REGULAMENT din 7 octombrie 2011(*actualizat*)de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară(actualizat la data de 7 iunie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • ----------Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare/de tip nonformal, în unităţi de învăţământ/unităţi de stat sau private, care oferă/furnizează educaţie nonformală, prin activităţi educative extraşcolare, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.  +  Articolul 2Educaţia nonformală reprezintă parte integrantă a sistemului naţional de educaţie, alături de educaţia formală.  +  Articolul 3Educaţia nonformală se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu idealul educaţional şi cu principiile prevăzute de Legea nr. 1/2011.  +  Articolul 4Educaţia nonformală are ca scop dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice în funcţie de domeniul şi profilul activităţii extraşcolare.  +  Articolul 5În România, antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii beneficiază de educaţie nonformală prin activităţi educative extraşcolare, realizate în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat sau private, în palate şi cluburi ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest domeniu, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţa religioasă, fără restricţii care ar putea constitui discriminare ori segregare.  +  Articolul 6Activitatea educativă extraşcolară se desfăşoară, în afara orelor de curs, în spaţii aparţinând unităţilor de învăţământ, în palatele şi cluburile copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement şi în alte locaţii educaţionale, culturale, ştiinţifice, sportive.  +  Articolul 7 (1) În sistemul de învăţământ de stat activităţile educative extraşcolare se desfăşoară, conform legii, în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, abilitate în domeniul educaţiei nonformale, pe toată durata anului şcolar şi a vacanţelor şcolare. (2) Suspendarea activităţilor educative în aceste unităţi de învăţământ poate fi făcută numai în situaţii obiective, pe o perioadă determinată, la propunerea conducerii unităţilor, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, iar în cazul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 8Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, din inspectoratele şcolare judeţene, din Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, pentru personalul de conducere, îndrumare, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic din unităţile de învăţământ, pentru copiii care beneficiază de activităţile educative din unităţile care oferă activităţi extraşcolare, pentru părinţii acestora şi pentru partenerii implicaţi în activităţile educative.  +  Articolul 9Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ/unităţi care oferă/furnizează educaţie nonformală, prin activităţi educative extraşcolare, sunt reglementate după cum urmează: a) pentru palatele şi cluburile copiilor, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament, şi prin alte metodologii emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b) pentru alte instituţii acreditate în domeniul educaţiei nonformale, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament, prin regulamente şi metodologii proprii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a altor prevederi legale în vigoare.  +  Articolul 10Managementul resurselor umane în cadrul unităţilor de învăţământ care oferă/furnizează educaţie nonformală, prin activităţi educative extraşcolare, este reglementat după cum urmează: a) pentru palatele şi cluburile copiilor, conform anexei nr. 1 şi prin alte acte normative în vigoare emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, specifice acestui tip de unităţi de învăţământ; b) pentru alte instituţii acreditate în domeniul educaţiei nonformale, conform anexei nr. 2, prin regulamente şi metodologii proprii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a altor prevederi legale în vigoare.  +  Articolul 11Evaluarea internă şi externă a unităţilor care oferă/furnizează educaţie nonformală, prin activităţi educative extraşcolare, sunt reglementate după cum urmează: a) pentru palatele şi cluburile copiilor, conform anexei nr. 1 şi prin alte acte normative în vigoare emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, specifice acestui tip de unităţi de învăţământ; b) pentru alte instituţii acreditate în domeniul educaţiei nonformale, conform anexei nr. 2, prin regulamente şi metodologii proprii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a altor prevederi legale în vigoare.  +  Articolul 12Acreditarea unităţilor de învăţământ/unităţilor de stat sau private nou-înfiinţate, care oferă/furnizează educaţie nonformală, prin activităţi educative extraşcolare, se realizează conform procedurilor legale în vigoare, cu respectarea specificului fiecărui tip de unitate de învăţământ/instituţie.  +  Articolul 13Finanţarea unităţilor de învăţământ/unităţilor de stat sau private, care oferă/furnizează educaţie nonformală, prin activităţi educative extraşcolare, este reglementată după cum urmează: a) pentru palatele şi cluburile copiilor, conform anexei nr. 1 şi prin alte acte normative în vigoare emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, specifice acestui tip de unităţi de învăţământ; b) pentru alte instituţii acreditate în domeniul educaţiei nonformale, conform anexei nr. 2, prin regulamente şi metodologii proprii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 şi a altor prevederi legale în vigoare.  +  Anexa 1la regulamentREGULAMENT 07/10/2011  +  Anexa 2la regulamentORGANIZAREAactivităţii educative extraşcolare în alte unităţi şiinstituţii de stat sau private acreditate îndomeniul educaţiei nonformale  +  Articolul 1 (1) Activitatea educativă extraşcolară organizată şi desfăşurată în alte unităţi/instituţii de stat sau private acreditate care oferă educaţie nonformală poate fi de tip: cultural, civic, artistic, civic, tehnic, aplicativ, ştiinţific, sportiv, turistic, antreprenorial şi de voluntariat. (2) Activitatea educativă extraşcolară organizată şi desfăşurată în alte unităţi/instituţii de stat sau private acreditate care oferă educaţie nonformală poate consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale de elevi, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, ateliere deschise etc. (3) Activitatea educativă extraşcolară se poate desfăşura în baze sportive, de divertisment şi de agrement, tabere, locaţii educaţionale culturale, sportive, turistice cu această destinaţie.  +  Articolul 2 (1) Conducerea unităţilor şi instituţiilor de stat sau private acreditate în care se desfăşoară activităţi educative extraşcolare, exceptând palatele şi cluburile copiilor şi unităţile de învăţământ preuniversitar, numeşte, prin decizie, un coordonator al activităţii educative extraşcolare din unitatea/instituţia respectivă. (2) Responsabilul cu activitatea educativă extraşcolară din unităţile de stat sau private acreditate în care se desfăşoară activităţi extraşcolare, exceptând palatele şi cluburile copiilor şi unităţile de învăţământ preuniversitar, are următoarele atribuţii: a) planifică şi coordonează toată activitatea educativă extraşcolară din unitate/instituţie; b) colaborează şi îndrumă cadrele didactice care însoţesc elevii ce desfăşoară activitate educativă extraşcolară; c) răspunde întru totul de activităţile organizate şi desfăşurate de copii şi elevi sub îndrumarea lui; d) îndeplineşte alte atribuţii stabilite în fişa postului de către conducerea unităţii/instituţiei.  +  Articolul 3Portofoliul coordonatorului cu activitatea educativă extraşcolară din unităţile şi instituţiile de stat sau private acreditate în care se desfăşoară activităţi educative extraşcolare, exceptând palatele şi cluburile copiilor şi unităţile de învăţământ preuniversitar, conţine minimum următoarele documente: a) planuri/programe de dezvoltare educativă extraşcolară; b) planificarea anuală a activităţilor educative extraşcolare; c) documente care reglementează activitatea educativă extraşcolară în unităţile şi instituţiile de stat sau private acreditate, exceptând palatele şi cluburile copiilor şi unităţile de învăţământ preuniversitar; d) evidenţa şcolilor participante şi a elevilor; e) rapoarte de evaluare a activităţii educative extraşcolare; f) studiu asupra activităţii educative extraşcolare desfăşurate.  +  Articolul 4Organizarea activităţii educative extraşcolare în cadrul unităţilor şi instituţiilor de stat sau private acreditate care oferă educaţie nonformală este reglementată prin proceduri proprii, elaborate de autorităţile competente în domeniu, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale altor acte normative în vigoare.  +  Articolul 5Evaluarea activităţii educative extraşcolare desfăşurate de copii în unităţile şi instituţiile de stat sau private acreditate în care se desfăşoară activităţi educative extraşcolare este realizată de către conducerea unităţii/autorităţii cu competenţe în domeniu, iar rezultatele sunt înregistrate în documente specifice de evidenţă.  +  Articolul 6Evaluarea personalului ce funcţionează în cadrul unor astfel de unităţi/instituţii de stat sau private acreditate se realizează, anual, prin intermediul fişei de evaluare elaborate pe baza fişei postului, în conformitate cu procedurile proprii şi metodologiile specifice emise în baza prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul unităţii/instituţiei de stat sau private acreditate este inclusă în raportul anual privind calitatea educaţiei în respectiva unitate/instituţie.  +  Articolul 8Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii/instituţiei de stat sau private acreditate este parte a evaluării instituţionale a respectivei unităţi/instituţii.  +  Articolul 9Unităţile şi instituţiile de stat sau private acreditate în care se desfăşoară activităţi educative extraşcolare sunt obligate să angajeze personal didactic calificat în desfăşurarea activităţii educative extraşcolare cu copiii şi elevii, conform prevederilor Legii nr. 1/2011.  +  Articolul 10Recrutarea, selecţia şi ocuparea posturilor în aceste unităţi şi instituţii de stat sau private acreditate se realizează conform procedurilor proprii şi metodologiilor specifice elaborate în baza prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 11Activitatea de recrutare şi selecţie a personalului din aceste unităţi şi instituţii de stat sau private acreditate care desfăşoară activitate educativă extraşcolară reprezintă sarcina consiliului de administraţie şi a conducerii unităţii/instituţiei respective.  +  Articolul 12Personalul didactic calificat în desfăşurarea activităţii educative extraşcolare cu preşcolarii şi elevii din unităţile şi instituţiile de stat sau private acreditate care desfăşoară activitate educativă extraşcolară beneficiază, potrivit Legii nr. 1/2011, de dreptul de a participa la oricare dintre formele de organizare a perfecţionării/formării continue prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 13Finanţarea unităţilor şi instituţiilor de stat sau private acreditate care desfăşoară activitate educativă extraşcolară se realizează în conformitate cu procedurile proprii şi metodologiile specifice elaborate în baza prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 14Unităţile şi instituţiile de stat sau private acreditate în care se desfăşoară activităţi educative extraşcolare pot obţine venituri proprii din activităţi specifice, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Unităţile şi instituţiile de stat sau private acreditate în care se desfăşoară activităţi educative extraşcolare pot pune la dispoziţia unităţilor de învăţământ preuniversitar, a palatelor şi cluburilor copiilor, baza materială, în baza unui parteneriat sau a unui contract de închiriere.  +  Articolul 16Acreditarea unităţilor şi instituţiilor de stat sau private care desfăşoară activităţi educative extraşcolare se realizează în conformitate cu normele legale emise de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.--------