LEGE nr. 119 din 30 iunie 2010 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor(aplicabilă începând cu data de 1 ianuarie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare: a) abrogată;----------Lit. a) a art. 1 a fost abrogată de lit. a) a art. 124 din LEGEA nr. 223 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iulie 2015. b) abrogată;----------Lit. b) a art. 1 a fost abrogată de lit. a) a art. 124 din LEGEA nr. 223 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iulie 2015. c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitateal instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea; d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic şi consular; e) pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari; f) pensiile de serviciu ale deputaţilor şi senatorilor; g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă; h) pensiile de serviciu ale personalului Curţii de Conturi*). Notă

  ──────────

  *) Notă:

  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 297 din 27 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2012, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, constatându-se ca acestea sunt neconstituţionale în măsura în care se aplică şi consilierilor de conturi.

  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

  În concluzie, începând cu data de 24 iunie 2012, dispoziţiile invocate mai sus îşi încetează efectele juridice.

  ──────────
   +  Articolul 2 (1) Pensiile de serviciu anticipate şi anticipate parţiale dintre cele prevăzute la art. 1 devin pensii pentru limită de vârstă în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pensiile anticipate de serviciu dintre cele prevăzute la art. 1 lit. c) şi f) devin pensii pentru limită de vârstă în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pensiile de invaliditate şi pensiile de urmaş dintre cele prevăzute la art. 1 devin pensii de invaliditate, respectiv pensii de urmaş, în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Pensiile de serviciu, altele decât cele menţionate la alin. (1)-(3), dintre cele prevăzute la art. 1, devin pensii pentru limită de vârstă în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Pensiile prevăzute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia pensiilor dintre cele prevăzute la alin. (1), care au fost stabilite în baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determină considerându-se a fi îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se elaborează metodologia de recalculare a pensiilor prevăzute la art. 1, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4 (1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează de către instituţiile în evidenţa cărora se află persoanele beneficiare, după cum urmează: a) abrogată;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 4 a fost abrogată de lit. a) a art. 124 din LEGEA nr. 223 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iulie 2015. b) într-o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. c)-h). (2) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se stabileşte în baza punctajului mediu anual, determinat potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare expirării perioadei de recalculare prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), după caz.  +  Articolul 5 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de lit. a) a art. 124 din LEGEA nr. 223 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iulie 2015. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de lit. a) a art. 124 din LEGEA nr. 223 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iulie 2015. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 5 a fost abrogat de lit. a) a art. 124 din LEGEA nr. 223 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iulie 2015. (4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.  +  Articolul 6 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale se aprobă procedura de încadrare în grade de invaliditate, în vederea înscrierii la pensie de invaliditate. (2) Într-un interval de un an de la data intrării în vigoare a procedurii prevăzute la alin. (1), Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, organizează verificarea încadrării în grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate aflaţi în evidenţă la acea dată. (3) Dacă în urma verificării încadrării în grad de invaliditate realizate potrivit alin. (2) rezultă că dreptul la pensia de invaliditate a fost acordat prin săvârşirea unor infracţiuni, atât beneficiarul pensiei de invaliditate, cât şi persoanele care au participat, în orice mod, la săvârşirea unei infracţiuni ce a avut ca rezultat încadrarea în grad de invaliditate răspund, în condiţiile legii. (4) Beneficiarul pensiei de invaliditate obţinute prin săvârşirea unor infracţiuni va putea fi obligat să restituie integral sumele astfel încasate, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pensiilor prevăzute la art. 2 li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează aceste categorii de pensii.  +  Articolul 8Abrogat.----------Art. 8 a fost abrogat de lit. a) a art. 124 din LEGEA nr. 223 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iulie 2015.  +  Articolul 9Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii: a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001; b) abrogată.----------Lit. b) a art. 9 a fost abrogată de lit. a) a art. 124 din LEGEA nr. 223 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iulie 2015.  +  Articolul 10Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, în cazul beneficiarilor pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b).  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de lit. a) a art. 124 din LEGEA nr. 223 din 24 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iulie 2015.  +  Articolul 12Persoanele ale căror drepturi la pensie sunt stabilite, în condiţiile legii, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi vor fi supuse automat procesului de recalculare, astfel cum este reglementat de prezenta lege.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, şi în condiţiile art. 147 alin. (2) din Constituţia României, republicată, cu respectarea dispoziţiilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată, în şedinţa comună din data de 29 iunie 2010.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 119.-------