DECIZIE nr. 403 din 28 mai 2015referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015      Augustin Zegrean - preşedinte    Petre Lăzăroiu - judecător    Mircea Ştefan Minea - judecător    Daniel Marius Morar - judecător    Mona-Maria Pivniceru - judecător    Puskas Valentin Zoltan - judecător    Simona-Maya Teodoroiu - judecător    Tudorel Toader - judecător    Simina Popescu - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Asocierea "Smart Integration" - S.R.L. - "Wing Computer Group" - S.R.L. - "Mid Install 2003" - S.R.L., prin lider "Smart Integration" - S.R.L., în Dosarul nr. 5.096/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.231D/2014 al Curţii Constituţionale.2. La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepţiei, avocatul Marilena Ene, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipseşte cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.366D/2014 şi nr. 1.373D/2014, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, excepţie ridicată de Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa în Dosarul nr. 414/36/2014 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi de "Ted Construct" - S.R.L. în Dosarul nr. 5.023/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.5. Având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.6. Reprezentantul părţii prezente şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării cauzelor.7. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.366D/2014 şi nr. 1.373D/2014 la Dosarul nr. 1.231D/2014, care a fost primul înregistrat.8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul avocatului autorului excepţiei, Asocierea "Smart Integration" - S.R.L. - "Wing Computer Group" - S.R.L. - "Mid Install 2003" - S.R.L., care solicită admiterea criticilor de neconstituţionalitate. Precizează, în esenţă, că, urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 5 din 15 ianuarie 2015, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 a devenit inadmisibilă. Cu toate acestea, în prezent, în ansamblul lor, celelalte norme cuprinse în prevederile de lege criticate referitoare la garanţia de bună conduită şi condiţiile constituirii acesteia sunt neclare, ambigue şi creează premisele unor practici abuzive din partea autorităţii contractante. Astfel, prevederile art. 271^1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, indiferent de buna sau reaua-credinţă a autorităţii contractante, permit acesteia să execute garanţia de bună conduită, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă, în condiţiile în care garanţia, deşi poate fi asimilată unei cauţiuni, are o natură juridică distinctă. Se încalcă astfel liberul acces la justiţie, principiul securităţii juridice, accesibilitatea şi predictibilitatea legii.9. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca devenită inadmisibilă, în ceea ce priveşte prevederile art. 271^2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, şi ca neîntemeiată, în ceea ce priveşte prevederile art. 271^1 şi ale art. 271^2 alin. (3)-(6), din acelaşi act normativ. În acest sens invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 5 din 15 ianuarie 2015.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:10. Prin Decizia civilă nr. 6.363 din 15 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 5.096/2/2014, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Excepţia a fost ridicată de Asocierea "Smart Integratio" - S.R.L. - "Wing Computer Group" - S.R.L. - "Mid Install 2003" - S.R.L., prin liderul "Smart Integration" - S.R.L., într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri împotriva unei decizii a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor privind achiziţiile publice.11. Prin Decizia civilă nr. 155/CA din 17 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 414/36/2014, Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014. Excepţia a fost ridicată de Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri împotriva unei decizii a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor privind achiziţiile publice.12. Prin Decizia civilă nr. 6.660 din 22 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 5.023/2/2014, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Excepţia a fost ridicată de "Ted Construct" - S.R.L., într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri împotriva unei decizii a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor privind achiziţiile publice.13. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii susţin, în esenţă, că prevederile de lege criticate, instituind o prezumţie de rea-credinţă, încalcă principiul accesului liber la justiţie, de vreme ce constituirea garanţiei reprezintă o condiţie de admisibilitate a acţiunii, prin care se tinde la anularea unui act al autorităţii contractante. Garanţia de bună conduită poate fi asimilată cu o cauţiune, însă, spre deosebire de cauţiune, care este consemnată într-un cont special de trezorerie, garanţia este la dispoziţia autorităţii contractante. În acelaşi timp, prin cuantumul ridicat al garanţiei, se descurajează introducerea de contestaţii/cereri/plângeri împotriva actelor autorităţii contractante. Obligativitatea constituirii garanţiei prevăzute de textele de lege criticate nu îşi poate găsi o justificare obiectivă în întârzierea cauzată procedurii de atribuire, fiind excesivă şi disproporţionată scopului declarat, de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament abuziv al operatorilor economici.14. Totodată, prevederile de lege criticate, impunând o condiţie atât de împovărătoare la momentul formulării unei căi de atac - obligaţia constituirii garanţiei de bună conduită în cazul plângerilor formulate împotriva deciziei de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile în care plângerea are natura juridică a unei căi de atac împotriva unui act administrativ-jurisdicţional pronunţat de o jurisdicţie specială, încalcă dispoziţiile constituţionale referitoare la neretroactivitatea legii civile.15. De asemenea, autorii excepţiei susţin că prevederile de lege criticate instituie un adevărat "fine de neprimire", care constituie o adevărată restricţie a dreptului de acces la justiţie, drept afectat în însăşi esenţa sa. A impune unui contestator să îşi însoţească contestaţia care se formulează în termene foarte scurte (5 sau 10 zile de la comunicarea actului) de dovada constituirii unei garanţii de valoare foarte mare (până la echivalentul sumei de 100.000 euro) afectează esenţa dreptului de acces la justiţie. În condiţiile în care, în economia actuală, disponibilităţile băneşti ale firmelor sunt reduse şi de multe ori blocate, cel mai adesea este imposibil a găsi resursele necesare pentru constituirea garanţiei în termen scurt. Mai mult, nici prezentarea unei scrisori de garanţie din partea unei bănci nu se poate face în acelaşi termen extrem de scurt, procedura bancară de eliberare a scrisorii presupunând, la rândul său, prezentarea de garanţii din partea solicitantului.16. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul neconstituţionalităţii prevederilor legale criticate în raport cu art. 21 din Constituţie, menţionând că nu doar cuantumul, ci şi configuraţia juridică a intitulatei "garanţii de bună conduită" sunt de natură a impieta în mod grav asupra dreptului operatorilor economici la un remediu efectiv împotriva actelor autorităţilor contractante. Din reglementarea criticată nu rezultă care este modul în care autoritatea contractantă este "protejată" prin reţinerea garanţiei, în cazul respingerii contestaţiei/cererii/ plângerii. De asemenea, legiuitorul nu defineşte noţiunea "comportament necorespunzător", iar din art. 271^2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 rezultă că premisa reţinerii garanţiei nu este formularea unei contestaţii abuzive, eventual coroborată cu producerea vreunui prejudiciu, nici măcar a unei contestaţii vădit nefondate, ci, pur şi simplu, formularea unei contestaţii, care, în cele din urmă, se vădeşte a fi nefondată.17. Instanţa apreciază, aşadar, că garanţia de bună conduită constituie mai degrabă o sancţiune aplicată operatorilor/ ofertanţilor pentru formularea unor contestaţii/cereri/plângeri neîntemeiate, nicidecum o garanţie, aducând atingere accesului efectiv la o cale de atac împotriva actelor autorităţii contractante, precum şi caracterului gratuit al jurisdicţiilor administrative.18. Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal consideră că prevederile legale criticate nu sunt în contradicţie cu art. 15 alin. (2) şi art. 21 din Constituţie, câtă vreme normele se aplică exclusiv plângerilor formulate împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014.19. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.20. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de autorul excepţiei, Asocierea "Smart Integration" - S.R.L. - "Wing Computer Group" - S.R.L. - "Mid Install 2003" - S.R.L., prin lider "Smart Integration" - S.R.L., susţinerile reprezentantului părţii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:21. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.22. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au următorul cuprins:- art. 271^1: "(1) În scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament necorespunzător, contestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună conduită pentru întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestaţiei/cererii/plângerii şi data rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanţei de judecată de soluţionare a acesteia. (2) Contestaţia/Cererea/Plângerea va fi respinsă în cazul în care contestatorul nu prezintă dovada constituirii garanţiei prevăzute la alin. (1). (3) Garanţia de bună conduită se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări şi se depune în original la sediul autorităţii contractante şi în copie la Consiliu sau la instanţa de judecată, odată cu depunerea contestaţiei/cererii/plângerii. (4) Cuantumul garanţiei de bună conduită se stabileşte prin raportare la valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit, astfel: a) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. a) şi b); b) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei; c) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. a) şi b), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei; d) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei. (5) Garanţia de bună conduită trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel puţin 90 de zile, să fie irevocabilă şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă. (6) În cazul în care, în ultima zi de valabilitate a garanţiei de bună conduită, decizia Consiliului sau hotărârea instanţei de judecată nu este rămasă definitivă, iar contestatorul nu a prelungit valabilitatea garanţiei de bună conduită în aceleaşi condiţii de la alin. (1)-(5), autoritatea contractantă va reţine garanţia de bună conduită. Prevederile art. 271^2 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător. (7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care plângerea împotriva deciziei Consiliului este formulată de o altă persoană decât autoritatea contractantă sau contestator, conform art. 281.";- art. 271^2: "(1) În cazul în care contestaţia este respinsă de către Consiliu sau de către instanţa de judecată, atunci când contestatorul se adresează direct instanţei, autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de bună conduită de la momentul rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanţei de judecată. Reţinerea se aplică pentru loturile la care contestaţia a fost respinsă. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care contestatorul renunţă la contestaţie/cerere/plângere. (3) Măsura prevăzută la alin. (1) nu va fi aplicată în cazul în care Consiliul/instanţa de judecată respinge contestaţia ca rămasă fără obiect sau în cazul în care s-a renunţat la contestaţie/cerere/plângere, ca urmare a adoptării de către autoritatea contractantă a măsurilor de remediere necesare, în condiţiile art. 256^3 alin. (1). (4) În situaţia în care Consiliul admite contestaţia, respectiv instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a restitui contestatorului garanţia de bună conduită, în cel mult 5 zile de la momentul rămânerii definitive a deciziei/hotărârii. (5) În situaţia în care contestatorul se adresează direct instanţei de judecată şi aceasta admite cererea introdusă, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător. (6) Sumele încasate de autoritatea contractantă din executarea garanţiei de bună conduită reprezintă venituri ale autorităţii contractante."23. În opinia autorilor excepţiei, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justiţie şi art. 126 alin. (2) privind stabilirea prin lege a competenţei şi procedurii de judecată.24. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, iar prin Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2015, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, constatând că aceste norme sunt neconstituţionale. În aceste condiţii sunt incidente dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora "Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale". Ca urmare, având în vedere că data sesizării Curţii Constituţionale, în prezentele cauze, este anterioară publicării Deciziei nr. 5 din 15 ianuarie 2015 în Monitorul Oficial al României, Partea I, Curtea constată că excepţia având ca obiect dispoziţiile art. 271^2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 a devenit inadmisibilă.25. În acelaşi timp, referitor la excepţia neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care instituie condiţiile de valabilitate ale garanţiei de bună conduită şi cazurile reţinerii acesteia, Curtea, analizând considerentele actelor de sesizare, reţine că în prezentele cauze nu a fost constituită garanţia de bună conduită. În aceste condiţii, Curtea constată că nu este îndeplinită condiţia ca dispoziţiile art. 271^1 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 să aibă legătură cu soluţionarea cauzei, astfel cum stabileşte art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 şi, prin urmare, în temeiul dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate cu acest obiect este inadmisibilă.26. De asemenea, referitor la prevederile art. 271^1 alin. (1)-(4) şi (7) şi art. 271^2 alin. (3)-(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în contextul criticilor de neconstituţionalitate formulate, în ansamblul lor, şi, în particular, al celor cu privire la încălcarea principiului neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, Curtea reţine că acestea vizează, în realitate, probleme de modificare a normelor legale şi, pe de altă parte, aspecte de interpretare şi aplicare a legii în cauzele concrete deduse judecăţii instanţelor judecătoreşti, ceea ce excedează controlului de constituţionalitate.27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Asocierea "Smart Integration" - S.R.L. - "Wing Computer Group" - S.R.L. - "Mid Install 2003" - S.R.L., prin lider "Smart Integration" - S.R.L. în Dosarul nr. 5.096/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, de Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa în Dosarul nr. 414/36/2014 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi de "Ted Construct" - S.R.L. în Dosarul nr. 5.023/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi ale art. 271^2 alin. (3)-(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de aceiaşi autori în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe judecătoreşti.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 28 mai 2015.

  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  AUGUSTIN ZEGREAN

  Magistrat-asistent,

  Simina Popescu
  -----