ORDIN nr. 5.559 din 22 noiembrie 2013 (*actualizat*)privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar(actualizat la data de 3 august 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • ----------În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 396/2002 privind unele măsuri referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu relevanţă asupra mediului de afaceri şi cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Se aprobă Metodologia de constituire şi de funcţionare a Corpului evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.913/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 14 ianuarie 2009, se abrogă.  +  Articolul 6Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 22 noiembrie 2013.Nr. 5.559.  +  Anexa 1METODOLOGIE 22/11/2013  +  Anexa 2PROCEDURA 22/11/2013  +  Anexa 3METODOLOGIE 22/11/2013  +  Anexa 4METODOLOGIE 22/11/2013