ORDONANŢĂ nr. 20 din 28 iulie 2015 (*actualizată*)cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015(actualizată la data de 29 octombrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 şi nr. 960 bis din 30 decembrie 2014, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetul de stat pe anul 2015 se majorează la venituri cu suma de 210,3 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 1.700,1 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.489,8 milioane lei.  +  Capitolul II Dispoziţii referitoare la bugetul de stat  +  Articolul 3Se autorizează Administraţia Prezidenţială, în anexa nr. 3/01/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018", să efectueze următoarele modificări: a) la venituri, să suplimenteze cu suma de 300 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice"; b) la cheltuieli, la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", să introducă titlul 59 "Alte cheltuieli" cu suma de 300 mii lei şi, respectiv, să redistribuie suma de 25 mii lei de la titlul 20 "Bunuri şi servicii" la titlul 10 "Cheltuieli de personal".  +  Articolul 4Se autorizează Administraţia Prezidenţială, în anexa nr. 3/01/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", să introducă fişa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.754 mii lei.  +  Articolul 5Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să diminueze veniturile proprii, în anexa nr. 3/13/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa", cu suma de 181 mii lei.  +  Articolul 6În anexa nr. 3/13/02a - "Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul «Alte cheltuieli» a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2015" la bugetul Secretariatului General al Guvernului, textul de la litera a) ultima liniuţă, respectiv, "- cheltuielilor privind cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor" se înlocuieşte cu textul "- cheltuielilor privind participarea la programe realizate din fonduri europene şi internaţionale, cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale precum şi cofinanţarea acestora".  +  Articolul 7 (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", să diminueze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 25 mii lei, la capitolul 51 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice" să majoreze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 20 mii lei şi la capitolul 51 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", fişa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", să suplimenteze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 13 mii lei, cu încadrarea în bugetul aprobat. (2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să majoreze creditele de angajament cu suma de 550 mii lei la fişa cod obiectiv 3 "Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii".  +  Articolul 8 (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2015 la capitolul 80.01 "Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 2.887 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5. alin. (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a plăţii notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241409039 din data de 28.07.2014 şi notei de debit nr. 3241504689 din data de 08.05.2015. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează suma de 2.887 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ. (3) Suma 2.887 mii lei, virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.  +  Articolul 9Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 18.988 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".  +  Articolul 10Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/23 "Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 25.803 mii lei la proiectul 1204 "Programul Operaţional Regional 6.1" la capitolul 80.01 "Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.20 "Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică", din care suma de 9.999 mii lei la alineatul 56.20.01 "Finanţare naţională", suma de 15.703 mii lei la alineatul 56.20.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi suma de 101 mii lei la alineatul 56.20.03 "Cheltuieli neeligibile";  +  Articolul 11 (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa 3/15/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să introducă programele aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 pentru care îndeplineşte funcţia de autoritate de management cu creditele de angajament aferente anului 2015 în suma totală de 1.600.000 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa 3/15/24 "Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare" să introducă creditele de angajament aferente anului 2015, reprezentând cofinanţare publică de la bugetul de stat, contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor stabilite în sarcina Autorităţii de management, pentru programele 2014-2020 pentru care îndeplineşte funcţia de autoritate de management cu creditele de angajament aferente anului 2015. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice detaliază sumele prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) pe programe şi le comunică Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 12Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa 3/15/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să introducă creditele bugetare aferente anului 2015 după intrarea în vigoare a bazei legale naţionale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, la programele aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 pentru care îndeplineşte funcţia de autoritate de management şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice formularele refăcute corespunzător.  +  Articolul 13Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă, în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului", Programul bugetar "Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară", cu credite de angajament şi credite bugetare pe anul 2015, în sumă de 332.037 mii lei, la capitolul 51.10 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", din care 55.613 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal", 262.812 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi 13.612 mii lei titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 14Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului", să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 1284 "Programul Naţional de Dezvoltare Locală" cu suma de 2.000.000 mii lei, la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru finanţarea obiectivelor din domeniul alimentărilor cu apă, canalizării, drumuri şi poduri.  +  Articolul 15Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", să introducă obiectivul de investiţii nou "Extindere Sediu Administrativ al OCPI Gorj" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, în sumă de 2.000 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.  +  Articolul 16 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la partea de venituri, să diminueze capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitol 36.10.50 "Alte venituri", cu suma de 370 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018", la capitolul 51.10 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", să efectueze, cu încadrare în totalul creditelor bugetare şi de angajament aprobate pe anul 2015, următoarele modificări: să diminueze titlul 55 "Alte transferuri" cu suma de 46 mii lei şi să majoreze titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 46 mii lei.  +  Articolul 17Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/21 "Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", la sursa 08 "Fonduri externe nerambursabile", să introducă următoarele modificări: a) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 6 mii lei la proiectul 2758 "Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind produsele petroliere şi alimentare", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"; b) să diminueze creditele de angajament cu suma de 258 mii lei la proiectul 5573 "Îmbunătăţirea integrităţii în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi creşterea capacităţii", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"; c) să modifice denumirea proiectului 5573 din "Îmbunătăţirea integrităţii în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi creşterea capacităţii" în "Creşterea integrităţii în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi dezvoltarea capacităţii".  +  Articolul 18 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, în anexa nr. 3/16/23 "Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", următoarele modificări: a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 1215 "Dezvoltarea unui parteneriat viabil între ANAF şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta - premisă a eficientizării sistemului de colectare a veniturilor publice" cu suma de 362 mii lei la alineatul 56.02.01 "Finanţare naţională", cu suma de 2.055 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 586 mii lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile"; b) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2755 "O comunicare mai bună - soluţia problematicii fiscale" cu suma de 2 mii lei la alineatul 56.02.01 "Finanţare naţională", cu suma de 20 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 5 mii lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile"; c) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2762 "Îmbunătăţirea proceselor de activitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală" cu suma de 26 mii lei, la alineatul 56.02.01 "Finanţare naţională", cu suma de 148 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 42 mii lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile"; d) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 1237 "Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice" cu suma de 1 mie lei la alineatul 56.02.01 "Finanţare naţională", cu suma de 3 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 1 mie lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile"; e) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2322 "Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor D.M.I. 1.3-A.C.P" cu suma de 55 mii lei la alineatul 56.19.01 "Finanţare naţională", cu suma de 223 mii lei la alineatul 56.19.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 27 mii lei la alineatul 56.19.03 "Cheltuieli neeligibile"; f) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 84 "Funcţionarea Autorităţii de Certificare şi Plată D.M.I. 1.4-A.C.P." cu suma de 173 mii lei la alineatul 56.19.01 "Finanţare naţională", cu suma de 703 mii lei la alineatul 56.19.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 406 mii lei la alineatul 56.19.03 "Cheltuieli neeligibile"; g) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 7435 "Îmbunătăţirea managementului investiţiilor publice" cu suma de 5 mii lei la alineatul 56.19.01 "Finanţare naţională" şi cu suma de 68 mii lei la alineatul 56.19.03 "Cheltuieli neeligibile"; h) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 7421 "Dezvoltarea capacităţii ACP în vederea implementării recomandărilor CE cu privire la POS DRU" cu suma de 13 mii lei la alineatul 56.19.01 "Finanţare naţională" şi cu suma de 40 mii lei la alineatul 56.19.02 "Finanţare externă nerambursabilă"; i) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 8251 "Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale" cu suma de 15 mii lei la alineatul 56.19.01 "Finanţare naţională", cu suma de 63 mii lei la alineatul 56.19.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 2 mii lei la alineatul 56.19.03 "Cheltuieli neeligibile"; j) pentru punerea în aplicare a prevederilor de la lit. e) şi f), Ministerul Finanţelor Publice poate să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, precum şi valoarea totală a proiectului 2322 "Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor D.M.I. 1.3"; k) să modifice denumirea proiectului 84 din "Funcţionarea Autorităţii de Certificare şi Plată D.M.I. 1.4-ACP " în "Dezvoltarea capacităţii Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a instrumentelor structurale şi de coeziune"; l) să modifice denumirea proiectului 2322 din "Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor D.M.I. 1.3" în "Formare continuă a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a fondurilor structurale şi de coeziune"; m) să modifice denumirea proiectului 5720 din "Asigurarea unui management al documentelor în cadrul ANAF în condiţii de eficienţă" în "Crearea cadrului pentru implementarea unui sistem electronic eficient de management al documentelor (EDMS) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală". (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/23 "Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" un proiect nou, respectiv "Dezvoltarea capacităţii de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate", la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.02 "Programe din Fondul Social European", cu credite de angajament în sumă totală de 3.253 mii lei, din care: 525 mii lei la alineatul 56.02.01 "Finanţare naţională", 2.099 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi 629 mii lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile".  +  Articolul 19Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice în anexa nr. 3/16/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"; să suplimenteze creditele de angajament cu suma totală de 7.606 mii lei, din care: 501 mii lei la articolul 56.23 "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN", 6.499 mii lei la articolul 56.35 "Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiari instituţii publice" şi 606 mii lei la articolul 56.37 "Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice".  +  Articolul 20 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să suplimenteze pe anul 2015 creditele de angajament cu suma de 35.612 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 52.162 mii lei, în cadrul Politicii 08 la Programul Operaţional 55 "Programul pentru cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse". (2) Defalcarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe "Finanţare din FEN postaderare" şi "Contribuţie publică naţională totală" se realizează în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 21Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în bugetul aprobat pe anul 2015, la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", subcapitolul 68.01.08 "Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare", cu suma de 145 mii lei.  +  Articolul 22Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" următoarele modificări: a) să suplimenteze la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni şi închirieri", cu suma de 200 mii lei; b) să diminueze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" cu suma de 530 mii lei, din care: la subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte venituri din învăţământ" cu suma de 230 mii lei şi la subcapitolul 33.10.06 "Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară", cu suma de 300 mii lei; c) să suplimenteze la capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi", subcapitolul 16.10.03 "Taxe şi tarife pentru utilizarea de licenţă şi autorizaţii de funcţionare", cu suma de 300 mii lei.  +  Articolul 23Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/21 "Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare" următoarele modificări: a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 5374 "Îmbunătăţirea sistemului de management al cauzelor ECRIS" cu suma de 8.155 mii lei; b) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6294 "Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla" cu suma de 385 mii lei; c) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6295 "Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire la personalul din penitenciare" cu suma de 378 mii lei; d) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6313 "Consolidarea capacităţii Penitenciarului pentru minori şi tineri Bacău de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului" cu suma de 3.559 mii lei; e) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6563 "Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor" cu suma de 84 mii lei.  +  Articolul 24Se autorizează Ministerul Justiţiei, în anexa 3/17/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alin. 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", la fişa cod obiectiv 1078 "f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 8.312 mii lei.  +  Articolul 25 (1) În bugetul Ministerului Justiţiei la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 10 "Cheltuieli de personal", este cuprinsă şi suma de 1.009 mii lei care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea contribuţiilor sociale obligatorii şi a impozitului pe venit stabilite potrivit legislaţiei în vigoare, aferente drepturilor salariale nete executate silit pe seama terţului poprit Compania Naţională Poşta Română - S.A. asupra veniturilor bugetului de stat rezultate din vânzarea timbrelor judiciare, în baza unor titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Justiţiei la bugetul general consolidat, potrivit legislaţiei în vigoare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 26 (1) În scopul creşterii capacităţii operaţionale a Armatei Române, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să încheie, în limita a 650.000 mii lei, contracte de achiziţii de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale la tehnica de luptă şi echipamente militare. (2) Pentru aplicarea alin. (1) se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să majoreze în mod corespunzător creditele de angajament în anexa nr. 3/18/27 "Fişa programului" şi în anexa nr. 3/18/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii".  +  Articolul 27 (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" următoarele modificări: a) să diminueze capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi", subcapitolul 16.10.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", cu suma de 260.711 mii lei; b) să majoreze capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni şi închirieri", cu suma de 1.849 mii lei; c) să diminueze capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" cu suma de 8.828 mii lei, din care: să diminueze subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte venituri în învăţământ" cu suma de 16 mii lei, să diminueze subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 8.370 mii lei şi să diminueze subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare", cu suma de 442 mii lei; d) să diminueze capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri", cu suma de 400 mii lei; e) să diminueze capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice", cu suma de 31.919 mii lei. (2) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale la capitolul 60.01 "Apărare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", este cuprinsă şi suma de 565 mii lei care se utilizează pentru plata contravalorii serviciilor medicale efectuate în unităţile sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale pentru tratament, intervenţii chirurgicale şi/sau recuperare medicală, inclusiv contravaloarea serviciilor medicale legate de acordarea de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, precum şi costurile pentru transportul medicalizat dotat cu echipament medical şi personal de specialitate a unor militari ucraineni răniţi în conflicte armate. (3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate", să introducă obiectivul de investiţii nou "Cimitirul Militarilor Români din Complexul Comemorativ Rossoşka, regiunea Volgograd - fostă Stalingrad, Federaţia Rusă" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 689 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.  +  Articolul 28Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale", la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", să majoreze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 6.610 mii lei.  +  Articolul 29 (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la partea de venituri, următoarele modificări: a) să suplimenteze cu suma de 15.967 mii lei capitolul 12.10 "Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii", subcapitolul 12.10.50 "Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare adăugată"; b) să suplimenteze cu suma de 1.500 mii lei capitolul 31.10 "Venituri din dobânzi", subcapitolul 31.10.03 "Alte venituri din dobânzi"; c) să diminueze cu suma de 24.205 mii lei capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii"; d) să suplimenteze cu suma de 231.952 mii lei capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 "Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare". (2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/27 "Fişa Programului" următoarele modificări: a) la programul 884 "Ordine publică şi siguranţa Cetăţeanului", la cod indicator 4168, denumirea "Numărul paşapoartelor simple electronice şi temporare emise" se înlocuieşte cu denumirea "Numărul documentelor electronice personalizate"; b) la programul 884 "Ordine publică şi siguranţa Cetăţeanului", la cod indicator 4169, denumirea "Numărul cărţilor de identitate eliberate" se înlocuieşte cu denumirea "Numărul actelor de identitate eliberate"; c) la programul 886 "Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne", la cod indicator 4175, denumirea "Gradul de asigurare a parcului auto" se înlocuieşte cu denumirea "Gradul de asigurare cu autovehicule (%)"; d) la programul 886 "Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne", la cod indicator 4176, denumirea "Gradul de dotare cu bunuri materiale" se înlocuieşte cu denumirea "Gradul de dotare cu armament pistoale (%)"; e) la programul 886 "Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne", la cod indicator 4178, denumirea "Ponderea studenţilor care au promovat cu note de peste 8" se înlocuieşte cu denumirea "Ponderea studenţilor care au promovat cu note de peste 8 la evaluările periodice (%)"; f) la programul 886 "Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne", la cod indicator 4180, denumirea "Indicele de gravitate al bolilor în rândul personalului MAI" se înlocuieşte cu denumirea "Incidenţa totală a îmbolnăvirilor în rândul personalului MAI".  +  Articolul 30Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", să introducă următoarele modificări la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente": a) la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport", diminuarea creditelor de angajament în anul 2014, cu suma de 12.358 mii lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a acestora în anul 2015; b) la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport", diminuarea creditelor bugetare în anul 2014, cu suma de 1.499 mii lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a acestora în anul 2015.  +  Articolul 31În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 25.000 mii lei, la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 71 "Active nefinanciare", care va fi utilizată de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pentru constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea.  +  Articolul 32 (1) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să diminueze creditele de angajament pe anul 2015, în anexa nr. 3/20/04 "Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007", cu suma de 22.310 mii lei, detalierea pe programe efectuându-se de către ordonatorul principal de credite. (2) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anexa nr. 3/20/27 "Fişa programului", să majoreze cu suma de 3.000 mii lei creditele de angajament pe anul 2015 aferente programului cod 802 "Finanţarea prestaţiilor de asistenţă socială, a pensiilor pentru agricultori şi a celorlalte indemnizaţii reparatorii, precum şi a programelor de interes naţional", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 59 "Alte cheltuieli".  +  Articolul 33Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă, în bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", de 14.028 mii lei se alocă în baza art. 13 alin. (3) şi a pct. 3 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 34Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificări în volumul şi structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole judeţene cuprinse în anexa nr. 3/22/02a.  +  Articolul 35 (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015 la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 64.611 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr. 3.722/2014 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului de sprijin de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală SAPARD. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează suma de 64.611 mii lei în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) Suma de 64.611 mii lei, virată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.  +  Articolul 36În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", alineatul 56.06.03 "Cheltuieli neeligibile", este cuprinsă şi suma de 10.014 mii lei care va fi utilizată pentru achitarea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente sumelor alocate temporar în anul 2014 sub formă de împrumut din venituri din privatizare, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.  +  Articolul 37 (1) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să introducă obiectivul de investiţii nou "Centru local de tip modular A.P.I.A. CUDALBI - judeţul Galaţi", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, în suma de 891 mii lei asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat. (2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să introducă obiectivul de investiţii, în continuare, "Centru local de tip modular A.P.I.A. Sânnicolau Mare", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, în suma de 582 mii lei asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat.  +  Articolul 38Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să majoreze, în anexa nr. 3/21/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", veniturile proprii cu suma de 50.000 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".  +  Articolul 39 (1) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în anexa nr. 3/23/29 "Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii", la capitolul 74.01 "Protecţia mediului", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să introducă obiectivul de investiţii, în continuare, cu fişa cod obiectiv 707 "Staţie regională de supraveghere a radioactivităţii mediului" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 30 mii lei asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat. (2) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în anexa nr. 3/23/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", la obiectivul de investiţii, în continuare, cu fişa cod obiectiv 286 "Acumulare Ogrezeni", să introducă corecţii la coloana "Cheltuieli efectuate până la 31.12.2013", prin suplimentarea creditelor de angajament, respectiv a creditelor bugetare, în sumă de 9.274 mii lei la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" asigurată prin diminuarea titlului 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcţii", în cadrul bugetului aprobat.  +  Articolul 40 (1) Suma de 1.986 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", reprezentând obligaţia Clubului Sportiv "Rapid" Bucureşti potrivit Sentinţei civile nr. 3.736/13.05.2013, definitivă şi irevocabilă, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în Dosarul nr. 37382/3/2012, se utilizează de către Clubul Sportiv "Rapid" pentru plata obligaţiei către Autoritatea Naţională pentru Turism. (2) Autoritatea Naţională pentru Turism virează suma de 1.986 mii lei la venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 41 (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2015 la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 585 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a plăţii Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241408961 din data de 23 iulie 2014. (2) Ministerul Transporturilor virează suma de 585 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ. (3) Suma de 585 mii lei, virată de către Ministerul Transporturilor, se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.  +  Articolul 42 (1) Se autorizează Ministerul Transporturilor în anexa nr. 3/24/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum şi valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiţii, cu încadrarea în valoarea totală a acestuia cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător şi în celelalte anexe la bugetul acestuia.  +  Articolul 43 (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice la anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" să majoreze partea de venituri cu suma de 434.975 mii lei, astfel: a) să majoreze capitolul 30.10 "Venituri din proprietate" cu suma de 4.600 mii lei, capitolul 31.10 "Venituri din dobânzi" cu suma de 3.400 mii lei, capitolul 37.10 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile" cu suma de 5.000 mii lei, capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri" cu suma de 150 mii lei, capitolul 42.10 "Subvenţii de la bugetul de stat" cu suma de 178.745 mii lei şi capitolul 45.10 "Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări" cu suma de 450.280 mii lei; b) să redistribuie în cadrul capitolului 35.10 "Amenzi, penalităţi şi confiscări" suma de 1.035 mii lei; c) să diminueze capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii şi alte activităţi" cu suma de 207.200 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi.  +  Articolul 44Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice să majoreze, în anexa 3/25/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018", la partea de venituri capitolul 45.10 "Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", cu suma de 1.000 mii lei şi la partea de cheltuieli capitolul 65.01 "Învăţământ" cu suma de 61.000 mii lei.  +  Articolul 45Suma aprobată suplimentar, prin prezenta ordonanţă, în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie" titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", de 13.800 mii lei, se alocă în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 46În cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", se alocă: 45.000 mii lei pentru Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino", 3.898 mii lei pentru plata indemnizaţiilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi a contribuţiilor aferente şi suma de 752 mii lei pentru plata indemnizaţiilor membrilor Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale şi a contribuţiilor aferente.  +  Articolul 47Prin derogare de la prevederile art. 223 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", sunt cuprinse şi sume necesare plăţii hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi salariale în instituţiile de învăţământ universitar de stat.  +  Articolul 48Se autorizează Ministerul Sănătăţii să introducă modificări şi să efectueze virări de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate în bugetul pe programe, fără a depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 2015.  +  Articolul 49Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", cuprinde şi suma de 13.800 mii lei reprezentând alocaţii în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 50Suma de 5.000 mii lei aprobată suplimentar în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 59 "Alte cheltuieli", este destinată Fundaţiei Sfânta Irina pentru finanţarea construcţiei "Centrul pentru Cercetări în Recuperare Oncologică".  +  Articolul 51Se autorizează Ministerul Sănătăţii în anexa 3/26/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente" şi fişa cod obiectiv 1078 "f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", să modifice creditele de angajament, respectiv creditele bugetare aferente anilor anteriori.  +  Articolul 52În cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă, în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.10 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.35 "Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate" este diminuat cu suma de 28.100 mii lei.  +  Articolul 53Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sume alocate din bugetul de stat", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere, religie", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", următoarele modificări: a) să diminueze articolul 56.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)" cu suma de 963 mii lei la alineatul 56.01.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 594 mii lei la alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile"; b) să diminueze articolul 56.02 "Programe din Fondul Social European (FSE)" cu suma de 5.574 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 1.240 mii lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile"; c) să suplimenteze articolul 56.15 "Alte programe comunitare finanţate în perioada 2001-2013", alineatul 56.15.01 "Finanţare naţională" cu suma de 120 mii lei şi să diminueze articolul 56.15.02 "Finanţarea externă nerambursabilă" cu suma de 400 mii lei; d) să suplimenteze articolul 56.35 "Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice" cu suma de 2.649 mii lei; e) să suplimenteze articolul 56.37 "Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice" cu suma de 2.920 mii lei.  +  Articolul 54Se autorizează Ministerul Culturii să diminueze veniturile proprii, în anexa nr. 3/27/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri", cu suma de 65.700 mii lei.  +  Articolul 55Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/21 "Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", la sursa 01 "Bugetul de stat", următoarele modificări: a) să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare la proiectul 6685 "Europa pentru Cetăţeni 2014-2020" cu suma de 229 mii lei; b) să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare la proiectul 6686 "Europa Creativă 2014-2020" cu suma de 51 mii lei.  +  Articolul 56Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/21 "Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", la sursa 08 "Finanţare externă nerambursabilă", următoarele modificări: a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 5333 "Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural PA16/RO12" cu suma de 301 mii lei la alineatul 56.17.01 "Finanţare naţională" şi cu suma de 1.648 mii lei la alineatul 56.17.02 "Finanţare externă nerambursabilă"; b) să suplimenteze creditele bugetare şi creditele de angajament la proiectul 5334 "Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european PA17/RO13" cu suma de 85 mii lei la alineatul 56.17.01 "Finanţare naţională" şi cu suma de 473 mii lei la alineatul 56.17.02 "Finanţare externă nerambursabilă"; c) să suplimenteze creditele bugetare şi creditele de angajament la proiectul 6686 "Europa creativă 2014-2020" cu suma de 400 mii lei la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".  +  Articolul 57Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/23 "Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" următoarele modificări: a) să diminueze creditele de angajament la proiectul 1304 "Interconectarea registrelor electronice naţionale din domeniul culturii" cu suma de 202 mii lei la alineatul 56.01.01 "Finanţare naţională", cu suma de 963 mii lei la alineatul 56.01.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 594 mii lei la alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile"; b) să diminueze creditele de angajament la proiectul 1303 "Platforma unitară de acces public la corpusul de resurse culturale" cu suma de 983 mii lei la alineatul 56.02.01 "Finanţare naţională", cu suma de 5.574 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 1.240 mii lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile".  +  Articolul 58Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/24 "Transferuri de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare" următoarele modificări: a) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 2.649 mii lei la alineatul 56.35 "Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice"; b) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.277 mii lei la alineatul 56.37 "Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice".  +  Articolul 59Se autorizează Ministerul Culturii în anexa nr. 3/27/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să suplimenteze pe anul 2015, în cadrul Politicii 05 la Programul Operaţional 46 Mecanismul financiar SEE, creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 3.926 mii lei la cod 05001 "Cofinanţare publică" şi cu suma de 3.830 mii lei la cod 0101 "Finanţare din FEN postaderare".  +  Articolul 60Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/27 "Fişa programului" următoarele modificări: a) să suplimenteze creditele de angajament şi creditele bugetare aferente programului cod 902 "Amenajare muzeistică şi punerea în valoare a spaţiului muzeal" cu suma de 2.361 mii lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice"; b) să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare aferente programului cod 1082 "Programul Naţional de finanţare a cercetărilor arheologice sistemice, Programul de cercetare arheologică - Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei" cu suma de 1.000 mii lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", sumă care va fi utilizată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii; c) să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului cod 1364 "Programul naţional Limes - Limesul Daciei Române" cu suma de 1.500 mii lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", sumă care va fi utilizată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii.  +  Articolul 61Se autorizează Ministerul Culturii în anexa 3/27/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" să introducă obiectivul de investiţii în continuare cu fişă cod obiectiv 1039 "Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian» cu suma de 756 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.  +  Articolul 62 (1) Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2015 la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli. (2) Se autorizează Ministerul Public să introducă în cadrul capitolului 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", subcapitolul 68.01.09 "Ajutoare pentru urmaşi", cu suma de 210 mii lei.  +  Articolul 63 (1) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/31/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.16 "Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă", cu suma de 725 mii lei, respectiv să introducă venituri proprii la subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" în sumă de 50 mii lei. (2) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii în anexa nr. 3/31/21 "Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare" să majoreze creditele de angajament şi creditele bugetare pe anul 2015, la proiectul 8053 "Instrumente pilot de reducere a substanţelor periculoase rezultate din industria de armament (INSPIRE)", cu suma de 32 mii lei. (3) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să introducă modificări în anexa nr. 3/31/23 "Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", la proiectul 6656 "Dezvoltarea unui centru naţional de cercetare în intelligence şi securitate - INTELLISEC", capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", respectiv să diminueze creditele de angajament pe coloana "Execuţie preliminată 2014" cu suma de 1.726 mii lei şi să majoreze pe anul 2015 creditele de angajament cu suma de 2.176 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 450 mii lei.  +  Articolul 64Se autorizează Serviciul Român de Informaţii în anexa nr. 3/31/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" să introducă următoarele modificări: a) la fişa cod obiectiv 1 "Achiziţii imobile" capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 32.162 mii lei; b) la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 86.041 mii lei; c) la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 71 "Active nefinanciare", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 7.070 mii lei; d) la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", să diminueze creditele de angajament în anul 2014, cu suma de 1.726 mii lei şi să suplimenteze cu aceeaşi sumă creditele de angajament în anul 2015; e) la fişa cod obiectiv 469 "Obiective de investiţii în continuare", la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", să suplimenteze creditele de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 450 mii lei.  +  Articolul 65Se autorizează Serviciul de Informaţii Externe în anexa nr. 3/32/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", să introducă următoarele modificări: a) să introducă fişa de investiţii de la poziţia B "Obiective de investiţii noi" cu credite de angajament în sumă de 21.500 mii lei; b) să introducă fişa cod obiectiv 3 "Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii" cu credite de angajament în sumă de 200 mii lei.  +  Articolul 66Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului la capitolul 87.01 "Alte acţiuni economice", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)", să diminueze alineatul 56.01.01 "Finanţare naţională" cu suma de 486 mii lei şi să majoreze alineatul 56.01.02 "Finanţare externă nerambursabilă" cu suma de 45 mii lei şi alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile" cu suma de 441 mii lei.  +  Articolul 67 (1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în anexa nr. 3/35/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" să introducă obiectivul de investiţii nou "Retehnologizare şi modernizare microstaţie de epurare aferentă instalaţiilor RDX şi reconcentrare acizi pentru tratarea apelor reziduale chimic impure la Societatea Fabrica de Pulberi - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A." cu credite de angajament în sumă de 4.726 mii lei, respectiv credite bugetare în sumă de 1.800 mii lei. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului alocă suma prevăzută la alin. (1) cu respectarea prevederilor art. 346 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (forma consolidată).  +  Articolul 68Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în anexa nr. 3/35/27 "Fişa programului", să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 647 "Stimularea exporturilor" cu suma de 5.000 mii lei, la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 40 "Subvenţii".  +  Articolul 69Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în anexa nr. 3/35/27 "Fişa programului", să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 354 "Marketing şi promovare turistică" cu suma de 9.000 mii lei la capitolul 87.01 "Alte acţiuni economice", titlul 20 "Bunuri şi servicii".  +  Articolul 70Se autorizează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în anexa nr. 3/36/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 442.152 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi ale activităţi", subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări de servicii şi ale activităţi".  +  Articolul 71Se autorizează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri în anexa nr. 3/36/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", să facă următoarele modificări: a) să introducă obiectivul de investiţii "Amenajare Hidroenergetică Răstoliţa", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.358 mii lei, finanţarea fiind asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat; b) să introducă obiectivul de investiţii "S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Conducta de aducţiune a sondei 15 Bilciureşti", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 504 mii lei, finanţarea fiind asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat.  +  Articolul 72Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă, în bugetul Academiei Române la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", este destinată Centrului de accident vascular de la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias şi pentru dotări cu echipamente medicale performante.  +  Articolul 73Se autorizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în anexa nr. 3/40/21 "Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", la sursa 01 "Buget de stat", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6684 FIU. NET "empowering the FIUs and partners in their cross-border cooperation", cu suma de 12 mii lei.  +  Articolul 74 (1) Din sumele aprobate în bugetul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2015 la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 2 mii lei se repartizează Ministerului Finanţelor Publice, în vederea acoperirii sumelor compensate de către Comisia Europeană cu cheltuielile rambursate de aceasta din măsura ISPA 2005RO16PPA005 şi pentru acoperirea diferenţei nefavorabile de curs valutar aferentă programului Phare naţional 2003. (2) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării virează suma de 1 mii lei în contul RO05BRDE450SV36476814500 "Disponibil aferent memorandumului de finanţare ISPA Asistenţă Tehnică", deschis la BRD, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării virează suma de 1 mii lei în contul RO60BRDE450SV35917964500 "Disponibil aferent programului Phare naţional 2003", deschis la BRD, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 75Se autorizează Agenţia Naţională de Presă AGERPRES să diminueze veniturile proprii în anexa nr. 3/43/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii", cu suma de 250 mii lei.  +  Articolul 76 (1) În bugetul Institutului Cultural Român pe anul 2015 se introduce anexa nr. 3/44/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", care la partea de venituri are prevăzută suma de 500 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi". (2) Cheltuielile din veniturile proprii prevăzute la alin. (1) pe titluri de cheltuieli sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 77Se autorizează Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în anexa nr. 3/52/29 "Fişa obiectivului/ proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", să introducă fişa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 41 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod obiectiv 2 "Dotări independente".  +  Articolul 78 (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Fondurilor Europene pe anul 2015 la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 411 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a plăţii notei de debit nr. 3241002708 din data de 31 martie 2010 şi nota de debit nr. 3241504689 din data de 08.05.2015. (2) Ministerul Fondurilor Europene virează suma de 411 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ. (3) Suma de 411 mii lei virată de către Ministerul Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.  +  Articolul 79Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", la proiectul 7459 "Furnizarea de pachete cu alimente în cadrul Fondului de Ajutor European Destinat celor mai Defavorizate persoane", să majoreze creditele de angajament la articolul 58.06 "Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane" cu suma de 295.443 mii lei, din care suma de 40.934 mii lei la alineatul 58.06.01 "Finanţare naţională", suma de 251.228 mii lei, la alineatul 58.06.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi suma de 3.281 mii lei la alineatul 58.06.03 "Cheltuieli neeligibile".  +  Articolul 80Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", în cadrul Politicii 01 "Programe finanţate în cadrul PCUE", să majoreze creditele de angajament la componenta 0101 "Finanţarea din FEN postaderare" cu suma de 737.500 mii lei, din care la Programul Operaţional Asistenţă Tehnică cu suma de 316.000 mii lei şi la Programul Operaţional Sectorial Transport cu suma de 421.500 mii lei.  +  Articolul 81 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale ca în anexa nr. 3/65/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sume alocate din bugetul de stat)" să diminueze la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.60 "Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat, reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil", cu suma de 3.000 mii lei, prin majorarea cu aceeaşi sumă a alineatului 55.01.61 "Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale" din cadrul aceluiaşi capitol, titlu şi articol. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale ca în anexa nr. 3/65/27 "Fişa programului" să diminueze creditele bugetare la programul 1384 "Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat, reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil" aferente capitolului 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", cu suma prevăzută la alin. (1).  +  Capitolul III Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 82 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2015 se majorează cu suma de 20.808 mii lei şi se repartizează pe judeţe potrivit anexei nr. 3, pentru plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2015, se majorează cu suma de 561.192 mii lei şi se repartizează pe judeţe potrivit anexei nr. 4, pentru: a) finanţarea cheltuielilor determinate de plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect:1. acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferenţă între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele plătite în anul 2014 potrivit art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare;2. tranşa aferentă anului 2016, tranşa aferentă celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, precum şi tranşa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, în condiţiile art. 35 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; b) plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din municipiul Bucureşti. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 2015 se majorează cu suma de 787.458 mii lei şi se alocă astfel: a) suma de 787.398 mii lei, repartizată pe judeţe potrivit anexei nr. 5, este destinată pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale care în anul 2015 au primit sume totale de echilibrare, cumulate cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, mai mici decât cele repartizate iniţial în anul 2014; b) suma de 60 mii lei se alocă judeţului Constanţa, pentru comuna 23 August, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor în sezonul 2015 pe plajele cu destinaţie turistică de pe raza comunei 23 August. (4) Se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de 300.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, a cărei repartizare pe judeţe se face prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având în vedere lungimea drumurilor judeţene şi comunale, capacitatea financiară a judeţului şi analizele de specialitate. (5) Pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de 30.639 mii lei, ce va fi repartizată pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 83 (1) Pentru unităţile administrativ-teritoriale cărora în anul 2015 le-au fost repartizate sume totale de echilibrare mai mici decât sumele totale de echilibrare repartizate iniţial în anul 2014, cumulate cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, repartizate iniţial în anul 2014, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice repartizează sumele prevăzute în anexa nr. 5. (2) În anul 2015, cota de 18,5% din impozitul pe venit estimată a fi încasată suplimentar faţă de nivelul total al încasărilor la acest indicator de venituri în anul 2013 se repartizează de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice tuturor unităţilor administrativ-teritoriale cărora în anul 2015 le-au fost repartizate sume totale de echilibrare mai mici decât sumele totale de echilibrare repartizate iniţial în anul 2014, cumulate cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale. (3) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, proporţional cu ponderea sumelor necesare fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în totalul sumelor necesare la nivelul judeţului pentru atingerea nivelului sumelor totale de echilibrare, cumulate cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, repartizate iniţial unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2014. (4) Sumele încasate suplimentar din cota de 18,5% din impozitul pe venit peste nivelul sumelor repartizate unităţilor administrativ-teritoriale din această sursă potrivit alin. (2), precum şi potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 14/2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, după următoarele criterii: a) 55% în funcţie de numărul locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale; b) 15% în funcţie de suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale; c) 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale cu un grad de colectare a impozitelor şi taxelor locale pe proprietate de cel puţin 90% pe ultimul an; d) 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale care implementează în anul 2015 cel puţin un proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, în baza declaraţiei pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite. (5) Cu sumele repartizate potrivit alin. (1), (2) şi (4) se rectifică bugetele locale. (6) Sumele totale de echilibrare, în înţelesul prezentei ordonanţe, reprezintă totalitatea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din cota de 18,5% din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.  +  Articolul 84În cursul anului 2015, consiliile judeţene pot aproba acordarea de sume din bugetul propriu al judeţului unităţilor administrativ-teritoriale ce derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, în vederea asigurării fondurilor necesare implementării.  +  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 85Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 86Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr. 09/05 "Fişa programului", să majoreze creditele de angajament pe anul 2015 cu suma de 284.400 mii lei, din care: suma de 236.400 mii lei pentru "Programul naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate", cod 659, şi suma de 48.000 mii lei pentru "Programele naţionale de sănătate curative", cod 530, la capitolul 66.05 "Sănătate", titlul 20 "Bunuri şi servicii".  +  Articolul 87Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr. 09/07 "Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii", la capitolul 66.05 "Sănătate", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să introducă obiectivul de investiţii nou "Înfiinţare nou sediu central de birouri al C.A.S.M.B., prin reabilitarea, extinderea, supraetajarea, recompartimentarea şi schimbarea funcţiunii actuale a Blocului nr. 7, cu regim de înălţime S+P+4E, propus prin proiect S+P+5E (4E+M), situat în str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sectorul 6, Bucureşti", cu credite de angajament în sumă de 13.600 mii lei.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 88Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2015, să efectueze virări de credite bugetare, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea modificărilor aprobate potrivit acesteia, precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.  +  Articolul 89Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01. "Transferuri către instituţii publice."  +  Articolul 90 (1) Operatorii economici care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 majorarea cheltuielilor cu salariile peste limitele prevăzute la art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 186/2014, astfel: a) cu sumele aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2015, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2014 pentru o fracţiune de an;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 90 a fost modificată de art. 66 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 29 octombrie 2015. b) cu sumele reprezentând constituirea/suplimentarea fondului de premiere anual, destinate stimulării personalului, care se poate constitui, în limita maximă de 1% din nivelul anual al cheltuielilor cu salariile de bază realizate în anul 2014, de către operatorii economici care au obţinut, în ultimii trei ani, indicele de creştere a productivităţii muncii mai mare decât indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, indici determinaţi pe baza indicatorilor realizaţi. (2) Creşterea procentuală a cheltuielilor cu salariile, determinată de sumele prevăzute la alin. (1) lit. b), se prevede cu condiţia ca operatorii economici să programeze o creştere, cel puţin cu acelaşi procent, a productivităţii muncii aferentă anului 2015, faţă de productivitatea muncii realizată în anul 2014. (3) Cheltuielile salariale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) vor fi evidenţiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli. (4) Creşterile salariale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli cu condiţia ca operatorii economici să nu programeze trimestrial şi anual pierderi şi plăţi restante sau, dacă prevăd, să programeze reducerea lor, conform unui program asumat de conducerea acestora, prin reflectarea în mod corespunzător în obiectivele şi criteriile de performanţă din contractele de mandat ale administratorilor şi directorilor.  +  Articolul 91 (1) Prin derogare de la art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiective/proiecte de investiţii în continuare" şi "Obiective/proiecte de investiţii noi" la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate. (2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiţii cuprinse în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 92Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 şi 960 bis din 30 decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(13) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management şi Ministerul Transporturilor au obligaţia asigurării cu prioritate a cofinanţării naţionale din sumele primite în cadrul mecanismului top-up."2. La articolul 16, alineatele (2), (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite, în cursul întregului an, să introducă titlul de cheltuieli prevăzut la alin. (1) şi să asigure sumele necesare finanţării proiectelor/programelor aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 prin virări de credite bugetare şi credite de angajament între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole.......................................................... (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate cumulat la titlurile de cheltuieli 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare» şi titlul distinct prevăzut la alin. (1), redistribuiri de credite de angajament şi de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.......................................................... (7) Propunerile de credite de angajament şi credite bugetare, necesare asigurării finanţării proiectelor/programelor din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2014-2020, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor."3. La articolul 16, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (7^1) - (7^3), cu următorul cuprins:"(7^1) Pentru asigurarea cofinanţării publice de la bugetul de stat a contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi a cheltuielilor ocazionate de implementarea programelor stabilite în sarcina Autorităţii de management, pentru programele 2014-2020, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, inclusiv de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare».(7^2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al creditelor de angajament aprobate programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, redistribuiri de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de autoritate de management, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, pentru asigurarea sumelor necesare angajării cheltuielilor aferente contractelor de finanţare pentru exerciţiul financiar 2014-2020 potrivit prevederilor art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile nr. 34/2015.(7^3) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2014-2020 să introducă programe noi în anexa la bugetul acestora, precum şi să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al creditelor de angajament aprobate programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, redistribuiri de credite de angajament între programe în funcţie de stadiul implementării acestora, pentru asigurarea sumelor necesare angajării cheltuielilor aferente contractelor de finanţare pentru exerciţiul financiar 2014-2020 potrivit legislaţiei naţionale şi europene în vigoare."4. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule, să încheie contracte de achiziţii publice în baza acordurilor-cadru încheiate conform art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, precum şi acorduri-cadru şi contracte de achiziţie publică în limita sumei de 104.358 mii lei, pentru achiziţia de autovehicule cu dotări specifice, autoutilitare, camioane şi autobuze necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor structurilor/instituţiilor din cadrul/subordinea ministerului, din venituri proprii obţinute din activitatea de confecţionare şi valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, şi să efectueze plăţi în limita sumei de 225.899 mii lei în anul 2015".5. Articolul 48 se abrogă.6. Anexa nr. 4 se abrogă.  +  Articolul 93Beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care încheie contracte de finanţare cu autorităţile de management, potrivit art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, ordonatorii principali de credite, includ în buget creditele de angajament necesare finalizării obiectivelor de investiţii preluate în finanţare în cadrul programelor operaţionale şi creditele bugetare necesare achitării părţii rămase de executat din obiectivele de investiţii preluate în finanţare în cadrul programelor operaţionale.  +  Articolul 94Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe se repartizează şi sumele reţinute în proporţie de 10% potrivit art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 95În anul 2015, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III lit. B din anexa II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu un post, respectiv de la 33 de posturi la 34 de posturi, la nr. crt. 4 - poziţia "Episcop, episcop-vicar patriarhal", aferent funcţiei de episcop.  +  Articolul 96În anul 2015, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III lit. C din anexa II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) nr. crt. 1 - poziţia "Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin" se majorează cu şase posturi, de la 46 de posturi la 52 de posturi, aferente funcţiei de vicar general (un post), consilier patriarhal (patru posturi), secretar general (un post); b) la nr. crt. 3 - poziţia "Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop" se majorează cu trei posturi, de la 729 de posturi la 732 de posturi, aferente funcţiei de consilier eparhial (două posturi), secretar eparhial (un post).  +  Articolul 97În anul 2015, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III lit. D din anexa II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu un post, respectiv de la 15.250 de posturi la 15.251 de posturi şi cu un post la nr. crt. 1 - poziţia "Cu studii superioare gradul I", respectiv de la 3.018 posturi la 3.019 posturi, aferent funcţiei clericale de preot.  +  Articolul 98După alineatul (9) al articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor acte normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:"(9^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), misiunile diplomatice ale României din străinătate pot achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv T.V.A., numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pe bază de memorandum aprobat de Guvern."  +  Articolul 99Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -2.679,3 milioane lei.  +  Articolul 100Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 2 şi art. 3 alin. (5)-(7) din Legea nr. 182/2014: a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de -1,86%; b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de 7,1%; c) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului de stat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţei de urgenţă; d) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 49.854,3 milioane lei, din bugetul de stat este de 20.660,6 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 21.183,8 milioane lei, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este de 162,3 milioane lei, din bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 7.301,2 milioane lei şi din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 275,6 milioane lei.  +  Articolul 101Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 28 iulie 2015.Nr. 20.  +  Anexa 1TOTALInfluenţe asupra veniturilor bugetului de statpe anul 2015detaliate pe capitole şi subcapitole*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ 210.348││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 148.041││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ -603.782││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 1.119.249││0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 720.231││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 810.665││ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 687.278││ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 123.387││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ -90.434││ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale │ ││ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ ││ │consumatorului │ 287││ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ -22.545││ 04 │Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale │ ││ │societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice │ ││ │străine │ -3.109││ 05 │Impozit pe profitul realizat de persoana fizică │ ││ │dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu │ ││ │generează o persoană juridică │ -3.990││ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ -60.976││ 07 │Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate │ ││ │de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană │ ││ │juridică, care nu generează o persoană juridică │ -101││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ 299.018││ │DE LA PERSOANE FIZICE │ ││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 762.421││ 01 │Impozit pe venituri din activităţi independente │ -7.676││ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 545.021││ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ -23.687││ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 151.518││ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ -124.653││ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 114.305││ 07 │Impozit pe veniturile din premii │ -368││ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobân-│ -96││ │dă realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de per- │ ││ │soane fizice române rezidente fiscal în România │ ││ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ 82.872││ │valoare │ ││ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpă- │ 1.019││ │rare de valută la termen, pe bază de contract, precum │ ││ │şi orice alte operaţiuni similare │ ││ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ 857││ │proprietate intelectuală │ ││ 15 │Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză │ 446││ │contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară │ ││ 16 │Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate │ 15.995││ │în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate │ ││ │potrivit Codului civil precum şi a contractelor de │ ││ │agent │ ││ 17 │Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici │ 214││ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor │ 3.117││ │imobiliare din patrimoniul personal │ ││ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor │ ││ │non-profit │ -7.127││ 21 │Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole │ 3.555││ 22 │Impozit pe veniturile din jocuri de noroc │ -1.594││ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 2.517││ 60 │Regularizări │ 6.186││0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ ││ │SCAD) │ -463.403││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │ -463.403││0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI │ ││ │DIN CAPITAL │ 100.000││0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI │ ││ │DIN CAPITAL │ 100.000││ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele │ ││ │nerezidente │ 100.000││0700 01 │A3 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ -504.417││0701 │IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ -504.417││ 04 │Impozit pe construcţii │ -504.417││1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ -1.273.398││1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ -252.614││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │ -1.700.097││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │judeţelor (se scad) │ -20.808││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ ││ │Municipiului Bucureşti (se scad) │ -561.192││ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │drumuri (se scad) │ -300.000││ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -787.458││ 09 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea învăţământului particular sau confesional │ ││ │acreditat (se scad) │ -30.639││1201 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 138.240││ 11 │Taxa pe venituri suplimentare obţinute ca urmare a │ ││ │dereglementării preţurilor din sectorul gazelor │ ││ │naturale │ 267.271││ 12 │Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale │ -48.002││ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi a│ -81.380││ │gazului metan │ ││ 50 │Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, │ ││ │vânzări şi valoarea adăugată │ 351││1401 │ACCIZE │ 268.300││1501 │TAXE ŞI SERVICII SPECIFICE │ 58││ 50 │Alte taxe şi servicii specifice │ 58││1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ ││ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 272.715││ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 263.246││ 04 │Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi │ ││ │exploatare a resurselor minerale │ 18.413││ 05 │Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi │ ││ │din publicitatea lor │ 85││ 08 │Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la │ ││ │prima înmatriculare în România │ -5.637││ 10 │Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/ │ ││ │restituit │ -3.392││1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ ││ │INTERNAŢIONALE │ 51.400││1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ ││ │UNIUNII EUROPENE │ 51.400││ 01 │Taxe vamale │ 51.240││ 03 │Contribuţii în sectorul zahărului │ 160││1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 3.384││1801 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 3.384││ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, │ ││ │taxelor agricole şi taxelor anti-dumping │ -916││ 02 │Taxe vamale din sumele datorate până la data de │ ││ │31.12.2006 │ 4.300││2900 01 │C3. VENITURI NEFISCALE │ 751.823││3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 373.564││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 373.564││ 04 │Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a │ ││ │României │ 256.901││ 11 │Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze│ 116.663││ │cu efect de seră │ ││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 378.259││3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ -8.465││ 04 │Taxe şi tarife pentru analize şi servicii │ ││ │efectuate de laboratoare │ 143││ 05 │Taxe şi alte venituri în învăţământ │ -727││ 06 │Venituri din expertiza tehnică judiciară şi │ ││ │extrajudiciară │ 78││ 20 │Venituri din cercetare │ 60││ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ ││ │avansate de stat │ 2.847││ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale │ ││ │individuale anticipate şi pentru emiterea sau │ ││ │modificarea unui acord de preţ în avans │ -92││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ ││ │activităţi │ -10.774││3401 │VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ -137.643││ 50 │Alte venituri din taxe administrative, eliberări │ ││ │permise │ -137.643││3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 54.605││ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 33.914││ 02 │Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu │ ││ │întârziere declaraţiei de impozite şi taxe │ -172││ 06 │Încasări rezultate din valorificarea bunurilor │ ││ │confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la │ ││ │regimul drogurilor şi precursorilor │ 217││ 07 │Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată │ 20.646││3601 │DIVERSE VENITURI │ 469.762││ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 490││ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ ││ │laptelui, produselor lactate şi a fructelor în │ ││ │instituţiile şcolare │ -39.129││ 19 │Venituri din recuperarea creanţelor fiscale │ 534││ 27 │Venituri din comisionul perceput de către inspectora- │ ││ │tele teritoriale de muncă datorat până la data de │ ││ │31 decembrie 2010 │ 38││ 28 │Comision de risc aferent programului de stimulare a │ ││ │cumpărării de autoturisme │ 23││ 29 │Sume aferente contribuţiilor proprii ale beneficiari- │ ││ │lor finali ai proiectelor │ 224││ 30 │Sume recuperate în urma deciziei de incompatibilitate │ ││ │a ajutorului de stat │ 507.582││3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 62.307││3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 62.307││ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ ││ │instituţiilor publice │ 9.372││ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ ││ │fondurile statului │ 23.605││ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând │ ││ │domeniului privat al statului sau a unităţilor │ ││ │administrativ-teritoriale │ -172││ 09 │Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite │ ││ │instituţiilor de credit în cadrul programului │ ││ │"Prima casă" │ 1.867││ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 27.635│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 2TOTALTit: 00Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.382.396││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.012.263││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 669.151││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 445.360││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -150.471││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 128.016││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 150.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -36.275││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -100.729││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 605.511││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.321.216││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 394.310││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -433.826││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 344.644││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 349.644││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -5.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 25.489││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 25.489││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.700.153││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.588.222││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 627.085││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 333.884││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -150.471││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 128.016││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 150.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -29.175││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -116.717││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -800.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.308.216││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 551.210││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -433.826││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 98.442││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 98.442││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 13.489││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 13.489││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 332.480││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 354.017││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 69.339││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 82.428││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -186││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.154││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 221.430││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.914││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -23.062││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -21.537││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -21.537││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 68.321││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 68.321││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 61.929││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 60││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.332││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 710.813││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 710.813││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 51.510││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.986││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 150.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.500││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 500.817││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -132.461││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -149.295││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -149.295││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 16.834││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 16.834││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -1.382.309││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.382.309││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -1.382.309││ │PUBLICE │ ││6001 │APĂRARE │ 79.225││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 103.176││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -18.366││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 53.485││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 33.067││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 35.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -23.951││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -23.951││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 826.152││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 791.263││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 403.437││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 28.537││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 60.010││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 324.271││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 8││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -45.000││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 34.889││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 34.889││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 26.148││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -66.423││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 36.632││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.702││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -70.828││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 10││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -49.939││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 92.571││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 92.571││6601 │SĂNĂTATE │ 519.532││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 519.385││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 38.573││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 172.717││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 244.822││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 138.273││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -80.000││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 147││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 147││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 115.812││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 114.812││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.260││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -11.260││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 60.454││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.400││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 77.958││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -15.000││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.310.070││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.310.070││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -19.855││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 24.179││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 1.308.216││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -4.880││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -10.390││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 735.624││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 735.624││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 600.000││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 135.624││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 171.686││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 182.186││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.250││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -2.250││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 13.810││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 152.376││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 17.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.500││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -110.351││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -135.184││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.920││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -25.088││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -903││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -111.113││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 24.833││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 24.833││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 6.567││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.355││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -1.024││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 23.579││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.800││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -17.788││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -17.788││8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE │ -736.020││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -736.515││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -22.584││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -28.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 20.158││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 64.611││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -800.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 495││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 495││8401 │TRANSPORTURI │ -887.423││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -902.361││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.553││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -152││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 157.525││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 336.716││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -135.629││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.000.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -260.374││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 495││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 495││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 14.443││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 14.443││8501 │COMUNICAŢII │ 1.250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -350││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 8.690││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.690││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.690││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 36.347││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.347││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 30.000││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 3.847││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││9901 │DEFICIT │ -1.489.805││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 799.338││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 799.338││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 977.338││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -178.000││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -828││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -828││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -828││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 53││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 53││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 178.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -178.000││8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 113││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 113││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 113││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││8308 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 800.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 800.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 800.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 882.905││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 624.703││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 42.066││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 111.476││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -7.100││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.988││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 428.173││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 13.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 21.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 246.202││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 251.202││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -5.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 12.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 12.000││5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -551││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -450││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -291││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -159││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -101││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -101││5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 34.677││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.726││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.863││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 22.863││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 951││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 951││6010 │APĂRARE │ -1.409││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.918││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.911││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -6.327││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -6.327││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ -22.536││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.017││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.217││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -24.553││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -24.553││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 590.829││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 539.790││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 31.280││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 49.337││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 428.173││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 13.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 21.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 39.039││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 44.039││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ -5.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 12.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 12.000││6610 │SĂNĂTATE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35.124││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 124││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 42.100││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -7.100││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -35.124││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -35.124││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 12.283││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.680││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 408││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.172││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 603││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 603││6810 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 249.419││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -21.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -21.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 271.219││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 271.219││7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 18.988││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.993││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18.988││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5││8010 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -245││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -245││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -130││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -115││8110 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 950││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 950││8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂTit: 01Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 10.628││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.874││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 944││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.630││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.754││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.754││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 10.628││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.874││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 944││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.630││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.754││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.754││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 10.328││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.574││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 944││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.630││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.754││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.754││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 300│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SENATUL ROMÂNIEITit: 02Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.783││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.783││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.783││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.783││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.783││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.783││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 2.783││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.783││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.783│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CAMERA DEPUTAŢILORTit: 03Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 8.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 8.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 8.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIETit: 04Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.469││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.169││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.469││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 300││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.469││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.169││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.469││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 300││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 1.469││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.169││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.469││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 300│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA CONSTITUŢIONALĂTit: 05Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 145││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 145││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 145││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 145││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 145││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 145││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL LEGISLATIVTit: 06Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 534││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 534││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 484││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 50││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 534││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 534││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 484││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 50││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 534││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 534││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 484││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 50│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA DE CONTURITit: 07Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 13.230││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.230││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.230││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 13.230││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.230││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.230││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 13.230││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.230││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.230│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL CONCURENŢEITit: 08Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.086││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.490││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 190││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 596││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 596││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.086││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.490││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 190││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 596││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 596││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 2.086││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.490││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 190││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 596││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 596│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL PENTRUSTUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢIITit: 10Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUITit: 11Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -43││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -43││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 43││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 43││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -43││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -43││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 43││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 43││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -43││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -43││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 43││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 43│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUITit: 13Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 75.178││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 76.749││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.026││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.136││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.534││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -565││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 77.958││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.571││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.571││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 75.924││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 77.424││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -6.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.534││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 77.958││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.500││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -5.275││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.775││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -7.589││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -186││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.500││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 76.710││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 76.710││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -100││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.348││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 77.958││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.920││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.920││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.920││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 2.569││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.569││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -231││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -565││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -565││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -565││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -565││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -565││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -565││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -181││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -110││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 26││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -136││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -71││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -71││5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -181││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -110││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 26││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -136││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -71││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -71│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR EXTERNETit: 14Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 78.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 63.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 40.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 78.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 63.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 40.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 73.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 59.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 19.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 39.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 14.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 14.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.500││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 2.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICETit: 15Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 621.988││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 621.993││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -634││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 600.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 21.875││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 113││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 634││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 602.887││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 602.887││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -634││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 600.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.887││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 634││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -634││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 634││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 600.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 600.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 600.000││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 2.887││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.887││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.887││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 113││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 113││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 113││8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 113││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 113││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 113││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 18.988││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.993││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18.988││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5││7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 18.988││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.993││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18.988││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -5││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -5│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICETit: 16Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 529.669││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 563.953││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 34.683││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 41.440││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 10.892││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 500.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -23.062││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -34.284││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -34.284││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 530.302││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 564.556││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 35.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 41.463││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 11.155││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 500.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -23.062││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -34.254││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -34.254││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 21.975││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 56.229││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 35.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 36.983││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 7.308││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -23.062││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -34.254││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -34.254││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 504.480││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 504.480││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.480││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 500.000││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 3.847││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.847││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 3.847││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -263││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -263││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -263││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -263││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -263││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -263││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -370││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -340││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -317││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -23││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30││5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -370││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -340││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -317││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -23││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -30││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -30│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL JUSTIŢIEITit: 17Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 43.745││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.093││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 44.582││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.548││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 60.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -21.037││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -45.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -348││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -348││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 43.692││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 43.692││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 44.782││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 60.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -21.090││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -45.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.506││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.506││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.506││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 41.041││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 41.041││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 44.782││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.494││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 59.855││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -21.090││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -45.000││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 145││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 145││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 145││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 53││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 53││6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 53││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 53││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 348││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 548││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -348││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -348││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 348││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 548││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -348││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -348│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALETit: 18Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 147.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 170.315││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -20.699││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 65.283││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 87.638││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 35.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.810││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 283││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -23.315││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -23.315││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 147.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 163.864││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -20.943││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 59.076││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 87.638││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 35.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.810││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 283││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -16.864││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -16.864││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -88││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -108││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -38││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -70││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 20││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 222││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 222││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 222││6001 │APĂRARE │ 79.225││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 103.176││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -18.366││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 53.485││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 33.067││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 35.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -10││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -23.951││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -23.951││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 5.838││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.338││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.768││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.106││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.500││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 16.385││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.965││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 192││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.702││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 10││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 61││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.420││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.420││6601 │SĂNĂTATE │ 20.608││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.461││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 37││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -147││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 20.571││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 147││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 147││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 22.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 22.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 22.000││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.810││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.810││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.810││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.451││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 244││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.207││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -6.451││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -6.451││6010 │APĂRARE │ -1.409││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.918││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.911││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -6.327││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -6.327││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 21││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 21││6610 │SĂNĂTATE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 124││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 124││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -124││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -124││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.633││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.633││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 243││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.390││8010 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -245││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -245││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -130││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -115│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR INTERNETit: 19Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 815.946││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 542.433││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 305.350││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -21.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.499││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 233.100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 5.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.282││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 273.513││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 273.513││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 590.732││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 564.233││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 305.350││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.499││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 233.100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 5.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 20.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.282││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 26.499││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 26.499││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 2.010││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.274││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.992││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.282││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.264││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.264││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 555.438││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 551.659││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 299.704││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.145││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 233.100││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 20.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.779││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.779││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 3.763││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.612││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.654││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -42││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 151││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 151││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -312││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -312││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -312││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 5.000││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 24.833││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 24.833││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 24.833││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 225.214││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -21.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -21.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 247.014││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 247.014││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ -24.205││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -24.205││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -24.205││6810 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 249.419││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -21.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -21.800││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 271.219││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 271.219│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICETit: 20Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 148.073││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 148.073││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.073.836││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 24.179││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.200.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -4.880││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -10.390││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 148.073││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 148.073││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.073.836││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 24.179││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.200.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -4.880││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -10.390││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -1.073.836││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.073.836││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -1.073.836││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.221.909││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.221.909││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 24.179││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.200.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -4.880││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -10.390│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUITit: 21Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 14.364││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.364││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 14.028││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 36││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 14.364││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.364││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 14.028││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 36││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 14.328││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.328││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 14.028││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 36││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 36│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALETit: 22Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 64.591││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 64.591││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -28.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 64.611││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -735.409││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -735.409││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -28.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 64.611││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -800.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -20││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -735.389││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -735.389││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -28.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 64.611││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -800.000││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 800.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 800.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 800.000││8308 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 800.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 800.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 800.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORTit: 23Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 305.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 315.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 250││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -2.250││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 288.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 17.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 305.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 315.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 250││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -2.250││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 288.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 17.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.500││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 135.624││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 135.624││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 135.624││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 170.376││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 180.876││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.250││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -2.250││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 152.376││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 17.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -10.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -10.500││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 500││8310 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TRANSPORTURILORTit: 24Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -784.986││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -799.924││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.553││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -152││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 157.525││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 339.153││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -135.629││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.000.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -260.374││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 495││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 495││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 14.443││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 14.443││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -784.986││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -799.924││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.553││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -152││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 157.525││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 339.153││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -135.629││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.000.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -260.374││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 495││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 495││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 14.443││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 14.443││6601 │SĂNĂTATE │ 451││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 451││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 451││ │PUBLICE │ ││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.986││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.986││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.986││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 100.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000││8401 │TRANSPORTURI │ -887.423││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -902.361││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.553││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -152││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 157.525││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 336.716││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -135.629││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -1.000.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -260.374││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 495││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 495││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 14.443││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 14.443│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICETit: 25Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 702.524││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 560.534││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 71.629││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 86.179││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -7.757││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.690││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 606.173││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -207.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 129.990││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 134.990││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 12.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 12.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 77.039││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -12.961││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29.486││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 14.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -7.757││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.310││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 90.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 90.000││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 61.929││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 61.929││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 61.929││ │PUBLICE │ ││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -90.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.486││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 14.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -83.486││ │PUBLICE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -50.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 90.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 90.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 13.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 13.800││ │PUBLICE │ ││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 1.310││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.310││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.310││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 178.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -178.000││6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 178.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -178.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 625.485││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 573.495││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 42.143││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 72.179││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 428.173││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 21.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 39.990││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 44.990││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 12.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 12.000││5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 34.677││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.726││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.863││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 22.863││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 951││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 951││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 590.808││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 539.769││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 31.280││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 49.316││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 428.173││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 21.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 39.039││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 44.039││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE │ -5.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 12.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 12.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL SĂNĂTĂŢIITit: 26Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 150.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 185.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 38.536││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 214.964││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ -131.773││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 138.273││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -80.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -35.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -35.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 150.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 38.536││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 172.864││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ -124.673││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 138.273││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -80.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ -308.473││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -308.473││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -308.473││ │PUBLICE │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 478.473││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 478.473││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 38.536││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 172.864││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 203.800││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 138.273││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -80.000││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -20.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -20.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -20.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 42.100││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -7.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -35.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -35.000││6610 │SĂNĂTATE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 35.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 42.100││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -7.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -35.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -35.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL CULTURIITit: 27Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 10.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 65││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 13.935││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 10.000││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.400││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -15.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.600││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 10.000││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.400││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -15.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.600││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 10.000││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.400││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -15.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 10.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 65││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.335││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 10.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 65││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.335│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂTit: 28Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -350││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -350││8501 │COMUNICAŢII │ 1.250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.250││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.600││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -350│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PUBLICTit: 29Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 43.541││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 38.131││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 34.950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.971││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 210││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.410││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.410││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 43.541││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 38.131││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 34.950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.971││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 210││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.410││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.410││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 43.331││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 37.921││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 34.950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.971││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.410││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.410││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 210││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 210││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 210│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATETit: 30Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.681││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.185││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.046││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -139││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -496││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -496││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.681││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.185││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.046││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -139││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -496││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -496││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.681││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.185││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.046││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -139││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -496││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -496│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIITit: 31Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 20.701││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.701││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.669││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 2.000││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 32││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 19.032││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.032││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 2.000││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 32││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 18.332││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.332││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.300││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ 32││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 700││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 700││ │PUBLICE │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 1.669││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.669││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.669││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 1.669││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.669││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.669│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNETit: 32Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 24.688││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.688││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.500││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 180││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 8││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 24.688││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.688││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.500││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 180││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 8││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 24.508││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.508││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.500││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 8││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 180││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 180││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 180│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂTit: 33Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 15.220││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.220││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.220││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 15.220││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.220││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.220││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 15.220││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.220││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.220│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALETit: 34Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 120.975││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 118.295││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.766││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 112.229││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.680││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.680││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 120.975││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 118.295││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.766││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 112.229││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.680││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.680││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 120.975││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 118.295││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.766││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 112.229││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.680││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.680│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUITit: 35Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 19.456││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 22.719││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.253││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -319││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -1.509││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 29.097││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.959││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ -13.044││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.309││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.309││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -954││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -954││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 19.456││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 22.719││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.253││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -319││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -1.509││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 29.097││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.959││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ -13.044││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.309││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.309││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -954││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -954││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -5.849││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.540││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.753││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 551││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ -13.044││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.309││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.309││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -25.991││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -25.991││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -25.088││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -903││ │PUBLICE │ ││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 24.106││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.060││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -319││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 23.579││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.800││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -954││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -954││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -5.310││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.310││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5.310││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 32.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 32.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 30.000││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERITit: 36Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -13.869││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.965││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.870││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -705││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -16.834││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -16.834││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -14.819││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.015││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 920││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -705││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -16.834││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -16.834││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 2.720││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.720││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 920││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -14.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -14.000││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -17.539││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -705││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -705││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -16.834││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -16.834││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 14.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.000││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 950││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 950││8110 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 950││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 950│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ACADEMIA ROMÂNĂTit: 37Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 26.392││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.389││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 997││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 20.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 60││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.332││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 26.392││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.392││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 20.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 60││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.332││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 6.392││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.392││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 60││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 2.332││6601 │SĂNĂTATE │ 20.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 20.000││ │PUBLICE │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -3││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORTit: 38Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.695││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -21.353││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 20.158││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 495││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 495││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.695││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -21.353││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 20.158││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 495││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 495││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -2.200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.695││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -21.353││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 20.158││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 495││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 495│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTALAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945 - 1989Tit: 39Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILORTit: 40Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 47││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 35││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ 12││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 47││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 35││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ 12││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 47││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 35││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ 12││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STATTit: 41Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 3.725││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.085││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 335││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.640││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.640││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 3.725││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.085││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 335││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.640││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.640││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 3.725││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.085││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 335││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.640││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.640│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRIITit: 42Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 276││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 276││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 76││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 276││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 276││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 76││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 276││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 276││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 200││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 76││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -2│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ AGERPRESTit: 43Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -850││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 260││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.110││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 600││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 600││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 260││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -260││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 260││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -260││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -850││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -850││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 600││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 600││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -250││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -850││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -850││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 600││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 600│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘INSTITUTUL CULTURAL ROMÂNTit: 44Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 100││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 100││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNETit: 46Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -15.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -15.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -15.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -15.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -15.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -15.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIITit: 47Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 7.560││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 560││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 560││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 7.560││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 560││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 560││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 4.260││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.700││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.700││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 560││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 560││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 3.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.300││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.300│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂTit. 48Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.162││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.911││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -684││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 595││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -749││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -749││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 2.162││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.911││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -684││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 595││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -749││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -749││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 1.567││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.316││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -684││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -749││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -749││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 595││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 595││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 595│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIALTit: 51Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 307││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 235││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 157││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 78││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 72││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 72││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 307││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 235││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 157││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 78││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 72││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 72││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 307││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 235││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 157││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 78││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 72││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 72│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILORTit: 52Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -166││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -166││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -166││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -166││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -166││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -166││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -166││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -166││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -166│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUITit: 53Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 842││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 492││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 492││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 350││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 350││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 842││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 492││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 492││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 350││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 350││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 842││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 492││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 492││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 350││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 350│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FONDURILOR EUROPENETit: 54Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 24.411││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.411││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -26.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 411││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 50.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 24.411││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.411││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -26.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 411││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 50.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 24.411││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.411││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -26.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 411││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 50.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILORTit: 55Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -5.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALETit: 65Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2015pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 146.342││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 129.508││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 51.510││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -149.295││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 150.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -100.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 177.293││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 16.834││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 16.834││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 146.342││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 129.508││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 51.510││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -149.295││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 150.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -100.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 177.293││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 16.834││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 16.834││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 177.293││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 177.293││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 177.293││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 201.510││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 201.510││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 51.510││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 150.000││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -132.461││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -149.295││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -149.295││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 16.834││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 16.834││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -100.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -100.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -100.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 3SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentrufinanţarea cheltuielilor descentralizate la niveluljudeţelor pe 2015                                                    mii lei────────────────────────────────────────────────────────────────────                                          din care, pentru :                                         ───────────────────                                         Cheltuieli cu plataNr. Judeţul TOTAL contribuţiilor pentrucrt. INFLUENŢE personalul neclerical                                        angajat în unităţi de                                           cult din ţară────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL 28.808 28.808  1 ALBA 881 881  2 ARAD 497 497  3 ARGEŞ 638 638  4 BACĂU 529 529  5 BIHOR 1.006 1.006  6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 348 348  7 BOTOŞANI 318 318  8 BRAŞOV 532 532  9 BRĂILA 252 252 10 BUZĂU 312 312 11 CARAŞ-SEVERIN 638 638 12 CĂLĂRAŞI 153 153 13 CLUJ 946 946 14 CONSTANŢA 338 338 15 COVASNA 253 253 16 DÂMBOVIŢA 464 464 17 DOLJ 539 539 18 GALAŢI 550 550 19 GIURGIU 153 153 20 GORJ 391 391 21 HARGHITA 387 387 22 HUNEDOARA 383 383 23 IALOMIŢA 193 193 24 IAŞI 836 836 25 ILFOV 245 245 26 MARAMUREŞ 846 846 27 MEHEDINŢI 312 312 28 MUREŞ 852 852 29 NEAMŢ 1.080 1.080 30 OLT 384 384 31 PRAHOVA 298 298 32 SATU MARE 526 526 33 SĂLAJ 615 615 34 SIBIU 632 632 35 SUCEAVA 713 713 36 TELEORMAN 383 383 37 TIMIŞ 824 824 38 TULCEA 313 313 39 VASLUI 374 374 40 VÂLCEA 586 586 41 VRANCEA 288 288────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentrufinanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor şiMunicipiului Bucureşti, pe anul 2015                                                    mii lei────────────────────────────────────────────────────────────────────                                          din care, pentru :                                         ───────────────────                                         hotărâri judecătoreştiNr. Judeţul TOTAL pentru plata salariilorcrt. INFLUENŢE în unităţile de                                         învăţământ preuniversitar                                            de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL 561.192 560.000  1 ALBA 7.146 7.146  2 ARAD 6.076 6.076  3 ARGEŞ 31.320 31.320  4 BACĂU 14.216 14.216  5 BIHOR 16.523 16.523  6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 9.394 9.394  7 BOTOŞANI 9.822 9.822  8 BRAŞOV 10.910 10.910  9 BRĂILA 7.835 7.835 10 BUZĂU 10.517 10.517 11 CARAŞ-SEVERIN 13.723 13.723 12 CĂLĂRAŞI 8.576 8.576 13 CLUJ 13.485 13.485 14 CONSTANŢA 12.050 12.050 15 COVASNA 5.771 5.771 16 DÂMBOVIŢA 10.668 10.668 17 DOLJ 23.039 23.039 18 GALAŢI 13.648 13.648 19 GIURGIU 4.785 4.785 20 GORJ 7.062 7.062 21 HARGHITA 9.433 9.433 22 HUNEDOARA 11.418 11.418 23 IALOMIŢA 7.830 7.830 24 IAŞI 19.866 19.866 25 ILFOV 4.703 4.703 26 MARAMUREŞ 14.642 14.642 27 MEHEDINŢI 6.996 6.996 28 MUREŞ 8.124 8.124 29 NEAMŢ 13.160 13.160 30 OLT 14.316 14.316 31 PRAHOVA 15.811 15.811 32 SATU MARE 10.129 10.129 33 SĂLAJ 6.782 6.782 34 SIBIU 9.870 9.870 35 SUCEAVA 18.512 18.512 36 TELEORMAN 8.913 8.913 37 TIMIŞ 18.679 18.679 38 TULCEA 3.050 3.050 39 VASLUI 8.744 8.744 40 VÂLCEA 11.602 11.602 41 VRANCEA 8.471 8.471 42 MUNICIPIUL     BUCUREŞTI 33.575*) 32.383 43 Sume     rezervate     care se     repartizează     pe judeţe şi     municipiul     Bucureşti     prin hotărâri     ale Guvernului,     în baza     solicitărilor     şi fundamen-     tărilor     prezentate de     autorităţile     administraţiei     publice locale 60.000 60.000──────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *) din care: 1.192 mii lei pentru plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară

  ──────────
   +  Anexa 5SUME DE ECHILIBRARE CE SE REPARTIZEAZĂ UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE                                                                 - mii lei - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            Sume ce se repartizează unităţilor administrativ                            teritoriale care în anul 2015 au primit sume                            totale de echilibrare mai mici decât cele                            repartizate iniţial în anul 2014                            ───────────────────────────────────────────────────                                              din care pentru:                                       ────────────────────────────────────────                                       Sume ce se alocă din Sume defalcate Nr. Judeţe TOTAL cota de 18,5% din din taxa pe crt. impozitul pe venit valoarea adăugată ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   0 1 2=3+4 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       TOTAL ŢARĂ 1.351.356 563.958*) 787.398  1 ALBA 15.623 11.361 4.262  2 ARAD 55.144 16.605 38.539  3 ARGEŞ 63.265 24.340 38.925  4 BACĂU 35.152 547 34.605  5 BIHOR 66.834 21.049 45.785  6 BISTRIŢA-      NĂSĂUD 21.672 9.610 12.062  7 BOTOŞANI 12.601 10.420 2.181  8 BRAŞOV 65.276 24.580 40.696  9 BRĂILA 28.302 10.232 18.070 10 BUZĂU 23.999 12.204 11.795 11 CARAŞ-SEVERIN 17.030 4.854 12.176 12 CĂLĂRAŞI 25.293 10.011 15.282 13 CLUJ 72.255 23.674 48.581 14 CONSTANŢA 52.267 52.267 0 15 COVASNA 13.161 5.730 7.431 16 DÂMBOVIŢA 30.545 9.534 21.011 17 DOLJ 41.843 16.414 25.429 18 GALAŢI 46.460 18.213 28.247 19 GIURGIU 17.591 4.209 13.382 20 GORJ 19.633 7.181 12.452 21 HARGHITA 21.822 6.307 15.515 22 HUNEDOARA 33.422 11.154 22.268 23 IALOMIŢA 13.390 3.027 10.363 24 IAŞI 66.035 25.359 40.676 25 ILFOV 31.148 27.131 4.017 26 MARAMUREŞ 16.013 15.820 193 27 MEHEDINŢI 3.320 2.036 1.284 28 MUREŞ 59.014 19.986 39.028 29 NEAMŢ 32.135 12.602 19.533 30 OLT 2.579 2.579 0 31 PRAHOVA 84.067 24.765 59.302 32 SATU MARE 19.943 12.235 7.708 33 SĂLAJ 5.344 5.344 0 34 SIBIU 47.500 16.340 31.160 35 SUCEAVA 36.280 14.358 21.922 36 TELEORMAN 9.909 6.546 3.363 37 TIMIŞ 92.503 37.531 54.972 38 TULCEA 24.401 6.214 18.187 39 VASLUI 5.916 5.604 312 40 VÂLCEA 9.325 9.325 0 41 VRANCEA 13.344 6.660 6.684 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *) Reprezintă estimări

  ──────────
   +  Anexa 6*Font 8*    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE                 Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli                                  pe anul 2015              al Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 05 │VENITURI - TOTAL │ 203.479││0002 05 │I. VENITURI CURENTE │ 705.552││1205 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 158.854││ 09 │Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente │ ││ │finanţate din Fondul Naţional unic de asigurări │ ││ │sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului │ ││ │Sănătăţii │ 158.854││2000 05 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 546.698││2005 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 197.465││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate │ ││ │de angajatori │ 197.465││2105 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 349.233││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate │ 354.092││ │de asiguraţi │ ││ 05 │Contribuţii facultative ale asiguraţilor │ -855││ 09 │Contribuţii de la persoane care realizează venituri │ -62││ │de natură profesională cu caracter ocazional │ ││ 16 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ 540││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri din drepturi de proprietate intelectuală │ ││ 18 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ -43││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri din activitatea de expertiză contabilă şi │ ││ │tehnică, judiciară şi extrajudiciară │ ││ 19 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ -54││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venitul obţinut dintr-o asociere cu o │ ││ │microîntreprindere care nu generează o persoană │ ││ │juridică │ ││ 20 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ 97││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului │ ││ │pe venit, din asocierile fără personalitate juridică │ ││ 21 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ -34.963││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului │ ││ │pe venit, din activităţi agricole │ ││ 22 │Contribuţia individuală de asigurări sociale de │ 21.000││ │sănătate datorată de persoanele care realizează │ ││ │venituri din arendarea bunurilor agricole │ ││ 23 │Contribuţii individuale datorate de persoanele care │ 8.284││ │realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ ││ 24 │Regularizări │ 23.271││ 50 │Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de │ -22.074││ │asiguraţi │ ││4100 05 │IV SUBVENŢII │ -356.573││4200 05 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ -356.573││4205 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -328.473││ 26 │Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare │ -308.473││ 30 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru pensionari│ -20.000││4305 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ -28.100││ 12 │Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului │ -28.100││ │Sănătăţii │ ││4505 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL │ ││ │PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ -145.500││ 01 │Fondul European de Dezvoltare Regională │ -145.500││ 02 │Fondul Social European │ -400││5005 │CHELTUIELI - TOTAL │ 203.479││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 203.479││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.346││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 308.854││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -167.200││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 53.479││6600 05 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 203.479││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 203.479││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.346││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 308.854││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -167.200││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 53.479││6605 │SĂNĂTATE │ 150.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.346││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 308.854││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -167.200││6805 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 53.479││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.479││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 53.479│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘-------