LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 (*actualizată*)privind asigurările şi reasigurările în România(actualizată la data de 27 iulie 2015*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În România, activitatea de asigurare se desfăşoară sub forma asigurărilor de viaţă şi a celor generale, facultative sau obligatorii, în condiţiile legii.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Articolul 1^1În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. contractant al asigurării - persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o alta persoana şi se obligă faţă de asigurator să plătească prima de asigurare;2. vehicul - orice mijloc de transport, cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, excepţie făcând cele care se deplasează pe şine, bicicletele sau vehiculele cu tracţiune animală;-------------Pct. 2 al art. 1^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007.3. persoana păgubită - persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;4. prejudiciu - efectul negativ suferit de persoana păgubită prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;5. Birou Naţional - organizaţie profesională, constituită în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, şi care grupează societăţile de asigurare care sunt autorizate într-un stat să practice asigurarea de răspundere civilă auto;6. Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România - biroul naţional din România;7. limitele teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule:-------------Partea introductivă a pct. 7 al art. 1^1 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul". a) teritoriul României; b) teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European; c) teritoriul statelor care leagă direct doua ţări membre ale Uniunii Europene în care nu exista birou naţional;8. Carte Verde - document internaţional de asigurare emis în numele biroului naţional, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU;9. franşiză - partea din prejudiciu suportată de persoana păgubită, stabilită ca valoare fixă sau procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare.--------------Pct. 9 al art. 1^1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 283 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005.10. vignetă - autocolant care se aplică pe parbrizul vehiculului sau în alt loc vizibil din exterior, care atestă existenţa unei poliţe de asigurare RCA pentru vehiculul respectiv, eliberat împreună cu poliţa de asigurare RCA.-------------Pct. 10 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007.--------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005.  +  Articolul 2În asigurarea facultativă raporturile dintre asigurat şi asigurator, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de asigurare.  +  Articolul 3În asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat şi asigurator, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi sunt stabilite prin lege.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Articolul 4În sensul prezentei legi, este obligatorie asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, precum şi tramvaie, în limitele teritoriale de acoperire.-------------Art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".  +  Articolul 5Asigurarea obligatorie se practica: a) de către societăţile de asigurare din România autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; b) de către societăţile de asigurare autorizate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene care desfăşoară activitate în România conform dreptului de stabilire şi liberei circulaţii a serviciilor. Societăţile de asigurare care au dreptul să practice asigurarea obligatorie conform alin. 1, la cererea potenţialului asigurat, încheie asigurarea eliberând un înscris doveditor.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005.  +  Articolul 6Operaţiunile de reasigurare completează activitatea de asigurare prin cedarea şi primirea unor riscuri pe piaţa interna şi internaţională de asigurări.Abrogat.------------Alin. 2 al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.În operaţiunile de reasigurare, raporturile dintre reasigurat şi reasigurător, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de reasigurare.  +  Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Articolul 8Avizarea şi constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea şi plata despăgubirilor ori a sumelor asigurate se efectuează în condiţiile legii şi ale normelor adoptate în baza legii de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru asigurările obligatorii, sau ale contractului de asigurare, în cazul asigurărilor facultative.Pentru evenimentele în care au fost implicate două vehicule, din care au rezultat numai pagube materiale, avizarea societăţilor din domeniul asigurărilor se poate face şi în baza unui formular tipizat, eliberat de societăţile din domeniul asigurărilor, denumit constatare amiabilă de accident, în care conducătorii vehiculelor respective consemnează circumstanţele producerii evenimentului, datele personale de identificare a vehiculelor implicate, precum şi a propriilor asigurători.Forma, dimensiunile, conţinutul, precum şi procedurile privind utilizarea formularului tipizat se stabilesc prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007.  +  Capitolul II Contractul de asigurare  +  Secţiunea 1 Încheierea contractului. Drepturi şi obligaţii  +  Articolul 9Abrogat.------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 11Abrogat.------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 12Abrogat.------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 13Abrogat.------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 14Abrogat.------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 15Abrogat.------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 16Abrogat.------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 17Abrogat.------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 18Abrogat.------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 19Abrogat.------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 20Abrogat.------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 20^1Abrogat.------------Art. 20^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 21Abrogat.------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 22Abrogat.------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 23Abrogat.------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Secţiunea a 2-a Asigurarea de bunuri  +  Articolul 24Abrogat.------------Art. 24 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 25Abrogat.------------Art. 25 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 26Abrogat.------------Art. 26 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 27Abrogat.------------Art. 27 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 28Abrogat.------------Art. 28 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 29Abrogat.------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 30Abrogat.------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Secţiunea a 3-a Asigurarea de persoane  +  Articolul 31Abrogat.------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 32Abrogat.------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 33Abrogat.------------Art. 33 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 34Abrogat.------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 35Abrogat.------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 36Abrogat.------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 37Abrogat.------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 38Abrogat.------------Art. 38 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 39Abrogat.------------Art. 39 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Articolul 40Abrogat.------------Art. 40 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 40^1Abrogat.------------Art. 40^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Secţiunea a 4-a Asigurarea de răspundere civilă  +  Articolul 41Abrogat.------------Art. 41 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 42Abrogat.------------Art. 42 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 43Abrogat.------------Art. 43 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 44Abrogat.------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Secţiunea a 5-a Alte asigurăriAsigurări de credite şi garanţii, asigurări de pierderi financiare şi alte asigurări------------Titlul Secţiunii a 5-a din Cap. ÎI a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Articolul 44^1Abrogat.------------Art. 44^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 44^2Abrogat.------------Art. 44^2 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 45Abrogat.------------Art. 45 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Secţiunea a 6-a ReasigurareaCoasigurarea, reasigurarea şi retrocesiunea------------Titlul Secţiunii a 6-a din Cap. ÎI a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Articolul 45^1Abrogat.------------Art. 45^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 46Abrogat.------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 47Abrogat.------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 1 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Capitolul IIIAsigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule-------------Titlul Cap. III a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".  +  Articolul 48Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România, precum şi tramvaie au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale de acoperire şi să menţină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare, precum şi să aplice pe parbrizul vehiculului sau în alt loc vizibil din exterior vigneta.-------------Alin. 1 al art. 48 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007.Persoanele care intra pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate/înregistrate în afară teritoriului României se considera asigurate, în condiţiile prezentei legi, în una dintre următoarele situaţii: a) dacă numărul de înmatriculare/înregistrare atesta asigurarea potrivit legii statului în care este înmatriculat/înregistrat vehiculul sau acordurilor internaţionale de asigurare valabile în România; b) dacă poseda documente internaţionale de asigurare valabile în România.-------------Alin. 2 al art. 48 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul" şi a termenului "înmatriculat" cu termenul "înmatriculat/înregistrat".Fac excepţie de la dispoziţiile prezentului articol persoanele fizice şi juridice, pe timpul utilizării vehiculelor pentru cursele de întreceri, raliuri sau antrenamente, care se pot asigura facultativ pentru astfel de riscuri.-------------Alin. 3 al art. 48 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".  +  Articolul 48^1La înscrierea în circulaţie, la efectuarea de modificări în certificatul de înmatriculare/înregistrare sau în cartea de identitate a unui vehicul şi la efectuarea verificărilor tehnice periodice, este obligatorie prezentarea dovezii existenţei unei asigurări de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, în condiţiile prezentei legi.Contractul de asigurare atesta existenta asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule. Încheierea contractului de asigurare de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule se dovedeşte cu poliţa de asigurare/documentul Carte Verde.-------------Art. 48^1 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul" şi a termenului "înmatriculat" cu termenul "înmatriculat/înregistrat".  +  Articolul 49Asigurătorul acorda despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule, precum şi tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil, în conformitate cu: a) legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislaţia respectiva şi cel prevăzut în contractul de asigurare; b) legislaţia românească în vigoare, în cazul în care persoanele păgubite sunt cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, în timpul unei călătorii ce leagă direct doua teritorii în care este valabil tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, dacă nu exista birou naţional pe teritoriul traversat în care s-a produs accidentul.-------------Art. 49 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".  +  Articolul 50Despăgubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile de judecata persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri.În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acorda atât pentru persoanele aflate în afară vehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel vehicul, cu excepţia conducătorului vehiculului respectiv.-------------Alin. 2 al art. 50 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".Se acorda despăgubiri şi în cazul în care persoanele care formulează pretenţii de despăgubiri sunt soţul (soţia) sau persoane care se afla în întreţinerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului.-------------Alin. 3 al art. 50 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despăgubirile se acorda pentru bunurile aflate în afară vehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel vehicul, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum şi dacă nu aparţineau proprietarului, utilizatorului ori conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului.-------------Alin. 4 al art. 50 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".------------Art. 50 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Articolul 51Despăgubirile, astfel cum sunt prevăzute la art. 49 şi 50, se acordă şi în cazul în care cel care conducea vehiculul, răspunzător de producerea accidentului, este o altă persoană decât asiguratul.Despăgubirile se plătesc şi atunci când persoanele păgubite nu au domiciliul, reşedinţa sau sediul în România.În caz de vătămare corporală sau deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acordă despăgubiri dacă vehiculul care a produs accidentul este identificat şi asigurat, chiar dacă autorul accidentului a rămas neidentificat.-------------Art. 51 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".  +  Articolul 52În cazul în care, pentru acelaşi proprietar de vehicul, la data producerii accidentului, existau mai multe asigurări valabile, despăgubirea se suporta în părţi egale de către toţi asiguratorii. Despăgubirea se va plăti integral de către asigurătorul la care s-a adresat persoana păgubită, urmând ca ulterior asigurătorul în cauza să se îndrepte împotriva celorlalţi asigurători pentru recuperarea părţii de despăgubire, plătită în numele acestora.-------------Alin. 1 al art. 52 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".Asiguratul are obligaţia de a informa asigurătorul despre încheierea unor astfel de asigurări cu alţi asigurători.  +  Articolul 53Prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform legii se stabilesc: aplicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, limitele teritoriale de acoperire, nivelul despăgubirilor, condiţiile de plata, durata asigurării, facilităţile şi penalizările aplicabile asiguraţilor, criteriile şi condiţiile pentru acordarea sau retragerea autorizaţiei, persoanele care au obligaţia să încheie contracte de asigurare, modalitatea de gestionare a cazurilor de refuz al asigurătorului de a încheia asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, dacă este cazul, precum şi alte informaţii referitoare la acest tip de asigurare.------------Art. 53 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005.  +  Articolul 54Despăgubirea se stabileşte şi se efectuează conform art. 43*) şi 49, iar în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de răspundere civilă, în limitele obligaţiei acestuia, stabilită în prezentul capitol, cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenienţi forţaţi.Drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse pe teritoriul României de vehicule aflate în proprietatea persoanelor asigurate în străinătate se exercită împotriva asigurătorului prin reprezentanţele de despăgubiri sau prin Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, după caz, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 48 alin. 2.-------------Art. 54 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007.  +  Articolul 55Despăgubirile se plătesc de către asigurator persoanelor fizice sau juridice păgubite.Despăgubirile nu pot fi urmărite de creditorii asiguratului.Despăgubirile se plătesc asiguraţilor dacă aceştia dovedesc că au despăgubit persoanele păgubite şi despăgubirile nu urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. 58.Odată cu încasarea despăgubirii, persoanele păgubite vor declara în scris că au fost despăgubite pentru pagubele suferite şi că nu mai au nici o pretenţie de la asigurătorul de răspundere civilă şi asigurat (persoana vinovată) în legătură cu paguba respectiva.În situaţia efectuării plăţii de către asigurătorul de răspundere civilă direct în contul bancar al persoanei păgubite, aceasta se considera a fi integral despăgubită dacă în termen de 30 de zile de la data intrării sumei în contul sau bancar nu a notificat asigurătorului de răspundere civilă eventualele obiecţii referitoare la cuantumul despăgubirii.În cazul în care în drepturile persoanei păgubite s-a subrogat asigurătorul conform prevederilor art. 22*), eventuala diferenţa de despăgubire dintre asigurarea facultativă şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto rămâne pe contul asigurării facultative, neputând fi recuperată de la asigurat (persoana vinovată), dacă despăgubirea plătită din asigurarea facultativă nu depăşeşte limita maxima a despăgubirii ce poate fi acordată de asigurator pentru prejudiciile cauzate în unul şi acelaşi accident de vehicul, prevăzută de legislaţia în vigoare.-------------Alin. 6 al art. 55 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".------------Art. 55 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005.  +  Articolul 56Persoanele care folosesc pe teritoriul României vehicule înmatriculate/înregistrate în străinătate şi neasigurate în străinătate, potrivit art. 48 alin. 2, sau a căror asigurare expira pe durata şederii în România datorează prime de asigurare conform prevederilor legale.--------------Alin. 1 al art. 56 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul" şi a termenului "înmatriculat" cu termenul "înmatriculat/înregistrat".Personalul poliţiei de frontiera nu va verifica documentele de asigurare pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene, pentru acestea numerele de înmatriculare/înregistrare fiind garanţia asigurării.--------------Alin. 2 al art. 56 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul" şi a termenului "înmatriculat" cu termenul "înmatriculat/înregistrat".La intrarea sau ieşirea din ţara, personalul poliţiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României va controla documentele de asigurare şi va solicita proprietarului, împuternicitului acestuia sau conducătorului vehiculului înmatriculat/înregistrat în state terţe dovada plăţii primei de asigurare datorate. Persoanele neasigurate sau persoanele care la control nu pot face dovada asigurării ori a plăţii acesteia vor fi obligate să încheie asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule şi să achite prima de asigurare la entităţile desemnate în acest sens de către asiguratorii care au dreptul să practice asigurarea obligatorie conform art. 5 alin. 1*).--------------Alin. 3 al art. 56 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul" şi a termenului "înmatriculat" cu termenul "înmatriculat/înregistrat".Vehiculele înmatriculate/înregistrate în state terţe care intra pe teritoriul României de pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene nu vor fi supuse controlului privind documentele de asigurare, acest control putând fi efectuat numai prin sondaj.--------------Alin. 4 al art. 56 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul" şi a termenului "înmatriculat" cu termenul "înmatriculat/înregistrat".------------Art. 56 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005.  +  Articolul 57Abrogat.------------Art. 57 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005.  +  Articolul 58Asigurătorul recuperează sumele plătite drept despăgubiri de la persoana răspunzătoare de producerea pagubei, în următoarele cazuri: a) accidentul a fost produs cu intenţie; b) accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvârşite cu intenţie, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor infracţiuni săvârşite cu intenţie; c) accidentul a fost produc în timpul când autorul infracţiunii săvârşite cu intenţie încearcă să se sustragă de la urmărire; d) persoana răspunzătoare de producerea pagubei a condus vehiculul fără consimţământul asiguratului.--------------Lit. d) a art. 58 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".  +  Articolul 59Abrogat.------------Art. 59 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Capitolul III^1Abrogat.------------Cap. III^1 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 180 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.  +  Articolul 59^1Abrogat.------------Art. 59^1 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 180 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.  +  Articolul 59^2Abrogat.------------Art. 59^2 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 180 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.  +  Articolul 59^3Abrogat.------------Art. 59^3 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 180 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.  +  Articolul 59^4Abrogat.------------Art. 59^4 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 180 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.  +  Articolul 59^5Abrogat.------------Art. 59^5 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 180 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.  +  Articolul 59^6Abrogat.------------Art. 59^6 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 180 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.  +  Articolul 59^7Abrogat.------------Art. 59^7 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 180 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.  +  Articolul 59^8Abrogat.------------Art. 59^8 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 180 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.  +  Articolul 59^9Abrogat.------------Art. 59^9 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 180 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.  +  Capitolul IV Fonduri de protecţie  +  Articolul 60Abrogat.----------Art. 60 a fost abrogat de lit. a) a art. 41 din LEGEA nr. 213 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Articolul 61Se constituie Fondul de protecţie a victimelor străzii, în vederea protejării persoanelor păgubite prin accidente de vehicule supuse înmatriculării/înregistrării, precum şi de tramvaie, în care autorul a rămas neidentificat sau vehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule.--------------Alin. 1 al art. 61 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul" şi a termenului "înmatriculat" cu termenul "înmatriculat/înregistrat".Asiguratorii care practica asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule conform art. 5 sunt obligaţi să contribuie la constituirea fondului prevăzut la alin. 1 proporţional cu volumul primelor încasate pentru aceasta asigurare, până la acoperirea obligaţiilor de plata ale acestuia. Aceasta contribuţie nu va depăşi 5% din volumul primelor brute încasate pentru aceasta asigurare.--------------Alin. 2 al art. 61 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".------------Alin. 2 al art. 61 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005.Fondul de protecţie a victimelor străzii este destinat plăţilor de despăgubiri pentru vătămări corporale sau decese, dacă autorul a rămas neidentificat, respectiv plăţilor de despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri şi vătămări corporale sau decese, dacă vehiculul, respectiv tramvaiul, a fost neasigurat.--------------Alin. 3 al art. 61 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".În cazul avarierii sau distrugerii bunurilor prin accidente produse de vehicule, respectiv tramvaie, neasigurate, rămâne în sarcina persoanei păgubite o franşiză stabilită prin normele adoptate în baza prezentei legi.--------------Alin. 4 al art. 61 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul".Fondul de protecţie a victimelor străzii se va constitui, administra, utiliza şi prelua, în condiţiile normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.Disponibilităţile Fondului de protecţie a victimelor străzii, astfel constituite, vor fi plasate la Trezoreria Statului în instrumente purtătoare de dobândă, la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale.-------------Alin. 6 al art. 61 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 283 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005.În caz de deficit al Fondului de protecţie a victimelor străzii, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru acoperirea obligaţiilor acestuia, poate majoră în cursul anului contribuţia stabilită prin norme.În caz de litigiu, drepturile persoanelor păgubite prin accidente de vehicule supuse înmatriculării/înregistrării, precum şi de tramvaie, în care autorul a rămas neidentificat sau vehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, se exercita împotriva administratorului Fondului de protecţie a victimelor străzii, desemnat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile alin. 5.--------------Alin. 8 al art. 61 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul" şi a termenului "înmatriculat" cu termenul "înmatriculat/înregistrat".------------Art. 61 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Articolul 61^1Abrogat.----------Art. 61^1 a fost abrogat de lit. a) a art. 41 din LEGEA nr. 213 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 62Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului de protecţie a victimelor străzii constituit conform prevederilor art. 25^1 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, aplicabile la colectarea creanţelor bugetare. Dobânzile şi penalităţile vor fi virate în contul fondului respectiv.----------Art. 62 a fost modificat de art. 43 din LEGEA nr. 213 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015.  +  Articolul 63Constituie contravenţie săvârşirea următoarelor fapte: a) neplata la termen a despăgubirilor datorate din asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, către persoanele păgubite sau către asiguraţi, în condiţiile normelor emise în baza art. 53;--------------Lit. a) a alin. 1 al art. 63 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul". b) neplata la termen a sumelor destinate Fondului de protecţie a victimelor străzii, precum şi a contribuţiei procentuale din valoarea primelor brute încasate aferente asigurărilor obligatorii;----------Lit. b) a alin. 1 al art. 63 a fost modificată de art. 43 din LEGEA nr. 213 din 21 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015. c) nedepunerea la asigurători de către intermediarii de asigurări a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare, dacă fapta nu constituie infracţiune.-------------Lit. c) a alin. 1 al art. 63 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 283 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005. d) nerespectarea de către asigurători a obligaţiilor prevăzute la art. 36 alin. 2*); e) nerespectarea de către asigurători a obligaţiilor prevăzute la art. 49; f) neluarea de către asigurători a declaraţiei de despăgubire prevăzute la art. 55 alin. 4; g) nerespectarea de către asigurători a interdicţiei de recuperare a diferenţei de despăgubire dintre asigurarea facultativă şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, în condiţiile art. 55 alin. 6; h) necomunicarea de către brokerul de asigurare către asigurator a producerii riscului asigurat, în termenul prevăzut în contractul de asigurare, în condiţiile art. 19 alin. 3*).------------Alin. 1 al art. 63 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005.Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se constată şi se sancţionează după cum urmează:------------Partea introductivă a alin. 2 al art. 63 a fost modificată de pct. 1 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013. a) pentru faptele asigurătorilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu avertisment scris sau cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) şi cu limitarea operaţiunilor, cu interzicerea temporară sau definitiva pentru asigurători a exercitării activităţii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurări, sau cu suspendarea ori retragerea autorizaţiei asigurătorilor; b) pentru faptele administratorilor, directorilor sau directorilor executivi, prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); c) pentru faptele agenţilor de asigurare, prevăzute la alin. 1 lit. c), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON); d) pentru faptele brokerilor, prevăzute la alin. 1 lit. c) şi h), cu avertisment scris sau cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON) şi cu interzicerea temporară sau definitiva a activităţii definite la art. 2 lit. C pct. 62 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu suspendarea ori retragerea autorizaţiei; e) pentru faptele asigurătorilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g) ori pentru faptele brokerilor prevăzute la alin. 1 lit. c) şi h), săvârşite în mod repetat sau cu rea-credinţa, cu limitarea operaţiunilor, cu interzicerea temporară sau definitiva pentru asigurători a exercitării activităţii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurări, sau cu suspendarea ori retragerea autorizaţiei asigurătorilor.-------------Alin. 2 al art. 63 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 283 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005.Constatarea contravenţiilor se face de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu procedura prevăzută de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (2^1) al art. 63 a fost introdus de pct. 2 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013.Sancţiunile pentru faptele prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f) şi g) se aplica fie asigurătorilor prevăzuţi la alin. 2 lit. a), fie persoanelor prevăzute la alin. 2 lit. b).------------Alin. 3 al art. 63 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005.Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a normelor adoptate în aplicarea acesteia se constata de către persoanele anume împuternicite de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi se sancţionează de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.Decizia de sancţionare este semnată de preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi produce efecte la data comunicării ei persoanei sancţionate.------------Art. 63 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Articolul 64Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare prevăzute la art. 48 şi 56 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului, până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării.--------------Alin. 1 al art. 64 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 304 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007, prin înlocuirea termenului "autovehicul" cu termenul "vehicul" şi a termenului înmatriculat" cu termenul "înmatriculat/înregistrat".Constatarea şi aplicarea acestora se fac de către personalul Poliţiei.------------Art. 64 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Articolul 65Abrogat.------------Art. 65 a fost abrogat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Articolul 66Pentru sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 63 şi 64, plângerile se depun la instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.------------Art. 66 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Articolul 67Nivelul amenzilor prevăzute la art. 63 şi 64 se va actualiza prin hotărâri ale Guvernului, în corelaţie cu evoluţia indicelui preţurilor de consum.------------Art. 67 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Articolul 68Contravenţiilor prevăzute la art. 63 şi 64 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei legi.------------Art. 68 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 172 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 26 mai 2004.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 69Unităţile de poliţie, unităţile de pompieri, unităţile medicale din cadrul sistemului medical public şi privat, medicii de familie şi celelalte autorităţi publice competente să cerceteze accidente de vehicule sau alte evenimente, după caz, vor comunica, la cererea asigurătorilor, în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, actele şi datele cu privire la cauzele şi împrejurările producerii riscurilor asigurate şi la pagubele provocate, în vederea stabilirii şi plăţii de către asigurători a indemnizaţiilor de asigurare.  +  Articolul 69^1În România, asigurările şi reasigurările sunt supuse dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi.------------Art. 69^1 a fost modificat de pct. 2 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 69^2Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme obligatorii în aplicarea dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi.------------Art. 69^2 a fost modificat de pct. 3 al art. 192 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 70Prezenta lege intra în vigoare începând cu data de 1 februarie 1996.Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: Titlul XIII, Cartea I "Despre contractul de asigurare", din Codul comercial, Decretul nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat, republicat în 1988, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1.715/1971 pentru stabilirea unor măsuri în executarea Decretului nr. 471/1971, Hotărârea Guvernului nr. 387/1990 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea autovehiculelor, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  ADRIAN NĂSTASE
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  -------