HOTĂRÂRE nr. 723 din 2 septembrie 2015privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea acestora în administrarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 9 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă schimbarea unităţilor de administrare ale unor bunuri imobile sau părţi ale acestora, aflate în domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 2 septembrie 2015.Nr. 723.  +  Anexa 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şiAgenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu",pentru care se modifică, după caz, denumirea, descrierea tehnicăşi/sau valoarea de inventar*Font 7*┌────┬────────────┬────────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────────────┐│Nr. │ Cod de │ Administrator │ Adresa │ Denumirea │ Descrierea tehnică │Valoarea de ││crt.│ clasificare│(denumire, CUI) │ │ │ │ inventar ││ │ şi nr. MFP │ │ │ │ │ - lei - │├────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┤│ 1. │Cod 8.29.08,│Ministerul │Municipiul │Sediu │Nr. cad. 50885-C1: │ 2.558.310││ │MF 62524 │Agriculturii şi │Drobeta-Turnu │administrativ │Sc - 539,29 mp, │ ││ │ │Dezvoltării │Severin, │+ cantină │Sd - 2157,16 mp, │ ││ │ │Rurale, │str. Crişan │ │S + P + 1 + 2; │ ││ │ │CUI - 4221187 │nr. 87, judeţul │ │Nr. cad. 50885-C2: │ ││ │ │ │Mehedinţi │ │Sc - 345,73 mp, │ ││ │ │ │ │ │Sd - 396,19 mp, S + P; │ ││ │ │ │ │ │Teren Ccţii - 4.495 mp;│ ││ │ │ │ │ │CF 50885 │ │├────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┤│ 2. │Cod 8.29.08,│Agenţia │Municipiul Tulcea│Clădire │Sc - 58 mp, P, │2.474.375, ││ │MF 27132 │Naţională │Str. Mahmudiei │administrativă│Sd - 58 mp; Suprafaţa │din care: ││ │ │pentru │nr. 164, │ │teren - 26.785 mp, │52.353 - ││ │ │Zootehnie │judeţul Tulcea │ │CF 39258-C4 │construcţie ││ │ │"Prof. │ │ │ │C4 şi ││ │ │dr. G. K. │ │ │ │2.422.022 - ││ │ │Constantinescu" │ │ │ │teren ││ │ │CUI - 4283511 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┤│ 3. │Cod 8.28.03 │Agenţia │Municipiul Tulcea│Clădire │Sc - 302 mp; P; │ 261.756││ │MF 27134 │Naţională pentru│Str. Mahmudiei │laborator │Sd - 302 mp, │ ││ │ │Zootehnie │nr. 164, │ │CF 39258-C2 │ ││ │ │"Prof. dr. G. K.│judeţul Tulcea │ │ │ ││ │ │Constantinescu" │ │ │ │ ││ │ │CUI - 4283511 │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼────────────┤│ 4. │Cod 8.28.03 │Agenţia │Municipiul Tulcea│Clădire │Sc - 189 mp; P + 1; │ 361.699││ │MF 27140 │Naţională pentru│Str. Mahmudiei │laborator │Sd - 378 mp, │ ││ │ │Zootehnie │nr. 164, │ │CF 39258-C1 │ ││ │ │"Prof. dr. G. K.│judeţul Tulcea │ │ │ ││ │ │Constantinescu" │ │ │ │ ││ │ │CUI - 4283511 │ │ │ │ │└────┴────────────┴────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────────────┘  +  Anexa 2DATELE DE IDENTIFICAREale unor bunuri imobile sau părţi ale acestora aflateîn domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şiAgenţiei Naţionale pentru Zootehnie"Prof. dr. G. K. Constantinescu", care se transmit înadministrarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale*Font 7*┌────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬─────────────┐│Nr. │ Cod de │Persoana juridică│Persoana juridică│ Adresa │Descrierea tehnică│Descrierea tehnică│Valoarea de│Valoarea de ││crt.│ clasificare│ de la care se │ la care se │ │a părţii care se │ a părţii care │ inventar │ inventar a ││ │ şi nr. MFP │ transmite bunul │ transmite bunul │ │ transmite │rămâne la actualul│ a părţii │părţii care ││ │ │ (denumire, CUI) │ (denumire, CUI) │ │ │ administrator │ care se │ rămâne la ││ │ │ │ │ │ │ │ transmite │ actualul ││ │ │ │ │ │ │ │ - lei - │administrator││ │ │ │ │ │ │ │ │ - lei - │├────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 1 │Cod 8.29.08 │Agenţia Naţională│Agenţia pentru │Municipiul │Teren incintă cu │Sc - 58 mp, │ 904.245│1.570.130, ││ │MF 27132 │pentru Zootehnie │Finanţarea │Tulcea, │suprafaţa - │P, Sd - 58 mp, │ │din care: ││ │(parţial) │"Prof. dr. G. K. │Investiţiilor │Str. │10.000 mp │teren cu suprafaţa│ │1.517.777 - ││ │ │Constantinescu" │Rurale, │Mahmudiei │CF 39258 │- 16.785 mp; │ │teren şi ││ │ │CUI - 4283511 │CUI - 13533790 │nr. 164, │ │CF 39258-C4 │ │52.353 - ││ │ │ │ │judeţul │ │ │ │construcţie ││ │ │ │ │Tulcea │ │ │ │C4 ││ ├────────────┤ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────────┤│ │Cod 8.29.08 │ │ │ │Sc - 302 mp, │ │ 261.756│ ││ │MF 27134 │ │ │ │P, Sd - 302 mp; │ - │ │ - ││ │ │ │ │ │CF 39258-C2 │ │ │ │├────┼────────────┤ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 2 │Cod 8.28.03 │ │ │ │Sc - 154 mp; P + 1│Sc - 35 mp; P; │ 328.208│ 33.491││ │MF 27140 │ │ │ │Sd - 343 mp; │Sd - 35 mp; │ │ ││ │(parţial) │ │ │ │CF 39258-C1 │CF 39258-C1 │ │ │├────┼────────────┼─────────────────┤ ├────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼─────────────┤│ 3 │Cod 8.29.08 │Ministerul │ │Municipiul │Nr. cad. 50885-C1:│ - │ 2.558.310│ - ││ │MF 62524 │Agriculturii şi │ │Drobeta- │Sc - 539,29 mp, │ │ │ ││ │ │Dezvoltării │ │Turnu │Sd - 2157,16 mp, │ │ │ ││ │ │Rurale, │ │Severin, │S+P+1+2; │ │ │ ││ │ │CUI - 4221187 │ │str. Crişan │Nr. cad. 50885-C2:│ │ │ ││ │ │ │ │nr. 87, │Sc - 345,73 mp, │ │ │ ││ │ │ │ │judeţul │Sd - 396,19 mp, │ │ │ ││ │ │ │ │Mehedinţi │S+P; │ │ │ ││ │ │ │ │ │Teren Ccţii │ │ │ ││ │ │ │ │ │- 4.495 mp; │ │ │ ││ │ │ │ │ │CF 50885 │ │ │ │└────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴─────────────┘------