HOTĂRÂRE nr. 684 din 19 august 2015privind aprobarea Programului național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 3 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 lit. p) și al art. 23 alin. (1^1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  Art. III din HOTĂRÂREA nr. 292 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 14 mai 2018, prevede că:  +  Articolul IIIPerioadele de implementare a programelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 684/2015 și art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 659/2015 se prorogă până în anul 2020.
  (2) Programul prevăzut la alin. (1) se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, la titlul "Alte transferuri", în limita fondurilor bugetare aprobate Agenției Naționale Antidrog și în funcție de prioritățile stabilite de aceasta.(3) Subprogramele din cadrul programului prevăzut la alin. (1) care nu au fost finanțate vor fi reluate în anii următori și vor fi derulate în funcție de fondurile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne. (la 14-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 14 mai 2018 )
   +  Articolul 2Bugetul programului prevăzut la art. 1 alin. (1) este de 27.715 mii lei. (la 14-05-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 292 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 14 mai 2018 )  +  Articolul 3Sumele economisite în cadrul unui subprogram sau proiect pot fi redistribuite altor subprograme sau proiecte din cadrul Programului național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, motivat, cu aprobarea directorului Agenției Naționale Antidrog.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 19 august 2015.Nr. 684.  +  AnexăPROGRAM NAȚIONALde prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri2015-2018