile M.A.I. - 15%;- urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei sanitare, a ordinelor ministrului afacerilor interne, ministrului sănătăţii, dispoziţiile directorului Direcţiei medicale şi prevederile regulamentelor şi instrucţiunile tehnice de specialitate - 10%;- controlează respectarea prevederilor legale în vederea avizării şi validării tuturor documentelor referitoare la expertiza medico-militară a personalului M.A.I. - 4%;- colaborează cu organele tehnice de specialitate din cadrul ministerului (secretariat, financiar, juridic, logistic, protecţia muncii etc.) pentru cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifice domeniului medical şi coordonează activitatea colectivelor constituite în cadrul Direcţiei medicale a M.A.I., în cazul emiterii proiectelor de ordine, instrucţiuni şi regulamente ale ministrului afacerilor interne, şi aplicarea acestora după aprobare - 8%;- coordonează şi controlează funcţionalitatea sistemului informaţional, la şi de la nivelul unităţilor medicale subordonate; propune măsuri pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea acestuia - 5%;- urmăreşte rezolvarea în termen a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor ce sunt repartizate Direcţiei medicale - 8%;- urmăreşte respectarea regulamentului de ordine interioară în cadrul Direcţiei medicale - 5%; b) munca desfăşurată ocazional/temporar (pondere 20%):- analizează periodic cu şefii serviciilor din direcţie principalii indicatori ai stării de sănătate, în vederea adoptării de măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia - 5%;- la dispoziţia directorului direcţiei, face parte din comisiile pe domenii de activitate constituite la nivelul unităţii - 2%;- coordonează executarea lucrărilor privind asigurarea medicală la mobilizare de către personalul din direcţie cu atribuţii pe această linie şi în colaborare cu specialiştii Direcţiei generale management operaţional - 2%;- în cazul afecţiunilor pentru care încadrarea se poate face numai cu aprobarea Direcţiei medicale, analizează şi propune directorului direcţiei acordarea acestor derogări, după caz, conform prevederilor baremului aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne - 2%;- face propuneri pentru numirea în funcţie a şefilor de serviciu din direcţie, precum şi a şefilor unităţilor medicale subordonate şi locţiitorilor acestora - 1%;- coordonează competent colectivele de îndrumare şi control ce se deplasează la unităţile medicale subordonate, la cele din aparatul central, precum şi la celelalte unităţi din structura M.A.I. - 2%;- preia atribuţiile directorului Direcţiei medicale în condiţiile legii - 1%;- pentru promovarea în funcţii de conducere din competenţa ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi inspectorilor generali, analizează şi propune directorului Direcţiei medicale semnarea bilanţului stării de sănătate întocmit de medicul de unitate, care însoţeşte propunerea de promovare, în cazul în care acesta este înaintat Direcţiei medicale - 1%;- urmăreşte elaborarea de rapoarte, informări, analize şi studii privind asigurarea asistenţei medicale în cadrul M.A.I. şi starea de sănătate a efectivelor asistate în vederea prezentării conducerii ministerului - 2%;- iniţiază proiecte de acte normative din domeniul asistenţei medicale şi propune directorului Direcţiei medicale amendarea sau avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative trimise spre consultare de către direcţiile centrale de specialitate ale M.A.I., Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor din România, alte structuri din cadrul M.A.I. sau din afara acestuia - 2%; c) munca desfăşurată anual (pondere 10%):- coordonează planificarea anuală, trimestrială, lunară şi săptămânală a principalelor activităţi ale serviciilor medicale din cadrul Direcţiei medicale privind acţiunile proprii de control şi îndrumare la unităţile medicale subordonate, unităţi centrale, precum şi acţiunile executate în colaborare cu Corpul de control al ministrului sau alte unităţi centrale, prezentând spre aprobare directorului direcţiei graficele întocmite - 2%;- coordonează preluarea la mobilizare, după constituire, a spitalelor de rezervă şi a punctelor medicale mobile de prim ajutor şi triaj ale acestora - 1%;- analizează şi avizează gradul de dotare cu aparatură, utilaje medicale, materiale sanitare a unităţilor medicale subordonate - 1%;- aprobă trecerea la casare a unor materiale sanitare prevăzute în ordinele şi instrucţiunile privind casarea bunurilor materiale în M.A.I. - 1%;- propune acordarea calificativului de evaluare anuală a personalului de conducere din subordine, conform competenţei - 1%;- îndrumă şi analizează modul de efectuare a examinării medicale periodice a personalului M.A.I., precum şi a examinării medicale a candidaţilor pentru încadrarea directă în unităţile M.A.I. sau care susţin examene de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. - 2%;- organizează şi controlează activitatea de control în domeniul medical în unităţile şi structurile M.A.I. subordonate - 1%;- propune teme şi susţine cursuri de formare profesională a personalului nou-încadrat în M.A.I. - 1%.2. Responsabilităţi: a) de planificare:- organizează şi conduce activitatea de elaborare şi realizare a programelor anuale şi de perspectivă privind asigurarea asistenţei medicale în M.A.I., stabilind acţiunile prioritare în scopul creşterii calităţii actului medical;- organizează, conduce şi controlează activitatea structurilor Direcţiei medicale şi a unităţilor medicale de execuţie din subordinea acesteia;- planifică activitatea de control în domeniul medical în unităţile şi structurile M.A.I. subordonate;- coordonează activitatea de elaborare a planului anual de activităţi şi măsuri; b) de raportare:- prezintă conducerii Direcţiei medicale/ministerului rapoarte, informări, analize şi studii privind asigurarea asistenţei medicale în cadrul M.A.I. şi starea de sănătate a efectivelor asistate; c) de lucru cu publicul:- desfăşoară audienţe; d) de luare a deciziilor:- potrivit prevederilor legale în vigoare; e) accesul la informaţii:- este obligat să cunoască şi să respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;- prelucrează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor personale pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;- informează de îndată conducerea M.A.I. şi responsabilul cu protecţia datelor personale despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date personale sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă, prin orice mijloace.E. Standarde de performanţă asociate postului*Font 8*    1. Indicatori cantitativi: - asigurarea îndeplinirii tuturor sarcinilor, atribuţiilor şi                                  responsabilităţilor care revin postului şi structurilor repartizate                                  spre coordonare;                                - avizarea, anterior prezentării directorului, a situaţiilor şi                                  lucrărilor întocmite de lucrătorii structurilor coordonate;                                - participarea la principalele activităţi şi decizii manageriale ale                                  direcţiei.    2. Indicatori calitativi: - asigurarea realizării eficiente şi la termen a obiectivelor, acţiunilor                                  şi măsurilor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor                                  postului, ordinelor conducerii ministerului şi directorului;                                - lucrările avizate vor fi corecte, coerente, complete, concrete şi                                  viabile, cu limitarea intervenţiei şefului direct la mai puţin                                  de 10% din acestea.    3. Costuri: - asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor                                  specifice, cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea strictă în                                  limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop    4. Timp: - îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru;                                  alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, studiu,                                  concepţie, analiză şi control    5. Utilizarea resurselor: - antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză,                                  precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al                                  subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă                                  de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta                                  le întreprinde    6. Mod de realizare: - individual şi în echipă; conduce prin exemplu personal; îndrumă,                                  dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului                                  cu funcţii de conducere aflat în subordine.                    Secretar de stat,       şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă,              .........................               Data: ..............                                         Director al Direcţiei medicale                                        ................................                                              Data: ............                              Titularul postului:                             .....................                                 Data: .......  +  Anexa 5(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 176/2013)MINISTERUL AFACERILOR INTERNENesecretEx. unicFIŞA POSTULUIA. Identificarea postului*Font 8*    1. Compartimentul: - conducerea    2. Denumirea şi codul postului: - director adjunct    3. Poziţia postului din statul       de organizare: - 2/a    4. Relaţii cu alte posturi:       - relaţii ierarhice: - se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei medicale       - relaţii funcţionale: - coordonează activitatea Structurii de securitate şi a                                         Compartimentului metodologie, analiză şi sinteză din cadrul                                         Direcţiei medicale;                                       - coordonează activitatea de implementare a sistemului de control                                         intern/managerial.       - relaţii de control: - desfăşoară activităţi de control pe linie de specialitate, în                                         unităţile subordonate       - relaţii de colaborare: - colaborează în domeniul specific activităţii cu toate unităţile                                         centrale şi teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne                                         (M.A.I.), cu direcţiile de profil din Ministerul Sănătăţii, din                                         sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi                                         autoritate judecătorească, cu alte institute, colegii, agenţii,                                         asociaţii, societăţi comerciale      - de reprezentare: - reprezintă Direcţia medicală în raporturile cu conducerea                                         M.A.I., cu celelalte autorităţi şi instituţii din ţară, în baza                                         mandatelor    5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:       - organizează şi coordonează activitatea personalului din cadrul Structurii de securitate şi cea         a Compartimentului metodologie, analiză şi sinteză din Direcţia medicalăB. Cerinţele postului*Font 8*    1. Categoria de personal care poate       ocupa postul: - ofiţer de poliţie    2. Gradul profesional necesar       ocupării postului: -    3. Pregătirea necesară ocupantului       postului:    3.1. Pregătire de bază: - studii universitare de lungă durată sau studii                                               universitare de licenţă, ciclul I de studii                                               universitare    3.2. Pregătire de specialitate: - studii universitare de master sau studii postuniversitare                                               ori, după caz, studii universitare de lungă durată, în                                               specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau                                               în domeniul management ori management sanitar    3.3. Alte cunoştinţe: - cultură generală, informatică, economie de piaţă,                                               protocol, management    3.4. Autorizaţii speciale pentru         exercitarea atribuţiilor postului: - autorizaţie de acces la informaţiile clasificate nivel                                               "STRICT SECRET".    3.5. Limbi străine: citit/scris/vorbit - cunoaşterea - citit/scris/vorbit - a unei limbi de                                               circulaţie internaţională la nivel mediu    4. Experienţă:    4.1. Vechime în muncă, din care         în M.A.I.: - minimum 8 ani/minimum 5 ani    4.2. Vechime în specialitate: - 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare                                               exercitării funcţiei.    4.3. Vechime în funcţii de conducere: - 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi                                               ale M.A.I.    4.4. Perioada pentru acomodare la         cerinţele postului: - 3 luni    5. Aptitudini şi abilităţi necesare: - organizatorice, decizionale, de planificare, conducere,                                               coordonare şi control; oportunitate şi operativitate în                                               luarea deciziilor, lucru sub presiunea timpului, spirit                                               de observaţie, lucru în echipă, putere de mobilizare    6. Atitudini necesare/Comportament       solicitat: - sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie,                                               reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter,                                               exigenţă, obiectivitate, spirit critic, capacitate de                                               organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în                                               acţiune, motivaţie intrinsecă    7. Parametri privind starea sănătăţii       somatice: - apt pentru funcţii de conducere    8. Trăsături psihice şi de       personalitate: - apt psihologic pentru funcţii de conducere                                             - inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate                                               comportamentală, echilibru emotivC. Condiţii specifice de muncă:*Font 8*    1. Locul de muncă:    2. Programul de lucru:    3. Deplasări curente: - în unităţile subordonate Direcţiei medicale    4. Condiţii deosebite de muncă: - expunere la radiaţii electromagnetice    5. Riscuri implicate de post: - stres psihic specific funcţiilor de conducere şi cel datorat                                       efectului nociv al radiaţiilor emise de câmpurile electromagnetice    6. Compensări corespunzătoare       funcţiei similare celei de       director la data de       31 decembrie 2009: - 44% - indemnizaţie de conducere;                                     - 25% - spor pentru misiune permanentă;                                     - 30% - spor pentru condiţii de pericol deosebit;                                     - 10% - spor pentru condiţii deosebite, vătămătoare, grele şi                                       periculoase (condiţii determinate de acţiunea câmpurilor                                       electromagnetice de radiofrecvenţă);                                     - 12% - spor de confidenţialitate pentru acces la lucru cu documente                                       clasificate;                                     - concediu de odihnă suplimentar;                                     - condiţii speciale de muncă.D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului:1. Sarcini şi îndatoriri a) munca desfăşurată zilnic/săptămânal (pondere 78%):- îndrumă şi urmăreşte executarea dispoziţiilor directorului Direcţiei medicale referitoare la activitatea structurilor direcţiei aflate în coordonare şi a unităţilor medicale subordonate -16%;- urmăreşte modul de rezolvare a măsurilor propuse ca urmare a verificărilor efectuate în domeniul de activitate, de către personalul Direcţiei medicale, în unităţile M.A.I. - 6%;- urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei, a ordinelor ministrului afacerilor interne, ministrului sănătăţii, dispoziţiile directorului Direcţiei medicale şi prevederile regulamentelor şi instrucţiunile tehnice de specialitate - 3%;- iniţiază proiecte de acte normative din domeniul asistenţei medicale şi propune directorului Direcţiei medicale amendarea sau avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative trimise spre consultare de către direcţiile centrale de specialitate ale M.A.I., Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor din România, alte structuri din cadrul M.A.I. sau din afara acestuia - 9%;- pune în aplicare şi verifică prin structura de securitate respectarea la nivelul Direcţiei medicale a prevederilor legale în domeniul gestionării informaţiilor clasificate - 4%;- colaborează cu organele tehnice de specialitate din cadrul ministerului (secretariat, financiar, juridic, logistic, protecţia muncii etc.) pentru cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate şi coordonează activitatea colectivelor constituite în cadrul Direcţiei medicale a M.A.I., în cazul emiterii proiectelor de ordine, instrucţiuni şi regulamente ale ministrului afacerilor interne, şi aplicarea acestora după aprobare - 10%;- coordonează şi controlează funcţionalitatea sistemului informaţional, la Direcţia medicală şi de la nivelul unităţilor medicale subordonate; propune măsuri pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea acestuia - 5%;- urmăreşte rezolvarea în termen a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor ce sunt repartizate structurilor aflate în coordonare nemijlocită - 10%;- urmăreşte respectarea prevederilor legale referitoare la informaţiile clasificate în cadrul Direcţiei medicale - 10%;- urmăreşte respectarea regulamentului de ordine interioară în cadrul Direcţiei medicale - 5%; b) munca desfăşurată ocazional/temporar (pondere 12%):- la dispoziţia directorului direcţiei, face parte din comisiile pe domenii de activitate constituite la nivelul unităţii - 2%;- coordonează competent, pe linia sa de muncă, colectivele de îndrumare şi control ce se deplasează la unităţile medicale subordonate, la cele din aparatul central, precum şi la celelalte unităţi din structura M.A.I. - 1,5%;- coordonează actualizarea evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces - 1,5%;- coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia - 1,5%;- elaborează, în vederea prezentării conducerii ministerului, rapoarte, informări, analize şi studii în domeniul său de activitate - 2%;- informează persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv să ofere orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţii ale autorităţii naţionale de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării - 0,5%;- organizează, îndrumă şi controlează activitatea de implementare a sistemului de control intern/managerial - 3%; c) munca desfăşurată anual (pondere 10%):- coordonează planificarea anuală, trimestrială, lunară şi săptămânală a principalelor activităţi ale Structurii de securitate şi a Compartimentului metodologie, analiză şi sinteză, privind acţiunile proprii de control şi îndrumare la unităţile medicale subordonate, unităţi centrale, precum şi acţiunile executate în colaborare cu Corpul de control al ministrului sau alte unităţi centrale, prezentând spre aprobare directorului direcţiei graficele întocmite - 3%;- organizează şi controlează activitatea de control pe linia sa de muncă în unităţile şi structurile M.A.I. subordonate - 2%;- propune teme şi susţine cursuri de formare profesională a personalului nou-încadrat în Direcţia Medicală - 1%.2. Responsabilităţi: a) de planificare:- organizează, conduce şi controlează, pe linia sa de muncă, activitatea structurilor Direcţiei medicale;- organizează, planifică şi controlează, pe linia sa de muncă, activitatea de control în structurile Direcţiei medicale;- coordonează activitatea de elaborare a sarcinilor planului anual de activităţi şi măsuri, pe linia sa de muncă; b) de raportare:- elaborează în vederea prezentării conducerii ministerului rapoarte, informări, analize şi studii pe linia sa de activitate; c) de lucru cu publicul:- desfăşoară audienţe; d) de luare a deciziilor:- ia deciziile în timp util şi corect pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de funcţie, potrivit prevederilor legale în vigoare;- nu execută sarcini de muncă pentru care nu este calificat sau autorizat;- solicită conducătorului locului de muncă, ori de câte ori consideră necesar, detalii cu privire la sarcina de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea sa şi/sau a celorlalţi participanţi la procesul de muncă sau pentru orice deficienţă a sistemelor de protecţie;- comunică imediat directorului Direcţiei medicale/lucrătorului desemnat orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;- îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; e) accesul la informaţii:- răspunde pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;- pune la dispoziţia factorilor de răspundere lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul direcţiei;- monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;- gestionează informaţii clasificate la nivel "Strict secret" şi este obligat să cunoască şi să respecte normele legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;- este şeful structurii de securitate pentru Direcţia medicală;- coordonează elaborarea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii, şi le supune aprobării conducerii direcţiei;- coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă (D.I.P.I.), iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;- asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;- consiliază şi informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;- acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai D.I.P.I., potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţiile clasificate;- organizează activităţile de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţiile clasificate;- coordonează modul de păstrare şi organizare a evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţiile clasificate;- monitorizează actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces;- coordonează întocmirea şi actualizarea listelor cu informaţiile clasificate, elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;- prezintă directorului Direcţiei medicale propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;- efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate, potrivit legii;- prelucrează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor personale pentru realizarea activităţilor specifice ale acestuia;- informează de îndată conducerea profesională şi responsabilul cu protecţia datelor personale despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date personale sau despre o situaţie în care au fost accesate/prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă, prin orice mijloace;- păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate;- respectă măsurile de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi celelalte reguli stabilite de operator, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii.E. Standarde de performanţă asociate postului:*Font 8*    1. Indicatori cantitativi: - asigurarea îndeplinirii tuturor sarcinilor, atribuţiilor şi                                 responsabilităţilor care revin postului şi structurilor repartizate                                 spre coordonare;                               - avizarea, anterior prezentării directorului, a situaţiilor şi lucrărilor                                 întocmite de lucrătorii structurilor coordonate;                               - participarea la principalele activităţi şi decizii manageriale ale                                 direcţiei.    2. Indicatori calitativi: - asigurarea realizării eficiente şi la termen a obiectivelor, acţiunilor                                 şi măsurilor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor                                 postului, ordinelor conducerii ministerului şi directorului.    3. Costuri: - asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor                                 specifice, cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea strictă în                                 limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.    4. Timp: - îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru;                                 alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, studiu,                                 concepţie, analiză şi control.    5. Utilizarea resurselor: - antrenează personalul direcţiei în activităţi de concepţie, analiză şi                                 sinteză, precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al                                 subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă                                 de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care aceştia                                 le întreprind. Utilizează corect armamentul, muniţia, aparatura,                                 maşinile-unelte, substanţele periculoase şi alte echipamente de muncă.    6. Mod de realizare: - individual şi în echipă; conduce prin exemplu personal; îndrumă,                                 dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului                                 cu funcţii de conducere aflat în subordine.                Secretar de stat,       şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă,                 .........................                 Data: ..............                                                AVIZ                             Departamentul de informaţii şi protecţie internă                                            Secretar de stat,                                           ...................                                            Data: ............                        Titularul postului:                      ......................                          Data: ..........-------