HOTĂRÎRE nr. 231 din 29 martie 1991privind înfiinţarea regiei autonome "Monetaria statului" şi "Imprimeria Băncii Naţionale a României"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 23 aprilie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărîri se înfiinţează Regia autonomă "Monetaria statului", cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Fabrica de Chibrituri nr. 30, sectorul 5, şi Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României", cu sediul în Bucureşti, strada Smirdan nr. 2, sectorul 3.Regiile autonome se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi cu regulamentele de organizare şi funcţionare (anexele nr. 1 şi 2), care fac parte integrantă din prezenta hotărîre.Regiile autonome "Monetaria statului" şi "Imprimeria Băncii Naţionale a României" sînt persoane juridice şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară în subordinea Băncii Naţionale a României.Banca Naţionala a României este imputernicita sa reprezinte interesele statului în consiliul de administraţie al Regiei autonome "Monetaria statului" şi în consiliul de administraţie al Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României".  +  Articolul 2Patrimoniul Regiei autonome "Monetaria statului" este în valoare de 55.575 mii lei, iar al Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" de 46.693 mii lei, stabilite pe bază de bilanţ contabil încheiat la 31 decembrie 1990. Valoarea patrimoniului fiecărei regii va fi corectată după finalizarea completa a evaluării acestuia conform Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990.  +  Articolul 3Obiectul de activitate al Regiei autonome "Monetaria statului" îl constituie:- fabricarea de monede metalice pentru satisfacerea nevoilor de numerar ale tarii, pentru vinzari la export în scop numismatic de către Banca Naţionala a României, precum şi de monede metalice pentru alte tari;- fabricarea de moneda naţionala tip briliant şi prouf pentru export în scop numismatic de către Banca Naţionala a României;- prelucrarea aurului dentar în cantităţi şi sortimentele solicitate de Banca Naţionala a României;- fabricarea de laminate şi trefilate din metale preţioase şi aliajele acestora pentru nevoile industriei electronice şi electrotehnice;- fabricarea de bijuterii din aur şi argint pentru populaţie cu metal pretios al acesteia sau al statului;- fabricarea de ordine, medalii, decoraţii, plachete şi însemne ale statului român;- fabricarea stampilelor din cauciuc, a sigiliilor metalice, a pieselor şi matritelor timbru sec ce poarta pe ele stema României şi alte semne specifice fiecărei instituţii solicitante ;- fabricarea maşinilor şi dispozitivelor pentru numerotarea biletelor de banca imprimate de Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României", a libretelor C.E.C., precum şi pentru orice activitate, cărora le trebuie asigurata autenticitatea însemnelor statului şi securitatea contrafacerii;- fabricarea de poansoane gravate pentru marcarea bijuteriilor din aur şi argint, precum şi a poansoanelor şi marcilor necesare activităţii de metrologie;- fabricarea însemnelor pentru uniformele militare şi uniformele altor instituţii;- alte produse specifice domeniului de activitate al Regiei autonome "Monetaria statului".  +  Articolul 4Obiectul de activitate al Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" este următorul:- fabricarea biletelor de banca pentru acoperirea nevoilor de numerar ale tarii şi pentru vinzari la export în scop numismatic de către Banca Naţionala a României, precum şi de bancnote pentru alte tari;- fabricarea din hîrtii speciale filigranate a unor imprimate cu valoare (cecuri bancare, acţiuni şi hîrtii cu valoare pentru băncile de stat sau particulare şi pentru societăţile comerciale, librete şi obligaţiuni C.E.C., alte înscrisuri de stat, precum şi a bonurilor cantităţi fixe pentru PECO);- tipărirea altor hîrtii cu valoare şi cu regim special, precum şi diverse lucrări poligrafice specifice domeniului de activitate al Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României".  +  Articolul 5Regiile autonome vor fabrica suplimentar cantităţi de bilete de banca şi monede metalice aflate sau retrase din circulaţie în vederea vinzarii la export în scop numismatic de către Banca Naţionala a României.  +  Articolul 6Regia autonomă "Monetaria statului" poate înfiinţa reţea de magazine proprii pentru confecţionarea şi vînzarea de bijuterii din aur şi argint pentru populaţie cu metalul pretios al acesteia sau al statului.  +  Articolul 7Regiile autonome "Monetaria statului" şi "Imprimeria Băncii Naţionale a României" îşi acoperă toate cheltuielile, inclusiv dobinzile, amortizarea investiţiilor şi rambursarea creditelor cu veniturile provenite din activitatea proprie şi prin subvenţii de la buget, acordate potrivit legii.  +  Articolul 8Conducerea regiilor este asigurata de consiliile de administraţie constituite, potrivit legii, din 7 persoane la Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" şi 9 persoane la Regia autonomă "Monetaria statului".Din consiliul de administraţie fac parte un reprezentant al Ministerului Finanţelor şi 3 reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 9Activitatea curenta a fiecărei regii autonome este condusă de un director numit de guvernatorul Băncii Naţionale a României, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.  +  Articolul 10Structurile organizatorice şi functionale ale regiilor autonome "Monetaria statului" şi "Imprimeria Băncii Naţionale a României" se stabilesc de consiliile de administraţie ale acestora.  +  Articolul 11Personalul trecut la regiile autonome "Monetaria statului" şi "Imprimeria Băncii Naţionale a României" se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 12Orice dispoziţie contrară prezentei hotărîri se abroga.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Regiei autonome "Monetaria statului"  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regia autonomă "Monetaria statului" funcţionează în subordinea Băncii Naţionale a României şi asigura fabricarea monedei metalice pentru satisfacerea nevoilor de numerar ale statului, emiterea şi fabricarea de ordine, medalii, decoraţii, plachete şi însemne ale statului român, sigiliilor metalice, prelucrarea aurului, argintului şi aliajelor sale pentru întreaga industrie, pentru bijuterii cu metalele preţioase puse la dispoziţie de către stat, sau de populaţie, a stampilelor din cauciuc cu stema tarii şi a însemnelor heraldice specifice.  +  Articolul 2Regia autonomă "Monetaria statului" este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, activitatea acesteia se desfăşoară în baza prezentului regulament, precum şi a altor prevederi legale.  +  Articolul 3Sediul Regiei "Monetaria statului" este în municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, sectorul 5.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 4Regia autonomă "Monetaria statului" are ca obiect de activitate:4.1. fabricarea monedei metalice pentru satisfacerea necesarului de numerar al tarii;4.2. fabricarea de moneda naţionala tip briliant şi prouf pentru vînzare la export în scop numismatic de către Banca Naţionala a României;4.3. fabricarea de moneda metalică pentru alte tari la solicitarile acestora şi cu aprobarea instituţiilor legale ale statului român;4.4. fabricarea suplimentar a unor cantităţi de monede metalice aflate sau retrase din circulaţie în vederea vinzarii la export în scop numismatic de către Banca Naţionala a României;4.5. fabricarea de ordine, medalii, decoraţii, plachete şi însemne ale statului român;4.6. fabricarea stampilelor din cauciuc, a sigiliilor metalice pentru ceara, pentru tus, a pieselor şi matritelor timbru sec, ce poarta pe ele stema României şi alte semne specifice fiecărei instituţii de stat solicitante;4.7. fabricarea maşinilor şi dispozitivelor pentru numerotarea libretelor C.E.C., a bancnotelor naţionale, precum şi pentru orice activitate, cărora le trebuie asigurata autentificarea statului şi securitatea contrafacerii;4.8. fabricarea de poansoane gravate pentru marcarea bijuteriilor din aur şi argint ce se produc pe teritoriul României, precum şi a poansoanelor şi marcilor necesare activităţii de metrologie;4.9. prelucrarea aurului dentar în cantităţile şi sortimentele solicitate de Banca Naţionala a României;4.10. fabricarea de laminate şi trefilate din metale preţioase şi aliajele acestora pentru nevoile industriei electronice şi electrotehnice.4.11. fabricarea de bijuterii din aur şi argint pentru populaţie cu metalul pretios al statului, precum şi cu metalul pretios adus de populaţie;4.12. fabricarea însemnelor metalice pentru uniformele militare şi pentru uniformele altor instituţii;4.13. alte produse specifice domeniului de activitate:4.13.1. fabricarea sigiliilor metalice conform STAS 5891-88 utilizate la sigilarea vagoanelor C.F.R., containerelor şi autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi produse, mai ales în traficul internaţional;4.13.2. fabricarea de maşini de numerotat, înregistrat, compostat, cu plăci gravate manual şi mecanic;4.13.3. fabricarea de distincţii (medalii şi plachete) pentru activităţile sportive, aniversari şi comemorari;4.13.4. fabricarea de insigne, însemne heraldice, materiale numismatice, brelocuri pentru unităţile economice şi pentru formaţiunile politice;4.13.5. efectuarea de expertize tehnice privind calitatea metalelor preţioase în laboratoarele Regiei autonome "Monetaria statului";4.13.6. efectuarea de expertize a falsurilor monetare, cooperarea cu organele de specialitate ale statului pentru prevenirea şi eliminarea contrafacerilor monetare şi de obiecte din metale preţioase;4.13.7. executarea de acoperiri galvanice-auriri, argintari, folosind metalul pretios al statului şi al clienţilor;4.13.8. executarea de produse presate şi acoperite galvanic (eloxari, alamiri, nichelari, cromari, brunari etc.);4.13.9. executarea de obiecte de arta şi de podoaba, emailate artistic manual la cald cu una pînă la 8 culori din metale comune şi metale preţioase;4.13.10. executarea de laminate din metale feroase şi neferoase folosind procedeul de placare bimetalica la cald (ex. otelul placat cu nichel pentru moneda);4.13.11. executarea de proiecte de monede, medalii, ordine, decoraţii, distincţii sportive, şcolare, insigne etc.;4.13.12. executarea de lucrări de gravura pe obiecte reprezentative ale instituţiilor administraţiei de stat;4.13.13. operaţiuni speciale de metalizare a masei plastice pentru lucrări speciale;4.13.14. fabricarea emblemelor şi monogramelor folosite la echiparea autoturismelor Dacia, Oltcit, Aro, TV etc.  +  Articolul 5Atribuţii principale ale Regiei autonome "Monetaria statului" pentru realizarea obiectului sau de activitate:5.1. asigura orientarea activităţii pentru dotarea cu prese, dispozitive monetare de cea mai înaltă tehnica şi materiale monetare folosite pe plan mondial;5.2. coordonează şi asigură realizarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor şi utilajelor din dotare în vederea menţinerii capacităţii de producţie;5.3. stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru protecţia şi securitatea muncii;5.4. urmăreşte şi verifica modul de realizare a lucrărilor de investiţii în vederea respectării proiectelor de execuţie şi asigura condiţiile de punere în funcţiune a noilor utilaje şi instalaţii;5.5. pregăteşte executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităţilor existente potrivit reglementărilor legale;5.6. realizează importul de maşini, utilaje şi instalaţii pentru retehnologizarea capacităţilor existente;5.7. pregăteşte şi negociaza cu reprezentanţii organelor competente volumul şi structura sortimentala a producţiei şi contractarea acesteia în condiţiile asigurării resurselor materiale prin reparaţii sau direct pe piaţa libera şi din import;5.8. asigura urmărirea producţiei contractate cu beneficiarii de stat şi cu agenţii economici privati pentru respectarea termenelor contractuale;5.9. organizează desfăşurarea activităţilor de formare profesională a cadrelor de gravori manuali, gravori mecanici, bijutieri, artişti modelatori - pentru moneda, matriteri, emailatori artistici, monetaristi şi alte meserii specifice activităţii Regiei autonome "Monetaria statului";5.10. asigura respectarea disciplinei muncii, respectarea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către întregul personal, pe baza statutului personalului Regiei autonome "Monetaria statului" care se va elabora şi aproba de către consiliul de administraţie al regiei autonome avînd în vedere prezentul regulament;5.11. asigura elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea de credite şi a altor surse de finanţare, inclusiv pentru fond valutar;5.12. se ocupa de programarea şi executarea activităţii economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuţiei acestora şi stabileşte destinaţia veniturilor conform legislaţiei în vigoare;5.13. redactează instrucţiunile de recunoaştere a falsului monetar şi executa analiza monedelor banuite a fi false. Buletinele de analiza eliberate de laboratorul Monetariei statului şi avizate de Banca Naţionala a României reprezintă acte de expertiza oficială pentru organele poliţieneşti sau judiciare;5.14. organizează, în Bucureşti şi oraşele mai mari din ţara, magazine proprii pentru confecţionarea şi vînzarea de bijuterii din aur şi argint.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 6Regia autonomă "Monetaria statului" are un patrimoniu în valoare de 55.575 mii lei, conform datelor din bilanţul încheiat la 31 decembrie 1990, ce se va corecta ulterior conform Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990.  +  Articolul 7Regia autonomă "Monetaria statului" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate ea se foloseşte şi dispune în mod autonom, în condiţiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu, pentru realizarea obiectului sau de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.  +  Capitolul 4 Structura Regiei autonome "Monetaria statului"  +  Articolul 8Regia autonomă "Monetaria statului" îşi aproba structura organizatorică şi stabileşte atribuţiile compartimentelor prin consiliul de administraţie. De asemenea, consiliul de administraţie stabileşte relaţiile dintre serviciile regiei, dintre regie şi terţi şi acorda împuternicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice şi altele.  +  Articolul 9În cadrul regiei se pot constitui ateliere, formaţii de lucru, servicii, precum şi alte forme de organizare, în funcţie de necesitatea şi volumul activităţilor, asigurindu-se prin aceasta bunul mers al activităţii de producţie.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale Regiei autonome "Monetaria statului"  +  Articolul 10Conducerea Regiei autonome "Monetaria statului" se asigura prin:- consiliul de administraţie;- director.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie al Regiei autonome "Monetaria statului" se numeşte prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi este compus din 9 persoane, după cum urmează:- directorul Regiei autonome "Monetaria statului" - preşedinte;- trei reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României;- reprezentantul Ministerului Finanţelor;- ingineri, economişti, tehnicieni şi jurişti specializaţi în domeniul de activitate al regiei.  +  Articolul 12Una şi aceeaşi persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administraţie sau sa participe la societăţi comerciale cu care Regia autonomă "Monetaria statului" întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.  +  Articolul 13Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie, persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intenţie, înşelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dăuna avutului obştesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală şi cercetare abuzivă şi infracţiuni contra păcii şi omenirii.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sînt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 15Membrii consiliului de administraţie se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiţi la fiecare doi ani.  +  Articolul 16Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile decurgind din aceasta calitate, ei sînt plătiţi cu o indemnizaţie stabilită de consiliul de administraţie pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate.  +  Articolul 17Atribuţiile, răspunderile şi competentele consiliului de administraţie sînt următoarele:17.1. aproba structura organizatorică şi funcţională a Regiei autonome "Monetaria statului";17.2. răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu;17.3. hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocaţii de la buget;17.4. propune, potrivit reglementărilor legale, investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe;17.5. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome "Monetaria statului". În situaţiile în care cheltuielile depăşesc veniturile, dispune promovarea documentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare către organele competente spre aprobare;17.6. stabileşte nivelurile de salarizare a personalului în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;17.7. stabileşte împrumuturile pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora, împreună cu banca creditoare;17.8. aproba înstrăinarea bunurilor mobile aparţinînd regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei;17.9. propune, negociaza şi, după caz, stabileşte preţuri şi tarife pentru produsele şi prestaţiile sale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;17.10. pregăteşte şi aproba documentaţia pentru obţinerea fondului valutar necesar pentru importul de maşini, utilaje, instalaţii şi materiale specifice activităţii monetare;17.11. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din ţara şi străinătate;17.12. asigura şi răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului înconjurător;17.13. stabileşte măsuri pentru respectarea statutului personalului, disciplinei tehnologice, protecţiei şi securităţii muncii;17.14. asigura legătură permanenta cu sindicatele libere din cadrul regiei şi cu reprezentanţii salariaţilor pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar în scopul desfăşurării optime a procesului de producţie;17.15. ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea şi recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaţilor regiei;17.16. adopta orice alta hotărîre şi dispune măsuri privind activitatea Regiei autonome "Monetaria statului" cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 18Consiliul de administraţie se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe luna sau, la cererea preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 19Pentru luarea unor anumite decizii, consiliul de administraţie poate să apeleze la consilieri, consultanţi sau experţi din diferite sectoare. Activitatea va fi compensata material conform înţelegerii pe bază de contract.  +  Articolul 20Directorul Regiei autonome "Monetaria statului" este numit prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 21Directorul Regiei autonome "Monetaria statului" conduce activitatea curenta a acesteia şi reprezintă regia în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.  +  Articolul 22Anual, consiliul de administraţie prezintă Băncii Naţionale a României un raport asupra activităţii desfăşurate de regie în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.  +  Capitolul 6 Bugetul şi administrarea acestuia, relaţii financiare  +  Articolul 23Regia autonomă "Monetaria statului" determina anual volumul venitului realizat, cheltuielile totale de efectuat şi cota de impozit pe profit datorată bugetului statului, conform legii.  +  Articolul 24Partea de cheltuieli care depăşeşte nivelul veniturilor realizate se subvenţionează de la bugetul de stat, conform legii.  +  Articolul 25Veniturile şi cheltuielile Regiei autonome "Monetaria statului" se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar şi cuprind la "Venituri" sumele provenind din activitatea curenta, iar la "Cheltuieli" valorile consumate pentru contractarea, aprovizionarea, manipularea, depozitarea, transportul şi distribuirea produselor ce fac obiectul activităţii, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu întreţinerea şi exploatarea utilajelor şi instalaţiilor, precum şi rambursarea creditelor şi dobinzilor.  +  Articolul 26Regia autonomă "Monetaria statului" întocmeşte anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi după modelul stabilit de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 27Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă "Monetaria statului" constituie fondul de rezerva şi fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare pentru perfecţionarea şi recalificarea personalului angajat, precum şi pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plăteşte impozitele, taxele, cotele de asigurări şi securitate socială şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.Consiliul de administraţie poate hotărî şi crearea altor fonduri în afară celor menţionate la alineatul precedent. Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii şi efectuarea plăţilor prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaţilor la profit în limita prevederilor legale.  +  Articolul 28În situaţia în care, în cursul exerciţiului financiar, veniturile nu sînt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă "Monetaria statului", pe baza calculelor de fundamentare, determina volumul împrumuturilor necesare activităţilor sale, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă poate beneficia, în condiţiile legii, de subvenţii de la bugetul de stat sau poate contracta credite bancare.  +  Articolul 29Regia autonomă "Monetaria statului" hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate în limita competentelor ce îi sînt acordate, stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare şi determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiţii.  +  Articolul 30Operaţiunile de încasări şi plati ale Regiei autonome "Monetaria statului" se efectuează prin conturi deschise la Banca Comercială Română. Pentru necesităţile directe, Regia autonomă "Monetaria statului", poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi valuta, prin casieria proprie.  +  Capitolul 7 Relaţii comerciale  +  Articolul 31Relaţiile comerciale dintre Regia autonomă "Monetaria statului" şi terţi se vor desfăşura pe baze contractuale, în contracte se vor stipula clauze speciale de încheiere, execuţie şi răspundere. Livrarea unor produse şi efectuarea unor prestaţii se pot face şi direct către populaţie.  +  Articolul 32Preţurile şi tarifele pentru produsele şi prestaţiile executate de Regia autonomă "Monetaria statului" se supun legilor şi reglementărilor privind preţurile.  +  Capitolul 8 Dispoziţii referitoare la personal  +  Articolul 33Personalul Regiei autonome "Monetaria statului" este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administraţie, precum şi prevederilor regulamentelor şi instrucţiunilor specifice anumitor locuri de muncă. Prin statut se reglementează în principal:- sistemul de ocupare a posturilor şi de promovare;- formele de calificare şi perfecţionare a personalului;- sistemul de încetare a raporturilor de muncă;- îndatoririle personalului pe niveluri ierarhice;- modul de aplicare a sancţiunilor;- sistemul propriu de salarizare;- sistemul de recompense;- alte prevederi specifice referitoare la protecţia socială a personalului.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 34Pentru asigurarea securităţii producţiei, a producţiei de moneda, laminate, trefilate din aur şi argint, a tezaurelor de moneda şi a celor de metale preţioase, a depozitelor de materiale, produselor finite, precum şi pentru preintimpinarea oricăror sustrageri, Regia autonomă "Monetaria statului" va organiza paza înarmată proprie.Accesul persoanelor străine în cadrul regiei se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administraţie şi cu respectarea legislaţiei actuale.  +  Articolul 35Litigiile de orice fel în care este implicata Regia autonomă "Monetaria statului" sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.  +  Articolul 36Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.  +  Anexa 2 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Regiei autonome "Imprimeria BănciiNaţionale a României"  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a România" şi asigura fabricarea biletelor de banca pentru satisfacerea nevoilor de numerar ale statului, fabricarea altor imprimate cu valoare şi diverse tiparituri specifice domeniului sau de activitate.  +  Articolul 2Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. Activitatea acesteia se desfăşoară în baza prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Sediul Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" este în municipiul Bucureşti, str. Smirdan nr. 2, sectorul 3.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 4Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" are următorul obiect de activitate:- fabricarea biletelor de banca pentru acoperirea nevoilor de numerar ale tarii, pentru vinzari la export în scop numismatic de către Banca Naţionala a României, precum şi bancnote pentru alte tari;- fabricarea suplimentar a unor cantităţi de bilete de banca aflate sau retrase din circulaţie pentru livrare la export în scop numismatic de către Banca Naţionala a României;- fabricarea din hîrtii speciale, filigranate a următoarelor hîrtii de valoare:- cecuri bancare;- acţiuni şi hîrtii de valoare pentru bănci de stat sau particulare şi societăţi comerciale;- bonuri cantităţi fixe pentru comercializarea produselor petroliere;- librete şi obligaţiuni C.E.C.;- tipărirea altor hîrtii de valoare şi cu regim special;- tipărirea altor lucrări poligrafice specifice domeniului de activitate.  +  Articolul 5Atribuţii principale ale Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" pentru realizarea obiectului sau de activitate:5.1. asigura orientarea activităţii pentru dotarea cu maşini şi utilaje de înaltă tehnicitate, în vederea realizării biletelor de banca şi hirtiilor de valoare la un nivel calitativ superior, asigurind totodată şi protecţia acestora contra falsificarilor;5.2. coordonează şi asigură realizarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor din dotare în vederea asigurării bunei desfăşurări a activităţii de producţie;5.3. pregăteşte şi negociaza cu reprezentanţii organelor competente, volumul şi structura sortimentala a producţiei şi contractarea acesteia în condiţiile asigurării resurselor materiale prin reparaţii sau direct de pe piaţa libera şi din import; 5.4. asigura programarea şi urmărirea producţiei contractate cu beneficiarii de stat şi cu agenţii economici privati, pentru respectarea termenelor contractuale;5.5. asigura desfacerea produselor realizate către beneficiarii contractelor, conform clauzelor contractuale şi a prevederilor legale;5.6. realizează importul de maşini, utilaje şi instalaţii pentru retehnologizarea capacităţilor existente;5.7. pregăteşte executarea noilor obiective, retehnologizarea capacităţilor existente potrivit reglementărilor legale;5.8. urmăreşte şi verifica modul de realizare a lucrărilor de investiţii în vederea respectării proiectelor de execuţie şi asigura condiţiile de punere în funcţiune a noilor utilaje şi instalaţii;5.9. stabileşte şi răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru protecţia şi securitatea muncii; 5.10. organizează desfăşurarea activităţilor de formare şi perfecţionare profesională a salariaţilor, cu precădere pentru meseriile şi specialitatile unde exista un deficit de cadre calificate;5.11. asigura respectarea disciplinei muncii, respectarea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către întreg personalul, pe baza statutului personalului Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României", care se va elabora şi aproba de către consiliul de administraţie al regiei autonome avînd în vedere prezentul regulament;5.12. asigura elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea de credite şi a altor surse de finanţare, inclusiv pentru fonduri valutare;5.13. se ocupa de programarea şi desfăşurarea activităţii economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuţiei acestora şi stabileşte destinaţia veniturilor conform legislaţiei în vigoare;5.14. Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" efectuează expertize privind autenticitatea bancnotelor româneşti şi străine, care au avizul Băncii Naţionale a României se pun la dispoziţia organelor judiciare sau de poliţie.  +  Capitolul 3 Patrimoniul Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României"  +  Articolul 6Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" are un patrimoniu în valoare de 46.693 mii lei, conform datelor din bilanţul încheiat la 31 decembrie 1990, ce se va corecta ulterior conform Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990.  +  Articolul 7Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate ea se foloseşte şi dispune în mod autonom, în condiţiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu, pentru realizarea obiectului sau de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.  +  Capitolul 4 Structura Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României"  +  Articolul 8Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" îşi aproba structura organizatorică şi stabileşte atribuţiile compartimentelor sale prin consiliul de administraţie. De asemenea, consiliul de administraţie stabileşte relaţiile dintre serviciile regiei, dintre regie şi terţi şi acorda împuternicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice şi altele.  +  Articolul 9În cadrul regiei se pot constitui ateliere, formaţii de lucru, servicii, precum şi alte forme de organizare, în funcţie de necesitatea şi volumul activităţilor, asigurindu-se prin aceasta bunul mers al activităţii de producţie.  +  Capitolul 5 Organele de conducere ale Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale aRomâniei"  +  Articolul 10Conducerea Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" se asigura prin:- consiliul de administraţie;- director.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie al Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" se numeşte prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi este compus conform prevederilor legii, din 7 persoane:- director - preşedinte;- reprezentantul Ministerului Finanţelor;- 3 reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României;- ingineri, economişti, tehnicieni şi jurişti specializaţi în domeniul de activitate al regiei.  +  Articolul 12Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza propriului regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu conceptia celor care, potrivit legii, sînt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 13Membrii consiliului de administraţie se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiţi la fiecare doi ani.  +  Articolul 14Una şi aceeaşi persoane nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administraţie sau sa participe la societăţi comerciale cu care Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.  +  Articolul 15.Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile decurgind din aceasta calitate, ei sînt plătiţi cu o indemnizaţie stabilită de consiliul de administraţie pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate.  +  Articolul 16.Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie, persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intenţie, înşelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dăuna avutului obştesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală şi cercetare abuzivă şi infracţiuni contra păcii şi omenirii.  +  Articolul 17.Atribuţiile, răspunderile şi competentele consiliului de administraţie sînt următoarele:17.1. aproba structura organizatorică şi funcţională a Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României";17.2. răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu;17.3. hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocaţii de la buget;17.4. propune, potrivit reglementărilor legale, investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe;17.5. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României". În situaţiile în care cheltuielile depăşesc veniturile, dispune promovarea documentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare către organele competente, spre aprobare;17.6. stabileşte nivelurile de salarizare a personalului în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;17.7. stabileşte împrumuturile pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora, împreună cu banca creditoare;17.8. aproba înstrăinarea bunurilor mobile aparţinînd regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei;17.9. propune, negociaza şi, după caz, stabileşte preţuri şi tarife pentru produsele şi prestaţiile sale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;17.10. aproba documentaţia pentru obţinerea fondului valutar necesar pentru importul de maşini, utilaje, instalaţii şi materiale specifice activităţii de fabricare a biletelor de banca şi altor hîrtii de valoare;17.11. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice din ţara şi străinătate;17.12. asigura şi răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului înconjurător;17.13. stabileşte măsuri pentru respectarea statutului personalului, disciplinei tehnologice, protecţiei şi securităţii muncii;17.14. asigura legătură permanenta cu sindicatele libere din cadrul regiei şi cu reprezentanţii salariaţilor pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfăşurării optime a procesului de producţie;17.15. ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea şi recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaţilor unităţii;17.16. adopta orice alte hotărîri şi dispune măsuri privind activitatea Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 18Consiliul de administraţie se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe luna sau, la cererea preşedintelui ori a unei treimi din membrii săi, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 19Pentru luarea anumitor decizii, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform înţelegerii pe bază de contract.  +  Articolul 20Directorul Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" este numit prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 21Directorul Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" conduce activitatea curenta a acesteia şi reprezintă regia în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.  +  Articolul 22Anual, consiliul de administraţie prezintă Băncii Naţionale a României un raport asupra activităţii desfăşurate de regie în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.  +  Capitolul 6 Bugetul şi administrarea acestuia, relaţii financiare  +  Articolul 23Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" întocmeşte anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor, care se comunică factorilor specializaţi şi se publică în Monitorul Oficial.  +  Articolul 24Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" determina anual volumul de venit realizat, cheltuielile totale de efectuat şi cota de impozit pe profit datorată bugetului statului, conform legii.  +  Articolul 25Partea de cheltuieli care depăşeşte nivelul veniturilor realizate se subvenţionează de la bugetul statului, conform prevederilor în vigoare.  +  Articolul 26Veniturile şi cheltuielile Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar şi cuprind la "Venituri" sumele provenind din activitatea curenta, iar la "Cheltuieli" valorile consumate pentru contractarea, aprovizionarea, manipularea, depozitarea, transportul şi distribuirea produselor ce fac obiectul activităţii, incluzind cheltuielile cu amortizarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, cu întreţinerea şi exploatarea utilajelor şi instalaţiilor, precum şi rambursarea creditelor şi dobinzilor.  +  Articolul 27Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" constituie fondul de rezerva şi fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare pentru perfecţionarea şi recalificarea personalului angajat, precum şi pentru constituirea fondului de premiere a personalului angajat, plăteşte impozitele, taxele, cotele de asigurări şi securitate socială şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.Consiliul de administraţie poate hotărî şi crearea altor fonduri în afară celor menţionate la alineatul precedent. Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii şi efectuarea plăţilor prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaţilor la profit în limita prevederilor legale.  +  Articolul 28În situaţia în care în cursul exerciţiului financiar, veniturile nu sînt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României", pe baza calculelor de fundamentare, determina volumul împrumuturilor necesare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.  +  Articolul 29Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate în limita competentelor ce-i sînt acordate, stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare şi determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiţii.  +  Articolul 30Operaţiunile de încasări şi plati ale Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" se efectuează prin conturi deschise la Banca Comercială Română. Pentru necesităţile directe, Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României", poate efectua operaţiuni de încasări în lei şi valuta prin casieria proprie.  +  Capitolul 7 Relaţii comerciale  +  Articolul 31Relaţiile comerciale dintre Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" şi terţi se vor desfăşura pe baze contractuale. În contracte se vor stipula clauze speciale de încheiere, execuţie şi răspundere. Livrarea unor produse şi efectuarea unor prestaţii se pot face şi direct către populaţie.  +  Articolul 32Preţurile şi tarifele pentru produsele şi prestaţiile executate de Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" se supun legilor şi reglementărilor privind preţurile.  +  Capitolul 8 Dispoziţii referitoare la personal  +  Articolul 33Personalul Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" este supus prevederilor statutului personalului, aprobat de consiliul de administraţie, precum şi prevederilor regulamentelor şi instrucţiunilor specifice anumitor locuri de muncă. Prin statutul personalului se reglementează în principiu:- sistemul de ocupare a posturilor şi de promovare;- formele de calificare şi perfecţionare a personalului;- sistemul de încetare a raporturilor de muncă;- îndatoririle personalului pe niveluri ierarhice;- modul de aplicare a sancţiunilor;- sistemul propriu de salarizare;- sistemul de recompense;- alte prevederi specifice referitoare la protecţia socială a personalului.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 34Pentru asigurarea securităţii tezaurelor de bilete de banca şi altor hîrtii de valoare, precum şi a tezaurelor de hirtie specială pentru tipărirea biletelor de banca şi hirtiilor speciale filigranate, a materiilor prime şi materialelor, precum şi pentru preintimpinarea oricăror sustrageri, Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" va organiza paza înarmată proprie.Accesul persoanelor străine în cadrul Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administraţie şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 35Litigiile de orice fel în care este implicata Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.  +  Articolul 36Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.---------------------