ORDONANŢĂ nr. 42 din 26 august 2015 (*actualizată*)privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare(actualizată până la data de 17 iulie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX.6 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la instituţii de învăţământ superior acreditate şi care au fost înmatriculaţi, după caz: a) la programe de studii organizate la forme de învăţământ şi/sau în locaţii geografice neautorizate; b) la programe de studii organizate în limbă de predare neautorizată; c) peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată; d) la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării; e) la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea condiţiilor de înmatriculare sau mobilitate. (2) De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază şi absolvenţii înmatriculaţi la programe de studii autorizate/acreditate organizate la forma de învăţământ la distanţă şi care au parcurs, cu aprobare, 2 ani de studii într-un singur an. (3) O diplomă eliberată, în condiţiile legii, de către o instituţie de învăţământ superior acreditată atestă finalizarea studiilor, este recunoscută de stat şi reprezintă un înscris oficial. (4) Diplomele eliberate conform alin. (3) sunt valabile până la anularea acestora, în condiţiile legii, de către emitent sau de către instanţele judecătoreşti. (5) În termen de 30 de zile de la solicitarea instituţiei de învăţământ superior acreditate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice aprobă numărul de formulare tipizate necesare pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1). (6) Procedura de aprobare a formularelor tipizate care atestă finalizarea studiilor pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 2 (1) Au dreptul de a beneficia de recunoaşterea actelor de studii, la cerere, în vederea accesului, după caz, la muncă ori la continuarea studiilor, oriunde în străinătate, absolvenţii care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la programe de studii autorizate/acreditate şi ale căror acte de studii conţin neconcordanţe cu unele dintre elementele Nomenclatorului domeniilor şi al programelor de studii universitare, domeniile şi programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, ce se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului. (2) Neconcordanţele prevăzute la alin. (1) reprezintă vicii de formă a formularelor tipizate ale actelor de studii sau de completare a acestora în raport cu nomenclatorul prevăzut la art. 138 alin. (5) din Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Îndreptarea neconcordanţelor este susţinută în mod indubitabil de către instituţia de învăţământ superior acreditată prin documentele de şcolarizare şi finalizare studii aferente, asumate de către senatul universitar şi rector. (4) Procedura de recunoaştere şi de aprobare a formularelor tipizate ale actelor de studii pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în calitate de autoritate de stat în domeniul educaţiei şi învăţământului, poate recunoaşte, prin ordin al ministrului, studiile şi pentru alţi beneficiari care au fost vătămaţi în drepturile lor, dacă se face dovada că s-au aflat într-o eroare comună şi invincibilă. (2) Consiliul de etică şi management universitar, denumit în continuare CEMU, din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este împuternicit să constate cazurile în care absolvenţi cu diplomă ai instituţiilor de învăţământ superior acreditat au fost vătămaţi în drepturile lor prin nerecunoaşterea diplomelor, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. (3) CEMU este împuternicit să constate contravenţia prevăzută la art. 4 alin. (3) la solicitarea oricărui absolvent cu diplomă eliberată de către o instituţie de învăţământ superior acreditată, în cazurile în care validitatea acesteia nu este recunoscută în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor. (4) În urma sesizării prevăzute la alin. (3), CEMU solicită rectorului şi senatului instituţiei de învăţământ superior acreditate, emitentă a diplomei, să procedeze la verificarea şcolarizării şi eliberării actului de studii. (5) Pe baza constatărilor realizate conform alin. (4) înaintate de către rectorul instituţiei de învăţământ superior acreditate şi a propriilor verificări, CEMU adoptă o hotărâre prin care stabileşte, după caz, contravenţia prevăzută la art. 4 alin. (3).  +  Articolul 4 (1) Constituie abatere administrativă şi se sancţionează cu amendă, al cărei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de şcolarizare încasate, pentru numărul de studenţi înmatriculaţi peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată pentru respectivul program de studii, instituţiile de învăţământ superior care înmatriculează studenţi peste această capacitate maximă de şcolarizare. (2) Constituie abatere administrativă şi se sancţionează cu amendă, al cărei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de şcolarizare încasate, instituţiile de învăţământ superior care au şcolarizat la un program de studii organizat ca neautorizat. (3) Constituie contravenţie nerecunoaşterea validităţii diplomelor eliberate de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, de către orice persoană fizică sau juridică în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. (4) Sumele rezultate din amenzile prevăzute la alin. (1)-(3) se varsă la bugetul de stat. (5) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică pentru fapte săvârşite începând cu anul universitar 2017-2018.----------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016. (6) Se împuterniceşte Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice să constate abaterile administrative prevăzute la alin. (1) şi (2). (7) Aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3) se face de către persoanele împuternicite în acest scop de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. (8) Modelul de proces-verbal privind constatările şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3) se stabileşte şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. (9) Împotriva procesului-verbal de aplicare a sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. (10) Prevederile alin. (3) intră în vigoare în termen de 30 de zile de data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I. (11) Dreptul persoanelor de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.  +  Articolul 5 (1) Şcolarizarea şi înmatricularea studenţilor cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare sau privind depăşirea capacităţii de şcolarizare aprobate se sancţionează după cum urmează: a) programul de studii respectiv intră în lichidare, în cazul în care încălcarea dispoziţiilor legale se referă la un singur an universitar şi la un singur program de studii; b) universitatea intră în lichidare şi se efectuează demersurile legale pentru desfiinţare, în cazul în care se constată încălcarea dispoziţiilor legale la două sau mai multe programe de studii universitare ori încălcarea prevederilor legale se constată pe parcursul a cel puţin 2 ani universitari consecutivi. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică pentru fapte săvârşite începând cu anul universitar 2017-2018.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 26 august 2015.Nr. 42.-----