ORDIN nr. 5.567 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară(actualizat la data de 7 iunie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • ----------În conformitate cu prevederile art. 81 şi 100 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 7 octombrie 2011.Nr. 5.567  +  AnexăREGULAMENT 07/10/2011--------