HOTĂRÂRE nr. 659 din 19 august 2015privind aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 3 septembrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 lit. q) și al art. 23 alin. (1^1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  Art. III din HOTĂRÂREA nr. 292 din 3 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 409 din 14 mai 2018, prevede că:  +  Articolul IIIPerioadele de implementare a programelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 684/2015 și art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 659/2015 se prorogă până în anul 2020.
   +  Articolul 2(1) Fondurile necesare pentru finanțarea programului de interes național prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, la titlul "Alte cheltuieli", articolul 59.11 "Asociații și fundații", în limita fondurilor bugetare aprobate Agenției Naționale Antidrog și în funcție de prioritățile stabilite de aceasta.(2) Bugetul programului prevăzut la art. 1 este de 12.700 mii lei.  +  Articolul 3(1) Finanțarea programului de interes național prevăzut la art. 1 se realizează în baza evaluării și selecției proiectelor elaborate de furnizorii de proiecte de prevenire a consumului de droguri, inclusiv alcool și tutun, și furnizorii autorizați de servicii de asistență medicală, psihologică și socială acordate consumatorilor de droguri, în nume propriu sau în parteneriat. (la 14-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 292 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 14 mai 2018 ) (2) Evaluarea și selecția proiectelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Agenția Națională Antidrog, în condițiile legii.(3) Metodologia de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1) se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Monitorizarea implementării proiectelor finanțate în cadrul programului și controlul fondurilor alocate în cadrul acestuia se asigură de către Agenția Națională Antidrog, în condițiile legii.  +  Articolul 5Procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Subprogramele din cadrul programului de interes național, care nu au fost finanțate, vor fi reluate în anii următori și se vor derula în funcție de fondurile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne cu această destinație. (la 14-05-2018, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 292 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 14 mai 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 19 august 2015.Nr. 659.  +  AnexăPROGRAM DE INTERES NAȚIONALde prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri2015-2018