ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 (*actualizată*)privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice(actualizată la data de 2 septembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2014 a personalului bugetar, precum şi alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2014,ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 7,9% din produsul intern brut în anul 2015 şi de 7,7% din produsul intern brut în anul 2016, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice,luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiţie sine qua non pentru menţinerea acordurilor cu organismele financiare internaţionale.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice  +  Articolul 1 (1) În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare. (2) În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (3) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de drepturile corespunzătoare noilor condiţii, la nivelul acordat pentru funcţiile similare în plată din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat. (4) Valoarea de referinţă se menţine şi în anul 2015 la 600 lei. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în anul 2015, personalul din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială beneficiază de drepturile salariale stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015.(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.----------Alin. (5^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.(5^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), autorităţile administraţiei publice locale pot stabili o creştere salarială pentru personalul angajat în instituţiile publice locale de până la 12%, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat; b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale.----------Alin. (5^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015.(5^3) În aplicarea prevederilor alin. (5^2), autorităţile administraţiei publice locale pot stabili creşteri salariale diferenţiate pe categorii de personal, în funcţie de condiţiile specifice.----------Alin. (5^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015.(5^4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), salarizarea funcţiilor de secretar general adjunct şi de director general în cadrul Consiliului Concurenţei se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiei de director al direcţiilor cu atribuţii în aplicarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (5^4) al art. 1 a fost introdus de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015, astfel cum a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 31 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 august 2015.(5^5) Începând cu data de 1 octombrie 2015, prin excepţie de la prevederile alin. (1), cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/ indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar, precum şi personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.----------Alin. (5^5) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015.(5^6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul din cadrul sistemului public sanitar şi personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii, se majorează potrivit alin. (5^5) în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.----------Alin. (5^6) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015.(5^7) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin personal din sistemul public sanitar se înţelege toate categoriile de personal din unităţile sanitare publice cu şi fără paturi, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncţionale, unităţile specializate de urgenţă şi transport sanitar publice, inclusiv unităţile sanitare aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, personalul din cabinetele medicale şi de medicină dentară, de unitate, ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi ale Serviciului Român de Informaţii, personalul din reţeaua de medicină şcolară, asistenţă medicală comunitară, precum şi din alte unităţi sanitare şi medico-sociale publice, inclusiv personalul din unităţile nominalizate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, finanţate integral de la bugetul de stat şi din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii.----------Alin. (5^7) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015.(5^8) Beneficiază de prevederile alin. (5^5) şi (5^6) numai personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi auxiliar sanitar din penitenciarele-spital, precum şi din cabinetele medicale organizate la nivelul unităţilor penitenciare.----------Alin. (5^8) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015.(5^9) Beneficiază de prevederile alin. (5^5) şi (5^6) numai personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din structura medicală a sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.----------Alin. (5^9) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015.(5^10) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (5^5) şi (5^6) personalul din direcţiile de sănătate publică şi structurile similare ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cu excepţia personalului din cabinetele medicale şi de medicină dentară, de unitate, prevăzute la alin. (5^7).----------Alin. (5^10) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2015, personalul din cadrul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, personalul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi funcţionarii publici din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură beneficiază de drepturile salariale stabilite conform art. VII alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 70/2014, cu modificările ulterioare, şi art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu modificările ulterioare. (7) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin derogare de la alin. (1), salarizarea personalului din structurile cu rol de organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operaţional Mediu şi Programul operaţional pentru Pescuit/Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu excepţia agenţiilor pentru dezvoltare regională.----------Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.(7^1) Prin derogare de la alin. (1), de drepturile prevăzute la alin. (7) beneficiază şi personalul autorităţii competente pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului de coordonare, personalul Direcţiei pentru coordonarea agenţiilor de plăţi - organism de coordonare, personalul din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcţii de gestionare şi implementare a asistenţei financiare nerambursabile pentru Programul operaţional pentru pescuit/Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, personalul agenţiei de plată pentru Programul operaţional pentru pescuit şi personalul structurii de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.----------Alin. (7^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015. (8) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din structurile cu rol de organism intermediar prevăzute la alin. (7) cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcţionează structurile cu rol de organism intermediar prevăzute la alin. (7).(8^1) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (7^1) cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (8^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015. (9) În anul 2015, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. (10) Începând cu 1 ianuarie 2015, prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în cuantumul brut al salariului de bază pentru personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se include cuantumul sporului de condiţii vătămătoare acordat la nivelul lunii decembrie 2014, fără a se depăşi cuantumul salariului brut acordat la 31 decembrie 2014. (11) Prin derogare de la prevederile alin. (2), personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-înfiinţate sau reorganizate după anul 2009 beneficiază de sporul pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice care în luna decembrie 2014 a beneficiat de acest spor, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.----------Alin. (11) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015. (12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu luna august 2015, indemnizaţiile lunare pentru persoanele care ocupă unele funcţii de demnitate publică alese sau numite sunt cele prevăzute în anexă.----------Alin. (12) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA nr. 14 din 8 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2015.  +  Articolul 2 (1) Începând cu luna ianuarie 2015, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (2) Începând cu data de 1 martie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2015. (3) Începând cu data de 1 septembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna august 2015. (4) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu acelaşi procent cu care a fost majorat salariul de bază, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (5) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă. (6) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 1 august 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 12% faţă de nivelul acordat pentru luna iulie 2015.----------Alin. (6) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015. (7) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul nedidactic de la alin. (6) se majorează cu acelaşi procent de 12%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.----------Alin. (7) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015. (8) De prevederile alin. (2)-(4) beneficiază numai personalul didactic şi didactic auxiliar încadrat şi salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 63/2011, cu modificările ulterioare.----------Alin. (8) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 3În anul 2015, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011.  +  Articolul 4Prin excepţie de la prevederile art. 1, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea în anul 2015, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) În anul 2015, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.(1^1) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.----------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.(1^2) Prevederile alin. (1^1) se aplică şi pentru calculul indemnizaţiei de încadrare pentru persoanele care sunt demnitari, ocupă funcţii publice şi de demnitate publică, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei.----------Alin. (1^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015. (2) Pentru funcţionarii publici care se transferă, sunt redistribuiţi din corpul funcţionarilor publici sau sunt reintegraţi în funcţie, potrivit legii, în cursul anului 2015, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat. (3) În cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi, nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare este cel corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010. (4) În situaţia în care în cadrul instituţiei/unităţii de învăţământ nu există funcţie similară, salariul pentru acea funcţie se stabileşte aplicând prevederile Legii nr. 63/2011 şi, succesiv, actele normative care au urmat după acest act normativ. (5) În anul 2015, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget.  +  Articolul 6 (1) În anul 2015, avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, după caz. (2) În anul 2015, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum şi la trecerea într-o altă tranşă de vechime în funcţie personalului care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale "Justiţie". (3) Personalul care, în cursul anului 2015, desfăşoară activităţi noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute pentru funcţia respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază, soldei/salariului de funcţie, respectiv a indemnizaţiei de încadrare corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-menţionată.  +  Articolul 7 (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016. (2) Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se acordă şi personalului nou-încadrat şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care şi-a reluat activitatea în anul 2015, numai în măsura în care acesta îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii de muncă cu ale personalului care beneficiază de aceste sporuri din instituţia/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcţiile similare în plată. (3) În anul 2015, prevederile art. 12 din cap. I lit. B din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică.  +  Articolul 8 (1) În anul 2015, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător. (2) În anul 2015, autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare, nu vor acorda premii şi prime de vacanţă. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în anul 2015, se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia. (4) În anul 2015, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii şi unităţilor prevăzute la art. 93 alin. (1^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora. (5) În bugetele pe anul 2015 ale instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete-cadou, tichete de vacanţă şi vouchere de vacanţă personalului din cadrul acestora.  +  Articolul 8^1 (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite pot beneficia de serviciile specialiştilor din cadrul instituţiilor publice aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestora. (2) În perioada în care desfăşoară această activitate, personalul de specialitate prevăzut la alin. (1) îşi păstrează toate drepturile salariale de la locul de muncă şi beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare. (3) Cheltuielile de personal şi cele pentru transport şi cazare sunt suportate de angajator.----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.  +  Articolul 9 (1) În anul 2015, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.  +  Articolul 10În anul 2015, prevederile art. 20 alin. (6) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică.  +  Articolul 11 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, indemnizaţiilor lunare de încadrare şi a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite. (3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.  +  Articolul 12 (1) În anul 2015, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul stabilit pentru anul 2014.(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 iulie 2015, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se acordă la valoarea actualizată, potrivit normelor legale în vigoare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.----------Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015. (2) În anul 2015, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatoare, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2009. (3) Prin excepţie de la prevederile art. 1, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducătorii acestora, se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 15 din cap. II secţiunea a 2-a din anexa nr. VII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională" la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. (4) Baza de calcul al drepturilor prevăzute la alin. (3) o reprezintă solda lunară/salariul de bază prevăzută/prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009. (5) Prevederile art. 13 alin. (5)-(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2015. (6) Începând cu luna ianuarie 2015, cuantumul indemnizaţiei lunare cuvenite elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională se stabileşte potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, respectiv prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi la art. 68 alin. (1)-(3) din cap. II secţiunea a 7-a din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu valoarea de referinţă prevăzută la art. 1 alin. (4) din prezenta ordonanţă de urgenţă. (7) Începând cu luna iulie 2015, personalul din structurile din domeniile informaţii pentru apărare, cercetare sau operaţii speciale ale Ministerului Apărării Naţionale beneficiază de dreptul prevăzut la art. 14 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în procent de până la 30% din solda de funcţie/salariul de bază.----------Alin. (7) al art. 12 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015. (8) La stabilirea indemnizaţiilor, compensaţiilor, sporurilor, majorărilor salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare şi altor drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare pentru personalul din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care ocupă funcţii publice specifice de inspector antifraudă, inspector-şef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi inspector-general antifraudă, nu se aplică prevederile art. 3.----------Alin. (8) al art. 12 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015. (9) Prin excepţie de la prevederile art. 1, personalul prevăzut la alin. (8) beneficiază de sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropshihică de până la 25%, prevăzut la art. 5 din cap. VIII din anexa nr. VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Justiţie" la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordat în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.*)----------Alin. (9) al art. 12 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015. (10) Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1), în situaţia în care personalul Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă o majorare de 75% din salariul de bază.*)----------Alin. (10) al art. 12 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015. (11) Dreptul prevăzut la alin. (10) se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective şi se determină pe baza raportului dintre salariul de bază şi durata normală a timpului de lucru.*)----------Alin. (11) al art. 12 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.  +  Articolul 13 (1) În anul 2015 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014 următoarele drepturi: a) indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare; b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare; d) cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată; e) indemnizaţia lunară prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare; f) cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România; g) cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; h) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare; i) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare; j) indemnizaţiile prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni, indemnizaţiile de şedinţă prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc prin aplicare la indemnizaţiile corespunzătoare primarilor, primarului general, respectiv preşedinţilor consiliilor judeţene stabilite pentru luna decembrie 2013.  +  Capitolul II Modificarea unor acte normative  +  Articolul 14Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 2 septembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) aprobă proiectul bugetului anual, pe baza fundamentării Comitetului director, precum şi execuţia bugetară din anul anterior;"2. La articolul 10 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) elaborează proiectul bugetului anual şi execuţia bugetară pe anul anterior;"3. La articolul 21, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Bugetul Institutului se elaborează pe bază de programe. Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează integral de la bugetul de stat. (2) Institutul poate reţine şi utiliza în condiţiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, venituri din vânzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize şi programe pe bază de contracte de cercetare, precum şi din proiecte realizate în parteneriat public-privat."4. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Veniturile realizate de Institut potrivit alin. (2) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor cu acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural."  +  Articolul 15Articolul 25 din Legea nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Finanţarea cheltuielilor AGERPRES se asigură de la bugetul de stat. (2) AGERPRES poate reţine şi utiliza în condiţiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, venituri provenite din: servicii prestate, vânzarea de informaţii, fotografii, imagini video, documentare şi publicaţii proprii, activităţi de legătorie şi tipografie, publicitate, cursuri de formare profesională pentru domeniul media, exploatarea bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau administrarea sa, precum şi din donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice sau persoane juridice, din ţară ori din străinătate. (3) Veniturile realizate de AGERPRES se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, exclusiv a utilităţilor şi serviciilor de pază şi a celor cu curăţenia aferente spaţiilor aflate în patrimoniul sau folosinţa AGERPRES, precum şi pentru cheltuieli de capital."  +  Articolul 16Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6^1 se abrogă.2. La articolul 18, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Pentru eliberarea autorizaţiilor şi certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc tarife care se plătesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi se actualizează anual, în funcţie de rata inflaţiei din anul precedent, prin ordin al preşedintelui Autorităţii."3. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii se asigură integral de la bugetul de stat."4. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale unităţilor din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii."5. La articolul 48, alineatele (8) şi (9) se abrogă.6. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Autoritatea poate reţine şi utiliza în condiţiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, venituri provenite din activitatea de inspecţie şi control sanitar-veterinar de frontieră realizată prin posturile de inspecţie la frontieră, venituri ce se constituie din tarifele privind inspecţia şi controlul sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana responsabilă, conform convenţiei încheiate, pentru activităţile de tranzit, import şi export cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar au obligaţia să le achite."7. La articolul 49, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Veniturile realizate de Autoritate se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale posturilor de inspecţie la frontieră."8. La articolul 56, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Salarizarea personalului din cadrul Autorităţii şi din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din fonduri publice."  +  Articolul 17Prevederile art. 14-16 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015.  +  Articolul 18Alineatul (1) al articolului 15 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 20 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Orice rectificare a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, precum şi utilizarea sumelor reţinute în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să aibă în vedere concluziile raportului semestrial privind situaţia economică şi bugetară publicat, precum şi opinia Consiliului fiscal cu privire la acesta."  +  Articolul 19Articolul VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului articol în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat. (4) În termen de maximum zece zile lucrătoare de la introducerea modificărilor în buget, potrivit alin. (3), ordonatorii de credite au obligaţia de a vira suma majorată în buget, din conturile de cheltuieli în contul de venituri al bugetului de stat prevăzut la alin. (2) codificat cu codul de identificare fiscală al acestora."2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Concomitent cu efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (4), ordonatorii de credite vor întocmi ordine de plată pentru transferul sumelor care au făcut obiectul compensării, din contul de venituri prevăzut la alin. (4), în conturile de venituri, deschise distinct pe tipuri de bugete, «venituri din compensarea creanţelor din despăgubiri», din care s-a realizat compensarea în conformitate cu prevederile alin. (5). Operaţiunile de transfer prevăzute la prezentul alineat şi operaţiunile de compensare prevăzute la alin. (5) se reflectă numai în execuţia bugetară."  +  Articolul 20Începând cu data de 1 ianuarie 2015 se abrogă prevederile alin. (16) şi (17) ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014.  +  Articolul 21Articolele 8 şi 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - Punerea în funcţiune a sistemului naţional de raportare şi testarea procedurii de funcţionare a sistemului în relaţia cu entităţile publice se realizează până la data de 31 decembrie 2015.Art. 9. - Până la data de 30 iunie 2016 este obligatorie utilizarea sistemului naţional de raportare pentru toate entităţile prevăzute în procedura de funcţionare a sistemului. Cu aceeaşi dată, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit în formă scrisă către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate."  +  Articolul 22Alineatele (1) şi (5) al articolului 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Finanţarea Centrului se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei Române.......................................................................... (5) Începând cu 1 ianuarie 2015, fondurile pentru activităţile prevăzute la alin. (4) se alocă prin transferuri de la bugetul de stat."  +  Articolul 23La alineatul (3) al articolului 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) de la bugetul de stat, pentru situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), d) şi e), prin bugetul Academiei Române şi prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Spitalului Elias, pe bază de contract încheiat între ordonatorii de credite;"  +  Articolul 24 (1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), litera m) se abrogă.2. La articolul 12, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) În cazul proiectelor de finanţare a drepturilor de natură salarială pentru structurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, se include la titlul din calificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială începând cu luna ianuarie 2015, care pot fi eligibile pentru personalul prevăzut în proiect."  +  Articolul 25Prevederile pct. B.1 al art. 3 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:"B.1. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar, indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani, stabilit cu respectarea valorilor prevăzute în anexa nr. 1 la lege, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.Pentru funcţia de rector salariul de încadrare se stabileşte de către consiliul de administraţie la nivelul salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani, stabilit cu respectarea valorilor prevăzute în anexa nr. 1 la lege, la care se adaugă indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege."  +  Articolul 26Alineatele (1) şi (2) ale articolului 10 din Legea nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2012, se modifică după cum urmează:"(1) Membrii titulari ai ASM beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră egală cu indemnizaţia membrilor titulari ai Academiei Române, în limita fondurilor disponibile. (2) Membrii corespondenţi ai ASM beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră egală cu 50% din valoarea indemnizaţiei membrilor titulari ai Academiei Române, în limita fondurilor disponibile."  +  Articolul 27La articolul 10 din Legea nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2012, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul conţinut:"(4) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se asigură din sume alocate de la bugetul de stat, prin transferuri din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale."  +  Capitolul III Măsuri bugetare  +  Articolul 28 (1) Începând cu 1 octombrie 2015, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat potrivit art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 3.875 lei. (2) Plata lunară a bursei de rezidenţiat pentru rezidenţii din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.----------Art. 28 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 2 septembrie 2015.  +  Articolul 29 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital. (2) Ordonatorii de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv cei ai instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi ai spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale răspund de modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu dispoziţiile legale.  +  Articolul 30Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2015 valoarea punctului de pensie se majorează cu 5% şi este de 830,2 lei.  +  Articolul 31 (1) În anii 2015 şi 2016, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. (2) Ordonatorii de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanţează în anii 2015 şi 2016, în condiţiile alin. (1).  +  Articolul 32 (1) Salarizarea personalului Institutului Naţional de Statistică, inclusiv a personalului din direcţiile regionale şi judeţene de statistică, precum şi a personalului Centrului Naţional de Pregătire în Statistică se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului. (2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din cadrul Institutului Naţional de Statistică, inclusiv din cadrul direcţiilor regionale şi judeţene de statistică, precum şi a celor din Centrul Naţional de Pregătire în Statistică cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.----------Art. 32 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.  +  Articolul 32^1 (1) Salarizarea personalului din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului. (2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului şi al secretarului de stat din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte.----------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.  +  Articolul 33 (1) Până la aplicarea integrală a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul de specialitate, cu studii superioare, care ocupă funcţii, potrivit legii, la cabinetele preşedintelui, vicepreşedinţilor şi consilierilor de conturi ai Curţii de Conturi a României, respectiv ai Autorităţii de Audit este asimilat funcţiei de auditor public extern din cadrul acestor instituţii. (2) Nivelul salariului de bază stabilit pentru oricare dintre funcţiile prevăzute la alin. (1) nu poate fi inferior salariului de bază pentru funcţia de auditor public extern corespunzător vechimii minime în specialitate de 12 ani.----------Art. 33 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.  +  Articolul 34 (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015, se va realiza astfel: a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu; b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu; c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu. (2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2015, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. (3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept. (4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (5) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 35 (1) În anul 2015, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, plătesc sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferenţă între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele plătite în anul 2014 conform art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare. (2) Începând cu luna martie 2015, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, pot plăti, în condiţiile prezentului articol, tranşa aferentă anului 2016. (3) Începând cu luna martie 2015, prin derogare de la art. XI alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, pot plăti, în condiţiile prezentului articol, tranşa aferentă celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie. (4) Începând cu luna martie 2015, prin derogare de la art. 21 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, pot plăti, în condiţiile prezentului articol, tranşa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie. (5) Plata sumelor prevăzute la alin. (2)-(4) se realizează eşalonat în patru tranşe egale, după cum urmează: a) prima şi a doua tranşă începând cu 1 martie 2015; b) a treia tranşă începând cu 1 iunie 2015; c) a patra tranşă începând cu 1 februarie 2016. (6) Sumele plătite în temeiul prezentului articol se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (7) Prin ordin sau, după caz, act administrativ al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (5).  +  Articolul 36 (1) Următoarele prevederi ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă după cum urmează: a) art. 9 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) referitoare la finanţarea de bază pentru învăţământul preuniversitar particular şi confesional acreditat, până la data de 15 septembrie 2015; b) art. 361 alin. (3) lit. e) şi g), până la data de 31 decembrie 2016.----------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 220 din 23 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015.(1^1) Începând cu anul şcolar 2015-2016 statul asigură, fără discriminare din punctul de vedere al formei de organizare a învăţământului - de stat, particular sau confesional -, pe fiecare nivel de structurare a învăţământului preuniversitar, finanţarea de bază reglementată la art. 9 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1^1) al art. 36 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 220 din 23 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015. (2) Până la data de 31 decembrie 2016 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 37 (1) În anii 2015 şi 2016, personalul didactic auxiliar şi nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat poate fi transferat între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, într-o funcţie pentru care sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa postului, cu acordul scris al angajatului transferat, la solicitarea conducătorului instituţiei, cu aprobarea consiliului de administraţie al fiecărui angajator, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia cuprinderii în bugetul local a sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au postul. Finanţarea acestor cheltuieli se va face din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. (3) Cuantumul şi modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 38Prevederile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în anii 2015-2016.  +  Articolul 39Prevederile art. 19 lit. b) şi c) ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anii 2015 şi 2016.----------Art. 39 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014.  +  Articolul 40Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.  +  Articolul 41Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.  +  Articolul 42Termenul prevăzut la art. V din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 18 octombrie 2013, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul 43Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 143/2014pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 iulie 2015.----------Art. 43 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.  +  Articolul 44În anii 2015 şi 2016 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 45După alineatul (1) al articolului 79 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineat (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la alin. (1), desfiinţarea unor baze sportive aparţinând domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotărâre a Guvernului, cu condiţia ca autorităţile administraţiei publice să aprobe în prealabil, în condiţiile legii, documentaţiile tehnico-economice aferente unor obiective de investiţii destinate educaţiei fizice şi sportului, care vor fi construite pe acelaşi amplasament."  +  Articolul 46 (1) La anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, la punctul II, după poziţia 66 se introduce o nouă poziţie, poziţia 67, cu următorul cuprins:*Font 8*┌─────┬──────────────────────────┬───────────┬───────┬────────┬─────────────────────────┬──────────────┐│ Nr. │ │ │ Anul │ Anul │ Instituţia română care │ ││crt. │ Denumirea organizaţiei │ Sediul │înfiin-│aderării│ coordonează relaţiile │ Explicaţii ││ │ │ │ ţării │României│ cu organizaţia │ ││ │ │ │ │ │internaţională respectivă│ │├─────┼──────────────────────────┼───────────┼───────┼────────┼─────────────────────────┼──────────────┤│ "67.│Reţeaua Europeană pentru │Varşovia, │ 2005 │ 2014 │Ministerul Culturii │România ││ │Memorie şi Solidaritate │Polonia │ │ │ │participă din ││ │(REMS) │ │ │ │ │anul 2014." │└─────┴──────────────────────────┴───────────┴───────┴────────┴─────────────────────────┴──────────────┘ (2) Se aprobă plata cotizaţiei anuale ce decurge din aderarea României la Reţeaua Europeană pentru Memorie şi Solidaritate, în limita echivalentului în lei al sumei de 50.000 euro. (3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Culturii.  +  Articolul 47 (1) Se declară ca fiind de interes naţional şi european Proiectul "Cluj-Napoca 2015, Capitală Europeană a Tineretului - Youth@Cluj-Napoca 2015". (2) Aspectele privind desfăşurarea programului, inclusiv stabilirea autorităţilor şi instituţiilor competente, respectiv modalităţile de finanţare a programelor din cadrul Proiectului "Cluj-Napoca 2015, Capitală Europeană a Tineretului - Youth@Cluj-Napoca 2015", se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 48 (1) În anul şcolar/universitar 2015-2016 se poate acorda o subvenţie sub formă de ajutor financiar personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat şi particular, încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, pentru dezvoltare profesională. (2) În anul şcolar 2014-2015, acţiunile şi activităţile pentru asigurarea calităţii procesului de evaluare din cadrul evaluărilor şi examenelor naţionale, reprezentând un mijloc de optimizare a procesului educaţional, se pot finanţa şi din fonduri externe nerambursabile. (3) Fondurile necesare pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se asigură din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după semnarea contractelor de finanţare de către Ministerul Educaţiei Naţionale sau inspectoratele şcolare, după caz, cu autoritatea de management.  +  Articolul 49La anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, capitolul III - Culte, literele C şi D se modifică şi vor avea următorul cuprins :«C. Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică ┌────┬───────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia clericală sau │Numărul de│ Funcţia didactică cu care se │ │crt.│ asimilată │posturi │ asimilează │ │ │ │pentru │ │ │ │ │care se │ │ │ │ │asigură │ │ │ │ │sprijin │ │ │ │ │lunar la │ │ │ │ │salarizare│ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│Vicepreşedinte uniune, │ 46 │Profesor cu studii superioare, │ │ │vicar administrativ │ │cu grad didactic I şi vechime în│ │ │patriarhal, vicar general, │ │învăţământ peste 40 de ani │ │ │secretar general, consilier│ │ │ │ │patriarhal, prim-rabin │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ 2.│Secretar patriarhal, │ 41 │Profesor cu studii superioare, │ │ │inspector general │ │cu grad didactic I şi vechime în│ │ │bisericesc, vicar │ │învăţământ între 22 şi 25 de ani│ │ │administrativ eparhial, │ │ │ │ │vicar episcopal │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ 3.│Secretar Cancelaria │ 729 │Profesor cu studii superioare, │ │ │patriarhală, consilier │ │cu gradul didactic II şi vechime│ │ │eparhial, secretar │ │în învăţământ între 2 şi 6 ani │ │ │eparhial, inspector │ │ │ │ │eparhial, exarh, protopop │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ 4.│Stareţ, superioară, egumen │ 466 │Profesor cu studii superioare, │ │ │ │ │cu gradul didactic II şi vechime│ │ │ │ │în învăţământ între 2 şi 6 ani │ └────┴───────────────────────────┴──────────┴────────────────────────────────┘D. Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România ┌────┬───────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia clericală │Numărul de│ Funcţia didactică cu care se │ │crt.│ │posturi │ asimilează │ │ │ │pentru │ │ │ │ │care se │ │ │ │ │asigură │ │ │ │ │sprijin │ │ │ │ │lunar la │ │ │ │ │salarizare│ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │Preot, diacon, pastor, │ 15.250 │ │ │ │vestitor, imam, rabin, │ │ │ │ │cantor, oficiant de cult │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│Cu studii superioare: │ 10.969 │Profesor cu studii superioare │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │gradul I │ 3.018 │gradul didactic I │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │gradul II │ 3.250 │gradul didactic II │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │definitiv │ 2.440 │definitiv │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │debutant │ 2.261 │debutant │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ 2.│Cu studii medii: │ 4.281 │Învăţător, educator, │ │ │ │ │maistru-instructor cu studii │ │ │ │ │medii │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │gradul I │ 663 │gradul didactic I │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │gradul II │ 784 │gradul didactic II │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │definitiv │ 1.690 │definitiv │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────┤ │ │debutant │ 1.144 │debutant» │ └────┴───────────────────────────┴──────────┴────────────────────────────────┘----------Art. 49 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.  +  Articolul 50La anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, capitolul III - Culte, litera E se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă şi literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«Art. 2. - (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează:................................................................................................. b) personalul din conducerea cultelor care îşi desfăşoară activitatea în ţară, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcţiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor; c) personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult din ţară beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.»2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 5. - (1) Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 208.000 de euro lunar.»3. La articolul 9 alineatul (1) litera b), a doua liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:«- 42 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuţia lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să îşi desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate;»----------Art. 50 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 6 aprilie 2015.  +  Articolul 51Anexa face parte din prezenta ordonanţă de urgenţă.----------Art. 51 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA nr. 14 din 8 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2015.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Shhaideh Sevil,

  secretar de stat

  Viceprim-ministru, ministrul

  agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Viceprim-ministru, ministrul culturii,

  Csilla Hegedus

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  Ministrul finanţelor publice,

  Ioana-Maria Petrescu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Darius-Bogdan Vâlcov

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Remus Pricopie

  p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

  cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat

  Ministrul justiţiei,

  Robert Marius Cazanciuc

  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

  Tudorel Andrei
  Bucureşti, 12 decembrie 2014.Nr. 83.
   +  AnexăIndemnizaţiile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publicăIndemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice ┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ Funcţia │Indemnizaţia brută│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Preşedinţia României │ Viitor │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Preşedintele României │ 21.540 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Parlamentul României │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Preşedintele Senatului │ 21.540 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Preşedintele Camerei Deputaţilor │ 21.540 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Secretarii şi chestorii Senatului şi ai Camerei │ 19.055 │ │Deputaţilor │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Guvernul României │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Prim-ministru │ 21.540 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Viceprim-ministru │ 20.000 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Ministru │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Ministru delegat │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Administraţia Prezidenţială │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Consilier prezidenţial │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Secretariatul General al Guvernului │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Secretar general al Guvernului │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Cancelaria Primului-Ministru │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Şef Cancelarie │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Avocatul Poporului │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Preşedinte Consiliul Legislativ │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Preşedinte Curte de Conturi │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Directorul SRI │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Directorul SIE │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Directorul SPP │ 19.055 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │Directorul STS │ 19.055 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘----------Anexa a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA nr. 14 din 8 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2015, având conţinutul prevăzut în anexa din acelaşi act normativ.------