HOTĂRÂRE nr. 918 din 20 noiembrie 2013 (*actualizată*)privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor(actualizată la data de 30 iulie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 340 alin. (2) şi art. 341 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Cadrul naţional al calificărilor, denumit în continuare CNC, prevăzut în anexa nr. 1. (2) CNC stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.  +  Articolul 2Se aprobă corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, prevăzute în anexa nr. 2.-------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 567 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015.  +  Articolul 3 (1) Detalierea pe forme de educaţie şi formare profesională a CNC se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (2) Se abrogă art. 3 şi anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 20 noiembrie 2013.Nr. 918.  +  Anexa 1CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR (CNC) ┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nivelurile de │ Descriptorii de definire ai nivelurilor │ │ calificare │ Cadrului naţional al calificărilor │ │ ├───────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤ │ │ Cunoştinţe*) │ Abilităţi**) │ Competenţe***) │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 1 │cunoştinţe generale de │abilităţi de bază nece- │munca sau studiul sub │ │Rezultatele în- │bază │sare pentru a executa │supraveghere directă │ │văţării cores- │ │sarcini simple │într-un context │ │punzătoare nive- │ │ │structurat │ │lului 1 sunt │ │ │ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 2 │cunoştinţe faptice de │abilităţi cognitive şi │munca sau studiul sub │ │Rezultatele │bază într-un domeniu de│practice de bază nece- │supraveghere, cu un │ │învăţării cores- │muncă sau de studiu │sare pentru utilizarea │anumit grad de autonomie│ │punzătoare nive- │ │informaţiilor relevante │ │ │lului 2 sunt │ │în scopul executării │ │ │ │ │sarcinilor şi rezolvării│ │ │ │ │problemelor de rutină │ │ │ │ │prin utilizarea unor │ │ │ │ │reguli şi instrumente │ │ │ │ │simple │ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 3 │cunoştinţe faptice, │o gamă de abilităţi │asumarea responsabili- │ │Rezultatele învă-│cunoaşterea unor prin- │cognitive şi practice │tăţii pentru executarea │ │ţării corespun- │cipii, procese şi │necesare pentru execu- │sarcinilor într-un dome-│ │zătoare nivelului│concepte generale │tarea sarcinilor şi │niu de muncă sau de │ │3 sunt │dintr-un domeniu de │rezolvarea problemelor │studiu; adaptarea pro- │ │ │muncă sau de studiu │prin selectarea şi apli-│priului comportament la │ │ │ │carea de metode, instru-│circumstanţe pentru │ │ │ │mente, materiale şi │rezolvarea problemelor │ │ │ │informaţii de bază │ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 4 │cunoştinţe faptice şi │o gamă de abilităţi │autogestionare cu ajuto-│ │Rezultatele învă-│teoretice în contexte │cognitive şi practice │rul unor indicaţii în │ │ţării corespunză-│largi, în cadrul unui │necesare pentru găsirea │general previzibile în │ │toare nivelului │domeniu de muncă sau │de soluţii la probleme │cadrul situaţiilor de │ │4 sunt │studiu │specifice, într-un dome-│muncă sau de studiu, dar│ │ │ │niu de muncă sau de │care se pot schimba; │ │ │ │studiu │supravegherea activită- │ │ │ │ │ţii de rutină a altor │ │ │ │ │persoane, preluând o │ │ │ │ │anumită responsabilitate│ │ │ │ │pentru evaluarea şi îm- │ │ │ │ │bunătăţirea activităţi- │ │ │ │ │lor de muncă sau de │ │ │ │ │studiu │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 5 │cunoştinţe faptice şi │o gamă amplă de abilită-│gestionare şi suprave- │ │Rezultatele învă-│teoretice cuprinzătoa- │ţi cognitive şi practice│ghere în situaţii de │ │ţării corespunză-│re, specializate │necesare pentru conce- │muncă sau de studiu, în │ │toare nivelului 5│într-un domeniu de │perea de soluţii crea- │care schimbările sunt │ │sunt │muncă sau de studiu şi │tive la probleme │imprevizibile; revizui- │ │ │conştientizarea limi- │abstracte │rea şi dezvoltarea │ │ │telor cunoştinţelor │ │performanţelor proprii │ │ │respective │ │şi ale altora │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 6 │cunoştinţe avansate │abilităţi avansate, care│gestionarea de activi- │ │Rezultatele învă-│într-un domeniu de │denotă control şi ino- │tăţi sau proiecte tehni-│ │ţării corespunză-│muncă sau de studiu, │vaţie, necesare pentru a│ce ori profesionale │ │toare nivelului │care implică înţele- │rezolva probleme com- │complexe, prin asumarea │ │6 sunt │gerea critică a teo- │plexe şi imprevizibile │responsabilităţii pentru│ │ │riilor şi principiilor │într-un domeniu de muncă│luarea deciziilor în │ │ │ │sau de studiu │situaţii de muncă sau de│ │ │ │specializat │studiu imprevizibile; │ │ │ │ │asumarea responsabili- │ │ │ │ │tăţii pentru gestionarea│ │ │ │ │dezvoltării profesionale│ │ │ │ │a indivizilor şi │ │ │ │ │grupurilor │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 7 │cunoştinţe foarte spe- │abilităţi specializate │gestionarea şi transfor-│ │Rezultatele învă-│cializate, unele dintre│pentru rezolvarea pro- │marea situaţiilor de │ │ţării corespunză-│ele situându-se în │blemelor în materie de │muncă sau de studiu care│ │toare nivelului │avangarda nivelului de │cercetare şi/sau ino- │sunt complexe, impre- │ │7 sunt │cunoştinţe dintr-un │vaţie, pentru dezvol- │vizibile şi necesită noi│ │ │domeniu de muncă sau de│tarea de noi cunoştinţe │abordări strategice; │ │ │studiu, ca bază a unei │şi proceduri şi pentru │asumarea responsabili- │ │ │gândiri şi/sau cerce- │integrarea cunoştinţelor│tăţii pentru a contribui│ │ │tări originale; │din diferite domenii │la cunoştinţele şi prac-│ │ │conştientizare critică │ │ticile profesionale şi/ │ │ │a cunoştinţelor dintr- │ │sau pentru revizuirea │ │ │un domeniu şi a cunoş- │ │performanţei strategice │ │ │tinţelor aflate la │ │a echipelor │ │ │graniţa dintre diferite│ │ │ │ │domenii │ │ │ ├─────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Nivelul 8 │cunoştinţe la cel mai │abilităţile şi tehnicile│demonstrarea unui nivel │ │Rezultatele │avansat nivel dintr-un │cele mai avansate şi │ridicat de autoritate, │ │învăţării cores- │domeniu de muncă sau de│specializate, inclusiv │inovaţie, autonomie, de │ │punzătoare nive- │studiu şi cunoştinţe │abilitatea de sinteză şi│integritate ştiinţifică │ │lului 8 sunt │aflate la graniţa │evaluare, necesară │şi profesională şi a │ │ │dintre diferite │pentru rezolvarea pro- │unui angajament susţinut│ │ │domenii │blemelor critice de cer-│pentru dezvoltarea de │ │ │ │cetare şi/sau inovaţie │noi idei sau procese │ │ │ │şi pentru extinderea şi │aflate în avangarda unei│ │ │ │redefinirea cunoştin- │situaţii de muncă ori │ │ │ │ţelor existente sau a │de studiu, inclusiv │ │ │ │practicilor profesionale│cercetarea │ └─────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘----------*) În cadrul CNC, cunoştinţele sunt descrise ca fiind teoretice şi/sau faptice.**) În cadrul CNC, abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente).***) În cadrul CNC, competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.  +  Anexa 2Corespondenţa dintre nivelurile CNC,actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şiformare profesională din România prin care pot fidobândite nivelurile de calificare,nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor (CEC),precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare*Font 7* ┌────┬───────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────┐ │Nr. │Nivelul│ Actele de studii care se │ Emitent/program absolvit │ Beneficiari │ Condiţii de acces la │Nivelul│ │crt.│de │ eliberează │ în sistem formal │ │ nivelul de calificare │de │ │ │califi-│ │ │ │ │refe- │ │ │care │ │ │ │ │rinţă │ │ │CNC │ │ │ │ │din CEC│ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 1 │ 1 │Diplomă de absolvire │Unitatea de │Absolvenţii învăţământului │Nu este cazul. │ 1 │ │ │ │ │învăţământ/educaţie de bază│gimnazial potrivit art. 75 │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1) din Legea educaţiei │ │ │ │ │ │ │ │naţionale nr. 1/2011, cu │ │ │ │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 2 │ 1 │Certificat de absolvire şi │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care au promovat │Cel puţin învăţământ │ 1 │ │ │ │supliment descriptiv al │profesională autorizat*1)/ │examenul de absolvire a formării │primar │ │ │ │ │certificatului │program de formare │profesionale definite la art. 7 │ │ │ │ │ │ │profesională*2) │alin. (2) din Ordonanţa Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │nr. 129/2000 privind formarea │ │ │ │ │ │ │ │profesională a adulţilor, │ │ │ │ │ │ │ │republicată │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 3 │ 1 │Certificat de competenţe │Centrul de evaluare a │Adulţii*3) declaraţi competenţi în│Cel puţin învăţământ │ 1 │ │ │ │profesionale │competenţelor profesionale │urma procesului de evaluare │primar │ │ │ │ │ │autorizat*4) │conform procedurii de evaluare şi │ │ │ │ │ │ │ │certificare a competenţelor │ │ │ │ │ │ │ │profesionale obţinute pe alte căi │ │ │ │ │ │ │ │decât cele formale, prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │art. 45 alin. (4) din Ordonanţa │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 129/2000, │ │ │ │ │ │ │ │republicată │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 4 │ 2 │Certificat de calificare/ │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care au promovat │Cel puţin învăţământ │ 2 │ │ │ │absolvire şi supliment │profesională autorizat*1)/ │examenul de absolvire a cursurilor│gimnazial │ │ │ │ │descriptiv al certificatului│program de formare │de formare profesională, conform │ │ │ │ │ │ │profesională*5) │Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000│ │ │ │ │ │ │ │republicată, pentru practicarea │ │ │ │ │ │ │ │unei ocupaţii ce necesită o │ │ │ │ │ │ │ │calificare de nivel 2 │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 5 │ 2 │Certificat de competenţe │Centrul de evaluare a │Adulţii*3) care au fost declaraţi │Cel puţin învăţământ │ 2 │ │ │ │profesionale │competenţelor profesionale │competenţi pentru toate unităţile │gimnazial │ │ │ │ │ │autorizat*4) │de competenţe din standardul │ │ │ │ │ │ │ │ocupaţional sau standardul de │ │ │ │ │ │ │ │pregătire profesională, în urma │ │ │ │ │ │ │ │procesului de evaluare conform │ │ │ │ │ │ │ │procedurii de evaluare şi │ │ │ │ │ │ │ │certificare a competenţelor │ │ │ │ │ │ │ │profesionale obţinute pe alte căi │ │ │ │ │ │ │ │decât cele formale, prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │art. 45 alin. (4) din Ordonanţa │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 129/2000, │ │ │ │ │ │ │ │republicată, pentru practicarea │ │ │ │ │ │ │ │unei ocupaţii ce necesită un │ │ │ │ │ │ │ │certificat de calificare de nivel │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 6 │ 2 │Certificat de calificare/ │Centru de evaluare │Adulţii*3) care au fost declaraţi │Cel puţin învăţământ │ 2 │ │ │ │Certificat de competenţe │acreditat*7) │competenţi pentru toate unităţile │gimnazial │ │ │ │ │profesionale şi supliment │ │de competenţe din standardul │ │ │ │ │ │descriptiv al │ │ocupaţional sau standardul de │ │ │ │ │ │certificatului*6) │ │pregătire profesională, în urma │ │ │ │ │ │ │ │procesului de evaluare conform │ │ │ │ │ │ │ │procedurii de evaluare şi │ │ │ │ │ │ │ │certificare a competenţelor │ │ │ │ │ │ │ │profesionale obţinute pe alte căi │ │ │ │ │ │ │ │decât cele formale*6), pentru │ │ │ │ │ │ │ │practicarea unei ocupaţii ce │ │ │ │ │ │ │ │necesită un certificat de │ │ │ │ │ │ │ │calificare de nivel 2 │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 7 │ 2 │Certificat de calificare şi │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care au încheiat un │Cel puţin învăţământ │ 2 │ │ │ │supliment descriptiv al │profesională autorizat*1)/ │contract de ucenicie*8) pentru o │gimnazial │ │ │ │ │certificatului │program de formare │calificare de nivel 2 şi care au │ │ │ │ │ │ │profesională prin ucenicie │promovat examenul de absolvire a │ │ │ │ │ │ │la locul de muncă │cursurilor de formare profesională│ │ │ │ │ │ │ │conform Ordonanţei Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │nr. 129/2000, republicată │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 8 │ 3 │Certificat de calificare şi │Unitatea de învăţământ/ │Persoanele care au absolvit │Învăţământ gimnazial │ 3 │ │ │ │supliment descriptiv al │Învăţământ profesional cu │învăţământul profesional cu durata│ │ │ │ │ │certificatului │durata de minimum 3 ani │de minimum 3 ani, finalizat cu │ │ │ │ │ │ │ │examen de certificare a │ │ │ │ │ │ │ │calificării profesionale, conform │ │ │ │ │ │ │ │art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu │ │ │ │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 9 │ 3 │Certificat de calificare şi │Unitatea de învăţământ/ │Persoanele absolvente de │Învăţământ obligatoriu │ 3 │ │ │ │supliment descriptiv al │program de pregătire │învăţământ general obligatoriu │ │ │ │ │ │certificatului │profesională organizat în │care nu şi-au continuat sau şi-au │ │ │ │ │ │ │sistem dual │întrerupt studiile şi care au │ │ │ │ │ │ │ │finalizat până la vârsta de 18 ani│ │ │ │ │ │ │ │un program de pregătire │ │ │ │ │ │ │ │profesională în sistem dual cu │ │ │ │ │ │ │ │durata de minimum 3 ani, cu examen│ │ │ │ │ │ │ │de certificare a calificării │ │ │ │ │ │ │ │profesionale, conform art. 33 din │ │ │ │ │ │ │ │Legea nr. 1/2011, cu modificările │ │ │ │ │ │ │ │şi completările ulterioare │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 10 │ 3 │Certificat de calificare şi │Unitatea de învăţământ/ │Persoane care au absolvit primii 2│Doi ani de liceu │ 3 │ │ │ │supliment descriptiv al │pregătire prin liceu │ani de liceu, filiera tehnologică │(filieră tehnologică │ │ │ │ │certificatului │tehnologic, vocaţional │sau vocaţională, care au finalizat│sau vocaţională) sau │ │ │ │ │ │ │stagiul de pregătire practică cu │programul "A doua │ │ │ │ │ │ │examen de certificare a │şansă" învăţământ │ │ │ │ │ │ │calificării profesionale, conform │secundar inferior │ │ │ │ │ │ │art. 32 alin. (3) din │ │ │ │ │ │ │ │Legea nr. 1/2011, cu modificările │ │ │ │ │ │ │ │şi completările ulterioare │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 11 │ 3 │Certificat de calificare/ │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care au promovat │Învăţământ gimnazial │ 3 │ │ │ │absolvire şi supliment │profesională autorizat*1)/ │examenul de absolvire a unui curs │sau general obligatoriu│ │ │ │ │descriptiv al certificatului│program de formare │de formare profesională, conform │ │ │ │ │ │ │profesională*5) │Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000│ │ │ │ │ │ │ │republicată, pentru practicarea │ │ │ │ │ │ │ │unei ocupaţii ce necesită o │ │ │ │ │ │ │ │calificare de nivel 3 │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 12 │ 3 │Certificat de competenţe │Centrul de evaluare a │Adulţii*3) care au fost declaraţi │Învăţământ gimnazial │ 3 │ │ │ │profesionale │competenţelor profesionale │competenţi pentru toate unităţile │sau general obligatoriu│ │ │ │ │ │autorizat*4) │de competenţe din standardul │ │ │ │ │ │ │ │ocupaţional sau standardul de │ │ │ │ │ │ │ │pregătire profesională, în urma │ │ │ │ │ │ │ │procesului de evaluare conform │ │ │ │ │ │ │ │procedurii de evaluare şi │ │ │ │ │ │ │ │certificare a competenţelor │ │ │ │ │ │ │ │profesionale obţinute pe alte căi │ │ │ │ │ │ │ │decât cele formale*9), pentru │ │ │ │ │ │ │ │practicarea unei ocupaţii ce │ │ │ │ │ │ │ │necesită un certificat de │ │ │ │ │ │ │ │calificare de nivel 3 │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 13 │ 3 │Certificat de calificare/ │Centrul de evaluare │Adulţii*3) care au fost declaraţi │Învăţământ gimnazial │ 3 │ │ │ │Certificat de competenţe │acreditat*7) │competenţi pentru toate unităţile │sau general │ │ │ │ │profesionale şi supliment │ │de competenţe din standardul │obligatoriu │ │ │ │ │descriptiv al │ │ocupaţional sau standardul de │ │ │ │ │ │certificatului*6) │ │pregătire profesională, în urma │ │ │ │ │ │ │ │procesului de evaluare conform │ │ │ │ │ │ │ │procedurii de evaluare şi │ │ │ │ │ │ │ │certificare a competenţelor │ │ │ │ │ │ │ │profesionale obţinute pe alte căi │ │ │ │ │ │ │ │decât cele formale*6), pentru │ │ │ │ │ │ │ │practicarea unei ocupaţii ce │ │ │ │ │ │ │ │necesită un certificat de │ │ │ │ │ │ │ │calificare de nivel 3 │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 14 │ 3 │Certificat de calificare şi │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care au încheiat un │Învăţământ gimnazial │ 3 │ │ │ │supliment descriptiv al │profesională autorizat*1)/ │contract de ucenicie8 pentru o │sau general obligatoriu│ │ │ │ │certificatului │program de formare │calificare de nivel 3 şi au │ │ │ │ │ │ │profesională prin ucenicie │promovat examenul de absolvire a │ │ │ │ │ │ │la locul de muncă │cursurilor de formare profesională│ │ │ │ │ │ │ │conform Ordonanţei Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │nr. 129/2000, republicată │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 15 │ 4 │Diplomă de bacalaureat │Unitatea de învăţământ/ │Absolvenţi ai învăţământului │Învăţământ liceal │ 4 │ │ │ │ │pregătire prin liceu │liceal care au promovat examenul │filieră teoretică, │ │ │ │ │ │teoretic, tehnologic, │de bacalaureat*10) │tehnologică sau │ │ │ │ │ │vocaţional │ │vocaţională │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 16 │ 4 │Certificat de calificare şi │Unitatea de învăţământ/ │Absolvenţi ai învăţământului │Învăţământ liceal │ 4 │ │ │ │supliment descriptiv al │pregătire prin liceu │liceal care au promovat examenul │filieră tehnologică sau│ │ │ │ │certificatului │tehnologic sau vocaţional │de certificare a calificării │vocaţională │ │ │ │ │ │ │profesionale*10) │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 17 │ 4 │Certificat de calificare/ │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care au promovat │Învăţământ liceal fără │ 4 │ │ │ │absolvire şi supliment │profesională autorizat*1)/ │examenul de absolvire a cursurilor│diplomă de bacalaureat │ │ │ │ │descriptiv al certificatului│program de formare │de formare profesională, conform │ │ │ │ │ │ │profesională*5) │Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000│ │ │ │ │ │ │ │republicată, pentru practicarea │ │ │ │ │ │ │ │unei ocupaţii ce necesită o │ │ │ │ │ │ │ │calificare de nivel 4 │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 18 │ 4 │Certificat de calificare şi │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care încheie un │Învăţământ liceal fără │ 4 │ │ │ │supliment descriptiv al │profesională autorizat*1)/ │contract de ucenicie8 pentru o │diplomă de bacalaureat │ │ │ │ │certificatului │program de formare │calificare de nivel 4 şi care au │ │ │ │ │ │ │profesională prin ucenicie │promovat examenul de absolvire a │ │ │ │ │ │ │la locul de muncă │cursurilor de formare profesională│ │ │ │ │ │ │ │conform Ordonanţei Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │nr. 129/2000, republicată │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 19 │ 5 │Certificat de calificare şi │Unitate/Instituţie de │Absolvenţi care au promovat │Învăţământ liceal, cu │ 5 │ │ │ │supliment descriptiv al │învăţământ singură sau în │examenul de certificare a │sau fără diplomă de │ │ │ │ │certificatului │parteneriat cu furnizori de│calificării profesionale*9) de │bacalaureat │ │ │ │ │ │formare profesională │nivel 5*11) │ │ │ │ │ │ │autorizaţi în acest scop/ │ │ │ │ │ │ │ │pregătire prin învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │postliceal │ │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 20 │ 5 │Diplomă de absolvire/ │Instituţie de învăţământ │Absolvenţi ai învăţământului │Învăţământ liceal, cu │ 5 │ │ │ │calificare şi supliment │superior singură sau în │universitar de scurtă durată care │diplomă de │ │ │ │ │descriptiv al certificatului│parteneriat cu furnizori de│au promovat examenul de │bacalaureat*8) │ │ │ │ │ │formare profesională, │certificare │ │ │ │ │ │ │autorizaţi în acest scop, │ │ │ │ │ │ │ │la care s-a susţinut │ │ │ │ │ │ │ │examenul │ │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 21 │ 6 │Diplomă de licenţă, diplomă │Instituţie de învăţământ │Absolvenţi ai studiilor │Învăţământ liceal, cu │ 6 │ │ │ │de inginer, diplomă de │superior acreditată/ │universitare de licenţă cu │promovarea examenului │ │ │ │ │urbanist, supliment la │programe de studii │promovarea examenului de licenţă │de bacalaureat*14) │ │ │ │ │diplomă*12) │universitare de licenţă │*13) │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 22 │ 6 │Certificat de atestare a │Instituţie de învăţământ │Absolvenţi ai programelor │Studii universitare de │ 6 │ │ │ │competenţelor │superior acreditată/ │postuniversitare de formare şi │licenţă*17) │ │ │ │ │profesionale*15) │programe de studii │dezvoltare profesională continuă │ │ │ │ │ │ │postuniversitare*16) │ │ │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 23 │ 6 │Certificat de absolvire*18) │Instituţie de învăţământ │Absolvenţi ai programelor │Învăţământ superior de │ 6 │ │ │ │ │superior acreditată/ │postuniversitare de perfecţionare │scurtă durată sau │ │ │ │ │ │programe de studii │ │diplomă de licenţă ori │ │ │ │ │ │postuniversitare*15) │ │echivalent*19) │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 24 │ 7 │Diplomă de master şi │Instituţie de învăţământ │Absolvenţi ai studiilor │Studii universitare de │ 7 │ │ │ │supliment la diplomă*20) │superior acreditată/ │universitare de master cu │licenţă, cu promovarea │ │ │ │ │ │programe de studii │susţinerea lucrării de │examenului de │ │ │ │ │ │universitare de master │disertaţie*21) │licenţă*22) │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 25 │ 8 │Diplomă de doctor*23) │IOSUD/programe de studii │Absolvenţi ai studiilor │Studii universitare de │ 8 │ │ │ │ │universitare de doctorat │universitare de doctorat cu │master sau echivalent, │ │ │ │ │ │ │susţinerea publică a tezei de │cu promovarea lucrării │ │ │ │ │ │ │doctorat*24) │de disertaţie*25) │ │ ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤ │ 26 │ 8 │Atestat de studii │Şcoală doctorală │Absolvenţi ai studiilor │Studii universitare de │ 8 │ │ │ │postdoctorale*26) │acreditată*27)/ programe │universitare de doctorat*18) │doctorat*28) │ │ │ │ │ │de studii universitare │ │ │ │ │ │ │ │postdoctorale │ │ │ │ └────┴───────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────┘ Notă

  ──────────

  *1) Potrivit art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000

  , republicată.

  *2) Conform art. 8 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000

  , republicată.

  *3) Potrivit art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000

  , republicată.

  *4) Potrivit art. 45 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000

  , republicată.

  *5) Conform art. 8 alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000

  , republicată.

  *6) Conform art. 348 alin. (2) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *7) Conform art. 348 alin. (1) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *8) Potrivit Legii nr. 279/2005

  privind ucenicia la locul de muncă, republicată.

  *9) Prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000

  , republicată.

  *10) Conform art. 77 din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *11) Conform art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *12) Conform art. 152 din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *13) Conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *14) Conform art. 151 alin. (1) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *15) Conform art. 173 alin. (6) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *16) Conform art. 173 alin. (1) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *17) Conform art. 173 alin. (5) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *18) Conform art. 173 alin. (7) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *19) Conform art. 173 alin. (51) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *20) Conform art. 157 din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *21) Conform art. 143 alin. (1) lit. b) Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *22) Conform art. 156 din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *23) Conform art. 169 din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *24) Conform art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *25) Conform art. 163 din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *26) Conform art. 172 alin. (5) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *27) Conform art. 172 alin. (2) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  *28) Conform art. 172 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011

  , cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  -------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 567 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015, potrivit pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.--------